Page 1

Recenzija u nega gradiva:

GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6

Recenzent/-ka:

Vanja Kav nik Kolar

Pisna utemeljitev ocene besedilnega in nebesedilnega dela prejetega rokopisa u nega gradiva: Od u benika za sloven ino pri akujem, da u enca usmerja k dejavnostim, ki jih bo kot govorec/ pisec/ poslu alec slovenskega jezika potreboval, to je k aktivnemu branju oz. poslu anju, pisanju in govornemu nastopanju. e pri tem u benik ne pozablja na dejstvo, da ima u enec tudi svojo lastno glavo, ki se jo mora nau iti uporabljati, je to tisto pravo. U benik Gradim slovenski jezik 6 tem kriterijem popolnoma ustreza. U benik Gradim slovenski jezik 6 ne eli biti

in tudi ni

vseved tipa jaz-vse-vem-ti-

pa-ne z e vnaprej danimi odgovori, temve je zasnovan dialo ko. Prvi udele enec, u enec, s svojo lastno miselno dejavnostjo sam postopoma sestavlja del ke posameznih vedenj o besedilnih vrstah in posledi no o prvinah slovenskega jezika v neko

za ivljenje uporabno

celoto, drugi udele enec, u benik, pa ga pri tem usmerja. U benik se pri tej nalogi ne ustra i nobenega u enca. Vsakemu ponudi natanko tisto, kar potrebuje. Manj samostojnemu u encu ponuja trdno vodstvo pri usvajanju u nih vsebin po korakih; prek prepoznavanja bistvenih podatkov in spoznavanja zna ilnosti posameznih besedilnih vrst ga vodi vse do kon nega cilja

do samostojnega pisnega oz. ustnega

tvorjenja besedil. Zahtevnej emu u encu ponuja nadgradnjo; zastavlja mu nove, problemsko in raziskovalno zasnovane naloge. U itelj se v tej konstelaciji znajde brez te av: ostane mu ve

asa, da dodatno

spremlja tiste u ence, ki so manj samostojni, pa tudi tiste, ki si elijo novih znanj. U benik je privla en, tako vsebinsko kot grafi no, zato u enca hitro pritegne. Didakti no-metodi na zasnova ter izvirne ilustracije in dovtipi razbijajo monotonost pedago kega procesa, rado ive barve, motivacijske strani in ve pomensko zastavljeni naslovi enot pa vzbudijo zanimanje in u encu ne pustijo, da bi se dolgo asil. To pa je po mojem mnenju pomembno, e posebej e elimo vzgojiti samozavestnega bralca, poslu alca, pisca in govorca slovenskega jezika.

Vanja Kav nik Kolar


This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/gradim_slo_jezik_6_kavcnik_kolar  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/recenzije/gradim_slo_jezik_6_kavcnik_kolar.pdf