REMONDIS Sweden - Sammanfattande hållbarhetsrapport 2021

Page 1

Vår sammanfattande hållbarhetsrapport 2021

Vi har bidragit till att undvika närmare 370 000 ton koldioxidutsläpp genom att jungfrulig råvara har kunnat ersättas med vårt återvunna material.

623 000 ton hanterad mängd avfall 2021, varav 73 % materialåtervunnen.

83 % av REMONDIS fordonspark är Euro 6-klassade och resterande byts ­kontinuerligt ut till Euro 6.

REMONDIS är ISO-certifierade enligt 9001, 14001 och 45001


Stockholms Skärgård


Om oss Vi jobbar på uppdrag av framtiden för att minska upp­ komsten av avfall och se till att material återvinns eller återanvänds på bästa sätt. Vi är ett familjeägt företag och världens tredje största ­åter­vinningsbolag. I Sverige finns vi från Staffanstorp i söder till Husum i norr fördelat på 23 platser. Vår åter­ vinningsverksamhet omsatte närmare 2 miljarder SEK under 2021. Vi är en fullserviceleverantör som tar helhetsansvar; vi hanterar samtliga materialslag genom olika delar i värdekedjan, från transport, försortering, sortering och bearbetning, till återvinning och återbruk. Vår hållbarhetsaffär omfattar allt ifrån tillverkande industri, kommersiella fastigheter, kontor och detaljhandel samt privatpersoner och offentlig sektor. Tillsammans med våra kunder förändrar vi synen på effektiv resursanvändning och minskar miljöpåverkan.


Granskog i Dalarna


E SAN ALYS

HAND

REMONDIS CIRKULÄRA KUNDPROCESS

Hållbarhet i ständig utveckling Vi arbetar målstyrt med vårt hållbarhetsarbete med hög

UT F ÖRA NDE

ambition om att vara ledande i branschen. Våra riktlinjer och policyer kring hållbarhet styr den dagliga verksamheten sam­ tidigt som vi kontinuerligt utvecklar och flyttar fram våra mål.

Vår cirkulära kundprocess Bolaget har ett strategiskt ramverk bestående av ett antal

Det bästa för vår miljö är när vi lyckas återanvända jordens

så kallade Key Procedures som bland annat sätter ramarna

befintliga resurser istället för att bryta nya. Med hjälp av

för koncernens complianceprogram med särskilt fokus på

våra strukturerade arbetssätt kan vi bli en samarbetspart-

anti-korruption.

ner som utmanar och hjälper kunder att utveckla egna processer och på så sätt skapa möjligheter för kunderna att göra ett mindre klimatavtryck. Tillsammans skapar vi

Övergripande policyer

förutsättningar för våra kunder att uppfylla och överträffa sina hållbarhetsmål.

ffärs- och hållbarhetspolicy, inklusive direktiv A och förtydligande Etiska riktlinjer/Uppförandekod Arbetsmiljöpolicy Mångfalds- och likabehandlingspolicy, inklusive direktiv och förtydligande Direktiv för representation Generella regler för relationer med leverantörer (Uppförandekod för leverantörer) Strategiskt ramverk mot korruption

Nulägesanalysen inkluderar en genomgång av er nu­varande process med fokus på materialhantering, återvinningsgrad och användning. Vi analyserar era ­sorterings- och insamlingsflöden samt den totala struk­ turen för avfallshanteringen. Analysen avslutas med en rapport där vi lyfter problemområden och tar fram förslag på effektivisering. Vi skräddarsyr en handlingsplan för att hjälpa er bli mer hållbara, kostnadseffektiva och att lyfta avfallshanterin­ gen inom er verksamhet. Vi går igenom rapporten och

Vi bygger framtiden tillsammans med våra kunder

presenterar de områden vi har identifierat genom vår

I nära samarbete med våra kunder kan vi hitta processer

analys där det finns mest potential.

och flöden som passar in i de totala och lokala kretsloppen.

Utifrån analysen ger vi förslag på hur olika avfallsflöden

Målet är att vi ska skapa förutsättningar att återvinna allt

kan optimeras och hur hanteringen kan bli ett logiskt

material. Det handlar om att tillvarata råvaran och se till

steg i den dagliga verksamheten för att främja material-

så att den blir till resurser som återförs till producenterna.

hantering (återvinning och återbruk).

Vi hjälper till att förändra synen på materialflöden och

Vi följer kontinuerligt upp den implementerade hand-

implementera att redan i designfasen se till att produkten

lingsplanen och kommer med förslag på förbättringar.

får förutsättningar att återvinnas om och om igen.

Vi bevakar lag- och regelförändringar åt er. Tillsammans med er skapar vi en ekologisk transformation och hjälper

REMONDIS är stolta över att ha hjälpt företag att återvinna

er att nå era satta hållbarhetsmål. Vi mäter och spårar

och att återbruka material som ersätter den jungfruliga råva-

allt. Genom vår kundportal kan ni se processen och följa

ran i hela världen. Det är så vi bygger framtiden tillsammans

utvecklingsarbetet samt plocka ut statistik och rapporter

med våra kunder och bidrar till minskade utsläpp av CO2.

att bifoga till er hållbarhetsredovisning.

L I NGS P LA N

UP P FÖ L J N I NG

NUL ÄG


Gotlandsfår

Vårt åtagande

att ge individer nya lösningar och sätt att agera som låter

Vi har ett tydligt och ambitiöst åtagande, vi ska ha en positiv

dem göra ett starkt miljöåtagande samtidigt som de

inverkan på vår planet och alla företagets intressenter.

bi­behåller sin egen livskvalitet;

Inom REMONDIS följer vi upp vår verksamhet med ett antal

full handling som ger konkreta och positiva resultat för

definierade mätetal (KPI:er) inom fem kategorier: vår planet,

miljön;

våra anställda, våra kunder, våra ägare och vårt sociala

att verka för en ny modell för hållbar tillväxt som är både

ansvar. Dessa fem pelare kopplas vidare till våra intressen-

ekonomiskt givande och socialt ansvarsfullt;

ter och sätts även i direkt relation till FN:s mål för hållbar

att agera för att skydda och bevara planetens resurser

utveckling (SDG).

och därigenom bekämpa alla former av föroreningar och

att stärka våra anställda genom en gemensam, menings-

klimatförändringar. Vi slår fast vår avsikt att vara en drivande kraft i omställningen mot ett cirkulärt samhälle genom:

Innovation i framkant Vårt strategiska program lägger stor vikt vid innovation så

att möjliggöra för kunder att förutse miljörisker, minska

att REMONDIS kan leda utvecklingen genom att kontinuer-

påverkan från deras verksamhet och hjälpa dem att

ligt designa och implementera nya lösningar för att nå en

anpassa sin affärsmodell till hållbar tillväxt;

högre återanvändningsgrad av materialet.

Våra åtaganden sätts även i direkt relation till FN:s mål för hållbar utveckling


VÅ R P L A N E T

SAN

Förebygga och hantera farligt avfall

ÄLL

Bidra till lokal utveckling

Kontinuerlig innovation

REMONDIS ÅTAGANDE

Följa lagar och reger

Nöjda kunder

Hälsa och säkerhet Hållbar tillväxt

ÄL ST

Mångfald

V

ÅR

A

ÖR

AN

ST ÄL

LD

A

UT

SÄT

TNI

NGA

R

Lönsamhet

en i t på us s a m k o f n g t h lö c ydli A Ett t lbar o l TIG hå K I

UL TA T

r v ue rl ik t i g t iga inv LD s te e s t e res ra AS ur s F

Kontinuerliga investeringar i verksamheten

ES

AN

n Ko vå i

RA

Utbildning och utveckling

tin

fo llv rtsa äx t t t

Team spirit – laganda

Å TL VÅ R

NG

R

S

RA

A ÄG

RE

ER UND AK

SV Ut veckla och inves AR för att stödja nä tera i v r o mr år v åd e er k t vi s a ver mh ka et ri

End of Waste

TAG A N D E N LL A Å

VÅ R T S A MH

AN

Proaktivt arbeta med materialåtervinning

Stödja klimatomställningen

ÅL

R VÅ

AL A

TSM

e d at t m i n s ka b e la s t ni n ge tiv t m a ak ed en t ydlig ”End of Waste”- n på v t e ag e Arb lanet m nda å r p

RSIE

VÅ R T S OCI

N DE H Å LLBA RHE RG R I PA

E par tnerskap MM siktiga r st yrande lång eä KO o c h c h s e r v ic ta o RA r e n at i o n VÅ pa ns nov Tra är in d

SV AR

ÖV E RA


Bohusläns skärgård


Miljön och framtiden

den svenska återvinningsverksamheten över 632 000 ton

Alla måste hjälpa till och bidra i kampen mot klimatföränd­

material, varav 73 % material återvanns. Det bidrog till att

ringarna. Vi gör det tillsammans med våra kunder. Vi hjälper

undvika över 367 000 ton koldioxidutsläpp.

367’ Undvika 367 000 ton utsläpp

våra kunder att minska sitt klimatavtryck genom att skapa lokala materialloopar där råvaran återanvänds om och om

Vi försöker förebygga och bygga bort risken att våra hante-

och om igen i en sluten cirkel. Målet är att göra allt avfall

ringsanläggningar ska förorena omkringliggande vatten-

till återanvändbara material. Allt vi gör baseras på konkre-

drag och mark via dagvattnet. Därför gör vi regelbundna

ta fakta, beprövade lösningar och nya innovationer.

provtagningar tillsammans med berörd tillsynsmyndighet

632’

och investerar i våra anläggningar.

Hanterad mängd avfall: 632 000 ton

Klimatnytta med materialåtervinning Vi har egna anläggningar för återvinning av plast i Staffans-

Om vi kan få en ökad användning av återvunnet material

torp och Röstånga samt en anläggning i Hovmantorp som

kan andra verksamheter minska sina koldioxidutsläpp.

hanterar förbrukade ljuskällor. Anläggningen i Hovmantorp

I klimatbokslutet kan kunder läsa om klimatnyttan i hela

har uppgraderats under året och är en av få anläggningar

värde­kedjan och se vilka möjligheter som finns med åter-

i Europa som har nu en kapacitet att klara EU:s krav på en

vunnet material framför jungfruligt utsläpp.

73%

sorteringsgrad om minst 80 %. Sammantaget hanterade

73 % återvunnet material

Utsläpp av koldioxid (ton)* 2020 Klimatpåverkan (Ton CO2) REMONDIS Sweden AB

2021

Scope 1

Scope 2

Scope 1+2

Scope 3

Scope 1

Scope 2

Scope 1+2

Scope 3

4 079

58

4 137

12 652

4 701

76

4 777

837**

* För detaljerade uppgifter kring koldioxidutsläpp se tabell för beräknad klimatdata 2021

** Scope 3 – Data är ofullständig 2021

Klimatnytta – undvikna utsläpp genom bidrag till återvinning istället för användning av jungfruliga råvaror. Fraktion

Utsläppsfaktor

2020

2021

(kg CO2eq/kg avfall)

Återvunnet material (kg)

Undvikna utsläpp ton CO2eq

Återvunnet material (kg)

Undvikna utsläpp ton CO2eq

Papper och kartong

0,4

158 000 000

63 200

166 190 000

66 476

Plast

0,8

29 590 000

23 672

19 766 000

15 813

Aluminium

10,6

2 226 000

23 596

3 049 000

32 319

Järn

2,1

71 766 000

150 709

86 723 000

182 118

Metallförpackningar

1,8

2 146 000

3 863

3 527 000

6 349

Andra metaller

0,9

4 399 000

3 959

5 335 000

4 802

Returträ

0,4

132 000 000

52 800

149 000 000

59 600

TOTALT undvikna utsläpp (ton CO2)

321 798

367 477


Drivmedelförbrukning och andel förnyelsebart egna transporter och maskiner Bolag

Total mängd drivmedel (I)

Totalt utsläpp av k­ oldioxid från ­transporter och m ­ askiner (kg CO2 ekv)

Volym förnyelsebart (I)

Andel förnyelsebart (%)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

REMONDIS Sweden AB

2 409 104*

2 314 685*

3 966 900

4 439 523

1 412 389

1 106 787

59 %

48 %

Varav transportinsamlingstjänster

1 778 432

1 630 649

2 588 284

2 873 778

1 222 356

864 117

69 %

55 %

543 633

626 483

1 139 236

1 383 506

175 328

236 852

32 %

38 %

Varav arbetsanläggningsmaskiner

* Fordonsgasen i kilo är inte inkluderad i totala volymen drivmedel som är angiven i liter.

Antal tunga fordon fördelade på miljöklass Miljöklass

Euro 6

Euro 5

≤ Euro 4

2020

87

13

13

2021

92

11

8

Energianvändning Bolag

REMONDIS Sweden AB

Uppvärmning (MWh)

Elanvändning (MWh)

Drivmedel (MWh)

Total energianvändning (MWh)

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

1 001

515

8 127

8 883

23 754

22 472

32 881

31 870

Beräknad klimatdata 2021 Klimatpåverkan Utsläpp

REMONDIS Ton CO2e

Scope 1

4 701

Egna transporter

3 219

– Varav materialtransporter

2 980

– Varav persontransporter

239

Processenergi, inklusive egen u­ ppvärmning Övrig bränsleförbrukning i egna maskiner/fordon

0 NA

Direkta utsläpp från kompostering

98

Köldmedieläckage

0

Scope 2

76

Inköpt el

48

Inköpt fjärrvärme och fjärrkyla

28

Scope 3 inom Återvinningsindustrierna

836

Inhyrd arbetsmaskinstjänst

729

Transporter uppströms

0

Transporter nedströms

0

Tjänsteresor

6

Summa Scopet

Inom REMONDIS ingår UE som kör under vårt varumärke

För REMONDIS ingår detta i inköpt el eller inköpt drivmedel

1 384

Direkta utsläpp från deponier

Bränsle- och energirelaterade utsläpp (som inte rapporteras i scope 1 & 2)

Kommentar

102 5 613

Ej komplett

UE som kör del av dag vid enstaka till­fällen anses vara försumbart


Sandstrand i Tylösand


REMONDIS målsättning är att bli förebild i vårt arbete med hälsa och säkerhet

160

certifieringsutbildningar har slutförts inom 17 olika områden.

Våra medarbetare

Kompetensutveckling

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är vår absolut högsta

Under året har följande utbildningar genomförts:

prioritet. Inga olyckor, varken bland anställda, entreprenörer

160 certifieringsutbildningar har slutförts inom 17 olika

eller tredje part är en självklar målbild. Vi utbildar, utvecklar

områden.

nya tekniker och metoder i syfte att göra arbetet säkrare.

Digital BAM-utbildning för arbetsledning, chefer och

Varje år har vi en dedikerad säkerhetsvecka som sätter

skyddsombud.

extra fokus på arbetsmiljön. I vårt gemensamma forum

Transportstyrelsen beslutade om att tillåta dispens gäl-

delar alla enheter sina erfarenheter och genom kurser för

lande giltighetstid för YKB. YKB tilläts därefter att utföras

medarbet­are lägger vi grunden för en trygg, inkluderande

digitalt under 2021.

och riskförebyggande kultur. Våra medarbetare är nämligen

Halka- och fallkampanj i samband med hälso- och säker-

vår viktigaste resurs.

hetsveckan i september 2021. Digital utbildning i förebyggande av bedrägerier för

Jämställdhet och mångfald

relevanta medarbetare.

Minst lika viktig som planetens miljö är arbetsmiljön hos

Ledarskapsutbildning i flera moduler (inklusive arbetsrätt,

oss. Alla ska behandlas likvärdigt med samma rättigheter

BAM, miljö, hållbarhet och lagefterlevnad) har påbörjats.

och möjligheter. Vi har som mål­­sätt­ning att öka andelen kvinnor i ledande positioner sam­tidigt som vi arbetar för att

Visselblåsaren – berätta om du ser något

få fler kvinnliga sökande till våra lediga tjänster. Ingen form

Vi är måna om att göra rätt och upprätthålla vårt förtroende

av kränkande särbe­hand­ling, diskriminering eller sexuella

som leverantör och arbetsgivare, därför har vi en vissel-

trakasserier får någonsin förekomma. Vi arbetar utifrån tron

blåsartjänst som heter Qnister. Vem som helst kan lämna

att människors olikheter bidrar till en attraktiv och dynamisk

en rapport om sina misstankar kring missförhållanden och

arbetsplats.

oegentligheter i verksamheten. Funktionen sköts av en ­oberoende part där anmälaren kan välja att vara anonym.

Självklart res­pek­terar vi alla medarbetares rätt till före­ nings­frihet och kollektiva förhandlingar. 100 % av medarbe-

Hållbarhetsrapporten 2021

tarna har kol­lek­tivavtal.

För en fördjupning i hållbarhetsarbetet se Hållbarhetsrapporten 2021.

Olycksstatistik LTI – Lost time injury Olycksfall > 24 h från­varo per 1 miljon arbetade timmar

Totalt antal olyckor

Totalt antal olyckor MED frånvaro

Totalt antal olyckor UTAN frånvaro

Totalt antal tillbud

Totalt antal riskobservationer

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

REMONDIS Sweden AB

18,47

15,13

54

44

11

15

43

29

95

115

633

748

Varav UE*

6

10

2

7

4

3

* UE (Underleverantör)

Medelantal anställda fördelat på ålder och kön Åldersgrupp REMONDIS Sweden AB

Män Kvinnor

18–29 år

30–39 år

40–49 år

50–59 år

60–68 år

69–74 år

Totalt

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

Antal

%

75,93

20 %

65

17 %

89

23 %

105,9

28 %

45

12 %

1

0,1 %

380,8

82 %

12

15 %

18

22 %

23

28 %

26

32 %

3

4%

0

0%

82

18 %


Rapsfält i Skåne


Rapadalen i Sareks nationalpark