Page 1

The abundance of nature is yours! Businessplan voor een Açaí-plantage in Marajo, Brazilië

1


2

Versie 01 | Maart 2013


Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 5

PureAmazone, pure nature!

7 Inleiding

I Het project

9

Açaí – de nieuwe gezondheidstrend

9

Superieure bron van antioxidanten

11 Ontstaansgeschiedenis PureAmazon BV 12 Fundering | project I 13 Financieringsmotief 13 Grip op de plot 14 Wetenschappelijke begeleiding 15 Irrigatie en oogsten 16 Belém 17 Investeren met positieve effecten 17 MVO - werkgelegenheid en scholing 19 Açaí-keten | project III en IV 19 Verschillende productvormen 21 Palmhart, ‘bijproduct’ van de Açaí-palm

II Financiële toelichting

3

23 Input eerste plot 23 Cashflow investeerder

III Financële overzichten

25 Liquiditeitsbegroting 30 Tot slot

The abundance of nature is yours!


4

Versie 01 | Maart 2013


PureAmazone, pure nature! Brazilië is een ‘emerging market’ en van oudsher een land met een rijke natuur en een grote diversiteit aan natuurlijke bronnen. Vooral het Amazonegebied biedt een enorme rijkdom aan bomen, gewassen, vruchten en noten. Die overvloed biedt ongekende exportmogelijkheden, met name in de voedings- en geneesmiddelenindustrie. Pas sinds enkele jaren dringen de omvang van die rijke natuur en vooral de ongekende gezondheidsaspecten van Braziliaanse vruchten, het zogenaamde ‘superfruit’, echter pas goed tot ons door. Zoals die van de Açaí-bes. Bijzondere gezondheidsclaims De Açaí is een klein donkerblauw besje dat een groot

De aandeelhouders van de Nederlandse BV PureAma-

aantal oxidanten heeft, heerlijk smaakt en bijzondere

zon BV zijn in eerste instantie Stephan Krook en Wim

gezondheidsclaims biedt. Wereldwijd gezien is de be-

Heemskerk in een 20/80 verdeling. De 80% wordt in

hoefte aan Açaí enorm groot, wat vooral veroorzaakt

een later stadium in gelijke delen van 40/40 verdeeld

wordt door het groeiende verlangen en streven onder

tussen Wim Heemskerk en de BV van Harm Meelis-

de wereldbevolking naar een zo gezond mogelijk le-

sen, de eigenaar van de gronden. De gegevens van de

ven. Bijkomend voordeel is dat de supergezonde Açaí-

drie aandeelhouders treft u elders in dit rapport aan

bessen zich bijzonder goed lenen voor de verwerking

(hoofdstuk IV – Namenlijst).

in producten als juices, smoothies en vruchtensappen, waarmee een ongekend grote en booming markt kan worden aangeboord en bewerkt. PureAmazon - Invest in the abundance of nature De Nederlandse BV PureAmazon brengt kennis op

5

landbouwgebied in, heeft de beschikking over de gronden en over kapitaal om de plantages te starten en te exploiteren. PureAmazon BV beschikt bovendien over de benodigde exportcontacten om de opbrengsten te vermarkten.

The abundance of nature is yours!


6

Versie 01 | Maart 2013


Inleiding In dit businessplan stellen wij u een nieuw pro-

Het totale plan bestaat uit 4 projecten:

ject in Brazilië voor. In het Amazonegebied doet

I

zich de kans voor om meerdere ‘plots’ (percelen

Het produceren van de Açaí-bes en het laten ver-

land) te ontginnen en als plantage te exploite-

werken van de bessen tot pulp;

ren. Deze plantage, gelegen in Marajo (coördina-

II

ten: S 00°45.859’, W 048°40.583’), is uitermate

De verkoop van de pulp aan een Braziliaanse partner;

geschikt om de bessensoort Açaí te kweken.

III Het bedienen van grootverbruikers in Brazilië en

Tijdens het uitwerken van de ideeën om Açaí-

Europa;

bessen op de markt te brengen, werd al snel dui-

IV

delijk waar het kweken van deze bes nog meer

Alsmede van eindgebruikermarkten buiten het

toe zou kunnen leiden. Ook bleek er binnen het

Zuid-Amerikaanse continent.

team al voldoende kennis van zaken en netwerken aanwezig te zijn om aan deze plannen ver-

Dit businessplan geeft inzicht in de opzet van, in

dere invulling aan te geven en deze ook buiten

eerste instantie, project I en II. Deze twee projec-

Brazilië uit te rollen. De ambities en het draag-

ten zijn door hun eenvoudige karakter zeer goed

vlak hiervoor zijn in kaart gebracht. Omwille van

gezamenlijk te realiseren en vormen de voorbe-

de beheersbaarheid is het geheel opgedeeld in

reiding op de projecten III en IV. Laatstgenoemde

vier projecten.

twee projecten zullen door hun veelzijdigheid later ieder in een afzonderlijk ondernemingsplan worden gepresenteerd. Van project III en IV staat

7

overigens wel een korte impressie vermeld. Indien alle projecten met elkaar in verband worden gezien, wordt duidelijk dat de start van project I en II het begin is van een omvangrijk initiatief in de wereld van fruitdrinks.

The abundance of nature is yours!


8

Versie 01 | Maart 2013


I Het project Açaí – de nieuwe gezondheidstrend

nadat er aandacht aan de Açaí werd gegeven door te-

Tegenwoordig zijn mensen bewuster met hun ge-

levisiedokter Mehmet Oz (Dr. Oz) in The Oprah Winfrey

zondheid bezig en maken natuurlijke ingrediënten

Show in 2008. Ook loopt momenteel onderzoek naar

steeds meer deel uit van hun dagelijkse voedingspa-

de werking van stoffen in de Açaí-bes die kankercel-

troon. De natuur biedt gelukkig veel gezonde voeding,

len zouden doden, waaronder bij leukemiepatiënten.

waaronder een breed scala aan fruit. En dat fruit heel gezond is, weet iedereen.

Bekijk het You Tube filmpje: http://youtu.be/ax1HSgrmPLU, of

Al eeuwenlang maken de verschillende stammen in

scan de QR code met de smartphone.

Brazilië gebruik van wat de natuur in het Amazonegebied hen te bieden heeft: de Açaí-bes. Een kleine

Superieure bron van antioxidanten

donkerblauwe bes met een hoge voedingswaarde

De bijzondere smaak van de bes doet denken aan

en medicinale eigenschappen. De westerse wereld

bosbes, noten en chocolade. De Açaí-bes bevat mi-

heeft pas enkele jaren geleden kennisgemaakt met

neralen die niet voorkomen in andere fruitsoorten en

deze supergezonde bes uit Brazilië. Daarvoor was een

een weldadige invloed hebben op het verouderings-

belangrijke reden: de bessen zijn bederfelijk en door

proces. De afbraak van huidcellen wordt vertraagd

hun beperkte houdbaarheid moeilijk te transporte-

en de aanwezigheid van omegavetzuren zorgt ervoor

ren. Dankzij voortschrijdende moderne technieken is

dat de weefsels soepel blijven. Ook heeft de Açaí-bes

het nu mogelijk om de bessen te verwerken tot pulp

bestanddelen die zowel de cholesterol als de bloed-

voor opslag en transport, waarbij de gezonde voe-

druk verlagen. De aminozuren zijn de bouwstenen van

dingsstoffen behouden blijven.

eiwitten en spierweefsel, terwijl op hun beurt die ei-

9

witten weer essentieel zijn voor de groei, het herstel De Açaí-bes behoort tot de nieuwe gezondheidstrend,

en de instandhouding van huid, spieren, organen, bot-

met als gevolg dat de Açaí-plantages in Zuid-Amerika

ten, haar en nagels. Daarnaast zou de spijsvertering

nu in aantal en omvang toenemen. Dit in tegenstel-

positief beïnvloed worden door de voedingsvezels en

ling tot het einde van de vorige eeuw, toen de vrucht

de onverzadigde vetzuren in de Açaí-bes. Veel weten-

eigenlijk alleen voor lokaal gebruik werd geteeld. In

schappers zijn ervan overtuigd dat de donkerblauwe

de Verenigde Staten is de populariteit sterk gestegen

bessen een afslankende werking hebben.

The abundance of nature is yours!


Als één van de belangrijkste eigenschappen wordt

De vele gunstige werkingen die de Açaí-bes worden

geclaimd dat de Açaí-bes een superieure bron is van

toegeschreven zijn o.a.:

antioxidanten: stoffen voor een gezonde stofwisseling

• Verbetert de stofwisseling

in ons lichaam die we nodig hebben om de zogeheten

• Verlaagt de cholesterol

vrije radicalen, die ontstaan bij de beschadiging van

• Verlicht gewrichtspijn

cellen als gevolg van luchtverontreiniging, stress en

• Versterkt het immuunsysteem

roken, tegen te gaan. De claim is een positieve: de bes

• Verbetert de spijsvertering

is heel goed voor het lichaam en de geest door de an-

• Stimuleert de vetverbranding

tioxidanten.

• Verbetert de bloedcirculatie • Verbetert het concentratievermogen

De vele gunstige werkingen die de Açaí-bes worden toegeschreven zijn o.a.: Als één van de belangrijkste eigenschappen wordt geclaimd dat de Açaí-bes een superieure bron is van antioxidanten. Deze antioxidanten zijn stoffen voor een gezonde stofwisseling van het lichaam en hebben we nodig om de zogeheten vrije radicalen – die ontstaan bij de beschadiging van cellen als gevolg van luchtverontreiniging, stress en roken – tegen te gaan. De claim is een positieve: de bes is heel goed voor het lichaam

10

en de geest door de antioxidanten.

Versie 01 | Maart 2013

• Geeft energie en vitaliteit.


Over wat antioxidanten nu precies zijn en waarom ze

Ontstaansgeschiedenis PureAmazon BV

zo belangrijk zijn voor het lichaam, verwijzen wij u te-

Initiatiefnemer van het PureAmazon-project, waar-

vens naar een ander filmpje over

uit de gelijknamige BV is voortgekomen, is Stephan

research naar de Açaí-bes:

Krook (45). Hij is eigenaar van Flatsign, een onderdeel

http://youtu.be/dbgS9dUXSzY , of

van een reclamegroep die al ruim veertien jaar actief

scan de QR code met de smartphone

is in auto- en gevelbelettering, spandoeken, textieldruk en drukwerk.

De Açaí-bes heeft inmiddels een wereldwijde reputatie als super food of ‘superfruit’ en wordt in al-

Op zijn zoektocht naar partners, kwam Stefan Krook

lerlei producten verwerkt, zoals: vruchtensappen,

in Nederland Wim Heemskerk tegen. Wim Heemskerk

voedingssupplementen, cosmetica, thee, koffie en

(43) is volop actief in de juice- en foodwereld en heeft

afslankproducten. Antioxidanten gaan, rekening hou-

in deze branche een uitgebreid netwerk weten op te

dend met de verwachting voor de komende jaren, een

bouwen. Hij is innovator in Food & Beverage-concep-

enorme boost brengen in de wereld van gezondheid.

ten bij diverse bedrijven in de food branche. Binnen PureAmazon BV adviseert Wim Heemskerk in de opbouw en exploitatie van de plantage. De derde partner is de landeigenaar Harm Meelissen (64). Hij is van Nederlandse afkomst, is met een Braziliaanse vrouw getrouwd en woont al meer dan 30 jaar in Brazilië. Harm Meelissen is agrariër in het

11

Braziliaanse Salvatera (Amazonegebied). Op zijn boerderij in Marajo van 2.000 hectare houdt hij buffels voor onder andere mozzarella van hoge kwaliteit. Op zijn land worden de Açai-bessen van PureAmazon BV verbouwd. Deze drie personen vormen samen de kern van de onderneming. Zij opereren in een Nederlandse BV-vorm,

The abundance of nature is yours!


waarmee zakelijk naar buiten wordt getreden. De

onder herbebossing en Açaí verwant is aan gras en

naam van de onderneming is PureAmazon BV. De

palmbomen.

ondernemers en de BV zijn in dit ondernemingsplan synoniem voor elkaar. Daarom wordt vanaf nu steeds

Hoofdzakelijk bestaat de complete kavel momenteel

van PureAmazon BV gesproken.

uit platteland met hier en daar een palmboom. Die palmboom geeft een bijzondere vrucht: de Açaí-bes.

Fundering | project I

Uit onderzoek werd duidelijk dat er wereldwijd veel

De basis van het project is een stuk grond/kavel van

vraag is naar deze bes. Voorvloeiend uit die weten-

2.000 hectare in Marajo in het Amazonegebied, waar-

schap zijn de plannen ontstaan voor de aanleg van een

De eerste plot van 50ha is schoongemaakt en ontdaan van struiken en onkruid.

12 van Harm Meelissen de eigenaar is. Deze kavel wordt

Açaí-plantage. In de afgelopen maanden zijn er con-

door de landeigenaar voor de helft ter beschikking

tacten gelegd, zijn partijen samengekomen en hebben

gesteld om te gaan exploiteren. De Braziliaanse wet-

de plannen concreet vorm gekregen. PureAmazon BV

geving schrijft in principe voor dat bij projecten 50%

is nu klaar om tot de exploitatie van een Açaí-plantage

van het totaal aantal hectares uit natuurreserve moet

over te gaan. Eigenlijk zijn alle tools aanwezig om het

blijven bestaan. Deze regeling is echter niet van toe-

project krachtig en tot in alle geledingen op te zetten,

passing op dit project, omdat de beplante grond valt

uitgezonderd het startkapitaal waarvoor financiering

Versie 01 | Maart 2013


door derden nodig is. Tijdens het uitwerken van de

Buiten de garantie van gronden zal een verzekering

plannen van project I en II zijn er ideeën ontstaan over

worden afgesloten om eventuele risico’s af te dekken.

het bedienen van de horeca en de drankenindustrie.

Hierdoor ontstaat op maatschappelijk, gezondheids-

Ook voor particuliere afzetmarkten zijn producten en

en lokaal niveau een project dat, ondanks de afhanke-

concepten in de maak om ook daar de vruchten van te

lijkheid van de natuur, als defensief investeringspro-

plukken.

ject kan worden bestempeld.

Financieringsmotief

Grip op de plot

De beschikbare kavel van 1000 hectare zal gefaseerd

De start van de plantage met een plot van 50ha is een

als plantage in gebruik worden genomen door deze

bewuste keuze. De opbrengst van een dergelijke plot

in plots van 50ha per project op te splitsen. De eer-

met volwassen bomen is dan ongeveer 1.000.000 kilo

ste plot van 50ha is schoongemaakt en ontdaan van

Açaí-bessen per jaar. Hoewel er 1000 hectare land ter

struiken en onkruid. De volgende stap is het realise-

beschikking staat, wordt de opbouw op een realisti-

ren van een waterput ten behoeve van de irrigatie, het

sche manier gestalte gegeven. Als na een jaar de Açaí-

opzetten van het irrigatiesysteem en de aanleg van de

palmen op de eerste plot aan het groeien zijn, volgt de

voorzieningen voor elektra. Qua infrastructuur zijn er

beplanting van een tweede en derde plot van 50ha. Ter

aanpassingen in het wegennet nodig om het gebied

vergelijking: de grootste geïrrigeerde Açaí-plantage

voor vrachtwagens toegankelijk te maken. De beplan-

die Brazilië op dit moment rijk is, heeft een totale op-

ting vindt plaats door stekken van de Açaí-palmboom

pervlakte van 200 hectare.

lokaal aan te kopen. Met de eerste investering kan de plantage worden opgebouwd en zijn de kosten gedekt

13

tot aan de revenuen uit de eerste oogst. Met een investeerder wordt een contract afgesloten voor een periode van 5 jaar. Naast een transparant aandeel in de opbrengst, wordt de kavel/plot als extra zekerheid, gedurende de looptijd van de contractperiode, in het bezit gesteld van de investeerder.

The abundance of nature is yours!


In het besef dat Brazilië niet om de hoek ligt en het

begeleiding van dit hele proces is in handen van des-

voor investeerders ondoenlijk is om dagelijks fysiek

kundigen uit Belém en DLV Plant uit Wageningen. DLV

aanwezig te zijn, wordt moderne technologie ingezet.

Plant bewaakt het groeiproces en de kwaliteit van de

De ontwikkelingen op de plantage zullen door mid-

bodem door het nemen van grondmonsters. Op basis

del van live stream camerabeelden te monitoren zijn,

van deze data kan worden bijgestuurd om de kwaliteit

waardoor de gang van zaken dagelijks vanuit Europa

van de oogst optimaal te houden. De Universiteit Wa-

kan worden gevolgd en investeerders grip hebben op

geningen heeft aangegeven het project te willen be-

de plot. Uiteraard kan en mag een investeerder 365

geleiden en studenten uit Wageningen steeds tijdelijk

dagen per jaar komen kijken bij ‘zijn’ plot!

in Brazilië te stationeren om monsters uit te lezen. Ook wil men in Brazilië een minilab bouwen, zodat de

Wetenschappelijke begeleiding

onderzoekers alle benodigde faciliteiten ter beschik-

Het schoongemaakte terrein wordt gefaseerd be-

king hebben. Het lab wordt begeleid

plant, zodat er ook gefaseerd geoogst kan worden.

door DLV Plant.

Het duurt circa 2,5 jaar voordat een stekje tot een

14

volwassen palmboom van 9 à 12 meter hoog is uit-

DLV Plant – Wageningen

gegroeid en vrucht geeft. Elk stekje heeft meerdere

DLV Plant is een organisatie van bijna 200 mede-

scheuten die meegroeien en ervoor zorgen dat de

werkers bestaande uit verschillende teams;

palm altijd wel vrucht draagt. In de natuur kan de

elk met zijn eigen specialisme en sector.

palm tweemaal per jaar een oogst geven. De Açaí

De core business van DLV Plant is advisering

is er in twee kwaliteiten: de standaard en de betere,

aan primaire ondernemers in de tuin- en ak-

dikke kwaliteit. De standaard kwaliteit bes komt van

kerbouwsector. Dit advies betreft voornamelijk

een kleinere soort Açaí-palm. Het Amazonegebied

bedrijfsbegeleiding. Actuele ontwikkelingen op

beschikt over een ideaal klimaat voor de groei van de

teelttechnisch gebied en ontwikkelingen op ma-

Açaí-palmboom door de constante temperatuur van

nagementniveau van het bedrijf worden bij het

30 graden, de vochtigheidsgraad, de pH-waarde in de

advies betrokken. De internationale dienstverle-

grond en uiteraard de voeding. Alle essentiële onder-

ning van DLV Plant richt zich op het ondersteu-

delen voor de optimale groei van de palmbomen wor-

nen van telers wereldwijd en het opzetten van

den goed op elkaar afgestemd en gestimuleerd. De

nieuwe projecten.

Versie 01 | Maart 2013


Irrigatie en oogsten De aanleg van het irrigatiesysteem wordt uitbesteed

Het oogsten van de Açaí wordt door lokale bevolking

aan het bedrijf Irrigabem uit Belém; een professioneel

handmatig uitgevoerd door in de palm te klimmen en

bedrijf dat eerder plantages heeft voorzien van der-

de trossen bessen uit de boom te hakken. Alle bessen

gelijke systemen. Er is voldoende water in de grond,

worden, nadat ze van de palm zijn gehaald, in manden

dat voor de irrigatie van het terrein naar boven wordt

verzameld. De manden worden in een vrachtwagen

gepompt door middel van een krachtige waterpomp.

gestapeld en naar de fabriek vervoerd. De Açaí-bes

Het irrigatiesysteem wordt dusdanig aangelegd dat

moet binnen 24 uur na de oogst worden verwerkt,

per plot van 50ha afzonderlijk gevoed kan worden. De

omdat direct na het oogsten het versuikeringproces

stekjes worden om de 6 meter geplant, zodat voldoen-

redelijk snel intreedt. Versuikeren (bederf) is niet

de tussenruimte gecreëerd wordt om met een tractor

erg, maar tot een bepaald niveau. Daarom wordt alle

of een buffel tussen de palmbomen te manoeuvreren.

oogst in eerste instantie verwerkt tot pulp. Bij het tot

Het beplanten wordt door de landeigenaar en lokaal

pulp maken wordt de bes gefileerd en een klein beetje

personeel verzorgd. Ook het onderhoud is in handen

water toegevoegd, waardoor uiteindelijk een concen-

van lokaal personeel. Door het optimaal laten verlo-

traat van het fruit overblijft. Als het concentraat niet

pen van het groeiproces en dagelijks toezicht op het

gepasteuriseerd wordt is de houdbaarheid tot 12

geven van water en mest, is er de mogelijkheid om vrij-

maanden. Door te pasteuriseren wordt de houdbaar-

wel het hele jaar door te kunnen oogsten.

heid verlengd tot 24 maanden, maar dit gaat enigs-

15

de acaï oogsten worden in de fabriek bewerkt.

The abundance of nature is yours!


Volumehandel | project II zins ten koste van de positieve waardes van het fruit.

Ideaalbeeld is dat de Açaí-bes van de plantage door

Als het concentraat weer wordt gemengd met water

de fabriek tegen een marktconforme kiloprijs wordt

of andere sappen, is het meteen bruikbaar op indus-

aangenomen. Dan begint Project II: PureAmazon BV

trieel of consumentenniveau.

wil na verwerking door de fabriek de pulp van eigen oogst weer terugkopen om die binnen het eigen net-

Belém

werk in Europa te vermarkten. De verwachting is dat

Vanaf de plantage vindt het transport naar een fabriek

straks jaarlijks meer dan 50% van de netto pulp in

in Belém plaats, waar de ruwe oogst tot pulp wordt

Europa kan worden afgezet. Het terugkopen van de

verwerkt. Door van bestaande verwerkingsfabrieken

Açaí-pulp van ‘eigen bodem’ zal pas na drie jaar van

gebruik te maken, kan alle aandacht op het manage-

toepassing zijn. PureAmazon BV is reeds begonnen

ment van de plantage worden gericht. Bovendien

met het inkopen van Açaí-pulp van derden, met als

hoeft er geen geld geïnvesteerd te worden in een ei-

doel een afzetkanaal op te bouwen en een afzetge-

gen fabriek. In principe zijn de verwerkingsfabrieken

bied voor eigen oogst te creëren. Nu al zijn er klanten

in Belém de enige in de omgeving die dit verwerkings-

voor de kleinere hoeveelheden (pulp).

proces kunnen uitvoeren. De fabrieken in Belém le-

16

veren de pulp af in ronde afsluitbare tonnen van 200

De vraag naar de Açaí-bes neemt toe. Dat maakt met

kilo elk. In Fortaleza vindt de verdere verwerking van

name de garantie op het leveren van volume voor

de Açaí-pulp plaats door nauwe samenwerking met

partijen in de branche tot een belangrijk issue. Wan-

goede contacten uit het eigen netwerk aldaar. Een fa-

neer PureAmazon BV dat volume kan garanderen, is

briek in Fortaleza, die nu pulp verwerkt tot ingrediën-

het hek van de dam en zal de onderneming te maken

ten voor de horeca- en de voedingsmiddelenbranche,

krijgen met meerdere containers afzet en het voorfi-

heeft aangegeven graag te willen afnemen om aan de

nancieren van producenten. Contracten voor langere

toenemende vraag te kunnen voldoen. Deze fabriek

termijn gaan dan een grote rol spelen. Om die volu-

koopt zijn Açaí-pulp al in bij de fabrieken in Belém

mes straks te kunnen garanderen is nu een eerste ka-

en levert aan de industrie en de supermarktketens in

pitaalinjectie nodig. Ondanks dat er het hele jaar kan

Brazilië.

worden geoogst, is de prijs per kilo niet het gehele jaar door hetzelfde. In het regenseizoen (december -

Versie 01 | Maart 2013


juli) zijn de bessen duurder, omdat ze dan minder hard

financiële overzichten uitgewerkt. De financiële situ-

groeien. In het regenseizoen ligt de prijs per kilo rond

atie van project II heeft een meer ambulant karakter

de € 2,- en in het droge seizoen rond de € 1,-.

en is daarom achterwege gelaten. Potentiële investeerders worden in de gelegenheid gesteld om naar

Investeren met positieve effecten

Brazilië af te reizen en onder begeleiding of zelf de lo-

Een investeerder die in deze fase instapt, zal uit dit

catie te bezoeken. De ondernemers denken graag met

project op velerlei vlakken de positieve effecten van

de investeerder mee om tot een optimaal passende

zijn inzet terugvinden:

investering te komen.

• Een gezond product dat voor een groot publiek bereikbaar wordt;

MVO - werkgelegenheid en scholing

• Met duurzaamheid voor omgeving en onderneming;

De MVO- en duurzaamheidsaspecten van het project

• En positieve effecten voor zijn imago en financieel

voor de lokale omgeving zijn tweeërlei. Allereerst

rendement.

verschaft het project directe en zich toekomstig uitbreidende werkgelegenheid voor de lokale bevolking,

De financiering van alle investeringen voor de eerste

waardoor een deel van de inkomsten uit de onder-

plot kan door één of meerdere investeerders worden

neming via lonen en salarissen terugvloeit naar de

gedragen. Bij het schrijven van dit plan is rekening ge-

mensen die er werken. Daarnaast verschaft de sterk

houden met een variëteit aan financieringsmogelijk-

groeiende wereldwijde vraag naar Açaí, en naar pro-

heden. De investering bedraagt € 12.500 per hectare.

ducten waarin Açaí is verwerkt, voor continuïteit

Om een indruk te krijgen van het verloop van de

in die inkomsten en daarmee voor een positief toe-

investering en de ROI is het voorbeeld van 50ha in de

komstperspectief.

17

The abundance of nature is yours!


18

Versie 01 | Maart 2013


In de tweede plaats wordt gewerkt aan een scho-

Açaí-keten | project III en IV

lingsproject waarin de jongere generatie kansen

De Açaí-bes kan op verschillende manieren worden

krijgt aangereikt om lessen te volgen in een speciaal

toegepast, zonder dat de mooie eigenschappen van

gebouwd schooltje. Dit project, geïnitieerd en gefi-

de bes verloren gaan. Enkele toepassingen zijn hier-

nancierd door Harm Meelissen en zijn Braziliaanse

onder genoemd om de veelzijdigheid van de bes te il-

echtgenote, krijgt momenteel vorm en zal straks

lustreren. De latere schakels in de bedrijfskolom zijn

een centraal leer- en ontmoetingspunt gaan vormen

commercieel gezien misschien wel het meest interes-

voor de lokale gemeenschap en de kinderen die daar

sant. Vandaar dat PureAmazon BV nu ook op die ter-

wonen. De lesstof is erop gebaseerd dat de kinderen

reinen al actief is om klanten en afzetkanalen te creë-

kennis en vaardigheden krijgen aangereikt waarmee

ren voor Açaí-rijke producten. Nu nog met ingekochte

zij beter gewapend zijn voor de toekomst en daarmee

Açaí-grondstoffen, maar straks met de Açaí-bes van

beter kunnen profiteren van de groeiende economie

eigen bodem. Voor het uitrollen van de projecten III

en maatschappelijke ontwikkelingen in hun land.

en IV is de knowhow in huis en zijn er voldoende netwerken om de verdere marktontwikkeling op doortas-

Van de nationale Açaí-productie is 95% gecon-

tende wijze te realiseren.

centreerd in Belém in de provincie Para. Alleen al in de stad Belém wordt dagelijks 200.000 kilo aan

Verschillende productvormen

Açaí-pulp in andere producten verwerkt. In het

De fabriek in Fortaleza verpakt de pulp naar believen

Noordoosten van Brazilië wordt Açaí gebruikt voor

in verschillende productvormen, inhoudsmaten en

diverse, zowel zoete als hartige gerechten; het is

verpakkingen. In project III zal PureAmazon BV daar

cultureel gezien een onmisbaar product. Vanuit

de pulp laten crunchen tot pulpijsblokjes. Het is ook

dit Noordoosten is dit cultuurgebruik van Açaí ver-

nog interessant om de Açaí-bes te vriesdrogen tot

der gegaan richting Zuidoost en Zuid-Brazilië. In

poeder, voor verdere verwerking in capsules. Op korte

Rio de Janeiro wordt zo´n 500.000 kilo per dag aan

termijn laat PureAmazon BV al een container naar

Açaí gebruikt, aangevoerd vanuit Belém. Nu wordt

Europa komen, om alvast van start te gaan met het

Açaí zeer intensief naar de VS, hoofdzakelijk naar

creëren van een afzetmarkt. Door nu al ingekocht

Miami, verscheept. Miami zorgt op zijn beurt weer

product te leveren, kan een netwerk worden opgezet

voor de internationale distributie in de VS.

en daarmee aan een internationale afzetmarkt wor-

19

The abundance of nature is yours!


20

Versie 01 | Maart 2013


den gebouwd. Dit maakt de investering in dit project

deel is. Het gehele proces van oogsten, verwerken en

aantrekkelijker. In een latere fase wordt in project IV

verkopen van palmpit heeft veel verborgen win/win-

door PureAmazon BV het concept gelanceerd, waarin

situaties in zich.

onder eigen merknaam een Açaí-product voor consumenten in de markt komt. Cafés bijvoorbeeld hoeven dan alleen maar sap aan het zakje toe te voegen om er een smoothie van te maken. Het merk Juice Solutions, dat in handen is van één van de aandeelhouders, kan daarvoor worden ingezet. Uiteraard wordt voor de aanvoer van deze producten gebruik gemaakt van de Açaí-bes van eigen bodem. Palmhart, ‘bijproduct’ van de Açaí-palm

Vele hectares eigen terrein.

Waar Açaí-palmen groeien, groeien daar altijd vier ‘babypalmpjes’ omheen die steeds moeten worden verwijderd. Ook worden grote palmen omgehakt als de palm minder vruchten geeft. Na het verwijderen van de bast blijft de centrale kern van de stam over. Dit jonge, eetbare binnenste wordt palmhart, in het Verre Oosten bamboe en in Zuid-Amerika palmito genoemd. De smaak is zacht en mild. Palmito wordt

21

Acaï pitten worden ook verwerkt.

geleverd in blik, is lang houdbaar, leent zich goed voor gebruik in salades en cocktails en wordt veel gegeten. De prijs van palmhart was niet al te lang geleden veel hoger dan die van Açai per kilo. De ongebreidelde ‘jacht’ op palmito in de vrije natuur die daardoor ontstond, is door de regering aan banden gelegd, wat voor de plantage van PureAmazon BV van groot voorVerwerking van de verse acaï bessen.

The abundance of nature is yours!


22

Versie 01 | Maart 2013


II Financiële toelichting In dit hoofdstuk wordt een nadere toelichting gegeven op de financiële overzichten van project I. Input eerste plot

Cashflow investeerder

Voor de aanleg van de eerste 50ha van de plantage is

Cashflow Investment

€ 625.000,00

een investering nodig van in totaal € 625.000. In de

Bonus (einde periode)

€ 255.142,86

financiële overzichten is uitgegaan van een geplande

(gem.marge p.jr. 8,2%)

start in het eerste kwartaal van 2013.

Totale cashflow investeerder

€ 880.142,86

De overzichten geven een indruk van de eerste 5 jaar vanaf het moment van aanleg. Volgens planning zullen in Q3 van het 3e jaar de inkomsten uit de eerste oogst te verwachten zijn. De uitgangspunten ten behoeve van de overzichten zijn als volgt: Oppervlak

50 Hectare

Tijdslijn

5 jaren

Productie bij vol productiejaar

1.450.000 kg

Prijs per kilo

€ 0,97

Reguliere kosten (incl. supervisie/controle)

€ 90.000,- per jaar

Onvoorziene kosten

€ 25.000,- per jaar

Plantage investering voor 50 ha

€ 625.000,-

Share investors, per jaar gemiddeld netto

± 8%

Share investors - (incl. kick back investering) over de looptijd gemiddeld bruto

40%

23

In totaal vinden er 9 terugbetalingen plaats op basis van Annuïteit aan de investeerder over een periode van 2,5 jaar.

The abundance of nature is yours!


III Financiële overzichten Liquiditeitsbegroting Einde kwartaal

Q1 Q2

Ontvangsten Uit financiering Rekening Courant

625.000 -

Uit omzet Açaï Plot 50 ha

- -

Totaal ontvangsten

625.000 -

Uitgaven Uitgaven t.b.v. financieringen Uitgave t.a.v. kosten Kosten plantage regulier Kosten onvoorzien

- -

Investering aanleg plantage

452.500 -

Uitgaven t.a.v. verplichtingen Pay back

24

Bonus Totaal uitbetalingen Totaal uitgaven per maand

452.500

-

Saldo

Versie 01 | Maart 2013

Ontvangsten | Uitgaven

172.500 0

Banksaldo totaal

172.500

172.500


Jaar 1

Jaar 2

Q3 Q4 Totaal

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

-

- - - - -

-

-625.000

- - - -

-

625.000

- - - - - - - - - -

22.500 22.500 22.500 22.500 90.000 - - 0

6.250 6.250 6.250 6.250 25.000

-

- - - - 0

-

452.500

25 -

-

452.500

28.750 28.750 28.750 28.750 115.000

0

0

172.500

-28.750 -28.750 -28.750 -28.750 -115.000

172.500

172.500

172.500

143.750

115.000

86.250

57.500

57.500

The abundance of nature is yours!


Einde kwartaal

Q1 Q2

Ontvangsten Uit financiering Rekening Courant

- -

Uit omzet Açaï Plot 50 ha

-

-

Totaal ontvangsten

- -

Uitgaven Uitgaven t.b.v. financieringen Uitgave t.a.v. kosten Kosten plantage regulier

22.500 22.500

Kosten onvoorzien

6.250 6.250

Investering aanleg plantage

452.500 -

Uitgaven t.a.v. verplichtingen

26

Pay back

Bonus

Totaal uitbetalingen

Totaal uitgaven per maand

28.750

28.750

Ontvangsten | Uitgaven

-28.750

-28.750

Banksaldo totaal

28.750

0

Saldo

Versie 01 | Maart 2013


Jaar 3

Jaar 4

Q3 Q4 Totaal

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal

- - 0

- - - - 0

352.143 352.143 704.286

352.143

352.143

352.143

352.143

1.408.571

352.143

352.143

352.143

352.143

352.143

1.408.571

352.143

704.286

22.500 22.500 90.000

22.500 22.500 22.500 22.500 90.000

6.250 6.250 25.000

6.250 6.250 6.250 6.250 25.000

-

- - - - 0

-

452.500

69.444

69.444 69.444 69.444 69.444 277.778

51.984

101.579 101.579

121.429

69.444

69.444

69.444

171.024

379.357

98.194

98.194

98.194

199.774

494.357

28.750

150.179

236.429

323.393 201.964 467.857

253.948 253.948 253.948 152.369 914.214

323.393

779.305

525.357

525.357

27

1.033.254 1.287.202 1.439.571 1.439.571

The abundance of nature is yours!


Einde kwartaal

Q1 Q2

Ontvangsten Uit financiering Rekening Courant

- -

Uit omzet Açaï Plot 50 ha

-

-

Totaal ontvangsten

- -

Uitgaven Uitgaven t.b.v. financieringen Uitgave t.a.v. kosten Kosten plantage regulier

22.500 22.500

Kosten onvoorzien

6.250 6.250

Investering aanleg plantage

452.500 -

Uitgaven t.a.v. verplichtingen

28

Pay back

69.444 69.444

Bonus

Totaal uitbetalingen

69.444 69.444

Totaal uitgaven per maand

98.194

98.194

Saldo

Versie 01 | Maart 2013

Ontvangsten | Uitgaven

253.948 253.948

Banksaldo totaal

1.693.519 1.947.468


Jaar 5 Q3 Q4 Totaal

- - 0 352.143 352.143 704.286 352.143

352.143

704.286

22.500 22.500 90.000

6.250 6.250 25.000 -

-

69.444

69.444 277.778

452.500

101.579 101.579

69.444

69.444 277.778

98.194

199.774

29

494.357

253.948 152.369 914.214 2.201.416 2.353.758 2.353.758

The abundance of nature is yours!


Tot slot Tot zover de plannen van PureAmazon BV en de investeringsmogelijkheden die wij te bieden hebben. Wij zijn ervan overtuigd dat dit hèt moment is om in te stappen om volop te profiteren van de thans snel aanzwellende, wereldwijde groei van de vraag naar de Açaí-bes. Wat het project extra aantrekkelijk maakt is bovendien dat wij niet alleen inhaken op de groei in de productvraag, maar daar tevens onze eigen knowhow en netwerken aan kunnen verbinden, waardoor PureAmazon BV – en daarmee de investeerders – ook de profijtelijke afzetmarkt van half- en eindproducten kan ontginnen en bewerken. Wat nog onderbelicht is gebleven zijn de duurzaamheidaspecten van dit project. Vertaald naar de drie P’s van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bieden wij om te beginnen de reeds genoemde aantrekkelijke en groeiende werkgelegenheid en inkomsten voor de lokale bevolking; de P van People, die ook tot uitdrukking komt in het eveneens reeds genoemde

30

scholingsproject. Wat de P van Planet betreft, verwijzen wij allereerst naar het VAR- en ICCO-project. Het Nederlandse vuilverwerkingsbedrijf VAR werkt in co-creatie samen met de interkerkelijke coöperatie voor internationale samenwerking ICCO aan een project om de grote hoeveelheden vrijkomende Açaí-pitten te verwerken tot

Versie 01 | Maart 2013


biomassa voor energieopwekking, die niet in competi-

De P van Profit tenslotte, komt wel het beste tot uit-

tie is met voedselproductie, zoals bij biobrandstoffen.

drukking in de financiële overzichten in dit rapport.

De vuilnisrapers van Belém, die nu nauwelijks van de afvalinzameling kunnen leven en onder erbarmelijke

Kortom, wie nu investeert in PureAmazon BV, inves-

omstandigheden leven, gaan straks zorgen voor de

teert in the abundance of nature en profiteert volop

inzameling en levering van de pitten. ICCO zal hen

van het enorme groeipotentieel van PureAmazon BV

helpen zich te organiseren in producentenorganisa-

en de Açaí-bes. Een investering met uitzicht op wat

ties en met de opzet van een inzamelingsnetwerk. Dit

onze slogan belooft: the abundance of nature is yours!

draagt bij aan de werkgelegenheid en verbetert hun inkomen. Ook draagt het bij aan de duurzame soci-

Hoogachtend,

aaleconomische ontwikkeling van hun gezinnen en gemeenschappen (Bron: icco.nl).

PureAmazon BV Stephan Krook (mail en telefoonnummer)

Innovatieve briketten en pellets

Wim Heemskerk (mail en telefoonnummer)

PureAmazon BV werkt aan een dergelijk, eigen pro-

Harm Meelissen (mail en telefoonnummer)

ject waarbij de vrijkomende Açaí-pitten worden gebruikt voor de vervaardiging van innovatieve briketten en pellets, bedoeld voor binnenlands gebruik en

Utrecht, maart 2013

export. Deze briketten en pellets zijn een schone, vervangende brandstof om huizen en tapwater mee te verwarmen en zijn geschikt voor gebruik in open

31

haarden en geavanceerde houtkachels. Voor deze innovatieve energieproducten worden momenteel al afzetkanalen aangeboord. Het is een voorbeeld van hoe PureAmazon BV zowel de regionale economie, alsook de ecologie en de samenleving ondersteunt.

The abundance of nature is yours!


PureAmazon BV | Postbus 000 | 1234 AA Plaatsnaam | Telefoon 000 0000000 | www.pureamazon.com

Businessplan Pure Amazon  

Businessplan Pure Amazon

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you