Page 1

UČNI PREDMET: SLOVENŠČINA RAZRED: 4. TEMATSKI SKLOP: NOVICA UČNA ENOTA: IZVEDELSEM NEKAJ NOVEGA FUNKCIONALNI CILJI • učenci berejo časopisno novico • znajdejo se v besedilu, iščejo podatke …

UČITELJICA: Slavka Crljen ČASOVNI OKVIR: 3 ure

• • •

IZOBRAŽEVALNI CILJI prepoznajo novico (med drugimi besedili) vedo, da je novica napisana v pretekliku vedo, da je novica zgrajena okrog petih ključnih vprašanj (kaj, kdaj, kje, kdo in zakaj)

METODE UČENJA razgovor, razlaga, diskusija, raziskava, praktično delo, delo z besedilom, individualizacija

OBLIKE DELA skupinsko delo, sodelovalno učenje, delo v parih, delo z učnimi listi, razgovor, pisanje, individualno delo KOGNITIVNI KONFLIKT

Igra telefončki. Igra povejmo novico: enemu učencu povem zanimivo novico. Ta novico pripoveduje naprej. Na koncu primerjamo vsebino moje novice in vsebino novice, ki jo je povedal zadnji učenec. Ugotovimo, da moramo biti zelo natančni pri pripovedovanju novic. AKTIVNOST UČENCEV 1. ura V časopisu poiščejo zanimivo novico, jo preberejo, podčrtajo zanimivost in jo predstavijo sošolcem. Poskusijo odgovoriti na vprašanja, kaj se je zgodilo, kje in kdaj se je to zgodilo, kdo je v dogajanje vpleten in zakaj je do dogodka prišlo. Podčrtajo naslov in avtorja novice. 2. ura Ustno odgovarjajo na vprašanja (SDZ). Dopolnijo nepopolne povedi (učence navajam na samostojno iskanje podatkov). Povzemajo značilnosti novice. 3. ura Učenci razmišljajo o logičnem zaporedju dejanj oz. njihovi sočasnosti. Ugotovitve zapišejo v obliki miselnega vzorca.

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI učbeniški komplet Gradim slovenski jezik 4 z delovnim zvezkom oz. samostojnim delovnim zvezkom (SDZ) in videokaseto, učni listi, časopisni izrezki z novicami VIRI IN LITERATURA D. Kapko …(2007): Gradim slovenski jezik 4, Priročnik za učitelje, Založba Rokus Klett

REFLEKSIJA Z učenci se pogovorimo o vsebini učnega sklopa, učenci povedo, kaj je bilo zanimivo. Učitelj opravi samovrednotenje (kaj je bilo pri izvedbi dobro, kaj bi še lahko izboljšal in kako).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/14  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/14_Izvedel_sem_nekaj_novega.pdf

Advertisement