Page 1

Claudio Marangon – Cristina Richieri

Hi there! Priročnik za učitelje

3

4


Claudio Marangon in Cristina Richieri

Hi there! 4 Priročnik za učitelje Učbeniško gradivo Hi there! 4, ki je izšlo pri založbi Loescher, smo prilagodili in uskladili s slovenskim učnim načrtom. Recenzentka: Simona Napast Avtorica slovenskega dela gradiva: Simona Napast Urednica: Petra Bizjak Prevod: Katja Potočnik Jezikovni pregled: Katja Paladin (slovensko besedilo), Jonathan Hunt, Arven Šakti Kralj Szomi (angleško besedilo) Ilustracije: Giancarlo Dallosta, Stjepan Lukič Direktor produkcije: Klemen Fedran Likovno-grafična urednica: Elizabeta Jazbec Prelom: Repro studio Rokus / Jasna Karnar Izdala in založila: Založba Rokus d.o.o. Za založbo: Rok Kvaternik Glavni urednik: Vasja Kožuh Tisk: Mond Grafika d.o.o. 1. izdaja: 1. natis Naklada: 500 izvodov

Vse knjige in gradiva Založbe Rokus dobite na naslovu www.knjigarna.com © originalna izdaja: Claudio Marangon, Cristina Richieri, “Hi there!“, Published by Loescher Editore, Torino, 2003 © slovenska izdaja: Založba Rokus d.o.o., Ljubljana 2006

Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu, postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje in shranitev v elektronki obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

Založba Rokus d.o.o. Stegne 9b 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00 Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: info@rokus.com http://www.rokus.com

371.3:811.111(035) MARANGON, Claudio Hi there! 4. Priročnik za učitelje / Claudio Marangon, Cristina Richieri ; [avtorica slovenskega dela gradiva Simona Napast ; prevod Katja Potočnik ; ilustracije Giancarlo Dallosta, Stjepan Lukić]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ISBN 961-209-618-X 1. Richieri, Cristina 226589440 U0613-03


Kazalo Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Module 1 Učbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delovni zvezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 12

Module 2 Učbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delovni zvezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 19

Module 3 Učbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delovni zvezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21 25

Module 4 Učbenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delovni zvezek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28 32

Preglednice za ocenjevanje govornih spretnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Učni listi za utrjevanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

Testi za preverjanje znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Rešitve nalog na učnih listih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Rešitve testov za preverjanje znanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

Video Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

Zgodbe in pesmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Goldilocks and the Three Bears . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 The Enormous Turnip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Songs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

3


Uvod Zgradba učbeniškega kompleta Učbeniški komplet Hi there! 4 je namenjen učencem 4. razreda osnovne šole, ki se z angleškim jezikom srečujejo prvič, pa tudi tistim, ki so se z angleškim jezikom že srečali skozi igro. Sestavljen je iz didaktičnih enot – modulov, ki temeljijo na vrsti jezikovnih funkcij, ustreznih slovničnih strukturah in besedišču. Moduli vsebujejo jezikovne funkcije v osnovnih komunikacijskih situacijah, tako da učenci usvojijo določene komunikacijske spretnosti. Vsak modul se zaključi s testom za preverjanje znanja, ki pomeni prehod k naslednji didaktični enoti. Za en modul naj bi porabili približno 20 ur pouka, skupno torej 80 ur. Notranja zgradba modulov se ponavlja, kar učencem in učiteljem olajša proces učenja in poučevanja. Učbenik in delovni zvezek imata naslednjo notranjo zgradbo: Warming up obsega dve strani za motivacijo, ki sta posvečeni uvajanju in usvajanju novega besedišča ter vsebin, ki jih srečujemo v prvem delu modula. Storytime obsega eno stran zgodbe v obliki stripa, preko katere so predstavljene jezikovne funkcije, ki jih utrjujemo v nadaljevanju. Osrednji lik zgodbe z duhovitim zaključkom je medvedek Teddy. Učenci se skozi učbenik seznanijo tudi z njegovo družino in prijatelji. Let’s practise! obsega tri strani nalog, s pomočjo katerih učenci utrjujejo jezikovne funkcije in strukture, ki so jih spoznali. Naloge so razdeljene na govorne aktivnosti, ki večinoma potekajo v parih, aktivnosti, namenjene razvijanju slušnega in bralnega razumevanja, ter aktivnosti za razvoj pisnih spretnosti. Storytime obsega dve strani zgodbe v obliki stripa, v kateri nastopajo vrstniki učencev. Zgodba je pogosto umeščena v praznične dni, v katerih naj bi se modul obravnaval. Let’s sing! obsega eno stran z živahno izvirno pesmico. Pesem ponovi že znano besedišče in obravnavane funkcije ter jih razširi. Get ready! obsega eno stran priprave na vmesni test s podobnimi vajami, kot jih bodo učenci srečali pri preizkusu znanja. S to stranjo se zaključi prvi del modula. Drugi del modula je zgrajen podobno. Predstavi novo besedišče in nove funkcije z utrditvijo in razširitvijo struktur iz prvega dela. Zgoraj opisanim razdelkom Warming up, Storytime, Let’s practise! in Storytime v zaključnem delu modula sledijo tudi: Let’s play! obsega eno stran z igro, ki jo uporabimo pri pouku. Igre so sestavljene tako, da učence motivirajo, da pokažejo usvojene spretnosti. Get ready! obsega eno stran priprave na končni test.

4

Projekt obsega eno stran z navodili za projektno delo. Izdelek, ki je delo učencev samih, je povezan z obravnavanimi področji ali prazniki, ki so jih srečali v didaktični enoti. Video time! obsega eno stran z aktivnostmi, ki se nanašajo na videoposnetek. Učence ves čas motiviramo k poslušanju, spodbujamo h govorjenju, k branju preprostih besedil in razumevanju osnovnih informacij ter k prepoznavanju in sestavljanju pisnih besedil. Zahtevnost pisnih izdelkov se postopoma stopnjuje. Večji razvoj pisnih spretnosti je predviden v naslednjih učnih letih.

Tipologija vaj V tem obdobju so otroci nemirni in radovednega duha. Nenehno odkrivajo in raziskujejo z vsemi čuti, zato so tudi vse aktivnosti živahne, razgibane in pestre. • Poslušanje avdio posnetkov Učitelj pripravi učence na poslušanje tako, da predstavi situacijo, ki jo naveže na že znano besedišče. Nato da natančna navodila, ki usmerijo pozornost učencev na osnovne informacije (število, starost, spol, namen, razpoloženje govorcev). Poslušanje večkrat ponovi (zaporedna številka posnetka je označena v učbeniku). Prvo poslušanje naj poteka brez prekinitve, vsa naslednja pa lahko razčlenimo na več delov. • Poslušanje in ponavljanje besedila Poslušanju in seznanjanju z besedilom lahko sledi skupinsko ponavljanje. Če pri tem uporabljamo avdio CD k učbeniku, premore določi učitelj sam in jih prilagodi potrebam učencev. Avdio CD v delovnem zvezku, ki ga učenec uporablja doma, pa že ima predvidene premore za ponavljanje.


Uvod • Aktivnosti, povezane s poslušanjem V nekaterih primerih morajo učenci med poslušanjem ali po njem dopolniti razpredelnice, odkljukati izjave, oštevilčiti polja in pravilno razvrstiti podobe, besede ali povedi. Ob koncu aktivnosti lahko besedilo ponovno predvajamo, da učenci samostojno preverijo rešitve naloge. Učitelj posreduje, ko učenci potrebujejo pomoč. • Igra vlog Na straneh 75–77 v priročniku najdete risbe živalskih junakov iz učbenika. Učenci jih izrežejo in pobarvajo, lahko jih tudi nalepijo na karton in tako izdelajo lutke. Lutke nato uporabljamo pri dramatizaciji dialogov, ki se lahko navezujejo na zgodbo iz učbenika ali pa so prepuščeni ustvarjalnosti učencev. Učenci lahko izdelajo tudi dodatne lutke in s tem nove like. • Aktivnosti, povezane z branjem Predstavljeni pisni odlomki so primerno dolgi in povezani z osnovnimi komunikacijskimi funkcijami. Spremljajo jih aktivnosti, kot so povezovanje besed ali izrazov s podobami, vaje, usmerjene v ugotavljanje osnovnih funkcijskih in strukturnih težav. • Pisne aktivnosti Aktivnosti za razvijanje pisnega sporočanja so povezane s predstavljenimi ustnimi ali pisnimi odlomki. Vaje so preproste in se postopoma stopnjujejo od dopolnjevanja razpredelnic z osnovnimi informacijami do usmerjenega dopolnjevanja krajših besedil. • Ustne komunikacijske aktivnosti Del razdelka Let’s practise! je namenjen delu v parih, ki ga usmerja učitelj. Izhodišče so podatki, navedeni v učbeniku (navadno je to nekaj stavkov med dvema učencema – Student A in Student B). Z uporabo danih ali lastnih podatkov učenca sestavita nov dialog. • Pesmi Podobno kot pri aktivnostih, ki so povezane s poslušanjem, učitelj najprej uvede (tudi z uporabo slik v učbeniku) ključne jezikovne, zunajjezikovne in kulturne pojme, šele nato nadaljuje s poslušanjem in preučevanjem pesmi. Z mimiko in gibi prikaže vsebino pesmi ter spodbudi učence, da ga posnemajo. Preden učenci pesem skupaj zapojejo, jih učitelj lahko razdeli na manjše skupine: vsaka si mora zapomniti in izvesti eno kitico ali del pesmi. • Igre Tako kot pesmi imajo tudi igre in ustvarjanje izdelkov (razdelka Let’s play! in Project) poseben pomen

pri usvajanju jezikovnih prvin, ki jih še posebno učinkovito utrdimo s telesno vpletenostjo učencev. • Spoznavanje praznikov in običajev Učbeniški komplet Hi there! 4 je zasnovan tako, da učence seznanja z večjimi prazniki in običaji v Sloveniji in svetu. Priročnik ponuja dodatne informacije o ozadju in nastanku teh praznovanj. Snov je vpeta v proces pouka tako, da učenci utrjujejo in ponavljajo že usvojeno besedišče in strukture, hkrati pa se na zabaven, neprisiljen način uvajajo nove. • Aktivnosti, povezane z videoposnetkom Jezikovne in kulturne vsebine na videoposnetku (prizori in pesmi) se navezujejo na snov, ki so jo učenci spoznali v posameznem modulu. Preden učitelj predvaja celoten posnetek, naj spomni učence na že usvojena znanja in besedišče z uporabo primernih vaj. Te naj hkrati uvajajo novo besedišče. Videoposnetek prvič predvajamo v celoti, nato ga lahko za lažje razumevanje in izvedbo vaj razčlenimo. Stran se pogosto zaključi z ustvarjalno nalogo na temo videoposnetka. V razdelku priročnika, ki vsebuje rešitve vaj, so tudi navodila za njihovo izvedbo. Zapis dialogov in rešitve vaj, povezanih z videoposnetkom, najdete v razdelku Video Guide.

Vaje za izgovarjavo, naglas in intonacijo V prvem letu učenja otrok tuji jezik le akumulira in ga sprejema predvsem skozi poslušanje. Zato je izrednega pomena, da si v spomin vtisne pravilno intonacijo jezika, naglas in izgovarjavo. K temu največ pripomore učitelj sam z dobrim zgledom. V pomoč ponujamo nekaj primerov, ki so najustreznejši za spodbujanje in učenje teh veščin. Prilagajte jih glede na svoje učence, njihove potrebe in zmožnosti. • Učenci morajo vedeti, da angleščina ni nekaj novega, neznanega in neusvojljivega. V dokaz skupaj poiščite angleške besede, ki se pogosto pojavljajo na slovenskih izdelkih, v besednjaku mladostnikov in v medijih. Učitelj lahko kot dokaz prinese nekaj gradiva (oglase, reklame, izdelke ipd.). Ob imenovanju besed bodo učenci spoznali, da pravzaprav nekaj angleških besed že poznajo, prav tako njihovo izgovarjavo. • V tej starosti je izrednega pomena, da otroci odkrivajo novo skozi vsa čutila. Tuji jezik najprej poslušajo, nato spregovorijo, ga začnejo brati, šele na koncu sledi faza pisanja. Da jih neprisilno vodimo skozi vse štiri veščine, se morajo učiti skozi

5


Uvod

6

lastne zaznave. Najlaže si zapomnijo, če naredijo sami, če delajo to, kar govorijo (run, jump, walk …), če okušajo, vohajo in tipajo: kot primer vzemimo hrano, npr. sadje, ki naj ga vidijo, potipajo in tudi poskusijo. Tako bo zapomnitev hitrejša in uspešnejša. Igrajte se igro, v kateri imajo učenci vlogo CDpredvajalnikov. Učitelj učencem narekuje ukaze: PLAY/STOP/PAUSE/FORWARD/REWIND. Ta igra najbolje deluje pri pesmih, lahko tudi pri krajših zgodbah. Učenci govorijo ali pojejo pesem (so CD-predvajalniki) in sledijo vašim ukazom (Stop/Rewind …). Pri tem skozi igro spontano vadijo izgovarjavo in intonacijo, saj se ne osredotočajo na svoje besede, temveč na besede učitelja. Za izgovarjavo je zelo primerna tudi igra ventrilokvistov (govorcev iz trebuha). Besede ali krajše fraze izgovarjajte tako, da čim manj premikate ustnice. Učenci naj ugibajo, katero besedo ali frazo ste izgovorili. Vlogo ventrilokvista naj nato prevzamejo posamezni učenci, priredite pa lahko celo tekmovanje med skupinami. Otroci radi tekmujejo in se dokazujejo v hitrosti. Pri tej igri pa bo do veljave prišla še pravilna izgovarjava. Jezik ni le nizanje črk in besed, temveč gre za valovanje, ki ima melodijo in ritem. Pri zgodnjem poučevanju tujega jezika je pomembno, da otrokom privzgojimo ritem. Najlaže boste to dosegli, če bodo učenci ob ponavljanju pesmi, rim in izštevank v ritmu korakali, ploskali ali na kakršenkoli način sledili ritmičnemu vzorcu. Tudi naglaševanje besed se da začetnike zlahka naučiti. Naglašene zloge vizualno poudarimo z velikimi črkami ali z različnimi barvami: Apple, baNAna. Ker pa si otroci bolje zapomnijo to, kar naredijo, je najbolje, da sami prevzamejo vlogo besed ali krajših fraz. Pred tablo pokličite toliko učencev, kolikor zlogov ima beseda ali izraz (npr.: GOOD MOR-NING! > trije učenci). Vsak učenec ponazarja en zlog. Kdor ponazarja naglašenega, mora bodisi skočiti, počepniti, se zavrteti, skratka z gibanjem nakazati naglas (GOOD in MOR). Poskusite, uživali boste skupaj z otroki. Dobra vaja za urjenje posluha v tujem jeziku je tudi posnemanje besed ali krajših povedi z žvižganjem ali mrmranjem. Učenci bodo z veseljem ugibali, pri tem pa urili izgovarjavo, intonacijo in naglas.

• Kot otroci moderne dobe se bodo zlahka spremenili v robote in oponašali njihovo počasno, poudarjeno govorjenje. Ponovno dobra vaja za natančno izgovarjavo. • Največja zakladnica vaj za rime, ritem, intonacijo, poudarek, izgovarjavo in obenem igro pa so vsekakor otroške pesmi in izštevanke, zato jih vključujte v pouk na vsakem koraku.

Učni listi za utrjevanje Ob zaključku prvega oz. drugega dela modula razdelek Get ready! predlaga vrsto vaj, podobnih tistim, ki jih bodo učenci srečali v testu (vmesnem in končnem). Na podlagi rezultatov se učitelj odloči, ali je čas za preizkus znanja ali pa bo nadaljeval utrjevanje. Iz priročnika je dovoljeno fotokopiranje učnih listov za ponavljanje in/ali utrjevanje jezikovnih funkcij, besedišča in spretnosti, ki temeljijo na ponovitvi že opravljenih vaj ali reševanju novih. Ker so v razredu praviloma učenci, ki potrebujejo več utrjevanja, in tisti, ki so že usvojili obravnavano snov, so naloge na učnih listih za utrjevanje zasnovane tako, da jih učenci izvajajo v parih. Učencu s težavami učitelj v prvem stolpcu (Naredi) označi vaje s strukturami, ki jih mora izboljšati. Nato poišče učenca, ki mu lahko pomaga, in označi iste naloge. Učenca skupaj naredita vaje, dejansko pa en učenec pomaga drugemu in pri tem utrjuje svoje znanje. Na vrhu strani navedite imeni učencev, ki skupaj opravljata nalogo. Učitelj poskrbi, da se učenci izmenjujejo in delajo v različnih parih. V drugem stolpcu (Narejeno) učenec označi opravljene naloge.

Preglednice za ocenjevanje govornih spretnosti Učbenik predvideva preverjanje vseh spretnosti razen govornih, pri katerih istočasno ne moremo preverjati vseh učencev. V preglednice, ki jih najdete na straneh 35–38, lahko vpišete ustne rezultate, povezane z vsebino posameznega modula. Preglednice lahko fotokopirate in priložite v redovalnico. Preglednice vsebujejo 22 stolpcev, kamor vpišete imena učencev, ter seznam jezikovnih prvin s področja besedišča, komunikacijskih funkcij in slovnice, ki so obravnavane v posameznih modulih. Oblike ugotavljanja govornih spretnosti prepuščamo učitelju.


Uvod Testi za preverjanje znanja

Porazdelitev ur za predstavljene aktivnosti

Ob koncu razdelka Get Ready! v učbeniku in po opravljenih nalogah utrjevanja lahko učitelj učencem razdeli teste, ki jih vsebuje priročnik (dva testa na modul). Testi vsebujejo naloge iz prvega dela modula (Part A) in celotnega modula (Part B). Naloge so podobne tistim, ki so jih učenci srečali pri utrjevanju in preverjanju sposobnosti z izjemo govornih spretnosti.

Učbeniški komplet Hi there! 4 je primeren za približno 80 ur pouka. Učbenik je zasnovan tako, da naj bi v eni uri obravnavali dve strani, kar pomeni, da bi za en modul potrebovali 20 ur. Dvema stranema v učbeniku ustreza ena stran delovnega zvezka. Naloge v delovnem zvezku naj učenci naredijo doma.

Kriterij ocenjevanja in točkovanja Učenec lahko na testu doseže 30 točk, pri čemer je točkovanje različnih aktivnosti enakomerno razporejeno. V primeru, da nalogo ocenite kot posebno zahtevno (poslušanje) ali da zahteva uporabo kompleksnih povedi, lahko število točk povečate. Učitelj po svoji presoji spreminja vmesno in končno točkovanje glede na snov, obravnavano pri pouku. Prehod od rezultata do presoje o zasluženi oceni prepuščamo učitelju. Učitelj lahko uporabi naslednjo ocenjevalno lestvico: Predlog A

Predlog B

28–30

27–30

odlično

25–27

23–26

prav dobro

21–24

19–22

dobro

17–20

15–18

zadostno

0–16

0–14

nezadostno

Zgodbice in pesmice Na koncu priročnika najdete dve ilustrirani zgodbici (Goldilocks and the Three Bears ter The Enormous Turnip), delovne liste, ki jih lahko fotokopirate, navodila za delo ter izbor pesmic, rim in izštevank, ki pokrivajo teme iz učbenika. Obe zgodbici ter pesmice so posnete na zgoščenki k priročniku. Pri pouku jih uporabite po lastni presoji. Prav tako lahko izbirate, kateri delovni listi najbolj ustrezajo jezikovnim prvinam, ki jih želite pri učencih razvijati ali utrjevati. Naloge na delovnih listih uporabite kot aktivnosti pred, med in po branju ali poslušanju zgodbe. Navodila za izvajanje aktivnosti in rešitve nalog najdete na 79. strani v priročniku. Z zgodbicama lahko ponovite večino besedišča in struktur iz učbeniškega kompleta Hi there! 4.

7


Module 1 Pri predstavitvi barv si pomagajte z barvnim kolaž papirjem. Papir razstavite na tleh, da si učenci dobro ogledajo barve. Nato učence razdelite v dve skupini. En učenec iz vsake skupine naj zapusti razred. Medtem odstranite eno barvo. Učenec, ki prvi ugotovi, za katero barvo gre, skupini prisluži točko. Postopoma lahko odstranite dve ali celo tri barve in igro naredite zanimivejšo.

Str. 6, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in povežejo hiške različnih barv v pravilnem zaporedju. Rešitev: 1. brown; 2. yellow; 3. black; 4. orange; 5. red; 6. green; 7. white; 8. purple; 9. pink; 10. grey; 11. blue.

IDEJA

IDEJA

Učbenik

Učitelj izdela slikovne kartice, na katerih so hiške s strehami različnih barv, in kartice s števili od 1 do 12 v enakih barvah (številke naj ne bodo enakih barv kot v učbeniku). Vsak učenec izbere eno kartico in si jo dobro zapomni. Ne sme je pokazati sošolcem. Nato poišče svoj barvni par, tako da na glas opisuje svojo sliko. Na ta način par postaneta učenca, ki imata npr. rdečo barvo strehe in rdečo številko pet. Ko se dvojice najdejo, povedo, zakaj sodijo skupaj. Različica igre: učitelj pripravi barvne lističe in črno-bele kartice s številkami. Učenci si zapomnijo barve številk v učbeniku (stran 7) in poiščejo ustrezne pare. Ta igra je lahko še bolj stimulativna, saj uri spomin in spodbuja k večji tekmovalnosti; učenci lahko namreč dobijo točke za pravilno sestavljene pare.

TRACK 1

brown; yellow; black; orange; red; green; white; purple; pink; grey; blue.

IDEJA

Str. 6, nal. 2 Učenci poslušajo in skupaj ponovijo barve (TRACK 1). Pozor: premore pri tem posnetku (kot tudi pri vseh posnetkih na avdio CD-ju k učbeniku) naredi učitelj glede na potrebe učencev. Za izvajanje dodatne vaje lahko učence razdelite v dve skupini. Skupini izmenično ponavljata barve (na primer: skupina A – brown, skupina B – yellow itd.). Preverite, ali zna kateri od učencev sam povedati barve. Da se učenci razgibajo, se igrajte igro Touch something ... (barva). S tekanjem po razredu in iskanjem predmetov ustreznih barv se učenci sprostijo in barve utrdijo ne samo skozi slušni kanal, temveč tudi s pomočjo tipa. Pri tem si nevede pomagajo (ko se opazujejo) in si utrjujejo samozavest.

Str. 6, nal. 3 Učenci pobarvajo besede v hišicah v 1. nalogi z enakimi barvami, kot so strehe hišic. Nato odgovorijo na vprašanje v okvirčku. Str. 7, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in sledijo številkam v učbeniku. TRACK 2

one; two; three; four; five; six; seven; eight; nine; ten; eleven; twelve. Str. 7, nal. 5 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 2). Str. 7, nal. 6 Učenci pobarvajo števila v 4. nalogi z nakazanimi barvami. Uporaba iste barve za številko in besedo olajša pomnjenje. Učenci nato odgovorijo na vprašanje v okvirčku.

8

Str. 8, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Pred vajo lahko opišejo slike z uporabo števil in barv. TRACK 3

LINDA TEDDY MRS LEE PAUL LINDA MRS LEE PAUL MRS LEE PAUL

Hello, Teddy! Hi, Linda! Look at Paul! Orange! Good morning! Good morning, everybody! I’m Mrs Lee. What’s your name? I’m Paul. I’m Linda. How old are you, Paul? I’m eight. And what’s your favourite colour? Orange!

Str. 8, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 3). Str. 9, nal. 1 V razdelku Let’s practise! učenci delajo v manjših skupinah. V tej nalogi se preko komunikacije uporabijo že znani pojmi in jezikovne funkcije. Učitelj predstavi aktivnost s pomočjo enega ali več učencev. Nato učenci delajo v parih. Sledi zamenjava vlog. Ko učenci utrdijo predstavljeno situacijo, ustvarijo novo. Doslej naučeno besedišče dramatizirajo. Str. 10, nal. 2 Učenci dopolnijo strip tako, da prepišejo dano besedilo. Svetujte jim, naj prečrtajo že uporabljene izraze, da jih ne uporabijo dvakrat. Rešitev: 1. Hello! 2. What’s your name? 3. How old are you? 4. What’s your telephone number? Str. 10, nal. 3 Učenci v parih preverijo rešitve prejšnje naloge. Str. 10, nal. 4 Učenci obkrožijo vsiljivca v vsaki vrstici. Rešitev: 1. three; 2. white; 3. nine; 4. grey.


Module 1 Str. 11, nal. 5 Učenci poslušajo posnetek in pobarvajo števila po navodilu. Pred vajo jim svetujte, naj barvo samo označijo in šele po poslušanju do konca pobarvajo število. V nasprotnem primeru ne bodo mogli slediti posnetku. Po končani vaji ponovite poslušanje, da učenci preverijo nalogo. Rešitev: One: black; Two: red; Three: green; Four: red and black; Five: green and yellow; Six: yellow; Seven: brown; Eight: purple and blue; Nine: grey; Zero: pink. TRACK 4

IDEJA

Po poslušanju zabavnega zvočnega posnetka s številkami lahko razširite že znano igro s strehami hiš in številkami, in sicer tako, da vsak učenec povleče eno barvno in eno številčno kartico. Na osnovi izvlečenih kartic se predstavi podobno kot številke na zvočnem posnetku: npr. Hi. I'm number 5. I'm green and beautiful.

IDEJA

ONE Hi there! I’m number one. I’m black, yes, black! TWO … and I’m number two. My colour’s red. I’m red. THREE Hello! My name’s three. I’m number three, I’m green. TWO What? Green? THREE Yes! Green. FIVE Hi everybody! I’m green and yellow. I’m … FOUR Hey, stop! Wait for me! Hey! It’s my turn! Oh! … I’m sorry! FIVE FOUR I’m four, number four. I’m red and black. FIVE Here I am again. Number five, I’m green and yellow. Yes, green … and yellow. And I’m yellow, too! I’m number six. Oh … hi! What’s SIX your name? SEVEN Hello! My name’s seven. I’m number seven. … and what colour are you? SIX SEVEN I’m brown. Brown, don’t you see? EIGHT Brown! What a stupid colour! Look at me! I’m purple and blue. I’m beautiful. I’m eight, number eight. NINE I am beautiful! I’m grey. I’m number nine. Ha, ha, ha! Grey! Beautiful … and it’s grey! ALL ZERO Hey you! Don’t leave me out! ALL Who are you? What’s your name? ZERO I’m zero. ALL Zero! Oh! What colour are you? ZERO Pink. I’m pink.

Pred poslušanjem 5. posnetka učence vprašajte po slovenskih priimkih. Naštejte nekaj takšnih, ki se nanašajo na barve: npr. Črnko, Zelenik, Sivec, Belina, Moder …

Str. 11, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in izpolnijo razpredelnici. Opozorite jih, da v angleščini obstajajo barve, ki so lahko tudi priimki. Rešitev: 1. NAME: Peter Brown; AGE: eight; FAVOURITE COLOUR: green; FAVOURITE NUMBER: eight.

2. NAME: Lucy Grey; AGE: nine; FAVOURITE COLOUR: pink; FAVOURITE NUMBER: seven. TRACK 5

INTERVIEWER PETER INTERVIEWER PETER INTERVIEWER PETER INTERVIEWER PETER INTERVIEWER PETER INTERVIEWER PETER INTERVIEWER LUCY INTERVIEWER LUCY INTERVIEWER LUCY INTERVIEWER LUCY INTERVIEWER LUCY INTERVIEWER LUCY

Hello, Peter! Hi! Your name’s Peter, isn’t it? Yes. Peter Brown. Peter Brown. Peter, how old are you? I’m eight, eight years old. Eight years old. Fine. Do you like colours, Peter? Yes, I do. What’s your favourite colour, Peter? Hum … It’s green, yes, green. And your favourite number? What is it? My favourite number? I like eight. My age! Hello! Hi! Listen, can I ask you some questions, please? Yes. What’s your name? My name’s Lucy. Lucy … I see … Yes, Lucy Grey. And how old are you, Lucy? I’m nine. What’s your favourite colour, Lucy? Grey? No, I like pink! Pink is my favourite colour! And my favourite number is seven!

Str. 12, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 6

MAN MICHAEL MAN MICHAEL

MAN MICHAEL MAN MICHAEL MAN MICHAEL MAN MICHAEL

Ready? Yes! Count the balloons! One, two, three … … four, five, six, seven … Seven! Seven balloons! Six balloons now! Gosh! What colour is the balloon? ? … bananas … and … lemons. Yellow! Well done! Wow! A banana! My favourite fruit!

Str. 13, nal. 2 Učenci ponovno usmerijo svojo pozornost na zgodbo in preštejejo balone različnih barv. Rešitev: 1. two (balon na strani 12 in balon v obliki banane na strani 13); 2. one; 3. three; 4. two.

9


Module 1

Učitelj pripravi slikovne kartice, ki se navezujejo na besedišče pesmi Apples (številke od 1 do 10, apple, tree, yellow, blue flower, sky, sun, violet, white, red, green, orange, T-shirt). Kartic naj bo toliko, kolikor je učencev v razredu (kartice se lahko tudi podvajajo). Vsak učenec izvleče eno kartico iz vrečke, kuverte ipd. Ko ob predvajanju pesmi zaslišijo besedo, ki je napisana na njihovi kartici, vstanejo ali dvignejo kartico.

TRACK 7

1, 2, 3 Follow me Look, apples on the tree. 4, 5, 6 come on let’s go! The apples are good, don’t be slow. 7, 8, 9, then 10 All the apples eaten by Ben. Yellow sun, sky blue Violet flowers, white too. Red apples, green tree Apples, apples for you and me. Orange T-shirt, here comes Ben He eats the apples 1 to 10. Str. 14, nal. 2 Učenci napišejo številke z besedo. Rešitev: seven: 7; two: 2; eight: 8; three: 3; one: 1; nine: 9; four: 4; ten: 10; six: 6; five: 5.

IDEJA

Str. 14, nal. 3 Učenci pobarvajo ilustracijo s pomočjo barvne legende. Na podlagi že pobarvane slike, ki jo priskrbi učitelj, učenci sami izdelajo barvno legendo.

Str. 15, nal. 1 Ta in naslednje naloge v razdelku Get ready! p0menijo pripravo na vmesni in končni test. Učenci prepišejo barvo Teddyjeve majice v okvirčke. Rešitev: 1. grey; 2. green; 3. pink; 4. white; 5. yellow; 6. red; 7. black; 8. orange; 9. purple; 10. blue; 11. brown. Str. 15, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in pri vsakem paru števil odkljukajo tisto, ki ga slišijo. Rešitev: a. 3; b. 1; c. 11; d. 6; e. 2; f. 5.

10

TRACK 8

three one eleven six two five Str. 15, nal. 3 Učenci preberejo vprašanja in jih s puščicami povežejo s pravilnimi odgovori. Rešitev: 1. c; 2. d; 3. a; 4. f; 5. b; 6. e.

IDEJA

IDEJA

Str. 14, nal. 1 Učenci poslušajo pesem in jo nato zapojejo. Učitelj jim pri razumevanju besedila pomaga z gibi in mimiko. Pesem lahko učenci zapojejo skupaj ali v skupinah (v tem primeru tvorimo šest skupin, vsaka skupina zapoje eno kitico).

Pred vajo v učbeniku uvedite besedišče za šolske potrebščine in tvorbo množine. To lahko storite tako, da si od učencev sposodite različne šolske potrebščine in jih poimenujete v ednini in množini. Lahko pa jih prinesete v vrečki (t. i. feelie bag), od koder jih posamezni učenci izvlečejo, nato pa jih skupaj poimenujete.

Str. 16, nal. 1 Učenci sledijo puščicam in v prazna polja ob ilustracijah prepišejo ustrezne besede. Opozorite jih, da se besedi pencil in pencils razlikujeta v eni črki. Spodbudite jih, da sami povedo, kateri. Z opazovanjem ilustracij naj sami ugotovijo, kakšen pomen ima končnica -s. Rešitev: 1. CD; 2. pencils; 3. pen; 4. pencil; 5. exercise book; 6. cassettes; 7. books. Str. 16, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in ponovijo besede. Predmete, imenovane na posnetku, med poslušanjem pokažite v učbeniku ali učilnici. TRACK 9

Hi everybody! I’m Teddy, yes, Teddy. Repeat after me: Teddy: Come on! Say Teddy! Teddy: Good. Now, let’s have a look at your classroom. Aha! Here’s a CD! Repeat after me: CD: pencils: pen: pencil: Very good! And now? Ohoo! An exercise book! Repeat after me: And now cassettes! exercise book: And books! Repeat Repeat cassettes: books Very good: you’re very good students! Str. 17, nal. 3 Učenci povežejo ilustracije in povedi. Spodbudite jih, naj ugotovijo pomen ključnih pojmov ter pomen besed balloon in face. Prazna polja ob ilustracijah bodo uporabili pri naslednji vaji. Rešitev: Draw your face! Ilustracija: roka, ki riše obraz v zvezku. Draw a balloon! Ilustracija: roka, ki riše prazen oblaček.


Module 1 Write "Hello!" in the balloon! Ilustracija: roka, ki v oblaček napiše Hello! Show the picture to your teacher! Ilustracija: deček, ki svojo risbo pokaže učitelju. Open your exercise book! Ilustracija: deček, ki odpira zvezek. Colour the picture! Ilustracija: roka, ki barva risbo. Str. 17, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo ilustracije. Rešitev: 1. Deček, ki odpira zvezek. 2. Roka, ki riše obraz v zvezek. 3. Roka, ki riše prazen oblaček. 4. Roka, ki v oblaček napiše Hello! 5. Roka, ki barva risbo. 6. Deček, ki svojo risbo pokaže učitelju.

Str. 20, nal. 3 Učenci v oblačke prepišejo dano besedilo. Rešitev: 1. Good afternoon, Mary! 2. Hello, Teddy! 3. How are you? 4. Bye, Angela! Str. 20, nal. 4 Učenci smiselno povežejo dele stavkov v povedi. Rešitev: 1. Open your exercise book! 2. Draw your teacher! 3. Write your name! 4. Show your picture to your teacher! Str. 21, nal. 5 Učenci povežejo besede v preglednici s predmeti na sliki. Str. 21, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in v preglednici odkljukajo predmete, ki jih Teddy spravi v nahrbtnik. Rešitev: books, cassette, pencil, two exercise books, snack. TRACK 12

TEDDY

TRACK 10

Open your exercise book. Draw your face. Draw a balloon. Write "Hello!" in the balloon. Colour the picture. Show the picture to your teacher.

Str. 18, nal. 1 Učenci poslušajo zgodbo in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 11

MR JENKINS EVERYBODY MR JENKINS TEDDY MR JENKINS MRS BEAR MR JENKINS MRS BEAR TEDDY SCHOOLMATE

Good afternoon, kids. Good afternoon, Mr Jenkins. How are you, Teddy? I’m fine, thank you. Mr Jenkins, this is my mum. Good afternoon, Mrs Bear. Good afternoon, Mr Jenkins. Go to your class! Goodbye, Teddy. Hey! Help me with my books! Oops!

MRS BEAR TEDDY

IDEJA

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX

ZANIMIVOSTI

Str. 19, nal. 2 Učenci povežejo besede z ustreznimi predmeti. Če je treba, jih spomnite na prisotnost črke -s, ki označuje množino. Rešitev: 1. balloon; 2. lemons; 3. book; 4. lemon; 5. telephone; 6. books; 7. balloons; 8. cassettes; 9. cassette; 10. telephones.

Ponovite množino z vprašanji, kot je: How many pencils can you see?

Str. 22, nal. 1 Učitelj v razred prinese izrezano bučo in grozljivo masko ter razloži njun pomen.

Str. 18, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 11). Str. 19, nal. 1 Učitelj in učenci odigrajo prizor v skupinah po tri, kot je prikazano v danem primeru. Vlogo učitelja lahko prevzame tretji učenec. Po prvi izvedbi vaje učenci zamenjajo vloge.

Ah … here’s my rucksack! … books … my cassette … and the pencil. Here it is … and two exercise books. There! … books, cassette, pencil, two exercise books … and the snack! … Mmm …! Chocolate: my favourite! Mum! I’m ready! OK, Teddy! Good! Now, go to bed! Good night, love! Good night, Mum!

Predvečer dneva mrtvih (31. oktober) se imenuje Halloween. Po ljudskem verovanju lahko to noč vidimo duhove. V Veliki Britaniji in ZDA otroci prirejajo zabave, pripravijo osvetljene buče, se našemijo in hodijo od hiše do hiše ter sprašujejo Trick or treat?, da bi dobili sladkarije. Običaj izdelovanja osvetljenih buč izhaja iz stare irske legende o pijančku Jacku, ki je prelisičil samega hudiča. Ujel ga je na drevo, tako da je vanj vrezal križ. Da je ubogi satan lahko drevo zapustil, se je z Jackom pogodil, da ob uri smrti ne bo prišel po njegovo dušo. A ko je revež umrl, ga tudi v nebesih niso želeli sprejeti. Tarnajoč je prosil hudiča, naj ga vendarle sprejme, ta pa mu je dal tlečo žerjavico, ki jo je Jack vstavil v izdolbeno repo in nato taval po temnih prostranstvih s svojo izgubljeno dušo. V Ameriki so repo nadomestili z bučo, ki jo imenujejo Jackova luč (Jack-o-Lantern). Tudi običaj Trick or treat izhaja iz Irske, kjer so kmetje zbirali darove (denar, kruh, sir, jajca, maslo, jabolka ipd.) ob prazniku sv. Kolumba Killa ali ob prazniku žetve, ko so zbrano podarili cerkvam in šolam. Obstajalo pa je tudi verovanje, da darovalce vsak dar obvaruje pred zlom in nesrečo.

Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku.

11


Module 1 TRACK 13

BOY MICHAEL

Good afternoon, Mrs Mallow! Hi, Linda! Come in! This is Paul, my friend. Good afternoon! Carol! Look! I’m a witch! Aaargh! Great! Look at my nose! Pssst! It’s horrible! Uhh! I’m a ghost! OK, Michael. Let’s go! Trick or treat? Aaargh! Help!

Str. 23, nal. 2 Učenci napišejo imena oseb, ki nastopajo v zgodbi, v okvirčke pod ilustracijami. Rešitev: 1. Linda; 2. Carol; 3. Paul; 4. Michael. Str. 24, ADD ONE! Učence razdelite v dve skupini in jih razvrstite v dve vrsti. Na primeru jim razložite, kako poteka igra. Učitelj vsakokrat pove število. Učenec, ki stoji na čelu vsake vrste oz. skupine, mora odgovoriti s številom, ki sledi. Ko učenec odgovori (pravilno ali nepravilno), se umakne. Zmaga tista skupina, ki ima več pravilnih odgovorov. Učenci napišejo ime zmagovalne skupine na dano črto. Različice: namesto da sprašujete po številu, ki sledi, lahko zahtevate predhodno število (Subtract one!). Ko učenci usvojijo besedišče, lahko učitelj aktivnost spreminja: add two, subtract three, itd. Str. 25, nal. 1 Učenci dopolnijo besede. Opozorite jih, da vsaka črta ustreza eni manjkajoči črki. Rešitev: 1. pencil; 2. cassettes; 3. books; 4. CD; 5. pen; 6. exercise books. Str. 25, nal. 2 Učenci prepišejo dane izraze pod ustrezne ilustracije. Rešitev: 1. Draw a lemon! 2. Show the picture to your teacher! 3. Write your name! 4. Open the book! 5. Colour the balloon! Str. 25, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in izpolnijo obe preglednici. Rešitev: 1. NAME: Andrew; AGE: seven; FAVOURITE COLOUR: green; FAVOURITE NUMBER: twelve; TELEPHONE NUMBER: 955288. 2. NAME: Sarah; AGE: five; FAVOURITE COLOUR: pink; FAVOURITE NUMBER: ten; TELEPHONE NUMBER: 572207. TRACK 14

1. ANDREW Hello! My name’s Andrew. I’m seven years old. My favourite colour is … green! Yes, I like green.

12

2. SARAH

And my favourite number is twelve. My telephone number? It’s nine - double five - two - double eight. Hi! I’m Sarah. I’m five years old and I like pink. Yes, pink is my favourite colour! And ten is my favourite number. Yes, ten! My telephone number? It’s five - seven - double two - oh seven!

Str. 26, AN INVITATION TO YOUR HALLOWEEN PARTY Spodbudite aktivnost z vprašanjem, ali je kateri od učencev že sodeloval na zabavi za noč čarovnic (Halloween) oz. ali namerava v prihodnosti iti na tako zabavo. Razložite izvor tega praznika in jih spomnite, kateri praznik je v Sloveniji koledarsko blizu temu prazniku. Motivirajte jih pri rabi že znanega besedišča in uvedite novo. Učenci sledijo navodilom za izvajanje aktivnosti v učbeniku.

IDEJA

LINDA MRS MALLOW LINDA PAUL MRS MALLOW CAROL PAUL CAROL PAUL MICHAEL CAROL

Postanite čarovnice, ki kuhajo nenavaden čarobni napoj. Pripravite slikovne kartice s sličicami besed, ki so jih učenci doslej spoznali (npr.: črna hiša, rumena osmica, telefonska številka, pet zelenih balonov, rdeča banana, pet zgoščenk, modre limone, rjave buče). Na trši papir narišite velik kotel (cauldron) in predstavite to novo »čarovniško« besedo. Nato sestavite besedilo, na katero se bodo učenci odzivali s polaganjem ustreznih slikovnih kartic v kotel. Primer: Abracadabra. Let's put a red banana into the cauldron, and five brown pumpkins, etc. Za konec lahko pustite kak predmet, na katerega navežete čarovniški urok ali učinek. Primer: Five green balloons. O, my goodness! We can fly. Help! Vsi skupaj začnete »leteti« v zrak.

Str. 27, VIDEO TIME! Rešitve in didaktične napotke za delo najdete v razdelku Video Guide, str. 70.

Delovni zvezek Str. 3, nal. 1 Na tej strani najdete zapis uvodne pesmi k učbeniškemu kompletu, ki jo lahko učenci tudi zapojejo. Uvodna pesem je posneta tudi na DVD-ju. VIDEO TRACK 1 (glej str. 71) TRACK 1

Open the book and enter in One step, two steps, the story begins Look, look, look around See the sights, listen to the sounds. From ABC to XYZ From black to white From pink to red Every page a new sight.


Module 1 Colours, numbers, me and you Yellow, orange, green and blue We’re in the book, yes, it’s true Hello, how do you do? A funfair here, a sitting room too Sam Bookman in a book, that’s new! Children, animals, things to do Read the book, see the video too. Please, please, please tell me Your telephone number? Let me see: 0208 540 1473. Halloween, October Christmas, December! Special days to remember. January, February they are cold March, April, flowers unfold May, June it’s warm, it’s sunny July, August, holiday! September, October back to school November, December, now it’s cool. Open the book and enter in One step, two steps, the story begins Look, look, look around See the sights, listen to the sounds.

Str. 6, nal. 5 Učenci pobarvajo madeže po navodilu. Rešitev: 1. Sedem črnih, en siv in dva bela madeža. 2. Trije rdeči, en moder in šest črnih madežev. 3. Pet sivih in pet vijoličnih madežev. 4. Šest rjavih in štirje rumeni madeži. 5. Osem črnih in dva oranžna madeža. Str. 7, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo sličice v pravilnem vrstnem redu. Rešitev: 5, 3, 2, 4, 1. TRACK 2

1. Ready? Yes! 2. Count the balloons! One, two, three … 3. ... four, five, six, seven … 4. Six balloons now! Gosh! 5. Wow! A banana! My favourite fruit! Str. 7, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in ponavljajo (TRACK 3 s premori). Pozor: posnetek že vsebuje premore. Str. 8, nal. 1 Učenci imajo na razpolago štiri skupine črk. Iz vsake skupine tvorijo dve poimenovanji za barve. Rešitev: 1. pink, red; 2. yellow, brown; 3. grey, black; 4. orange, purple.

Str. 4, nal. 1 Učenci pobarvajo risbo po navodilu. Rešitev: 1. rdeča; 2. rumena; 3. modra; 4. črna; 5. rožnata; 6. oranžna; 7. siva; 8. vijolična; 9. rjava; 10. zelena.

Str. 8, nal. 2 Učenci s pomočjo legende dešifrirajo skrivno sporočilo in odgovorijo na vprašanje. Rešitev: What’s your telephone number? It’s (vsak učenec dopolni s svojo telefonsko številko).

Str. 4, nal. 2 Učenci zapišejo številke z besedo. Rešitev: eight, two, six, seven, eleven, four, nine, one, twelve, ten, five, three, zero.

Str. 11, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed.

Str. 5, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog s Teddyjem z odgovori v prvi osebi.

Str. 10, nal. 1 Učenci pod ilustracije napišejo ustrezne besede. Rešitev: 1. book; 2. pencil; 3. CD; 4. balloon; 5. balloons; 6. books; 7. pens; 8. pen; 9. CDs; 10. pencils.

Str. 5, nal. 2 Učenci prepišejo imena v okvirčka tako, da jih razdelijo na moška in ženska. Rešitev: 1. Elizabeth; Linda; Sarah; Alison; Susan. 2. Jack; Paul; Thomas; William; Patrick. Str. 6, nal. 3 Učenci dopolnijo zaporedje z manjkajočimi števili. Vsaka črta ustreza eni črki. Rešitev: 1. ten; nine; eight; seven; six; five; four; three; two; one. 2. one; three; five; seven; nine. 3. two; four; six; eight; ten. Str. 6, nal. 4 Učenci izračunajo vsoto in rezultat napišejo z besedo. Rešitev: a. four; b. six; c. nine; d. nine; e. five; f. ten.

Str. 10, nal. 2 Učenci smiselno povežejo dele stavkov v povedi in jih prepišejo na prazne črte. Rešitev: 1. Draw a picture of your face. 2. Open your book. 3. Colour the picture. 4. Sing this song. 5. Listen to the cassette. Str. 11, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog z gospodom Jenkinsom z odgovori v prvi osebi. Str. 11, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo ukaze, kot jih slišijo po vrsti. Rešitev: 1. Go to your class! 2. Listen to the cassette! 3. Open your exercise books!

13


Module 1 TRACK 4

1. ROBERT MR PALMER 2. MR PALMER 3. MR PALMER

Good morning, Mr Palmer! Oh! Good morning, Robert! Go to your class! Oh George! Please! Listen to the cassette! Right, kids: this is your homework for tomorrow; open your exercise books!

Str. 12, nal. 3 Učenci napišejo ustrezne besede v okvirčke ob ilustracijah. Rešitev: 1. books; 2. pen; 3. balloons; 4. lemons; 5. cassettes; 6. telephone; 7. exercise book; 8. pencils; 9. banana; 10. rucksack. Str. 12, nal. 4 Učenci prepišejo besede iz prejšnje naloge v razpredelnico. Razdelijo jih glede na število (ednina, množina). Rešitev: singular: 1. pen; 2. telephone; 3. exercise book; 4. banana; 5. rucksack. plural: 1. books 2. balloons; 3. lemons; 4. cassettes; 5. pencils. Str. 13, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo slike v pravilnem vrstnem redu. Rešitev: 4, 5, 7, 3, 2, 6, 1. TRACK 5

1. LINDA MRS MALLOW 2. LINDA PAUL 3. MRS MALLOW 4. CAROL PAUL 5. MICHAEL CAROL 6. CAROL 7. BOY MICHAEL

Good afternoon, Mrs Mallow! Hi, Linda! Come in! This is Paul, my friend. Good afternoon! Carol! Look at my nose! Pssst! It’s horrible! Uhh! I’m a ghost! OK, Michael. Let’s go! Trick or treat? Aaargh! Help!

Str. 13, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in ponavljajo (TRACK 6 s premori). Str. 14, nal. 1 Učenci pravilno napišejo ukaze, ki so zapisani zrcalno. Rešitev: 1. Look! 2. Write! 3. Show! 4. Open! 5. Draw! 6. Number! 7. Colour! 8. Read! Str. 14, nal. 2 Učenci povežejo zloge tako, da tvorijo smiselne besede, in jih napišejo na ustrezne črte. Rešitev: 1. computer; 2. rucksack; 3. scissors; 4. telephone; 5. basket; 6. picture; 7. cassette; 8. dictionary. Str. 15, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod.

14


Module 2 IDEJA

Učbenik Skozi igro predstavite novo besedišče. Pripravite sličice igrač, ki jih najdete v učbeniku na 28. strani. Razrežite jih, učenci pa jih morajo sestaviti. Naloga ne bo pretežka, učenci pa bodo gibalno in miselno aktivni.

Str. 28, nal. 1 Učenci poslušajo in ponavljajo imena za igrače, medtem ko sledijo slikam v učbeniku. TRACK 15

ball; rollerblades; kite; robot; video game; camera; model boat; doll

koliko so stari. Opozorite jih na različne osebne zaimke. S pomočjo ilustracij jim razložite, da se she uporablja za osebe ženskega spola, he pa za osebe moškega spola. Rešitev: 1. This is Julia. She’s my friend. She’s ten. 2. This is Luke. He’s my friend. He’s nine. 3. This is Mathew. He’s my friend. He’s eight. 4. This is Sarah. She’s my friend. She’s nine. Str. 31, nal. 2 Učenci se pogovarjajo s sošolcem ali sošolko in uporabijo dano iztočnico. Nato zamenjajo vloge.

Str. 28, nal. 2 Učenci prepišejo imena za igrače pod ustrezne ilustracije. Nato odgovorijo na vprašanje v učbeniku. Rešitev: 1. ball; 2. rollerblades; 3. kite; 4. robot; 5. video game; 6. camera; 7. model boat; 8. doll.

Str. 32, nal. 3 Učenci preberejo krajši komični prizor in oštevilčijo slike v pravilnem vrstnem redu. Rešitev: 1. Good morning, Mr Grizzly! – Hello, Teddy! 2. This is Theresa; she’s here for the music course. 3. Hello, Theresa! What’s your surname? – Wynnicot. 4. What’s your telephone number? – 549 187. 5. Your card!

Str. 29, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo besede v zaporedju, kot jih slišijo. Rešitev: 6, 1, 4, 2, 3, 5.

Str. 32, nal. 4 Učitelj razdeli vloge in učenci odigrajo prizor. Učenci naj nato zamenjajo vloge in ustvarijo še lastni prizor (zamenjajo imena, priimke, aktivnosti).

TRACK 16

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX

Christmas tree Santa Claus star crib coloured balls presents

Str. 29, nal. 4 Učenci sledijo puščicam in prepišejo besede v okvirčke ob ustreznih ilustracijah. Rešitev: 1. crib; 2. star; 3. Christmas tree; 4. Santa Claus; 5. coloured balls; 6. presents. Str. 30, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 17

Good afternoon, Mrs White! Hello, Teddy! This is Paul. He’s my friend. He’s here for the course. MRS WHITe Hello. What’s your surname? PAUL McEwan. MRS WHITE How old are you, Paul? PAUL I’m eight. PAUL She’s nice! MRS WHITE Your swimming cap! TEDDY MRS WHITE TEDDY

Str. 30, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in ponavljajo (TRACK 17). Str. 31, nal. 1 Učenci preberejo besedilo v oblačkih. Nato predstavijo štiri otroke na slikah na levi strani in povejo,

Str. 33, nal. 5 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo telefonske številke (ena številka na črtico). Rešitev: a. 3-7-8-5-2; b. 4-5-3-2-9-2; c. 7-9-3-3-6; d. 5-4-1-97-8-4. TRACK 18

1. PETER: SECRETARY: PETER: SECRETARY: PETER: 2. JENNIFER: SECRETARY: JENNIFER: SECRETARY: JENNIFER: 3. MELINDA: SECRETARY: MELINDA: SECRETARY: MELINDA: 4. TOM: SECRETARY: TOM: SECRETARY: TOM:

Hello, I’m here for the swimming course. Hello. What’s your name? Peter, Peter Cook. And what’s your telephone number? 37852. Hello. I’m here for the tennis course. Hello. What’s your name? Jennifer. Jennifer Ayres. And your telephone number? 453292. Hello. I’m here for the basketball course. Hello. What’s your name? Melinda. Melinda Lee. And what’s your telephone number? 79336. Excuse me, I’m here for the tennis course. Oh, hello. What’s your name? Tom Sullivan. And your telephone number? 5419784.

Str. 33, nal. 6 Učenci vprašajo pet sošolcev za telefonsko številko. Nato zapišejo njihova imena in telefonske številke.

15


IDEJA

Module 2 V razred prinesite telefonski aparat in pripravite poimenski seznam učencev, kamor vsak vpiše svojo telefonsko številko. Igrajte se igro koncentracije. En učenec ima pred seboj izpolnjeni telefonski seznam. Izbere eno telefonsko številko in jo pokliče, tako da jo pove na glas. Drugi učenci zbrano poslušajo. Tisti, ki ugotovi, da je številka njegova, se mora pravočasno oglasiti, tako da priteče do telefona in dvigne slušalko. Nato sam prevzame vlogo klicatelja. Igro lahko izvedete tudi v dveh skupinah.

Str. 34, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Pred poslušanjem lahko opišete slike in dodatno motivirate učence. Iz učencev izvabite novo besedišče ali ga predstavite sami (bed, now, boy, girl, new, nice, tomorrow). Dodatne aktivnosti: učencem razdelite vloge. Nato naj preberejo in zaigrajo dialog. Učenci lahko tudi sami ustvarijo podobno situacijo. TRACK 19

LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL

347228. Hello! This is Paul. Hello, Linda! Hello, Paul! How are you, Linda? I’m in bed, but I’m fine now, thanks! Hey, Linda! New friends at school! New friends? Yes! Girls or boys? A girl, Naomi, and a boy, Nadeem. Naomi and …? Nadeem! He’s from Pakistan, he’s very nice. And the girl? She’s American; she’s great! Good. See you tomorrow, then. Bye, Linda!

IDEJA

Str. 35, nal. 2 Učenci obkrožijo imena, ki se nanašajo na zaimke v povedih. Rešitev: 1. Linda; 2. Naomi; 3. Nadeem; 4. Naomi; 5. Nadeem; 6. Linda.

16

Pripravite večji list papirja s 26 kvadrati (en kvadratek za vsako črko angleške abecede). Učenci morajo za vsako črko najti eno besedo in jo narisati. Nekatera polja izpolnite sami (npr.: Internet, January, Queen, Xylophone, Zebra). Učencem lahko pripravite tudi slikovne kartice, ki jih vstavljajo v ustrezne kvadrate. Ob tem bodo prav gotovo sami dobili še veliko idej in novih besed (besede, ki so jih učenci doslej že srečali: Apple, Book, CD, Devil, Eight, Funfair, Green, Halloween, Kite, Lemon, Monster, Nose, Orange, Pencil, Rollerblades, Sun, Teddy bear, Umbrella, Violet, Witch, Yellow).

Str. 36, nal. 1 Učenci najprej poslušajo pesem in jo nato zapojejo. Priporočljivo je, da pesem poslušate in nato pomen novih besed izvabite iz učencev ali ga poveste sami. Pesem lahko ponovite tako, da učence razdelite v skupine. Vsaka skupina zapoje eno kitico. TRACK 20

ABC look at my tree A Christmas tree as you can see. DEF is your name Jeff? There’s a present for Jeff on the left. GHI look up high There is Santa in the sky. JLM look at them, JKLM! The reindeer land 8, 9, 10. NOP he’s here for me Presents on and under the tree. QRS my room’s a mess, Tidy up or he’ll give us less. TU a present for you UV a present for me. WXYZ thank you Santa. I love red. Str. 36, nal. 2 Učenci rišejo po napotkih. Rešitev: jelen; Božiček; božična jelka; darila. Str. 36, nal. 3 Učenci opazujejo napis na Jeffovi majici (MERRY CHRISTMAS) in napišejo čim več besed s črkami, ki sestavljajo napis. Rešitev: star; it; my; this; a; at; she; he; am; is; are; hi; the; me; Mr; Mrs; team … Str. 37, nal. 1 Učenci postavijo črke v pravilen vrstni red in tvorijo besede. Rešitev: 1. crib; 2. star; 3. Santa Claus; 4. present; 5. Christmas tree; 6. coloured balls. Str. 37, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in obkrožijo imena, ki ustrezajo zaimkom na posnetkih. Rešitev: 1. Linda; 2. Bill; 3. Jenny; 4. Helen; 5. George. TRACK 21

ONE TWO THREE FOUR FIVE

She’s my new friend. He’s eight. She’s here for the music course. She’s nice. He’s American.


Module 2

IDEJA

Str. 37, nal. 3 Učenci dopolnijo oblačke z danim besedilom. Rešitev: 1. c; 2. d; 3. a; 4. b. Učencem pokažite revijo za najstnike TEEN ali jih spomnite na najstniško pop skupino Foxy Teens. Učenci morda sami vedo, kaj pomeni teen, sicer pa naj ugotovijo, kako so tvorjena slovenska števila od 11 do 19 (pripona -najst). Na podlagi slovenskega vzorca učenci sami poskušajo tvoriti števila do 20 v angleškem jeziku. Pri tem bodo naleteli na izjeme, ki jih kasneje razložite (eleven, twelve, thirteen, fifteen).

Str. 38, nal. 1 Učenci poslušajo in pokažejo na števila, ki jih slišijo. TRACK 22

thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty

Str. 38, nal. 3 Učenci vstavijo manjkajoče črke tako, da opišejo barvo številk v 1. nalogi. Rešitev: 1. black and white; 2. pink and green; 3. red and grey; 4. yelow and purple; 5. orange and blue; 6. brown and yellow; 7. blue and pink; 8. green and orange.

IDEJA

MRS BEAR TEDDY MRS BEAR TEDDY

How many classmates have you got? Twenty. Nine boys and eleven girls. Who’s your best friend? Toby. He’s nine. His sister’s at our school, too. Her name’s Melanie. Well, you can invite Toby over for some apple pie. Great idea, Mum! Thanks! What’s his telephone number? It’s 377092.

Str. 40, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo po že omenjenih metodah (TRACK 23). Str. 41, nal. 1 Učenci delajo v parih. Drug drugemu pokažejo sliko svoje družine in predstavijo družinske člane. Uporabljajo iztočnice v učbeniku. Nato zamenjajo vloge. Str. 41, nal. 2 Učenci dopolnijo besedilo tako, da uporabijo dane besede. Rešitev: 1. sister; 2. mum; 3. dad; 4. grandma; 5. grandad; 6. aunt; 7. uncle; 8. cousin.

Str. 38, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo števila (TRACK 22).

Po predhodnem dogovoru naj učenci k uri prinesejo fotografije svojih družin. Ob njih predstavite besedišče za družinske člane.

Str. 39, nal. 4 Učenci si ogledajo sličice Teddyjeve družine in dopolnijo povedi z ustreznimi poimenovanji za družinske člane. Rešitev: 1. dad; 2. mum; 3. grandma; 4. brother; 5. uncle; 6. sister; 7. grandad; 8. aunt; 9. cousins. Str. 40, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Nato si skupaj oglejte slike in kot navadno razložite nove pojme. Prvo poslušanje se lahko izvede pri zaprtem učbeniku. Učenci naj ugotovijo na primer število govorcev, kraj itd. TRACK 23

MRS BEAR TEDDY

MRS BEAR TEDDY MRS BEAR TEDDY

How’s school this year, Teddy? It’s great! I like it.

Str. 42, nal. 3 Učenci dopolnijo oblačke z danimi izrazi. Rešitev: 1. This is my son Teddy. 2. No, they aren’t. They’re at the shops. 3. He’s at his grandma’s. 4. Teddy, how many cousins have you got? Str. 42, nal. 4 Učenci preštejejo predmete in napišejo njihovo število. Rešitev: 1. ten; 2. eleven; 3. fourteen; 4. twelve; 5. fifteen; 6. thirteen. Str. 43, nal. 5 Učenci narišejo člane svoje družine v predvideni prostor in jih opišejo (dopolnijo povedi). Str. 43, nal. 6 Učenci povežejo dele stavkov in tvorijo povedi. Nato obkrožijo, koliko povedi so tvorili. Učence opozorimo na uporabo oblik am, is in are z ustreznimi osebki. Možnih je več rešitev. Str. 44, nal. 1 Pred poslušanjem zgodbe učence seznanite z božičem in nekaterimi zanimivostmi, povezanimi z njim: • Beseda Christmas izhaja iz besed the Mass for Christ. • Značilni božični barvi sta rdeča in zelena. • Božiču rečejo tudi Xmas, kar je okrajšava, izpeljana iz grške abecede. X je grška črka Chi, prva črka Kristusovega imena. • Na ta dan občudujemo jaslice (nativity scene ali crib) in pojemo božične pesmi (Christmas carols).

17


Module 2 •

ZANIMIVOSTI

Pesem Sveta noč je napisal avstrijski duhovnik Joseph Mohr leta 1818. Spremljana je bila na kitaro, ker so se pokvarile cerkvene orgle. Prva božična razglednica (Christmas card) je bila poslana leta 1843, leta 1841 pa so v Angliji postavili prvo božično drevo (Christmas tree), ki ga je mož kraljice Viktorije prinesel iz Nemčije. Najbolj znano drevo stoji na trgu Trafalgar Square in je vsakoletno darilo Norveške Veliki Britaniji kot spomin na drugo svetovno vojno, ko je Britanija dala zavetje izgnanemu norveškemu kralju Haakonu. Božič zbližuje družinske člane z obvezno božično večerjo (Christmas dinner). V Britaniji tradicionalno jedo nadevanega purana z zelenjavo in krompirjem ter brusnično omako. Tradicionalna božična sladica je božični puding (Christmas pudding), imenovan tudi slivov puding, saj so nekoč vanj mešali suhe slive, danes pa mu dodajo tudi rozine, ribez, oreške in češnje. Vse skupaj polijejo s kremo iz masla, sladkorja in konjaka ter flambirajo. Po navadi vanj skrijejo srebrn kovanec, ki najditelju prinaša srečo. Učenci povejo, kako praznujemo božič v Sloveniji. Na božični dan otroci vlečejo t. i. Christmas crackers – tulce, zavite v krep papir, ki skrivajo drobna presenečenja – bonbone, balone, klobučke, lepe misli ipd. Na večer pred božičem otroci pri posteljah nastavijo nogavice (Christmas stocking), v katerih jim Božiček pusti drobna darila. Božiček pride z jelenjo vprego, ki jo vodi rdečenosi jelen Rudolf (Rudolf the Reindeer). Otroci Božičku nastavijo šilce konjaka in kolačke (mince pies), jelenom pa korenje. Nekoč je bil Božiček oblečen v zeleno, 1930. leta pa ga je Coca-Cola predstavila v rdeči barvi in tak je še danes. Njegovo ime Santa Claus izhaja iz nizozemske besede za svetega Nikolaja oz. Miklavža – Sinter Klaas. Poleg božičnega drevca (Christmas tree) so simboli božiča tudi bodika (holly), božična zvezda (Poinsettia) in bela omela (mistletoe). Pod slednjo se moraš poljubiti z ljubljeno osebo, da bo vajina sreča trajala. Božiču sledi t. i. Boxing day ali Stephen's Day kot spomin na srednjeveške čase, ko so ljudje v škatle, nastavljene za cerkvami, dajali miloščino za reveže. Ta običaj darovanja denarja se je ohranil do danes, ko ljudje dajo napitnino poštarju, raznašalcu časopisov, mlekarju, dimnikarju ipd. Ta dan je namenjen tudi obiskom.

Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku.

TRACK 24

CAROL Look! Here’s something nice we can do. PAUL + LINDA What is it? CAROL A Christmas party for sick children. Programme: Paco the Clown, Early-birds school choir, Minnie Lance, a writer of story books. Bring a present and make a sick child happy. Children’s hospital on Christmas Eve. PAUL Great! Let’s go. I love Minnie Lance. CAROL Me too. Her stories are so funny. LINDA What about presents for the sick children? CAROL We can bring a pack of cards ... LINDA And Lego bricks. PAUL And a story book. LINDA Good idea! CAROL What about Christmas cards? PAUL I can make them. CAROL+ LINDA OK. Great! Let’s party! ALL Str. 45, nal. 2 Učenci označijo, ali so trditve pravilne ali napačne, tako da obkrožijo True ali False. Rešitev: 1. true; 2. true; 3. false; 4. false; 5. true. Str. 46, CHINESE WHISPERS Učence razdelimo v dve skupini. Postavijo se v dve vrsti. Učitelj ima na kartončkih pripravljene kratke povedi. Prvi učenec v vrsti izbere kartonček, tiho prebere poved in jo zašepeta učencu za sabo. Ta zašepeta, kar je slišal, naslednjemu učencu in tako naprej do zadnjega učenca v koloni. Zadnji učenec v koloni pove, kar je slišal, na glas. Če je poved pravilna, skupina dobi točko. Prvi učenec se pomakne na konec kolone. Nato je na vrsti druga skupina. Zmaga skupina z največ točkami. Možne povedi: I’m eleven years old. I’ve got a brother. I’ve got a sister. My mum’s name is Clara. How many cousins have you got? I’ve got a friendly grandmother. Teddy’s favourite colour is green. My favourite colour is red. My sister is eleven. We’ve got twenty teddy bears. What’s your surname? Marta is my friend. Look at my Christmas tree. Have you got a present for me? Str. 47, nal. 1 Učenci rešijo račune in jih povežejo s pravilnimi rešitvami. Rešitev: 1. sixteen; 2. twenty; 3. seventeen; 4. nineteen; 5. fourteen; 6. eighteen; 7. eleven; 8. fifteen. Str. 47, nal. 2 Učenci poslušajo in odkljukajo izraze, ki jih slišijo. Rešitev: friend; sister; Mrs Sullivan; grandma; brother; dad. TRACK 25

dad; sister; grandma; Mrs Sullivan; brother; friend

18


Module 2 Str. 47, nal. 3 Učenci preberejo vprašanja in jih povežejo z ustreznimi odgovori. Rešitev: 1. e; 2. a; 3. c; 4. f; 5. b; 6. d. Str. 47, nal. 4 Učenci si ogledajo ilustracijo in odkljukajo, kar vidijo na sliki. Rešitev: a Christmas tree; a dog with a yellow ball; presents; a star. Str. 48, BE SANTA CLAUS ON YOUR CHRISTMAS CARD! Pri izvajanju te dejavnosti učenci sledijo navodilom v učbeniku in ustvarijo duhovito božično-novoletno čestitko. Str. 49, VIDEO TIME! Rešitve in didaktične napotke za delo najdete v razdelku Video Guide, str. 73.

Delovni zvezek Str. 16, nal. 1 Učenci prepišejo dane besede pod ustrezne ilustracije. Rešitev: 1. Santa Claus; 2. crib; 3. Christmas tree; 4. star; 5. coloured balls; 6. presents. Str. 16, nal. 2 Učenci poslušajo in ponovijo besede. TRACK 7

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Santa Claus crib Christmas tree star coloured balls presents

Str. 16, nal. 3 Učenci v okvirje po napotkih narišejo ustrezne stvari. Rešitev: rumena zvezda; rdeča in zelena novoletna kroglica; zelena božična jelka; tri vijolična darila. Str. 17, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog z gospo White z odgovori v prvi osebi.

H

Z

M

V

D

O

L

L

S

Q

X

C

A

W

O

E

F

D

K

U

T

N

C

R

V

I

D

E

O

G

A

M

E

C

A

Y

R

S

E

G

J

B

V

I

B

L

M

O

R

O

L

L

E

R

B

L

A

D

E

S

A

X

B

Q

N

K

F

R

L

V

R

H

E

G

O

O

D

W

I

W

L

O

A

I

I

B

A

L

T

M

S

T

F

P

N

D

Z

C

T

E

D

D

Y

B

E

A

R

A

Str. 18, nal. 4 Učenci obkrožijo imena, ki se nanašajo na zaimke v povedih. Rešitev: 1. Jack; 2. Mrs Mallow; 3. Carol; 4. Patrick; 5. Michael; 6. Mrs Mallow. Str. 19, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo dialog. Rešitev: 1. 347288; 2. thanks; 3. New; 4. boy; 5. she; 6. Bye. TRACK 8

LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL LINDA PAUL

347228. Hello! This is Paul. Hello, Linda! Hello, Paul! How are you, Linda? I’m in bed, but I’m fine now, thanks! Hey, Linda! New friends at school! New friends? Yes! Girls or boys? A girl, Naomi, and a boy, Nadeem. Naomi and …? Nadeem! He’s from Pakistan, he’s very nice. And the girl? She’s American; she’s great! Good. See you tomorrow, then. Bye, Linda!

Str. 19, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 9 s premori).

Str. 17, nal. 2 Učenci prepišejo povedi tako, da lastna imena zamenjajo s he ali she. Rešitev: 1. He is eight. 2. She is at the swimming pool. 3. He is English. 4. He is here for the course. 5. She is seven. 6. She is nice.

Str. 20, nal. 1 Učenci poiščejo pravopisne napake v vsaki besedi in napačne črke vpišejo v za to namenjen prostor. Po končani vaji dobijo sporočilo, ki ga prepišejo v okvirček. Rešitev: Teddy; black; repeat; help; pink; Christmas; presents; blue; music; eight; grey; surname. Sporočilo v okvirčku: HAPPY NEW YEAR!

Str. 18, nal. 3 Učenci v besednem kvadratu poiščejo devet besed za igrače in jih napišejo pod ilustracije. Rešitev: 1. robot; 2. kite; 3. model boat; 4. doll; 5. teddy bear; 6. camera; 7. ball; 8. rollerblades; 9. video game.

Str. 20, nal. 2 Učenci v 1. polje napišejo osebe ženskega spola, v 2. polje pa osebe moškega spola. Rešitev: 1. mum; girl; she; witch; Mrs White. 2. he; Santa Claus; boy; Mr Jenkins.

19


Module 2 Str. 20, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitve 2. naloge. TRACK 10

1. mum; girl; she; witch; Mrs White. 2. he; Santa Claus; boy; Mr Jenkins. Str. 21, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed. Str. 22, nal. 1 Učenci si ogledajo sliko Paulove družine in dopolnijo povedi z besedami, ki označujejo družinske člane. Rešitev: 1. Tom is my dad. 2. Louise is my mum. 3. Oliver is my brother. 4. Sarah is my grandma. 5. Al is my grandad. Str. 22, nal. 2 Učenci napišejo številke z besedami. Rešitev: 13 – thirteen; 18 – eighteen; 19 – nineteen; 11 – eleven; 16 – sixteen; 12 – twelve; 17 – seventeen; 14 – fourteen; 15 – fifteen; 20 – twenty. Str. 23, nal. 1 Učenci rešijo račune in rešitve vpišejo v križanko. Rešitev: 1. thirteen; 2. twenty; 3. sixteen; 4. eighteen; 5. seventeen; 6. nineteen; 7. fifteen; 8. fourteen. Str. 23, nal. 2 Učenci dopolnijo dialog med Teddyjem in Paulom. Rešitev: 1. in the garden; 2. His name’s Tom. 3. Her name’s Louise. 4. brother; 5. Oliver; 6. me. Str. 24, nal. 3 Učenci si ogledajo Maryjino družinsko drevo in obkrožijo True, če je trditev pravilna, oziroma False, če je napačna. Rešitev: 1. True; 2. False; 3. True; 4. False; 5. False; 6. True. Str. 24, nal. 4 Učenci v vsaki vrsti obkrožijo vsiljivca. Rešitev: 1. brown; 2. Sally; 3. nine; 4. uncle; 5. brother. Str. 25, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog z danimi izrazi. Rešitev: 1. A Christmas party; 2. What about presents; 3. a story book; 4. Christmas cards; 5. Let’s party! Str. 25, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitve 1. naloge. TRACK 11

CAROL PAUL + LINDA CAROL

20

Look! Here’s something nice we can do. What is it? A Christmas party for sick children. Programme: Paco the Clown, Early-birds school choir, Minnie Lance, a writer of story

PAUL CAROL LINDA CAROL LINDA PAUL LINDA CAROL PAUL CAROL + LINDA ALL

books. Bring a present and make a sick child happy. Children’s hospital, on Christmas Eve. Great! Let’s go. I love Minnie Lance. Me too. Her stories are so funny! What about presents for the sick children? We can bring a pack of cards. And Lego bricks. And a story book. Good idea! What about Christmas cards? I can make them. OK. Great! Let’s party!

Str. 25, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in ponavljajo (TRACK 12 s premori). Str. 26, nal. 1 Učenci povežejo dele besed in jih zapišejo. Nato lahko pobarvajo dele, ki sodijo skupaj. Rešitev: 1. eleven; 2. grandma; 3. sister; 4. twenty; 5. family; 6. fourteen; 7. brother. Str. 26, nal. 2 Učenci dopolnijo nize številk, tako da v vsako vrsto napišejo dve dodatni številki. Rešitev: 1. twelve, fifteen; 2. eight, ten; 3. fourteen, twelve; 4. sixteen, twenty; 5. sixteen, fifteen. Str. 27, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed.


Module 3

IDEJA

Učbenik V razred prinesite slike pohištva iz različnih prospektov in revij. Na tablo ali trši papir narišite stanovanje ali hišo (napišite slovenska imena prostorov, angleška pa dodajte kasneje). Medtem ko učenci pohištvo umeščajo v ustrezne prostore, uvajajte novo besedišče za pohištvo in prostore v hiši, ki ga boste utrjevali v naslednjih urah. Tako združite igro z učenjem, saj si učenci besede lažje zapomnijo, ko sami razvrščajo pohištvo, se ga dotikajo in ponavljajo ob gibanju.

Str. 50, nal. 1 Učenci poslušajo in ponavljajo imena za pohištvo, medtem ko sledijo slikam v učbeniku. TRACK 26

desk; door; bed; chair; sofa; wardrobe; table. Str. 50, nal. 2 Učenci povežejo besede z ustreznimi slikami. Rešitev: 1. desk; 2. door; 3. bed; 4. chair; 5. sofa; 6. wardrobe; 7. table. Str. 50, nal. 3 Učenci poslušajo in preverijo rešitve iz 2. naloge (TRACK 26). Str. 51, nal. 4 Učenci poslušajo in ponavljajo besede, medtem ko si ogledujejo ilustracijo hiše v učbeniku. TRACK 27

BEDROOM: wardrobe; bed. BATHROOM: door; desk. KITCHEN: chair; table. STAIRS HALL TOILET SITTING ROOM: sofa. GARDEN: tree.

IDEJA

Str. 51, nal. 5 Učenci dopolnijo povedi glede na prostor v hiši, kjer so liki. Pomen predlogov in, on, near, under in behind je prikazan na začetku strani z mucko Pussy. Rešitev: 1. Teddy is in the garden, near the tree. 2. Mrs Bear is in the sitting room, on the sofa. 3. Cindy is in her bedroom, on her bed. 4. Mr Bear is in his bedroom, in his bed. 5. Tommy is in the bathroom, behind the door. 6. Pussy is in the kitchen, under the table. Igrajte se igro RED, YELLOW, BLUE (izberete lahko poljubne barve). Izberite predloge (tudi te izberite po lastni presoji) in jih »obarvajte«. Primer: predlog on naj bo rdeč, predlog under rumen in predlog near moder. Izklicujte barve, učenci pa morajo z barvo povezati predlog in se ustrezno odzvati: red > sedejo NA mizo; yellow > POD mizo; blue > postavijo se POLEG mize.

Str. 52, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 28

TEDDY Where’s my video game? CINDY It’s on his desk! TOMMY She’s a liar! It’s under her bed! CINDY No, it isn’t! MRS BEAR Quiet, quiet children! TEDDY Where’s my video game? TEDDY, TOMMY AND CINDY Grrrr! MRS BEAR Stop! … or dad … MR BEAR I love video games! Str. 52, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 28). Zgodbo lahko tudi sami odigrajo. Str. 53, nal. 1 Učenci se pogovarjajo s sošolcem in uporabijo dane iztočnice. Nato zamenjajo vloge. Str. 53, nal. 2 Poteka enako kot predhodna vaja, le da so učenci bolj pozorni na uporabo svojilnih zaimkov his in her, ki se nanašata na lika v ilustraciji. Str. 54, nal. 3 Učenci povežejo besede za prostore v hiši z ustreznimi slikami. Rešitev: 1. bedroom; 2. garden; 3. hall; 4. bathroom; 5. sitting room; 6. kitchen. Str. 54, nal. 4 Učenci si ogledajo slike in povejo, kje živijo. Odgovor nato zapišejo. Str. 55, nal. 5 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo sobe, v katerih je Carol. Rešitev: 1. sitting room; 2. bedroom; 3. garden; 4. kitchen; 5. toilet. TRACK 29

1. MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL 2. MICHAEL MRS MALLOW MICHAEL 3. MICHAEL CAROL MICHAEL CAROL MICHAEL CAROL

Carol! Darling! Lunch is ready! Yes! Carol! Come on! Yes! Carol! Switch off the TV! OK ... ! Where’s Carol, Mum? She’s sleeping. Yes, she’s sleeping! I … love … table … tennis! I … love … football! I ... love … orange … juice! I … love … lemonade! Where’s the ball? Silly! It’s in the tree.

21


Module 3 4. MRS MALLOW MICHAEL CAROL MRS MALLOW CAROL MICHAEL MRS MALLOW 5. MR MALLOW CAROL

Children! Breakfast is ready! Here I am, Mum! Good morning Mum! Sit down. Have some cornflakes. Michael, the milk, please! Here you are. Carol! Wake up! Are you sleepy? Carol! There’s a football match on TV! OK, Dad! I’m coming!

Str. 55, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in narišejo, kje je mucka Pussy. Rešitev: 1. v omari; 2. na stolu; 3. blizu postelje, 4. pod mizo. TRACK 30

1. MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL 2. MICHAEL

3. MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW 4. CAROL MR MALLOW CAROL MR MALLOW

Where’s Pussy? Pussy! Where are you? Ah! Here she is. She’s in the wardrobe In the wardrobe? Pussy! On the chair!!! Not on the chair! Pussy, darling ... not on the chair, please! I said not - on - the - chair!! Good night, Carol! Good night, Mum! Mum, where’s Pussy? Near my bed? Yes, she’s here, darling, near your bed. Fine. Good night, Mum. Good night! Pussy! Here’s your milk! … milk! Where are you? She’s under the table! Under the table? No, she isn’t! Under the table, here, in the kitchen!

Str. 56, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Motivirajte jih s podobami v učbeniku. Nato izvabite ali razjasnite nove pojme (darling, new, good, careful, cup of tea). Opozorite jih, da je beseda Granny ljubkovalno ime za Grandma. TRACK 31

GRANDMA MRS MALLOW CAROL AND MICHAEL MICHAEL GRANDMA MICHAEL GRANDMA MR MALLOW MRS MALLOW GRANDMA MRS MALLOW

22

Hello, darling! Hi, Mum! Hi, Granny! This is my new cat. Her name’s Pussy. Hello, Pussy! Are you a good cat? Er … yes, I am! Careful! It’s new! It’s OK here. A cup of tea in the sitting room? Milk? Yes, please. Where’s Pussy?

GRANDMA Michael! Is Pussy in the kitchen? No, she isn’t. MICHAEL Carol! Is Pussy in your bedroom? MR MALLOW No, she isn’t. CAROL Grandma, come here. MICHAEL Oh, Pussy! MR AND MRS MALLOW + GRANDMA Str. 57, nal. 2 Učenci povežejo vprašanja z odgovori. Opozorite jih na uporabo zaimkov za osebe moškega in ženskega spola in za stvari (za Pussy, ki je članica družine, uporabljamo zaimek she). Rešitev: 1. b; 2. d; 3. a; 4. c. Str. 58, nal. 1 Učenci poslušajo pesem (posneta je tudi na video DVD-ju, Video track 4, glej razdelek Video Guide, str. 73) in jo zapojejo po že omenjenih metodah. Učence lahko razdelimo v šest skupin. Vsaka zapoje eno kitico. VIDEO TRACK 4 (GLEJ STR. 73) TRACK 32

I live in a flat In Westminster I have a big brother I have a little sister. Are we happy? Yes we are! The family sings when dad drives the car Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3. My family’s big We’re five in all My mum is short My dad is tall. Are we happy? Yes, we are! My mum sings, she’s a star Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3. The kitchen’s here The living room is there My brother’s in the bath My sister’s on that chair. Are we happy? Yes, we are! We sing in the bathroom and the car Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3.


IDEJA

Module 3 Učence razdelite v dve koloni. Zadnji učenec v koloni ima pred seboj pesem My Home and Family z oštevilčenimi vrsticami. Povejte številko vrstice, ki jo mora poiskati in tiho posredovati učencu pred seboj, ta pa dalje, dokler rešitev ne prispe do prvega. Ta jo mora čim hitreje zapisati na tablo. Nato se prvi učenec premakne na rep kolone in prevzame branje pesmi. Primer: Učitelj: Thirteen. Učenec: Are we happy? Yes, we are! Točke dajte le za sporočilnost in hitrost odziva, ne točkujte pa pravopisne pravilnosti.

na razliko med kopenskimi (tortoise) in morskimi želvami (turtle). Učenci nato odgovorijo na vprašanje v okvirčku: napišejo svojo najljubšo žival. Rešitev: P

Str. 58, nal. 2 Učenci pod ilustracije napišejo ustrezno besedo iz besedila pesmi. Rešitev: 1. car; 2. bath; 3. kitchen; 4. flat; 5. living room; 6. chair. Str. 59, nal. 1 Učenci napišejo imena sob, kjer so predmeti na slikah. Rešitev: 1. hall; 2. kitchen; 3. bedroom; 4. toilet; 5. sitting room/living room; 6. bathroom. Str. 59, nal. 2 Učenci narišejo žogo po navodilih, ki jih slišijo. Rešitev: 1. žoga v škatli; 2. žoga za škatlo; 3. žoga pod škatlo; 4. žoga poleg škatle; 5. žoga na škatli.

G

Str. 59, nal. 3 Učenci si ogledajo ilustracijo in odkljukajo, ali so trditve pravilne (True) ali napačne (False). Rešitev: 1. True; 2. True; 3. True; 4. False; 5. False; 6. False.

IDEJA

Str. 59, nal. 4 Učenci preberejo vprašanja in jih povežejo z ustreznimi odgovori. Rešitev: 1. e; 2. b; 3. a; 4. d; 5. c; 6. f. Učenci po predhodnem dogovoru k uri prinesejo fotografije svojih domačih ljubljenčkov. Poimenujete različne vrste živali, ki jih imajo ljudje doma.

Str. 60, nal. 1 Učenci poslušajo in ponovijo imena živali, medtem ko sledijo slikam v učbeniku. TRACK 34

parrot; horse; canary; hamster; dog; rabbit; goldfish; turtle. Str. 60, nal. 2 Učenci v križanko prepišejo imena živali iz 1. naloge. V označenih poljih dobijo besedo, s katero dopolnijo Teddyjevo izjavo v oblačku. Opozorite učence

R

O

T

H

O

R

C

A

N

A

R

Y

H

A

M

S

T

E

D

O

G

R

A

B

B

I

T

O

L

D

F

I

S

H

T

U

R

T

L

E

S

E

R

Str. 61, nal. 3 Preden izvedete vajo, uvedite novo besedišče s pomočjo ilustracij in predstavite velikonočni čas ter razložite razlike v načinu praznovanja velike noči v Veliki Britaniji in ZDA.

ZANIMIVOSTI

The ball is in the box. The ball is behind the box. The ball is under the box. The ball is near the box. The ball is on the box.

R

V Teddyjevem oblačku: He’s a TORTOISE.

TRACK 33

ONE TWO THREE FOUR FIVE

A

Običaj izhaja še iz poganskih časov, ko so slavili Eastro, boginjo pomladi in novega življenja. Njena zemeljska simbola sta bila zajec kot simbol plodnosti in piščanček kot simbol novega življenja. The Easter Bunny je namišljeni zajček, ki po ameriški tradiciji obiskuje otroke med spanjem in skrije velikonočna jajca (plastična jajca, ki vsebujejo sladkarije in darila). Včasih prinese tudi čokoladne zajčke. Ko se otroci zbudijo, poiščejo jajca. Tudi v Britaniji nekatere družine organizirajo Easter egg hunt (lov na pirhe). Prav tako je tudi v Britaniji mogoče kupiti čokoladna jajčka in zajčke.

Učenci dopolnijo Susanin oblaček. Str. 61, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitve 3. naloge. TRACK 35

CAROL SUSAN

Hello! I’m Carol. In Britain I celebrate Easter with chocolate eggs. Hi! I’m Susan. In the USA I celebrate Easter with a chocolate bunny and decorated eggs in a basket.

Str. 62, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Iz učencev izvabite nove pojme ali jih povejte sami. TRACK 36

SPEAKER MRS BEAR

... and now, ladies and gentlemen, number nine! Teddy! It’s your turn!

23


Module 3 SPEAKER TEDDY SPEAKER TEDDY SPEAKER TEDDY SPEAKER JUDGES SPEAKER TEDDY

Hello! What’s your name? Hi! I’m Teddy, and this is Liz. Is she your pet? Yes, she is! What a lovely little lizard! How old is she? Is she one year old? No, she isn’t! She’s two years old! Ladies and gentlemen, this little lizard is number nine. Are you ready? Yes, we are! Teddy, are you happy? Yes, I am. I’m very happy! … and Liz is happy, too!

IDEJA

Str. 62, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 36). Zgodbo lahko tudi dramatizirajo. Učenci zgodbo v skupinah predrugačijo tako, da v njej nastopajo njihovi domači ljubljenčki.

Str. 63, nal. 1 Učenci se pogovarjajo v parih in pri tem uporabljajo dane iztočnice. Nato zamenjajo vloge. Opozorite jih na položaj povedka in osebka v vprašalnem stavku. Str. 63, nal. 2 Učence razdelite v skupine po tri. Pogovarjajo se z uporabo danih fraz. Nato preberejo strip. Poudarite zaimka we in you (množina). Spodbudite jih, da s pomočjo ilustracij sami ugotovijo pomen zaimkov. Str. 64, nal. 3 Učenci dopolnijo dialog z danimi povedmi. Rešitev: Mr Bear: Are you at home, Teddy? Teddy: Yes, I am. Mr Bear: Where’s Liz? Is she at home with you? Teddy: Yes, she is, Dad. Mr Bear: And where’s your brother? Is he at home? Teddy: No, he isn’t. He’s at the swimming pool. Mr Bear: Are you ready for your maths test, Teddy? Teddy: Er …, yes, I am! Str. 64, nal. 4 Učenci na predvideno mesto narišejo svojo domačo žival. Če nimajo domače živali, lahko narišejo poljubno žival. Nato jo opišejo, tako da dopolnijo povedi. Str. 65, nal. 5 Učenci poslušajo in v pravilnem vrstnem redu napišejo živali, ki jih slišijo na posnetku. Prepišejo jih s seznama. Opozorite jih, da sta na seznamu dve živali preveč. Rešitev: 1. horse; 2. canary; 3. cat; 4. dog; 5. parrot. TRACK 37

1. BOY 2. GIRL 3. WOMAN

24

White Star! Come here! (rezgetanje) Chirp chirp! Hello! Some water? (čivkanje) Minnie! Minnie! Not there! Your milk is here! (mijavkanje)

4. MAN 5. BOY

Sit down! Sit down here Charlie! (lajež) I like ice cream. Come on, repeat after me: I like ice cream. (papagaj ponovi)

Str. 65, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in pri vsaki ilustraciji odkljukajo opisano žival. Rešitev: 1. A; 2. B; 3. B; 4. B. TRACK 38

1. I love my pet. She’s white and black. She’s one year old. Her favourite food is spaghetti: yes, she likes spaghetti very much! 2. I’ve got a beautiful pet: he’s grey and white and his favourite food is milk. His name’s Grizzly. I love Grizzly. He’s my favourite friend. 3. My pet is all white with long white and pink ears. She’s a lovely little friend. She likes carrots a lot, yes, carrots are her favourite food. She loves my bedroom! It’s her favourite place! 4. My pet is quite big. He’s always in the kitchen near the door. He likes talking to me: he can speak English and Italian. He’s very beautiful: He’s orange, yellow, red and green. Str. 66, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 39

MR MALLOW CAROL AND SUSAN MICHAEL MRS MALLOW MR MALLOW CAROL AND SUSAN SUSAN MRS MALLOW MR MALLOW CAROL MRS MALLOW MICHAEL CAROL

Are you ready for the egg hunt? Yes, we are! Yes, I am! Where’s my egg? Is it near the tree? No, it isn’t. Look around. Carol! Susan! Where are you? We’re here, behind the bush! Here it is! Well done, Susan! Carol! Psst … Carol! … in the tree! Look! Thanks. Hooray! Egg number two! Look! Behind you! Gosh! Egg number three!

Str. 67, nal. 2 Učenci preberejo vprašanja in jih povežejo s pravilnimi odgovori. Rešitev: 1. e; 2. b; 3. h; 4. f; 5. c; 6. g; 7. a; 8. d. Str. 68, I SPY WITH MY LITTLE EYE Igra lahko poteka v parih ali skupinah. Če poteka v parih, prvi učenec pove drugemu učencu črko abecede. Drugi učenec mora na ilustraciji najti čim več predmetov, ki se začenjajo na to črko. Na razpolago ima eno minuto. Če učence razdelite v skupine, si vprašanja izmenjujejo skupine med sabo.


Module 3 Zmaga tista, ki ima več najdenih predmetov. Str. 69, nal. 1 Učenci dopolnijo besede, ki ustrezajo ilustracijam. Na vsako črtico napišejo eno manjkajočo črko. Rešitev: 1. horse; 2. parrot; 3. dog; 4. cat; 5. rabbit; 6. goldfish; 7. tortoise. Str. 69, nal. 2 Učenci na podlagi primera opišejo ilustrirane živali. Opisi so lahko poljubni. Možna rešitev: 1. This is a hamster. Her name is Kitty. She is grey. She is happy. 2. This is a dog. Her name is Lilly. She is brown. She is happy/young … 3. This is a tortoise. His name is Speedy. He is green and brown. He is big and old. 4. This is a canary. His name is Billy Boo. He is yellow. He is old./He isn’t happy. Str. 69, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in odgovorijo na vprašanja. Pri vsakem odkljukajo okvirček Yes ali No. Rešitev: 1. Yes; 2. Yes; 3. No; 4. No; 5. No. TRACK 40

1. FATHER 2. MARK FATHER LINDA MOTHER 3. FATHER

MICHAEL FATHER MICHAEL 4. SALLY 5. MOTHER RACHEL MOTHER RACHEL

Tom! Emma! Come along, breakfast’s ready! Quick, or you’ll be late for school! Mum, this is a present for you! Come on, open it! I hope you like it! Wow!! Wonderful!! A book! Thank you, kids! Michael! It’s time to go to school! Come on, quick, get up and come downstairs for breakfast! What? What day is it today? It’s Wednesday. Art and geography!! What a terrible bicycle I’ve got! I want a new bicycle! This one is really old!! Rachel! Rachel! Are you OK? Yes! Are you ready? Come on! Emma’s on the phone! I’m coming!

Str. 70, LET’S MAKE AN EASTER EGG Učenci sledijo navodilom v učbeniku in pripravijo duhovito velikonočno presenečenje.

Rešitev: B

C

Y

H

B

E

D

G

S

K

H

A

K

E

S

D

A

O

I

A

T

M

D

O

O

R

F

T

I

A

P

R

Q

O

D

A

C

R

B

T

O

I

L

E

T

H

A

L

L

O

N

C

N

O

E

Z

E

K

M M

L

B

B

N

B

A

T

H

R

O

O

M

W

A

R

D

R

O

B

E

C

Str. 28, nal. 1 Učenci uporabijo besede iz 1. naloge in poimenujejo prostore in predmete na sliki. Rešitev: 1. bedroom; 2. wardrobe; 3. bed; 4. bathroom; 5. door; 6. chair; 7. table; 8. kitchen; 9. hall; 10. toilet; 11. sofa; 12. garden. Str. 29, nal. 1 Učenci si ogledajo ilustracijo in povežejo povedi z ustreznimi predmeti. Rešitev: 1. g; 2. a; 3. f; 4. c; 5. b; 6. d; 7. e. Str. 29, nal. 2 Učenci preberejo povedi, ki opisujejo ilustracijo. Nato ilustracijo pobarvajo po navodilu. Rešitev: 1. Teddyjeva žoga je rdeča in modra; 2. Teddyjeva videoigra je črna; 3. Cindyjina knjiga je rumena; 4. Teddyjeva knjiga je zelena; 5. Cindyjina žoga je bela in modra; 6. Teddyjev stol je rjav; 7. Cindyjina videoigra je rdeča; 8. Teddyjev nahrbtnik je oranžen; 9. Cindyjin stol je rumen; 10. Cindyjin nahrbtnik je rožnat. Str. 30, nal. 3 Učenci narišejo svoj dom in v njem označijo sobe. Str. 30, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo prazna mesta z danimi predlogi. Rešitev: I’m in the kitchen. I’m in the hall. I’m in the garden. I’m near the door. I’m in his bedroom. I’m on the stairs. I’m in her bedroom. I’m under the chairs. I love hiding. I love jumping. I’m a little devil in the house. TRACK 13

Str. 71, VIDEO TIME! Rešitve in didaktične napotke za delo najdete v razdelku Video Guide, str. 74.

I’m in the kitchen. I’m in the hall. I’m in the garden. I’m near the door. I’m in his bedroom. I’m on the stairs. I’m in her bedroom. I’m under the chairs. I love hiding. I love jumping. I’m a little devil in the house.

Delovni zvezek

Str. 30, nal. 5 Učenci poslušajo posnetek in ponovijo slišano besedilo (TRACK 14 s premori).

Str. 28, nal. 1 Učenci v besednem kvadratu poiščejo skrite besede in jih obkrožijo.

Str. 31, nal. 1 Učenci si ogledajo ilustraciji in odgovorijo na vprašanja.

25


Module 3 Rešitev: 1. No, it isn’t. 2. No, she isn’t. 3. No, she isn’t. 4. Yes, she is. 5. Yes, she is. 6. No, she isn’t. 7. Yes, she is. 8. Yes, he is. Str. 32, nal. 1 Učenci z danimi besedami izpolnijo polja v kači. Pozor: besede naj vstavijo tako, da se vsaka beseda začenja z zadnjo črko predhodne besede (črke ne napišejo ponovno). Rešitev: BIGARDENEAREDRAWHATHISMALLOOKITCHENOSE Str. 32, nal. 2 Učenci tvorijo smiselne dialoge tako, da povežejo stavke. Rešitev: 1. f; 2. e; 3. d; 4. g; 5. b; 6. a; 7. c. Str. 33, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed. Str. 34, nal. 1 Učenci poiščejo pravopisne napake. Napačno napisano črko prepišejo v za to namenjen stolpec. Na koncu vaje dobijo v stolpcu besedo za prikazano žival. Rešitev: Napačne črke so: 1. kat (cat); 2. harse (horse); 3. hanster (hamster); 4. ganary (canary); 5. tartle (turtle); 6. gordfish (goldfish); 7. robbit (rabbit); 8. porrot (parrot). Skrita beseda je KANGAROO. Str. 34, nal. 2 Učenci poslušajo in dopolnijo besedilo pesmi. Rešitev: Easter, Easter’s here again, In my garden Mrs Hen. Where’s my daddy, where’s my mummy, give me please a big big bunny! TRACK 15

Easter, Easter’s here again, In my garden Mrs Hen. Where’s my daddy, where’s my mummy, Give me please a big big bunny! Str. 34, nal. 3 Učenci pesem poslušajo še enkrat in se jo skušajo naučiti (TRACK 16 s premori). Str. 35, nal. 1 Učenci prepišejo dane izraze v prazna polja tako, da dopolnijo oblačke. Rešitev: 1. No, it isn’t. 2. Yes, we are. 3. No, I’m not. 4. Yes, she is. Str. 35, nal. 2 Učenci odgovorijo na vprašanja v prvi osebi. Str. 36, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo preglednico. Rešitev: Samantha NAME: Mr Bubble; PET: goldfish; COLOUR: red and yellow; AGE: 8 years old; FAVOURITE FOOD: worms.

26

Neil NAME: Amanda; PET: tortoise; COLOUR: brown and green; AGE: 8 years old; FAVOURITE FOOD: tomatoes. TRACK 17

SPEAKER

SAMANTHA SPEAKER

SAMANTHA SPEAKER SAMANTHA SPEAKER SAMANTHA SPEAKER SAMANTHA SPEAKER NEIL SPEAKER NEIL SPEAKER NEIL SPEAKER NEIL SPEAKER NEIL SPEAKER NEIL SPEAKER

… and now we have an interview with two young listeners about … PETS! Hello! What’s your name? Hi! I’m Samantha. Samantha, fine. This is your pet, here. Can you tell our listeners about your pet? What’s his name? His name’s Mr Bubble … Mr Bubble? Er … yes. He’s a goldfish. A goldfish … I see: a red and yellow goldfish. And … how old is he? He’s very old. He’s about eight years old. Eight years old! And … what’s his favourite food? His favourite food is worms. Worms! Yuck! Thank you Samantha! And now … we have Neil here. Hello Neil! Hello! Your pet is very nice. What’s his name? Her name! Oh, sorry. Her name. Amanda, her name’s Amanda. What animal is it? It’s a tortoise! It’s a brown and green tortoise. Brown and green, yes! And how old is Amanda? She’s eight years old. What about her favourite food? Her favourite food is tomatoes. Oh, tomatoes! Thank you, Neil. And now we have another …

Str. 36, nal. 4 Učenci narišejo dve živali, ki sta opisani v prejšnjem posnetku (rumeno-rdeča riba in zeleno-rjava kopenska želva). Nato dopolnijo opise. Rešitev: 1. Mr Bubble is a goldfish. He’s eight years old. He’s red and yellow, and his favourite food is worms. 2. Amanda is a tortoise. She’s eight years old. She’s brown and green, and her favourite food is tomatoes. Str. 37, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog z manjkajočimi izrazi. Rešitev: 1. Yes, we are! 2. No, it isn’t. 3. We’re here, 4. Behind you! 5. Egg number three! Str. 37, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitve 1. naloge.


Module 3 TRACK 18

MR AND MRS MALLOW CAROL AND SUSAN MICHAEL MRS MALLOW MR MALLOW CAROL AND SUSAN SUSAN MRS MALLOW MR MALLOW CAROL MRS MALLOW MICHAEL CAROL

Are you ready for the egg hunt? Yes, we are! Yes, I am! Where’s my egg? Is it near the tree? No, it isn’t. Look around. Carol! Susan! Where are you? We’re here, behind the bush! Here it is! Well done, Susan! Carol! Psst … Carol! … in the tree! Look! Thanks. Hooray! Egg number two! Look! Behind you! Gosh! Egg number three!

Str. 37, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in ponovijo slišano besedil0 (TRACK 19 s premori). Str. 38, nal. 1 Učenci dopolnijo besede, ki ustrezajo ilustracijam. Rešitev: 1. tortoise; 2. dog; 3. hen; 4. turtle; 5. rabbit; 6. kangaroo. Str. 38, nal. 2 Učenci določijo različne položaje zajčka, prepoznajo predloge in dopolnijo povedi. Rešitev: 1. near; 2. in; 3. under; 4. on; 5. behind. Str. 39, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed.

27


Module 4 Izdelajte koledar in nanj pod ustrezne mesece vpišite rojstne dneve učencev. Pri tem uvajajte angleško besedišče za mesece in vprašanje: When's your birthday?

Str. 72, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo mesece v pravilnem zaporedju. Rešitev: 2, 9, 3, 12, 7, 1, 4, 11, 6, 8, 5, 10. TRACK 41

IDEJA

1. January; 2. February; 3. March; 4. April; 5. May; 6. June; 7. July; 8. August; 9. September; 10. October; 11. November; 12. December. Imenujte posamezne mesece ali pa za to nalogo določite enega od učencev. Kdor ima na imenovani mesec rojstni dan, mora vstati, teči okoli mize, objeti sošolca ipd.

IDEJA

Str. 72, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo. Preverijo rešitve 1. naloge (TRACK 41). Učenci odgovorijo na Teddyjevo vprašanje: v okvirček napišejo mesec svojega rojstva.

TRACK 42

What time is it? What time is it? What time is it? What time is it?

It’s four o’clock. It’s a quarter past four. It’s half past four. It’s a quarter to five.

IDEJA

Str. 73, nal. 4 Učenci poslušajo, ponavljajo in preverijo rešitve 3. naloge (TRACK 42).

28

Str. 74, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 43

MR BEAR TEDDY MRS BEAR MR BEAR TEDDY MR BEAR MRS BEAR MR BEAR TEDDY MR BEAR MRS BEAR TEDDY

Za popestritev se igrajte igro What's the time, Mr Wolf? Za vlogo volka izberite enega učenca, ki se s hrbtom obrne proti svojim sošolcem. Ti ga sprašujejo: What's the time, Mr Wolf? Volk se obrne in zarenči: It's 3 o'clock. Učenci stopijo 3 korake proti njemu. Nato se volk znova obrne, skupina pa ponovno vpraša po uri. To se ponavlja, dokler se volk ne odloči za pojedino. Takrat vzklikne: It's dinner time! in skuša ujeti nekoga izmed učencev. Tisti, kogar ulovi, nato postane volk, lahko pa tudi njegov pomočnik. Pred pričetkom igre določite črto, za katero bo varno pribežališče hrane na dveh nogah.

Let’s go fishing for your birthday! Er … but … Great idea, darling! Has Teddy got a fishing rod? Have you got a fishing rod, Teddy? Yes, I have! Yes, he has. Has he got a sweatshirt? Have you got a sweatshirt, Teddy? No, I haven’t! No, he hasn’t. Teddy, what’s the matter with you? Oh, Mum! I don’t like fishing!

Str. 74, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 43). Zgodbico lahko tudi dramatizirajo.

Predstavite poimenovanja za čas ob uporabi različnih ur. Če imate na voljo več različnih modelov, lahko učenci delajo v skupinah in se med seboj sprašujejo po času.

Str. 73, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo ure pod ilustracijami. Rešitev: 1. It’s four o’clock. 2. It’s a quarter past four. 3. It’s half past four. 4. It’s a quarter to five. 1. 2. 3. 4.

Str. 73, nal. 5 Učenci dopolnijo uro s pomočjo slik. Rešitev: 1. It’s seven o’clock. 2. It’s a quarter past seven. 3. It’s half past seven. 4. It’s a quarter to eight.

IDEJA

IDEJA

Učbenik

Igrajte se igro spomin. Pripravite slikovne in besedne kartice (sličice iz učbenika, stran 75) in jih razporedite po tleh s porisano stranjo navzdol. Učenci iščejo pare in utrjujejo besedišče ter obenem prepoznavajo pisno obliko besed.

Str. 75, nal. 1 Učenci se pogovarjajo s sošolcem, pri čemer uporabljajo dane izraze. Nato zamenjajo vloge. Str. 75, nal. 2 Učenci delajo v parih. Učenec B si poskuša v eni minuti zapomniti ilustracijo. Učenec A nato postavlja vprašanja o ilustraciji učencu B. Nato zamenjata vlogi. Poudarite uporabo he/she in has got. Str. 76, nal. 3 Učenci dopolnijo oblačke z danimi izrazi. Rešitev: 1. Yes, he has! 2. No, she hasn’t! 3. No, he hasn’t! 4. Yes, she has! Str. 76, nal. 4 Učenci za vsako ilustracijo napišejo poved, s katero izrazijo, ali jim je predmet všeč ali ne. Str. 77, nal. 5 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo mesece, ki jih slišijo. Rešitev: 1. August; 2. July; 3. June; 4. November; 5. November; 6. January. TRACK 44

MR JENKINS OK, kids. Quiet, please! Let’s do a class poster on birthdays. Are you ready?


Module 4 EVERYBODY Yes, we are! MR JENKINS Good. George, come to the blackboard and write, please. Yes, Mr Jenkins. GEORGE MR JENKINS When’s your birthday, George? Er … my birthday? It’s in August! GEORGE MR JENKINS August. Write August. There! Now you, Nicholas. My birthday’s in July. NICHOLAS MR JENKINS George … write July for Nicholas … OK. Sarah, when’s your birthday? My birthday’s in June. SARAH July? GEORGE No! June! SARAH MR JENKINS Jessica, when’s yours? When’s my birthday? Er … October … no, no! … JESSICA sorry. It’s in November. Mine, too! THOMAS MR JENKINS Is your birthday in November, Thomas? Yes, it is! THOMAS MR JENKINS Write November for Thomas, too. And now … whose birthday’s in January? My birthday’s in January, Mr Jenkins. ANGELA January for Angela. January … GEORGE Str. 77, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo točno uro. Rešitev: 1. CBC: 7.00; 2. cbn: 6.30; 3. BBA: 12.00; 4. wbc: 11.30. TRACK 45

1. MAN

2. MAN

3. WOMAN

4. WOMAN

This is CBC news. Welcome to our morning edition. You’re listening to the seven o’clock news; Brian Bernstein reporting … Welcome to the CBN evening report. It’s now half past six and you’re watching CBN news. Tim Carrey reporting … It’s twelve o’clock and this is BBA sports news. We have Donna Richards from New York on the line. Hello, Donna … Welcome to the night edition of WBC news. Laura Martin reporting at half past eleven. We’re going to watch …

Str. 78, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 46

CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW

Mum! Look! Oh, dear! Carol, what a lot of presents! This is a watch and these are rollerblades! Great! And what’s this? It’s a video game! And what are these?

CAROL MRS MALLOW EVERYBODY CAROL GIRL A GIRL B GEORGE CAROL GEORGE CAROL

They’re earrings. Look! Are you ready for the cake, kids? Yes, we are! No, we aren’t. George isn’t here! Here he is! Has he got a present for Carol? Yes, he has! I’ve got a present for you, Carol. Happy birthday! Oh, George! It’s a bag. You like bags! Wow! George … it’s horrible! I hate these colours!

Str. 78, nal. 2 Učenci odgovorijo na vprašanja z uporabo predlaganih kratkih odgovorov. Rešitev: 1. Yes, she has. 2. No, he hasn’t. 3. Yes, she has. 4. No, she hasn’t. 5. Yes, she has. 6. Yes, he has. Str. 80, THE SNAKE! Učence razdelite v dve skupini. Vsaka ima pred seboj eno shemo igre. Skupini izmenično mečeta kocko. Igra se prične na polju START HERE. Učenci označijo polje, na katerem pristanejo. Kocko vsakokrat vrže drug učenec, ki tudi odgovarja na učiteljeva vprašanja. Pred pričetkom igre razložite navodila, ki jih bodo učenci dobili med igro: Answer the question: ... (učenec odgovori na vprašanje); Make a list of ... (učenec našteje, kar zahteva učitelj). Vprašanja: 1. Make a list of 4 toys. 2. Answer the question: When’s your birthday? 3. Answer the question: How many dolls have you got? (Če je treba, predstavite besedo none.) 4. Answer the question: Has your friend got a watch? 5. Make a list of 4 different rooms in the house. 6. Answer the question: Where do you live? 8. Answer the question: Have you got a camera? 9. Answer the question: What’s your favourite toy? 10. Answer the question: What's 13 and 7? 11. Answer the question: What’s this? (Učitelj pokaže na neko stvar v razredu, ki jo učenci že znajo poimenovati.) 13. Answer the question: Is this your book? (Učitelj pokaže na svojo knjigo.) 14. Answer the question: Where’s your exercise book? 15. Make a list of 4 different items of furniture. 16. Answer the question: How old are you? 17. Answer the question: What's 20 minus 5? 18. Answer the question: Have you got a brother? 19. Answer the question: What time is it now? 20. Make a list of 6 different colours. 21. Answer the question: Where's your pencil? 22. Make a list of 6 different animals. 24. Answer the question: Have you got a tennis racket? 25. Answer the question: Are you at home now? 26. Answer the question: Where is the radio? (Učitelj pokaže na radio v razredu.)

29


Module 4 27. Answer the question: Are you 10 years old? 29. Make a list of 4 different school things. 30. Answer the question: What's your teacher's name?

Str. 82, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek z dnevi v tednu in sledijo besedam v učbeniku.

Če skupina pristane na polju 7 ali 23, se vrne ali napreduje na polje 15. Če pa skupina pristane na polju 12 ali 28, mora počakati en krog. Če učenec po učiteljevi presoji odgovori napačno ali nepopolno, se mora skupina vrniti na polje, s katerega se je premaknila. (Učitelj naj si zapomni prejšnji položaj.) Zmaga skupina, ki prva prispe na polje THE END. Igra je primerna za katerikoli čas šolskega leta, saj lahko učitelj spreminja navodila, strukture in besedišče glede na obravnavano snov.

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

TRACK 49

Str. 81, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo ure, ki jih slišijo, v pravilnem zaporedju. Rešitev: 3, 5, 4, 1, 2.

IDEJA

Str. 81, nal. 1 Učenci dopolnijo prazna polja z imeni mesecev v pravilnem zaporedju. Rešitev: January; March; May; June; July; September.

Str. 82, nal. 2 Učenci poslušajo in ponovijo dni v tednu (TRACK 49). Pripravite lističe z napisanimi dnevi (za vsakega učenca enega). Vsak učenec izvleče svoj listič, si zapomni napis na njem in nikomur ne pove, kateri dan je izvlekel. Učitelj nato kliče posamezne dneve. Učenci, ki imajo imenovani dan (to bodo vsaj trije, lahko tudi dva), se morajo pozdraviti in se rokovati. Primer: Hello, Monday. Nice to see you.

Str. 82, nal. 3 Učenci poleg kratice napišejo celo besedo in poljubno odgovorijo na vprašanji v okvirčku. Učitelj lahko pove, da te okrajšave pogosto najdemo na urah. Rešitev: 1. Monday; 2. Wednesday; 3. Sunday; 4. Tuesday; 5. Saturday; 6. Friday; 7. Thursday.

TRACK 47

1. BOY GIRL 2. BOY GIRL 3. MAN WOMAN 4. BOY MOTHER 5. BOY FATHER

What time is it? It’s a quarter past nine. What’s the time, Linda? It’s seven, seven o’clock! What time is it, darling? A quarter past six. Mum, what’s the time? It’s a quarter to four, love. Dad, what time is it? It’s half past twelve. Lunch is ready!

Str. 81, nal. 3 Učenci opazujejo ilustracije in odgovarjajo na vprašanja s kratkimi odgovori. Rešitev: 1. Yes, he has. 2. No, she hasn’t. 3. No, she hasn’t. 4. Yes, he has. 5. Yes, she has. 6. No, he hasn’t. 7. Yes, she has. Str. 81, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in določijo pravilen vrstni red ilustracij. Rešitev: 2, 1, 4, 5, 3. TRACK 48

1. BOY 2. GIRL A GIRL B 3. BOY 4. BOY A BOY B 5. GIRL

30

Look at these! They’re wonderful! I like these rollerblades! Thank you, Dad! Has Linda got a bicycle? No, she hasn’t. She hasn’t got a bicycle! I don’t like this CD. I don’t like this music! It’s horrible! Has Tom got a present for Lucy? Yes, he has. It’s a big present! Mum, look! It’s lovely! I really like this baseball cap!

Str. 83, nal. 4 Učenci prepišejo ustrezne izraze pod ilustracije. Rešitev: 1. water; 2. biscuits; 3. milk; 4. orange juice; 5. sandwich; 6. cornflakes; 7. tea; 8. eggs; 9. hamburger; 10. jam; 11. fish; 12. coffee; 13. lemonade. Str. 83, nal. 5 Učenci poslušajo, ponavljajo in preverijo rešitve 4. naloge. TRACK 50

ONE TWO THREE FOUR FIVE SIX SEVEN EIGHT NINE TEN ELEVEN TWELVE THIRTEEN

water biscuits milk orange juice sandwich cornflakes tea eggs hamburger jam fish coffee lemonade

Str. 83, nal. 6 Učenci se ponovno vrnejo k besedam 4. naloge. Polja s hrano pobarvajo rumeno, tista s pijačo pa zeleno. Nato odgovorijo na zastavljeni vprašanji. Rešitev: FOOD: bisquits, sandwich, cornflakes, eggs, hamburger, jam, fish. DRINKS: water, milk, orange juice, tea, coffe, lemonade.


IDEJA

Module 4 Učenci v skupinah izdelajo plakate z različnimi jedmi in pijačami. Uporabijo izrezke iz reklamnih brošur.

TRACK 53

Str. 84, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. TRACK 51

MR BEAR TEDDY MR BEAR TEDDY MR BEAR TEDDY MR BEAR CINDY TEDDY

Breakfast’s ready! Can I have some biscuits, please? Here you are, Teddy. Thank you, Dad. Can I have some orange juice, please? Here you are. Can I have an apple, please? Oh, come on! It’s time for school! What day is it today? It’s Thursday! Oh, no! Double history … and spinach for lunch. Yuck!

Str. 84, nal. 2 Učenci poslušajo in ponavljajo (TRACK 51). Zgodbo lahko tudi dramatizirajo. Str. 85, nal. 1 Učenci v parih tvorijo dialog z danimi iztočnicami. Nato zamenjajo vloge. Opozorite jih na razliko med some in a. Str. 85, nal. 2 Učenci sodelujejo v parih in uporabijo dano besedilo. Opozorite jih na razliko med a in an. Str. 85, nal. 3 Učenci se pogovarjajo v parih in vadijo rabo zaimka some z neštevnimi samostalniki. Str. 86, nal. 4 Učenci dopolnijo oblačke z danimi izrazi. Rešitev: 1. What day is it today? 2. Here you are. 3. Thank you. 4. Can I have some water, please? Str. 86, nal. 5 Učenci obkrožijo vsiljivca v vsaki vrsti. Rešitev: 1. school; 2. Christmas; 3. spinach (hrana, ki se je/ne je za zajtrk); 4. orange. Str. 87, nal. 6 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo ilustracijo, ki ustreza situaciji. Rešitev: 2 TRACK 52

MRS BEAR

TEDDY

Rešitev: MARY: fish; sandwiches; orange juice. TIM: cornflakes; milk; orange juice.

Teddy! Wake up! It’s eight o’clock! Oh …! Come on! Today’s Sunday. You’ve got the football match with your friends at nine! Mmm …? Sunday? Er … Ah … yes, … football … the football match! Great!!

Str. 87, nal. 7 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo polja, ki ustrezajo Maryjini in Timovi najljubši hrani.

MARY Hi! My name’s Mary and I’m eight years old. My favourite time at school is lunchtime with my friends! The fish at school is delicious! I like it. Fish is my favourite food. And the sandwiches … Mmm! Great! My favourite drink is orange juice. Yes, I like orange juice. Hello! I’m Tim. I’m eight years old too. My favourite TIM day of the week is Sunday. I have breakfast with all my family, my dad, my mum and my two sisters. Cornflakes with milk. Mmm …! Cornflakes with milk! Delicious! Tea’s horrible. I usually have orange juice. Yes, orange juice is my favourite drink. Str. 88, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in sledijo zgodbi v učbeniku. Mince pie je tipična britanska božična slaščica: kolački s suhim sadjem. TRACK 54

CAROL MR MALLOW SUSAN MR MALLOW MAN MR MALLOW SUSAN CAROL

Oh, look! Mince pies! Daddy, can I have one, please? Sure, darling. Susan? Er … can I have some chocolate cake instead, Mr Mallow? One mince pie, a piece of chocolate cake, two lemonades and two teas, please. Here you are. Thanks. It’s horrible! Can I have some of your mince pie, please? Oh, Susan!

Str. 89, nal. 2 Učenci povežejo osebe z njihovimi naročili. Opozorite jih, da nekateri naročijo dve stvari. Rešitev: MR MALLOW: tea; CAROL: mince pie, lemonade; SUSAN: chocolate cake, lemonade; MRS MALLOW: tea. Str. 90, EVERY SATURDAY Oblikujte dve skupini. Vsaka skupina začne igro tako, da na list papirja napiše: Every Saturday I go to the market and I buy ... Nato določite čas (ena, dve minuti), v katerem morajo učenci zaključiti poved in seveda napisati čim več besed (vsaj ena beseda na učenca). Po poteku časa dodelite točke le za pravilno napisane besede. Zmaga skupina, ki ima daljši pravilno napisan seznam nakupov. Za lažje popravljanje lahko dovolite članom iste skupine, da se posvetujejo pri odpravi napak, preden seznam oddajo učitelju. Str. 91, nal. 1 Učenci napišejo dni v tednu v pravilnem vrstnem redu od danega dneva naprej. Rešitev: 1. Monday; 2. Tuesday; 3. Wednesday; 4. Thursday; 5. Friday; 6. Saturday; 7. Sunday.

31


Module 4 Str. 91, nal. 2 Učenci dopolnijo besede in jih povežejo z ustreznimi ilustracijami. Rešitev: 1. milk; 2. sandwich; 3. coffee; 4. hamburger; 5. fish. Str. 91, nal. 3 Učenci dopolnijo izraze z danimi besedami. Rešitev: 1. An egg; 2. A biscuit; 3. Some biscuits; 4. An orange; 5. Some water; 6. Some apples; 7. An apple. Str. 91, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in oštevilčijo ilustracije v pravilnem zaporedju. Rešitev: 4, 6, 3, 5, 1, 2. TRACK 55

1. DAVID JOHN DAVID JOHN DAVID JOHN DAVID 2. TOM MUM TOM 3. DAD PHIL 4. JASON MUM JASON MUM JASON 5. LINDA LAURA LINDA

6. MEG JOHN MEG

Hey John, don’t forget: drinks! Yea, drinks for the party. Lemonade? No! Not for me! Coke? No!! What’s your favourite drink, David? Water! Hello, Mum! Hello, darling! It’s time for lunch! Oh, no! Fish for lunch!! Here you are Phil. This is a present for you, love! Happy birthday! Thank you, Dad! … CDs!! What a lot! One, two, three … four … five CDs! Dad, you’re great! Morning Mum! Good morning Jason! Breakfast’s ready. Sit down. Mum, can I have some milk, please? Yes, sure. Here you are. Some cornflakes? Yes, please, Mum. … and my favourite drink is lemonade. And what’s your favourite day? Wednesday. I come to the swimming pool on Wednesdays. I love swimming! It’s my favourite sport! John, what day is it today? Meg! It’s nine o’clock and your rucksack is not ready yet! It’s Thursday! Thursday? Great! History and geography with Mr Spitfire this afternoon!

Str. 92, BIRTHDAYS Učenci izvedejo razredno anketo in njene rezultate predstavijo v obliki preglednice. Pripravijo velik plakat in ob navpično os preglednice zapišejo mesece v letu. K ustreznemu mesecu nalepijo ali pripnejo toliko papirnatih kvadratov iste barve, kolikor je učencev, ki v tem mesecu praznujejo rojstni dan. Tisti mesec, ko ima rojstni dan največ učencev, bo imel največ lističev. Učenci pri tem utrjujejo izraz When's your birthday? ter imena mesecev.

32

Delovni zvezek Str. 40, nal. 1 Učenci prepišejo mesece v pravilnem zaporedju. Rešitev: 1. January; 2. February; 3. March; 4. April; 5. May; 6. June; 7. July; 8. August; 9. September; 10. October; 11. November; 12. December. Str. 40, nal. 2 Učenci dopolnijo odgovore s časom, ki ga prikazujejo ure. Rešitev: 1. It’s half past eight. 2. It’s ten o’clock. 3. It’s a quarter to five. 4. It’s a quarter past five. 5. It’s eleven o’clock. 6. It’s half past two. Str. 41, nal. 1 Učenci si ogledajo ilustracije in odgovorijo na vprašanja. Rešitev: 1. Yes, he has. 2. No, she hasn’t. 3. Yes, she has. 4. Yes, he has. 5. No, she hasn’t. 6. No, he hasn’t. Str. 41, nal. 2 Učenci odgovorijo na vprašanja tako, da napišejo resnične odgovore. Str. 42, nal. 3 Učenci dopolnijo dialog z danimi izrazi. Rešitev: 1. Jack, have you got a tennis racket? 2. And have you got a cap? 3. Fine. And has your sister got a racket and a cap? 4. Wonderful! Let’s play tennis all together: you, your sister, Lucy and me! Str. 42, nal. 4 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitev 3. naloge. TRACK 20

BILL JACK BILL JACK BILL JACK BILL

Jack, have you got a tennis racket? Yes, I have, Bill. And have you got a cap? Yes, I have; it’s a baseball cap! Fine. And has your sister got a racket and a cap? Yes, she has! Wonderful! Let’s play tennis all together: you, your sister, Lucy and me!

Str. 42, nal. 5 Učenci poljubno izpolnijo preglednico. Str. 43, nal. 1 Učenci poslušajo posnetek in dopolnijo dialog. Rešitev: 1. presents; 2. these; 3. this; 4. They; 5. aren’t; 6. Has; 7. got; 8. bags; 9. these. TRACK 21

CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW CAROL MRS MALLOW

Mum! Look! Oh, dear! Carol, what a lot of presents! This is a watch and these are rollerblades! Great! And what’s this? It’s a video game! And what are these?


Module 4 CAROL MRS MALLOW EVERYBODY CAROL GIRL A GIRL B GEORGE CAROL GEORGE CAROL

They’re earrings. Look! Are you ready for the cake, kids? Yes, we are! No, we aren’t. George isn’t here! Here he is! Has he got a present for Carol? Yes, he has! I’ve got a present for you, Carol. Happy birthday! Oh, George! It’s a bag. You like bags! Wow! George … it’s horrible! I hate these colours!

Str. 43, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek, ponavljajo in preverijo rešitve 1. naloge (TRACK 22 s premori). Str. 44, nal. 1 Učenci s pomočjo ključa tvorijo vprašanje in nanj odgovorijo. Odgovor napišejo v okvirček. Rešitev: Have you got a pet? Str. 45, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed. Str. 46, nal. 1 Učenci pravilno prepišejo dni v tednu. Rešitev: 1. Sunday; 2. Friday; 3. Tuesday; 4. Thursday; 5. Monday; 6. Wednesday; 7. Saturday. Str. 46, nal. 2 Učenci napišejo dni v tednu v pravilnem zaporedju od danega dneva naprej. Rešitev: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Str. 46, nal. 3 Učenci dopolnijo besede, ki ustrezajo ilustracijam. Rešitev: 1. milk; 2. cornflakes; 3. lemonade; 4. tea; 5. sandwich; 6. orange juice. Str. 46, nal. 4 Učenci napišejo besede pod ustrezne ilustracije. Rešitev: 1. eggs; 2. fish; 3. coffee; 4. biscuits; 5. jam.

JUDY MOTHER LIAM MOTHER JUDY MOTHER JUDY LIAM MOTHER LIAM MOTHER + JUDY

Str. 48, nal. 3 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo živila, ki jih slišijo na posnetku. Ločijo ednino in množino. Rešitev: some biscuits; an orange; some bananas; an apple. TRACK 24

1. BOY FATHER BOY 2. BOY GIRL BOY 3. MOTHER BOY AND GIRL MOTHER 4. WOMAN MAN

Str. 47, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in odkljukajo polja, ki ustrezajo Judyjini in Liamovi najljubši hrani. Rešitev: JUDY: milk; cornflakes; LIAM: tea; fruit; yoghurt. TRACK 23

JUDY MOTHER JUDY MOTHER

Hi Mum! Hi, Liam! Hi, Judy. Sit down. Can I have some milk? Here you are, darling.

Dad, can I have some biscuits, please? Here you are darling. Thanks. Judy, pass me an orange, please. Here you are. Thank you. Are you hungry? Yes! Here are some bananas for you! And what fruit will you have, Sir? Er … I think I’ll have an apple, please.

Str. 48, nal. 4 Učenci preberejo besedilo v oblačku in dopolnijo preglednico. Rešitev: NAME: Judy; AGE: nine; FAVOURITE DAY: Tuesday; FAVOURITE FOOD: pizza; FAVOURITE DRINK: milk. Str. 49, nal. 1 Učenci dopolnijo dialog z danimi izrazi. Rešitev: 1. can I have one, please? 2. can I have some chocolate cake; 3. lemonades; 4. Here you are. 5. please? Str. 49, nal. 2 Učenci poslušajo posnetek in preverijo rešitve 1. naloge. TRACK 25

CAROL Str. 47, nal. 1 Učenci si zamislijo pogovor s Teddyjem in dopolnijo oblačke z odgovori v prvi osebi.

Thanks. And you, Liam? Er ... Can I have some tea, please? Here you are. Liam, pass the cornflakes. Please! Pass me the cornflakes, please! Mum, can I have some fruit ... and yoghurt? Sorry? Fruit and yoghurt? Please!

MR MALLOW SUSAN MR MALLOW MAN MR MALLOW SUSAN CAROL

Oh, look! Mince pies! Daddy, can I have one, please? Sure, darling. Susan? Er … can I have some chocolate cake instead, Mr Mallow? One mince pie, a piece of chocolate cake, two lemonades and two teas, please. Here you are. Thanks. It’s horrible! Can I have some of your mince pie, please? Oh, Susan!

33


Module 4 Str. 50, nal. 1 Učenci v kači poiščejo besede in jih umestijo v ustrezno skupino. Rešitev: SCHOOL SUBJECTS: history; English; music; DAYS: Tuesday; Saturday; Wednesday; VEGETABLES: tomatoes; spinach; FRUIT: oranges; bananas; lemons. Str. 50, nal. 2 Učenci dopolnijo križanko, tako da poimenujejo ilustracije pred vrsticami. Dobljeno besedo nato vstavijo v Teddyjev oblaček. Rešitev: C

O

R

N

F

L

A

K

E

H

A

M

B

U

R

G

E

R

O

R

A

N

G

E

J

U

I

C

O

F

F

E

E

O

R

A

N

G

E

L

E

M

O

N

A

D

E

A

P

P

L

E

T

E

A

E

G

G

S

C

E

V oblačku: CHOCOLATE. Str. 51, My glossary Učenci v okvirčke narišejo, kaj pomenijo besede, in na črte pod okvirčki napišejo slovenski prevod besed. Str. 52 Učenci zapojejo pesem (TRACK 26). Str. 53 Učenci zapojejo pesem (TRACK 27). Str. 54

34

Učenci zapojejo pesem (TRACK 28).


Module 1 Preglednica za ocenjevanje govornih spretnosti

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Razred ____ _____

BESEDIŠČE

števila 1–12

barve

predmeti v učilnici

Hi! Hello! I’m … Good morning/afternoon; Goodbye.

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

How are you? I’m fine, thanks/thank you. What’s your name? My name’s … What’s your favourite colour? My favourite colour is … What’s your telephone number? My telephone number is ... This is my friend …

What’s 2 and 4? It’s 6. How old are you? I’m nine.

osebna zaimka (I, you)

pravilna množina samostalnikov

kratki svojilni zaimki (my, your)

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

SLOVNIČNE STRUKTURE

Shut up! Write! Listen! Open! Cut! Show! Help! Colour! Look! Draw!

to be (sedanjik 1., 2., 3. os. ed.)

35


Module 2 Preglednica za ocenjevanje govornih spretnosti

BESEDIŠČE

igrače

božič

števila 13–20

družinski člani

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

What’s your surname? What’s your telephone number? It’s … What’s your favourite toy? My favourite toy is … How many … have you got?

Nice to meet you.

36

SLOVNIČNE STRUKTURE

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

osebni zaimki (he, she, it)

kratki svojilni zaimki (his, her)

have got – trdilna oblika (1., 2. os. ed.) have got – vprašalna oblika (2. os. ed.) svojilni ‘s

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Razred ____ _____


Module 3 Preglednica za ocenjevanje govornih spretnosti

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Razred ____ _____

pohištvo

BESEDIŠČE

sobe v hiši

domače živali

velika noč

Where’s ...? It’s ... Are you in the kitchen? Yes, we are./No, we aren’t. I live in a big/small house/flat.

to be – vprašalna oblika (vse osebe v ednini) to be – kratki odgovori (vse osebe v ednini) osebna zaimka (we, you) predlogi kraja (in, on, near, under, behind) fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

SLOVNIČNE STRUKTURE

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

pridevniki

37


Module 4 Preglednica za ocenjevanje govornih spretnosti

BESEDIŠČE

meseci

ura

hrana in pijača

dnevi v tednu I’ve got a present for you! Great! Horrible!

KOMUNIKACIJSKE FUNKCIJE

What time is it? It’s five o’clock/half past/ a quarter past/to ... When’s your birthday? It’s in May. I like .../I don’t like ...

Can I have a/an/some … ?

What day is it today?

SLOVNIČNE STRUKTURE

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

have got – trdilna oblika have got – nikalna oblika (1. os. ed.) have got – vprašalna oblika in kratki odgovori (1., 2., 3. os. ed.) osebni zaimki (they)

členi (a, an, the)

nedoločni zaimek some

38

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Razred ____ _____


Uト君I LISTI ZA UTRJEVANJE

39


■ ■ ■ ■ ■ ■

NAREJENO

NAREDI

Module 1 - Part A

■ ■ ■ ■

Date

...............................

Student A

........................

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

.............................................

Student B

.......................................

STEP 1: Warming up 1. Učbenik, stran 6 ➔ Ponovno naredi 1. in 2. nalogo. 2. Učbenik, stran 7 ➔ Ponovno naredi 4. in 5. nalogo. 3. Sošolcu/sošolki povej številke od 1 do 12. 4. V zvezek napiši osem barv.

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 9 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Dopolni dialog in ga odigraj s sošolcem/sošolko. STUDENT A Hello! STUDENT A How old are you? YOU (1) YOU (3) STUDENT A What’s your name? STUDENT A What’s your favourite colour? YOU (2) YOU (4) STEP 3: Storytime

■ ■

■ 1. Učbenik, stran 12 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 12–13 ➔ Oblačke iz stripa prepiši v zvezek.

STEP 4: Let’s sing! ■ 1. Učbenik, stran 14 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo.

STEP 5: Are you ready? ■ 1. How many? Napiši število stvari. 1

2

3

two 4

5

■ 2. Pobarvaj: the bears grey, the balloons blue, the books red, the lemons yellow, the pencils brown.

40

Class


NAREDI

NAREJENO

Module 1 - Part B

■ ■ ■

STEP 1: Warming up ■ 1. Učbenik, stran 16 ➔ Ponovno naredi 2. nalogo. ■ 2. Učbenik, stran 16 ➔ Besede iz 1. naloge prepiši v zvezek. ■ 3. Učbenik, stran 17 ➔ Ponovno naredi 4. nalogo.

■ ■

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 19 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Dopolni dialog in ga odigraj s sošolcem/sošolko.

...............................

Student A

........................

STUDENT A YOU ANDREA YOU ANDREA YOU ANDREA STUDENT A

Class

.............................................

Student B

.......................................

Hi! This is Andrea. (1) . Hello! What’s your name? (2) . How are you? (3) . Bye, Andrea. (4) . (5) .

■ ■

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 22 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 22–23 ➔ Oblačke iz stripa prepiši v zvezek.

STEP 4: Are you ready? ■ 1. Dopolni dialog in ga odigraj s sošolcem/sošolko. YOU YOUR PARTNER YOU YOUR PARTNER YOU YOUR PARTNER YOU YOUR PARTNER YOU YOUR PARTNER

Hi! (1) . My name’s (2) . What’s your name? (3) . And how old are you? (4) . What’s your telephone number? (5) . Thank you. Goodbye. (6) .

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

Date

41


fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

42

NAREDI

NAREJENO

Module 2 - Part A

■ ■ ■

STEP 1: Warming up ■ 1. Učbenik, stran 28 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, stran 28 ➔ Besede iz 1. naloge prepiši v zvezek. ■ 3. Učbenik, stran 29 ➔ Besede iz 4. naloge prepiši v zvezek.

■ ■

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 31 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Odigraj 3. nalogo z učiteljem/učiteljico in sošolcem/sošolko.

■ ■ ■

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 34 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 34–35 ➔ Oblačke iz stripa prepiši v zvezek. ■ 3. Učbenik, strani 34–35 ➔ V zvezek napiši podobno zgodbico.

STEP 4: Let’s sing! ■ 1. Učbenik, stran 36 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo.

STEP 5: Are you ready? ■ 1. Dopolni dialog.

Date

...............................

Student A

........................

MR JENKINS DAVID YOU David YOU David YOU MR JENKINS YOU

Class

.............................................

Student B

.......................................

(1) is your new friend. Hello! What’s (2) name? David. How (3) are you, David? I’m nine. And what’s your (4) (5) . Now go to your (6) ! OK, Mr (7) .

?


NAREDI

NAREJENO

Module 2 - Part B

■ ■ ■

STEP 1: Warming up ■ 1. Učbenik, stran 38 ➔ Ponovno naredi 1. in 2. nalogo. ■ 2. Učbenik, stran 38 ➔ Povej, kakšnih barv so številke v 1. nalogi. ■ 3. Nariši člane svoje družine in jih predstavi sošolcu/sošolki.

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 43 ➔ Ponovno naredi 6. nalogo.

■ ■

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 44 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 44–45 ➔ Oblačke iz stripa prepiši v zvezek.

■ 1. Dopolni dialog in ga odigraj s sošolcem/sošolko.

Date

...............................

Student A

........................

Class

.............................................

Student B

.......................................

TONY YOU Tony YOU Tony YOU Tony YOU TONY YOU Tony

This is a photo of my family: my (1) , my mum and my little brother. And this is my grandma. She is very old. Yes, (2) . Is this your sister? Yes, (3) . What’s (4) ? Her name’s Monica. And this (5) my brother. What’s (6) ? His name’s Peter. How old is he? (7) five (8) .

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

STEP 4: Are you ready?

43


fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

44

NAREDI

NAREJENO

Module 3 - Part A

■ ■ ■

STEP 1: Warming up ■ 1. Učbenik, stran 50 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, stran 51 ➔ Besede iz 4. naloge prepiši v zvezek. ■ 3. Nariši svoj dom in ga opiši sošolcu/sošolki.

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 53 ➔ Ponovno naredi 1. in 2. nalogo.

■ ■

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 56 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 56–57 ➔ V zvezek napiši podobno zgodbico.

■ 1. Učbenik, stran 58 ➔ Nauči se pesmico.

STEP 5: Are you ready? ■ 1. Obkroži vsiljivca.

Date

...............................

Student A

........................

Class

.............................................

Student B

.......................................

STEP 4: Let’s sing!

1. bathroom

kitchen

sofa

bedroom

2. on

bed

under

near

3. desk

chair

wardrobe

hall

4. big house

flat

garden

small house

5. behind

stairs

toilet

hall


NAREDI

NAREJENO

Module 3 - Part B

■ ■ ■

STEP 1: Warming up ■ 1. Učbenik, stran 60 ➔ Besede iz 1. naloge prepiši v zvezek. ■ 2. Nariši svojega najljubšega hišnega ljubljenčka in ga opiši sošolcu/sošolki. ■ 3. Učbenik, stran 61 ➔ Ponovno naredi 4. nalogo.

...............................

Student A

........................

Class

.............................................

Student B

.......................................

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 63 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Dopolni telefonski pogovor in ga odigraj s sošolcem/sošolko. DAD Are you at home, darling? YOU Yes, (1) , Dad. DAD Where’s your brother? Is (2) at home with you? YOU Yes, (3) . DAD And where’s your rabbit? Is he in the house? YOU No, (4) . (5) in the garden. DAD Are you ready for your English test, darling? YOU (6) !

■ ■

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 66 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 66–67 ➔ V zvezek napiši podobno zgodbico.

STEP 4: Are you ready? ■ 1. Where is the egg? Dopolni. 1

2

3

4

It’s fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

■ ■

Date

45


■ ■ ■ ■ ■ ■

NAREJENO

NAREDI

Module 4 - Part A

■ ■ ■ ■

Date

Student A

.............................................

Student B

.......................................

STEP 1: Warming up 1. Učbenik, stran 72 ➔ Ponovno naredi 2. nalogo. 2. Učbenik, stran 72 ➔ Imena mesecev prepiši v zvezek. 3. Učbenik, stran 73 ➔ Ponovno naredi 4. nalogo. 4. Vprašaj sošolca/sošolko, koliko je ura.

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 75 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Odgovori na vprašanja: 1. Has your friend got a baseball cap? 2. Has he/she got a watch? 3. What colour is it? 4. Has your friend got rollerblades? 5. What colour are they? 6. Have you got rollerblades?

STEP 3: Storytime ■ 1. Učbenik, stran 78 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 78–79 ➔ V zvezek napiši podobno zgodbico.

■ 1. Dopolni. 1

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

........................

Class

3. Učbenik, stran 76 ➔ S sošolcem/sošolko odigrajta situacije v 3. nalogi.

■ ■

46

...............................

1. 9.15

STEP 4: Are you ready?

2

3

It’s a quarter past nine

4

4. 10.45

2. 4.30

5. 5.15

3. 12.00

6. 3.30

5

6


NAREJENO

Date

...............................

Student A

........................

Class

.............................................

Student B

.......................................

STEP 1: Warming up 1. Učbenik, stran 82 ➔ Ponovno naredi 1. in 2. nalogo. 2. Učbenik, stran 82 ➔ Dneve v tednu napiši v zvezek. Začni z današnjim dnem. 3. Dneve v tednu povej na glas sošolcu/sošolki. 4. Učbenik, stran 83 ➔ Besede iz 4. naloge prepiši v zvezek.

■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

■ ■ ■

STEP 2: Let’s practise! ■ 1. Učbenik, stran 85 ➔ Ponovno naredi 1. in 2. nalogo. ■ 2. Učbenik, stran 86 ➔ Oblačke v stripu prepiši v zvezek. ■ 3. Sošolca/sošolko vprašaj o njegovi/njeni najljubši hrani in pijači.

■ ■ ■

■ 1. Učbenik, stran 88 ➔ Ponovno naredi 1. nalogo. ■ 2. Učbenik, strani 88–89 ➔ Oblačke v stripu prepiši v zvezek. ■ 3. Učbenik, strani 88–89 ➔ V zvezek napiši podobno zgodbico.

■ 1. Dopolni dialog in ga odigraj s sošolcem/sošolko.

STEP 3: Storytime

STEP 4: Are you ready?

YOU ASSISTANT YOU ASSISTANT YOU ASSISTANT YOU

Hello! Can I have a hamburger, please? (1) Can I have some ketchup, please? (2) . Anything to drink? (3) , please. (4) (5)

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

NAREDI

Module 4 - Part B

47


TESTI ZA PREVERJANJE ZNANJA

48


Module 1 - Part A TEST 1 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Colour the T-shirts. / Pobarvaj majice.

grey

blue

orange

K AC TR

2

yellow

black

brown

purple

white

pink

green

red

. . . /10

2. Listen and tick the numbers you hear. Poslušaj in odkljukaj številke, ki jih slišiš.

a. b. c. d.

✓ ■ ■ ■ ■

9 10 4 11

■ ■ ■ ■

3 5 7 1

e. ■ 8 f. ■ 2 g. ■ 3

■ 12 ■ 12 ■ 6 ...

/6

...

/5

6 xsi 12 letwev 5 evif

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

s —i — x — —————— ————

3 herte — — — — — 7 nevse — — — — — 8 ethgi — — — — —

4. Match the questions and the answers. / Poveži vprašanja in odgovore. What’s your favourite colour? a. Hello, Carol! What’s your name? b. It’s 8-6-3-3-5-9. Hello, Adam! c. Yes! How old are you, Larry? d. It’s 1. What’s your favourite number, Cindy? e. It’s purple. What’s your telephone number, Harry? f. Sarah. Good morning, everybody! g. Bananas! Ready? h. Green! What’s your favourite fruit? i. Good morning, Mrs Allinson! What colour is your telephone? j. I’m eight. . . . /9 Grand total . . .

/30

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

3. Write the words. / Napiši besede.

49


Module 1 - Part B TEST 2 Name Date

.............................

Class

.............................................

...............................

Class

.............................................

1. Fill in. / Dopolni.

P C

P T

S

N C A

O O

...

/6

...

/4

2. Fill in. / Dopolni. a. Show your picture to Sarah! b. Draw a banana! c. Write your telephone number! d. Open your exercise book! e. Listen and repeat! 1

2

3

fotokopiranje dovoljeno Š Loescher 2003

Write your telephone number!

50

4

5


Module 1 - Part B nadaljevanje TEST 2

3. Fill in. / Dopolni. TEDDY YOU TEDDY YOU TEDDY YOU TEDDY YOU TEDDY YOU

Hi! (1) My name’s Teddy. What’s your name? (2) And how old are you? (3) What’s your telephone number? (4) Thank you. Goodbye! (5) ...

3

4. Listen and fill in. / Poslušaj in dopolni.

Roger NAME ………………………………………

Amanda NAME ………………………………………

AGE ……………………………………………

AGE ……………………………………………

TELEPHONE NUMBER 5 — 29 — 6 red FAVOURITE COULOUR …………………………………………

TELEPHONE NUMBER — 2 — — 66 FAVOURITE COULOUR …………………………………………

FAVOURITE NUMBER …………………………………………

FAVOURITE NUMBER …………………………………………

/10 Grand total . . . /30 ...

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

K AC TR

/10

51


Module 2 - Part A TEST 3 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Fill in. / Dopolni. 1. C H R I S T M A S TREE

2. P — — — E — — S 3. — A — — — —L—U—

5. — — L — — — E — —A——S

4. — — — B

K AC TR

4

...

/10

...

/12

6. — T — —

2. Listen and tick what you hear. / Poslušaj in odkljukaj, kar slišiš. ✓ doll 1. ■ ■ ball 4. ■ ball ■ boat 2. ■ robot ■ boat 5. ■ camera ■ kite 3. ■ rollerblades ■ camera

3. Fill in. / Dopolni. a. My name’s John, Mrs Smith. b. Hello, Sally. This is Sarah. She’s my new friend. e. Hello, Meg! This is Phil. He’s my new friend. 1

2

c. Bye! See you tomorrow! d. 537520. Hello!

3

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

Hello, Sally. This is Sarah. She’s my new friend. 4

5

/8 Grand total . . . /30 ...

52


Module 2 - Part B TEST 4 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Write the numbers. / Napiši števila. e —l — e —v — e— n 1 three + eight = — 4 eleven + six = — — — — — — — — — 2 eight + five = — — — — — — — — 5 fifteen – one = — — — — — — — — 3 twenty – four = — — — — — — — 6 twelve + seven = — — — — — — — — ...

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Match / Poveži. Can I have your kite for ten minutes? Is this your little sister? What’s his name? How old is he? How many cousins have you got? What’s her telephone number? Where’s Teddy? What’s your favourite toy?

a. b. c. d. e. f. g. h.

/5

It’s 9-6-5-2-3-5-4. Three: Jane, Alice and Garry. Yes, her name’s Cindy. He’s at school. It’s a kite. Of course. Teddy. He’s nine. . . . /7

3. Fill in. Use: / Dopolni. Uporabi:

SALLY: LAURA: SALLY: LAURA: SALLY: LAURA: SALLY: LAURA: SALLY: LAURA: SALLY: LAURA:

family

mum

brother

she is

grandma

What's his name?

What a nice Christmas tree! Thanks. This is my (1) family at Christmas. Is this your (2) ? Yes. Her name’s Erica. And this is my dad. (3) Mark. And this is my (4) Harriet. She’s very old. Yes, (5) . And this is your little (6) . Yes, he’s five. (7) Matt. And where are you? Here, behind Matt. ...

/12

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

His name's

53


Module 2 - Part B nadaljevanje TEST 4

4. Fill in the names. / Dopolni z imeni. 1. Larry is Kelly’s dad. 2. Anna is Kelly’s sister. 3. Nick is Kelly’s brother. 4. Gordon is Kelly’s grandad. 5. Sophia is Kelly’s mum. 6. Angela is Kelly’s grandma.

+

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

+

54

KELLY

/6 Grand total . . . /30 ...


Module 3 - Part A TEST 5 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Write the number of each room. / V okvirčke napiši številke sob.

5 2

3

1 4 6

1

Hall

Bathroom

Kitchen

Sitting room

Bedroom

Toilet

...

/10

2. Match. / Poveži. a. b. c. d. e. f. g. h.

Yes, she is. No, it isn’t. She’s at school now! He’s in the garden. Yes, he is. Yes, I am! John. It’s behind the door. ...

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

1. Where’s Jason? 2. Is Mr Flick in the hall? 3. Where’s your rucksack? 4. Are you happy? 5. Is Pussy under the chair? 6. I love your new friend, Theresa. What’s his name? 7. Where’s Carol? 8. Is my CD in your room?

/14 55


Module 3 - Part A nadaljevanje TEST 5

K AC TR

5

3. Listen and mark the sentences True or False. Poslušaj in označi True, če je poved pravilna, in False, če je napačna.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

True ✓ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

False ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

Grand total . . .

56

/6

/30


Module 3 - Part B TEST 6

Date

.............................

...............................

K AC TR

6

Surname Class

........................................

.............................................

1. Listen and guess the animal. / Poslušaj in ugani, katero žival slišiš. 1. 2. 3.

Dog

4. 5. ...

/4

2. Draw two members of your family and two animals and write a description. / Nariši dva člana svoje družine in dve živali ter jih opiši. This is my brother. His name is Gary. He's eight years old.

This is a hamster. Her name is Kitty. She's grey.

...

/12

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

Name

57


Module 3 - Part B nadaljevanje TEST 6

3. Fill in. Use: / Dopolni. Uporabi:

She's tw o years

atrick! Hello, P

old.

tar! White S

Thanks. Bye!

om.

Yes!

itting ro

he s He’s in t ! rrots

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

a Yes, c

58

PATRICK BILL Patrick BILL PATRICK BILL PATRICK BILL PATRICK BILL PATRICK BILL PATRICK BILL PATRICK BILL PATRICK

ideo e your v v a h I n e, Ca a minut r o f e gam please?

Hello, Bill! (1) Hello, Patrick! Is this your new pet, Bill? (2) What’s her name? (3) Beautiful name! How old is she? (4) And what’s her favourite food? Carrots? (5) Listen, where’s your brother? (6) Ah … OK. (7) Yes, here you are. (8) Bye! ...

/14

Grand total . . .

/30


Module 4 - Part A TEST 7 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Fill in. / Dopolni.

January F — — — — — — — M — — — — APRIL M — — J — — — July A — — — — — SEPTEMBER October NOVEMBER D — — — — — — — 7

/6

...

/8

2. Listen and tick. / Poslušaj in odkljukaj. ✓ 4.15 1. ■ 5.15 ■ 2. ■ 12.30 ■ 2.30 3. ■ 5.00 ■ 4.00 4. ■ 7.00 ■ 6.45 5. ■ 11.15 ■ 11.45

3. Read and mark the sentences True or False. Preberi in označi True, če je poved pravilna, in False, če je napačna.

Theresa is nine years old. Her parents have got a big house. Theresa has got a big room. She has got a cat. His name is Billy. Billy is white and brown; he is two years old and his favourite food is fish. Theresa has got a little brother, Jack. Jack is five years old. He has got a small room. Jack has got a yellow canary. Her name is Shiba.

1. Theresa is seven years old. 2. Theresa lives in a small house. 3. Her room is big. 4. Billy is her cat. 5. Jack is a little girl. 6. Jack is two years old. 7. Jack and Theresa are brother and sister. 8. Shiba is a canary. 9. She is white and brown.

True False ✓ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ...

/8

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

K AC TR

...

59


Module 4 - Part A nadaljevanje TEST 7

4. Write what you like or don’t like. / Napiši, kaj ti je všeč in kaj ne.

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

I like this fishing rod. 1

2

3

4

5

6

7

8

...

60

Grand total . . .

/8

/30


Module 4 - Part B TEST 8 Name Date

.............................

...............................

Surname Class

........................................

.............................................

1. Write the missing days in the right order. Napiši manjkajoče dneve v pravilnem zaporedju.

1. Monday 2. 3. 4. Thursday

K AC TR

8

5. 6. 7. ...

/5

...

/5

...

/5

2. Listen and number. / Poslušaj in oštevilči.

1

3. Fill in. Use a an or some . / Dopolni. Uporabi 1. 2. 3.

some

biscuits water orange

4. 5. 6.

a , an ali some .

apple apples banana

Teddy MRS BEAR Teddy MRS BEAR Teddy MRS BEAR Teddy

Morning, Mum! Good morning, (1) Teddy . Breakfast’s ready! biscuit, please? Can I have (2) (3) (4) are, Teddy. (6) have (7) (5) Here (8) (9) , darling. you, (11) . (10)

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

4. Fill in. / Dopolni.

cornflakes?

...

/10 61


Module 4 - Part B nadaljevanje TEST 8

K AC TR

9

5. Listen and number. / Poslušaj in oštevilči.

fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

1

62

/5 Grand total . . . /30 ...


REŠITVE

63


Rešitve - Učni listi za utrjevanje Module 1 Part A Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. in 2. nalogo na 6. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec ponovno naredi 4. in 5. nalogo na 7. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec pove svojemu sošolcu števila od 1 do 12. Nal. 4 Učenec v zvezek napiše osem barv. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 9. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec dopolni dialog in ga odigra s sošolcem. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 12. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše strip z 12. in 13. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 14. strani v učbeniku. Step 5 Nal. 1 Učenec pod vsako sliko napiše število predmetov. Rešitev: 1. two; 2. five; 3. three; 4. four; 5. eight. Nal. 2 Učenec pobarva predmete po navodilu. Rešitev: 1. sivo; 2. modro; 3. rdeče; 4. rumeno; 5. rjavo.

Module 1 Part B Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 2. nalogo na 16. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše besede iz 1. naloge na 16. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec ponovno naredi 4. nalogo na 17. strani v učbeniku. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 19. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec dopolni dialog in ga odigra v paru s sošolcem/sošolko. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 22. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše strip z 22. in 23. strani v učbeniku.

64

Step 4 Nal. 1 Učenec dopolni dialog in ga odigra s sošolcem/ sošolko. Rešitev: (1) Hi/Hello. (2) (ime učenca). (3) (I’m/My name’s) (ime učenca). (4) (I’m) … (years old). (5) (It’s) (učenčeva tel. številka). (6) Goodbye/Bye (ime učenca).

Module 2 Part A Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 28. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše besede iz 1. naloge na 28. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec v zvezek prepiše besede iz 4. naloge na 29. strani v učbeniku. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 31. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec z učiteljem/učiteljico in s sošolcem/sošolko odigra 3. nalogo na 32. strani v učbeniku. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 34. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše strip s 34. in 35. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec v zvezek napiše zgodbo, podobno tisti na 34. in 35. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 36. strani v učbeniku. Step 5 Nal. 1 Učenec dopolni dialog. Rešitev: (1) This; (2) your; (3) old; (4) name; (5) (I’m/ My name’s) (ime učenca); (6) desk; (7) Jenkins!

Module 2 Part B Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. in 2. nalogo na 38. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec pove, kakšnih barv so številke v 1. nalogi na 38. strani. Nal. 3 Učenec v zvezek nariše svojo družino in jo predstavi sošolcu/sošolki.


Rešitve - Učni listi za utrjevanje Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 6. nalogo na 43. strani v učbeniku. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 44. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek preriše strip s 44. in 45. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec dopolni dialog in ga odigra s sošolcem/ sošolko. Rešitev: (1) dad; (2) she is; (3) it is; (4) her name; (5) is; (6) his name; (7) He’s; (8) years old.

Module 3 Part A Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 50. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše besede iz 4. naloge na 51. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec v zvezek nariše svoj dom in ga opiše sošolcu/ sošolki. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. in 2. nalogo na 53. strani v učbeniku. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 56. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek napiše zgodbico, podobno tisti na 56. in 57. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec se nauči pesem na 58. strani v učbeniku. Step 5 Nal. 1 Učenec obkroži besedo, ki ne paše v skupino. Rešitev: 1. sofa; 2. bed; 3. hall; 4. garden; 5. behind.

Module 3 Part B Step 1 Nal. 1 Učenec v zvezek prepiše besede iz 1. naloge na 60. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec nariše svojo domačo žival in jo opiše sošolcu/ sošolki. Če je nima, naj nariše in opiše svojo najljubšo žival. Nal. 3 Učenec ponovno naredi 4. nalogo na 61. strani v učbeniku.

Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 63. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec dopolni dialog in ga odigra s sošolcem. Rešitev: (1) I am; (2) he; (3) he is; (4) he isn’t. (5) He’s (6) Yes, I am./No, I’m not. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 66. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek napiše zgodbo, podobno tisti na 66. in 67. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec k vsaki ilustraciji napiše eno poved. Rešitev: 1. It’s behind the tree. 2. It’s in the bush. 3. It’s in the tree. 4. It’s near the hen.

Module 4 Part A Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 2. nalogo na 72. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše imena mesecev. Nal. 3 Učenec ponovno naredi 4. nalogo na 73. strani v učbeniku. Nal. 4 Učenec vpraša sošolca/sošolko, koliko je ura. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 75. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec odgovori na vprašanja. Nal. 3 Učenec s sošolcem/sošolko odigra situacije iz 3. naloge na 76. strani v učbeniku. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 78. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek napiše zgodbico, podobno tisti na 78. in 79. strani v učbeniku. Step 4 Nal. 1 Učenec napiše, koliko je ura. Rešitev: 1. (It’s)a quarter past nine. 2. (It’s) half past four. 3. (It’s) twelve o’clock. 4. (It’s) a quarter to eleven. 5. (It’s) a quarter past five. 6. (It’s) half past three.

Module 4 Part B Step 1 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. in 2. nalogo na 82. strani v učbeniku.

65


Rešitve - Učni listi za utrjevanje Nal. 2 Učenec v zvezek napiše dneve v tednu. Začne z dnevom reševanja vaje. Nal. 3 Učenec sošolcu/sošolki pove dneve v tednu. Nal. 4 Učenec v zvezek prepiše besede iz 4. naloge na 83. strani v učbeniku. Step 2 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. in 2. nalogo na 85. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše oblačke iz stripa na 86. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec vpraša sošolca/sošolko, katero hrano in pijačo ima najraje. Step 3 Nal. 1 Učenec ponovno naredi 1. nalogo na 88. strani v učbeniku. Nal. 2 Učenec v zvezek prepiše oblačke iz stripa na 88. in 89. strani v učbeniku. Nal. 3 Učenec v zvezek napiše zgodbo, podobno tisti na 88. in 89. strani. Step 4 Nal. 1 Učenec dopolni dialog in ga odigra s sošolcem/ sošolko. Rešitev: (1) Here you are. (2) Here you are. (3) (Can I have) some (poljubni odgovor)? (4) Here you are. (5) Thank you./Thanks.

66


Rešitve

testov za preverjanje znanja

Test 1

TRACK 3

ROGER 1. naloga Rešitev: Siv, moder, rumen, rjav, bel, zelen, oranžen, črn, vijoličen, rožnat, rdeč.

AMANDA

2. naloga Rešitev: a. 9; b. 5; c. 7; d. 1; e. 8; f. 12; g. 6. TRACK 2

nine, five, seven, one, eight, twelve, six. 3. naloga Rešitev: Six, twelve, five, three, seven, eight. 4. naloga Rešitev: 1. h; 2. f; 3. a; 4. j; 5. d; 6. b; 7. i; 8. c; 9. g; 10. e.

Hello! I’m Roger and I’m nine years old. This is my telephone number: five, three, two, nine, double six. My favourite colour is red and my favourite number is seven! Bye! Hi! My name’s Amanda. I’m eight. Yes, I’m eight years old and my phone number is four, two, seven, one, double six. Four, two, seven, one, double six. Yes! Umm … my favourite colour? It’s purple! And my favourite number? … one! Bye bye everybody!!

Test 3 1. naloga Rešitev: 1. Christmas tree; 2. presents; 3. Santa Claus; 4. crib; 5. coloured balls; 6. star. 2. naloga Rešitev: 1. doll; 2. robot; 3. camera; 4. ball; 5. kite.

Test 2

TRACK 4

1. 2. 3. 4. 5.

1. naloga Rešitev: P C

A

S

S

E

P T

T

N C

A

L

S

N

3. naloga Rešitev: 1. b; 2. c; 3. a; 4. e; 5. d.

D

I B

E

My favourite toy is a doll. This is my new robot. It’s my favourite toy. This is my camera. It’s great! My favourite toy is a ball. It’s black and white. This is my kite. It’s red and yellow. I love it.

Test 4

B L

O

O

N

O K S

2. naloga Rešitev: 1. c; 2. e; 3. a; 4. d; 5. b. 3. naloga Rešitev: (1) Hello!/Hi! (2) My name’s/I’m (4) It’s/My telephone number is (3) I’m (5) Goodbye!/Bye! 4. naloga Rešitev: 1. NAME: Roger; AGE: 9; TELEPHONE NUMBER: 532966; FAVOURITE COLOUR: red; FAVOURITE NUMBER: 7. 2. NAME: Amanda; AGE: 8; TELEPHONE NUMBER: 427166; FAVOURITE COLOUR: purple; FAVOURITE NUMBER: 1.

1. naloga Rešitev: 1. eleven; 2. thirteen; 3. sixteen; 4. seventeen; 5. fourteen; 6. nineteen. 2. naloga Rešitev: 1. f; 2. c; 3. g; 4. h; 5. b; 6. a; 7. d; 8. e. 3. naloga Rešitev: 1. family; 2. mum; 3. What’s his name? 4. grandma; 5. she is; 6. brother; 7. His name’s. 4. naloga

GORDON

NICK

+

ANGELA

SOPHIA

+ ANNA

LARRY KELLY

67


Rešitve

testov za preverjanje znanja

Test 5 1. naloga Rešitev: 1. hall; 2. bathroom; 3. kitchen; 4. toilet; 5. bedroom; 6. sitting room. 2. naloga Rešitev: 1. d; 2. e; 3. h; 4. f; 5. a; 6. g; 7. c; 8. b. 3. naloga Rešitev: 1. T; 2. F; 3. F; 4. T; 5. F; 6. T; 7. T. TRACK 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

The apple is near the video game. Pussy is behind the door. The ball is under the bed. The book is on the bed. The book is in the rucksack. The balloon is near the rucksack. The orange is under the book.

2. JASON FATHER JASON 3. WILLIAM MOTHER 4. FATHER CAROL 5. DAVID LINDA DAVID

What’s the time, Dad? It’s half past two. Half past two? It’s late! What time is it, Mum? It’s five, darling! Yes, five o’clock! What time is it, Carol? It’s a quarter to seven, Dad. What time is it, Linda? It’s a quarter past eleven, David. Hmm … quarter past eleven … I still have time!

3. naloga Rešitev: 1. F; 2. F; 3. T; 4. T; 5. F; 6. F; 7. T; 8. T; 9. F. 4. naloga Rešitev: 1. I like/don’t like this present. 2. I like/don’t like this skateboard. 3. I like/don’t like this kite. 4. I like/don’t like this cap. 5. I like/don’t like this bike. 6. I like/don’t like this tennis racket. 7. I like/don’t like this teddy bear. 8. I like/don’t like this ball.

Test 6 1. naloga Rešitev: 1. dog; 2. canary; 3. horse; 4. cat; 5. parrot. TRACK 6

1. 2. 3. 4. 5.

(pasji lajež) (petje kanarčka) (rezgetanje konja) (mijavkanje mucke) (papagaj, ki reče: Good morning.)

2. naloga poljubni odgovori 3. naloga Rešitev: (1) Hello, Patrick! (2) Yes! (3) White Star! (4) She’s two years old. (5) Yes, carrots! (6) He’s in the sitting room. (7) Can I have your video game for a minute, please? (8) Thanks. Bye!

Test 7 1. naloga Rešitev: February; March; May; June; August; December. 2. naloga Rešitev: 1. 4.15; 2. 2.30; 3. 5.00; 4. 6.45; 5. 11.15. TRACK 7

1. JOHN EMMA

68

What time is it? It’s a quarter past four.

Test 8 1. naloga Rešitev: 2. Tuesday; 3. Wednesday; 5. Friday; 6. Saturday; 7. Sunday. 2. naloga Rešitev: 2; 6; 1; 5; 3; 4. TRACK 8

1. 2. 3. 4. 5. 6.

hamburger milk orange juice fish water orange

3. naloga Rešitev: 1. some biscuits; 2. some water; 3. an orange: 4. an apple; 5. some apples; 6. a banana. 4. naloga Rešitev: (1) Teddy; (2) a; (3) Here; (4) you; (5) Can; (6) I; (7) some; (8) you; (9) are; (10) Thank; (11) Mum. 5. naloga Rešitev: 4; 6; 2; 5; 1; 3. TRACK 9

1. JOHN MARK JOHN

Hello, Mark! Hi, John! Wonderful bicycle! Yeah, thanks. How are you?


Rešitve MARK JOHN MARK 2. GEORGE WILLIAM GEORGE WILLIAM GEORGE MRS WARD 3. ALISON

LAURA 4. JENNY MUM JENNY 5. CAROL MRS WARD JASON Mrs Ward CAROL 6. LUCY MRS GIBSON LUCY MRS GIBSON LUCY MRS GIBSON LUCY MRS GIBSON

testov za preverjanje znanja

I’m fine now, thanks. See you at school soon! Yes, next Monday! Bye! My pen? Where’s my pen? William? Yes? Can I have your pen for a minute, please? Yes, sure. Here you are. Thanks. Shhh, William, George … Great! I love it! It’s the best drink in the world! Yes, lemonade is my favourite drink! What’s your favourite drink, Laura? Coke. Hello, Mum! I’m here! Hello, darling! Lunch is ready. Fish for lunch! Wow!! Mrs Ward? Please, what day is it today? I don’t remember. Does anybody know? Jason? What day is it today? It’s Friday, Mrs Ward. Yes, Friday. Good. Fri … day. 3-5-1-9-9-6. Hello. Hello, darling! This is Mrs Gibson. Can I speak to your mum, please? Er …, she’s at the swimming pool with David. I see. Never mind. I’ll call later. What’s your name, please? Gibson, Mrs Gibson. Thank you. Bye bye. Bye bye.

69


VIDEO GUIDE

Video track 1: Video track 2: Video track 3: Video track 4: Video track 5:

70

Hi there! (song) At the funfair Christmas My home and my family (song) Sam’s house


Video guide VIDEO TRACK 1 SONG: HI THERE! Otroci lahko poslušajo in pojejo uvodno pesem. Besedilo na videoposnetku je napisano v karaoke verziji. Uvodno pesem spremljajo najlepši in najbolj zabavni prizori z videokasete. Uvodna pesem je posneta tudi na avdio CD-ju k učbeniku, Track 1. Vse pesmi na videokaseti so v karaoke verziji. Učenci lahko pojejo skupaj z učiteljem.

VIDEO TRACK 2 SCENE: AT THE FUNFAIR Limbo

(The children come in and look around.) SALLY Oh look, a book! BILL A very big book. (Sam’s head comes out of the book.) SAM Hi! CHILDREN Hello! SAM (to Gianfranco) What’s your name? GIANFRANCO Gianfranco. SAM (to Bill) And your name? Bill. BILL SAM (to Sally) What’s your name? SALLY I’m Sally. SAM (to Laura) And your name? LAURA Laura. SAM Hmm. GIANFRANCO What’s your name? SAM Sam. Sam Bookman. And this is my book. Come in and have a look! (They go in.) The Funfair A funfair! Look, a funfair! SALLY (Sounds, music, voices. Sam is in a booth.) SAM Come on, come here, catch the hats! (The children go towards him.) Come on, catch the colours, have a go! Catch the hats, don’t be slow! LAURA Let’s go! BILL How much? SAM Er, something dark blue. (Gianfranco gives him a sock. Sam looks at it and the children laugh. Sam makes a sign that he wants two.) Two ... (Gianfranco gives him a second sock.) socks. Right. On the chairs! (They sit in a little train.) Now, catch five different coloured hats! Off you go! (He rings a bell. The train goes into a tunnel. The children call out as they catch the hats.)

SALLY Red! GIANFRANCO Yellow! Blue! BILL LAURA Orange! Black! BILL (They come out of the tunnel.) SAM Well done! Give me the hats! Good: yellow, black, red, orange - orange! - blue. You win the prize! A beautiful big bunch of yellow bananas! One banana, two bananas, three bananas, four, five bananas, six bananas ... that’s it. (He gives the bunch of bananas to Gianfranco. The children begin to eat the bananas.) SAM Now, game number two! Catch the numbers, ten to one, Win this tart and have some fun. Catch the numbers, I tell no lies, Catch the numbers and you win this prize. Off you go! (The train goes into the tunnel again. The children call out as they catch the numbers.) SALLY One! GIANFRANCO Eight! LAURA Seven! GIANFRANCO Six! Nine! BILL SALLY Five! Four! LAURA BILL Three! GIANFRANCO Two! (They come out of the tunnel.) SAM Ah, now let’s see the numbers! Right! One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine ... but no ten. Sorry, no ten, no prize. BILL Wait, wait! The ten’s here! You dropped it! Well done! Your prize: here is your jam tart. SAM (They each take a piece and begin to eat it.) SAM (to camera) Catch the colours, don’t be slow! Catch the numbers, have a go!

Video time! str. 27 Str. 27, vaja 1 Učenci s pomočjo začetnic prepišejo dane besede pod ilustracije. Rešitev: 1. sock; 2. bananas; 3. hats; 4. tart. Str. 27, vaja 2 Učenci dopolnijo strip. Rešitev: I’m Sam Bookman. This is my book. Str. 27, vaja 3 Učenci napišejo imena glavnih junakov pod ustrezne slike in povežejo kape različnih barv z ustreznimi liki (od Samove izjave “Now, catch five different coloured hats! Off you go!” do “Well done! Give me the hats!”).

71


Video guide Rešitev: Bill (moder in črn klobuk); Sally (rdeč klobuk); Laura (oranžen klobuk); Gianfranco (rumen klobuk). Str. 27, vaja 4 Učenci napišejo številke v zaporedju, kot jih otroci ulovijo med drugim potovanjem v predoru (od Samove izjave “Now, game number two!” do “Ah, now let’s see the numbers! Right!”). Rešitev: 1, 8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2.

VIDEO TRACK 3 SCENE: CHRISTMAS Limbo

(Sally and Bill look bored.) SALLY What shall we do? BILL I don’t know. Let’s call Sam. SALLY AND BILL Sam! SAM Hello! BILL Tell us a story, Sam! SAM A story ... Well, in the book it’s Christmas. There’s a boy called Bill, and a girl called Sally ... BILL Like me! SALLY And me! SAM It’s Christmas. (He makes a tinging sound.) Look! Bedroom

(Bill is lying on his bed in his pyjamas.) BILL Good night, Mum! Good night, Dad! DAD (off) Good night! MUM (off) Good night! DAD (off) Go to sleep, or Father Christmas won’t come! BILL (looking towards the window) Wow! (He goes over to the window and looks out.) It’s snowing outside. Wow! (He goes back to his bed.) (Sally appears and looks out of the window.) SALLY It’s wonderful! (She turns towards Bill.) Look, my Christmas pyjamas for Christmas Eve! (She looks at the table and sees a mince pie.) What’s this? BILL A mince pie, of course! SALLY Only one? BILL It’s for Father Christmas, not for you. SALLY (pointing at his pillow case) That’s too big. It should be a stocking! BILL Bigger is better. More toys! SALLY Mum! He’s got a big pillow case! It’s not fair! BILL Be quiet, shut up! SALLY Dad! It’s not fair! MUM (off) Go to sleep darling, or no presents! DAD (off) Calm down, children! Go to sleep!

72

OK. (She takes the pillow case off her pillow and puts it on her bed.) It is Christmas tomorrow! BILL Chocolates! SALLY Oranges! BILL Lemonade! Christmas cake! I’ve got an idea! Why don’t we stay up and see Father Christmas! SALLY I don’t know ... OK, but he mustn’t see us! BILL No! SALLY Behind the tree, here! OK, yes, behind the tree. But wait, the window’s BILL over there. He can see us! And he can see the beds are empty! SALLY BILL I’ve got an idea! Let’s do this! Help me! (He puts his pillow inside his bed. Sally does the same with her bed.) OK. Come on! (They hide behind the tree.) SALLY

(There's a sound of bells. Father Christmas looks in through the window, holding up his lamp. Then he climbs in and looks around, singing to himself.) FATHER CHRISTMAS Mmm! Mince pie! Delicious! (He eats it.) And sherry! Ha ha! Here’s to Christmas! (He drinks the sherry.) Very good! Now, the presents! Hmm (He looks at the pillow case.) A big stocking! A pillow case! Ha ha ha! But where are the children? Hmm! (He shines his lamp around and calls them.) Children! (He finds them.) Ah! There you are! SALLY Oh, no! BILL Oh, yes! Hello, Father Christmas! I’m Bill and this is Sally! FATHER CHRISTMAS Bill and Sally. Well, you two, to bed! Come along! Now, the presents ... (He takes out the presents from his sack one by one and gives them to the children.) Ah ... a big red present for Bill. There we are, Bill. And um ... hmm! A small red present for you! And um ... one for Bill, yes, and ... er ... one for Sally. Something sweet! There we are, Bill. And something sweet for Sally. Here you are, Sally. Now, an orange each! Now good night! SALLY Thank you, Father Christmas! BILL Can we open them? FATHER CHRISTMAS In the morning! To sleep! (They cuddle down in bed. He sings to them as they go to sleep.) We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year! Merry Christmas, Sally! Merry Christmas, Bill! (to the camera) Good night!


Video guide Video time! str. 49 Str. 49. vaja 1 Učenci odkljukajo ilustracije, ki po njihovem mnenju prikazujejo božične navade v Sloveniji. V Veliki Britaniji na božični večer otroci Božičku nastavijo nogavice, da jih napolni z darili in slaščicami. Nastavijo pa mu tudi hrano in pijačo (na videoposnetku kozarček šerija in mince pie).

Are we happy? Yes, we are! We sing in the bathroom and the car Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3.

VIDEO TRACK 5 SCENE: SAM’S HOUSE

Str. 49, vaja 2 Učenci povežejo ustrezne slike z izjavami likov na videoposnetku (od Billove izjave “Good night, Mum! Goodnight, Dad!” do zadnjega prizora). Rešitev: 1. It’s snowing outside! (Bill) 2. What’s this? (Sally) 3. It’s for Father Christmas, not for you. (Bill) 4. Mum! He’s got a big pillow case! (Sally) 5. Let’s do this! Help me! (Bill) 6. Bill and Sally. Well, you two, to bed! (Father Christmas) 7. Thank you, Father Christmas. (Sally) 8. Merry Christmas, Sally! Merry Christmas, Bill! Good night! (Father Christmas). Str. 49, vaja 3 Učenci na prazno mesto narišejo darilo, ki si ga želijo. Nato odgovorijo na vprašanje.

VIDEO TRACK 4

Limbo LAURA Sam’s not here. GIANFRANCO Let’s call him! One, two, three ... Sam! CHILDREN (Sam pops his head out of the book.) SAM Hello! BILL Where do you live, Sam? In the book. SAM BILL Where in the book? In a house. SAM A house, in a book? SALLY Books have everything! SAM Show us, Sam! SALLY SAM Well ... Come on, Sam! Show us your house! LAURA SAM Well, OK. Please come in. (They go into the book.)

SONG: MY HOME AND FAMILY

In the sitting room

One, two, three ...

SAM Here we are. This is my sitting room. GIANFRANCO The sitting room. SAM Yes. (They look around.) SALLY A comfortable armchair. (She sits down.) LAURA Who’s in the photograph, Sam? Well, this is my dad, this is my mum, this is my SAM sister and this is my younger brother. GIANFRANCO They look old! Yes ... SAM LAURA Are they here? No. SAM LAURA Where are they? In the garden. SAM What’s this, Sam? (He picks up an Easter egg.) BILL SAM An egg. But it’s not Easter! BILL SAM Open it! (Bill opens it and there are chocolates inside, all different colours.) CHILDREN Oh! Excuse me. (He takes the egg and offers the SAM chocolates around.) One for you, one for you, one for you and, of course, Sally ... ... one for me, one for me, and one for you, SALLY Sam. SAM Thanks.

I live in a flat In Westminster I have a big brother I have a little sister. Are we happy? Yes, we are! The family sings when dad drives the car Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3. My family’s big We’re five in all My mum is short My dad is tall. Are we happy? Yes, we are! My mum sings, she’s a star Sing, sing, sing, sing with me Are you ready? 1, 2, 3. The kitchen’s here The living room is there My brother’s in the bath My sister’s on that chair.

73


Video guide GIANFRANCO What’s this? It’s my dog. My puppet dog. SAM GIANFRANCO What’s your name? Woof, woof! DOG Fido. SAM Woof, woof! Woof, woof! DOG (Sam laughs.) SALLY (giving Sam the wrapping of her sweets) Here you are, Sam. Thank you. SAM (Sound of cat miaowing.) BILL What’s that? My cat. My kitten. SAM GIANFRANCO Where? In the basket. SAM Where’s the basket? LAURA Look! SAM Not on the chair! BILL Not under it! SALLY Behind it? BILL Yes. (He laughs.) SAM (Sound of cat miaowing. They gather round. They all look at the kitten. Laura picks it up.) BILL What’s its name? It doesn’t have a name. SAM (Sound of cat miaowing.) SALLY What about ... Speckle? Speckle. That’s an unusual name! Speckle. SAM Can I hold it? BILL Yes. SAM So nice! BILL GIANFRANCO Small! MUM (off) Time for tea! Oh no, that’s mum! She mustn’t know we’re in BILL the book! Go. But leave the cat. (to the cat) Sweetheart! SAM Ah! BILL Bye bye! SAM Bye! Bye, Sam! CHILDREN Time for tea! SAM Bye! CHILDREN Bye, Sam! SALLY SAM (to the cat) Oh! Hey! (He laughs.)

Video time! str. 71 Str. 71, vaja 1 Učenci napišejo seznam stvari, ki so v njihovi dnevni sobi. Pri tem uporabijo besedišče, ki ga že poznajo. Str. 71, vaja 2 Učenci odkljukajo kose pohištva, ki so v Samovi dnevni sobi. Rešitev: armchair, table, mirror, chairs, lamp, pouf, basket, photograph.

74

Str. 71, vaja 3 Učenci prepišejo dane povedi pod ustrezne ilustracije (od Samove izjave “Here we are. This is my sitting room.” do konca prizora). Rešitev: 1. This is my sitting room. 2. Not under it! 3. Here it is! 4. What’s its name? Str. 71, vaja 4 Učenci dopolnijo izraze z danimi predlogi. Rešitev: 1. in; 2. in; 3. behind; 4. on.


fotokopiranje dovoljeno © Loescher 2003

Liki na tej in naslednjih straneh, ki jih lahko fotokopirate, olajšajo izdelavo papirnatih lutk. Učenci naj jih pobarvajo, izrežejo in nalepijo na kartončke. Pripnejo naj jih na svinčnik ali paličico, da jih bodo z lahkoto premikali. Tako lahko ustvarijo tudi druge like.

75


76

fotokopiranje dovoljeno Š Loescher 2003


77

fotokopiranje dovoljeno Š Loescher 2003


ZGODBE IN PESMI

78


Storytime GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS Aktivnosti pred poslušanjem

Aktivnosti med poslušanjem

Str. 82 , delovni list 1 (House) Učenci si ogledajo sliko in povežejo besede okoli slike z ustreznimi oštevilčenimi predmeti ali prostori na sliki. Rešitev: 1. kitchen; 2. table; 3. sitting room; 4. chair; 5. bedroom; 6. bed; 7. bathroom; 8. bath.

Ko se v zgodbi pojavijo posamezne besede, učencem pokažite ustrezne slikovne kartice. Nato kartice razdelite med učence. Ob ponovnem branju, ko učenci slišijo besedo, ki jo držijo v roki, vsakokrat dvignejo kartico.

Str. 83, delovni list 2 (Food) Učenci sami ali z učiteljevo pomočjo poimenujejo hrano na slikah in rešijo križanko. Učitelj razloži pomen besede porridge (= kaša), ki je rešitev križanke in se pojavi v zgodbici. Rešitev: A

H

B

A

I

M

B

P

P

L

E

C

O

F

F

E

U

R

G

E

R

O

R

A

N

G

E

C

H

S

C

U

I

T

S

S

A

N

D

W

I

E

G

G

S

T

E

A

E

J

U

I

C

E

Str. 84, delovni list 3 (Adjectives) Učenci sami ali z učiteljevo pomočjo poimenujejo besede in jih umestijo v ustrezno kategorijo. Rešitev: HOT: coffee, fish, milk, hamburger; COLD: juice, sandwich, jam, apple, biscuit; SOFT: balloon, bed, teddy bear, cap, glue, sofa, cat; HARD: pencil, telephone, cassette, robot, table, chair, bike. Str. 85, delovni list 4 (Prepositions) Učenci si ogledajo slike in napišejo, kje je Zlatolaska. Pri tem vadijo predloge, ki so jih spoznali v enoti 3A. Rešitev: 1. in; 2. on; 3. near; 4. under; 5. behind. Str. 87–90, Flashcards Slike na straneh 87–90 lahko fotokopirate, pobarvate in uporabite na več načinov. Pred poslušanjem jih uporabite v obliki igre spomin za predstavitev novega besedišča.

Aktivnosti po poslušanju Str. 86, delovni list 5 (Colours) Učenci pobarvajo dve sliki, ki prikazujeta prizore iz zgodbe. Barvajo lahko po legendi (v tem primeru na slike vpišite ustrezne številke iz legende) ali prosto. Lahko pa učenci legendo izdelajo sami. 1 – red 2 – yellow 3 – blue 4 – green 5 – orange

6 – brown 7 – purple 8 – pink 9 – grey 10 – black

Str. 87–90, Flashcards Slikovne kartice razporedite po učilnici. Imenujte posamezne like na slikah, učenci pa jih morajo čim prej najti. Igro lahko naredite zanimivejšo in tekmovalno tako, da učence razdelite v dve skupini. Določite enega predstavnika vsake skupine, ki zapusti učilnico. Medtem slikovne kartice razporedite po učilnici. Ko se učenca vrneta, imenujte enega od likov. Učenec, ki se prvi postavi k imenovani besedi, svoji skupini prisluži točko. Lutke Slike lahko tudi fotokopirate, učenci pa jih izrežejo, pobarvajo in naredijo lutke. S pomočjo lutk nato odigrajo zgodbo. Najbolje je, da učence razdelite v skupine in vsaki dodelite določen prizor. Učenci tako s skupnimi močmi odigrajo celotno zgodbo. Pesem Na melodijo pesmi Ten green bottles zapojte: Ten brown teddies Sitting on the chairs. Ten brown teddies Sitting on the chairs. And if one brown teddy Runs down the stairs There’ll be nine brown teddies sitting on the chairs. … (avtor S. Napast)

79


Storytime GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS TRACK 10

One day, a little girl called Goldilocks goes for a walk in the forest. Soon, she sees a house and she knocks on the door. There is no answer, so she walks in.

On the table in the kitchen, she sees three bowls of porridge. Goldilocks is hungry so she tastes the porridge from the first bowl.

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

“This porridge is too hot.” Then she tastes the porridge from the second bowl. “This porridge is too cold.” Then, she tastes the last bowl of porridge. “Ahhh, this porridge is just right,” she says happily and she eats it all up.

80

Now she feels a little tired, so she goes into the living room. There are three armchairs. She sits in the first armchair. “This armchair is too big!” She sit in the second armchair. “This armchair is too big, too!” Then she tries the last and smallest armchair. “Ahhh, this armchair is just right.” But just as she settles down into the armchair, it breaks!


Storytime Now Goldilocks is very tired. She goes upstairs to the bedroom. There are three beds. She lies down in the first bed, but it is too hard. Then she lies in the second bed, but it is too soft. Then she lies down in the third bed and it is just right. She falls asleep. While she is sleeping, the three bears come home. “Someone’s been eating my porridge,” growls Papa Bear. “Someone’s been eating my porridge,” says Mama Bear. “Someone’s been eating my porridge and they ate it all up!” cries Baby Bear. “Someone’s been sitting in my armchair,” growls Papa Bear. “Someone’s been sitting in my armchair,” says Mama Bear. “Someone’s been sitting in my armchair and now it’s broken,” cries Baby Bear.

Goldilocks wakes up and sees the three bears. She screams “Help!” and she jumps up and runs out of the room. She runs down the stairs, opens the door, and runs away into the forest. And she never returns to the home of the three bears again.

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

They decide to look around some more. They go upstairs to the bedroom. Papa Bear growls: “Someone’s been sleeping in my bed.” “Someone’s been sleeping in my bed, too,” says Mama Bear. “Someone’s been sleeping in my bed and she’s still there!” says Baby Bear.

81


Storytime Match. / Poveži. BED ROO M

OOM R G IN SITT

TABLE

5

BATH ROOM

7

8 6

3

1

4 fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

2

IR CHA

Colour. / Pobarvaj. 82

EN

BE

D

CH KIT

BATH


Storytime Do the crossword. / Reši križanko.

1.

3. 2.

4.

P

1

E

2

M

3

G R

4 5

J

B

C

S N

6

H

7

8.

A

8

6.

7.

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

5.

83


Storytime Fill in. / Dopolni.

HOT

COLD

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

juice

84

SOFT

HARD

balloon

chair


Storytime Where is Goldilocks? Fill in. / Kje je Zlatolaska? Dopolni. ON

UNDER

IN

BEHIND

NEAR

1

2 3

Goldilocks is in the bowl.

Goldilocks is

Goldilocks is

Mama Bear.

the chair.

5

Goldilocks is Goldilocks is

the bed.

Papa Bear.

fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

4

Colour. / Pobarvaj. 85


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

Colour. / Pobarvaj.

86


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

87


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

88


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

89


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

90


Storytime THE ENORMOUS TURNIP

Spodbudite učence, da naštejejo čim več ukazov. Tako jih prikličejo v spomin. Sami dodajte še ukaza pull in push. Igrajte se igro izpadanja. Dajajte posamezna povelja, učenci pa jih morajo prikazati. Kdor se zmoti, izpade. Primerni ukazi so: listen, read, look, point, sing, talk, write, open, jump, walk, dance, whisper in kot dodatna pull ter push. Da predstavite glagol grow, učence »spremenite« v semena in jim pripovedujte zgodbico. S slikami ali z gibi predstavite nove besede: seed, turnip, rain, sun; pomen besed grow in enormous bodo učenci razbrali sami ob gibanju. Ob pripovedovanju zgodbe izvajajte ustrezne gibe in mimiko, učenci pa naj ponavljajo in kasneje dejanja izvajajo brez vaše pomoči: You’re a little turnip seed in the garden. The rain comes, then the sun, and you grow. You grow and grow. You’re bigger and bigger. Grow, grow! Gosh, you’re enormous! Ob rasti pretiravajte z glasom, kretnjami in glasnostjo, tako da se nove besede učencem čim bolj vtisnejo v spomin. Zgodbo predrugačite s semeni drugih sadežev. Lahko pa jo pripovedujejo tudi učenci. Flashcards S slikovnimi karticami (babica, dedek, vnukinja, pes, mačka, miš, repa, seme) predstavite novo besedišče. Kartice razdelite med učence (po dva ali trije učenci imajo lahko isto besedo). Kličite slovenska imena. Kdor ima ustrezno kartico, vstane in pove ustrezno angleško besedo. Primer: Učitelj: »Repa.« Učenec: »I’m (the) turnip.« Str. 94, delovni list 6 Učenci povežejo besede z ustreznimi slikami. Rešitev: 1. granddaughter; 2. grandpa; 3. house; 4. mouse; 5. kitchen; 6. dog; 7. grandma; 8. turnip; 9. cat; 10. garden.

Aktivnosti med poslušanjem Slikovne kartice razporedite po tabli. Učence razdelite v dve skupini in pred tablo pokličite po enega predstavnika iz vsake skupine. Med poslušanjem zgodbe se morata čim hitreje dotikati omenjenih stvari. Za vsak pravilen dotik učenec prisluži točko svoji skupini. Posnetek večkrat ustavite in pred tablo vsakič pokličite dva nova predstavnika.

Aktivnosti po poslušanju Učenci si razdelijo vloge in zgodbo odigrajo. Lahko si tudi izmislijo svojo zgodbo z drugimi osebami, živalmi, rastlino in jedmi.

Učence razdelimo v osem skupin ali dvojic. Vsaka skupina ali dvojica dobi risalni list, na katerega nariše en prizor iz zgodbe in ga predstavi. Tako krepimo sodelovalno učenje, saj učenci s sodelovanjem predstavijo celotno zgodbo. Predlogi za risbe: 1. Dedek sadi seme na vrtu in mu prigovarja, naj raste. 2. Repa zraste v velikanko, dedek jo vleče. 3. Dedek in babica skupaj skušata izvleči repo. 4. Oba prejšnja lika in vnukinja skušajo izvleči repo. 5. Vsi prejšnji liki in črn pes skušajo izvleči repo. 6. Vsi prejšnji liki in rjava mačka skušajo izvleči repo. 7. Vsi prejšnji liki in siva miška so izvlekli repo. 8. Vsi liki v kuhinji jedo repo. Učenci predlagajo jedi iz repe in jih narišejo. Kakšno jed lahko celo pripravite. Str. 95, delovni list 7 Učenci v besednem kvadratu poiščejo besede s seznama, ki so jih srečali pri poslušanju zgodbe. Rešitev: G

T

D

I

O

B

N M M

J

F

U

V

O

K

V

G

K

L

U

E

R

H

R

G

A

R

D

E

N

W N

N

F

L

T

A

Q

R

K

C

I

O

S

P

R

N

Z

C

I

D

P

G

R

A

N

D M A

T

A

K

Y

D M D

P

Y

T

C

Q

L

M D

A

O

A

V

E

H

O

S

E

E

D

X

U

B

W

E

P

N

J

R

M O

U

S

E

N

Pesem Na melodijo Twinkle, twinkle, little star zapojte pesmico: Turnip, turnip in the garden, red and round and oh, so big. Grandpa, grandma, little girl, dog and cat and tiny mouse. Everybody pull, pull hard, and eat the turnip in a tart. (avtor: S. Napast)

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

Aktivnosti pred poslušanjem

91


Storytime THE ENORMOUS TURNIP TRACK 11

One day, grandpa plants a little turnip in his garden. He speaks to his little turnip: “Grow, grow little turnip. Grow sweet. Grow, grow little turnip. Grow strong.” And the turnip grows and grows and it becomes enormous.

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

Grandpa decides to pull up his enormous turnip. He pulls and pulls, but he can’t pull it up. So he calls his wife: “Come and help me pull up my sweet, strong, enormous turnip”. So grandma pulls grandpa, and grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but they can’t pull it up.

92

Grandma calls her granddaughter: “Come and help us pull up this sweet, strong, enormous turnip.” So the granddaughter pulls grandma. And grandma pulls grandpa. And grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but they can’t pull it up. The granddaughter calls out to her big black dog: “Come and help us pull out this sweet, strong, enormous turnip.”


Storytime So the dog pulls the granddaughter. And the granddaughter pulls grandma. And grandma pulls grandpa. And grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but they can’t pull it up. The dog calls out to a pretty brown cat: “Come and help us pull out this sweet, strong, enormous turnip.”

The cat calls out to a tiny little mouse: “Come and help us pull out this sweet, strong, enormous turnip.” So the mouse pulls the cat. And the cat pulls the dog. And the dog pulls the granddaughter. And the granddaughter pulls grandma. And grandma pulls grandpa. And grandpa pulls the turnip. They pull and pull again, and they pull the turnip up. They pull the enormous turnip into the kitchen and grandma cooks it. They have turnip for lunch that day and every day of the following week!

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

So the cat pulls the dog. And the dog pulls the granddaughter. And the granddaughter pulls grandma. And grandma pulls grandpa. And grandpa pulls the turnip. They pull and pull, but they can’t pull it up.

93


Storytime T CA

Match. / Poveži.

3

G

GRAN

DO

DPA

2 1

4

A

GAR

M ND

GRA

7

6

5

ER

HOUSE

T AUGH D D N GRA

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

9

94

10

8

MOU

SE

DEN

P TURNI

KITC

HEN


Storytime

G

T

D

I

O

B

N

M

M

J

F

U

V

O

K

V

G

K

L

U

E

R

H

R

G

A

R

D

E

N

W

N

N

F

L

T

A

Q

R

K

C

I

O

S

P

R

N

Z

C

I

D

P

G

R

A

N

D

M

A

T

A

K

Y

D

M

D

P

Y

T

C

Q

L

M

D

A

O

A

V

E

H

O

S

E

E

D

X

U

B

W

E

P

N

J

R

M

O

U

S

E

N

CAT DOG ENORMOUS GARDEN GRANDMA GRANDPA KITCHEN MOUSE SEED TURNIP

fotokopiranje dovoljeno © Založba Rokus 2006

Find the words. / Poišči besede.

95


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

96


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

97


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

98


fotokopiranje dovoljeno Š ZaloŞba Rokus 2006

Storytime

99


Songs TRACK 12

Chant: Colours Red ball, blue ball, yellow ball, [clap]. Green ball, pink ball, [clap, clap, clap]. Red ball, blue ball, yellow ball, [snap]. Green ball, pink ball, [snap, snap, snap]. TRACK 13

Playback: Colours TRACK 14

Rhyme: One, two, three! One, two, three, come to me! Four, five, six, pick up sticks! Seven, eight, nine, walk in line. Number ten, let’s start again.

TRACK 19

Rhyme: Five little teddy bears jumping on the bed Five little teddy bears jumping on the bed, One fell off and bumped his head. Mummy called the doctor and the doctor said: ‘No more teddy bears jumping on the bed.’ Four little teddy bears jumping on the bed One fell off and bumped his head. … Three little teddy bears jumping on the bed One fell off and bumped his head. … Two little teddy bear jumping on the bed One fell off and bumped his head. … One little teddy bear jumping on the bed He fell off and bumped his head. … TRACK 20

Rhyme: Five little dickybirds TRACK 15

Chant: One balloon One balloon, two balloons, three balloon and four. Five, six, seven, eight, nine, ten and even more. TRACK 16

Playback: One balloon TRACK 17

Song: Ten little fingers One little, two little, three little fingers, Four little, five little, six little fingers, Seven little, eight little, nine little fingers, Ten fingers on my hands. Ten little, nine little, eight little fingers, Seven little, six little, five little fingers, Four little, three little, two little fingers, One finger on my hand. TRACK 18

Playback: Ten little fingers 100

Five little dickybirds Are sitting in a nest. Mummy bird and daddy bird Are having a rest. Fly away mummy bird! Fly away daddy bird! Come back mummy bird! Come back daddy bird! Your worms are the best. TRACK 21

Chant: I like my teddy I like my teddy, teddy, teddy. Yes, I do! I like my teddy, teddy, teddy. And what about you? I like my car, car, car. Yes, I do! I like my car, car, car. And what about you? I like my doll, doll, doll. Yes, I do! I like my doll, doll, doll. And what about you? I like my ball, ball, ball. Yes, I do!


Songs I like my ball, ball, ball. And what about you? I like it all, all, all. Yes, I do! I like it all, all, all. And what about you?

Let’s all do a little dancing, Let’s all do a little dancing, Let’s all do a little dancing, Because Christmas is near. TRACK 26

Playback: We wish you a merry Christmas TRACK 22

Playback: I like my teddy

TRACK 27

Song: Nice to meet you TRACK 23

Song: Ring those bells Ring those bells and turn around, Ring those bells and turn around, Ring those bells and turn around, For Christmas time has come. Ring those bells and stamp your feet, Ring those bells and stamp your feet, Ring those bells and stamp your feet, For Christmas time has come. Ring those bells and jump up high, Ring those bells and jump up high, Ring those bells and jump up high, For Christmas time has come.

This is my mother. Nice to meet you. Nice to meet you, too. This is my father. Nice to meet you. Nice to meet you, too. This is my sister. Nice to meet you. Nice to meet you, too. This is my brother. Nice to meet you. Nice to meet you, too. TRACK 28

TRACK 24

Playback: Nice to meet you

Playback: Ring those bells TRACK 29 TRACK 25

Song: We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, We wish you a merry Christmas, And a happy New Year. Let’s all do a little clapping, Let’s all do a little clapping, Let’s all do a little clapping, Because Christmas is near. Let’s all do a little jumping, Let’s all do a little jumping, Let’s all do a little jumping, Because Christmas is near.

Song: I’ve got a hamster I’ve got a hamster, I’ve got a mouse. They live with me in my big house. I’ve got a rabbit, I’ve got a cat. My cat likes chasing my brown rat. I’ve got a small fish, I’ve got a dog. My guinea pig, it eats a lot. I’ve got a blue bird, its name is Lex. Now you know all my favourite pets. TRACK 30

Playback: I’ve got a hamster 101


Songs TRACK 31

TRACK 37

Song: January, February, March

Rhyme: The days of the week

January, February, March, April and May and June, hooray! July and August and September October, November, December.

The days of the week Are seven in a row, One, two, three, four, five, six, seven! The days of the week How quickly they go: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday!

TRACK 32

Playback: January, February, March TRACK 38 TRACK 33

Song: Happy birthday to you! Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, dear …, Happy birthday to you. TRACK 34

Playback: Happy birthday to you!

Song: I like fish I like fish, you like chips, together we like fish and chips. We like fish and ships, and all the other food Yes, English food is very good. I like toast, you like jam, together we like toast and jam. We like toast and jam, and all the other food Yes, English food is very good.

TRACK 35

Song: Monday’s here Monday’s here, Monday’s here, Monday’s here, now bright and clear. Let’s learn and sing and have some fun, Monday’s here for everyone. Tuesday’s here, Tuesday’s here, Tuesday’s here, now bright and clear. Let’s learn and sing and have some fun, Tuesday here for everyone.

I like ham, you like eggs, together we like ham and eggs. We like ham & eggs, and all the other food Yes, English food is very good. I like tea, you like milk, together we like tea and milk. We like tea and milk, and all the other food Yes, English food is very good. TRACK 39

Wednesday’s here, Wednesday’s here, Wednesday’s here, now bright and clear. Let’s learn and sing and have some fun, Wednesday here for everyone.

Playback: I like fish TRACK 40

Song: I like breakfast in the morning TRACK 36

Playback: Monday’s here

I like breakfast in the morning, it’s my favourite time. When I hear the cattle boiling, I get up and eat the food that’s mine. Scrambled eggs, toast and jam, tea and milk and cornflakes, too. That’s how I start my day, now tell me about you. TRACK 41

Playback: I like breakfast in the morning 102

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_anglescina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/hi_  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_anglescina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/hi_there_4_pr_1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you