Page 1

UČNI PREDMET: SLOVENŠČINA RAZRED: 4. TEMATSKI SKLOP: URADNA IN NEURADNA BESEDILA UČNA ENOTA: 755 19 51 ALI 755 19 15? FUNKCIONALNI CILJI • učenci se znajdejo v telefonskem imeniku • berejo selektivno • posplošujejo svoje ugotovitve • pridobljeno znanje uporabljajo v vsakdanjem življenju

UČITELJICA: Slavka Crljen ČASOVNI OKVIR: 2 uri

• •

IZOBRAŽEVALNI CILJI opišejo postopek iskanja tel. številke pogovor po telefonu (predstavitev, vsebina pogovora)

METODE UČENJA razgovor, razlaga, diskusija, raziskava, praktično delo, delo z besedilom, individualizacija

OBLIKE DELA skupinsko delo, sodelovalno učenje, delo v parih, delo z učnimi listi, razgovor, pisanje, individualno delo

KOGNITIVNI KONFLIKT Napišejo besedo TELEFON, iz črk, ki sestavljajo to besedo, sestavljajo nove smiselne besede. AKTIVNOST UČENCEV 1. ura Zaigrajo telefonski pogovor med očetom in sabo ter med očetom in ravnateljem. Navajajo se na uporabo telefonskega imenika (priimek in ime tel. naročnika, naslov naročnika in klicna številka naročnika). Razložim izraza klicna številka, omrežna skupina. 2. ura Dopolnijo miselni vzorec. Zapišejo svojo klicno številko, napišejo številko šole. Ugotovijo pomen omrežnih skupin. Povedo svoje mnenje o uporabi mobilnih telefonov.

DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI učbeniški komplet Gradim slovenski jezik 4 z delovnim zvezkom oz. samostojnim delovnim zvezkom (SDZ) in videokaseto, učni listi, telefonski imenik, zemljevid omrežnih skupin VIRI IN LITERATURA D. Kapko …(2007): Gradim slovenski jezik 4, Priročnik za učitelje, Založba Rokus Klett

REFLEKSIJA Z učenci se pogovorimo o vsebini učnega sklopa, učenci povedo, kaj je bilo zanimivo. Učitelj opravi samovrednotenje (kaj je bilo pri izvedbi dobro, kaj bi še lahko izboljšal in kako).

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/10  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/4.%20razred/Prirocniki_priprave/10_755_19_51_ali_755_19_15.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you