Page 1

Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica TEMATSKI SKLOP 2 T. Pavček, Tožba; N. Grafenauer, Življenje (kanonsko besedilo); M. Tomšič, Črno sonce ali R. Bradbury, Marsovske kronike; J. Hašek, Kako sem kuhal jajce v mehko; I. Bohinc, Sanje neke Sanje CILJI Funkcionalni BRANJE IN POSLUŠANJE Učenci tiho in interpretativno berejo besedila, identificirajo se s knj. osebo, ločijo glavne in stranske osebe, prepoznavajo motive za ravnanje knj. oseb, zaznavajo in doživljajo zvočnost pesniškega jezika, zaznavajo in razumejo zahtevnejše tvorjenke v besedilu. Razlikujejo lirsko in epsko pesem. Ohranjajo zanimanje za poslušanje poezije, kratke pripovedne proze in prostih odlomkov, najdejo osebo, s katero se poistovetijo. Spoznavajo knj. zvrsti in vrste. GOVORJENJE Upovedujejo zaznavanje ritma, ustvarjalno interpretativno berejo pesmi, pojasnjujejo svoje razumevanje metafor, razlagajo besedne zveze, ki se jim zdijo nenavadne. Govorno poustvarjajo in ustvarjajo knj. besedilo, pripovedujejo, s katero osebo so se identificirali, opisujejo knj. osebe, govorno obnavljajo prebrana besedila. Utemeljujejo motive za ravnanje knj. oseb, govorno opisujejo vrsto pripovedovalca. PISANJE Tvorijo učinkovite zvočne nize, tvorijo rime in oblikujejo preproste verzne forme. Tvorijo metafore v povezavi z besedilno sliko. Pišejo nove prigode znanih junakov, prestavijo dogajanje v drug prostor, upoštevajo značilnosti pripovedne zgradbe, sloga in sporočevalnega postopka. Izobraževalni Poznajo pojme: refren, metafora, znanstvenofantastična pripoved, trivialna pripoved, komična knj. perspektiva.

1. Tone Pavček: Tožba VIR: SIB, 115 DODATNO: SSKJ, medmrežje 1. Uvodna motivacija Ponovimo o kresničicah. Katera kresničica je imela najbolj žalostno življenje in kaj se je z njo zgodilo? (Šesta, poročila se je.) Ali je v resničnem življenju res tako, da se sreča nasmehne tistim, ki jim v življenju ne gre ravno najbolje? Razgovor, izražanje mnenj, osebne izkušnje. Sklep: življenje ni pravljica. Ali je za vas? Vas poslušajo, upoštevajo vaša mnenja, si vzamejo čas za vas? Razgovor, najstniške težave, nerazumevanje staršev, učiteljev, zahajanja na stranpota … Ali se lahko komu pritožite? Mu/ji potožite? Razgovor.


Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica 2. Napoved besedila Tudi Tone Pavček je tožil, in sicer v pesmi Tožba. Kaj vse pa pomeni beseda tožba? Razgovor, pomoč razlag v SIB, 115. 3. Branje/poslušanje besedila Učenci pesem tiho preberejo. Nato jo glasno prebere boljši bralec v razredu. Čustveni premor. 4. Vsebinska razčlemba besedila Učenci odgovarjajo na vprašanja ob besedilu (SIB, 115). Učenci berejo pesem po kiticah. Sproti obnavljajo. 5. Oblika pesmi Koliko kitic je v pesmi? Koliko verzov je v posamezni kitici? Izpiši zadnje besede vseh verzov, naglasi jih ter ugotovi, ali je pesem rimana ali ne. Sklep: verzi so rimani, vendar ne obstaja stalno zaporedje, svobodna rima. Kje v pesmi se pojavi besedna igra? Razloži jo! (12. verz; pavček – enakozvočnica: Pavček, pesnik – pav(l)ček, majhen palec.) V pesmi se pojavijo naslednje besede: veha, meh, sef. Razloži jih s pomočjo SSKJ. Ugotovi, katera razlaga velja za besedo v pesmi. véha1 -e ž (ẹ) lesen zamašek za sode: odbiti veho; zabiti sod z veho; pijan kot veha zelo • ekspr. molči, veha pijana človek pijani ♦ agr. kipelna veha priprava, s katero se zamaši odprtina soda tako, da se prepreči dostop zraka in omogoči izhod ogljikove kisline // odprtina na vrhu soda: veha je odmašena méh -a m, mn. mehóvi in méhi (ẹ) 1. priprava, ki ob stiskanju in raztegovanju dovaja za gorenje potrebni zrak: v kovačnici se je pokvaril meh; vajenec goni meh / kovaški meh // priprava, ki ob stiskanju in raztegovanju dovaja nekaterim glasbilom potrebni zrak: popraviti meh pri orglah; meh dude, harmonike 2. šalj. harmonika: harmonikar je vzel svoj meh in zaigral / nehaj že nategovati, raztegovati, vleči meh, mehove 3. star. ljudsko glasbilo, sestavljeno iz piščali in meha; duda: godec je pihal na meh 4. po dolgem neprerezana odrta živalska koža: žival je previdno odrl, da bi lahko prodal njen meh // posoda iz take kože za shranjevanje ali prenašanje tekočine, zrnja:nesti kozji, ovčji meh; trebušast meh vina, žita; sesedel se je kot prazen meh / kot psovka ti meh vinski, že spet razgrajaš ● nizko razparal mu bom meh trebuh; na meh dreti na meh odstranjevati kožo tako, da ostane po dolgem neprerezana; ekspr. na meh te bom odrl napravil, povzročil ti bom kaj zelo neprijetnega; vpije, kot bi ga drli na meh zelo močno, glasno; ekspr. ima smeh in jok v enem mehu njegovo razpoloženje zelo hitro prehaja iz ene skrajnosti v drugo; s knjigo dela kot svinja z mehom grdo, malomarno; sope kot kovaški meh zelo, glasno ♦ anat. ledvični meh votlina v sredi ledvice, v kateri se zbira seč; čeb. kadilnik na meh; fot. meh raztegljivi del fotografskega aparata med nosilcem objektiva in ohišjem aparata; kamera na meh; muz. goniti meh dovajati za delovanje orgel potrebni zrak; teh. prehodni meh nagubane stene in strop na prehodu med dvema deloma prevoznega sredstva; nav. mn., zool. pljučni meh kožni izrastek pljuč pri pticah, ki sega med drobovje, mišice in v votle kosti séf tudi safe -a [druga oblika sé(j)f] m (ẹ) predal, omarica v banki za shranjevanje denarja, vrednostnih papirjev, dragocenosti: s silo odpreti sef; hraniti, imeti zlatnino v sefu / bančni sef


Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica 6. Vaje V knjižnici in na medmrežju poišči podatke o življenju in delu Toneta Pavčka ter jih uredi v miselni vzorec. Izberi eno od ustvarjalnih nalog v SIB, 116 ter jo reši sam ali s sošolci. Lahko izbereš tudi medijsko predelavo.

2. Niko Grafenauer: Življenje VIR: SIB, 61 1. Uvodna motivacija Na treh panojih v razredu je pritrjeno slikovno gradivo (potok, jata ptic, drevo ...). Učenci se sprehodijo med panoji. Izmenjajo misli, sedejo. Zapišejo svoje asociacije in jih preberejo. Sledi skupna ugotovitev teme. (Življenje, živeti.) 2. Dejavnosti pred branjem Na zadnji steni v razredu visi nekaj pregovorov in rekov o življenju. Učenci jih preberejo in razložijo. Razgovor o lipi – simbolu slovenskega naroda (močne korenine, debelo deblo, močne košate veje; zdravilni cvetovi). Razmišljanje o simbolnem pomenu posameznih dreves. V kateri pesmi, ki smo jo obravnavali v letošnjem šolskem letu, je bilo omenjeno mogočno drevo in katero? (Turjaška Rozamunda, hrast.) 3. Poslušanje/branje besedila Učenci prisluhnejo posnetku. Čustveni premor. Sami preberejo pesem. 4. Vsebina, oblika Pogovor o vsebini in ob tem uresničevanje funkcionalnih in izobraževalnih ciljev. S pomočjo slikovnih predstav razlagajo pomen posameznih kitic (1. s peščeno uro, 2. z bolnikom, priključenim na aparature; 3. s skico »smejkov«, 4. s primerjavo veselih in žalostnih ljudi; 5. s ponazoritvijo kroga). Učenci iščejo rime v besedilu. S pomočjo primerov (rane rože rade poveno; slava slana jama) razložimo pojma aliteracija in asonanca. Učenci iščejo primere v besedilu ter jih podčrtajo/izpišejo. 5. Samostojno delo – sinteza Učenci zapišejo misli ali dvokitično pesem o življenju. Dogovorimo se, kako bi na različne načine interpretirali Grafenauerjevo pesem. 6. Zaključek Čez teden dni učenci predstavijo interpretacije pesmi, ki jih posnamemo s kamero. Posnetek služi za motivacijo učencev v nižjem nivoju ali kot uvodna motivacija. Opomba: Tovrstno projektno delo pri pouku književnosti je izredno pomembno za delo v razredu. Vsi učenci se bodo brez težav naučili pesem na pamet. Ob njej bodo soustvarjali in jo interpretirali na različne načine ter si jo tako bolj zapomnili in jo intimneje sprejeli (MPP: GVZ, LVZ, TIT, EID).


Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica

3. Marjan Tomšič: Črno sonce ali Ray Bradbury: Marsovske kronike VIR: SIB, 28 ali 79 1. Uvodna motivacija PP – Znanstvena fantastika (gl. posebno datoteko) 2. Najava besedila Po uvodni motivaciji – ogledu PP predstavitve, učencem najavim, da lahko izbirajo, kaj bodo prebrali, in sicer: M. Tomšiča, Črno sonce; besedilo R. Bradburyja, Marsovske kronike. 3. Branje 4. Dejavnosti po branju Razgovor ob besedilu: o čem pripoveduje, dogajalni prostor, čas. Učenci rešujejo vodene naloge ob besedilu. 5. Literarnoteoretična definicija SIB, 81 Znanstvena fantastika tako kot vsi drugi žanri fantastike (fantazija, utopija, grozljivka) postavlja svoje dogajanje v umišljeni svet. Ta je pri znanstveni fantastiki običajno v prihodnosti in sloni na domnevah o tehničnem in znanstvenem razvoju, zaradi katerega je v marsičem drugačen od našega sveta. Najpomembnejši vrsti znanstvene fantastike sta roman in kratka zgodba, zunaj literature pa strip in film. 6. Domača vaja Bodi junak odlomka, ki si ga prebral. Zapiši kratek sestavek, potuj v svet domišljije.

4. Jaroslav Hašek: Kako sem kuhal jajce v mehko VIR: SIB, 91 1. Uvodna motivacija Predstavljajte si, da dobite od neznanih bitij v dar košaro nenavadnih plodov. V dobri veri, da jih morate porabiti, jih skuhate, saj so podobni grahu. Vendar se pri spremembi temperature plodovi razblinijo, tuja bitja pa so na vas jezna, ker niste pojedli podarjenega. 2. Napoved besedila Ravno način priprave hrane je povzročal naslednji književni osebi kar nekaj preglavic. Težava našega junaka ni bila ravno vrsta hrane, temveč kuharska nepismenost. 3. Branje besedila Učenci tiho preberejo besedilo. Čustveni premor. 4. Vsebinska razčlemba besedila S pomočjo stvarnih pojasnil razložimo manj znane besede. Učenci si pomagajo s SSKJ. Nato samostojno obnovijo besedilo. Odgovarjajo na vprašanja ob besedilu. V besedilu iščejo smešne situacije. Razgovor o njihovih dogodivščinah. Pripovedujejo o kuharskih mojstrovinah.


Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica 5. Literarnoteoretična definicija SIB, 91 Humoreska je kratka, vedra zgodba, prežeta s humorjem. Eden najvidnejših humoristov (piscev humoresk) v svetovnem merilu je Jaroslav Hašek, najbolj znani humorist slovenske literarne zgodovine pa je Fran Milčinski. 6. Domača vaja V knjižnici poišči dela Jaroslava Haška in Frana Milčinskega ter si v zvezek zapiši naslove. 7. Sinteza Pregled domače naloge. Učenci predstavijo naslove del, predstavijo, če so katero izmed njih tudi prebrali. Ponovimo o značilnostih humoreske; pogovorimo se o komični perspektivi ter v besedilu iščemo elemente komičnega. Navodilo za delo: elemente komičnega spremenite v elemente tragičnega. Delo v nivojskih skupinah (1., 2.) delajo s pomočjo, skupaj z učiteljem spreminjajo komično perspektivo; (3.) učenci samostojno spreminjajo komično perspektivo v tragično. Predstavijo izdelke.

5. Irena Bohinc: Sanje neke Sanje VIR: SIB, 9 1. Uvodna motivacija Razgovor o preživljanju prostega časa po pouku. Kaj najpogosteje počnete? Predvideni odgovori: ukvarjanje s športom, igranje igric na računalniku, gledanje televizije … Katere oddaje, filme, nadaljevanke najraje gledate popoldan? Predvideni odgovori: španske, mehiške, argentinske … Kaj imajo skupnega? Vsi so lepi, vse je lepo, veliko zapletov, srečni razpleti, veliko delov … Trenutno najbolj gledana mladinska mehiška telenovela je Rebelde. Rebelde je izjemno priljubljena mladinska mehiška telenovela, ki je navdušila najstnike po vsem svetu. Je celo ena najpopularnejših mladinskih telenovel vseh časov, ki je imela in še vedno ima velik vpliv na mladino, saj govori o tipičnih najstniških težavah: odraščanju, prijateljstvu, ljubezni ... Pod blagovno znamko Rebelde (uporniški, upornik) se prodajajo raznovrstni izdelki: od spodnjega perila, nakita, stripa, koledarjev, čevljev, parfumov, šolskih potrebščin, kozmetike, mp3-predvajalnikov, do žvečilnih gumijev in seveda glasbe! Člani zasedbe RBD, ki je posnela album 'Rebelde', so stari od 21 do 25 let. V treh letih so prodali več kot 10 milijonov albumov. V ZDA so se prebili med 100 najbolje prodajanih, še preden so izdali album v angleščini. Člani skupine so prejeli številne glasbene nagrade. http://www.mimovrste.com/artikel/1020978027/rbd-rebelde#pictures


Petra Prohart Tomažič, Osnovna šola Vuzenica Vprašajte se, koliko junakov v Rebelde je neuspešnih, grdih, koliko je revnih? Ups, zgodba se dogaja na elitni srednji šoli. Tam ni grdih, neuspešnih in revnih. Počakajte, v seriji nastopa tudi punca s prekomerno težo … Ja, to bo zato, da otrokom pokažemo, da niso vsi na svetu suhi in lepi, hkrati pa odbijemo morebitne napade, da v seriji prekomerno potvarjamo realnost. Svet je pravljica, v kateri nastopa tudi debelušno dekle. http://www.bajta.si/index.php/Kolumna/kako_so_marketinski_guruji_posilili_planet.h tml 2. Napoved besedila Sledi ljubezenska zgodba s srečnim koncem. 3. Branje/poslušanje besedila Učenci tiho preberejo besedilo. Čustveni premor. Ali ste pričakovali takšen razplet zgodbe? Besedilo preberejo še na glas. 4. Vsebinska razčlemba besedila V besedilu poiščejo odgovore na vprašanja (SIB, 11) in jih predstavijo. Opazujejo jezik besedila. Je preprost, ne zahteva večjih miselnih naporov. 5. Sinteza S pomočjo besedila izpolnijo/dopolnijo/popravijo miselni vzorec SIB, 12. Literarnoteoretična definicija, SIB, 12 Sodobna oznaka za ceneno, umetniško manjvredno zvrst zabavne literature je trivialna literatura. Značilnosti: ustvarjanje umetnega »sanjskega« sveta, beg pred resničnostjo, kopičenje dražljajev (erotika, nasilje …), bralčevo pričakovanje že znanega, značajsko poenostavljene književne osebe, neizviren jezik, srečni konci. 6. Dodatne naloge Učenci preberejo odlomek Holekova Nežika (Tavčar, SIB, 100). Opazujejo predvsem dogajanje na plesu, primerjajo ter ugotovitve zapišejo v razpredelnico v SIB, 11. Primerjajo jezik obeh odlomkov. 7. Domača vaja Zapiši nadaljevanje zgodbe ali ilustriraj odlomek v poljubni likovni tehniki (SIB, 11).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/2s  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/8.%20razred/Prirocniki_priprave/2sklop.pdf