Page 1

„Számomra az a legfontosabb, hogy életem minden idejében Istent kövessem, és belé vessem reményemet.” (Boldog Hrabanus jelszava)

REMÉNY XXIV. évfolyam 6. szám

2013. február 10. – Évközi 5. vasárnap

Keresztjeink vonzáskörében

www.katolikus.sk • www.remeny.sk Ára: 0,50 Eur 5 7 8

Utainkat itt a Földön áttűzdelik a különböző próbatételek, melyeket kereszteknek szokás nevezni. Egyre jobban lesújtanak, de érezzük, hogy meg kell tanulnunk együtt élni velük. Amióta az a bizonyos kereszt a Golgotán felállíttatott, melyen Isten igazolta végtelen szeretetét irántunk, azóta megváltozott a kereszthordozás jellege... Áldozataink reményt hordoznak magukban. Még a világ is más azóta, bár érezzük, hogy nem lett sokkal jobb, de lényegesen megváltozott annak a bizonyos keresztnek a jóvoltából. STAT CRUX, DUM VOLVITUR ORBIS – AMÍG A FÖLD FOROG, ÁLL A KERESZT. Így vált a világ lelki tengelyévé. A nagyböjti idő évről évre központba állítja ezt a szörnyű kivégzőeszközt, melyen az „élet halni szállt, s

Simeon éneke „Emlékezzél...” Kései évköszöntő

megtörte holta a halált” (Vexilla regis). Azóta ez a (bitó)fa az Élet fájának bizonyult, melynek gyümölcse éltet bennünket, kereszthordozókat... Minden gondunk, bajunk, terhünk általa enyhül és nyer örök értelmet. Ez a kereszt rejtvénye! A megoldás pedig abban rejlik, hogy általa kapcsol Isten szorosabban magához minket. Útvesztőkön haladva keresztezi lépteinket, találkozási ponttá téve isteni irgalmával. „Én pedig, ha majd felmagasztaltatok, mindenkit magamhoz vonzok” – mondja Jézus. Éljünk hát egyre inkább az Ő vonzásában, nemcsak a mostani nagyböjt során, hanem életünk útjain, keresztjeink vonzáskörében. Akkor bizonnyal megtapasztaljuk áldott gyümölcseit is...


HÍRVILÁG

A hit cselekedetek nélkül olyan, mint a terméketlen fa Február elsején a Szentszék sajtótermében bemutatták XVI. Benedek pápa idei nagyböjti üzenetét. „Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hittünk benne” (1Jn 4,16) – ez a címe a Szentatya nagyböjti üzenetének, amely azt az igazságot foglalja össze, amit a pápa a továbbiakban részletesen is kifejt. Egy keresztény nem azért szereti embertársát, mert általában véve jó és szolidáris, hanem azért, mert saját magában tapasztalta meg Krisztus szeretetét, és tanúságot tesz mások előtt erről a szeretetről. XVI. Benedek a hit és a szeretet közötti helyes kapcsolat témájára visszatérve hangsúlyozza, hogy egyik sem előrébb való a másiknál. A hit és a szeretet olyan erények, amelyek szorosan összekapcsolódnak. Félrevezető egymással szembe állítva látni őket, ahogy időnként előfordul, amikor a „szeretet” kifejezést a szolidaritás vagy egyszerűen csak a humanitárius segítség fogalmaival írják körül. Az a hozzáállás, amely bár komoly hangsúlyt helyez a hit elsőbbségére és meghatározó szerepé-

re, ugyanakkor alulértékeli és szinte lenézi a szeretet konkrét cselekedeteit, valamint leszűkíti azt egy általános értelemben vett humanizmusra, helytelenül látja a két erény kapcsolatát. Ezzel szemben a keresztény ember, különösen akkor, ha karitatív tevékenységet végez, olyan személy, akit meghódított Krisztus szeretete, és ezért megnyílik embertársa konkrét szeretetigényére. XVI. Benedek egy hasonlattal él, amikor a szeretetnek ezt az egyedi minőségét mutatja be. A keresztény lét olyan, mint amikor folyamatosan felfelé haladunk egy hegyre, hogy találkozzunk Istennel, aztán újra leereszkedünk, magunkkal hozva az ebből fakadó szeretetet és erőt azért, hogy testvéreinket Isten szeretetével szolgálhassuk. A hit cselekedetek nélkül olyan, mint a terméketlen fa. Ahogy a hit megismerteti velünk Krisz-

tus igazságát, aki a testté lett és keresztre feszített Szeretet, úgy a karitatív tevékenység által pedig ebbe a szeretetbe lépünk be, amely önmagunk teljes odaajándékozására indít – zárja nagyböjti üzenetét a pápa. Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

VARSÓ VATIKÁN

Eltemették Józef Glemp bíborost

Bilaterális találkozó a Szentszék és Palesztina között A kétoldalú tárgyalásokat követően, amelyekre az elmúlt években került sor a Szentszék és a Palesztin Felszabadítási Szervezet között, január 30-án hivatalos találkozót tartottak Ramallahban, a Palesztin Állam külügyminisztériumában. A palesztin küldöttséget Riad Al-Malki külügyminiszter, a szentszéki delegációt Ettore Balestrero prelátus, a Vatikán államközi kapcsolatainak altitkára vezette. A felek véleményt cseréltek a megvitatás alatt álló egyezmény tervezetéről, különösen is a preambulumról és az első fejezetről. A megbeszélések nyitott és szívé-

REMÉNY katolikus hetilap Főszerkesztő: Herdics György Főszerkesztő-helyettes: Albán József e-mail: alban@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 510 Főmunkatárs: Mons. Koller Gyula

Józef Glemp bíboros január 23-án egy varsói kórházban 83 éves korában hunyt el, súlyos betegség után. Erdő Péter bíboros Kazimierz Nycz bíborosnak, Varsó jelenlegi érsekének küldött részvétnyilvánításában felidézte Glemp bíboros határozott tanúságtételét a kommunista rezsim sötét éveiben először Stefan Wyszyński bíboros titkáraként, majd varsói érsekként és Lengyelország prímásaként. A lengyel egyház jeles alakját a varsói Szent János-székesegyházban helyezték örök nyugalomra. A gyászszertartáson a Vatikán képviseletében Stanislaw Rylko bíboros volt jelen. A CCEE és a Magyar Püspöki Konferencia elnöke, Erdő Péter bíboros szintén Varsóba utazott Glemp bíboros búcsúztatására. A varsói Szent János-katedrálisban és az előtte lévő téren elhelyezett kivetítőkön számos hívő követhette a szertartást. A szertartást, amelyen mintegy kilencven püspök és más egyházak képviselői vettek részt, Josef Kowalczyk gnieznói érsek

lyes légkörben zajlottak, kifejezve a Szentszék és a Palesztin Állam közötti meglevő jó kapcsolatokat. A küldöttségek kifejezték kívánságukat a tárgyalások felgyorsítására és mielőbbi lezárására. Ennek érdekében megállapodtak, hogy hamarosan sor kerül egy közös technikai csoport találkozójára. A palesztin delegáció háláját fejezte ki a Szentszéknek 100 ezer eurós hozzájárulásáért a betlehemi Születés-bazilika tetőzetének felújításához. Vatikáni Rádió/ Magyar Kurír Felelős szerkesztő: Bertha Éva e-mail: bertha@remeny.sk Telefon: +421 (0)948 057 509 Szerkesztők: Orbánné B. Mária e-mail: obm@remeny.sk Telefon: + 421 (0)948 057 506

Parák László e-mail: parak@katolikus.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella e-mail: kamenargabi@gmail.com Tel.: +421 (0)905 255 154 Kiadja: Glória Társulat Felelős kiadó: Mons. Szakál László

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

vezette, aki 2010 óra Lengyelország prímása. Lengyelországban félárbocra vonták a nemzeti lobogót az állami gyász jeleként és gyászkörmeneteket tartottak. A hívek szombattól kezdve róhatták le kegyeletüket Glemp bíboros földi maradványai előtt Varsó egyik templomában. Vasárnap a főváros Szent Keresztről elnevezett bazilikájában Celestino Migliore érsek, Lengyelország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét az elhunyt bíboros lelki üdvéért. A szertartást követően a hideg ellenére is hívek ezrei kísérték Glemp bíboros koporsóját a varsói székesegyházba. A Szentatya részvéttáviratában többek között kifejezte: személyesen is mindig nagyra értékelte a bíboros őszinte jóságát, egyszerűségét, nyitottságát és elkötelezettségét az egyház ügye iránt Lengyelországban és a világon. „Így marad meg emlékezetemben és imáimban” – írta Benedek pápa.

A szerkesztőség címe: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava Tel.: 02/4552 3682, 4564 4598 Fax: 02/4552 3684 e-mail: remeny@remeny.sk Grafika: namedia – Nagy Attila Nyomja: PETIT PRESS, Bratislava

Magyar Kurír Terjesztik a plébániák Index: 49574 ISSN 1335-6534 Nyilvántartási szám: EV 242/08 A kéziratok szerkesztési jogát fenntartjuk! Kéziratokat nem őrzünk meg és nem kül-dünk vissza. Támogatónk a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala.


EZ TÖRTÉNT EURÓPA

VILÁGEGYHÁZ

Az élet védelméért Az életet védelmezni Európában a fogantatástól kezdve – ezt a kihívást indította el az „Egy közülünk” (One of Us) kampány az EU 27 országában. A kezdeményezést az olasz életvédő mozgalom hívta életre, amelyhez az életvédő szervezetek növekvő hálózata is csatlakozott. A cél, hogy novemberig több mint egymillió aláírást gyűjtsenek össze, ezáltal ösztönözzék az Európai Unió törvénykezését a születendő élet védelme érdekében. Az aláírásgyűjtéshez csatlakozni lehet a www.oneufus.eu honlapon. A kezdeményezés abból a lehetőségből született, amelyet a Lisszaboni Egyezmény biztosít az európai állampolgároknak, akik javaslatokat nyújthatnak be az Európai Bizottságnak – nyilatkozta Filippo Vari, a római Európai Egyetem alkotmányjogi docense, az indítvány egyik kezdeményezője. A Bizottság feladata, hogy ezt követően bevonja az Unió kompetens intézményeit, amelyek felkérik az EU-t, hogy ne finanszírozzon olyan politikákat, amelyek nincsenek tisztelettel az élet védelme iránt. Itt gondolhatunk pl. az embrionális őssejtkutatás támogatásának megvonására, az Unió kezdeményezéseire a fejlődő országokban vagy az olyan nemkormányzati szervezetekre, amelyek az abortuszt mozdítják elő ezekben az országokban. A kezdeményezés célja, hogy uniós pénzeket

A Szentföld békéjéért

ne költsenek olyan politikákra, amelyek nem tisztelik az élethez való jogot. Az uniós törvénykezés nem érintené az abortusz vagy a kutatás törvényességét az egyes országokban.

Ugyanakkor érintene számos ehhez kapcsolódó aspektust, amelyek számára finanszírozást biztosít. A kampánynak széles körű jelentősége van. Ma ugyanis Európában egy olyan kulturális vitának vagyunk részesei, amelyben az élethez való jogot lábbal tapossák. A kampány célja éppen az, hogy tudatosítsa az Európai Unió tagországainak állampolgáraiban az élethez való jog fontosságát. A lelkiismeret felébresztését szolgálja egy olyan téma kapcsán, amelyre vonatkozóan a mai társadalom súlyos álláspontot képvisel: nem védelmezi, hanem megsérti az élethez való jogot. Minden más jognak ugyanis ez az alapja – hangsúlyozta Filippo Vari. Vatikáni Rádió/ Remény

Vatikáni Rádió/ Remény

VAJDASÁG

Elismerés a Paulinumnak

KASSA

Papok lelkinapja 2013. január 24-én, Kassán Pásztor Zoltán püspöki helynök vezetésével évkezdési lelkinapot tartott a főegyházmegye magyar anyanyelvű papsága. A találkozó szentmisével kezdődött a Szent Mihály-kápolnában, amit tanácskozás követett a Szent Gellért Pasztorációs Központban, a hit éve kínálta kegyelmek és lehetőségek felelősségteljes elfogadásáról és megvalósításáról.

„Aki az életet szolgálja és szereti, az a békéért munkálkodik” – e címet viseli Peter Turkson bíboros, az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa elnökének üzenete, amelyet a Szentföld békéjéért szóló, az idén ötödik alkalommal megrendezett nemzetközi imanap alkalmából írt. Január 27-én, vasárnap a világ háromezer városa csatlakozott az Úr földjén élő közösségekhez, hogy osztozzanak a közelkeleti keresztények nehézségeiben és támogassák őket szükségleteikben. Öt évvel ezelőtt, 2008-ban egy katolikus ifjúsági szervezet kezdeményezésére rendezték meg az első imanapot, amelyet azóta támogat az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsa, és amelyre minden évben január utolsó vasárnapján kerül sor. Az imanap idén egybeesett a holokauszt áldozatainak emléknapjával. A világ plébániáin papok és hívek együtt imádkoztak 24 órán keresztül a Szentföldért. Az imanaphoz szorosan kötődnek Fouad Twal jeruzsálemi latin pátriárka szavai, amelyeket január 1-jén, a béke világnapján mondott homíliájában: „A népek közötti béke akkor tud megvalósulni és növekedni, ha előtte az emberekben, a családokban, a vallási közösségekben megszületik. A béke érdekében a médiának mindig az igazságosságot és a párbeszédet kell támogatnia.”

A reményteli jövőbe tekintést konstruktív hozzászólások, felvetések és megvalósítandó lelkipásztori tervek alapozták meg. Többek között szó esett a papság egységének megőrzéséről és megerősítéséről, a találkozók fontosságáról, az értékek cseréjéről, az egyházi és a világi média hatékonyabb kihasználásáról, a hit éve kegyelmének tudatosabb közvetítéséről és az evangélium hiteles hirdetésének felelősségéről. A jelenlevők XVI. Benedek szavait fontolgatták: Isten magára vette emberségünket, hogy nekünk adja istenségét. Ő a nagy ajándék. A megtestesülés misztériuma azt jelenti, hogy Isten az emberiségnek nem valamit adott, hanem önmagát. Ő az ajándékozás, a barátság példaképe. Ezért nem az a fontos, hogy a mi ajándékaink drágák-e, vagy sem, de az, hogy kapcsolatainkat, főleg a legfontosabbakat, az ingyenesség és a szeretet vezéreli-e, vagy sem. Mert aki nem képes önmagából ajándékozni, az mindig keveset ad. GB.

A vajdasági magyarság országos önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács január 30-i ülésén záradékot fogadott el, melyben elismerte a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kisszeminárium munkásságát. A Paulinum a szerbiai katolikus egyház egyedüli oktatási intézménye, 2004-től kap részleges állami támogatást. Idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A Magyar Nemzeti Tanács a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium fennállásának 50. évfordulója alkalmából kinyilvánítja elismerését és tiszteletét az intézménynek a nyelvek, a teológia, a filozófia és a történelem oktatásában elért eredményei és tevékenysége vonatkozásában. Az MNT külön méltányolja és tiszteli a Paulinumnak a szerepét és tevékenységét a katolikus papság utánpótlása terén, az e téren kifejtett szakszerű, felelősségteljes és odaadó munkáját, pótolhatatlan szerepét. A Tanács elismeri a Paulinumnak a vajdasági magyar közösség megmaradásáért tett erőfeszítéseit és tevékenységeit az elmúlt ötven év folyamán. A Magyar Nemzeti Tanács kifejezi elkötelezettségét, hogy lehetőségei szerint anyagilag is támogatja a Paulinum munkáját - áll az MNT záradékában. Magyar Kurír/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


AMIRE HITÜNK TANÍT

Porta fidei 20. A hit útját járva nem kis segítségünkre szolgálnak a szentségek. Több alkalommal szóba került már az ember életének első szentsége, vagyis a keresztség, amit a többi szentség kapujának is nevezünk. Ugyanis csak az érvényesen megkeresztelt ember részesülhet az Egyház többi szentségében. Egy új önazonosság ajándékáról van szó. Ennek a keresztény önazonosságnak megerősítésére szolgál a keresztséghez hasonlóan eltörölhetetlen lelki jegyet hagyó bérmálás szentsége. A harmadikként megemlítésre kerülő Oltáriszentséggel együtt a keresztény életbe való beavatás szentségeiről beszélhetünk. A láthatatlan kegyelem közvetítésére szolgáló látható szentségi jelek által mi is beavatást nyertünk az Egyház életébe, örömmel éljük meg ezt a fajta hovatartozásunkat. A hit éve „jó alkalom arra is, hogy a hitet erőteljesebben ünnepeljük a liturgiában, különösen az Eucharisztiában, mely az a csúcs és forrás,

amelyből minden ereje fakad” – olvassuk a Szentatya Porta fidei c. levelében. Az úton szükséges a megtisztulás, megújulás is. A megtisztulás szentségei által – a szentgyónásban, betegek kenetében – Isten irgalmas szeretete és gondoskodása válik kézzelfoghatóvá számunkra, ami kétségtelenül nagy lelki örömre ad okot. „A püspökök szervezzenek bűnbánati liturgiákat, melyekben bocsánatot kérnek a hit elleni bűnökért is, főként nagyböjt idején. Ez az év alkalom lesz a nagyobb hittel és gyakrabban végzett szentgyónásra is“ – áll a Hittani Kongregáció javaslataiban. A közösség szolgálatának szentségei által az ember elköteleződése szentelődik meg, hogy új állapotának megfelelően Isten áldásával végezhesse állapotbeli kötelességeit: az eltörölhetetlen jegyet hagyó egyházi rend szentsége által szer-

Huszadik századi Mária-jelenések a világban II. rész

Belgium, Beauraing, 1932-1933 1917 és 1932 között nyugtalan volt a világ, annak ellenére, hogy Fatimában komoly figyelmeztetések hangzottak el. A Szűzanya ismételten megtisztelte a világot a

belgiumi Beauraingban, ahol Aranyszínű Szűz néven vált ismertté. 1932. november 29-e és 1933. január 3-a között 35 alkalommal jelent meg öt gyereknek, és nyomatékosan hangsúlyozta a fatimai üzenetek horderejét. Különösen az ima, az áldozatkészség és a Szeplőtelen Szívének felajánlását. Mint

kegyelemteljes Istenközvetítő megígérte, hogy megtéríti a bűnösöket, és egy kápolna építését kérte a zarándokok számára.

Belgium, Banneux, 1933 A harmadik elismert jelenés szintén Belgiumban történt, Banneux-ben, ahol a Szegények Szűzanyjaként ismertette meg magát. 1933. január 15-én és március 2-án nyolc alkalommal jelent meg egy 11 éves lánynak, Mariette Béconak. Az Istenanya egy erdőszéli forráshoz vezette Mariette-t, s azt mondta, hogy ez a víz minden nemzet betegeinek g yóg yulására sz olgál. Rendkívül sok hitelesített gyógyulás történt azon a helyen. A Szent Szűz ismételten emlékeztette az embereket arra, hogy Isten tervében Ő a legfontosabb kapocs Jézushoz. A Szűzanya minden gazdasági válság, háború és atompusztítás ellenére is folytatta erőfeszítéseit gyermekei megmentésére. Gyakran megjelent különböző neveken a világban, hogy gyermekeit imára és bűnbánatra szólítsa.

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

papként, áldozópapként, püspökként, illetve a házasság szentsége által férjként vagy feleségként. A hűséges szolgálat meghozza a maga örömét. Adjunk hálát Istennek a szentségek ajándékáért. Aki teheti, járuljon a számára felkínált és megengedett szentségekhez megújult hittel. Imáinkban gondoljunk azokra is, akik valamelyik szentség felvételére készülnek. Az Egyház hét szentségéről szóló tanítást megtaláljuk a Katekizmusban (az 1210. ponttól kezdődően), a Kompendiumban (a 250. kérdéstől) és a Youcat lapjain is (a 193. kérdéssel kezdődően).

A szentségekről röviden Jézus valóságos jelenléte – az átlényegülés dogmája

Az átlényegülés fogalmát már a 12. századi teológusok is használták. Tanítóhivatali megnyilatkozásban először a IV. Lateráni Zsinaton jelenik meg (1215). A Trentói Zsinat a reformátorokkal szemben mondta ki a transzszubsztanciáció dogmáját. A feltámadt és megdicsőült Krisztus átlényegülés által van jelen az Eucharisztiában. Megvalósulásának hogyanjára a középkor óta a teológia, a consecratio (átváltoztatás) és a transsubstantiatio (átlényegülés) fogalmakat használta: a konszekráció hatására átlényegülés történik. A Trentói Zsinat összefoglalja a katolikus hitet, amikor kijelenti: „Mivel pedig Krisztus, a mi Megváltónk: azt mondta, hogy amit Ő a kenyér színe alatt fölajánlott, valóban az Ő teste, azért Isten Egyházában mindig élt a meggyőződés, és ezt a szent zsinat újra kinyilvánítja: a kenyér és a bor konszekrációja által olyan átváltoztatás történik, ami a kenyér egész lényegét Krisztus, a mi Urunk testének lényegévé és a bor egész lényegét az Ő vérének lényegévé változtatja át. Ezt a változást a szent, katolikus Egyház helyesen és sajátos értelemben transsubstantiationak, ››átlényegülésnek‹‹ nevezte” (DH /642, vö. még a 2. kánon: 1651). A dogma lényeges mondanivalói: 1. A konszekráció következtében egy átalakulás, átváltozás történik. 2. A kenyér és a bor szubsztanciája (lényege) átalakul Krisztus testének és vérének szubsztanciájává. Az Oltáriszentségről szóló 2. kánon azt is megjegyzi, hogy a látható, „külső színek” (species) változatlanul megmaradnak. 3. Ezt az átváltozást Krisztus egyháza a legalkalmasabb kifejezéssel (aplissime) transzszubsztanciációnak nevezi (DH 1652). A klasszikus értelmezés ezek mellett fontosnak tartja még megjegyezni a következőket: 1. Az eltűnt szubsztancia helyébe megjelenik a teljes Krisztus. 2. Krisztus teljességéhez az akcidensek (járulékok) is hozzátartoznak, de ezek is szubsztanciális módon vannak jelen (nem megtapasztalható módon). 3. A kenyér és bor megmaradt járulékainak hordozója Krisztus lesz, de nem mint valódi szubsztanciájuk, hanem mint hordozó alanyuk. 4. A kenyér és bor szubsztanciája nem úgy szűnik meg, hogy átmegy Jézus testébe és vérébe. A kenyér és a bor szubsztanciája megszűnik, de úgy, hogy Krisztus testévé és vérévé változik.


LÉLEK ÉS ÉLET

Simeon éneke T. S. Eliotnak Most bocsásd el, Uram szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Lukács 2, 29–32 Heródes lovai párát fújnak Ofel dombjain. Sion hegyén a fagy elől róka menekül. Körbevesznek hunyorgó, zúzmarás csillagok, s a hideg csöndben egy hópihe öreg szememre ül. Hosszan éltem Jeruzsálem városában, s láttam, le vannak, mint szögek, verve a bölcsesség szavai: az Istent féljed s megtartsad parancsolatit, mert ezek az embernek legfőbb dolgai. Elvetettem hát szívemből a haragot, ne sötétüljenek el napjaim, amikor majd megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak. Ó, ki emlékszik majd házamra, amikor az ajtók bezáratnak kívül, s amikor a malmok halkabbakká lesznek, és csendesebbé az éneklő leányok? A mandulafa megvirágzik akkor, és kipattan a kapor, s a sáska is majd nehezebben vonszolja magát, mert elmegy az ő örökös házába az ember. Ha elszakad az ezüst kötél, s megromlik az arany palackocska, s eltörik a korsó a forrásnál, s beletörik a kerék a kútba, ki emlékszik majd házamra, hol gyermekeim gyermekei laknak, s a bujdoklásnak kora eljövend, s az utódok a zerge ösvényére bújnak, s a róka otthonába lent, s idegen arcoktól, idegen kardoktól menekülnek a bánat és a halál szurdokaiba?

A romlás és a bűn stációi jönnek, a nagy kígyó ott hever végig éberen a világ vermének mélyén, összetekeredve magában, s fel-felriad, hogy éhes, farka-feje jobbra-balra hajlik, készülvén a falásra. Ám a bűn fertője mély verem, halandó szem meg nem mérheti – a te békéd, Uram, add meg mindörökké. A halál és az ítélet stációi jönnek, századokat szennyez majd lázas rémület, ajtók alatt, kulcslyukon át árad: éhező varjú les gubbasztva a mezőn, bagoly próbálgatja halálos hangját a fák közt, bólogató majom tapsol, feszülten vár a hiéna, s a föld mélysége, menny magasa felfakad, hogy elmossa a szétszórt holtakat – a te békéd add meg mindörökké, Uram. A megváltás hegyének stációi jönnek. Beteltek íme a régiek, s most újakat hirdetsz, emeljétek szavatokat, kősziklák és puszták, tengerek, erdők s benne mind a fák, mossátok meg orcátokat, ti érkezők – ó, a békéd add meg, Uram, most és mindörökké. A Láthatatlan Fény stációi jönnek: dicsőséged hirdeti majd az is, ki megtagad, hisz nem bírnának megtagadni, ha Te nem léteznél. Most hálát adok néked, Uram, szövétnekedért, ki eljövendő vagy felhőkkel, felvillámló fénnyel, s a földnek minden népe sirat majd akkor téged, még akik egykoron általszegeztek is. Heródes lovai párát fújnak Ofel dombjain. Sion hegyén a fagy elől róka menekül. Ó, add meg végre, Uram, az Izrael vigaszát annak, aki távozik s akinek tudtul adtad szabadításodat, beszédeid szerint.

Mert jön kora a kötélnek, az ostornak, a könnynek, jön ideje rothadásnak, tébolynak és sírásnak, s átkozott lesz kosarunk és teknőnk, átkozott lesz népünknek s földünknek gyümölcse, teheneinknek fajzása s juhainknak ellése, ó, seb borít majd bennünket talptól koponyáig – add meg Uram, a te békéd nékünk mindörökké. Mostan pedig elbocsátod a te szolgád, Istenem, békességben, beszédeid szerint, mert ölelte a karom e kisdedet, mert látták az én szemeim üdvösségedet: íme, a te Szolgád, íme, a te Fiad, kit gyámolítasz, Uram, ki nem kiált és nem lármáz az utcán, s a repedt nádszálat nem töri el – a te békéd add meg most és mindörökké. A csüggedés hegyének stációi jönnek, kiisszák a népek a harag poharát, égről a földre hull le ékességük, s kiszaggattatván szájukból a hűség, kötéllé fonódnak vétkeik. Ó, romlásuk nagy lesz, nagyobb, mint a tenger – add meg, Uram, a te békéd most és mindörökké.

Rembrandt: Simeon a templomban, részlet (1631) • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LELKI TÁPLÁLÉK

Évközi 5. vasárnap

VASÁRNAP ról ra

G. Kovács Pál hagyomány szerint a csendéletnek nevezett képek a szárnyasoltárok feldarabolásával keletkeztek. Az így önállósodott alkotások önmagukban nem mondanak sokat, mert a táblák képei mindig visszautalnak az oltár központi szekrényére, ahol beteljesedik a részképek üzenete. Általában ennek a függetlenített képnek csak az egyik oldalát vizsgáljuk, pedig nem feledkezhetünk el a tábla másik, nem díszes hátoldaláról sem. Nagyböjtben, amikor az Egyház bezárta a szárnyasoltárt, elzárta annak pompáját, egyedül ez a szerényebb kép árulhatott el valamit az oltár húsvét éjszakán kinyíló szépségéről. Ma Szent Lukács egy ilyen csendéletet festett meg, melynek mindkét oldalán egy parta vont bárkát láthatunk, a bárkától eltávolodó lábnyomokkal. A kép böjti oldalát nézve nem nagyon értjük, hogy Lukács a partra vont bárkát miért éjszakába festette, hiszen a halászatra az éjszaka a legalkalmasabb, tehát ez a remény ideje. Ilyen késő este a bárkának már a tavon a helye. Nem fér a fejünkbe a bárkától a messzeségbe eltűnő, lassúságot, szomorúságot, elkeseredettséget magukon viselő lábnyomok iránya sem. Miért távolodnak el a léptek, és miért nem fordítva, a bárka felé, a megélhetést jelentő Genezáreti-tó felé veszik irányukat? Hát nem most lenne itt az ideje a gyors futásnak, a lihegő lépteknek, hogy a tapasztalt halászok le ne késsék az alkalmas időt? Miből élnek meg, miből tartják el családjukat, ha most hazamennek és nem eveznek a mélyre? Milyen lelkületű halászokról vallanak a halfogás legkedvezőbb idején a megmosott, a megszáradt hálók? Lehetséges az, hogy egész éjszaka kint voltak a tavon és nem fogtak semmit sem? Úgy látszik, hogy bár egy sikeres halfogásra minden körülmény adott volt, a halászok hosszú évek tapasztalata, tudománya csúfos kudarcot szenvedett, szégyenletes csődött mondott.

A

Ha eddig nem értettük a festőt, akkor most, a kép díszesebb oldalát szemlélve már végképp értetlenül állunk a csendélet előtt. Mert hát annak ellenére, hogy világos nappal van, a bárka vizes, mintha csak az előbb húzták volna ki a partra. Bár fényes nappal van, mégis halaktól roskadozik a bárka. Milyen titkos csalijuk lehetett, hogy a legforróbb déli órákban kivetett hálóval ekkora zsákmányt fogtak? A bőséges halfogáson örvendő halászok viszont sehol nincsenek. Csak a mementóként otthagyott bárkától távolodó, de most már sietős, lelkes és könnyed lábnyomok látszanak. Itthagyták volna fogásukat, a biztos megélhetés bárkáját? A bárkától eltávolodó léptek az oltár szívébe vezetnek, a Feltámadt Krisztus alakjára utalnak. Ahogyan Jézus egykoron beült a reménytelenséget, a halált jelentő bárkába, úgy a halfogás után most, egy reménytelen halászatból győztesen tér vissza és helyet foglal a halászok, Simon, Jakab és János életerőtől és örömtől lüktető szívében. A halászok bátran hagyják el megélhetésüket, mert örök életükre elegendő táplálékot találtak. Minden félelem nélkül vállalják már a szegénységet, mert Jézusban végtelenül gazdagok lettek. A halászok, akik az ismeretlen Mester szavát követték, a halfogás után immár apostolként az Urat, az Úr életét követik. Az apostolok Jézussal, Isten szeretetének a hálójával halásszák ki a fuldokló embereket a halál vizéből, mert ők is ennek a szeretet-hálónak lettek a rabjai. Amikor életünkben csak a nehézségeket, a halál sötétségét látjuk, hasonlítunk a hamvazószerdán bezárt szárnyasoltárokhoz, a táblák böjti képeihez. Ne felejtsük el azonban, hogy Jézust követő életünkben harmadnapra mindig eljön a csoda ideje, felvirrad a húsvét, amikor Krisztus minden reménytelenségen győz, él és uralkodik mindörökké.

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

Olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 6, 1-2a. 3-8) Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet.” Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt füsttel. Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és

így szólt: „Íme, mivel ez megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd.” Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Íme, itt vagyok, engem küldj el!” Válaszos zsoltár (Zsolt 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8) Válasz: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem. Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből (1 Kor 15, 3-8. 11) Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több

monhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra.” „Mester - válaszolta Simon -, egész éjszaka fáradoztunk, s nem fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s anynyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtölEvangélium tötték mind a két bárSzent Lukács kát, hogy majdnem elkönyvéből süllyedt. (Lk 5, 1-11) Ennek láttán Simon Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavá- Péter Jézus lábához bonál állt, nagy tömeg se- rult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el tőreglett köréje, hogy lem, mert bűnös ember hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis tó partján két bárka társaival együtt félelem vesztegel. A halászok kiszálltak, és a hálóikat töltötte el. Hasonlóképmosták. Beszállt hát az pen Jakabot és Jánost is, egyik bárkába, amelyik Zebedeus fiait, Simon Simoné volt, s megkér- társait. De Jézus bátorságot öntött Simonba: te, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán „Ne félj! Ezentúl emleült, és a bárkából taní- berhalász leszel.” Erre partra vonták hajóikat, totta a népet. és mindenüket elhagyva Amikor befejezte a követték Jézust. tanítást, így szólt Simint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké.

Liturgikus naptár Február 10. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP (Szent Skolasztika, Elvira) Miseolvasmányok: Iz 6,1-8; Zsolt 137, 1-2a. 2bc3. 4-5. 7c-8; 1Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 Válaszos zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem. Énekrend: H 229; 108-129; 85 ÉE 142; 172-174; 101 Február 11. Hétfő. Köznap (A Lourdes-i Szűz Mária, Bertold, Marietta, Dórisz) Miseolvasmányok: Ter 1,1-19; Zsolt 103,1-2a 56. 10 és 12. 24 és 35c; Mk 6,53-56 Válaszos zsoltár: Örvendjen a mi Urunk, Istenünk mindannak, amit alkotott! Énekrend: H 160; 114; 183 ÉE 313; 169; 248 Február 12. Kedd. Köznap (Lídia, Eulália, Lívia) Miseolvasmányok: Ter 1,20 - 2,4a; Zsolt 8,4-5. 67. 8-9; Mk 7,1-13 Válaszos zsoltár: Uram, mi Urunk, mily csodálatos a te neved az egész világon.

Énekrend: H Gl 524; 152; 183 ÉE 195; 189; 248 Február 13. Szerda. HAMVAZÓSZERDA (Katalin, Linda, Ella, Leila) Miseolvasmányok: Joel 2,12-18; Zsolt 50,3-6a 12-14 és 17; 2Kor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 Válaszos zsoltár: Könyörülj, Urunk, Istenünk, mert nagy a vétkünk. Énekrend: H 57; 70-154; 55 ÉE 80; 84-132; 75 Február 14. Csütörtök. Köznap (Szent Cirill és Metód, Szent Bálint, Valentin) Miseolvasmányok: ApCsel 13,46-49; Zsolt 116,1. 2; Lk 10,1-9 Válaszos zsoltár: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot! Énekrend: H Gl 510; 123; 269 ÉE 69; 177; 360 Február 15. Péntek. Köznap (Georgina, Györgyi, Kolos, Gina) Miseolvasmányok: Iz 58,1-9a; Zsolt 50,3-6a 18-

19; Mt 9,14-15 Válaszos zsoltár: Istenem, te nem veted meg az alázatos és töredelmes szívet. Énekrend: H 81; 120; 146 ÉE 88; 181; 206 Február 16. Szombat. Köznap (Szent Julianna, Lilla, Filippa) Miseolvasmányok: Iz 58,9b-14; Zsolt 85,1-6; Lk 5,27-32 Válaszos zsoltár: Utadat, Uram, mutasd meg nekem, hogy igazságod szerint járjak. Énekrend: H Gl 512; 153; 74 ÉE 83; 134; 85 Február 17. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA (A szervita rend hét szent alapítója, Alex) Miseolvasmányok: MTörv 26,4-10; Zsolt 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15; Róm 10,8-13; Lk 4,1-13 Válaszos zsoltár: Légy velem, Uram, minden szükségemben. Énekrend: H 58; 145-150; 261 ÉE 65; 210-200; 362


LELKI TÁPLÁLÉK

Ezt üzeni... Boldog Hrabanus Maurus

„Emlékezzél… HÉT por vagy…”

ről re

bencés apát Február 4.

Koller Gyula

H

rabanus 780 körül született Mainzban. Tízéves volt, amikor beadták a fuldai bencés kolostorba. Baugulf apát vezetése alatt nőtt fel, és megkapta a szerzetesi ruhát. Korán otthonos lett a bencések regulája szerinti kolostori életben. Diakónussá szentelése 801-ben történt. Utána apátja Tours-ba küldte, hogy tanulmányait a tudós Alkuinnál fejezze be, aki maradandó hatást gyakorolt rá. Csakhamar nagyon szívélyes barátság alakult ki közöttük. Alkuin adta neki a Maurus nevet, aki Szent Benedek kedvelt tanítványa volt.

Elnyerte a birodalom legnagyobb egyházi méltóságát, Mainz érsekévé nevezték ki. Mint Szent Bonifác ötödik utódját 847. június 24-én szentelték fel. Három zsinatot is tartott. A 850. évi éhínség idején pedig segítőkész magatartásával hagyott hátra jó emléket. A 8-9. században, tehát Hrabanus idejében, az ő munkálkodása eredményeként is megvalósult kultúránk döntő öszszetevőinek, az ókori, az ókeresztény és a germán szellemi örökségnek a szintézise. Ezért joggal tisztelik a Preceptor Germaniae, azaz „Németország tanítómestere” névvel. 856 elején Hrabanus megbetegedett, majd február 4-én meghalt. A Szent Albán-kolostorban temették el. 1515ben testi maradványait Halléba szállították át.

farsangi vigadalmak és önfeledt mulatozások kapuját lassan bezárva, rohamos léptekkel haladunk a nagyböjti időszak felé. Néhány napon belül a böjt, a bűnbánat és a fegyelmezett életvitel fogja meghatározni hétköznapjainkat. Nyakunkon a nagyböjt! Hamvazószerda, a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt első napja, a húsvétvasárnaptól visszaszámolt negyvenedik hétköznap, melynek szertartásrendje az őskeresztény hagyományból merít. Kezdetekben csupán a nyilvános bűnösöknek szólt a hamvazás szertartása. A vezeklők bűnbánati ruhát öltöttek, a fejükre hamut

bűnbánatot és higgyetek az Evangéliumban!” (vö. Mk 1,15). A bűnbánó ember a hamvazás szertartásában megvallja, hogy bűneiben elfordult Istentől, az élet forrásától, és vissza akar térni hozzá. Ez hamvazószerda lényegi üzenete: szakítani a bűnökkel terhes életvitelünkkel, és visszatérni az élet Forrásához! Nem véletlen, hogy hamvazószerdán – a nagyböjt első napján – kötelező szigorú böjtöt (böjt és hústilalom) kell tartanunk, hiszen a böjtölő ember, aki egy meghatározott időre lemond alapvető szükségleteiről, igazán átérzi, hogy mennyire függ az Istentől, mennyire kiszolgáltatott törékeny

hintettek, és egy meghatározott forma szerint – az ősszülők paradicsomból való kiűzéséhez hasonlóan – „kiűzték” őket a templomból, és csak nagycsütörtökön fogadták őket vissza a közösségbe. A X. századtól általánossá vált a hamvazás szertartása, melyben minden hívő fejére hamut hintettek, ezzel fejezték ki az ember mulandóságát, esendőségét, és egyben figyelmeztetés volt a bűnbánatra. A hamvazás szertartásában az Egyház a modern kori keresztény embert szintén mulandóságára, esendőségére figyelmezteti: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel” (vö. Ter 3,29), valamint szembesíti azzal, hogy mindnyájunknak van miért bűnbánatot tartanunk: „Tartsatok

élete. A hatályos Egyházi Törvénykönyv 1252. kánonja alapján a hústilalom kötelezi azokat, akik tizennegyedik életévüket betöltötték, a böjt pedig az összes nagykorút kötelezi hatvanadik életévük megkezdéséig, azaz ezen a napon csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni. A szigorú böjttel járó megpróbáltatások Isten közelségének megtapasztalásához szeretnék elvezetni a bűnbánó embert. A hívek közössége ilyenkor együtt indul el a húsvét felé vezető úton. Legyen ez a mi utunk is, amelynek a kezdetén – felismerve saját tehetetlenségünket, valamint bűnös mivoltunkat – belekapaszkodunk Krisztusba, hogy Ő lehessen útitársunk a bűnbánat negyvennapos útján.

A

* * *

Nem sokkal később Hrabanust visszahívták Fuldába, hogy a kolostori iskolát vezesse. Ekkor (804-ben) kezdődik életműve, amelyet Németország tanítómestereként végzett szemlélődő tudományossággal a következő két évtizedben. Egy szentföldi utazás után 814-ben pappá szentelték. 822-ben a híres fuldai kolostor vezetője lett. Apátként Hrabanus arra törekedett, hogy a liturgiát tökéletesítse, a tiszta tanítást megőrizze, és belemerüljön a Szentírás tanulmányozásába. Az ő idejében fejeződött be a kolostor újjáépítése. A Fuldához tartozó helyeken pedig harminc templomot és kápolnát építtetett. Apátságának húsz évét drámai politikai események jellemzik. Ő tudós alkat volt, nem vett részt a politikai sürgés-forgásban, de következményeit viselnie kellett. Amikor Jámbor Lajos császár fiai 833-ban felkeltek apjuk ellen, az ellentétnek emberi-erkölcsi oldalát vette figyelembe, és ezért Lajos érdekében beavatkozott egy „A fiak tisztelete apjuk iránt” c. írásával. 840-ben, a császár halála után, a fiúk közt kitört háború idején a legidősebb fiú, Lothár mellé állt, aki az egész birodalmat magának igényelte. A birodalmat kettéosztó 843. évi verduni szerződés után a Lothár udvarában tartózkodó Hrabanus apát nem tért vissza Fuldába, lemondott a kolostor vezetéséről. Visszavonult a Fulda közelében fekvő Petersbergre (Péter-hegyre), és megkezdődött irodalmi tevékenységének ideje. Ennek következtében Hrabanus Maurus a keleti frank birodalom szellemi tekintélye lett.

Hrabanus jellemző emberi vonásaként csendes egyszerűsége tűnik fel. Egy olyan korban, amelyben a püspökök és egyházi vezetők államelméleti vitákba avatkoztak bele, és állást foglaltak, Hrabanus a Jámbor Lajos császár és fiai közti küzdelemben, a fiaknak apjuk iránti bibliai engedelmesség-parancsához nyúlt vissza, és csendre, megbékélésre intett mindenkit. Ő maga is a kolostori magányban teljesíti átfogó irodalmi munkálkodását. Munkájával kapcsolatban írta: „Üdvösebbnek tűnik számomra az alázatosság megőrzése és az atyák tanításának követése, mint hogy önteltséggel fűzzem hozzá saját magyarázataimat”. Érsekként is alázatos főpap, aki észreveszi a szegényt és rászorulót. Főleg a 850. évi éhínség idején tanúsított segítőkész magatartásával tűnt ki. Tanuljunk tőle emléket hagyni magunk után egyszerű és másokat megbecsülő magatartásunkkal. Hrabanus jogosan nyerte el a „Németország tanítómestere” címet, mert tevékenységével a korai keresztény idők gondolatkincsének nagy közvetítője lett. Úgy fogta fel irodalmi munkásságát, mint a Krisztus iránti szolgálattételnek az ő számára rendelt különleges formáját. Szerkesztett prédikációkat és kézikönyveket a jövendő papság oktatására. A fuldai Petersbergre történt visszavonulása idején írta meg huszonkét könyvből álló hatalmas művét, kora enciklopédikus ismeretanyagának áttekintését, Mint költő is kiváló volt; neki tulajdonítják a Veni Creator Spiritus pünkösdi himnuszt. Boldogunk áldozatos és magát nem kímélő munkálkodása arra ösztönzi a gondolkodó embert, hogy tanulja meg képességeit jól gyümölcsöztetni!

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


LÉLEK ÉS ÉLET

Kései évköszöntő Az imaórák liturgiájában és máskor is a liturgiában a zsoltárossal együtt valljuk: „A Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt 124, 8), és szem előtt tartjuk Szent Pál apostol biztatását: „Bármit mondtok, vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek. Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!“ (Kol 3, 17-18). Hálát kell adnunk Istennek a Reményért és szerkesztőiért… Hálát adunk, hiszen amit az Egyházban a mi magyar népünkért tesznek – az fel van írva a mennyben… Köszönet mindenért - és kérjük rájuk Isten bőséges jutalmát… Hálát adunk azokért is, akik velük - a Reménnyel közösségben - tevékenykednek. Sosem feledkezünk el a Remény jótevőiről sem, mert évente szentmisét mutatunk be a Remény olvasóiért és támogatóiért is. Nekünk Jézus nevében kell elindulnunk - azaz Krisztusra kell építenünk a Remény üzenetét. Mivel katolikus hetilap vagyunk, teljesen magunkévá kell tennünk az Egyház hivatalos tanítását és meglátásait. Olyan világban élünk, amely nem keresztény. A kereszténységet ma sajnos a hagyományosan keresztény országokban is – tehát itt nálunk is - sokan csak szociális, kulturális vagy politikai szempontból tekintik érdekesnek, és legfeljebb szép szokást látnak benne. A Szentatya, XVI. Benedek pápa 1967-ben, teológus professzorként írta meg a „Bevezetés a keresztény hit világába” című könyvét. Ebben hivatkozott Tertullianusra, a második-harmadik században élt teológusra, aki szerint: „Krisztus igazságnak, nem pedig szokásnak nevezte magát.” A pápa szerint ezzel valóságos forradalom történt a hit világában: az új vallás - a kereszténység ugyanis nem szokásra építette a hitét (mint a pogány vallás), hanem az igazságra: Krisztusra. A keresztény vértanúk sem egy szokásért adták oda az életüket, hanem az Igazságért: Krisztusért. A mi hitünk is csak Krisztusra, az Igazságra épülhet, és csak a vele való élő kapcsolat adhatja meg azt a szívbéli örömet, amit sugározni tudunk a világban. De hogy a hit örömét sugározni tudjuk, először nekünk kell megújulni hitünkben.

Úgy gondolom, hogy a hit évében a Reményt imádság közben, ima közepette kell készítenünk. Azzal a tudattal kell minden egyes számát az olvasónk elé vinni, hogy rajta keresztül Jézus, az Igazság szólítja meg őket. Jól ismerjük a Mária Rádió szlogenjét: A Mária Rádió Jézust adja… Ha a magánkézben levő Mária Rádió reklámfogásként használja ezt a mottót – akkor nekünk a Reményben még inkább szent meggyőződéssel kell munkálkodnunk és dolgoznunk, hiszen mi katolikus hetilapként olvasóinknak valóban Jézust adjuk, Jézust nyújtjuk, Jézust közvetítjük. Mindnyájunk számára ismert a taizéi ének szövege: „Jézus életem, erőm, békém, / Jézus társam, örömöm. / Benned bízom, te vagy az Úr, / már nincs mit félnem, / mert bennem élsz, / már nincs mit félnem, / mert bennem élsz…” Ez a taizéi ének arra akar rámutatni, hogy ha Jézus neve bennünk él, akkor nincs mitől félnünk. Ha ezt magunkra vonatkoztatjuk, akkor úgy indulunk neki a 2013-as évnek, hogy a Reményben sem lesz számunkra leküzdhetetlen akadály, nem lesz megoldhatatlan probléma, feloldhatatlan feszültség, megválaszolatlan kérdés. Ha Jézus lesz életünk, akkor mi is élni fogunk… akkor Vele, Jézussal, élni fog a Remény is. Ha Jézus lesz az erőnk, akkor szárnyra tudunk kelni, mint a sasok, akkor futni fogunk, de sosem lankadunk el, és sosem fáradunk el. Ha Ő lesz a békénk, akkor képesek leszünk magunkban és kis közösségünkben is békét teremteni. Induljunk hát tovább azzal a szent meggyőződéssel, hogy a Reményben Jézus a mi társunk… Adja Isten, hogy a munkánkban Jézus legyen a mi örömünk is. Ne feledjük: ha újra meghívjuk Jézust a mi Reményünkbe, akkor Jézus lesz a mi társunk, nem leszünk egyedül, ő lesz örömünk is, és mindenünk meglesz, amire szükségünk lesz.

A hit évében élünk. A Szentatya 2012 októberére összehívta Rómába a püspöki szinódust, amelynek a témája: „Az új evangelizáció a keresztény hit továbbadása érdekében” volt. A püspökkari konferenciák küldöttei, az Istennek szentelt élet képviselői és a teológusok is a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérve vitatták meg az evangélium hirdetésének mai kihívásait. Tapasztaljuk ugyanis, hogy olyan népek körében is, ahol hosszú évszázadok, vagy akár ezer év óta is jelen van a Katolikus Egyház, sokan vagy hitetlenek, vagy egyáltalán nem tudnak semmit Jézus Krisztusról. Talán könynyebb elmenni egy olyan országba Krisztust hirdetni, ahol még soha nem hallottak Róla, mint egy hagyományosan keresztény környezetben, ahol sokan azt mondják: „Ezt már hallottuk, ezt már ismerjük”, de valójában se nem ismerik, se komolyan nem gondolkodtak el róla. Akik azonban komolyan veszik, akik hisznek Krisztusban, az Igazságban, azok számára a mi katolikus hitünk ma is (Elhangzott a szerkesztőség újévi találkozóján életet jelent, azok számára a mi katolikus hitünk az 2013. január 22-én, Bősön) örök élet boldogító forrása. (Vö. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele, 2012. október 8.) Fotó: Világháló

A hét imája Nehéz a keresztem Nehéz a keresztem, megváltó Krisztusom, De amit rám mértél, szívesen hordozom. Szívemből szeretlek, ha meg is látogatsz. Eléd térdelek, bármilyen csapást adsz. Te Krisztus vagy - mégis összerogytál, Én ezerszer kisebb porszem a pornál. Viszem a keresztem - csak erőt adj hozzá, Ha Neked úgy tetszik - váljak áldozattá. • ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

Minden bűnömet bocsásd meg nekem, Hogy a másvilágra tisztán érkezhessem. Légy irgalmas hozzám, mennynek, földnek Ura, Könyörögj érettem, Jézusnak szent Anyja. Ámen. (Név és cím a szerkesztőségben)


FOTÓPÁLYÁZAT

A Remény fotópályázatának díjnyertes felvételei Mint azt már lapunkban közöltük, a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galériával közösen, a Hit, remény, szeretet címmel meghirdetett fotópályázatunkra beküldött fotókat a Kortárs Galériában 2013. május 7– 13. között kiállítás keretében is bemutatjuk. A díjazottak – akiket levélben értesítünk majd – május 8-án, a Szentpéteren megrendezendő VII. Magyar Katolikus Napon vehetik át nyereményüket.

1

3

1. Rancsó Sarolta, 11 éves, Hetény: Ima Jézussal (I. kategória: A hit éve - a vallási élet pillanatai) 2. Fehér Sándor, Pográny: A békesség lobogói a pogrányi Mester-parton, Jézus Szíve körmenet (Zoboralja) (II. kategória: A hit éve - a vallási élet pillanatai) 3. Terebesi Gyula, Királyhelmec (II. kategória: Szakrális emlékeink - falvaink, városaink szakrális kisemlékei) 4. M. Nagy László, Helemba: Két világ (II. kategória: Emberek - portrék, szokások, hagyományok régiónkban) 4

2

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


OLVASÓINK ÍRTÁK

Levelet kaptunk Remény

Vajon hol voltunk mi? Volt egy nagyon komoly és elgondolkoztató beszélgetésem egy 74 éves, ma már nagyon beteg aszszonnyal.

üzletek is. Egy napon neki is hivatalos papírt küldtek - le kell bontani házát a többivel együtt. A szomszédokkal összefogva próbálták megmenteni házukat, de a hatóságokat nem tudták meghatni. Kaptak ugyan másik lakást, de az már a város másik felében volt, panelházban, ahol nem volt levegő, ahol nagy áruházak voltak, ahol kevés volt a zöld. Ekkor jelentkeztek az első tünetek. Az asszony ugyanis rájött, hogy mindene elveszett. A szülei, a szerelem, a lánya, a háza, az üzletek, az ismerősök. Nincs kivel beszélgetni, senkit nem érdekel, hogy él-e,

mindent. Hiába próbálták, próbálják megmagyarázni neki, hogy nincs igaza. Tényleg nincs igaza? A maga módján egyszerű asszony nem érti, miért rabolták meg. Néha vannak világos pillanatai. Olyankor eljut a tudatáig, hogy elszálltak az évek. Ezzel kellene valahogy megbékélni. Neki már nem fog sikerülni. Mikorra valóban megértené, ismét elborul az agya. Vajon miért kóborolt annyit a világban, és miért nem talált be Isten házába? Vajon egész élete folyamán miért nem látta meg Isten feléje nyújtott segítő kezét? Vajon abban az utcában, amire még tisztán emlékszik, miért nem találkozott Isten kegyelmével, az ottani emberek által? Vajon a körülötte élő emberek közül miért nem tudta őt senki elvinni a közösségbe, ahol közösen imádkozunk Szűzanyánkhoz? Vajon le tud élni egy ember 74 évet, anélkül, hogy meghallaná Isten hívó szavát? Vajon ilyenkor hol vagyunk mi? Nem kellene nyitottabb szemmel járnunk, és segíteni az ilyen szerencsétlen, magányos embereket, akik talán saját hibájukon kívül nem találtak el Isten oltalmazó kegyelméhez? Éva

A betegek világnapjára

Egyszerű munkásként dolgozott egy gyárban. Szerették, mert jó humora volt. Mindig kitalált valami mókát, mindenkit szeretett, mindenkinek segített, ha tudott. Találkozott a nagy szerelemmel. Évekig jól megvoltak, aztán teherbe esett. A férfi akkor vallotta be, hogy felesége van és négy gyereke, valahol Nagykapos környékén. Rendszeresen utazott haza, de az asszonynak azt mondta, beteg szüleit látogatja. A nagy vallomás után a férfi eltűnt, csupán a havonta érkező gyerektartás összege emlékeztette az aszszonyt arra, hogy volt egyszer egy nagy szerelme. Meg persze a lánya… Összeszedte magát, emelt fővel vállalta a leányanyaságát. Soha nem ment férjhez. A szülei elhaltak, ő maradt a családi házban, élte az életét, dolgozott, taníttatta a lányát, büszke volt, mikor az ledoktorált. A lány a diploma mellé egy külföldi utat kapott az anyjától, ahol megismerkedett egy fiúval, férjhez ment, külföldre. Hívta az anyját, menjen vele, de ő maradt. Hiányzott volna a kis ház, a kis üzletek, ahol naponta megállt pár szóra, kapott pár emberi szót, érdeklődést, együttérzést. Nem kellett messzire mennie. A volt kollégái már nem keresték. Aztán lassan kezdtek eltünedezni a kis

egyedül kóborol a világban. Bejelentkezett egy könyvtárba, hátha ott találkozik valami megértéssel. Csak a közöny volt. Kivette a könyvet, otthon elolvasta, de nem volt kivel beszélgetnie róla. Talált egy klubot, ahol nyugdíjasok találkozgattak. Az sem tetszett. Az asszonyok pletykáltak vagy siránkoztak, a férfiak kellemetlen ajánlatokkal zaklatták. Néha elment moziba, de később, ahogy nőttek az árak, már az sem felelt meg neki. Kezdett uszodába járni. Ott a fiatalok kigúnyolták torz és bizony öregecske testéért. Végre aztán hosszas rábeszélés után kiment a lányához külföldre. Nem bírta a nyelvet, egész nap otthon üldögélt. A lánya nem engedte főzni, mert „egészségtelen” ételeket főzött, takarítani sem lehetett, mert akkor mit csinált volna a bejárónő. A kis kertet a kertész gondozta, a gyerekek nem tudtak magyarul, így nem beszélhetett velük. A lakását szerencsére nem adta fel, így fél év múltán hazajött. Itthon legalább értette, amit az emberek beszélnek a villamoson, utcán, bárhol. Csak az bántotta, hogy miden értékét elveszítette, ami eddig az élete értelmét jelentette. Lázadni kezdett. Csalónak, tolvajnak kiáltotta ki a társadalmat, az életet,

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

Jézus földi életében mindenben hasonló volt hozzánk, kivéve a bűnt. A Szűzanya gondozta, óvta gyermekét, és vele együtt szenvedett. Jézus keresztre feszítésekor is

ott állt mellette, végignézve Fia szenvedését és gyötrelmét. Szent János apostolra bízta édesanyját, e szavakkal: „Íme, a te anyád.” Viseld gondját, óvd őt, légy segítségére földi életében. Anyául adta őt minden

ember számára. A Fájdalmas Anya megérti a betegek, a szenvedők fájdalmát, mert ő is megtapasztalta azt földi életében. Néhány évvel ezelőtt levelet kaptam egy idősek otthonából, egy beteg édesanyától, aki mozgássérült fiával élt az otthonban. „Sokat imádkozom a Fájdalmas Anyához, hogy ha már nem leszek, a fiam el tudja viselni hiányomat, és meg tudjon nyugodni Isten akaratában” – írta. Az édesanya azóta elhunyt. Fia megnyugodva éli életét az otthonban. Az édesanya imája meghallgatást nyert Isten előtt. Boldog II. János Pál pápává választása után e szavakkal fordult a Szent Péter téren összegyűlt hívekhez: „Ne féljetek. Tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt.” Az 1981-es merénylet után sokat volt kórházi kezeléseken különböző betegségekkel. Idős korában látni lehetett testi leépülését, végül beszédét, hangját is elveszítve, vitte keresztjét, derűs lélekkel példát adva az egyháznak, az embereknek. Kérdezzük meg önmagunkat: Mitől félünk? Betegségektől, a nehéz megpróbáltatásoktól, az öregségtől, a haláltól? Szenvedéseinkben teljes bizalommal hagyatkozzunk az isteni gondviselésre. Biztosan nem fogunk csalódni, mert az évek múlásával megtapasztalhatjuk, hogy minden úgy volt jó, ahogy Ő elrendezte. A szentek és a boldogok példája szerint viseljük keresztjeinket, betegségeinket! A Fájdalmas Szűzanya eszközölje ki a kegyelmet Szent Fiától számunkra, tanítson

meg bennünket az isteni türelemnek a titkára és mindennapi keresztjeink hordozására. Vanda Borbála Fotó: világháló


MOZAIK

Családlexikon

Műsorajánló

a családdal és az élettel kapcsolatos fogalmak tisztázására „A mai társadalomban úgy revolverezik a családot, hogy a régi fogalmakat – pl. család, házasság, élet, jog, szabadság stb. – kiüresítik és átértelmezik. Ez a lexikon, amely a fogalmak tisztaságát őrzi, a hangsúlyeltolódásokat helyreteszi, évtizedekre szólóan fontos kézikönyv azoknak, akik a családdal elmélyülten szeretnének foglalkozni” – méltatta a kötetet Bíró László püspök, a Magyar Püspöki Konferencia családreferense. „Korunk legszembetűnőbb jelensége a nyelv kétértelmű használata. Önkényesen és rendszeresen próbálják megváltoztatni a szavak normális jelentését, hogy bizonyos véleményeket és hipotéziseket úgy terjesszenek, mintha azok mindenki által elfogadott igazságok lennének. A nyelv szándékos manipulációjáról van szó, amit elkendőznek: ahelyett, hogy megkönnyítenék a fogalmi tartalmak általános érthetőségét, zavart keltenek, mellyel elérik azokat a meghatározott célokat, amelyeknek napjainkban elsősorban politikai természete van. E ravasz számítás, mellyel mesterségesen alkotott fogalmakat erőltetnek és hoznak forgalomba, sikeresnek mutatkozik, mert az emberek - tájékozatlanságuk miatt - ezeket a fogalmakat naivan elfogadják, s miután a kétértelműség félrevezette őket, már egyáltalán nem képesek felismerni a hazugságot. Az új szavak kiagyalói úgy próbálják alakítani

a közvéleményt, hogy a valóság és az igazság nyugtalanító vagy sokkoló jellegét elkendőzik. Mivel ezek az erőltetett fogalmak egyáltalán nem ártalmatlanok, alkotóik tovább folytatják játszmájukat, s hogy végső céljukat elérjék, végül megváltoztatják a szavak jelentését. Ezáltal tudják az alkotók megakadályozni e fogalmak elutasítását. Hogy áruló zajt ne keltsenek, szinonimákat használnak, például terhességmegszakítást az abortusz helyett, eutanáziát a halál bekövetkezésének kegyetlen meggyorsítása helyett, esemény utáni tablettát az abortuszt kiváltó eszköz helyett” - olvasható Alfonso López Trujillo bíborosnak a kötethez írt 2007-es előszavában. A Családlexikon valójában nem hagyományos, szótárszerkezetű kézikönyv, hanem tanulmányok gyűjteménye, amelyek érintik az élettel és a családdal kapcsolatos kérdéseket és erkölcsi problémákat, különös tekintettel a szándékosan kétértelművé tett vagy új tartalommal megtöltött szavak használatára. A Család Pápai Tanácsa nemzetközi szakértőket kért fel szerzőknek. A 93 tanulmány 84 szerző műve, akik közül 50 civil és 34 pap, illetve püspök, akik nagyon széles átlátással ismertetik meg az elmúlt évek családdal kapcsolatos kérdéseit, problémáit. Magyar Kurír

A Vatikáni Könyvtár kincsei az interneten Már az interneten is olvashatók a Vatikáni Könyvtár páratlan értékű kéziratai: elsőként 256 kódexnek készült el a digitális változata. Mintha a kezünkben tartanánk a világ legértékesebb könyveit, amelyeket egyébként sohasem tudnánk megpillantani. Az, amit eddig csak néhány tudós láthatott, most közkinccsé vált – kommentálta az olasz sajtó a kéziratgyűjtemény digitalizálását. A Vatikáni Könyvtár honlapján január 30-ától ingyen lehet letölteni a latin nyelvű kódexeket. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA technológiájával készített digitális változatok kiváló minőségűek – ismertette Cesare Pasini, a könyvtár prefektusa. Hozzátette, hogy az online megjelentetett kéziratok jelentős segítséget nyújtanak a szakmabelieknek, akiknek ezentúl nem kell a Vatikánig utazniuk. Ez az első alkalom, hogy a páratlan gyűjtemény darabjait a tudóstársadal-

Agapé

Hókenyér

mon kívül a diákok és az egyszerű érdeklődők is használhatják. A világ leggazdagabb humanista-reneszánsz anyagát birtokló Vatikáni Könyvtár legértékesebb kincse került az internetre. Összesen nyolcvanezer görög, arab, perzsa, kopt, zsidó kéziratról

Hozzávalók: 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 20 dkg háztartási keksz, 1 tojás, 3 evők. liszt, 3 evők. kókuszreszelék Tetejére: 10 dkg étcsokoládé, 1 kk. olaj, kókuszreszelék Elkészítés: A háztartási kekszet apró darabokra tördeljük. Egy őzgerincformát alufóliával kibélelünk. A vajat egy lábasban megolvasztjuk, hozzáadjuk a porcukrot, a lisztet, a kókuszreszeléket és a felvert tojást. Kever-

van szó – a latin anyag csak töredékét alkotja. A teljes gyűjtemény digitalizálása még évtizedeket vesz igénybe. A kéziratokat a Vatikán falain belüli könyvtár 20-21 fokos állandó hőmérsékletű, 50–55 százalékos páratartalmú termében őrzik. Magyar Kurír

getve felfőzzük, majd lehúzzuk a tűzről, és belekeverjük a kekszet. Ezt a masszát egyenletesen elsimítjuk az őzgerincben, és hűtőbe tesszük legalább fél napra. Utána hosszúkás tálcára borítjuk, az alufóliát lehúzzuk. A csokoládét gőz fölött megolvasztjuk, adunk hozzá egy kevés olajat is, majd a sütemény tetejét bevonjuk vele. Mielőtt megkötne a csokoládé rajta, megszórjuk kókuszreszelékkel. Szeletelve kínáljuk.

Magyar Katolikus Rádió Hallható az interneten, az Eurobird 9A műholdról a 11958 MHz-es frekvencián, valamint néhány kábeltv-hálózaton.

Mária Rádió Február 10., vasárnap 10.30 Szentmise Dunaharasztiból 22.00 Felvidéki beszélgetés

Duna TV Házasság hete Február 11., hétfő 10.30 Isten kezében - A házasság szentsége 20.45 William és Kate – Mesebeli románc, dokumentumfilm 21.50 Álomkövetők dok. Február 12., kedd 21.00 Esküvői keringő. Dokumentumfilm Február 13., szerda 22.30 Kultikon Február 14., csütörtök 15.20 Mikor sötétedni kezd. Dok. 15.50 Szerelmes földrajz – Szent helyek (Kopp Mária) 22.30 Az aranyműves boltja – A Katona József Színház előadása 23.20 Beavatás 23.30 Mozart: Figaro házassága - MüpArt Classic Február 16., szombat 6.45 Ami igaz, az igaz – A házasságról 8.00 Élő egyház 9.50 Tálentum – Kettős portré (Péreli Zsuzsa és Tolcsvay László 10.20 Ami igaz, az igaz – A jó házasság titka 21.10 William és Kate – Egy álom valóra vált (játékfilm) Február 17., vasárnap 7.45 Világ-Nézet 9.10 Hagyaték – Tavaszi szél…

Kedves Olvasóink! Az új évben szeretnénk Önökkel együtt szerkeszteni rovatunkat. Ezért arra biztatjuk Önöket, küldjék be kedvenc, jól bevált ételreceptjüket, a hozzávalók feltüntetésével és az elkészítés módjának leírásával együtt. Ha az étel fényképét is mellékelik hozzá, azzal még jobban megörvendeztetnek bennünket, illetve olvasótársaikat. Vonják be az egész családot, kérjék meg gyermeküket, unokájukat, fényképezze le az elkészített ételt, s a képet (jpg formátumban) a recepttel együtt küldjék el szerkesztőségünk e-mail címére: remeny@remeny.sk A recepteket beküldött olvasók közül negyedévenként kisorsolunk egyet, aki ajándékot kap. • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


KUCKÓ

Tél, tél, tél, tél, Honnan jöttél? Tereld el a szeleket ne fújjanak hideget! (Kiss Dénes)

Szabó Lőrinc

A dunaszerdahelyi Szent János Alapiskola 3. osztályos tanulóinak munkái

A kereszt

Esik a hó Szárnya van, de nem madár, repülőgép, amin jár, szél röpíti, az a gépe, így ül a ház tetejére. Ház tetején sok a drót: megnézi a rádiót, belebúj a telefonba, lisztet rendel a malomba. Lisztjét szórja égre-földre, fehér lesz a világ tőle, lisztet prüszköl hegyre-völgyre. Fehér már a város tőle: fehér már az utca, fehér már a puszta, pepita a néger, nincs Fekete Péter, sehol, de sehol, nincs más fekete csak a Bodri kutyának az orra helye, és reggel az utca, a puszta, a néger, a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter és ráadásul a rádió mind azt kiabálja, hogy: esik a hó!

Réges-régen, sok száz esztendővel ennek előtte, volt a Mátra-hegy tetején egy kereszt, híre-pora sincs ma. Élt ezen a vidéken egy gazdag, hatalmas földesúr, aki mindig erre járt vadászni. Egyszer vadászat közben éppen a kereszt mellé vetődött, s a kalapját sem billentette meg. Leült a kereszt alá, s mondta az embereinek, hogy üljenek le azok is. Itt mindjárt elészednek ételt-italt, esznek-isznak, vígan vannak. Egyszer csak elfogy a bor, egy csepp nem sok, annyi sem volt. Na, víz az volt elég, de az nem kellett a vadászoknak. A feszületnek fordul a földesúr, s azt mondja: - No, te Isten fia, ha igaz, hogy a kánai menyegzőn a vizet borrá változtattad, változtasd borrá ezt a vizet is! Megrémültek a vadászok erre az istentelen beszédre, s mondották a földesúrnak: - Uram, ne gúnyold az Isten fiát! De hiába beszéltek, hiába intették, a földesúr felkapott egy serleget, amelyik tele volt csordulásig vízzel, s ráloccsantotta a keresztre. - Ezt változtasd át borrá, látod-e, ezt! Abban a szempillantásban ért oda három vándor. Mind a háromnak korsó volt a kezében s egy-egy darab kenyér. A korsóban bor volt. Mondta a legöregebb vándor: - Térj Istenedhez, te gőgös ember! Szörnyű haragra lobbant a földesúr, rárohant az öreg vándorra, kiragadta kezéből a kenyeret, s ím, halljatok csodát, a kenyér egyszeriben kővé változott. Akkor kivette a vándor kezéből a korsót, a szájához emelte, s ím a bor abban a szempillantásban forró-meleg vérré változott. A földesúr a rémülettől földre rogyott, és szörnyethalt. Ekkor a három vándor kiásta a keresztet a földből, s angyaloknak képében, ragyogó fényesség közt a kereszttel felszállottak az égbe. (legenda Benedek Elek gyűjtéséből)

Fehér Tamás

Darnay Erik

Bódis Adrián

Inczédi Gábor

Lednecký Barbara

Miklics Viktória

Készítette Lőrincz László

Rejtvény

1

Meghatározások: 1. Áron, 2. Alma kezdete!, 3. Férfinév, 4. A rejtvény megfejtése, 5. Nem tud megmaradni nyugodtan, egy helyben, 6. Fogaival őröl, 7. Sarolta. A rejtvényben minden meghatározás kétszer szerepel - vízszintesen és függőlegesen. A rejtvény megfejtése a színessel jelölt sorban, illetve oszlopban olvasható.

Jelentése: a szentmise része, az Oltáriszentségben való részesülés. A megfejtést nyílt levelezőlapon február 15ig küldjétek el szerkesztőségünk címére: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava

Megfejtés A 3. számunkban található rejtvény megfejtése: hitvallás. A nyertes: Házelmajer Bernadett, Ipolyszalka. Gratulálunk, az ajándékot postán küldjük!

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

2 3 4 5 6 7 1

2

3

4

5

6

7


NAPRAFORGÓ

Aki tegnap voltál: ma már nem te vagy, Aki holnap léssz: ma még nem te vagy. (Weöres Sándor) Keresd a Reményt a Facebookon!

Egyházi bál az Ipoly mentén Jótékonysági bált rendezett három ges, képes az összefogásra a három teIpoly menti község január utolsó hét- lepülés. végéjén. A cél nemes volt: az ipolyvis- Az ipolyviski plébánia több éven át ki, az ipolypereszlényi és a százdi hí- üresen állt, a korábban itt szolgáló, idős lelkiatya nyugdíjba vonulása után ugyanis nem érkezett azonnal utód. Balga Zoltán atya személyében azonban az elmúlt év nyarán új lakója lett a felújításra szoruló épületnek, így a hívek - az új plébános vezetésével összefogtak annak érdekében, hogy a plébániahivatal vek az ipolyviski plébánia javára gyűj- helyrehozatala mihamatöttek adományokat. A rendezvény rabb megvalósulhasson. helyszínéül Százd község nemrég fel- A százdi művelődési újított művelődési háza szolgált. A házban a három községből községeket az ipolyviski plébánia köti csaknem száznegyvenen össze, a rendezvény megszervezése pe- gyűltek össze, megtöltve az dig bizonyossá tette, hogy ha szüksé- ízlésesen felújított és a ren-

Villámpostaládánkból dezvényre kicsinosított termet. A bált közös imával nyitotta meg a lelkiatya, majd az elmúlt években méltán hírnevet szerzett százdi citerazenekar szórakoztatta az egybegyűlteket. Ezt követte Klukon Krisztián és Tóth Dominika virtuóz gitárjátéka, az est további részében pedig a környékbeli Inkognitó zenekar gondoskodott a jó hangulatról. A felajánlásoknak köszönhetően több mint nyolcvan tomboladíj gyűlt össze, a sorsjegyekből befolyó

összeg a felújításra szánt keretet gazdagította. Az est nagyon jó hangulatban telt, a táncoló párok megtöltötték a parkettet. Ahogyan azt Balga Zoltán atya mondta: „Megmutattuk, hogyan kell szépen, keresztény módjára mulatni." Köpöncei Csilla

Nick Vujicic Magyarországra látogat Nick Vujicic 2013. április 19-20-án Magyarországra látogat a Nem Adom Fel Alapítvány, az Ez az a nap! Szervezőiroda és a Szeretet a Válasz Egyesület közös szervezésében. 2012 októberében személyesen is találkozhattunk Nickkel Horvátországban, amikor meghívtuk Magyarországra, hogy minél többen felbátorodjatok szolgálata által – írják a szervezők az ezazanap.hu weboldalon. A vele való találkozás után mindenki úgy érzi, hogy bármit meg tud tenni, és nincs olyan szó, hogy „lehetetlen”! „Az Ez az a nap! rendezvények több mint egy évtizede a hit, a remény és a szeretet nevében kerülnek megrendezésre. Évente tízezrek kíváncsiak egy jobb és szebb élet lehetőségére rendezvényeink által. Amit adni tudunk, soha nem más, mint az evangélium tiszta üzenete. Ez a valós és igazi remény minden ember számára. Amikor Nick Vujiciccsal találkoztunk, ez az üzenet nála hatványozódott. Kevés embert láttam, aki hitelesebben képviselte volna az örömhírt, mint ő. Mindent megteszünk, hogy minél többen találkozzanak Nickkel, példáját látva felbátorodjanak és megerősödjenek hitükben” - mondta el László Viktor a decemberi sajtótájékoztatón. Az már biztos, hogy Nick Vujicic Budapesten és Debrecenben tart előadásokat, további helyszín még egyeztetés alatt. A további részletek és a jegyértékesítés február közepétől várható. ezazanap.hu/Remény • WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


GONDOLKODÓ

REJTVÉNY

To l e d ó b a n található (!); 35. Vége a sakkjátszmának; 36. Síléc, síelés – angolul; 38. (Merényletre) időzített robbanó szerkezet; 41. A teljes ábécé eleje; 42. Fordulat – szlovákul; 44. Hiányos férfinév; 45. „Quo ....?“ (H. Sienkiewicz); 47. Kipling kígyója; 48. Az ókori Róma egyik tartománya volt; 51. Apó, itt névelővel; 52. Aminek időben nincs se kezdete, se vége; 54. Bolygó közepe (!); 55. Kálium, deutérium és laurencium; 57. Szatén páros betűi; 58. Kártyában az utolsó ütés; 60. Egyetemi díszterem; 63. (Fa)ragasztó; 65. Szlovák személyes névmás; 66. Shakespeare-hős; 67. Lemar, de hangtalanul (!); 69. Becézett férfi- és női név; 71. Fluór, ittrium és nitrogén; 72. Istentagadó; 75. Az adásvétel tárgya; 77. A rejtvény harmadik része;

A mai evangéliumi részlet két jelképet tartalmaz. Az első: Jézus Péter hajójából tanít, s ez a hajó az Egyház előképe. A nagy halfogás pedig annak jelképe, hogy Jézus elég hatalmas volt ahhoz, hogy ... a mondat befejezése a vízsz. 1, függ. 22, vízsz. 77 és vízsz. 25 számú sorokban. Rejtvényünk fő soraiban Benjamin Franklin amerikai fizikus, filozófus egyik szép gondolatát rejtettük el. A megfejtést nyílt levelezőlapon vagy villámpostán február 15-ig küldjék el szerkesztőségünk postai: REMÉNY, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy e-mail címére: remeny@remeny.sk A levelezőlapra írják rá: GONDOLKODÓ Vízszintes sorok: 1. A rejtvény első része; 13. A Véső (Caelum) csillagkép latin rövidítése; 14. Légiposta, ismert angol szóval; 15. Bácsi; 17. Bársony-darab (!); 19. Olaszország és Ecuador autóinak betűjele; 20. Női név; 22. Ibidem (ugyanott), rövidítve; 23. Központi idegrendszere; 25. A rejtvény befejező része (a nyíl ir. folyt.); 27. Ének, dal – angolul; 29. Félsziget középső része (!); 31. Király – franciául (fölös ékezet); 32. Fafúvos hangszer; 34.

Függőleges sorok: 1. Aktínium; 2. Svéd származású amerikai színésznő volt (Greta, 19051990); 3. Angol helyeslés; 4. Tiszti rendfokozat; 5. Római 51; 6. Mesefigura (ék. hiba); 7. E közelebbi; 8. A pedálhajtású kerékpár feltalálója (Kirkpatrick, 1813-1878); 9. Idegen szavak előképzője, jelentése: kettős; 10. .... van belőle = nagyon unja már; 11. Idegen eredetű női név; 12. Állóvíz; 16. A múlt sz. neves írónője, az utolsó kockában

SOKSZÍNŰ EGYHÁZ Abortuszellenes tömegtüntetés Washingtonban Több tízezres tüntetésen tiltakoztak abortuszellenes mozgalmak január 25-én Washington központjában az ellen, hogy legális a művi terhességmegszakítás az Egyesült Államokban. A Menetelés az életért (March for Life) elnevezésű, évente megrendezett megmozdulás ezúttal csaknem pontosan egybeesett annak a 40. évfordulójával, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság az 1973. január 22-én hozott határozatával engedélyezte az abortuszt azt országban. – A távolból csatlakozom mindazokhoz, akik az életért menetelnek, és imádkozom azért, hogy a politikai vezetők megvédjék a meg nem születetteket, és előmozdítsák az élet kultúráját – írta az-

keresztneve kezdőbetűjével (19041983); 18. Oxigén, ezüst és bór; 21. Római 1005; 22. A rejtvény második része (a nyíl ir. folyt.); 24. Jemen és Laosz autóinak betűjele; 26. Hokovce magyar neve; 28. Fekete – franciául; 30. Az utolsó betű pótlásával: állattan, idegen szóval; 33. Koptat, de csak a közepén (!); 35. Megapascal; 37. Régi, népies szóval: szállás, lakás; 39. .... - kelletlen; 40. (Színházi) idény; 43. Osztrák, portugál és kambodzsai gépkocsik jelzése; 46. Gázlómadár; 49. A holland, luxemburgi és jemeni autók jelzése; 50. Bizánci szentkép (föl. ékezet); 53. Megolvasztott fémet formába tölteni; 56. Bratislava pereme (!); 58. Áltat, bolondít, félrevezet; 59. Szinyei ... Pál; 61. Francia folyó; 62. A vízsz. 66 közepe; 64.

nap Twitter mikroblogján a részvevőkhöz intézett üzenetében XVI. Benedek pápa. A közvélemény-kutatások szerint az amerikaiak többsége nem támogatja, hogy visszavonják az abortusz legalizálását. A Katolikus Egyház természetesen személynek tekinti a magzatot, akinek nem lehet elvenni az életét. Magyar Kurír

A kínzás Európában is jelen van „A szigorú szabályozások ellenére Európa sem mentes az emberi jogok elleni támadásoktól: mind az erőszak, mind a kínzás a mai napig is létező jelenségek a földrészen” – írja a Keresztény összefogás az erőszak ellen (Acat) nevű francia emberi jogi szervezet „Erőszakos világ” című tanulmánykötetében. A január 23-án megjelent terjedelmes kiadvány a kínzás körülményeiről – gyakoriságáról, elköve-

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

Vissza: kötőszó; 68. A tárgy egyik kérdőszava; 70. A történelmi Magyarországon: tartományi kormányzó; 71. Fej; 73. Személyes névmás; 74. Trón eleje (!); 76. Az Egyesült Királyság angol rövidítése.

Megfejtés A 3. számunkban közölt rejtvény megfejtése: „Ahol nincsen emberi reménység, ott vagyon az Isteni segítség.” A helyes megfejtők közül sorsolással ajándékot nyert: Bényi Máté, Keszegfalva. Gratulálunk!

tőiről és elszenvedőiről – számol be négy kontinens 19 országában. Az Acat idén az európai országok közül Fehéroroszországot, Olaszországot és Szlovákiát vizsgálta (Franciaországra, az Egyesült Királyságra, illetve Spanyolországra korábban került sor). Fehéroroszországban a kínzás alkalmazása „bevett gyakorlat” – írja a jelentés. De a kínzás nem csak a diktatúrák sajátja. A helyzet Olaszországban ugyan teljesen más, az Acat mégis talált példát „súlyosan erőszakos cselekedetekre a rendfenntartó erők részéről, kihallgatás, letartóztatás vagy egyszerű rendőri ellenőrzések során”. Szlovákiában is hasonló az összkép: az Acat „elszigetelt” esetekről számol be, az erőszak elszenvedői elsősorban romák. „A rendőrök által a romák ellen elkövetett kegyetlen cselekedetek pofonok, ökölcsapások, rúgások és mindenféle kemény tárgyakkal való ütlegelés formájában jelennek meg” – írja a jelentés. Magyar Kurír


APRAJANAGYJA Fizetett hirdetések KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából volt lelkiatyánkat,

„Isten áldása kísérje életed, oltalmazza a Szűzanya minden lépésed, hogy még sokáig élhess jó erőben, egészségben szeretteid körében.”

ELEK LÁSZLÓ komáromi esperesplébánost. Kérjük a jó Istent, tartsa meg őt sokáig erőben, egészségben, és a Szűzanya oltalmazza és kísérje további áldásos munkáját.

Albán József: Böjti kalauz

Február 12-én ünnepli 75. születésnapját Boldogfán

Ez a kis kötet segítséget nyújt a böjti időszakra, szép gondolatokkal és elmélkedésekkel. Ára: 1,63 Eur helyett 1,29 Eur

KLENOVICS VILMOS. E szép ünnep alkalmából hálás szívvel és sok-sok szeretettel köszöntik:

A gútai rózsafüzér-társulat és a hívek

szerető felesége, fiai, menye és a kis unokája, Sztella

„A legszebb hivatás a világon Istent szolgálni a szent oltáron Lehívni Krisztust halkan, nesztelen, s szemébe nézni: ez a végtelen.” Tisztelettel és szeretettel köszöntjük ELEK LÁSZLÓ esperesplébános atyánkat születésnapja alkalmából. Köszönjük egyházközségünkben odaadó szeretettel végzett, áldozatos lelkipásztori tevékenységét. Kérjük a Szentháromságos egy Isten áldását és a Szűzanya oltalmát minden napjára.

BÖJTI AKCIÓ

GYÁSZJELENTÉS

A KIADVÁNY MEGRENDELHETŐ: Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava vagy office@remeny.sk Akciós ajánlatainkra a Remény-barátoknak nyújtott 10%-os kedvezmény nem vonatkozik!

Mély gyásszal és fájó szívvel búcsúzunk HRECSKA IRÉNKÉTŐL, aki hosszú éveken át töltötte be templomunkban az előimádkozó szerepét és tagja volt a rózsafüzér-társulatnak. Sosem felejtjük el áldozatos munkáját és szeretetét!

Az őrsújfalui hívek, a Mária légió és a rózsafüzér-társulat tagjai

A hidaskürti hívek

KÖNYVAJÁNLÓ SZTYAHULA László: A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918–1950

Adakozók A zétényi olvasók Zilizi Emerencia, Pered A besenyői hívek Egy vereknyei hivő W. I., Újfalu

20,00 Eur 40,00 Eur 50,00 Eur 30,00 Eur 15,00 Eur Isten f izesse meg!

„A szeretetnek melege van a természet hidegében, világossága van az élet sötétségeiben, és a szeretetnek ajkai vannak, amik mosolyognak velünk az örömben.” (Gárdonyi Géza)

A könyv elsősorban hatalmas, jelentős részében mindeddig feldolgozatlan forrásanyagra – sajtó, Magyar Országos Levéltár, egyházmegyei gyűjtemények, vatikáni dokumentumok – és a rendelkezésre álló szakirodalomra támaszkodik. A téma átfogó vizsgálatára a korábbiakban nem került sor, ezért a munka összességében, valamint több ponton is hiánypótló vállalkozás, amely kronologikus sorrendben megszerkesztett 5 főfejezetben – azokon belül pedig logikusan felépített tematikus bontásban – követi nyomon a Trianont követő évtizedekben többször ismétlődő területi változásoknak a kisebbségi helyzetbe került magyar katolikus közösségre gyakorolt hatását. A vállalkozás, a kontinuitások és diszkontinuitások hullámzását pontosan megrajzolva megkülönböztetett figyelmet fordít a választott téma sokirányú és összetett kontextusának felvázolására: a magyar és a csehszlovák belpolitikai élet, valamint a vatikáni háttér, illetve a nemzetközi összefüggések bemutatására. A dolgozat legfőbb értéke a jogfosztottság, a jog- és létbizonytalanság státusába szorított magyar katolikus kisebbség nemzeti önazonosság-tudata alakulásának, a sajátos „felvidéki szellemiség” formálódásának megjelenítése a magyar nemzeti összefogás konkrét – olykor egyszerre megrendítő és felemelő – példáin keresztül. (A könyv terjedelme: 250 oldal.) Megjelenési idő: 2013 második fele A könyv ára: 10,- € + postai utánvét cca 3,- € A könyv a szerzőnél rendelhető meg 2013. március 31-ig elektronikusan: sztyahula.laszlo@gmal.com vagy postán: SZTYAHULA László 943 57 Kamenín 259

MEGRENDELÉS Megrendelem SZTYAHULA László: A csehszlovákiai magyar katolikus egyház története 1918-1950 című könyvet. Megrendelő neve, címe: …………………………………………… …………………………………………… Példányszám: …………………………………………… Névre dedikálva – igen – nem

FELHÍVÁS A Glória Kiadó felhívja azon tisztelt ügyfelei figyelmét, akik eddig még nem rendezték a fennmaradt tartozásukat, hogy rövid időn belül pótolják mulasztásukat. Megértésüket köszönjük.

Remény elérhetőségek Főszerkesztő-helyettes: Albán József Tel.: +421 (0)948 057 510 Felelős szerkesztő: Bertha Éva Tel.: +421 (0)948 057 509 Szerkesztő: Orbánné B. Mária Tel.: +421 (0)948 057 506

www.remeny.sk remeny@remeny.sk Hirdetésfelvétel, lapterjesztés: Blahóné Kamenár Gabriella Tel.: +421 (0)905 255 154 kamenargabi@gmail.com

KÖNYVRENDELÉS: office@remeny.sk vagy 0948/057 508

• WWW.KATOLIKUS.SK • WWW.REMENY.SK


REMÉNY

Hidd, amit

énekelsz Kiss Róbert „Aki szeret, az énekel, aki énekel, az kétszeresen imádkozik” (Szent Ágoston) Talán nem túlzás azt állítani, hogy az ima a hívő ember „anyanyelve”. S egész biztosan igaz a mottóban idézett Szent Ágoston-i mondás is: „…aki énekel, az kétszeresen imádkozik.”. Ismerjük vajon „énekes anyanyelvünket”? Elgondolkoztatnak olykor az ismerős templomi dallamok s énekeink szavai? Tamás József plébános írta egy helyen: „A magyar nép éneklő nép. Énekben mondja el örömét és bánatát, és ezzel vigasztalódik. A mai nyugtalan világban nagyon is szükség van erre, főleg a templom meghittségében.” „Kihez menjünk, Uram Jézus? Igazság, út csak Te vagy, Benned hiszünk és reménylünk, Soha, soha el ne hagyj!” (Glória, 226., 4. versszak) Papjaink és hitoktatóink rendszeresen lelki megújulásokon vesznek részt. Vannak plébániák, ahol a hívek részére lelki délutánokat szerveznek. Jézushoz mennek és másokat is Jézushoz vezetnek, aki „az út, az igazság és az élet” ( Jn 14, 6). Mennyi kegyelem és áldás származik ezekből az imatalálkozókból. A lelki megújulás az isteni élet növekedése bennünk. Jézushoz megyünk, hogy tanuljunk tőle. Alkalom, hogy javítsunk az Istennel való személyes kapcsolatunkon, hogy életképessé váljék szolgálatunk. Jézus megtanít bennünket elfogadni mindent, amit a jó Isten ad nekünk. Neki minden élethelyzetre van megoldása, mert neki semmi sem lehetetlen. Jézushoz megyünk, hogy beszélgessünk az Úrral, félelem nélkül, a szív mélyéből, nagyon konkrétan. Időt szánunk az Istennel való találkozásra, hogy átadjunk neki mindent, mert mindent tőle várunk. Egy férfi lelkiéletéről, hitéletéről szóló tanúságtevésében mondta, hogy nem múlik el úgy nap, hogy ne gondoljon Istenre. Minden reggel ugyanabban az órában imával kezdi a napot. Közbenjár Istennél a családjáért, Istenre bízza mindannyiuk életét. Könyörög a szenvedőkért, a beteg ismerőseiért és Istentől távol álló felebarátai megtéréséért. Azt is elmondta, hogy sokszor nehezére esik megszólalnia. Néha hiábavalónak tűnik számára az imára fordított idő, mert szavait üresnek érzi. „Harc folyik a bensőmben. Nagy csapda ez, de tudom, hogy csak a sátán akar elbizonytalanítani, hogy felhagyjak a lelki harccal és vele a hitem is megtorpanjon.” Mennyire igaza van ennek a férfinak. Soha nem szabad felhagyni a lelki küzdelemmel. Akkor is ki kell tartani, ha fáradtak vagyunk, ha a kísértő azt súgja: ráérsz, majd holnap bepótolod. Gyengeségből nem szabad abbahagyni az imát. Kitartóan kell kérnünk Jézust, neki kell hinnünk és benne kell remélnünk. Ő soha el nem hagy bennünket.

A Te igéd az én igém Bizonyára mindannyiunknak vannak olyan szentírási szakaszai, részletei, amelyek különösen kedvesek számunkra. Vagy azért, mert egy-egy élethelyzetünkben nagyon találónak, szívünkhöz szólónak tartottuk-tartjuk a bennük foglaltakat, vagy mert utat, irányt mutatnak, erőt, ösztönzést nyújtanak számunkra. Az is lehet, hogy valamilyen esemény kapcsán figyeltünk fel éppen arra a bizonyos isteni szóra, amely új távlatokat nyitott életünkben, elmélyítette hitünket…

Lelkigyakorlatok Máriabesnyőn 2012. február 18-22. (hétfő vacsorától péntek ebédig) „Imádsággal és böjttel” Nagyböjti csendes lelkigyakorlat kenyéren és vízen minden korosztály számára Vezeti: Kemenes Gábor atya 2013. február 20-24. (szerda vacsorától vasárnap ebédig) Gyógyító lelkigyakorlat minden korosztály számára – „Legyen neked a Te hited szerint” Vezetik: Szt. Ferenc Kisnővérei 2013. február 21-24. (csütörtök vacsorától vasárnap ebédig) Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Cseh Péter Mihály atya 2013. március 8-10. (péntek vacsorától vasárnap ebédig) „Kapj észbe!” Lelkigyakorlat minden korosztály számára Vezeti: Bokros Levente atya Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház, 2100 Gödöllő-Máriabesnyő, Kapucinusok tere 3. Tel.: 0036/28/420-176, 0036/510-740, Fax/Üz.rögz.: 0036/28/510-742 www.matersalvatoris.hu, e-mail: matersal@invitel.hu

2013-as naptár Remény egylapos falinaptár Ára: 0,20 Eur Megrendelhető: 0948/057508 vagy office@remeny.sk

• ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP • 2013. FEBRUÁR 10.

Kedves Olvasóink! Írják meg nekünk, melyik a kedvenc szentírási idézetük, mikor, hogyan vált azzá, miért szeretik, mit jelent az életükben Istennek éppen ez az igéje. Ha több kedvencük is van, írják meg valamennyiről, miért ragadták meg éppen ezek a mondatok, gondolatok szívüket-lelküket. Leveleiket „A Te igéd az én igém” megjelöléssel elsősorban a remeny@remeny.sk villámpostacímen várjuk. (Ha nincs internet-hozzáférésük, akkor a Remény, Žiacka 4., 821 06 Bratislava címre is elküldhetik levelüket.)

Értesítés A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola dunaszerdahelyi kihelyezett tagozata értesíti az érdeklődőket, hogy a 2013/14-es tanévben, a Boldog Batthyány-Strattmann László Intézetben a következő tanulási lehetőségeket kínálja az első évfolyamban: 1. Szociális munka (Bc.) képzés – nappali tagozat (magyar nyelven) 2. Szociális munka (Bc.) képzés – nappali tagozat (szlovák nyelven) 3. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (magyar nyelven) 4. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (szlovák nyelven) A képzés Dunaszerdahelyen történik. Ezen kívül az ipolysági Boldog Apor Vilmos Konzultációs Központban a következő képzések indulnak: 1. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (magyar nyelven) 2. Szociális munka (Bc.) képzés – részidős – esti tagozat (szlovák nyelven) A képzés Ipolyságon történik. Március 2-án, szombaton, 10.00–12.00 óra között személyesen is lehet érdeklődni a tanulmányokkal kapcsolatban, Dunaszerdahelyen, a Szent János Magyar Tannyelvű Egyházi Alapiskolában (Vásártér 1., I. em.). Bővebb információ a főiskola honlapján: www.vssvalzbety.sk és www.uni.katolikus.sk A házasság természetes szerkezetét, egy férfi és egy nő kapcsolatát is el kell ismerni és előnyben kell részesíteni azokkal a törekvésekkel szemben, hogy ezt jogilag egyenlővé tegyék gyökeresen más párkapcsolati formákkal. Valójában ezek az irányzatok kárt okoznak a házasság intézményének, hozzájárulnak elbizonytalanodásához, elhomályosítják különleges jellegét és pótolhatatlan társadalmi értékét. XVI. Benedek pápa

remeny_2013-06_febr-02  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you