Page 1

UČNI PREDMET: SLOVENŠČINA  RAZRED: 4.                                                                                                   UČITELJICA: Slavka Crljen  TEMATSKI SKLOP: NAVODILO ZA DELO                                            ČASOVNI OKVIR: 4 ure UČNA ENOTA: V KUHINJI  FUNKCIONALNI CILJI  • učenci pozorno poslušajo besedilo (opis postopka)  • izluščijo pomembne podatke iz poslušanega besedila  • govorno nastopajo   • razumejo razliko med postopkom in enkratnim dogodkom  • berejo opis postopka 

• • •

IZOBRAŽEVALNI CILJI učenci znajo pravilno rabiti končna ločila  razločujoče poslušajo in vidno in slušno razločujejo pravilno rabijo izraze pripovedna, vprašalna in vzklična poved

METODE UČENJA razgovor, razlaga, diskusija, raziskava, praktično delo, delo z besedilom, individualizacija

OBLIKE DELA skupinsko delo, sodelovalno učenje, delo v parih, delo z učnimi listi, razgovor, pisanje, individualno  delo

KOGNITIVNI KONFLIKT Učenci povedo, katero jed znajo pripraviti. Pojasnjujejo, kako priprava poteka.  Pripovedujejo, kako bi naredili sadni sladoled – naštejejo pripomočke in opišejo postopek.

1. ura 

AKTIVNOST UČENCEV Ogledajo si posnetek, poimenujejo sogovorca, opredelijo kraj pogovora, povzamejo vsebino  pogovora. Po ponovnem ogledu videoposnetka poimenujejo posamezne faze/korake priprave,  naštejejo pripomočke. Napišejo postopek priprave jedi, ki jo sami pripravijo. 

2. ura 3. ura  4. ura 

Predstavijo svoje kuharske recepte. Recepte zberejo in izdelajo razredno kuharsko knjigo. Ponovimo bonton pri jedi. Utrdijo svoje znanje o rabi končnih ločil.  Vaje za ponavljanje: učenci napišejo nenavaden recept in ga predstavijo sošolcem.  DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI učbeniški komplet Gradim slovenski jezik 4 z delovnim zvezkom oz. samostojnim delovnim  zvezkom (SDZ) in videokaseto, učni listi, lističi z recepti  VIRI IN LITERATURA D. Kapko …(2007): Gradim slovenski jezik 4, Priročnik za učitelje, Založba Rokus Klett

REFLEKSIJA Z učenci se pogovorimo o vsebini učnega sklopa, učenci povedo, kaj je bilo zanimivo.  Učitelj opravi samovrednotenje (kaj je bilo pri  izvedbi dobro, kaj bi še lahko izboljšal in kako). 

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/22  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/22_V_kuhinji.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you