Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 2.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BESEDE Z ENAKIM POMENOM/SOPOMENKE ­ bogatenje besednega  zaklada

Cilji:  Besedam iščejo sopomenke.  Bogatijo si besedni zaklad.    

Tvorijo povedi iz danih besed in jih zapišejo. Upoštevajo veliko začetnico in končno ločilo pri zapisu povedi.. Preberejo, preverijo in popravijo napisano. Pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa.

Čas za izvedbo: 1 ura Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 48, priloga Besede z enakim pomenom, lepilo, škarje,  časopisni papir

IZVEDBA UČNE URE Uvod v dejavnost

Učence pozovemo, naj predstavijo, kako doma kličejo mamo, očeta,  babico…(mama, mamica, mami, mati …; oče, očka, ati, atek, tati, tatek…;  babica, babi, mama, stara mama, oma, bica …; dedek, dedi, stari oče, ata,  dedo …) Učenci predstavijo svoje besede/sopomenke. Na tablo napišemo poved, npr.: LEP DOJENČEK. Učencem naročimo, naj napisano preberejo. Podčrtamo besedo lep in učence vprašamo, katero besedo bi lahko  uporabili namesto podčrtane. Učenci predstavijo svoje besede (npr. luštkan, fleten, ljubek, čeden …), ki  jih zapišemo pod besedo lep. Učencem povemo, da so poiskali besede, ki imajo enak pomen , rečemo pa  jim tudi sopomenke. 1


Reševanje nalog  v DZ, stran 48

Tvorjenje in  zapis povedi

Spodbujamo učence, naj še sami iščejo besede z enakim pomenom. Lahko  jim pomagamo tako, da jim povemo besede, npr.: pes (psiček, kuža, kužek,  kuži …); muca (mačka, mucka …); gozd (gmajna, goša, log …) ipd. Učence pozovemo, naj pripravijo DZ in poiščejo stran z naslovom Besede  z enakim pomenom. Predlagamo jim, da naslov poiščejo v kazalu DZ.  Naročimo jim, naj poiščejo še prilogo z istim naslovom, pripravijo škarje,  lepilo in časopisni papir. Učenca in učenko prosimo, da prebereta besedilo v oblačku. Pogovorimo  se o prebranem in skušamo poiskati za besedi deklica, deček še kakšno  sopomenko. Naročimo, naj preberejo navodilo za reševanje naloge in nalogo rešijo.  Opozorimo jih na natančno izrezovanje besed v prilogi. Opazujemo delo učencev, jim svetujemo in pomagamo. Preverimo pravilnost rešitev. Učencem naročimo, naj pripravijo zvezke za slovenščino in vanje napišejo  enak naslov, kot je v DZ. Izberejo naj si nekaj besed v DZ na strani 48 in  napišejo vprašalne, povedne in vzklične povedi. Opozorimo jih, naj bodo  pri pisanju pozorni na pravilni zapis besed, na veliko začetnico in končno  ločilo.  Opazujemo delo učencev, jim svetujemo in pomagamo. Nekaj učencev pozovemo, naj napisane povedi preberejo. Učenci sodelujejo pri vrednotenju nalog in svojega dela. Popravimo napake v napisanih povedih.

Domača naloga

2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/be  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/besede_z_enakim_pomenom.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you