Page 1

SM M PLAYBOOK

COLLEGEJ AAR 20182019 6

SPORTM ARKETI NG & M ANAGEM ENT

SM M 3

FI NALS@SM M

2018/ 2019


6

1


6

TEAM

2


6

WAARW I JVOOR STAAN


PUBLI EK

6

SPORTALS DOEL

SPORTALS MI DDEL

PRI VAAT

ONSBEROEPENVELD


OUTLI NESTUDI E 6

1

2

4

5

3

OUTLI NESTUDI E


DOCENTEN

6

FRONTOFFI CE STUDENTZAKEN M ANAGEM ENT

TEAM SM M


6

SEM ESTER 6

3


6

I nhetder dest udi ej aarbest aathett weedehal f j aarui teenaaneengesl ot enpr oj ect .Bi j dest agei nheteer st ehal f j aarl agdenadr ukopj ouw per soonl i j keont wi kkel i ngenr ol bi nnendeor gani sat i eal saankomendspor t mar ket eer . Di thebj eonder st eundmetj ouw i nhoudel i j ke ver di epi ngenmar ket i ngi nt er vent i es. Ti j denshetpr oj ecti nsemest er6st aatdei nhoud cent r aaleni sj ouw per soonl i j keont wi kkel i ng onder st eunend.Tegel i j ker t i j dzulj eveelher kennen i ndei nhoudel i j keui t dagi ngenendepr ocesopzet zoal swei nj aar1enj aar2t i j densdepr oj ect en hebbengehant eer deni nj aar3t i j densdest age. Wekomennui ndef asewaar i nwedecompl exi t ei t ver hogenvandeui t dagi ngenenj edezei n t eamver bandgaatui t wer ken.Meti et smeerst r uct uur enbegel ei di ngdant i j denshetaf st uder en,maareen goedeaanl oopdaarnaart oe.

ZELFST ANDI GHEI D

6

SEM ESTER 6

AFSTUDERENJ AAR4 ST AGEJ AAR3 SEMESTER6 J AAR1

J AAR2

COMPLEXI TEI T

DESI GNTHI NKI NG Al sl ayoutvanhetpr oj ectvol genweDesi gnThi nki ngal sver t r ekpunti ncombi nat i e metdeLeanSt ar t upMet hode.Metal sdoelmar ket i ngi nt er vent i esont wer pendi e i mpacthebbenopdeor gani sat i e.Daar naastbeoor del enwej ouw per soonl i j ke t oegevoegdewaar deenpr ocesr ef l ect i e.

DOELEN Ti j denssemest er6t oontdest udent ; 1. Dei nhoudel i j keui t wer ki ngvaneencompl exmar ket i ngvr aagst ukvol gens hetDesi gnThi nki ngpr ocesi neenmar ket i ngt eam. 2. Heti ndi vi duel egedr agbi nneneenmar ket i ngt eam al swaar devol l emar ket eer ( i npl aat svant aakger i cht eui t voer endemedewer ker )enbewi j stdi tmi ddel s eeni ndi vi dueelpor t f ol i oassessmentmetr el evant ebewi j smat er i al en.

DOELEN


6

SPEELVELD


6

SCOREBOARD

4


DESI GNTHI NKI NG PROCES MARKETI NG AAN DEHAND VAN DEDOUBLEDI AMOND

6

ACQUI SI TI E

BEOORDELI NG

J OUW PROFI EL, PASSI EEN TALENT

PORTFOLI O ASSESSM ENT

Watgaj edeopdr acht geverl ever en? I nt akeenwer vi ngv andeopdr acht

Hoet oonj ej ouw kwal i t ei t en? Opwel kewi j z ehebj eal s waar devolmar ket eergepr es t eer d?

VRAAGSTUK

INTERVENTIE

Voort gangspr esent at i e1

Voort gangspr esent at i e3

Voort gangspr esent at i e2

Under st and Pr obl eem ver kennen

Chal l enge Hetver t r ekpunt Br i e ngvanui topdr acht gever

De ne Pr obl eem begr i j pen

Expl or e Opl ossi ngenont wi kkel en

Fr amedPr obl em Debr i e ngvanopdr acht Vr aagst ukenaanpakconcr eet

M at er i al i ze Opl ossi ngenr eal i ser en

Sol ut i on I mpact vol l ei nt er vent i es Over dr achtvanopl ossi ngen

Toel i cht i ng Netal si ndeeer st et weej aarvandest udi e,pakkenweookdi tmar ket i ngpr oj ectaanvol genshetDesi gnThi nki ng pr ocesmetdeDoubl eDi amondal sbasi s.Opdezewi j zever di epj ej eeer stgoedi ndeor gani sat i e,omgevi ngen ui t dagi ngenom vanui tdeʻ Chal l enge’t othetʻ Ref r amedpr obl em’t ekomen.I ndet weededi amandst aathet ont wi kkel enenr eal i ser envanopl ossi ngencent r aalwaar i nj epr ot ot ypesgaatont wer penent est en. Di tpr ocesi seeni t er at i efpr oces,watbet ekentdatj evoor t dur endbi j st el teni nʻ l oops’wer kti npl aat svani neen l i neai r er echt el i j nvanst ar tnaar ni sh.Erzul l endr i evoor t gangspr esent at i espl aat svi ndenom f eedbacken f eedf or war dt egevenopj ul l i epr oces. Naastdei nhoudel i j keover dr achtnaardeopdr acht gever ,t oonj ej ouw kwal i t ei t eni neeni ndi vi dueelpor t f ol i oen aansl ui t endassessment .

DESI GNTHI NKI NG


Despel r egel s Debeoor del i ngvi ndtpl aat saandehandvandegr oepsopdr acht( 60%)enheti ndi vi duel epor t f ol i oassessment( 40%) . Hetgecombi neer deei ndci j f erdi enteen5, 5ofhogert ezi j nom semest er6succesvolaft er ondenendeder t i gst udi epunt en t oegekendt ekr i j gen.Voordegr oepsopdr achtgel dteenonder gr ensvaneen4, 0envoorheti ndi vi dul epor t f ol i oassessment eenonder gr ensvaneen5, 5.Zi evoorver der edet ai l shetʻ Voor bl adSemest er6’enʻ Beoor del i ngsf or mul i erTheFi nal s’ .

6

I ndi vi dueelport f ol i oassessment( 40%) I neeni ndi vi dueelpor t f ol i ot oonj ej ouw r ef l ect i eopj ouw ont wi kkel i ngenl eer doel en,gel i nkt aandeSMM Bi g4( ni euwsgi er i ge,onder nemende,over t ui gendeenpr of essi onel ehoudi ng) . I ndi tpor t f ol i obewi j sj ej ouw gedr agbi nneneenmar ket i ngt eam al swaar devolmar ket eer . J emaaktj ouw gedr agi nzi cht el i j kvol genseenpor t f ol i omett oer ei kendebewi j smat er i al en gel i nktaandegedr agscr i t er i a,gedr agenr esul t at en.I naanvul l i ngophetpor f ol i ozaleen assessmentpl aat svi nden. Heti ndi vi duel epor t f ol i oassessmenti sher kansbaaraanhetei ndevan deper i odevansemest er6.

DESCORE


6

EASM 2019


6

SPEELSCHEM A

5


24/3

|

01/4

|

08/4

|

15/4

|

23/4

|

29/4

|

06/5

|

13/5

|

20/5

|

27/5

|

03/6

|

10/6

|

Toel i cht i ng W est ar t enopwoensdag20f ebr uar i2019metdeki ckof f . Ver vol gensgaanwet otbegi nj ul iaandesl agmetde mar ket i ngui t dagi ngenbi jonzepar t ner or gani sat i es. Gedur endedezeper i odebi edenwevi j fwor kshopr ondes aanwaar i nspeciekeexper t i sewor dtaangebodendi ej e kunti nt egr er eni nj ouw t eam. I nel kewor kshopr ondest aanver schi l l endet hema’ s gepr ogr ammeer dwaar ui tj eeenkeuzemaakt .

MEI VAKANTI E

12 3 4 5

17/6

|

24/6

|

01/7

PRESENT ATI ES

|

ASSESSMENTS

18/3

WORKSHOPRONDE

|

PROJ ECTWEEK

11/3

WORKSHOPRONDE

|

WORKSHOPRONDE

04/3

PROJ ECTWEEK

|

WORKSHOPRONDE

25/2

WORKSHOPRONDE

KI CKOFF

6

|

VOORJ AARSVAKANTI E

18/2

Dei ndi vi duel eassessment szi j ni ndewekenvan10j unien 17j uni .I ndezewekenl ooptdegr oepsopdr achtgewoon doori ndezel aat st ef asevanhetpr oj ect .Erzi j ndangeen aanvul l endewor kshops,zodatdef ocusvol l edi gopde af r ondi ngvandeopdr achtenover dr achtgaat . Deaf r ondendeei ndpr esent at i esbi jdeopdr acht gever szi j n t ussen24j unien5j ul i .

SEM ESTER 6


MA

DI

WO

DO

VR

09: 00

WORKSHOP

WORKSHOP

PROJ ECT

PROJ ECT

DAGDEEL2&4

6

12: 30 13: 00

PROJ ECT

DAGDEEL2&4

PROJ ECT

MAXEUWELAAN

OPDRACHTGEVER

WORKSHOP DAGDEEL1&3

MAXEUWELAAN

MAXEUWELAAN

16: 00

Maandagi seen pr oj ect dagwaar i nj emet j ouw t eam bi jonsopde MaxEuwel aanaande sl aggaat . Gedur endededagi ser eencont act momentmet j ouw pr oj ect begel ei der . Di tcont act momenti s af hankel i j kvande beschi kbaar hei dvan j ouw pr oj ect begel ei der . Ver dergaj eal st eam zel f st andi gaandesl ag enkunj ewanneernodi g docent enr aadpl egen.

Di nsdagmi ddagst aati n hett ekenvaneen wor kshop.Houdi nde ocht endr ekeni ngmet mogel i j ker ei st i j d, aangezi enwebi jenkel e wor kshopsookbi jonze par t ner sopbezoekgaan.

Opdewoensdagen benj eopl ocat i ebi j j ouw opdr acht gever wer kzaam al st eam.

Af hankel i j kvande pr oj ect gr oepi shet t weedemomentmetde pr oj ect begel ei derop donder dagmi ddagof vr i j dagmi ddag.

Hi er doorkr i j gj ede dynami ekmeevan deor gani sat i e. Maakaf spr akenmet j ouw opdr acht geveri n hoever r ej eopdezedag ookeencont act moment hebt .

Af hankel i j kvande gekozenwor kshopzi j n dagdeel2endagdeel4 opdonder dagofvr i j dag.

W EEKRI TM E


KI CK ON

KI CK OFF 6

WOENSDAG 20FEBRUARI2019 Locat i e:Er as musSpor t 08: 30 I nl oop 09: 00 Ener gyUpExper i ence Locat i e:Er as musPavi l j oen 11: 00 Gast col l egeJ uulMander s ʻ Hetsuccesver haalBALR.&433’ 12: 00 Out l i nesSemest er6 Locat i e:MaxEuwel aan 13. 30 St ar tpr oj ect t eamsenbegel ei der J UULM A CEO B NDERS ALR.& 433

15. 30 Ei nde

KI CKOFF


6

WORKSHOPS

6


RONDE1 ESPORTS WI M OTTE

6

VAL UE PROPOSI TI ONS MAARTENUWLAND

I NTERNATI ONALI SEREN REMCOHAVEN

FI NDTHE PROBLEM J URGENJ EURI SSEN

GUERRI LLA MARKETI NG COENDUI VERMAN

SEO, SEAEN CONVERSI E RI CKVANDERLI NDEN

RONDE2 MEDI A-& PERSSTRATEGI E DI CKVI ERLI NG

PUBLI C SPEAKI NG RI CKVANDERLI NDEN

AGI LE SCRUM EDWI NDUI J ST

PROTOTYPI NG MARTI NDERUI TER

BRANDI NG& PURPOSE J EFFREYDUI J ST

SOCI AL STRATEGY COENDUI VERMAN

RONDE3

RONDE4

TEMPLATE DESI GN

COPYWRI TI NG

COENDUI VERMAN

TOP10 SOFTWARE REMCOHAVEN

TESTENEN EXPERI MENTEREN J EFFREYDUI J ST

PORTFOLI O ASSESSMENT LI SETTEST AM

MARKETI NG CAMPAGNE DI CKVI ERLI NG

DEKRACHT VANDEPEN REMCOBEEK

COENDUI VERMAN

FULLFUNNEL MARKETI NG MAARTENUWLAND

SOCI ALMEDI A PLANNI NG REMCOHAVEN

I NFL UENCER MARKETI NG RI CKVANDERLI NDEN

VI DEO MARKETI NG LI SETTEST AM

PERSONAL BRANDI NG J EFFREYDUI J ST

RONDE5 DI RECTMAI L MAARTENUWLAND

ETHI EKI N BUSI NESS WI M OTTE

EVENT MANAGEMENT DI CKVI ERLI NG

EXCEL HANSVANDERSTRUI F

I NTELLECT . EI GENDOM MAURI TSGODSCHALX

TI GSPORTS J EFFREYDUI J ST

Toel i cht i ng

I naanvul l i ngopdecent r al epr akt i j kopdr achtbi edenwedi ver sewor kshopsaan. Dezewor kshopsdi enenal sver br edi ngofal sver di epi ngopdeeer st et weej ar en. Di eexper t i sekunj ever vol gensi nbr engeni nj ouw pr oj ect gr oep,naastdathetr el evantzal zi j nvoorj ouw ei genont wi kkel i ngr i cht i nghetaf st uder en.Hetaanbodvandewor kshopsi s eenmi xvansessi esoponzel ocat i eensessi esmetofbi jonzepar t ner si nhetwer kvel d. Opdi emani erbet r ekkenwi jdeexper t sdi r ecti ndezewor kshops,ookal swi jdi eexper t i se ni etzel fi nhui shebbenmaari nonsaanbodwelbel angr i j kvi ndenom opt enemen. Al spr oj ect gr oepver spr ei dj ej eoverdever schi l l endewor kshops,zodatj ealdeze exper t i sekunti nt egr er eni nj epr oj ect .

OVERVI EW


RONDE1

6

ESPORTS

DEMARKETI NGPOW ERVAN GAMI NG KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Mi l l enni al s,spor t , gami ngs,adver t eer der , mer k,communi t y, ber ei k,campagnes, i nsi ght s,act i vat i es

ʻ eSpor t swor dtal l eenbeoef enddoorner dsophunz ol der kamer t j e’ . Hel aasi sdi tanno2019nogst eedshetbeel ddatsommi genhebben vaneSpor t s,t er wi j lhetzoveelmeeri s.Fnat i cCEO Wout erSl ei j f f er s st el deonl angsdi tdenkbeel dt erdi scussi emetzi j nst at ement :ʻ eSpor t s i sdeʻ New Wor l dSpor t s' .

AANV N OERDER

Espor t si sopdi tmomentdesnel stgr oei endeent er t ai nment i ndust r i e t erwer el d,meteenver wacht ewer el dwi j deomzetvan1mi l j ar ddol l ar i n2018.Bedr i j ven,or gani sat i esenzel f sl okal eover hedengebr ui ken espor t si nmi ddel sal smar ket i ngmi ddel .

Wi m Ot t e HansvanderSt r ui f

PARTNERS espor t sxper t s Tr ustGami ng

DATA

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Donder dag07maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Donder dag14maar t09: 0012: 30uur Opdonder dag07maar tzi j nwe t egastbi jTr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

t eer der sbegi nnenst eedsmeeri nt ezi endateSpor t seenenor m Adver publ i ekaant r ektendusser i euzermoetwor dengenomen.Deeer st e ( gr ot e)eSpor t scampagnesvanger enommeer demer kenzi j n i nmi ddel seenf ei t .Dezi nʻ onsmer kmoeti et sdoenmeteSpor t s’i seen zi ndi est eedsvakergehoor dwor dti nhetmedi al andschap.Watdat ʻ i et s’i nhoudi sver vol gensvaakondui del i j k.Waar om moeteenmer k ʻ i et s’meteSpor t senwi eber ei kj eei genl i j kvi adewer el dvaneSpor t s? Waarmoet enweaanhetdenkenbi jhetopzet t envancampagnes r ondom eSpor t s? Om di tt eacht er hal enmoet enweeer stdui del i j khebbenwateSpor t s pr eci esi s.I shetni etgewoongamen?Weont dekkendewer el dvan eSpor t ssamenmetonzepar t nerʻ espor t sxper t s’enonzevoor mal i g SMM’ erbi jTr ustGami ng.Watkunnenwel er envandezebi j zonder e wer el denwati sdemar ket i ngpowervanGami ng?

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEA,CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE1

6

VALUEPROPOSI TI ONS

BUSI NESSMODELLEN DI EW ERKEN KERNWOORDEN

Busi nessi nnovat i e, I nnovat or sdi l l ema, Di sr upt i e,St at usQuo, Onder schei dendver mogen, WayneGr et zky.

AANV N OERDER Maar t enUwl and Laur aKock

OM SCHRI J VI NG “Hetz i j nni etdes t er ks t es oor t endi eover l evenenookni etdemees t i nt el l i gent e.Heti shets oor tdathetbes t er eageer topver ander i ngen” -Char l esDar wi n. Overni euwebusi nessmodel l enwor dtveelgespr oken,maarhoekomt hetei genl i j kdatj eal t i j dmaarweerdezel f devoor beel denhoor t : Appl e,Googl e,enmeerr ecentAi r BnBenUber ?Bovendi enzi j nhet vaakni euwkomer si ndemar ktdi eal sl i cht endvoor beel dgel denvoor busi nessmodeli nnovat i e. Hetkant ochni etwaarzi j ndateropdi tvl akzowei ni ggebeur tbi j r eedsbest aandeonder nemi ngen,di ezi t t ent ochni etenmasset e sl apent er wi j ldewer el dom henheeni nr apt empover ander t ? Of mi sschi ent ochwel ?

PARTNERS Tr i pl eDoubl e Ci t i zenM Fel yx

DATA

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Donder dag07maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Donder dag14maar t09: 0012: 30uur Opdi nsdag12maar tzi j nwe t egastbi jTr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

I ndezewor kshopgaanweaandehandvanhetI nnovat or sdi l l emaen deI nnovat or sSol ut i on( Cl ayt onChr i st ensen)succesvol l e( st ar t ende) or gani sat i esal sSwap et s,TomsenPi cni conderdel oepnemen evenal shetmyst er i er ondom heti n2010wer el dmar kt l ei dermobi el e t el ef oni eNOKI A.Vr agenal s:Hoekomthetdatwanneerdegr oeivan decor ebusi nessvangevest i gdeor gani sat i eserui ti s,deze or gani sat i eser( vaak)ni eti nsl agenom succesvolt ei nnover en? Waar om i sduur zamegr oeizol ast i gt eor gani ser en? Ti j densdezewor kshopont vangenweCi t i zenM ( Maur i ceAj anaku)en Fel yx( LuukMöhl mann)di eacht er gr ondgeveni nhunver ni euwde busi nessmodel l en.Daar naastgaanwemetTr i pl eDoubl ever deri nop f act or endi ebel angr i j kzi j nom busi nessmodel l ent eont wi kkel endi e wer ken.

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEA,CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE1

6

I NTERNATI ONALI SERI NG

BUSI NESSETI QUETTESAROUND THEWORLD KERNWOORDEN

I nt er nat i onaaleni nt er cul t ur eelzaken doen,kenni smakenmetcul t ur enen cul t uur ver schi l l en,kansenl er enzi en i nander eomgevi ngen.

AANVOERDER

Mett oenemendeconcur r ent i eont st aanerookni euwekansenvoor onder nemer s&mar ket eer si ndi ver semar kt endusooki nspor tende aanpal endedomei nen.Denkaanspor t or gani sat i eszoal sFI FA,NBA & NFLdi eni euwemar kt enpr ober ent ever over enenookRedBul ldat spor tgebr ui ktvoorhunei genmedi abedr i j f . Di tvr aagtom i nl evi ngsver mogenenkenni svandemar ktdi ej ewi l t bet r eden.Al saanvul l i ngofvoor ber ei di ngopdedoordeopl ei di ng Spor t Mar ket i ng&Managementgeor gani seer dei nt er nat i onal er ei zen enheti nt er nat i onal ekar akt ervande( spor t )mar ket i ngbr anche bi edenwi ji nzi chtenver di epi ngi nander ecul t ur enende mogel i j khei dt ewer kenaaneeni nt er nat i onaalnet wer k.

RemcoHaven Ki m Ni er sman

PARTNERS

Hof st edeI nsi ght s

DATA

OM SCHRI J VI NG

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Donder dag07maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Donder dag14maar t09: 0012: 30uur

I ndest adRot t er dam hebbenwet emakenmet“SuperDi ver si t y” ,een bont emi xvancul t ur enenbeï nvl oedi ngssf er en.Dezef enomenenzi j n voor bodesvanhoedemaat schappi ji nNeder l andzi chdekomende j ar enont wi kkel tendaar meebel angr i j keni nt er essantvoor( spor t ) mar ket eer s. Voorbei det hema’ sgel dtdatwanneerbewust zi j nvanei gen compet ent i esenmogel i j kepi tf al l si nbeel dzi j nbi jdest udenthet begr i p,i nbeel di ngsver mogenendaar meeookdel eer opbr engst en gr ot erzul l enzi j n.

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEA,CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE1

6

FI ND THEPROBLEM

WATI SNUʻ ECHT’HETPROBLEEM? KERNWOORDEN

Pr obl em sol vi ng, I nnovat i on,Desi gnThi nki ng, Empat hi ze,De ne

AANVOERDER

OM SCHRI J VI NG Bi jeent r adi t i onel eaanpakgaj emeest almet eenopzoeknaarde opl ossi ngvaneenpr obl eem.Bi jdesi gnt hi nki ngdoej enogeenst ap t er ugengaj eeer stsamenmetdeei ndgebr ui kergoedki j kenwathet daadwer kel i j kepr obl eem i s. Voor beel dvan eencasus: Wehebbeneenpr oj ectgedaanmeteencat er i ngbedr i j f ,datonsvr oeg eenas s or t i mentt eont wi kkel enwaar meez eops chol ens t udent engez ond kondenl at enet enenwaar bi jz et egel i j ker t i j ddevoeds el ver s pi l l i ng kondent egengaan.

J ur genJ eur i ssen NynckeKi emel

PARTNERS Tr i pl eDoubl e Si xFi nger s Bl auw Resear ch

DATA

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag08maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag15maar t09: 0012: 30uur

Zi jf r amdenhetpr obl eem aldooreenopl ossi ngaant edr agen,het ont wi kkel envaneenassor t i ment .W i jhebbenhetpr obl eem t oen voor gel egdaandeei ndgebr ui ker s,dest udent en.Daar ui tbl eekdatzi j ander epr obl emener vaar den:t i j d( kor t epauzes) ,gebr ekaangemak ( zi jl evenmetsmar t phone,maarmoet eni nkant i nebi jdekassa af r ekenen)ensf eer( saai ekant i nes) .Wehebbendaar opt egende cat er aargezegddathetbedr i j fdepr obl emenvandest udent enmoest opl ossen:t i j d,gemakensf eer .W i jzel fzi j nnaareenopl ossi nggaan ki j kendi ezowelt i j d,gemakensf eeral sgezondassor t i menten t egengaanvanvoedsel ver spi l l i ngsamenbr acht .

Opvr i j dag08maar tzi j nwe t egastbi jTr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEA,CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE1

6

GUERRI LLAM ARKETI NG

DEKRACHTVAN OFFLI NEEVENTS KERNWOORDEN

Of f l i nemar ket i ng,Cr eat i ve adver t i si ng,Act i emar ket i ng, Face2Face,Fl yer act i es,Cr eat i ve Event s,Bel eveni smar ket i ng, Exper i encemar ket i ng,st or yt el l i ng, vi r almar ket i ng,newshacki ng.

OM SCHRI J VI NG Hetver sni pper demedi al andschap;hetei ndevande gel oof waar di ghei dvant r adi t i onel er ecl ame;dekr achtvan st or yt el l i ng;degr oei endeconsument envr aagom pr oduct meer waar de enmer kvoor deel :heti sdet i j dvoorguer r i l l amar ket i ng.Omdat guer r i l l amar ket i ngdenktvanui tdeconsument .Omdatguer r i l l amar ket i ngaut hent i ek,r el evant ,st r at egi schenbet ekeni svoli s. Hoekanhetander sdateent el evi si eki j kerdi r ectgaatzappenzodr ahi j i neenr ecl amebl okbel andt ,t er wi j lhi jf ot o’ sof l mpj esr ondst uur tvan eenguer r i l l amar ket i ngact i eener overooknogeensent housi astgaat pr at en,bl oggen,t weet en,f acebookenenbuzzen.Guer r i l l amar ket i ng i sdanookal l anggeenmi ddelmeervoorer bi j ,maarmai nst r eam, st er ker ,mer kenkunnenni etmeerzonder .Enj ekuntdekr achtvan guer r i l l amar ket i ngdankzi jsoci al emedi anogal sgeenandermet en ook.

AANVOERDER CoenDui ver man

PARTNERS Tr i pl eDoubl e

DATA

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag08maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag15maar t09: 0012: 30uur Opdi nsdag05maar tzi j nwe t egastbi jTr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

Mooi er :j ui stdankzi jsoci al emedi azalguer r i l l amar ket i ngui t gr oei en t otmi sschi enwell eadi ngi nadver t i si ngwaar i nhetst eedsmeerdr aai t om st or yt el l i ng.J ezi etni etvoorni ksst eedsmeerguer r i l l aact i es onl i ne.Vanwegedehogebuzzf act orenhethear sayef f ectvansoci al e medi awaarmensenal sgeenandergr aagpr at enovermer ken, pr oduct enendi enst en.Endaar doorkunj edei mpactvan guer r i l l amar ket i ngal sgeenandermet en. I ndezewor kshopl eerj ehoej ecr eat i eveguer r i l l aevent sopzeten behoevevanver schi l l endedoel eni nj emar ket i ngf unnel .J el eer thoe j epr omot i eevent sor gani seer tdi epassenbi jj ecampagneenbi jj e mer k.Guer r i l l aevent szi j nver r assendeevent s,gemaaktmeteenl aag budget ,i nhetst r aat beel d,metal sdoeli mpactt emakenenvi r aalt e gaan.

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEA,CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE1

6

SEO,SEAEN CONVERSI E

EFFECTI EVEREONLI NEMARKETI NG KERNWOORDEN

Zoekmachi neadver t er en( SEA) , Zoekmachi neopt i mal i sat i e( SEO) , Conver si eopt i mal i sat i e( CRO) , Googl eAdwor ds

OM SCHRI J VI NG Hoekunj ej ouw onl i nemar ket i ngnogef f ect i everi nzet t en? I ndezewor kshopgaanwei nopdebel angr i j kst ekanal en bi nnenonl i nemar ket i ng. 1.Onl i nemar ket i ngkanal eni nz et t en I ndi tonder deelzul l enwedever schi l l endekanal envanonl i ne mar ket i ngkanal enbenoemenenhunr oli ndecust omer sj our ney.

AANVOERDER Ri ckvanderLi nden

PARTNERS

2.Pr i nci pesv anz oekmachi neadver t er en Demogel i j khedenvanGoogl eAdswor denoppr akt i schewi j ze ui t gel egd.WanneerGoogl ehetmogel i j kmaaktzul l enwehi er bi j pr oef account saanmakenenmetdeacht er kantvanSEA oef enen.

DATA

3.Pr i nci pesv anz oekmachi neopt i mal i s at i e kef act or enspel eneenr oli nhetal gor i t mevangoogl een W el hoeopt i mal i seerj ej ewebsi t ehi er voor ?

Doubl eSmar t

Di nsdag05maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag08maar t09: 0012: 30uur Di nsdag12maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag15maar t09: 0012: 30uur

4.Pr i nci pesv ancont entmar ket i ng Wel kevor menvancont entzi j nerenhoeopt i mal i seerj edeze cont entvoordegebr ui kerenvoordezoekmachi ne?

_______________________________________________ ESPORTS

VALUEPROPOSI TI ONS

I NTERNATI ONALI SEREN

FI ND THEPROBLEM

GUERRI LLAM ARKETI NG

SEO,SEAEN CONVERSI E

1

RONDE1


RONDE2

6

M EDI A-& PERSSTRATEGI E

HOEGA J EOM METMEDI A EN PERS? KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Medi ast r at egi e,Per sst r at egi e, Fr eepubl i ci t y,Medi al andschap, J our nal i st i ek,cr ossmedi aal , PRcampagnes.

Hoebeï nvl oedj eʻ f r eepubl i ci t y’bi jgoedenbi jsl echtni euws?Hoe bouw j et egel i j ker t i j deengoeder el at i eopmetdeper s? I ndezewor kshopl eerj ehoej eomgaatmetmedi aenper s.Hoezor gj e er voordatj eevenementwor dtopgepaktdoordeper s.Hoekr i j gj e f r eepubl i ci t yenmetwel kest r at egi scheboodschapber ei kj ej e doel gr oepvi adeper s.Waarkunj ej edoel gr oepvi ndeni nhet ver ander endemedi al andschap?

AANVOERDER Di ckVi er l i ng

PARTNERS Spor t vi bes

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Donder dag21maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Donder dag28maar t09: 0012: 30uur

Annel i ekeDi j kst r avanSpor t vi besneemtj emeei ndewer el dvan medi aenper s.Zi jst aataanhethoof dvandeMedi aPRt akenwas j ar enl angspor t j our nal i stvoorhetAl gemeenDagbl adwaarze ver sl ag deedvanspor t enal sFor mul e1,voet balenvol l eybal .   I n2008r ui l de Di j kst r adej our nal i st i eki nvoorcommuni cat i eadvi esbur eau Schut t el aar&Par t ner swaarzi jal sl ei di nggevendever ant woor del i j k wasvoordeont wi kkel i ngvancr ossmedi al ecampagnes, medi ast r at egi eencr eat i evePRpl annen.

2

Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani ndebusi nessuni t BepvanKl aver en.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

RONDE2


RONDE2

6

PUBLI C SPEAKI NG

PRESENTEREN ZOALSBI JTED KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Hoever r asj ej ouw publ i ekenhoudj eal sspr ekerj ouw publ i ek geboei d?Watdoenbr i l j ant espr eker som t ebeï nvl oeden?I ndeze wor kshopkr i j gj ei nzi chtenper soonl i j keoef eni ngzodatj emeer i mpactkuntmakeni nhetover dr agenvanj ouw ver haal .

Pr esent er en,Publ i cSpeaki ng, St or yt el l i ng,Speechen,TED Tal k

AANVOERDER

Hetpr ogr ammai seenpr essur ecookermi xvant heor i e,bestpr act i ces enveelzel foef enenenui t voer en.Hetdoeli som j ej ouw ei genʻ st em’ enf or matt el er envi nden.

Ri ckvanderLi nden

PARTNERS

1.STORYTELLI NG BASI CS Dewet t en,bouwst enenenst r uct ur envanhetver haal :voor beel den vangoedeenmi ndergoedever hal en,ui tl i t er at uur ,l m, vi deo,ui tpol i t i ek,busi ness,spor t .

HansKoel eman

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Donder dag21maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Donder dag28maar t09: 0012: 30uur

2.PLAYACTI NG Act er enenr ol l enspel l en,debasi cs.St udent enl er enspel enmet ver schi l l endeemot i es,i nver schi l l endesi t uat i es,om eenscal a aangevoel ensl er enovert ebr engen.Hetgebr ui kvanemot i esi seen ef f ect i evemani erom boodschappenovert ebr engenop t oehoor der s.

Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani ndebusi nessuni t 3.PUBLIC SPEAKI NG Gi ovannivanBr onckhor st . Hetbegi n,deopbouw,empat hi e,pr ops,t oneof voi ce,TheMot h. 4.THEZEN ofPRESENTATI ONS Pr epwor k,t akeaway,deeconomi evanwoor den,nono’ s,i nhet di epe.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

2

RONDE2


RONDE2

6

AGI LESCRUM

WORD EEN ECHTESCRUMMASTER KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

AANVOERDER

Onder t usseni sscr um i sdemeestgebr ui kt evor m vanagi l ewer kenen i sheteenmustdatj edi tonderdekni ehebt .I ndezewor kshopl eerj e denkenal seenecht escr ummast erenl eerj ewateenscr ummast er doet .

Hetʻ scr ummen’i sdel aat st ej ar enenor mt oegenomen.J ehoor thet over alom j eheen.Bi jkl ei nebedr i j vent otdegr ot ecor por at e.Deze met hodewor dtst eedsvakert oegepast .Ookwel l i chtbi jj ouw t oekomst i gebaan?

Agi l e,Scr um, Pr oj ectmanagement , Scr um Mast er

Edwi nDui j st

PARTNERS

Nadezewor kshophebj eal l ekenni senvaar di ghedenom hetofci ël e scr ummast ercer t icaatt ehal enenaandesl agt egaanal s scr ummast eri nj ouw pr oj ect t eam.

Scr um Company

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Donder dag21maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Donder dag28maar t09: 0012: 30uur

Nadez ewor ks hopkunnendes t udent ender olv ans cr ummas t er aannemeni nhungr oependaar naas tdeofci ël et es taf l eggenal s s cr ummas t er .Di tkos t150dol l ar( opt i oneel ) .

2

Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani ndebusi nessuni t Ri char dKr aj i cek.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

RONDE2


RONDE2

6

PROTOTYPI NG

VAN I DEENAARCONCREET KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

AANVOERDER

Nadezewor kshop: Hebj i jeenMi ni mum Vi abl ePr oduct( MVP)vanj ouw i dee Hebj i jdemi ndsetom r azendsnelvanvaagi deenaareent est baar pr ot ot ypet ekomen Ei ndi genj ei deeënni etmeeropeendoodspooreni ndepr ul l enbak Zi tj eboor devolpr ot ot ypi ngt i ps&t r i cks Kanj i jj ei nnovat i epr ocesver snel l enomdatj emi nderl angbl i j f t hangeni naannames Benj i jeenwar epr ot ot ypest r at eegenweetj ehoej esl i m een t r ef f endexper i mentopzet

Leerpr ot ot ypesmakenzodatj esnelkuntt est enofj est r at egi een i deeënwer ken.Meteenvoudi gemi ddel ent est enwei ndeze wor kshopopeenefci ënt emani erdeessent i evanj ouw i dee.Aanhet ei ndevandewor kshopweetj eofhetwer kt ,wateraangepastmoet wor denenwatdaar voordest r at egi ei s.

Mi ni malVi abl ePr oduct , Desgi nt hi nki ng, Pr ot ot ypi ng, Test i ngvi sual i ser en

Mar t i ndeRui t er Di euwkePr i ns

PARTNERS

Bei ngaDesi gner

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag22maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag29maar t09: 0012: 30uur

2

Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani ndekant i ne.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

RONDE2


RONDE2

6

BRANDI NG & PURPOSE

DEMAATSCHAPPELI J KEWAARDE KERNWOORDEN

Spor t ,MVO,Mar ket i ng, Pur posemar ket i ng,Duur zaamhei d, Maat schappel i j kewaar de

AANVOERDER J ef f r eyDui j st Laur aKock

OM SCHRI J VI NG

FC Bar cel onai sdeeer st ebet aal dvoet balor gani sat i e( BVO)di ei n pl aat svaneenbet aal desponsorophetshi r t ,Uni cefophetshi r t ver mel dde.Ni etUni cef ,maardevoet bal cl ubbet aal tj aar l i j kseen bedr agvan1, 5mi l j oenaanhetgoededoel .Waar om doetFC Bar cel onadi t ,zulj edenken?OmdatFC Bar cel onameeri sdaneen voet bal cl ubenwi lbi j dr agenaandemaat schappi j . Tegel i j ker t i j dheef tdezeact i eBar cel onageenwi ndei er engel egd. Ander e nanci ël epar t ner svandecl ubwar enzogechar meer dvaneen voet bal cl ubmeteenmaat schappel i j kbet r okkeni magodatzi jext r a gel dwi l denbet al enom sponsorvandeCl ubt emogenzi j n.I n2005, hetj aardatFC Bar cel onast ar t t emetdezeover eenkomst ,haal dezi j meersponsor gel dopdanooi tt evor en.Tegenwoor di gzi enwedatvel e Eur opeseBVO’ shunst eent j eaandemaat schappi jpr ober enbi jt e dr agen.

PARTNERS

Mi norMeerdaneenCl ub

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag22maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag29maar t09: 0012: 30uur Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani nM3. 309.

Wor kshop I ndezewor kshopskomenver schi l l endeonder wer penvandemi nor ’ Meerdaneencl ub’aanbod.Hetr aakvl akt ussenmvo,spor ten mar ket i ngwor dtdui del i j k.Netzoal si nbovenst aandvoor beel dl er en j ul l i edekr achtvanMVO kennenent oepassen.J egaataandesl ag metdezeonder wer penzodatj edemaat schappel i j kebet ekeni skan ver vol l envanbedr i j venenor gani sat i es.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

2

RONDE2


RONDE2

6

SOCI ALSTRATEGY

FACEBOOKMARKETI NG KERNWOORDEN

FacebookMar ket i ng,Soci alMedi a, Soci alSt r at egi st ,Soci alCr eat i ve, Br andi ng,Concept en,Soci alPost s, Soci alCampai gni ng,Pai dAdver t i si ng, Ful lFunnel ,Ret ar get t i ng,Or gani c,

AANV N OERDER CoenDui ver man

OM SCHRI J VI NG FacebookM ar ket i ng I eder een,nouj abi j nai eder een,i sact i efopFacebook.Enduswi l l en veelbedr i j venʻ i et s’doenmetdi tkanaal ,maarvaakwet enzeni et waarzi jmoet enbegi nnen.Bi j naal l emaalzi j nzeact i efophetsoci al e pl at f or m,maarzonderpl an,zonderdoelenzonderdoel gr oepf ocus. Veelbedr i j venwet endaar naastni ethoeveelt i j d( engel d)zehi eraan best eden,watzeeraanhebbenenhoehetpastbi nneneent ot al e mar ket i ngaanpak.MaardatFacebookessent i eeli si n mar ket i ngcampagnesst aatvast . Wor kshop:St r at egi eencr eat i e I ndezewor kshopl eerj eeensoci almedi a( cont ent ) st r at egi eopt e st el l envanui teendoel gr oep,vanui tdoel st el l i ngenenvanui thetmer k. Dei nhoudvandezest r at egi ekomtni etzomaarui tdel uchtval l en,eri s i mmer saleenmar ket i ng-enofcommuni cat i est r at egi eaanwezi g( al s hetgoedi s)endi tpl ani seenaf gel ei dedaar van.Dest r at egi ewor dt concr eetgemaakti neenpl anni ngdi ewedecont ent kal endernoemen.

PARTNERS

ARA Cr eat i veAgency

DATA

Di nsdag19maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag22maar t09: 0012: 30uur Di nsdag26maar t13: 0016: 00uur Vr i j dag29maar t09: 0012: 30uur Opdi nsdag19maar tst ar t enweop deMaxEuwel aani ndebusi nessuni t Fat i maMor ei r adeMel o.

I ndezewor kshopl eerj edest r at egi schgemaakt ekeuzesom t ezet t en opFacebook.J el eer toverdespeciekewer ki ng,overdespecieke f unct i onal i t ei t envanhetkanaal .Kor t om,j el eer tdest r at egi edoort e ver t al ennaarcr eat i eveFacebookpost s.Wegaanaandesl agmetde ʻ acht er kant ’vandi tpopul ai r ekanaalzodatj i jl et t er l i j kweetaanwel ke knoppenj emoetdr aai enom succest ehebbent i j densj ecampagne.

_______________________________________________ M EDI A-& PERSSTRATEGI E

PUBLI C SPEAKI NG

AGI LESCRUM

PROTOTYPI NG

BRANDI NG & PURPOSE

SOCI ALSTRATEGY

2

RONDE2


RONDE3

6

TEM PLATEDESI GN

CAMPAGNESTI J LONTW I KKELEN KERNWOORDEN

Desi gn,t empl at es,campagnest i j l , hui sst i j l ,beel d,cr eat i on,soci alpost s, Phot oshop

AANVOERDER CoenDui ver man

OM SCHRI J VI NG Desi gnkanmensenenmer kenver bi nden Hetl evenver pl aat stzi chst eedsmeernaardedi gi t al ewer el d,een wer el dwaar i nbeel dengel ui dnetzo’ nbel angr i j ker olspel enal st ekst . Voormar ket eer si shetvaaknogzoekennaareenomgangmetdeze vl ucht i gevi suel ebeel dcul t uur . Wi jzi j ner vanover t ui gddatgoeddesi gnookcommer ci eelgezi enhet ver schi lkanmakenenmensenkanbi nden.Her kenbaardesi gngeef t mensenhouvastenkanzezel f soverdest r eept r ekkenom eenpr oduct welofj ui stni ett ekopen.Desi gnspeel ti nophetgevoel ,ophet emot i onel ebr ei n.

PARTNERS

Mar i j nHer mans

DATA

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Donder dag11apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur Donder dag18apr i l09: 0012: 30uur Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Ri char dKr aj i cek.

Eenmensmaaktel kedagmeerdan10. 000( mi cr o) besl i ssi ngen. Kahnemanst el tdatonzeher senenvoor best emdzi j nom zol uimogel i j k t ezi j n;heti si mmer sonmogel i j kom dehel edagbewustbesl i ssi ngen t enemenoveral l epr i kkel sdi eoponsafkomen. Langet ekst enzonderbeel dzi j nni etmeervandezet i j d.Mensenzi j n vi sueeli ngest el denwi l l enookopdezemani eri nf or mat i eont vangen. Ki j kal l eenalnaardest i j gi ngvanhetaant algebr ui ker sopdemet af beel di ngengevul depl at f or menI nst agr am enSnapchat . I ndezewor kshopl eerj eeencampagnest i j lopt est el l enent empl at es t edesi gnenvi aPhot oshopdi ej edi r ectkangebr ui kenvooron-en of f l i necont ent .Decampagnest i j lpastbi jdehui sst i j lvanj e opdr acht gevereni st evensaf gest emdopdedoel gr oepenhetdoel . Deont wor pent empl at eskanj est eedsweergebr ui keni nde ver schi l l endef asesi nj emar ket i ngf unnel .Zocr eĂŤerj eeenconsi st ent enpr of essi oneelui t er l i j kvoordecampagnevanj eopdr acht gever .We l er enj e3soor t ent empl at esopt est el l endi ej edi r ectkangebr ui ken.

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

3

RONDE3


RONDE3

6

TOP10SOFTWARE

MARKETI NG SOFTWARETOOLS KERNWOORDEN

Mar ket i ngt echnol ogy,di gi t al mar ket i ng,per sonal i sat i e,mar ket i ng aut omat i on,dat adr i venmar ket i ng, pr ol i ng

AANVOERDER

OM SCHRI J VI NG Dewer el dvanmar ket i ngt echnol ogi eont wi kkel tzi chi neenr azend t empo.Erzi j nr ui m 8. 000mar ket i ngsof t war eappl i cat i esdi eopal l er l ei mani er enhetcont actt ussenor gani sat i eenkl antopt i mal i ser en. Eni eder edagkomenerni euwet ool sbi jom mar ket eer st ehel penbi j eenhoger econver si eenr el evant er ecommuni cat i e. Maarwel kemar ket i ngt echnol ogi egaj eaanl eggenom j ouw ei gen mar ket i ngecos yst eem t ecr eër en?Enhoezetj edezet ool ssuccesvol i n?

RemcoHaven

PARTNERS

Ti j densdewor kshopsʻ Det op10mar ket i ngsof t war et ool s’ont wi kkel j eonderbegel ei di ngvangekwal iceer demar ket i ngt echnol ogy speci al i st envanSpor t sCl ouddevaar di ghedenom t ewer kenmet moder nemar ket i ngt echnol ogysof t war e.

Spor t sCl oud

DATA

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Donder dag11apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur Donder dag18apr i l09: 0012: 30uur

3

Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndekant i ne. Opdonder dag11apr i lzi j nwet egast bi jSpor t sCl oudi nSX Ei ndhoven.

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

RONDE3


RONDE3

6

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

EXPERI MENTEN BOUW EN EN UI TVOEREN KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Exper i ment en,t est en,ABt est i ng, onl i neconver si ever hogen, val i der en,desi gnt hi nki ng

Totnut oezi j nj ul l i eaant alkeeri naanr aki nggekomenmett er menal s ABt est i ng,exper i ment enenval i dat i ng.I nj aar1bi jonder zoekmaar ooki nj est agewaar bi jj ej ei nt er vent i esmoestt est enenbi j st el l enben j edi twaar schi j nl i j kt egengekomen.Maarwatbet ekenendeze begr i ppennouwer kel i j k?Enhoezetj eeengoedwer kendet estop? Waarmoetj edanr ekeni ngmeehouden?Datl eerj eal l emaalbi jdeze wor kshop!

AANVOERDER J ef f r eyDui j st

PARTNERS

Dati shandi g,wanti ndeder def asevandedoubl edi amondgaj ej e bedacht ei deeënenconcept ent est en.Hetdoeli som deconcept endi e j ebedachthebtt eval i der en.Exper i ment enbedenkenenui t voer en kandanhel penom j ei deeënopeengoedemani ert et est en.

Ni ght Monkey

DATA

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Donder dag11apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur Donder dag18apr i l09: 0012: 30uur

Ti j densdezewor kshopl eerj eeenexper i mentvoort eber ei den,ui tt e voer enent eanal yser en.Wegaanaandesl agmetdet heor i eover exper i ment en,metdesi gnt hi nki ngenwebet r ekkeneenexper tui thet wer kvel ddi ej ul l i emeergaatver t el l enoveronl i neABt est i ngom onl i neconver si et ever hogen.

3

Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t I ngedeBr ui j n.

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

RONDE3


RONDE3

6

PORTFOLI O ASSESSM ENT

ONDERBOUW,VERDEDI G EN OVERTUI G KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Por t f ol i obouwen( bewi j sl ast ) Per sonalbr andi ng Per soonl i j keont wi kkel i ng, Ref l ect i e,Assessment s, Over t ui gi ngskr acht

Ti j densj est udi ehebj ealmeer der emal enj eei genont wi kkel i ngi n kaar tmoet enbr engenendezemoet enonder bouwenaandehandvan bewi j s.Ref l ect er ent i j densdi tpr ocesi sessent i eelom j ezel fcont i nut e ver bet er en.

AANV N OERDER

Ooki nsemest er6( enhetaf st uder en)i sdi tbel angr i j k.J el eer ti ndeze wor kshophoej ej ezel fhetbest ekuntl at enzi enendi took gel oof waar di gkanonder bouwen.

DATA

Aandehandvaneengesi mul eer der echt szaakgaj eoef enenom j ouw publ i ekt ekunnenover t ui gen.Totsl otl eerj ej ezel ft ebr andenom zo ookmethetj ui st ever haalbi jpot ent i el ewer kgever saandesl agt e kunnen!

Li set t eSt am Di euwkePr i ns

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Vr i j dag12apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur

Dagdeel4z ali vm GoedeVr i j dagopvr i j dag 19apr i ldoorz el f s t udi ewor deni ngevul d.

3

Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Br ouwer& Meeuwsen.

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

RONDE3


RONDE3

6

M ARKETI NG CAM PAGNE

HOEW ERKTEEN MARKETI NGCAMPAGNE? KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Mar ket i ngcampagne,budget , eder edagwor denwi jgeconf r ont eer dmeteenenor mehoeveel hei d kost en,kanal en,pr oj ect management , I r ecl ameboodschappenvi at al r i j kemedi akanal en.Onbewustpi kken campagnepr oces. wi jal sconsumentdezeboodschappenop.Eenvoor keur sposi t i e

ver kr i j geni nhetconsument enbr ei ni seenvandeui t dagi ngenvaneen mar ket eer .

AANVOERDER Di ckVi er l i ng Laur aKock

Hetr eal i ser envaneenmar ket i ngcampagnei seengecompl i ceer de exer ci t i e;i mmer smetwel keboodschapt r eedj enaarbui t en,wel ke doel gr oepwi lj eaanspr eken,wi emaaktj er ecl amecampagne,op wel kekanal engaj ej eboodschapbr engen?Enwatzi j ndekost envan zo’ ncampagneenwi ezi j nerbi nneneenor gani sat i ebet r okkenbi jdi t pr oces?

PARTNERS

Neder l andseLot er i j( NLO)

Bovenst aandevr agenkomenaandeor dei ndewor kshopMar ket i ng Campagne.W i jwor denhi er i nt weedagdel enonder st eunddoorDe Neder l andseLot er i j .Aandehandvaneenecht ecasusdoor l openwi j hetgehel emar ket i ngcampagnepr oces.Tweekeerzi j nwi jopl ocat i e i nRi j swi j k.

DATA

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Vr i j dag12apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur

Dagdeel4z ali vm GoedeVr i j dagopvr i j dag 19apr i ldoorz el f s t udi ewor deni ngevul d.

3

Opvr i j dag12apr i lendi nsdag16 apr i lzi j nwet egastbi jNLO i n Ri j swi j k. Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Fr anci scoEl son.

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

RONDE3


RONDE3

6

DEKRACHTVAN DEPEN

SCHRI J FTI PSVAN EEN BESTSELLERAUTEUR KERNWOORDEN

Schr i j ven,i nspi r at i e,t ekst opbouw, zakel i j kschr i j ven,bl oggen, boekenschr i j ven,schr i j ven vooreendoel gr oep,cr eat i epr oces, vanwr i t er ’ sbl ocknaarhel der e t ekst en

AANVOERDER

OM SCHRI J VI NG I eder eenkanschr i j ven,maarni eti eder eenkanzi chschr i f t el i j khel der ui t dr ukken.I ndezewor kshopsl eerj evanbest sel l eraut euren ghost wr i t erGui dovandeW i eldekneepj esvanhetvak. Hi jschr eef( act i efmeeaan)18management boekenenwasbet r okken bi j50ander et i t el s.Zi j nboekDur fhetver s chi lt emakenwer donl angs ui t ger oepent othetbestver kocht emanagement boekvan2018. Zi j nmi ssi e:i eder eeni ncont actt ebr engenmethunmeestwezenl i j ke ver haal . Opeenpr akt i scheeni nspi r er endewi j zegaj ezel faandesl agmet t ekst en.Vaneenbl ogt ot( deeer st est appenopwegnaar )eenheel boek.

RemcoBeek

PARTNERS

Schr i j venwor dtl euk:Gui dower ktst eedsenal t i j dmeteen waar der endebenader i ng.

W heelPr oduct i ons

DATA

Schr i j venwor dtef f ect i ef :j ekr i j gtt echni ekenaanger ei ktwaardet op vanhetbedr i j f sl evenzi chookvanbedi ent .

Di nsdag09apr i l13: 0016: 00uur Vr i j dag12apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag16apr i l13: 0016: 00uur

Schr i j venwor dtmagi sch:j el eer tt echni ekendi ezei ndeWal tDi sney St udi o’ sgebr ui ken.

Dagdeel4z ali vm GoedeVr i j dagopvr i j dag 19apr i ldoorz el f s t udi ewor deni ngevul d.

Almetalzulj emer kendatschr i j venj egemakkel i j kerdanooi tafzal gaanéndatj ej eboodschapkr acht i geroppapi erkr i j gtdanvoor heen.

Opdi nsdag09apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Bi bi anMent el .

Al l eswatj el eer tkunj eookgebr ui kenvoorj ei ndi vi duel epor t f ol i o. Del essendi ej eopdoetkunj eookpr i mat oepassenopj e over dr acht sdocument .Nadezewor kshopsi sschr i j venni etl anger ver pl i cht e,maarver l i cht ekost !

_______________________________________________ TEM PLATEDESI GN

TOP10SOFTWARE

TESTEN EN EXPERI M ENTEREN

PORTFOLI O ASSESSM ENT

M ARKETI NG CAM PAGNE

DEKRACHTVAN DEPEN

3

RONDE3


RONDE4

6

COPYWRI TI NG

CREATI EVETEKSTALSCONTENTVORM KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

AANVOERDER

Wekennenzeal l emaal .ʻ EvenApel door nbel l en’ .ʻ Daarpl uktúde vr ucht envan! ’ .ʻ Thi nkdi f f er ent ’ .St ukvoorst uki j zer st er kest aal t j es copykunst enui tdepor t ef eui l l evaneencopywr i t er .Dekr achtvanj e mer kenvanj ecampagnewor dt( mede)bepaal ddoorst er kecopy. Ofhetnugaatom onel i ner s,om det ekst uel ei nhoudvanj ewebsi t e, om det ekstopsoci alpost sofom ander ecommer ci ël et ekst en,een copywr i t eri svangr ootbel angvoorhetsuccesvanj emar ket i ng.

Toneofvoi ce,wr i t t encont ent , soci alpost s,bl oggen,t ekst , commer ci ël et ekst en,over t ui genmet t ekst ,sl ogans,payof f s,basel i nes

CoenDui ver man

I ndezewor kshopl eerj ehoej et ekstkani nzet t eni ncont ent .J el eer t eent oneofvoi ceopt est el l envooreencampagne,opbasi svande ker nwaar denvanhetmer kenvanui tcust omeri nsi ght s. Ver vol gensl eerj eover t ui gendet ekst enschr i j vent enbehoevevan cont enti ndever schi l l endef asesvandeher o’ sj our ney( mar ket i ng f unnel ) .

PARTNERS Tr i pl eDoubl e

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Donder dag25apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Donder dag09mei09: 0012: 30uur

4

Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Bi bi anMent el . Opdi nsdag07meizi j nwet egastbi j Tr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

RONDE4


RONDE4

6

FULLFUNNELM ARKETI NG

DEKLANTREI SVOLGENSGOOGLE KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

DeCust omerJ our neyi seenweer gavevandei nt er act i evaneenkl ant meteenor gani sat i ebi nnenver koop-enser vi cepr ocessen.I nander e woor den;wanneerkomti emandi naanr aki ngmeteenpr oduct ,di enst ofser vi cevaneenor gani sat i e?

Cust omerJ our ney, Googl ekl ant r ei s, STDCmodel , mi cr omoment en, cont entophetj ui st emoment

AANV N OERDER Maar t enUwl and

PARTNERS Li ght boxl ab

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Donder dag25apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Donder dag09mei09: 0012: 30uur Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Fr anci scoEl son.

Bi jGoogl ewor dtdeCust omerJ our neyi ngedeel dmetbehul pvan mi cr omoment en.Def unct i evandesmar t phonei snamel i j kenor m bel angr i j kgewor den.Hetaant alkeerperdagdatsmar t phones gebr ui ktwor deni swel i swaardal ende,maardegemi ddel det i j ddi e eengebr ui kereraanbest eedgr oei t .Communi cer envi asoci almedi a ( 67%) ,chat t en( 72%) ,smsen( 65%)enemai l( 76%)vor mende bel angr i j kst ef unct i esvandesmar t phone.Daar naasti smenbezi gmet hetver gar envani nf or mat i eenhetdoenvanaankopen,opzowelde smar t phone,det abl etal sdePC.J ebegr i j ptdandatdeCust omer J our neyi sopgedeel di nhonder denmi cr omoment enendatwedaar al smar ket eer sopmoet eni nspel en.Deboodschapi sdaar om si mpel : zor ger voordatj edej ui st eper sonenophetj ui st emomentophetj ui st e appar aatmetdej ui st eboodschapber ei kt .Besteenui t dagi ng… MaarGoogl ezouGoogl eni etzi j nal szeookdaargeenopl ossi ngvoor hebben:HetSEETHI NKDOCAREmodel( AI DA r evi si t ed)br engti n kaar tmetwel kemi ddel enenwel keboodschapj ecommuni ceer tmet j ekl anti nwel kef ase.Heti sdaar om zaakom j emar ket i ngst r at egi et e ver t al ennaaral l e4def asesvandecust omerj our neyencont entaant e bi edenwaar( be) zoeker si ndebet r ef f endef asebehoef t eaanhebben. I ndezewor kshopgaanweo. a.onderl ei di ngvant weevoor mal i g Googl emedewer ker sdever schi l l endef acet t envande“f ul lf unnel mar ket i ng”aanpakver kennenenl eerj ehoej ei ndever schi l l ende f asesvanhetSTDCmodelr el evantvoorj ekl antkuntzi j n.  

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

4

RONDE4


RONDE4

6

SOCI ALM EDI APLANNI NG

SOCI ALMEDI A ALSKANAAL,NI ETALSDOEL KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Passendsoci almedi akanaal , Ti mi ngvancont ent , Toneofvoi ce,Scr i pt , Acht er kantvanI nst agr am.

Soci alMedi ahebbenhetmedi a-enmar ket i ngcommuni cat i el andschapopz’ nkopgezet .Naasthunf unct i eal s communi cat i emi ddel ,ver bi nderen i nf or mat i ebr onzi j neri nmi ddel s ookver di enmodel l enont wi kkel ddi ehunbest aansr echtont l enenaan Soci alMedi a.

AANVOERDER

Gi st er en,vandaagenmor genver ander enmar ket i ng-& communi cat i est r at egi eënvanbedr i j ven,NGO’ s,ver eni gi ngen, bondenenover hedenal sgevol gvandekomstenmetbehul pvan Soci alMedi a.

RemcoHaven Di euwkePr i ns

PARTNERS

Par t i j endi ebest ondenvoorhetdi gi t al et i j dper khebbenhunweg gevondenofzi j nbezi gpl annent eont wi kkel enom Soci alMedi ai nt e zet t envoordi ver sedoel ei nden.Naastdezepar t i j enzi enwi jbedr i j ven ont st aanvanui tdi gi t al i ser i ng&Soci alMedi a;denkhi er bi j bi j voor beel daan433.

Feyenoor d TJ I P–ThePl at f or m Engi neer s

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Donder dag25apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Donder dag09mei09: 0012: 30uur

Hoezetj esoci al ekanal enst r at egi schi n?Hoezor gj evoordej ui st e t i mi ngvandecont ent ?Enhoewer ktdeacht er kantvanI nst agr am? W el er enonderander evandeonl i nemar ket eer svanFeyenoor den vanTJ I P-ThePl at f or m Engi neer s.

Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndekant i ne.

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

4

RONDE4


RONDE4

6

I NFLUENCER M ARKETI NG

EEN MOFUEN BOFUMARKETI NGSTRATEGI E KERNWOORDEN

Mega/ Macr o/ Meso/ Mi cr o/ Nano i nf l uencer s,ber ei k,i mpact , cr edi bi l i t y,engagement ,onl i ne, soci almedi a,t ar getmar ket , ambassador s,cel ebr i t yendor sement .

OM SCHRI J VI NG Eensamenwer ki ngmeteenbekendebl oggerofvl oggerkanj e or gani sat i eveelopl ever en,zoal suni ekecr eat i evecont entenext r a ber ei k.Hoezetj ei nf l uencermar ket i ngef f ect i efi n?Gaj evooreen popul ai r guurmetveelvol ger sofki esj eeenr el at i efkl ei nespel er ? Enhoemeetj eder esul t at envanj ecampagnes? Ti j densdewor kshopI nf l uencermar ket i ngl eerj edej ui st e boegbeel denvoorj eopdr acht gevert ei dent icer en,hoeeenr el at i e metdezei nf l uencer sopt ebouwen,wel kt ar i efnupr eci espastbi jhun ber ei kenhoegoedepr i j saf spr akent emaken.Tevensl eerj ehoej e eeni nf l uencerkani nzet t enom samendej ui st econt entt emakeni n el kef asevandemar ket i ngf unnel .

AANV N OERDER Ri ckvanderLi nden

PARTNERS Spor t Vi bes

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Donder dag25apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Donder dag09mei09: 0012: 30uur

4

Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t I ngedeBr ui j n.

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

RONDE4


RONDE4

6

VI DEO M ARKETI NG

J EDOELGROEPBI NDEN VI A VI DEO KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Cont ent st r at egi e, Vi deomar ket i ngcampagnes, Soci almedi akanal en Pr oducer enenedi t t en, Br i e ng,Ef f ect met i ng.

Wewet eni nmi ddel s;cont entzor gter voordatj edoel gr oepkan t r ekkenenbi ndenr i cht i ngj ouw wi nkel ,webshopofwebsi t e. Waarbl oggenenheti nr i cht envanj ewebsi t eopbasi svandej ui st e zoekt er mendeaf gel openj ar endoorveelor gani sat i esalwer d t oegepast ,zi enwest eedsmeerhetgebr ui kvanvi deot er ugkomen metal sdoelj ouw gebr ui ker s,kl ant enofdoel gr oepenaanj et ebi nden.

AANV N OERDER Li set t eSt am

Metdeont wi kkel i ngenr ondom ( l i ve)vi deoopdi ver sesoci almedi a kanal eni sdi twel l i chtdéopl ossi ngvoorj ouw mar ket i ngcommuni cat i evr aagst uk!

PARTNERS Tr i pl eDoubl e

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Vr i j dag26apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Vr i j dag10mei09: 0012: 30uur

4

Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Ri char dKr aj i cek. Opdi nsdag07meizi j nwet egastbi j Tr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

RONDE4


RONDE4

6

PERSONALBRANDI NG

LEERJ EZELFKENNEN /CREEERJ EPERSOONLI J KEMERK KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Net wer ken,val kui l en, NLPcoachi ng,kwal i t ei t en, Li nkedI n,doel eneni mago

Hebj i jdeambi t i eom l at erbi jeenger enommeer dbedr i j fal sNi keof RedBul lt ewer ken?Bel angr i j ki sdanom uni ekt ezi j nenzowelof f l i ne al sonl i nej ezel fgoedt epr ol er en.Zouj ehi erni euwei nzi cht eni n wi l l enkr i j genwaarj ej ehel el evenbaatbi jgaathebben?Dani sdeze wor kshopechti et svoorj ou!

AANVOERDER J ef f r eyDui j st

Ti j densdezeuni ekewor kshopkr i j gj ei nzi chti nj eei genval kui l enen l eerj ehoej ehi ermeeom moetgaan.Daar naastl eerj ewatj ouecht uni ekmaakt ,ont dekj ej eper soonl i j kekwal i t ei t enengaj eop ont dekki ngsr ei snaarj eei genper soonl i j kemer k.Al sker sopdet aar t sl ui t enwedewor kshopafmeteennet wer kbor r elwaarwecont act en opdoenbi nnende( spor t ) mar ket i ngwer el d!

PARTNERS

BoukedeBoer Ger mai nHenr i quez Sandr avandenEnt

Dewor kshopi sver deel dover4dagdel endi eal l emaali nhett eken st aanvaneenanderonder wer p.Zogaj ebi jheteer st edagdeelaande sl agmetj ezel fonderl ei di ngvanNLPexper tBoukedeBoer .Ti j dens hett weededagdeell eerj ehoej ej ezel fonl i nepr ol eer t ,onderl ei di ng vanLi nkedI nexper tGer mai nHenr i quez,hetder dedagdeelst aat geheeli nhett ekenvanof f l i nenet wer ken,onderl ei di ngvanSandr a vandenEnt .Totsl otgaj eal si nvul l i ngvandagdeelvi erzel fopzoek naareenpassendevenementom t enet wer ken.

DATA

Di nsdag23apr i l13: 0016: 00uur Vr i j dag26apr i l09: 0012: 30uur Di nsdag07mei13: 0016: 00uur Vr i j dag10mei09: 0012: 30uur Opdi nsdag23apr i lst ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Br ouwer& Meeuwsen.

_______________________________________________ COPYWRI TI NG

FULLFUNNELM ARKETI NG

SOCI ALM EDI APLANNI NG

I NFLUENCER M ARKETI NG

VI DEO M ARKETI NG

PERSONALBRANDI NG

4

RONDE4


RONDE5

6

DI RECTM AI L

VERHOOG J EATTENTI EWAARDEVAN MAI LS KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Di r ectmai l i ng, per soonl i j kcont act , pr ospect s,campagne.

Di r ectmar ket i ngwor dtalj ar engebr ui ktal seenef f ect i evemani ervan mar ket i ng.De( pot ent i ël e)kl antwor dthi er doorr echt st r eeksbenader d doorhetbedr i j fdateenpr oductofdi enstaanbi edt .Di r ectmar ket i ng heef teenl angegeschi edeni senerzi j nnogst eedsvel et r endsopdi t gebi ed.Zomaaktbi gdat ahetmogel i j kst eedsbet ert eper sonal i ser en ent esegment er en.

AANVOERDER Maar t enUwl and

PARTNERS Tr i pl eDoubl e

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Donder dag08j uni09: 0012: 30uur

Di r ectMai li seenvor m vandi r ectmar ket i ngenwor dtgebr ui ktom per soonl i j kcont actopt ebouwenmetpr ospect s,best aandekl ant enen ander econt act en.Bi jDi r ectMai lwor dteengr ot egr oepont vanger s benader dmeteengeper sonal i seer deboodschap.J ul l i egaani ndeze wor kshopaandesl agom al l ei n' senout ' svandi r ectmai lt ever kennen om ver vol genssuccesvoleendi r ectmai lcampagnet ekunnen ont wer pen.

5

Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t BepvanKl aver en. Opdi nsdag28meizi j nwet egastbi j Tr i pl eDoubl ei nSX Ei ndhoven.

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

RONDE5


RONDE5

6

ETHI EK I N BUSI NESS

ONTDEKDEWAARDEN ACHTERJ OUW KEUZES KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

Wati sgoedenwati ssl echt ?W i ebepaal tdat ?Wati set hi ekenwatkan j eermee?Vi ndj i jhetsomsookzol ast i gom ui tt el eggenwaar om j e bepaal dekeuzesmaakt ?Schr i j fj edani nvoordezewor kshopenl eer maat schappel i j kevr aagst ukkent ebeki j kenvanui teenet hi sch per spect i ef .

Waar den,spor t et hi ek, l oso e,waar den, nor men,mor aal ,opt i ek

AANVOERDER

Et hi eki snadenkenovergoedhandel en.Cent r aalst aatdevr aagnaar watgoedi som t edoeni nconcr et esi t uat i es.Vanoudsheri set hi ekeen onder deelvande l oso e.DeGr i eksewi j sgeerSocr at es( 470399v Chr . )gel dtal sgr ondl eggervandezedi sci pl i ne.Socr at esst el dedat over alwaarmensenbi jel kaarzi j net hi ekwor dtbedr even.Wantover al waarmensensamenl evenensamenwer kenkomtdevr aagopnaar hoedatdanopeengoedemani ermogel i j ki s.

Wi m Ot t e

PARTNERS -

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Donder dag08j uni09: 0012: 30uur Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Br ouwer& Meeuwsen.

Erzi j nbi jet hi ekt weekenmer kent eonder schei den.Al l er eer stwor dt erger ef l ect eer dengedi scussi eer d.Maardatgebeur tni eti nhet l ucht l edi ge.Datnadenken,datpr at en,datwi kkenendatwegenheef t al t i j dbet r ekki ngophetvor mgevenaandepr akt i j kvanhetl even.Dat i shett weedekenmer kvanet hi ek:pr akt i schevr agenvor menhet st ar t punt . Et hi ekgaatovermor aal ,mor aali seenweer spi egel i ngvanwaar den ennor men.Mor aalvor mtdeneer sl agvanwati neenbepaal de gemeenschapal svanzel f spr ekendgedr agi saanvaar d.Heti sdeui t i ng vaneenwi j zevansamenl evenofsamenwer kendi ei ndi e gemeenschapgewooni senwaar i nhaarwaar denennor menwor den weer spi egel d.Waar denzi j nui t gangspunt envooronshandel en;het zi j ndei deal envangoedl evendi ewei nonsgedr agnawi l l enst r even. Nor menzi j ngeĂŤntopdi ewaar denenvor menal shetwar ede spel r egel svanhetsamenl evenensamenwer ken.Zegevender i cht i ng aan.

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

5

RONDE5


RONDE5

6

EVENTM ANAGEM ENT

DEKRACHTVAN EVENTSDOORSPORTVI BES KERNWOORDEN

Event s,or gani sat i e, dr aai boeken,eventmanagement

AANVOERDER Di ckVi er l i ng

OM SCHRI J VI NG Hetbel angvanevent swor dtst eedsgr ot er .Or gani sat i eszet t enevent s i nbi jdei nt r oduct i evaneenni euw pr oductofbi jdeopeni ngvaneen ni euw hoof dkant oor .Maarevent szi j nnogbekendervande gr oot schal i gepubl i ekst r ekker s,zoal sdeVuel t ai nNeder l and,de Ui t mar kti nAmst er dam ofdeRedBul lAi rRacei nRot t er dam. Event soef eneneenst er keaant r ekki ngskr achtui t ,houdende ver beel di ngvast ,kunneneengemeenschapmeesl epen,de bewust wor di ngver hogenofeenor gani sat i eofact i vi t ei topdekaar t zet t en.Zezi j nonder deelgewor denvandehedendaagse maat schappi j .Ookbedr i j venhebbenevent saangegr epenom commer ci ël edoel st el l i ngent er eal i ser en.

PARTNERS Spor t Vi bes

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Donder dag08j uni09: 0012: 30uur

Deor gani sat i evaneeneventi scompl ex.Erzi j nzoveelf act or enwaar r ekeni ngmeedi entt ewor dengehoudenal vor ensj ebezoeker skunt ont vangen.Denkdaar bi jaanver gunni ngen,vei l i ghei deneengoed dr aai boek.

Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Gi ovannivanBr onckhor st .

Metbehul pvaneenvanNeder l andsgr oot st e ( spor t ) evenement enor gani sat i ebur eaus,Spor t Vi bes,wor denj ul l i ei n dezewor kshopmeegenomeni ndegehei menvandeor gani sat i evan eenevent ;EventManagement .

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

5

RONDE5


RONDE5

6

EXCEL

THEPOW EROF. . . KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

AANVOERDER

Exceleenr ekeni ngpr ogr amma?Ofi shetmeerdandat .Exceli smeer dandat !Rekenen,anal yser en,vi sual i ser enenmodel er en.Exceleen compl eetpr ogr ammaom j et ehel penmethetr ekenwer k.Kunnen wer kenmetExceli seenpr évoori eder emar ket eer .

Excel ,vi sual i ser en, model er en,dat amanagement

HansvanderSt r ui f

Wi lj el er enr ekenen,f or mul esmaken,zoekenenvoor aldoen?Vol g dandezewor kshop!

PARTNERS

1+1=3metExcel ;meerdoenmetmi nder .Eendat aover zi cht ver bet er enmeteengr a ek,eendr aai t abel ,i et sopzoekeni nvel edat a opt i es.Dati swatj el eer ti ndezewor kshop.Heti seenopst apvoor meerom gebr ui kt emakenvan“ThePowerof….“

-

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Vr i j dag07j uni09: 0012: 30uur Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Leont i envanMoor sel .

5

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

RONDE5


RONDE5

6

I NTELLECTUEELEI GENDOM

VOORKOMEN I SBETERDAN GENEZEN KERNWOORDEN

OM SCHRI J VI NG

AANVOERDER

Ni euwecommuni cat i e-enmedi apl at f or mszoal sFacebook,Twi t t er , Googl e,I nst agr am enYouTubezi j nvanenor m bel anggewor denvoor mar ket eer som hunbeoogdedoel gr oept eber ei kenmethun boodschap.Watzi j ndeconsequent i esvandezeont wi kkel i ngenopde t r adi t i onel ei nt el l ect uel eei gendomsr echt enzoal shetaut eur sr echt , por t r et r echt ,mer kenr echt ,model l enent ekeni ngenr echten handel snaamr echt ?Watzi j nbi j voor beel dder egel svoorhetgebr ui k vanhasht ags#,domei nnamen,embeddedl i nks,I nf l uencermar ket i ng, mi mesenr ecl amemakenopsoci almedi apl at f or ms?Hoemoetert en sl ot t ewor denomgegaanmetdehui di gepr i vacyr egel senhoekanj e devor mgevi ngen( mer k) naam vanni euwepr oduct enhetbest e bescher men?

J ur i di scheaspect envanmar ket i ng, aut eur sr echt ,por t r et r echt , mer kenr echt ,pr i vacyr egel s

Maur i t sGodschal x

PARTNERS -

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Vr i j dag07j uni09: 0012: 30uur Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t M3. 309.

Dewer el dvanmar ket i ngi sdel aat st ej ar eni ngr i j pendgewi j zi gd.De opkomstvani nt er net ,soci almedi aenopdi tmomentʻ Thei nt er netof t hi ngs’hebbendaarst er kaanbi j gedr agen.Hetzalj eni etver bazendat di tookzi j nweer sl agheef topdej ur i di scheaspect envanmar ket i ng.

Hetont wi kkel envaneenr ecl amecampagnesi svaakhetsl ui t st ukvan eenmar ket i ng-ensponsor campagne.Eenr ecl amei nwel kevor m dan ookmoetecht erwelvol doenaandewet t el i j kever ei st envooreen bet r ouwbar er ecl ame.Vol doeteenr ecl ameni etaandi er egel szaldi e ver wi j der dmoet enwor den.Hoekanj eal smar ket eerl i ef sti neenzo vr oegmogel i j kst adi um voor komendatdi tgebeur tmetal l e nanci ël e gevol genvandi en? Hetkangeenkwaadom j eal smar ket eeri et st ewet enover bovenst aandeonder wer penom mogel i j kver vel endeenkost bar e j ur i di scheconf l i ct ent ever mi j den.Debedoel i ngi sdatj et i j densde wor kshopsal smar ket eerbewustwor dtdatooki nj ouw vakgebi ed j ur i di scher egel sgel denwaarj e,j eaandi entt ehouden.

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

5

RONDE5


RONDE5

6

TI G SPORTS

HOEBEREI DJ EEEN SPORTEVENEMENTVOOR? KERNWOORDEN

Account manager ,Logi st i ek, Communi cat i e,Sponsor en, Spor t evenement

OM SCHRI J VI NG Watkomteral l emaalki j kenbi jhetor gani ser envaneen spor t evenement ?Neem eenki j kj ebi jdecat egor i eënaccount manager ofl ogi st i ekenwer kmeeaanj eei genspor t evenement .

AANVOERDER

J ekr i j gtsamenmetj epr oj ect t eam eencasevaneenbest aand spor t evenement .Weetj i jdezecasezogoedenzouni ekmogel i j kui tt e voer en?

PARTNERS

Nadezewor kshopkanj emeedenkenenhel penaaneenevenement , cont r act enl ezenenmaken,bepal enwel kei ndel i nghandi gi sbi jeen spor t evenementenwateral l emaalbi jkomtki j ken.

J ef f r eyDui j st

TI G Spor t s Spor t campusZui der par k

W egaannaareenspor t evenement enl ocat i ezodatj ekanmeemaken hoeheti ndepr akt i j ki nz’ nwer kgaat .

DATA

Di nsdag21mei13: 0016: 00uur Di nsdag28mei13: 0016: 00uur Di nsdag04j uni13: 0016: 00uur Vr i j dag07j uni09: 0012: 30uur

5

Opdi nsdag21meist ar t enweopde MaxEuwel aani ndebusi nessuni t Bi bi anMent el . Opdi nsdag28meigaanweop bezoekbi jSpor t campusZui der par k.

_______________________________________________ DI RECTM AI L

ETHI EK I N BUSI NESS

EVENTM ANAGEM ENT

EXCEL

I NTELLECTUEELEI GENDOM

TI G SPORTS

RONDE5


6

OPDRACHTEN

7


OPDRACHT01

6

ROTTERDAM SESPORTI CONEN VERBREDI NG DOELGROEPEN

Rot t er damseSpor t i conenwi ldeRot t er damsespor t hel denvanvr oegerenvandaager enende gl ansdaar vandoor gevenaandej eugdal si nspi r at i ebr onom meert espor t enenbewegen. VanBepvanKl aver enenCoenMoul i j nt otDebor ahGr avenst i j nenKevi nSt r oot man.Vooral l e ki nder en.Ookenvoor alki nder endi evanhui sui twei ni gmogel i j khedenhebbenom bi jeen cl ubt espor t enenki nder enmeteenbeper ki ng.Despor t hel denzi j nervoori eder een.Om deze maat schappel i j kedoel st el l i ngwaart emakenor gani seer tRot t er damseSpor t i coneneenser i e j eugdspor t evenement enal sj aar l i j kset r adi t i e. Deact i vi t ei t envanRot t er damseSpor t i conengr oei enenor m.Meerdeel nemendeki nder en, gr oot schal i ger eopzetvanhetevenementeneenst eedsdi ver segr oepdeel nemendeki nder en. Dei nt ent i ei som gr at i sspor t evenement ent eor gani ser envooral l eki nder en,waar bi jde di ver si t ei ti ndoel gr oepengr oei t .Dever br edi ngvanhetdeel nemer svel di seenbel angr i j ke ui t dagi ngwaarj ul l i emeeaandesl aggaanvoordest i cht i ng,t oegepastopdever schi l l ende evenement endoorhetj aarheen.Wel kekansenzi enj ul l i eom ander edoel gr oepent e bet r ekken?Wel kepar t i j enkunnendaar i neenbel angr i j ker olspel en? Lat eri n2019i sRot t er damseSpor t i conengevr aagddeopeni ngvandeMaast unnelf eest el i j ken spor t i eft eopenen.J ul l i ehebbeneent weedeui t dagi ngom waar devol l econcept enui tt ewer ken voordezeopeni ng.Logi scher wi j sookvoor t gekomenui tj ul l i eeer st eui t dagi ngom eengr ot e di ver si t ei taandoel gr oepent ebet r ekkenbi jal l eevenement enendusookbi jdezeopeni ngvan deMaast t unnel .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT02

6

ROTTERDAM SESPORTI CONEN WAARDEVOLLERMETPARTNERS

Rot t er damseSpor t i conenwi ldeRot t er damsespor t hel denvanvr oegerenvandaager enende gl ansdaar vandoor gevenaandej eugdal si nspi r at i ebr onom meert espor t enenbewegen. VanBepvanKl aver enenCoenMoul i j nt otDebor ahGr avenst i j nenKevi nSt r oot man.Vooral l e ki nder en.Ookenvoor alki nder endi evanhui sui twei ni gmogel i j khedenhebbenom bi jeen cl ubt espor t enenki nder enmeteenbeper ki ng.Despor t hel denzi j nervoori eder een.Om deze maat schappel i j kedoel st el l i ngwaart emakenor gani seer tRot t er damseSpor t i coneneenser i e j eugdspor t evenement enal sj aar l i j kset r adi t i e. DeSt i cht i nggr oei ti ederj aarendatbr engtni euweui t dagi ngen.Dei nt ent i ei som gr at i s spor t evenement ent eor gani ser envooral l eki nder en,waar bi jmeerpar t ner snodi gzul l en zi j nenhui di gepar t ner snogbet erbet r okkenkunnenwor den.Wel kekansenzi enj ul l i eom opander emani er ennogwaar devol l ert ewor denvoordeel nemendeki nder enenhun bet r okkenen?Wel kepar t i j enkunnendaar i neenbel angr i j ker olspel en?Opwel kemani er kandest i cht i ngRot t er damseSpor t i conenni euweconcept eneni ni t i at i evenont wi kkel enmet ander eor gani sat i es?Wel kepar t ner schappenkunnendaar ui tont st aan? Lat eri n2019i sRot t er damseSpor t i conengevr aagddeopeni ngvandeMaast unnelf eest el i j ken spor t i eft eopenen.J ul l i ehebbeneent weedeui t dagi ngom waar devol l econcept enui tt ewer ken voordezeopeni ng.Logi scher wi j sookvoor t gekomenui tj ul l i eeer st eui t dagi ngom waar devol l ert ezi j nvoordedi ver sest akehol der sbi jal l eevenement enendusookbi jdeze openi ngvandeMaast unnel .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT03

6

DELTACYCLI NG

VOORUI TGANG VOORALLEFI ETSERS Del t aCycl i ngi servooral l esoor t en et ser si nRot t er dam.I ndeaf gel opent weej aarl i etDel t a Cycl i ngdui zendenRot t er damse et ser svei l i ger ,comf or t abel er ,snel l er ,meerenpl ezi er i ger et sen.Del t aCycl i ngzetde et si nal sver bi ndendmi ddelvooreenbet er esamenl evi ngwaar i n i eder eenvoor waar t skan.Samenbewegendopwegnaarbest endi gegr oei . Del t aCycl i ngzor gter voordatdest admeerbeweegt .Nuwi l l enzi jdeposi t i evei mpacthi er van met en.Dankzi jdepr oj ect enwor dtdest adgezonder ,mobi el er ,soci al erenl eef baar der . J ul l i egaanal sder dej aar seenbel angr i j kebi j dr agel ever enaandi epr oj ect en.J edr aai tmeei n depr oj ect enenwer kthandboekenenbusi nesscasesui t .J eor gani sat i e-encommuni cat i ekr acht makendeevenement ennogwaar devol l er .Deopdr achtheef teenf ocusophetvi t al i t ei t saanbod aanbedr i j ven.Del t aCycl i ngbi edtbedr i j vendekanssamennaareendoelt oet ewer kenent e ki ezenvoorgezonder edagel i j kser out i nes.Ri cht i ngdeGr andDepar ti nRot t er dam 2023wi l l en zeeenzakel i j kpel ot onvoor ui t hel pen. Al sst udent enzor genj ul l i evoordepr ogr ammer i ng,pr oposi t i eenhetonderdeaandacht br engenvanhetpr oduct .Ookonder bouwenj ul l i edeef f ect envanhetpr ogr amma.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT04

6

KORFBALSTARS. NL

SHI NEN METVERDEREONTW I KKELI NG CONCEPT Kor f bal st ar swer dopger i chti n2010metal sdoeldekor f bal vl am aant ewakker eni nel ke kor f bal l er ;kor f bal l er sl at en“shi nen” ,metnameger i chtopdeont wi kkel i ngvanj eugd,t r ai ner s encl ubs.Dest i cht i ngor gani seer t300event sperj aareni sheteni gecommer ci ël ebedr i j f ger i chtopkor f bal . Om Kor f bal st ar sver dert ever gr ot eni ndemar kt ,wor denst udent envanSMM gevr aagdhi er bi j t eonder st eunen( kl ant ber ei kencont act ,webshop,i nkaar tbr engenwensenvandepot ent i ël e kl ant ,et c) . I nhetbi j zonderf ocustdeopdr achtzi chopdever bi ndi ngt ussencl ubsent r ai ner s.Hi er voor best aathetconceptʻ coachboost ’voorhetopl ossenvanhett r ai ner st ekor t . BasBi j ker ki sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT05

6

GOEREEOVERFLAKKEE

MERKSTI J LGOEREEOVERFLAKKEEMI J N EI LAND Si ndsbi j nat weej aarheef tGoer eeOver f l akkeehaarei genmer kst i j l .Hetdoelhi er acht eri som Goer eeOver f l akkeeopééneneendezel f demani ert eposi t i oner en.Wezi endatst eedsmeer bedr i j venenor gani sat or envanevenement engebr ui kmakenvandezemer kst i j l . W ezi engr aagdatmeeronder nemer s( hor eca,r ecr eat i eenui t ei ndel i j kander eonder nemer s) enor gani sat or envanevenement engebr ui kmakenvandezemer kst i j l .Zoal si nbepaal de ski gebi edeni nhetbui t enl andookgebeur t .Kor t om:eenmogel i j kehoof dvr aagzoukunnenzi j n: Hoekunj eeenmer kzoposi t i oner en/ br andendatonder nemer s-en/ ofevenement or gani sat or en dezehui sst i j lendi tl ogogaangebr ui ken? Bel angr i j kevr agendi ebeant woor dmoet enwor denzi j n: 1.Hoekunj edi tr eal i ser en/ wati shi er voornodi g? o Bewust wor di ngcr eër envanhetmer kGoer eeOver f l akkee? o Hoel aadj ehetmer kGO mi j nei l and? o Toegevoegdewaar dei nkaar tbr engen? 2.Hoever houdtdi tzi cht otspor t mar ket i ng/ spor t sponsor i ng/ event sponsor i ngwaar bi jmer ken ( gr of )gel dbet al enom methunnaam/ beel dmer k/ l ogot ewor denmeegenomeni ndeui t i ngen vanor gani sat or envanevenement en? o Waar om bet al enmer kenzoveelgel d? o Hoekunnenwi jhi ermeeomgaan? J aspervanOpi j neni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT06

6

REM I QZ

COMMUNI CATI EMETSPELERSMAKELAARS Remi qzi seenspor t t echbedr i j fdatgespeci al i seer di si nhetanal yser envanvoet bal dat a.Onze kl ant enzi j ncl ubsi nhetbi nnenenbui t enl andmaarookspel er smakel aar s,di eTi monde af gel openmaandenaanonsbedr i j fheef tver bonden.Cl ubsal sPEC Zwol l e,Al mer eCi t y,RKC, FC Ut r echt ,Rapi dW i enenWer derBr emenbehor ent otdekl ant envanRemi qz,waar vooronder ander edescout i ngenwedst r i j danal yseswor dengedaan.Erzi j n10mensenwer kzaam bi j Remi qz. Hoekandebr andawar enes sencr edi t i bi l yvoors pel er s makel aar somhoog? Moment eelheef tRemi qznoggeenst r uct ur el ecommuni cat i er i cht i ngspel er smakel aar s,maari s al l ecommuni cat i eger i chtopcl ubs. Daar naastval ternogeenhel emar ktt ever over en,aangezi enRemi qzzi chi ndeaf gel opent i j d voor namel i j kopNeder l and,Dui t sl andenBel gi ĂŤheef tger i cht . Kor t om veelui t dagi ngeni neenpr acht i gespor t cont extbi jeenj ongdynami schbedr i j f . Ti monvanBruggeni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT07

6

BEATCYCLI NG CLUB

OPZOEKNAARDEONAFHANKELI J KEFI ETSER BEATCycl i ngCl ubi sdeeer st eNeder l andsewi el er cl ubwaart opspor t( depr of essi onel ebaanenwegpl oegvandecl ub)enbr eedt espor tsamenkomt .Al scl ubvoordeecht ewi el er l i ef hebber heef tBEATeenbr eedscal aaanact i esenact i vi t ei t envoordel eden,waardel i ef hebber shun har tvanophal en. Om vooral t i j dt ekunnenbl i j venbest aan,wer ktBEATaaneenni euweduur zamecl ubst r uct uur acht erhunwi el er pl oegen.Wantzewi l l enafvanhett r adi t i onel esponsor model ,waar i neen wi el er pl oegaf hankel i j ki svanhoof dsponsor i ngal l een. I n2019gaatBEATCycl i ngCl ubzi chnadr ukkel i j kr i cht enopdeonaf hankel i j ke et ser .Daar i ni s deor gani sat i eopzoeknaarni euwecr eat i evemar ket i ngst r at egi eënom dezegr ot edoel gr oept e ber ei kenent ever bi nden. Demogel i j kei nt er vent i eszi j ndus: -Eeni nnovat i evemar ket i ngst r at egi eopzet t envoorBEATCycl i ngCl ub,waar doorzi jde onaf hankel i j ke et serbet erkunnenber ei ken. -Eenevenementor gani ser envoordedoel gr oepvandeonaf hankel i j ke et ser . J or danBuskopi sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT08

6

KNVB

ARBI TRAGEOPCLUBS Ar bi t r agei seenbel angr i j kengr ootonder deelvandeKNVB.Zonderar bi t r agezi j nert otsl ot vanr ekeni nggeenvoet bal wedst r i j denmogel i j k.Voorvel eni shett ekor taanschei dsr echt er s eenwel bekendpr obl eem. Moment eelwor denervanui tdr i eKNVBl ocat i eswer kzaamhedenger i chtophetgebi edvan ar bi t r age. Hetvr aagst ukgaatoverdebehoef t evanver eni gi ngenophetgebi edvan( cl ub) ar bi t r age.Op basi svandever eni gi ngsbezoekenenenquĂŞt esi sgeconst at eer ddatvr i j welel kever eni gi ng weleenshi nderonder vi ndtophetgebi edvan( cl ub) ar bi t r age.DeFi nal sopdr achthandel tover di tpr obl eem. Your iKui per si sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .Your iheef tzi j nt eam i nmi ddel sgevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT09

6

KNAF

W ERVI NG J ONGEKARTERS DeKNAFi sdeover koepel endespor t bondvoordekar t -enaut ospor ti nNeder l and.Met9 ver schi l l endeaut ospor tvor meni sereenhoopdi ver si t ei tendaar meezi j neral t i j dopdr acht en t ever r i cht en. Vanui tdeKNAFi saangegevendatvoordesect i eKar t i ngereenwensi som depr omot i evoor dekar t schol enopt epakken.Metdehui di gehyper ondMaxVer st appeni shi ernamel i j keen hoopwi nstopt ehal en.Wantwel kki nddatMaxzi etr i j denopdet vwi ldatnouni etal shi jgr oot i s?Dani skar t envoordi eki nder eneeni deal ei ngang,gezi enhetf ei tdatMaxhi erookzi j nst ar t had. Devr aagvanui tdeKNAFi snuom eeni ngangt evi ndenhoedezeki nder enber ei ktkunnen wor den. J or am Wi t hageni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT10

6

TI G SPORTS

CAMPAGNEEERLI J KEVOEDI NG TI J DENSW K3X3 Spor t mar ket i ngbur eauTI G Spor t si sgespeci al i seer di nhetcr eĂŤr en,ver ni euwenenor gani ser en vangr oot schal i gei nt er nat i onal espor t evenement en.Begonneni n2004al sgol f pr omot ori sTI G Spor t si nmi ddel sui t gegr oei dt oteenmul t i spor tbedr i j fenact i efbi nnendi ver sespor t en waar onderbeachvol l eybal ,gol f ,schaken,zwemmenenshor t t r ack. Rabobankheef teencampagnewaar bi jeer l i j kevoedi ngeenbel angr i j ker olheef t .Ti j densW K 3x3wi l l enzeeenact i vat i egaanui t voer enwaar bi jzehuncampagner ondeer l i j kevoedi ng r i cht i ngeenUr bancommuni t ywi l l engaanpr omot en. NaomiRi dder hofi sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .Hett eam datdeze opdr achtgaatui t voer enbest aati ni edergevalui tCoenVer door nenNenaKr eber .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT11

6

FC UTRECHT

I NVOL VEMENTVAN J ONGEREN BI JHETMERK FC Ut r echti seenNeder l ands Bet aal dVoet balOr gani sat i e,di eui t komti ndeEr edi vi si e. Decl ubwi lmeeri nvol vementvanj onger enbi jhetmer k.Zi jdenkenzel faan i nf l uencer mar ket i ng,maari sdatwer kel i j kdeopl ossi ng?I ndebasi swi l l enzi jmeer bet r okkenhei di ndedoel gr oep817j aar . Voor aldevi deo’ sdi eFC Ut r echtmaakt ,kunneneengr ot erber ei kgener er en.Onder deelvande opdr achtzouhi er aanbest eedkunnenwor den. SvenSchol mani sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .Svenheef tzi j nt eam i nmi ddel sgevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT12

6

VOETBALSHOP. NL

EXPOSUREOPSOCI ALMEDI A Voet bal shop. nli s15j aargel edenopger i chtdoorBadgeDi r ectBV,dedi r ectmar ket i ngdi vi si e vandeBadgegr oep( www. badge. nl ) .Voet bal shop. nli sgevest i gdi nWoer den.Dezegr oepi sal meerdan30j aaract i efi ndespor t -enent er t ai nmentmer chandi se.HetVoet bal shop. nlt eam wi l gr aagal l es,van,voorenovervoet balbr engen.Di tbet ekentkl edi ng,mat er i aal ,schoenen, keeper s,enal l esvoort r ai ner s. Deexposur evanVoet bal shopopsoci almedi awi ldeor gani sat i ever gr ot en.Hi er bi jgaathetom Voet bal shopNLenVoet bal shopBE. Hi er bi jwor dtergekekennaardevol gendekanal en: • Onder zoekdoennaarst r at egi eopFacebook( watwer ktwelenwatni et ?) . • Onder zoekdoennaarst r at egi eI nst agr am ( watwer ktwelenwatni et ?) . •I mpactsnapchatonder zoeken( aant alswi pes,or der s) Ver deri sdewenshetPr oPl ayerpr ogr ammaui tt ebr ei denent eonder houden. Qui nt onBr andoni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT13

6

BORCHLAND

VERHOGEN BEKENDHEI D EN SALES Bor chl andheef tveelver schi l l endef aci l i t ei t en( par keer pl aat s,squashbanen,gol f baan, evenement enhal ,ver gader zal en)waarveelor gani sat i esgebr ui kvanmaken.Erwer ken30 ent housi ast emedewer ker s.El kj aarbezoekenr ondde450. 000per sonenhett er r ei nvan Bor chl and. Hetbedr i j fbevi ndtzi chi nAmt er damOostenbevatveeli ndust r i e.Hi er i nzi j nveelmensenaan hetwer keni sdebekendhei dvanBor chl andnoger gl aag. Bor chl andwi lzi j nnaamsbekendhei dbi jwer knemer sdi eact i efzi j nopdebedr i j vent er r ei nen vanAmst er damoostbekendermaken.Erzi j nmeerdan200bedr i j venact i efbi nneneenst r aal van5km vanBor chl and.Hetdoeli som mensennaast / na/ voorhetwer kt el at enspor t enophet t er r ei nvanBor chl and. Dani ĂŤlvanderZwaani sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT14

6

BEACHVOLLEYBALLAPLAYABLANCA W ERVI NG VAN NI EUW EDOELGROEPEN

Beachvol l eybalEvenement enbur eauLaPl ayaBl ancaor gani seer tbeachvol l eybalt r ai ni ngeni n r egi oUt r echtvoorj eugdenvol wassenen,di egr aagwi l l enbeachvol l eybal l en.Daar naast or gani seer tLaPl ayaBl ancaspor t i evebedr i j f sui t j evoorbedr i j ven. Si nds2005or gani ser enwi jevenement envoorbedr i j ven,schol enénver eni gi ngenenbi eden wi jbeachvol l eybalt r ai ni ngen/ cl i ni cs/ t oer nooi en/ evenement enaani nomgevi ngUt r echtenóók bui t enUt r echt . Beachvol l eybalevenement enbur eau“LaPl ayaBl anca”i sopzoeknaardaadkr acht i geen ent housi ast est udent en,di eveelgoedeencr eat i evei deeënhebbenom meer bedr i j ven/ gr oepenaant et r ekkenvoorkomendbeachvol l eybal sei zoen.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT15

6

GOLAZO

NKW I ELRENNEN Let ’ smove!Gol azozor gter voordatmenseni nbewegi ngkomenenbl i j ven.Mi ddel shet or gani ser envanei genevenement enophetgebi edvanr unni ngencycl i ng,zoal sdeNN Rot t er dam Mar at hon,DSW Br uggenl oopent oer t ocht enal sdeGer r i eKnet emannCl assi cen Kl i mCl assi c.Maarookdoorhetor gani ser envangr oot schal i gepubl i eksevenement en,zoal sde Bi nckBankTourenhetNeder l andsKampi oenschapW i el r ennenopdeWeg. Di tj aarwor dthetNKW i el r ennenweder om geor gani seer ddoorGol azo.Hi erwi l l enzi jveel act i vi t ei t enr ondom or gani ser en.Si deevent sencommuni cat i ezi j ndeui t dagi ngenr ondom deze opdr acht . Ver ei sti sdatdegr oepst udent envanmaandag24–zondag30j unibeschi kbaari svoorde r eal i sat i evanhetei ndpr oductophetNK Wi el r ennen.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT16

6

EXCELSI OR

LANCEREN NI EUW CONCEPTERL Excel si orRot t er dam i seenRot t er damsebet aal dvoet bal cl ubdatui t komti ndehoogst e voet bal compet i t i evanNeder l and;deEr edi vi si e. Excel si orwi loudspel er senoudt r ai ner smeerbi jdecl ubgaanbet r ekkenenopst r uct ur el e basi s.Hi er voorwi l l enweeenni euw conceptl ancer endat“Excel si orRot t er dam Legends”( ERL) gaathet en.Wewi l l enmi ni maal2event sperj aargaanor gani ser enengaanbegi nnenmeteen ui t nodi gi ngvooreenwedst r i j dbezoekt egenZwol l eop17maar t .W i jwi l l engr aagonder zoeken waardebehoef t esl i ggenvandeERL,watwi l l enzi jvooronsbet ekenen,watkunnenzi jvoor onsbet ekenenenwatver wacht enzi jvanonser voort er ug? CasparVi j f t i gschi l di sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT17

6

OPTI SPORT

MARKETI NGCOMMUNI CATI E Opt i spor ti sexpl oi t antvan350accommodat i esver spr ei ddoorNeder l andenBel gi ë.Opt i spor t i smar kt l ei derendéspeci al i stophetgebi edvanexpl oi t at i eenhetbeheervanpubl i eke voor zi eni ngenal szwembaden,schaat sbanen,spor t hal l enenmul t i f unct i onel espor t -en wel zi j nscent r a,maarookvanpr i vat evoor zi eni ngenal s t nesscent r a( Opt i spor tHeal t hCl ub) eni ndoor speel par adi j zen( Avont ur a) . Opt i spor tSpor t boul evar dDor dr echti seenmul t i f unct i oneelspor t compl exmetdemeest e spor t enonderééndakent evensdegr oot st el ocat i evanOpt i spor t . Opt i spor tSpor t boul evar dt eDor dr echtbi edtmeer der edoel gr oepact i vi t ei t enaani nhet zwembad.Hel aasheef tzi jdeaf gel openmaandenbi jbepaal degr oepsl esseneendal i ng geconst at eer d.Zi j ndel essenni eti nt er essantgenoeg?Ofi sdepr i j st ehoog? Aandest udent endevr aagom onder zoekt edoennaardewensenenbehoef t envandeze ver schi l l endedoel gr oepenenaandehandvandeonder zoeksr esul t at eneenmar ket i ng-en communi cat i epl ant eschr i j venhoeOpt i spor tdezedoel gr oepact i vi t ei t eni ndet oekomsthet best ezoukunnenpr omot en.Ui t ei ndel i j kkr i j genzedevr i j hei dengel egenhei dom hunpl an ( bi jakkoor dmar ket eer / manager )ui tt evoer enender esul t at enmeet baart emaken. RodneyvanGel der eni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt ,hi ji svi er dej aar sen onzecont act per soonal daar .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT18

6

NOLANI DO

STARTUPVOORBEW EGENDEOUDEREN Vanui thetpr oj ect5vanj aar2zi j nvi erst udent eneenst ar tupbegonnenvoorouder en: Nol ani do.Zi jhebbent ekennengegevendezest ar tupnaareenvol gendl evelt ebr engeni nde Fi nal s. Mi kHer mseni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .Hi jgaatdest ar tupver der br engenmetRyanVos,Robi nHendr i ksenThi moVi sser s.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT19

6

TRAI NI NGSKAM PEN. NL SCOREN METJ EUGDELFTALLEN

Tr ai ni ngskampen. nli sal15j aardegr oot st eaanbi edervant r ai ni ngskampeni nNeder l anden hetbui t enl andopr ui m 100l ocat i es.Zi jont zor gendekl anti nhetgehel epr ocesvanhetzoeken t otor gani ser envaneengeschi ktt r ai ni ngskamp. Om dedoel gr oept ever br edenwi lTr ai ni ngskampen. nlzi chookgaanr i cht enopj eugdel f t al l en. Deopdr achtvi ndtpl aat si ndi tkader .Vanhetgener er envanbekendhei dt othetor gani ser en vanact i vi t ei t enr ondom Tr ai ni ngskampen. nl . M el vi nvanBr andwi j kenBr yanKrui t hofzi j nonzest udent endi edezeopdr achthebben aanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT20

6

SPORTENW ELZI J N RI DDERKERK SPRONG I N HETDI EPEMETZW EMMEN

SenW Ri dder ker ki sver ant woor del i j kvoorhetbeher enenexpl oi t er envanbi nnen-en bui t enspor t accommodat i esi nRi dder ker k;Di tdoenzi jzel f st andi geni nopdr achtvande gemeent eRi dder ker k.Hetui t gangspunthi er bi ji sal t i j d:ʻ Samenst er kmeti eder een! ’De medewer ker senpar t ner szor genvooraccommodat i eswaarmensenzi cht hui senvei l i gvoel en. Di tj aarl i ggenerui t dagi ngenom eenzwembadpr ogr ammer i ngdi ealdecenni al angnauwel i j ks gewi j zi gdi st et r ansf or mer ennaareenvr aagger i cht epr ogr ammer i ngvoormeer der e doel gr oepen,ver ni euwenvanhetconceptbabypeut er zwemmenwati ndenl andeni et i nnoveer tenhett oevoegenvanact i vi t ei t enomt r entzor g/ W MOvr aagst ukken.Ui t er aar di shet bel angr i j kdatdest udent ent i j densdeopdr achthett eam enonzebezoeker sbet r ekken,maar nogbel angr i j ker :demensendi enuNI EThetzwembadbezoeken.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT21

6

SPORTENW ELZI J N RI DDERKERK BUURTSPORTACCOMODATI ES

SenW Ri dder ker ki sver ant woor del i j kvoorhetbeher enenexpl oi t er envanbi nnen-en bui t enspor t accommodat i esi nRi dder ker k;Di tdoenzi jzel f st andi geni nopdr achtvande gemeent eRi dder ker k.Hetui t gangspunthi er bi ji sal t i j d:ʻ Samenst er kmeti eder een! ’De medewer ker senpar t ner szor genvooraccommodat i eswaarmensenzi cht hui senvei l i gvoel en. SenW Ri dder ker kheef tdeui t dagi ngom bui t enspor t accommodat i esdi e( gedeel t el i j k)l eeg st aant ever mar kt enenookover dagwanneerdespor t vel denni etgebr ui ktwor dent e expl oi t er en. Hett eam wor dtgevr aagdhi ercr eat i eveopl ossi ngenvooraant edr agenenui tt evoer en.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT22

6

DECATHLON

W ERVI NG EN KLANTREI S Bi nnenNeder l andi sDecat hl oneenbet r ekkel i j kni euwespel eri ndespor tr et ai l br anche. Ondanksdatwei n2000onzeeer st eDecat hl on l i aalopende,i spasna2012dever snel l i ngi n gezet .Ei nd2016war ener10vest i gi ngeneni n2016zalde16dewi nkeli nGr oni ngenopen gaan.Di ti szonderdeonl i newi nkel . Al seni geDecat hl onwi nkeli nNeder l andbeschi ktdeCool si ngelovert weeet ages.Bi j Decat hl oni sdatnogalongebr ui kel i j k.Hetconcepti snamel i j keengr ot el oodsl angsdesnel weg meteenpar keer pl aat s.Hi erkomendander ekkeni nt est aanmetpr oduct enenerst aateen wi nkel .Eenbeet j ekor tdoordebochtmaardati sheti dee.Devest i gi ngCool si ngeli shi er i nvr i j bi j zonder .W i jst aannamel i j kni etl angsdesnel wegmaarmi ddeni ndest ad,hebbengeen par keer pl aat senenhebben2ver di epi ngen. Eenpr obl eem datwehebbenmetdezet weever di epi ngeni sdatereenhoopmensen( hi erzi j n ci j f er svoor )zi chal l eenmaaroverdeeer st ever di epi ngbegevenendaar nadewi nkelweer ui t gaan.Det weedever di epi ngwor dtsomsdushel emaalover gesl agen.Hoekunnenwi jer voor zor gendatdemenseni ndewi nkeldusookal t i j dboveneenki j kj egaannemen?

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT23

6

ROBEY

MARKETI NG EN SALES RobeySpor t sweari seenRot t er damsvoet bal mer k( onder deelvanPr emi um I nc. )datzi chf ocus ophetamat eur voet bali nNeder l and.Naastamat eur ver eni gi ngenkl edenzi jookdeBVO’ s Spar t aRot t er dam,W i l l em I Ienvanafaankomendsei zoenTel st ar . Bi nnenhetamat eur voet bali nNeder l andonder schei dtRobeyzi chmetdemogel i j khei dt ot Cust om Madet enues.Opdi tmomentzi j ner70amat eur ver eni gi ngendi eRobeydr agenende ambi t i ei st egr oei en. • Mar ket i ng,omt r entbehoudenenver bet er envanheti mago • Sal es,omt r enthetgr oei eni naant alcl ubs J omarDuchai ni sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .J omarheef tzi j nt eam i nmi ddel sgevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT24

6

FC DORDRECHT

BI NDI NG METFANSEN VERENI GI NGEN FC Dor dr echti seenNeder l andsevoet bal cl ubui tDor dr echt .Op16august us1883 wer ddecl uboor spr onkel i j kal sdeD. C. C.( Dor dr echt scheCr i cketCl ub)opger i cht . I ngr ot el i j neni sdemar ket i ngui t dagi nghetver gr ot envandef anengagement .Di tval tt e ver t al eni nt weevr aagst ukkendi egaanal svol gt : -Hoecr eëer tFC Dor dr echtmeerbi ndi ngmethaarbest aandesuppor t er senvol ger s? ( Domei nB2C) -Hoecr eëer tFC Dor dr echtmeerbi ndi ngmetdeamat eur voet bal ver eni gi ngeni nder egi oen t r ektzi jmeerl edenvandi ever eni gi ngennaardewedst r i j den( Domei nB2B) ? Hi erval l enver schi l l endei nt er vent i esopt ever zi nnen,waar onder : -Hetont wi kkel enenui t wer kenvanor i gi nel ecl ubact i es; -Zoekennaarmogel i j khedenom meeri nt er act i et egener er ent ussencl ubensuppor t er s. Di tkani nal l er l eivor men. J or diFoki sonzest udentdi edezeopdr achtheef taanger ei kt .

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT25

6

FEYENOORD CI TY BASKETBALL

Vanui thetSoci aalEconomi schPr ogr ammaFeyenoor dCi t yi seenvandedoel st el l i ngenom onderdenaam vanFeyenoor deenMul t i spor t cl ubt eor gani ser en.Dezeopdr achtconcent r eer t zi chopdest ar tvanFeyenoor dBasket balvanui tdeoor spr onkel i j keRot t er dam Basket bal .Deze ver eni gi ngheef tmeer der e( j eugd) t eamsenheteer st eel f t alspeel ti ndeHer enEr edi vi si e Basket bal l . J ul l i egaanj et oespi t senopFeyenoor dBasket bal lenal l e( mar ket i ng)act i vi t ei t enen ont wi kkel i ngendaar bi nnen.J ul l i el ear ni ngspasj eni etal l eent oeopFeyenoor dBasket bal l , maardr aagj eookoverzodatdi ti nputgeef tvoort oekomst i gever eni gi ngen/ or gani sat i esdi e aansl ui t i nggaanvi ndenbi jFeyenoor dMul t i cl ub. Dezemul t i di sci pl i nai r eopdr achti sgesel ect eer dvoorder dej aar sSMM st udent endi ezi ch hebbenaangemel dvoorhetHonour sPr ogr am.Hett eam voordezeopdr achti si nmi ddel s gevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT26

6

FEYENOORD CI TY FUTSAL

Vanui thetSoci aalEconomi schPr ogr ammaFeyenoor dCi t yi seenvandedoel st el l i ngenom onderdenaam vanFeyenoor deenMul t i spor t cl ubt eor gani ser en.Dezeopdr achtconcent r eer t zi chopdest ar tvanFeyenoor dFut salvanui tdeoor spr onkel i j keTPP .Dezever eni gi ngheef t meer der e( j eugd) t eamsenheteer st eel f t alspeel ti ndeEr edi vi si eZaal voet bal . J ul l i egaanj et oespi t senopFeyenoor dFut salenal l e( mar ket i ng)act i vi t ei t enenont wi kkel i ngen daar bi nnen.J ul l i el ear ni ngspasj eni etal l eent oeopFeyenoor dFut sal ,maardr aagj eookover zodatdi ti nputgeef tvoort oekomst i gever eni gi ngen/ or gani sat i esdi eaansl ui t i nggaanvi nden bi jFeyenoor dMul t i cl ub. Dezemul t i di sci pl i nai r eopdr achti sgesel ect eer dvoorder dej aar sSMM st udent endi ezi ch hebbenaangemel dvoorhetHonour sPr ogr am.Hett eam voordezeopdr achti si nmi ddel s gevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT27

6

RSP

SPORTVERENI GI NG VAN DETOEKOMST Wi jgaaneenni euwest ar t upopr i cht enom hetver di enmodelvandespor tt ever ander en.Deze ʝ Spor t ver eni gi ngvandeToekomst ’gaathetkaderwor denom er voort ezor gendat spor t ver eni gi ngenoverenkel ej ar ennogbest aan,maari neencompl eetander evor m.Al swe ni et sver ander en,best aaneroverenkel ej ar engeenspor t ver eni gi ngenmeer . J egaathetni euweconceptvor mgevenenst aataandest ar tvandel ancer i ngvandezeni euwe st ar t up.Wewer kent oenaareenki ckof fevenementi nhetvoor j aarmetpar t ner senmogel i j k per s.J egaati ngespr ekmetgr ot eor gani sat i esdi eal sf ounderbet r okkenwi l l enzi j nbi jdi t conceptenmeer waar debi edenvoorspor t ver eni gi ngenendezepar t ner si nhetconsor t i um. DeSpor t ver eni gi ngvandeToekomstmoeteenshowcasevoordespor ti nNeder l andende wer el dzi j n.Bi jdekenni smaki ngneemtJ ohndeVosj emeei nhetgedacht engoedendehui di ge st at usvanhetpr oj ect . Dezemul t i di sci pl i nai r eopdr achti sgesel ect eer dvoorder dej aar sSMM st udent endi ezi ch hebbenaangemel dvoorhetHonour sPr ogr am.Hett eam voordezeopdr achti si nmi ddel s gevor mdenheti sdusni etmogel i j kj ehi er voori nt eschr i j ven.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT28

6

SPARTAROTTERDAM SPONSORCONCEPTEN

Spar t aRot t er dam i sdeoudst epr of essi onel evoet bal cl ubvanNeder l and.I ndej ar en80 aanspr ekenddooral séénvandeeer st ecl ubsshi r t r ecl amet edr agenenwatvooreensponsor : at t r act i epar kDeEf t el i ngsi er deenkel ej ar enhetr oodwi tgest r eept eshi r twaar i nl egendesal s Di ckAdvocaat ,Loui svanGaal ,J ohndeWol f ,EddeGoeyenDannyBl i ndi nspeel den. Nazesmoei l i j kej ar eni ndeJ upi l erLeaguepr omoveer dedecl ubi napr i l2016weernaarde Er edi vi si eenbehaal dedatsei zoenonderander edehal ve nal evandeKNVBBeker .Vor i gj aar degr adeer deSpar t adoor dathetwer dui t geschakel ddoorFC Emmen.Desondanksi sSpar t aeen nanci eelgezondecl ub,hebbeneengoedej eugdopl ei di ngenspel eneenpr omi nent er oli nde Eer st eDi vi si eopdewegt er ug. Wi jver kennencont i nuedemogel i j khedenom opander emani er envanwaar det ekunnenzi j n vooronzebusi nesspar t ner s.Wedagenj ul l i eui tom ni euweconcept ent eont wi kkel enent e i mpl ement er enom sponsor r el at i eswaar devol l ert emakenvoorbei depar t i j en.Enom een ni euw conceptwaarwi jzel ft oekomsti nzi en,ver dert econcr et i ser en. Eeni deewaternul i gtbi nnenʻ Zakendoenopz’ nSpar t aans’i seenconceptt eont wer penwel ke bi j dr aagtaandewer vi ngvanni euw t al entbi jonzebusi nesspar t ner s.Ver schi l l endebr anches hebbenmoei t eom hunvacat ur esi nt evul l en,zoookver schi l l endebusi nesspar t ner svanons. HoekunnenweSpar t aRot t er dam al sspr i ngpl ankgebr ui kenom ni euw t al entt ewer venvoor onzesponsor en?Hoegr ooti sdevr aagbi jonzebusi nesscl ubl eden?Opwel kemani erkunnen wi jal scl ubhi er i neenver bi nderzi j nt ussenbusi nesspar t ner s,f ansenander est akehol der sui t Rot t er damWest ?

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT29

6

SURPRI SE OPDRACHT Laatj ever r assen!

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT30

6

DAKA

ALSĘť TOM SPORTGAAT Dakai sop1apr i l1965onderl ei di ngvanPet erenAnkeDankaar tbegonneni neenkel der opdeBer gwegt eRot t er dam.I nhetbegi nvan2008i sdi tl i aalver hui sdnaardeAbr aham van St ol kweg,datmetmaar l i ef st5000m2hetgr oot st e l i aalvanDAKA i s. I nmi ddel si shetbedr i j fgegr oei dt ot14wi nkel senr ui m 400medewer ker s,metvest i gi ngen doorheelNeder l and.DAKA st aatnogst eedsonderl ei di ngvandef ami l i eDankaar t .I nonze ver schi l l endewi nkel smeteent ot al ewi nkel vl oer opper vl akt evan40. 000m2bi edenwi jj eeen t ot aal aanbodvanspor t ar t i kel enenspor t casual ,waar i nal l eAmer kenver t egenwoor di gdzi j n. Tevensvi ndj ebi jonsdel aat st et r endsophetgebi edvanspor tenspor t modet egenzeer scher pepr i j zen. Dakai sdespeci al i stophetgebi edvanvel espor t enwaaronderwi nt er spor t ,t enni s,voet bal , r unni ng,aer obi cs, t ness,i nl i neskat en,gol fenhockey.Naastpr of essi onel evakkenni sbi eden wi jj eookal t i j ddi ver sesuperscher peaanbi edi ngen. Deexact ef or mul er i ngvandeopdr achtwor dtsamenmetdest udent envast gest el dbi jde kenni smaki ng.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT31

6

PORTLAND POEM A’ S HONKBALOPZUI D

“HonkbalopZui d”i seeni ni t i at i efdati nhetl eveni sger oepenbi jdegezamenl i j kezoekt ocht naareenvol waar di gehonkbal accommodat i edooreenaant alhonkbal ver eni gi ngenop Rot t er damZui d.Moment eelvi ndtdevor mi ngvandeSt i cht i ngHonkbalopZui dpl aat swaar i nde honkbal ver eni gi ngenPor t l andPoema’ senUr ban010ver t egenwoor di gdzul l enwor den.Deop t er i cht enSt i cht i ngzaldehuur derwor denvaneendi tj aardoordeGemeent eRot t er dam aant e l eggenvol waar di gehonkbal accommodat i eaandeOl degaar dei nhetZui der par ki nRot t er dam. Gr oeii sduséénvandebel angr i j kst epunt envoorHonkbalopZui d.Daar bi jkomthetvr aagst uk metwel keaanvl i egr out edegr oei wenshetbest ekanwor denopgepakt .I shetHonkbalopZui d datweal smer kneerwi l l engaanzet t enal shetgaatom l edenwer vi ngofgaanwevoor namel i j k perver eni gi ngpr ober ent egr oei en? Ookhetver gr ot envanexposur ewaar meewi jmeeri nbeel dkomenbi jsponsor senpar t ner si s eent aakdi ewi jopt epakkenhebben,waar bi jdepr oj ect gr oepwel l i chtkanonder st eunen. Bi nnendegr oeif ocusval tookdeopeni ngvandeni euweaccommodat i e,di enaaral l e waar schi j nl i j khei dpasnádezomeropgel ever dzalgaanwor den.

OPDRACHTGEVERS


OPDRACHT32

6

SKATELAND

MARKETI NG METEEN 180KI CKFLI P St i cht i ngSkat el andRot t er dam i snonpr o tor gani sat i edi ezi chi nzetom der ol l spor t ent e bevor der en.Debedr i j f svoer i ngbest aatui tt weeonder del en;hetbeher envanheti ndoor Skat epar kSkat el andi ndePi ekst r aatopei l andFei j enoor di nRot t er dam Zui d.I n2019vi er thet par khaar20ever j aar dag! Skat el andwi lgr aageengr oeii nhetaant albezoeker sperj aar ,opdi tmomentl opende bezoeker saant al l enperj aart er ug.Ermoetmeeraanmar ket i nggedaanwor denbi nnende hui di gest r uct uurmetwei ni gmi ddel en. Deexact ef or mul er i ngwor dtsamenmetdest udent envast gest el d.

OPDRACHTGEVERS


6

CONTACT

8


6

#OVERTREFJ EZELF

CONTACTGEGEVENS


COMMERCI ËLEECONOMI E

SPORTM ARKETI NG & M ANAGEM ENT

Profile for Remco Beek

Playbook Jaar 3 - SportMarketing & Management - The Finals - 2018/2019  

Het SMM Playbook Jaar 3 is het interactieve informatiedocument waarin je een goed beeld krijgt van de verwachtingen van het derde jaar bij d...

Playbook Jaar 3 - SportMarketing & Management - The Finals - 2018/2019  

Het SMM Playbook Jaar 3 is het interactieve informatiedocument waarin je een goed beeld krijgt van de verwachtingen van het derde jaar bij d...

Profile for remcobeek
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded