Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: IGRA VLOG – pogovarjanje (splošna priprava)

Cilji: • Pogovarjajo se z različnimi sogovorci. • Smiselno sodelujejo v pogovoru. • Vadijo temeljna načela vljudnega pogovarjanja. • Bogatijo si besedni zaklad.   Čas za izvedbo: Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: 

IZVEDBA UČNE URE Uvod v dejavnost

Načela pogovarjanja

Priprava pogovora

Učencem predstavimo temo/e za igro vlog. Podamo jim lahko naslove,  slikovno gradivo; določimo obliko za pogovarjanje (telefonski pogovor,  okrogla miza, intervju …). Z učenci obnovimo načela, ki jih moramo upoštevati pri pogovarjanju,  npr.:  Sogovorca moramo gledati v oči.  Ne smemo govoriti predolgo.  Sogovorcu moramo omogočiti, da tudi on kaj pove.  Sogovorca ne prekinjamo, temveč počakamo, da pridemo na vrsto.  Smiselno se odzovemo na sogovorca.  Do sogovorca smo vljudni in ne žaljivi.  Neznane, starejše in uradne osebe ogovorimo drugače kot znance,  sorodnike, prijatelje.  V javnosti (v avtobusu, čakalnici, trgovini …) se pogovarjamo tiho.  Pogovor primerno zaključimo. (Križaj Ortar, 2000, str. 22) Učence pozovemo, naj si izberejo sogovorce in se pripravijo na pogovor.

1


Predstavitev pogovora (igre  vlog)

Učence pozovemo, naj predstavijo igro vlog. Vodimo vrednotenje opravljenega dela s pomočjo načel pogovarjanja. Pozovemo učence, naj povedo, kako so se počutili. Opomba: Teme za pogovarjanje izbiramo pri predmetu SO, npr.: pošta, družina, knjižnica ipd.

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ig  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/ig  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/igra_vlog.doc

Advertisement