Page 1

UČNI PREDMET: SLOVENŠČINA  RAZRED: 4.                                                                                            UČITELJICA: Slavka Crljen  TEMATSKI SKLOP: OPIS ŽIVALI                                                     ČASOVNI OKVIR: 6 ur UČNA ENOTA: ŠKOKO  FUNKCIONALNI CILJI • učenci prepoznajo členjenost besedila na odstavke  • prepoznajo ključne besede in jih zapišejo • tvorijo miselni vzorec  • smiselno razvrščajo podatke v besedilu • povzemajo značilnosti opisa živali • odpravljajo napake pri rabi končnih ločil

• •

IZOBRAŽEVALNI CILJI poznajo ključne besede, s katerimi si pomagamo pri opisovanju živali: zunanjost, bivališče,  življenjski prostor, prehranjevanje, razmnoževanje, uporabnost, posebnosti tvorijo pripovedne, vzklične in vprašalne povedi pravilno uporabljajo končna ločila

METODE UČENJA  razgovor, razlaga, diskusija, raziskava, praktično delo, delo z besedilom, individualizacija

OBLIKE DELA : skupinsko delo, sodelovalno učenje, delo v parih, delo z učnimi listi, razgovor, pisanje, individualno  delo 

KOGNITIVNI KONFLIKT Učencem opisujem žival, oni pa jo poskušajo prepoznati (jo uganiti). Igra katera žival je na sliki: vsak učenec dobi sličico živali. Sošolcem žival predstavi na čimbolj nenavaden  način. Učenec, ki najprej ugane, za katero žival gre, nadaljuje igro.  Učenci rešijo premetanko. Ugotovijo, da se bomo pogovarjali o kokoši. 

1. ura 

AKTIVNOST UČENCEV  Učenci napišejo, kar že vedo o kokoši. Svoje (pred)znanje predstavijo sošolcem. Preberejo besedilo  v SDZ, ustno odgovarjajo na vprašanja, dopolnjujejo preglednico, označijo ključno besedo.

2. ura  3. ura

V SDZ preberejo besedilo o kokoši, odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila, pozorni so na  barvne podlage. Dele besedila povezujejo s ključnimi besedami, usvojijo pojem ključna beseda.  S pomočjo besedila v oblačku (SDZ) utrdijo pojem  ključna beseda, z njimi dopolnijo tudi miselni  vzorec. Presojajo opis v oblačkih, ugotovijo, da morajo biti ključne besede smiselno razvrščene, ne smejo  skakati s teme na temo.

4. ura

5. ura 

6.ura

Berejo besedilo v SDZ, ugotovijo, da se ponavlja beseda kokoš in da je vsebina besedila boljša, če  izpustijo ponovljeno besedo. Na primerih spoznajo, da to velja tudi za osebe in predmete.  Preverjanje znanja: v nepopolne povedi (SDZ) vpišejo manjkajoče podatke, povzamejo značilnosti  opisa živali.  S pomočjo fotografije v SDZ opišejo žival, svoje besedilo ustrezno naslovijo. Pred tem si izdelajo  miselni vzorec s ključnimi besedami in bistvenimi podatki. Miselni vzorec tudi ubesedijo.  Prinesejo/poiščejo sliko/fotografijo svoje najljubše živali in doma pripravijo opis. Govorno nastopajo, ustno opišejo izbrano žival, sošolci jo skušajo prepoznati po opisu. Preverjanje znanja: tvorijo vprašalne, pripovedne in vzklične povedi, pozorni so na končna ločila. Obnovijo znanje o sopomenkah in enobesednih poimenovanjih, razložijo frazeme.  


DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI učbeniški komplet Gradim slovenski jezik 4 z delovnim zvezkom oz. samostojnim delovnim  zvezkom (SDZ) in videokaseto, učni listi, slike/fotografije živali  VIRI IN LITERATURA D. Kapko …(2007): Gradim slovenski jezik 4, Priročnik za učitelje, Založba Rokus Klett 

REFLEKSIJA Z učenci se pogovorimo o vsebini učnega sklopa, učenci povedo, kaj je bilo zanimivo.  Učitelj opravi samovrednotenje (kaj je bilo pri  izvedbi dobro, kaj bi še lahko izboljšal in kako).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/16  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/16_Skoko.doc

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/16  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/16_Skoko.doc

Advertisement