Page 1

Urna učna priprava za predmet GEOGRAFIJA Šol a:

Razre d:

Učna tema:

EVROPA

Učna enota:

Lega in površje

7.

Datum :

Učna ura:

Operativni učni cilji: Učenec zna:  na karti sveta in globusu določiti geografsko lego Evrope,  ob zemljevidu opisati površje Evrope in imenovati največja gorovja, nižine. Učne oblike:  frontalna,  individualna.

Učne metode :  razlaga,  razgovor,  delo z delovnim zvezkom.

Strategija izobraževalno- vzgojnega dela:

Usvajanje nove učne snovi.

Učila in učni pripomočki:  atlas,  učbenik,  delovni zvezek,  stenski zemljevid sveta,  stenski zemljevid Evrope,  magneti za tablo.

Artikulacijska stopnja

MOTIVACIJA IN U VAJANJE

Dejavnost učitelja Učence prosim, da zberejo slikovni material, ki so ga poiskali za domačo nalogo in ga prinesejo k tabli. Vprašam jih, po čem se posamezna območja Evrope med seboj razlikujejo.

NAPOVED U Č NI H CILJEV USVAJANJE

Povem, da bomo v tej uri spoznali lego Evrope in značilnosti njenega površja. Učence prosim, da odprejo učbenik na str. 8-9, DZ na str. 6 in v atlasu poiščejo fizični zemljevid sveta.

Dejavnost učenca Zbrano slikovno gradivo prinesejo k tabli in ga z magneti smiselno razporedijo po tabli. Ogledajo so slike in navedejo razlike (izgled pokrajine, podnebje …). Spremljajo napoved učnih ciljev.

Odprejo učbenik, DZ in atlas sveta.

Učne oblike in metode / Uč ila in učni pripomoč ki FRONTALNA  razgovor  zbrano slikovno gradivo  magneti za tablo FRONTALNA  razlaga

FRONTALNA  razlaga  razgovor


SINTEZA

PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE

Prosim jih, da s pomočjo atlasa rešijo nalogo 2 v DZ na str. 6, nato preverim rešitve tako, da k zemljevidu pokličem enega učenca, ki pokaže lego.

S pomočjo atlasa rešijo nalogo 2 v DZ na str. 6, nato pride izbrani učenec k stenskemu zemljevidu sveta in pokaže lego Evrope glede na ekvator in začetni poldnevnik.

Na zemljevidu pokažem kje so meje Evrope na severu, jugu in zahodu. K zemljevidu pokličem učenca, ki pokaže, kje poteka meja z Azijo.

Spremljajo razlago, nato pride izbrani učenec k zemljevidu in pokaže potek meje med Evropo in Azijo.

Ob zemljevidu razložim razčlenjenost evropske celine. Pokažem morja, največje polotoke, otoke in otočja, nato pa učence prosim, da rešijo nalogo 3 v DZ na str. 6.

Spremljajo razlago, nato pa s pomočjo učbenika na str. 10 rešijo nalogo 3 v DZ na str. 6.

Povem, da površje Evrope delimo v tri velike naravne enote, nato vsako razložim ter pokažem na zemljevidu (stara gorstva, mlada gorstva, nižavja). Učence prosim, da rešijo nalogo 4 v DZ na str. 7.

Spremljajo razlago. S pomočjo učbenika na str. 10 – 11 rešijo nalogo 4 v DZ na str. 7.

Sklenem, da ima Evropa zelo raznoliko površje.

Spremljajo razlago.

FRONTALNA  razlaga

K stenskemu zemljevidu pokličem posameznega učenca, da pokaže in imenuje:  morja, večja otočja in otoke,  stara gorstva,  mlada gorstva,  nižavja in reke.

Izbrani učenec pokaže in poimenuje določeno naravno enoto, ostali spremljajo ponovitev.

FRONTALNA  razgovor  stenski zemljevid Evrope

Rešijo nalogo 5 v DZ na str. 7. DOMA Č E DELO

učbenik delovni zvezek atlas sveta stenski zemljevid sveta  stenski zemljevid Evrope    

INDIVIDUALN A  delo z DZ  delovni zvezek

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/02%  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_geografija/7.%20razred/Prirocniki_priprave/02%20Evropa-Lega%20in%20povrsje.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you