Page 1

Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šol a:

Razre d:

7.

Učna tema:

SEVERNA EVROPA

Učna enota:

Podnebje in rastlinstvo

Datum :

Učna ura:

Operativni učni cilji: Učenec zna:  določiti in opredeliti geografsko lego Severne Evrope glede na toplotne pasove,  ob klimogramu razložiti značilnosti podnebja,  ovrednotiti pomen Severnoatlantskega toka za življenje ljudi v Severni Evropi,  razložiti vzroke in razlike v dolžini dneva in noči pri nas in v mrzlem pasu. Učne oblike:  frontalna,  individualna.

Učne metode :  razlaga,  razgovor.

Strategija izobraževalno- vzgojnega dela:

Usvajanje nove učne snovi.

Učila in učni pripomoč ki:  učbenik  atlas sveta,  stenski zemljevid Evrope,  računalnik s projektorjem,  elektronske prosojnice (Power Point).

Artikulacijska stopnja

MOTIVACIJA IN U VAJANJE

NAPOVED U Č NI H CILJEV USVAJANJE

Dejavnost učitelja

Dejavnost učenca

Z računalnikom projiciram fotografije, ki prikazujejo polarni dan, polarno noč, polarni sij. Učence vprašam ali vedo kaj fotografije prikazujejo, nato se o njih pogovorimo.

Natančno si ogledajo fotografije in skušajo ugotoviti kaj prikazujejo fotografije.

Povem, da bomo v tej učni uri spoznali značilnosti podnebja in rastlinstva v Severni Evropi.

Spremljajo napoved učnih ciljev.

Učence prosim, da odprejo atlase na strani s fizičnim zemljevidom Evrope. K stenskemu zemljevidu

Izbrani učenec na stenskem zemljevidu pokaže, v katerih toplotnih pasovih se nahaja Severna Evropa.

Učne oblike in metode Uč ila in učni pripomoč ki FRONTALNA  razgovor  računalnik s projektorjem  elektronske prosojnice FRONTALNA  razlaga

FRONTALNA INDIVIDUALN A


pokličem enega učenca, da pokaže, v katerih toplotnih pasovih se nahaja Severna Evropa. Učence vprašam ali lahko na podlagi toplotnih pasov sklepajo o podnebju Severne Evrope. Učencem projiciram posamezna podnebja, ki so zastopana v Severni Evropi in podam osnovne značilnosti. Projiciram klimogram, ki prikazuje zmerno hladno podnebje in ga z učenci analiziramo. Učence vprašam, zakaj zalivi ob norveški obali ne zamrzujejo.

Učencem razložim kako podnebje vpliva na rastje in rabo tal. Z računalnikom projiciram fotografije, ki prikazujejo različne vrste rastlinstva (listnati in mešani gozd, iglasti gozd – tajga, tundra) in učence vprašam, kako se imenuje posamezno rastlinstvo. Na stenskem zemljevidu pokažem, kje se raztezajo različne vrste rastlinstva.

SINTEZA

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

K stenskemu zemljevidu Evrope pokličem enega izmed učencev, da ponovi, kje se nahajajo tundra, tajga, listnati in mešani gozd ostali sledijo ponovitvi ob atlasu. Sklenem, da se Severna Evropa v marsičem razlikuje od ostalega dela stare celine. Največja razlika je zagotovo podnebje, ki je precej hladnejše kot drugje po Evropi. Izbranim učencem zastavim vprašanja iz rubrik »Ponovi« in »Razmisli« v učbeniku na str. 59.

Učenci skušajo odgovoriti na vprašanje.

Učenci spremljajo razlago in analizirajo klimogram.

Učenci poskušajo odgovoriti na vprašanje (predznanje o Severnoatlantskem toku), nato sledijo razlagi.

 učbenik  stenski zemljevid Evrope  atlas  računalnik s projektorjem  elektronske prosojnice

Spremljajo razlago. Natančno si ogledajo fotografije in skušajo ugotoviti vrsto rastlinstva.

Izbrani učenec ponovi, kje se nahaja posamezna vrsta rastlinstva, ostali sledijo ponovitvi ob atlasu.

Spremljajo sintezo.

FRONTALNA  razlaga

Izbrani učenci odgovorijo na vprašanja, ostali spremljajo ponovitev.

FRONTALNA  razgovor  učbenik

--DOMA Č E DELO

 razlaga  razgovor

---

---

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/32%  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/32%20Severna%20Evropa-Naravni%20dejavniki%2...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you