Page 6

Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica PRIMER PREVERJANJA IN OCENJEVANJA PISNEGA IZDELKA Pisna naloga Ob Tavčarjevi Visoški kroniki IC: Učenec napiše fragment zgodovinskega romana/kronike; napiše lastno pripoved (fiktivno), posnema jezik in slog znanega književnega besedila. NAVODILA ZA PISANJE V Škofji Loki so zbrani ljudje od blizu in daleč ter spremljajo preizkus z vodo za ugotavljanje čarovništva. Si mati Bergantova/oče Bergant in tudi sam/-a pišeš družinsko kroniko. Ta dan se ti je globoko vtisnil v spomin, zato o njem pišeš v svoji kroniki. Pri pisanju pazi na: dogajalni prostor in čas, glavne osebe, osebe, ki vplivajo na potek sojenja/preizkusa. Pazi na svojo vlogo. Upoštevaj pravopisne, pravorečne, oblikoslovne in skladenjske značilnosti. Pazi na členjenje besedila na odstavke ter na ustrezno razmerje med uvodom, jedrom ter zaključkom. OCENJEVALNI OBRAZEC: Dogajalni prostor in čas Glavne osebe Oseba, ki vpliva na potek sojenja/preizkusa Pripoved o dogodku

Notranja zgradba

Pravopis Oblikoslovje, skladnja Ocenjevalna lestvica: 1 – NZD (1), 2, 3 – ZD (2), 4, 5, 6 – DB (3), 7, 8 – PDB (4), 9, 10 – ODL (5).

Škofja Loka, 1695 (konec 17., začetek 18. stoletja) Agata, Jurij, Izidor (pisec Kronike) Joannes Franciscus Nižji nivo (klišejska, običajna) Višji nivo (duhovita, slikovita) Odstavki, členjenost na uvod, jedro in zaključek ter upoštevanje razmerij med posameznimi deli Ločila, velika začetnica, zapis besed Sklon, raba predlogov, glag. Oblik; besedni red, tvorba povedi …)

1 (za oba pravilna podatka, 0, 5 za en podatek ali napačno zapisan podatek) 1 (za vse, -0, 5 za manjkajočo osebo – do 0) 1 (-0, 5 za napačni zapis) -

do 2 točki

-

do 4 točke

1 (- 0, 5 za neupoštevanje členjenosti in razmerij) 1 (- 0, 5 za ponavljajoče napake do 3; do 0 t) 1 (- 0, 5 za tri napake na posamezni ravni do 0 t)

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/3s  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/3sklop.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/3s  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/3sklop.pdf

Advertisement