Page 1

Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šol a:

Razre d:

7.

Učna tema:

SREDNJA EVROPA

Učna enota:

Utrjevanje

Datum :

Učna ura:

Operativni učni cilji: Učenec zna:  na karti določiti geografsko lego Srednje Evrope,  na karti pokazati značilne pokrajinske enote in razložiti prehodnost Srednje Evrope v reliefnem in prometnem smislu ter pomen te prehodnosti za življenje ljudi,  ob uporabi ustreznih pripomočkov primerjati države Srednje Evrope po legi, velikosti in številu prebivalcev,  ob karti imenovati narode v Srednji Evropi in povedati, katerim jezikovnim in verskim skupinam pripadajo,  s pomočjo zemljevida določiti lego Panonske nižine in pokazati, kolikšen in kateri del Panonske nižine pripada Sloveniji,  na temelju izbranih primerov analizirati probleme, s katerimi se srečujejo ljudje, ki živijo ob rekah (poplave, onesnaževanje, plovba),  primerjati značilnosti podnevja, rastlinstva in prsti s podnebjem in rastlinstvom v domači pokrajini,  sklepati o naravnih pogojih za kmetijstvo in industrijo,  na zemljevidu opredeliti geografsko lego Alp, pokazati kolikšen del pripada Sloveniji, ugotoviti smer slemenitve ter našteti najvišje vrhove ter jih primerjati s Triglavom,  na zemljevidu poiskati najpomembnejše prelaze in predore v Alpah ter primerjati njihov pomen za življenje ljudi nekoč in danes,  utemeljiti, zakaj se z višino spreminjata podnebje in rastlinstvo,  ob analizi tematskih kart in slikovnega gradiva opisati naravne pogoje za gospodarski razvoj Alp,  na karti pokazati in primerjati reliefne značilnosti sredogorja s kotlinami, Nemško-Poljskega nižavja in Zahodnih Karpatov,  ob analizi tematskih kart sklepati na medsebojno odvisnost rudnega bogastva in razvoj industrije,  opisati spremembe, ki jih je povzročila industrializacija (onesnaževanje vode, zraka in prsti) in ukrepe za preprečevanje onesnaženosti. Učne oblike:  individualna,  frontalna.

Strategija izobraževalno- vzgojnega dela: Učila in učni pripomoč ki:  učni list,  učbenik,  delovni zvezek,  atlas,  stenski zemljevid Evrope.

Učne metode :  delo z učnim listom,  razlaga,  razgovor. Usvajanja nove učne snovi.


---

---

Učne oblike in metode Uč ila in učni pripomoč ki ---

Povem, da bodo z individualnim delom ponovili znanje o Srednji Evropi.

Spremljajo napoved učnih ciljev.

FRONTALNA  razlaga

---

---

---

---

---

---

Razdelim učne liste in podam navodila za delo.

Pripravijo si potrebne učne pripomočke in spremljajo navodila.

INDIVIDUALNA FRONTALNA  delo z učnim listom  razgovor

Artikulacijska stopnja

Dejavnost učitelja

Dejavnost učenca

MOTIVACIJA IN U VAJANJE

NAPOVED U Č NI H CILJEV USVAJANJE

SINTEZA

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

Nadziram potek dela.

Rešitve preverim tako, da pokličem posamezne učence, da jih preberejo.

--DOMA Č E DELO

S pomočjo učbenika, delovnega zvezka in atlasa, individualno utrjujejo znanje o Srednji Evropi. Izbrani učenci sporočajo rešitve, ostali spremljajo in po potrebi dopolnijo in/ali popravijo svoje rešitve. ---

---

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/15%  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/15%20Srednja%20Evropa-Utrjevanje.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you