Page 1

Nikt na œwiecie nie sprzedaje wiêcej nieruchomoœci ni¿ RE/MAX!

NIERUCHOMOŒCI OSTATNIO SPRZEDANE

Opaczewska - Ochota - 54 mkw.

Rajska - Marina, Mokotów - 58 mkw.

AKTUALNE OFERTY

Warszawa, Œródmieœcie Al. Jerozolimskie, 103 mkw., 829 000 PLN

El¿bieta Zakrzewska Agent Nieruchomoœci

607 352 300 elzbieta.zakrzewska@remax-polska.pl

Warszawa, Ursynów, Kabaty ul. Polnej Ró¿y, 93 mkw., 609 000 PLN


JAK

KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE

SPRZEDAÆ, ZAMIENIÆ LUB WYNAJ¥Æ NIERUCHOMOŒÆ? Najbardziej znana na œwiecie sieæ agencji nieruchomoœci KUPUJ¥C DOM WARTO SPRAWDZIÆ • Czy s¹ projekty i pozwolenia na budowê dla wszystkich zabudowañ na dzia³ce. Pozwolenie na budowê jest wymagane, jeœli: 40-letnia tradycja i miêdzynarodowe doœwiadczenie – oczko wodne basenu jest wiêksze ni¿ 30 mkw. – powierzchnia zabudowy pomieszczenia gospodarczego jest wiêksza ni¿ 25 mkw. Oferty dostêpne dla wszystkich agentów sieci na œwiecie

Prawie 7000 biur i 100 000 agentów w ponad 90 krajach

Wspó³praca, wzajemna wymiana ofert i œwiatowy MLS Jakoœæ, skutecznoœæ, rzetelnoœæ i profesjonalizm

• Czy budowa dodatkowych zabudowañ zosta³a zg³oszona do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, jeœli nie jest wymagane pozwolenie na budowê. • Czy jest dokumentacja powykonawcza budynku oraz zawiadomienie skierowane do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakoñczeniu budowy i przyst¹pieniu do u¿ytkowania tego budynku i czy zawiadomienie obejmuje wszystkie zabudowania na dzia³ce.

• Czy jest zachowana powierzchnia biologicznie czynna, zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Przez powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y rozumieæ powierzchniê ziemi niezabudowan¹ i nieutwardzon¹, umo¿liwiaj¹c¹ naturaln¹ wegetacjê ¿ycia roœlinnego i zwierzêcego. Zastosowanie kostki a¿urowej powoduje, ¿e dany obszar gruntu jest uznany za powierzchniê biologicznie czynn¹ w 50%. SZUKASZ OSOBISTEGO AGENTA NIERUCHOMOŒCI PRACUJ¥CEGO W TWOJEJ OKOLICY? ODWRÓÆ TÊ KARTKÊ !!!

TOP ul. Klimczaka 8 lok. 42 02-797 Warszawa tel.: (22) 242 80 60 www.remaxtop.pl

.

Newsletter lipiec 2013 r.  

Elżbieta Zakrzewska RE/MAX Top Warszawa

Newsletter lipiec 2013 r.  

Elżbieta Zakrzewska RE/MAX Top Warszawa

Advertisement