Page 1

Nikt na œwiecie nie sprzedaje wiêcej nieruchomoœci ni¿ RE/MAX!

Czy wiesz, ¿e … SEKRETY DEKORACJI WNÊTRZ Górne oœwietlenie Typowy sufit o wys. 2,5 m wyda siê wy¿szy, jeœli górne oœwietlenie zostanie umieszczone jak najbli¿ej niego. Jeœli zale¿y Ci na tym, by pokój sprawia³ wra¿enie wiêkszego, zast¹p tradycyjne oœwietlenie reflektorami umieszczonymi w suficie lub reflektorami na prowadnicach, zamontowanymi blisko sufitu. Obrazy a okna Nale¿y unikaæ zawieszania obrazów w bezpoœrednim s¹siedztwie wszelkich okien. Obraz i okno bêd¹ ustawicznie toczyæ walkê o nasz¹ uwagê i ¿adne nie otrzyma takiej, na jak¹ zas³uguje. Iluzja przestrzeni W celu stworzenia iluzji otwartej przestrzeni przy wchodzeniu do pokoju, nale¿y umieœciæ ³ó¿ko przy œcianie naprzeciw drzwi. Jeœli jest to niemo¿liwe, nale¿y umieœciæ je jak najdalej od drzwi, aby nie blokowaæ toru komunikacyjnego.

JEŒLI CHCESZ, ¯EBY O SPRZEDA¯Y LUB WYNAJMIE TWOJEJ NIERUCHOMOŒCI DOWIEDZIA£ SIÊ CA£Y ŒWIAT - ZADZWOÑ! MIÊDZYBORÓW, POWIAT ¯YRARDOWSKI SPRZEDA¯ 1 850 000,-

RADZEJOWICE, POWIAT ¯YRARDOWSKI SPRZEDA¯ 1 588 000,-

LUKSUSOWY DOM WOLNOSTOJ¥CY 370 MKW. W POBLI¯U PARKU KRAJOBRAZOWEGO. PRZEPIÊKNA DZIA£KA LEŒNA 2127 MKW. 4 km od ¯yrardowa. Dojazd do Warszawy tras¹ A2 - 40 minut. W pobli¿u stadnina koni. Rok budowy 2008. Dom przestronny, du¿e otwarte przestrzenie. We wszystkich pokojach parkiet dêbowy. W kuchni i ³azienkach ogrzewanie pod³ogowe. £adny, du¿y salon, kuchnia po³¹czona z jadalni¹, 7 pokoi, w tym 4 sypialnie, garderoba, 2 ³azienki, gara¿, poddasze u¿ytkowe. Gustownie wykoñczony i wyposa¿ony. Oaza ciszy i spokoju.

B A R D Z O AT R A K C Y J N Y, E N E R G O E F E K T Y W N Y, WYKOÑCZONY W WYSOKIM STANDARDZIE DOM WOLNOSTOJ¥CY. Rok bud.: 2012. 35 km od Warszawy. Dom: 227 mkw., dzia³ka: 873 mkw., 6 pokoi, kuchnia, salon, sala kinowa, 2 ³azienki, gara¿. Pod³ogi, schody wewn. i parapety marmurowe. W ka¿dym pokoju instalacja do klimatyzacji, odkurzacza centralnego, okablowanie do internetu i tv sat., ogrzewanie pod³ogowe. Podgrzewany podjazd i schody przed domem. Zaawansowany system alarmowy. W£AŒCICIEL PRZYJMIE W ROZLICZENIU MIESZKANIE OK. 100 MKW. NA URSYNOWIE W POBLI¯U METRA.

TAMARA PASTUSZYÑSKA Agent Nieruchomoœci

602 206 531 tamara.pastuszynska@remax-polska.pl


JAK

KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE

SPRZEDAÆ, ZAMIENIÆ LUB WYNAJ¥Æ NIERUCHOMOŒÆ? Najbardziej znana na œwiecie sieæ agencji nieruchomoœci Prawie 7000 biur i 100 000 agentów w ponad 90 krajach 40-letnia tradycja i miêdzynarodowe doœwiadczenie Oferty dostêpne dla wszystkich agentów sieci na œwiecie Wspó³praca, wzajemna wymiana ofert i œwiatowy MLS Jakoœæ, skutecznoœæ, rzetelnoœæ i profesjonalizm

WSPÓ£PRACA SIÊ OP£ACA! Nasze biuro jest cz³onkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Poœredników w Obrocie Nieruchomoœciami (WSPON) zrzeszaj¹cego setki agencji i poœredników z terenu Warszawy i okolic. Wspó³praca oparta jest m.in. o system MLS (z ang: multiple listing service). Idea MLS ju¿ w XIX wieku narodzi³a siê w Stanach Zjednoczonych, sk¹d siê wywodzimy i rozwinê³a w wielu krajach œwiata. Ka¿da oferta wprowadzona do Systemu MLS jest sprzedawana przez wszystkie osoby wspó³pracuj¹ce. Biura, poœrednicy i agenci tworz¹ jedn¹ du¿¹ sieæ, która wzajemnie sobie pomaga. Dziêki temu wspó³pracuj¹ce biura mog¹ prezentowaæ Twoj¹ nieruchomoœæ na swoich stronach WWW, co zwiêksza szanse na znalezienie klienta. Twój agent nie pracuje sam! Blisko 600 specjalistów z Systemu MLS wspólnie szuka klienta na Twoj¹ nieruchomoœæ.

SZUKASZ OSOBISTEGO AGENTA NIERUCHOMOŒCI PRACUJ¥CEGO W TWOJEJ OKOLICY? ODWRÓÆ TÊ KARTKÊ !!!

TOP ul. Klimczaka 8 lok. 42 02-797 Warszawa tel.: (22) 242 80 60 www.remaxtop.pl

Newsletter - czerwiec 2013  

Tamara Arkuszyńska RE/MAX Top Warszawa

Newsletter - czerwiec 2013  

Tamara Arkuszyńska RE/MAX Top Warszawa

Advertisement