Page 1

Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šol a:

Razre d:

Učna tema:

EVROPA

Učna enota:

Delitev Evrope

7.

Datum :

Učna ura:

Operativni učni cilji: Učenec zna:  razdeliti Evropo na šest geografskih enot in poiskati razlike med njimi,  poimenovati države in glavna mesta Evrope. Učne oblike:  frontalna,  individualna,  delo v dvojicah.

Učne metode :  razgovor,  razlaga,  delo z delovnim zvezkom,  delo z učbenikom.

Strategija izobraževalno- vzgojnega dela:

Usvajanje nove učne snovi.

Učila in učni pripomoč ki:  učbenik,  atlas,  stenski zemljevid Evrope,  računalnik s projektorjem,  elektronske prosojnice (Power Point)

Artikulacijska stopnja

MOTIVACIJA IN U VAJANJE

NAPOVED U Č NI H CILJEV USVAJANJE

Učne oblike in metode Uč ila in učni pripomoč ki FRONTALNA  razgovor

Dejavnost učitelja

Dejavnost učenca

Učencem projiciram iz vsake posamezne geografske enote nekaj znamenitosti posameznih držav Evrope. Učence vprašam po državah v katerih se znamenitosti nahajajo.

Učenci si ogledajo projicirane fotografije in v atlasih poiščejo države, katerih znamenitosti so prikazane.

Povem, da bomo danes spoznali delitev Evrope.

Spremljajo napoved učnih ciljev.

FRONTALNA  razlaga

Učence vprašam, na podlagi česa bi razdelili Evropo v posamezne enote. Nato razložim, da je Evropa precej raznolika in da jo delimo

Učenci poskušajo odgovoriti na zastavljeno vprašanje, nato sledijo razlagi.

FRONTALNA INDIVIDUALN A DELO V

 računalnik s projektorjem


v posamezne geografske enote, ki združujejo med seboj podobne države. Učencem na stenskem zemljevidu pokažem delitev Evrope. Nato jih prosim, da s pomočjo učbenika na str. 18 in 19 rešijo v delovnem zvezku na str. 14 nalogo 1. Ob stenskem zemljevidu pokažem vsako posamezno geografsko enoto in države, ki jih ta enota vključuje. Na računalniku projiciram fotografije, ki prikazujejo značilnosti posameznih geografskih enot in povem, kaj je značilno za vsako enoto. Učence prosim, da za vsako posamezno enoto v atlasih poiščejo države in glavna mesta. Učence prosim, da v dvojicah rešijo nalogo 2 v delovnem zvezku na str. 14, nato jih prosim, da preberejo svoje odgovore.

SINTEZA

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

Izberem učence, da preberejo v učbeniku na str. 18 in 19 sestavke Grenlandija, Ali veš?, Aktualno!. Nato se o njih pogovorimo. Sklenem, da Evropo razdelimo na šest geografskih enot, ki jih povezujejo določene naravne in družbene značilnosti. Izbranim učencem zastavim vprašanja iz rubrik Ponovi in Razmisli v učbeniku na str. 19. ---

DOMA Č E DELO

V delovnem zvezku na str. 14 rešijo nalogo 1.

Učenci ob atlasih sledijo razlagi in poiščejo države posameznih geografskih enot. Ogledajo si projicirane fotografije in sledijo razlagi.

Učenci v atlasih poiščejo države in glavna mesta posamezne enote. Izbrani učenec jih pokaže na stenskem zemljevidu Evrope. Učenci rešijo nalogo 2 na str. 14 v delovnem zvezku. Vsak izmed dvojice prebere odgovore.

DVOJICAH  razlaga  razgovor  delo z učbenikom  delo z delovnim zvezkom

učbenik delovni zvezek atlas stenski zemljevid Evrope  računalnik s projektorjem  elektronske prosojnice (Power Point)    

Izbrani učenci preberejo sestavke, o katerih se nato pogovorimo.

Spremljajo sintezo.

FRONTALNA  razlaga

Izbrani učenci odgovorijo na vprašanja, ostali spremljajo ponovitev.

FRONTALNA  razgovor učbenik, str. 19.

---

---

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/6%2  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/6%20Evropa-Delitev.doc

Advertisement