Page 1

Uč na priprava: KAJ PRIKAZUJE ZEMLJEV I D

IME IN PRI I M EK

_______________________________________

ŠOLA ________________________________________________ KRAJ IN DATUM ________________________________________


Učbenik : Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009. Delovni zvezek : Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, Družba smo mi 4, Rokus Klett, Ljubljana, 2009.

2


Družba smo mi 4: učna priprava  OSNOVNI PODATKI: Šola: Razred: Datum: Predmet: DRUŽBA

DIDAKTIČNO­METODIČNI PODATKI: Učna tema: LJUDJE V PROSTORU Učna enota: Kaj prikazuje zemljevid Učne oblike: netradicionalna frontalna, individualna, skupinska, v dvojicah Učne metode: metoda razlage, metoda razgovora, metoda demonstracije, metoda dela s slikovnim gradivom,  metoda grafičnih izdelkov Učne tehnike: risanje Motivacijske tehnike: slikovna demonstracija Učna sredstva: računalnik ali grafoskop, platno, tabla, učbenik, delovni zvezek, zemljevidi, Atlas, pomaranča,  kompas, glina Medpredmetne povezave: slovenščina, matematika, likovna vzgoja, naravoslovje in tehnika Novi pojmi: • zemljevid • atlas • kartiranje • dogovorjeni znaki  • legenda Domače delo: 3 


Literatura: •

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže,  Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana,  2009. • Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže,  Družba smo mi 4, Rokus, Ljubljana,  2009. • Za dodatno literaturo: GLEJ LETNO PRIPRAVO • Literatura za poskus in izdelavo zemljevida iz gline: Janice VanCleave, Geografija za  vsakega otroka, Učila, Tržič, 1997; strani 17­19;  40­42 Priloge:

UČNI CILJI: Glavni ali kompleksni cilj: • Učenec pozna različne vrste zemljevidov in njihove sestavne dele. Vsebinski: Učenec: • spozna značilnosti zemljevidov, • našteje različne tipe zemljevidov, • ugotovi pomen dogovorjenih znakov in legende, • spozna načrt kraja in njegov pomen za spoznavanje značilnosti kraja.  Delovni (procesni): Učenci: • komunicirajo in odgovarjajo na vprašanja, • poslušajo, opazujejo, barvajo, rišejo in pišejo, • izdelujejo različne pisne in grafične izdelke, • rešujejo različne tipe nalog. Vzgojni: Učenci: • se navajajo na medsebojno pomoč in prostovoljno delo, • se navajajo na razumevanje in spoštovanje različnih skupnosti, • pridobivajo   vrednote   kot   so   svoboda,   pravičnost,   solidarnost,   kritičnost,   spoštovanje  drugih, primeren odnos do sebe, okolja, • se pripravljajo na demokratično sodelovanje, • pridobivajo in razvijajo navade, ki nam pomagajo živeti v skupnosti, • spretnosti   obvladovanja   čustev,   odločanja,   sodelovanja,   učenja   v   skupini,   reševanja   sporov,  vrednotenja, izražanja stališč in mnenj,

4


Družba smo mi 4: učna priprava  • • •

občutek odgovornosti do sebe in drugih, kritičen odnos do potrošništva, empatijo.

5


POTEK VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA PROCESA: 2 uri 1. UVODNI DEL (5 minut) Učitelj •  UVODNA MOTIVACIJA  • • • • •

Učenci

učitelj s pomočjo razgovora ponovi snov  • prejšnjih ur o orientaciji: Naštej glavne in stranske strani neba. S   pomočjo   katerih   znamenj   v   naravi   se  lahko orientiramo? S pomočjo katerih pripomočkov se lahko  orientiramo? Kako se orientirano s pomočjo kompasa? •

učenci odgovarjajo   na   vprašanja   in  sodelujejo v pogovoru

v dvojicah ponovijo orientacijo s pomočjo  kompasa

učitelj pomaga   učencem   pri   reševanju  • učenci   rešijo   1.   nalogo   v   delovnem  zvezku (str. 42) naloge   in   preveri,   ali   so   vsi   učenci  zapisali pravilne odgovore 2. GLAVNI DEL (35 minut) Učitelj Učenci •  KAJ JE ZEMLJEVID  •

• • •

• • •

učitelj s   pomočjo   različnih   zemljevidov,  • globusa, atlasov vodi razgovor: Kakšne oblike je Zemlja? Kako   je   Zemljino   površje   prikazano   na  • zemljevidu?

učenci odgovarjajo   na   vprašanja   in  sodelujejo v pogovoru

učitelj s   pomočjo   slikovnega   gradiva   v  • učbeniku   (str.   27)   ter   dodatnih  zemljevidov   vodi   razgovor   o   vrstah  zemljevidov: Kaj   je   prikazano   na   posameznem  zemljevidu? Kdaj bi uporabil katerega od njih? Za   kaj   je   pomembno,   da   je   Zemljino  površje prikazano na zemljevidu?

učenci odgovarjajo   na   vprašanja   in  sodelujejo v pogovoru

učenci lahko   s   pomočjo   poskusa   (glej  literaturo)   preverijo,   ali   je   Zemlja   zares  okrogla

učitelj pomaga   učencem   pri   reševanju  • naloge   in   preveri,   ali   so   vsi   učenci  zapisali pravilne odgovore

učenci rešijo   2.   nalogo   v   delovnem  zvezku (str. 42 in 43)

učitelj razdeli učence v 4 skupine ter jim  • razloži,   kako   se   orientiramo   s   pomočjo 

učenci v skupinah vadijo orientacijo  

6


Družba smo mi 4: učna priprava  zemljevida in kompasa •

učitelj s   pomočjo   pomaranče   ponazori  nastajanje   zemljevid   ter   delo   kartografa  (na   pomarančo   narišemo   obrise   celin,  olupek pomaranče razrežemo na 4 dele in  jo   olupimo,   olupke   položimo   na   list  papirja enega poleg drugega ter prerišemo  sliko iz olupka)

učitelj učence   razdeli   v   skupine,   ki  • morajo s pomočjo   neme karte Slovenije  ter Atlasa vrisati določene elemente

učenci v skupinah dopolnjujejo karto

učitelj pomaga   učencem   pri   reševanju  • naloge   in   preveri,   ali   so   vsi   učenci  zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci rešijo nalogo 3 v delovnem zvezku  (str. 43)

učitelj učencem   pripravi   potrebne  • pripomočke in jim da navodila za delo

učenci lahko izdelajo zemljevid na glineni  ploščici  (glej literaturo),  ki so jih nekoč  izdelovali v Babilonu

SESTAVNI DELI ZEMLJEVIDA 

učitelj s pomočjo zemljevida v učbeniku  • (str. 27) vodi razgovor: Naštejete sestavne dele zemljevida.

učenci odgovarjajo   na   vprašanja   in  sodelujejo v pogovoru

učitelja da učencem navodila za delo jin  • jim pomaga

učenci v dvojicah poiščejo in poimenujejo  sestavne dele različnih zemljevidov

učitelj pomaga   učencem   pri   reševanju  • naloge   in   preveri,   ali   so   vsi   učenci  zapisali pravilne odgovore učitelj ob vsaki nalogi vodi razgovor

učenci rešijo nalogo 4 v delovnem zvezku  (str. 44)

učenci narišejo   zemljevid   svoje   poti   v  šolo   in   ga   opremijo   z   vsemi   sestavnimi  deli   (pomagajo   si   lahko   z   zemljevidom  domačega kraja)

• •

učitelja da učencem navodila za delo jin  jim pomaga

3. ZAKLJUČNI DEL (5 minut) Učitelj Učenci • učitelj   pomaga   učencem   pri  • učenci   ponovijo   snov   ure,   tako   da   s  dopolnjevanju besedila in preverja, ali so  pomočjo učitelja ter besedila v učbeniku  vsi učenci zapisali pravilne rešitve (str.   26­27)   dopolnijo   besedilo   v   rdečih  okvirčkih v delovnem zvezku (str. 42­44) 7 


• • • • •

učitelj jim   zastavi   nekaj   vprašanj   za  • ponovitev: Kaj prikazuje zemljevid? Zakaj uporabljamo zemljevide? Navedi sestavne dele zemljevidov. Opiši   svojo   izkušnjo,   kdaj   in   kje   si  uporabljala zemljevid. •

učenci odgovarjajo na vprašanja

na koncu preberejo pesmico v delovnem  zvezku   (str.   44)   in   prilepijo   pripadajočo  nalepko

8

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaj%20p  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Prirocniki_priprave/Kaj%20prikazuje%20zemljevid.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you