Page 1

Učna priprava: KAJ SE JE DOGAJALO NEKOČ

IME IN PRIIMEK _______________________________________ ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________ Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009.


OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: DRUŽBA DIDAKTIČNO-METODIČNI PODATKI: Učna tema: LJUDJE V ČASU Učna enota: Kaj se je dogajalo nekoč Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, v dvojicah Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda dela s slikovnim gradivom, metoda grafičnih izdelkov, metoda z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo Učne tehnike: Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik ali grafoskop, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek Medpredmetne povezave: slovenščina, zgodovina Novi pojmi: • preteklost • časovni trak • zgodovinar • arheolog • muzej Domače delo:  Literatura: • •

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana, 2009. Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana,

2


Družba smo mi 4: učna priprava 2009. • Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO Priloge: UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: • Učenec zna opisati delo zgodovinarja, arheologa in muzejev. Vsebinski: Učenec: • razlikuje med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, • razume pomen časovnega traku in pojasni njegovo uporabo, • primerja delo zgodovinarja in arheologa, • pojasni pomen delovanja muzejev. Delovni (procesni): Učenci: • komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, • poslušajo, opazujejo, barvajo, rišejo in pišejo, • izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, • uporabljajo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, • rešujejo različne tipe nalog. Vzgojni: Učenci: • se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, • se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih skupnosti, • pridobivajo vrednote kot so svoboda, pravičnost, solidarnost, kritičnost, spoštovanje drugih, primeren odnos do sebe, okolja, • se pripravljajo na demokratično sodelovanje, • • • •

pridobivajo in razvijajo navade, ki nam pomagajo živeti v skupnosti, spretnosti obvladovanja čustev, odločanja, sodelovanja, učenja v skupini, reševanja sporov, vrednotenja, izražanja stališč in mnenj, občutek odgovornosti do sebe in drugih, kritičen odnos do potrošništva, empatijo.

3


POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESA: 2 uri 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj • UVODNA MOTIVACIJA

Učenci

učitelj pomaga učencem pri reševanju • učenci rešijo 1. nalogo v delovnem zvezku (str. 82) naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore • učitelj ob nalogi vodi razgovor 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci • ČAS, KI JE MINIL •

učitelj da učencem navodila za delo in jim • pomaga

učenci po vrstne redu zapišejo včerajšnje dogodke

učitelj s pomočjo časovnega traku vodi • razgovor preteklosti, sedanjosti in prihodnosti: Kaj ste počeli včeraj? Ali lahko spremenite včerajšnje dogodke? Kaj počnete sedaj? Ali veste, kaj se vam bo zgodilo jutri?

odgovarjajo na vprašanja in sodelujejo v pogovoru

učenci rešijo 2. nalogo v delovnem zvezku (str. 83)

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob nalogi vodi razgovor

KAJ DELA ZGODOVINAR

učitelj s pomočjo slikovnega gradiva v • učbeniku (str. 49 – zgoraj) vodi razgovor: Kaj počnejo ljudje na sliki? Kakšne pripomočke uporabljajo?

• • • • •

• • • • •

učenci odgovarjajo na sodelujejo v pogovoru

vprašanja

in

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci s pomočjo učbenik a(str. 49) rešijo 3. nalogo v delovnem zvezku (str. 83)

učitelj učencem da navodila za delo in jim • pomaga

učenci se postavijo v vlogo zgodovinarja, ki bi želel čim več stvari izvedeti o življenju v preteklosti ter napišejo vprašanja na to temo

učenci s pomočjo spletnih strani poiščejo,

4


Družba smo mi 4: učna priprava kje potekajo arheološka izkopavanja v Sloveniji •

KAJ SI LAHKO OGLEDAMO V MUZEJIH

• • •

učitelj vodi razgovor: Kdor je bil v muzeju naj ga opiše. Kaj je razstavljeno v muzejih?

učitelj pomaga učencem pri reševanju • naloge in preveri, ali so vsi učenci zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci rešijo 4. nalogo v delovnem zvezku (str. 84)

učitelj da učencem navodila za delo in jim • pomaga

učenci v dvojicah in s pomočjo spletnih strani pripravijo referat o izbrani vrsti muzeja

• •

TERENSKO DELO: učenci obiščejo lokalni muzej ali muzej v najbližjem kraju ter ga predstavijo

• •

učenci odgovarjajo na sodelujejo v pogovoru

vprašanja

in

3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci • učitelj pomaga učencem pri • učenci ponovijo snov ure, tako da s dopolnjevanju besedila in preverja, ali so pomočjo učitelja ter besedila v učbeniku vsi učenci zapisali pravilne rešitve (str. 48-49) dopolnijo besedilo v rdečih okvirčkih v delovnem zvezku (str. 82-84) • • • • • •

učitelj jim zastavi nekaj vprašanj za • ponovitev: Kaj je časovni trak? Kaj raziskuje zgodovinar? Kaj si lahko ogledamo v muzejih? V čem se sedanjost razlikuje od preteklosti? O čem govori pesmica?

učenci odgovarjajo na vprašanja

na koncu preberejo pesmico v delovnem zvezku (str. 84) in prilepijo pripadajočo nalepko

5

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaj%20s  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaj%20se%20je%20dogajalo%20nekoc.doc

Advertisement