Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BIVALIŠČA ŽIVALI – branje in prepis slikopisa Cilji: • Glasno berejo slikopis. • Ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. • Prepišejo slikopis. Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, stran 20. IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred branjem

Učitelj vzpodbuja učence, naj povedo, kje imajo bivališča posamezne živali  in kako se le ­ ta imenujejo. (Npr.: Polž ima bivališče v polžji  hišici./Bivališče polža je polžja hišica.)

Najava besedila

V besedilu, ki ga bomo, brali so poimenovana nekatera bivališča živali.

Branje besedila Dejavnosti  po drugem  branju

Dvakrat glasno berejo besedilo. a) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja. Pojasnite mi besedo bivališče. Kje ima bivališče riba? Kaj dela v vodi? Kje pa še lahko domuje riba? Kje gnezdi ptica? Kdo biva v panju? Kam se skrije polž? Kateri živali predremljeta zimo? Kje veverica predremlje zimo? Katera žival predremlje zimo v brlogu? b) Učenci predstavijo svoje mnenje o prebranem besedilu. 


Kaj ste izvedeli novega?

c) Učenci pripovedujejo o svojih občutkih ob besedilu. Katera bivališča živali ste že videli? Kje ste jih videli? Ali so bile v njih živali?  Kje pa so bile živali? Ali bi ravnali prav, če bi uničili živalska bivališča? Zakaj ne? č) Učenci prepišejo slikopis. Naročimo, naj prepišejo slikopis. Pri prepisu naj pazijo na  pravilen zapis sličic;  pravilen prepis besed;  uporabo ločila na koncu povedi;  čitljivost zapisa;  estetskost zapisa (lepo pisavo);  čistost prepisa. Učencem naročimo, naj preverijo pravilnost prepisa.


http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/bi  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/bivalisca_zivali.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you