Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: ALI POZNAŠ TE ZNAKE? ­ ¨branje¨ piktogramov Cilji: • Opazujejo nebesedna sporočila iz okolja – piktograme in jih berejo. • Povedo, kaj znak/piktogram sporoča. • Prepoznavajo vlogo, pomen in rabo piktogramov iz okolja. • Povedo, kje po navadi stoji. • Pripovedujejo o svojih izkušnjah in doživetjih. Čas za izvedbo:  Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Učbenik, str. 15 IZVEDBA UČNE URE Najava 

a) Učencem naročimo, naj poiščejo v učbeniku stran 15  in naslov Ali  b) poznaš te znake?. a) ¨Branje¨ znakov. ¨Branje¨  c) Ogledamo si znake. Ugotovimo, npr., da so: enake oblike, da so piktogramov d) različnih barv, da so narisane različne sličice. ¨Beremo¨ znake po vrsti. b) Učenci ustno odgovarjajo na učiteljeva ustna vprašanja npr.:              Kaj je narisano na znaku? Kaj sporoča znak? Kako je treba ravnati ob njem? Kje ga vidimo po navadi? Komu je namenjen? c) Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah in doživetjih.   Spodbujamo jih z vprašanji, npr.:  Katerega od znakov ste že videli? Kje ste ga videli? Ste vedeli, kaj pomeni znak? Kako pogosto vidite te znake? 1


2

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/al  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/ali_poznas_te_znake.doc