Page 1

Crossover-programma NWO-bijdrage topsectoren ’18-’19 Opzet call Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek


Doel Crossover call Onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019. Bedoeld voor: het versterken van het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem met hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek; het hiermee bereiken van significante impact op maatschappelijke uitdagingen.


Beoogd resultaat De verwachting is dat deze call resulteert in: onderzoek met een forse maatschappelijke en economische impact; een stimulans voor inbreng uit alle wetenschappelijke disciplines; een verbinding met toepassingsgericht onderzoek; het mogelijk ontstaan van nieuwe onderzoeksvelden.


Karakter van voorstellen De call is bedoeld voor excellente onderzoeksinitiatieven, die: bestaan uit een samenhangend voorstel; meerdere topsectoren en andere onderzoeksagenda’s (bijvoorbeeld de Nationale Wetenschapsagenda, de departementen) door thematiek verbinden; een significante bijdrage kunnen leveren aan één of meer maatschappelijke uitdagingen door hun omvang en consortium; gedragen worden door interdisciplinaire consortia bestaande uit: • onderzoekers uit verschillende domeinen en disciplines; • publieke en private partijen zoals partners en cofinanciers.


Uitgangspunten instrument Open call. Open voor wetenschapsbrede invulling en een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen. Lange openstellingsduur t.b.v. consortiavorming, zowel door jonge initiatieven als initiatieven uit en tussen gevestigde consortia. Aanvragers zijn onderzoekers van Nederlandse universiteit, NWO- of KNAW-instituut of door NWO erkende kennisinstelling. Consortiumpartners over de breedte van de samenleving: TO2, hogescholen, bedrijven incl. MKB, maatschappelijke organisaties, departementen, landelijke lokale of regionale overheden en overige (publieke) kennisinstellingen.


Uitgangspunten instrument Beschikbaar subsidiebudget: M€ 40 Omvang projecten: tussen M€ 10 en M€ 20 euro NWO bijdrage: tussen M€ 5 en M€ 10 euro Cofinanciering:

NWO bijdrage: 50% Cofinanciering: 50% Waarvan cash: 25% Waarvan cash van private partijen: 10%


Randvoorwaarden voorstellen Open voor alle wetenschapsdisciplines. Adresseert één of meer maatschappelijke uitdagingen. Onderzoekers uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen benaderen een vraagstuk gezamenlijk vanuit hun verschillende expertises. Het voorstel legt een kiem voor vernieuwend onderzoek door disciplines te verbinden. Nieuwe allianties worden samengebracht. Bij indiening van een voorstel is een fundament voor het idee (bijvoorbeeld onderzoeksagenda of verkenning) reeds aanwezig. De kern is wetenschappelijk onderzoek, maar het consortium is ook gericht op het bevorderen van samenwerking, valorisatie en het genereren van impact. Voorstellen bouwen voort op eigen resultaten en hebben mogelijk een langere duur dan gebruikelijk.


Beoordelingstraject Fase 1 – Expressions of Interest Oproep tot Expressions of Interest voor maatschappelijke uitdagingen; Voor structuur van maatschappelijke uitdagingen worden grand challenges Horizon 2020 gehanteerd; Beoordeling door commissie op basis van criteria: • Crossover-gehalte; • Potentiële impact (maatschappelijk en/of economisch) op de meest aanwezige maatschappelijke uitdaging in het voorstel; • Kwaliteit consortium, waaronder governance van het voorstel.


veilige samenlevingen

inclusieve, innovatieve en reflectieve maatschappijen

klimaatactie, milieu, hulpbronefficiëntie en grondstoffen

intelligent, groen en geïntegreerd vervoer

veilige, schone en efficiënte energie

voedselveiligheid, duurzame landbouw en bosbouw, onderzoek voor zee-, kust- en binnenwater en de bioeconomie

gezondheid, demografische veranderingen en welzijn

Indieningen Consortia met Expression of Interest op 1 van de maatschappelijke uitdagingen (MU’s)

• Een commissie selecteert per maatschappelijke uitdaging kansrijke consortia (Uitgangspunt is 2 per uitdaging) die aanspraak kunnen maken op middelen voor consortiavorming • Deze commissie heeft ruimte om af te wijken in de hoeveelheid positieve adviezen en verdeling over de uitdagingen aan de hand van kwaliteit en/of totale claim op het budget (uitgangspunt is 50% slaagkans in fase 2) • De commissie heeft gelegenheid aanvragers te suggereren zich aan elkaar te verbinden en/of inhoudelijk te adviseren

Kans Leidend consortium Kans

Kans

Kans

Consortiavorming Opzet programma

Indiening uitgewerkt programmavoorstel voor fase 2


Beoordelingstraject Fase 2 – Volledige voorstellen: Volledig uitgewerkte voorstellen worden in competitie beoordeeld door referenten en een beoordelingscommissie (inclusief interview). Volgens reguliere NWO-methodiek aan de hand van de volgende beoordelingscriteria: Wetenschappelijke kwaliteit Maatschappelijke impact en valorisatie Kwaliteit van het consortium


Wat kan aangevraagd worden? Fase 1 (Expressions of Interest) Middelen beschikbaar voor consortiumvorming Fase 2 (uitgewerkte voorstellen): Personele kosten MateriĂŤle kosten Investeringen Kennisbenutting Internationalisering Projectmanagement


Beoogde tijdspad April/mei 2018: publicatie call Oktober/november 2018: indienen Expressions of Interest (EoI) December 2018: advies over EoI Januari 2019: consortiavorming voor fase 2 April/mei 2019: indienen uitgewerkte voorstellen Zomer/najaar 2019: doorloop beoordelingsprocedure Najaar 2019: toekenning projectvoorstellen


Naast de crossover Alternatieven en aankomende middelen in 2018: Perspectief Zwaartekracht NWA-middelen


Team en contact Bea Pauw (ENW) Erwin Onderdijk (TTW) Inge van Leeuwen (SGW) Sander Hougee (ZonMW) crossover@nwo.nl

Opzet nwo cross over programma  
Opzet nwo cross over programma  
Advertisement