Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila

Razred: 3.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj:

Učna enota: BESEDE S ŠIRŠIM POMENOM (nadpomenke) – bogatenje besedišča

Cilji: • K danim besedam dodajajo besede istega tematskega polja – besede4 s širšim  pomenom. • Bogatijo besedišče. Čas za izvedbo: Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: DZ, stran 83 in 84; vreča, lističi ­ priloga

IZVEDBA UČNE URE Uvod v dejavnost

Učencem razložimo potek igre. »Na tabli imamo narisano preglednico. Vanjo bomo razvrščali besede, ki  jih bomo izvlekli iz vreče, in sicer tako, da bomo izvlečeno besedo  postavili pod pravilno skupno ime. Vedno bomo utemeljili, zakaj smo  besedo postavili v prav tisto vrsto.« Dejavnost ponavljamo toliko časa, da razvrstimo vse besede.

Reševanje nalog  v DZ, stran 83 in  84

Učencem naročimo, naj odprejo DZ na strani 83. Ogledamo si naloge in se  o njih pogovorimo. Učenci rešujejo 1. in 2. nalogo. Spremljamo njihovo delo in jim po potrebi  pomagamo. Preverimo rešitve in popravimo morebitne napake. Učence pozovemo, naj si ogledajo stran 84. Preberejo navodila pri 3. nalogi  in povedo, kako jo bodo reševali. Skupno rešimo prvo vrsto, nato delo  nadaljujejo učenci sami. Med reševanjem jim nudimo pomoč. Preverimo rešitve in popravimo morebitne napake.

1


Učencem naročimo, naj preberejo navodilo za reševanje 4. naloge. Povedo  naj, kako bodo reševali nalogo. Pozorni smo na utemeljevanje za izločanje  vsiljivca. Učenci naj ob prvem primeru ugotovijo strategijo utemeljevanja.  (Naloga je težja, ker morajo utemeljevati s skupnim imenom.) Med reševanjem posameznikom nudimo pomoč. Preverimo rešitve in popravimo morebitne napake. Opomba: Pri nalogah v DZ, stran 83 je prišlo do napake. V navodilu za 1. nalogo, se »skupno  ime«, zamenja z »besedo s širšim pomenom«. V navodilu za 2. nalogo, se »skupno im«e,  zamenja »besedo s širšim pomenom«.

2


Priloga – Besede s širšim pomenom Preglednica na tabli BESEDE S  ŠIRŠIM  POMENOM ­  nadpomenke

BESEDE Z OŽJIM POMENOM ­ podpomenke

VOZILA OBLAČILA OBUVALA IGRAČE POSODA

Besede izrežemo in jih damo v vrečo. avtobus hlače škornji punčka lonec

motor krilo copate kocke skodelica

kolo jopica opanke avtomobilček ponev

avtomobil majica natikači žoga skleda

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/be  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/3.%20razred/Prirocniki_priprave/besede_s_sirsim_pomenom.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you