Page 1

JAK

KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE

SPRZEDAÆ, KUPIÆ, ZAMIENIÆ LUB WYNAJ¥Æ

NIERUCHOMOŒÆ? Najbardziej znana na œwiecie sieæ agencji nieruchomoœci Prawie 7000 biur i 100 000 agentów w ponad 90 krajach 40-letnia tradycja i miêdzynarodowe doœwiadczenie Oferty dostêpne dla wszystkich agentów sieci na œwiecie Wspó³praca, wzajemna wymiana ofert i œwiatowy MLS Jakoœæ, skutecznoœæ, rzetelnoœæ i profesjonalizm

DLACZEGO WARTO KORZYSTAÆ Z US£UG PROFESJONALNEGO AGENTA NIERUCHOMOŒCI W przypadku, gdy potrzebujesz pomocy przy zakupie lub sprzeda¿y nieruchomoœci, wa¿ne jest, aby wspó³pracowaæ z profesjonalist¹. Wszyscy cz³onkowie organizacji RE/MAX zobowi¹zani s¹ œciœle przestrzegaæ przepisów wewnêtrznego Kodeksu Etycznego, który nak³ada obowi¹zek dostarczania rzetelnego i uczciwego poziomu us³ug dla wszystkich uczestników rynku nieruchomoœci. Zarówno strona sprzedaj¹ca jak i kupuj¹ca s¹ jednakowo solidnie traktowane przez agentów RE/MAX. Agenci RE/MAX to przede wszystkim “Lokalni eksperci korzystaj¹cy z globalnego doœwiadczenia”. Na ca³ym œwiecie agenci RE/MAX uczestnicz¹ w tym samym rynku, co ich klienci. S¹ Twoimi s¹siadami, znaj¹ specyfikê okolicy Twojego zamieszkania, a tak¿e doskonale rozumiej¹ potrzeby swojego klienta. Byli tak¿e kupuj¹cymi i sprze daj¹cymi swoje w³asne nieru chomoœci. Dziêki temu wiedz¹, czego oczekuj¹ klienci i jak sprostaæ ich oczekiwaniom. Decyzja o zakupie czy sprzeda¿y nieruchomoœci jest najczêœciej bardzo powa¿n¹ decyzj¹ ¿yciow¹. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e zarówno plan marketingowy, jak te¿ wszelkie formalnoœci prawne bêd¹ zrealizowane sumiennie i w sposób zgodny z najwy¿szymi standardami, wybierz wykwalifikowanego partnera. Agenci RE/MAX wyró¿niaj¹ siê rzetelnoœci¹, profesjonalizmem i skutecznoœci¹. Posiadaj¹ du¿¹ wiedzê na temat lokalnego rynku, technik sprzeda¿y oraz marketingu. Zadowolenie klienta ma swoje odbicie w wysokim odsetku powracaj¹cych do nas klientów oraz ich poleceñ. Zrzeszenie z miêdzynarodow¹ sieci¹ RE/MAX u³atwia naszym agentom œwiadczenie us³ug w zakresie poœrednictwa na œwiatowym poziomie, opartym na efektywnym i profesjonalnym systemie szkoleñ. Agenci RE/MAX korzystaj¹ z rozpoznawalnego powszechnie logo, marki, obecnoœci w ró¿nych czêœciach œwiata prawie 7000 bi ur RE/MAX i dz iêk i tem u z du ¿e go ud zi a³ u w ryn ku nieruchomoœci. Czerwono-bia³o-niebieski balon RE/MAX to jedno z najbard ziej ro zpoznawalnych logo na œwiecie. RE/MAX to wiedza i wieloletnie doœwiadczenie na rynku nieruchomoœci. SZUKASZ OSOBISTEGO AGENTA NIERUCHOMOŒCI PRACUJ¥CEGO W TWOJEJ OKOLICY? ODWRÓÆ TÊ KARTKÊ !!! Ÿród³o tekstu: Agata Stradomska, wspó³w³aœcicielka biura RE/MAX Peak Nieruchomoœci w £odzi

TOP NIERUCHOMOŒCI ul. Klimczaka 8 lok. 42 02-797 Warszawa tel.: (22) 242 80 60 www.remaxtop.pl


Nikt na œwiecie nie sprzedaje wiêcej nieruchomoœci ni¿ RE/MAX!

UL..RAJSKA MIESZKANIE CZTEROPOKOJOWE

ED Z R SP

E AN

W

U ¥G I C

3

C IÊ S IE M

Y

ED Z R SP

UL..TAWERNY APARTAMENT

YN W

E ÊT J A

UL..RAJSKA MIESZKANIE DWUPOKOJOWE

W

U ¥G I C

5 1,

E AN

W

U ¥G I C

3

M

C IÊ S IE

Y

UL..RAJSKA MIESZKANIE DWUPOKOJOWE

A ¥C I S IE M

NA

El¿bieta Zakrzewska Agent Nieruchomoœci

607 352 300 elzbieta.zakrzewska@remax-polska.pl

A ED Z R SP

¯

NA E C

48

0

00

0

N PL

Newsletter 03.2013 r. - Elżbieta Zakrzewska RE/MAX Top Nieruchomości Warszawa  
Newsletter 03.2013 r. - Elżbieta Zakrzewska RE/MAX Top Nieruchomości Warszawa  

Newsletter 03.2013 r. - Elżbieta Zakrzewska RE/MAX Top Nieruchomości Warszawa

Advertisement