__MAIN_TEXT__

Page 1

Ski & Alpine Properties Austria Market Report 2020


Market Report 2019 – Rakúsko

Vážení čitatelia, spoločnosť Rellox si Vám dovoľuje

V market reporte uvádzame aj

predstaviť market report so zameraním

informácie z legislatívy, turistického

na vývoj trhu rezidenčných realít v

sektora či ski infraštruktúry, ktoré majú

rakúskych Alpách. Rellox je špecialista na

priamy alebo nepriamy vplyv na vývoj

predaj zahraničných realít a rakúske

realitného trhu v rakúskych Alpách.

alpské nehnuteľnosti predáva od roku

Report obsahuje dostupné štatistiky za

2004.

rok 2019, prípadne za jeho časť.

Prinášame tu obecné štatistiky, ktoré

Obecne je tento market report

definujú celý rakúsky realitný trh a ďalej

koncipovaný ako podklad pre

sa bližšie zameriavame na vybrané

zahraničných (mimorakúskych)

oblasti a lyžiarske strediská. Jedná sa

investorov, ktorí buď už vlastnia

najmä o väčšie strediská, ktoré sú

nehnuteľnosť v rakúskych Alpách, alebo

obľúbené medzi návštevníkmi Álp a

o tejto možnosti uvažujú.

zároveň medzi realitnými investormi.

Mgr. Jan Rejcha Managing Director

Pozn.: Upozorňujeme, že tento dokument sa zameriava najmä na trh rekreačných a investičných nehnuteľností. V niektorých štatistikách však zahŕňa aj údaje o nehnuteľnostiach určených k

hlavnému bývaniu, pretože zdrojové dáta nemožno rozdeliť podľa typu užívania nehnuteľností. (Viac informácií o rôznych typoch užívania nehnuteľností v Rakúsku nájdete ďalej v reporte.)

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

2


Market Report 2019 – Rakúsko

Čo všetko nájdete v tejto štúdii? I. II.

Makroekonomická situácia v Rakúsku Ceny nehnuteľností v Rakúsku A. Ceny stavebných pozemkov B. Realizované predaje v Alpách C. Ceny nových ski apartmánov v Alpách D. Ponukové ceny bytov v Alpách na rak. real. portáloch E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

4 6 9 11 16 20 23

III. IV. V. VI. VII. VIII.

Aký bude ďalší vývoj cien v Alpách? Trendy: Alpy smerujú k apart-hotelovým komplexom Rozhovor: Vzniká nová kategória "family & investment" nehnuteľností Výnosy z prenájmu v Alpách Legislatíva Turizmus v Rakúsku A. Príjazdová turistika B. Štruktúra návštevníkov C. Komerčne prenajímané apartmány

31 34 36 39 42 45 46 48 52

IX.

Turizmus v rakúskych Alpách A. Návštevnosť v Alpách B. Leto v Alpách je nový fenomén

55 56 60

X.

Focus na Slovensko A. Ako Slováci investovali do nehnuteľností v Rakúsku v roku 2019 B. Kam jazdili Slováci v roku 2019?

62 63 67

XI. XII.

Investície do infraštruktúry Novinky pre sezónu 2019/2020

71 75

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

3


Market Report 2019 – Rakúsko

I. Makroekonomická situácia v Rakúsku

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

4


I. Makroekonomická situácia v Rakúsku

Market Report 2019 – Rakúsko

Z hľadiska makroekonomickej situácie je Rakúsko

1,6 %. Z dlhodobého hľadiska sa Rakúsko z

rakúska ekonomika vystavená výrazným cyklickým

v posledných rokoch synonymom pre stabilitu jak

hľadiska tempa rastu HDP pohybuje na úrovni

šokom, napr. v porovnaní s ekonomikou ČR alebo

z pohľadu makroekonomickej situácie, z pohľadu

priemeru EÚ a mierne nad úrovňou priemeru

Slovenska, ktoré sú výrazne závislé na

inštitúcií a právneho prostredia, tak aj z pohľadu

eurozóny a tento trend možno očakávať aj do

automobilovom priemysle. Z tohto pohľadu je

vývoja realitného trhu. A nič na tom nemení ani

budúcna. (Zdroj: OENB, WIFO)

rakúska ekonomika stabilnejšia. (Zdroj: OENB,

občasné napätie v domácej politike.

Hospodársky je Rakúsko veľmi vyspelá krajina.

WIFO)

Merané veľkosti HDP na hlavu sa pohybuje na Rakúska ekonomika vzrástla v roku 2018 o 2,7 %, čo

úrovni cca 138 % priemeru EÚ a cca 126 %

Aj v ďalších makroekonomických ukazovateľoch si

je podľa Oesterreichische Nationalbank (OENB)

priemeru eurozóny.

Rakúsko vedie pomerne dobre. Inflácia je v

mierne zlepšenie oproti rastu o 2,6 % o rok skôr. V rokoch predchádzajúcich však Rakúska ekonomika viacmenej stagnovala a podľa

Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum zaznamenala tempo rastu reálneho HDP iba 0,7 % v roku 2012, 0,1 % v roku 2013, 0,6 % v roku 2014, 1 % v roku 2015 a 1,5 % v roku 2016.

V roku 2019 je rast ekonomiky v Rakúsku odhadovaný medzi 1,5 % a 1,7 %. Na rok 2019 hovoria odhady o raste medzi 1,5 % a 1,7 %, v rokoch 2020 a 2021 by sa potom hospodársky rast mal pohybovať v intervale 1,1 % a

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

HDP na hlavu činí cca 138 % priemeru EÚ a cca 126 % priemeru eurozóny.

posledných rokoch stabilná pod úrovňou 2 %, hoci mesačné štatistiky za rok 2019 ukazujú pokles smerom k 1,7 %. Na tejto úrovni by sa inflácia mala

podľa prognóz pohybovať aj v nasledujúcich rokoch. Úrokové sadzby sú v Rakúsku, rovnako ako v celej eurozóne, veľmi nízke. Výnosy štátnych dlhopisov spadli v druhom štvrťroku 2019 prvýkrát od roku 2016 do záporných hodnôt, v treťom

Ako väčšina malých otvorených ekonomík je aj tá

štvrťroku atakovali dokonca hranicu 0,4 % ročne a

rakúska ťahaná hlavne exportom, väčšinou do

aktuálne sa pohybujú okolo 0,2 %. Úroková sadzba

svojho najväčšieho obchodného partnera,

vkladov domácností do 1 roka klesla v poslednom

Nemecka. Viac ako 75 % rakúskeho vývozu

štvrťroku 2019 až na 0,13 % a priemerná úroková

smeruje do Európy, 30 % do Nemecka. Existuje tu

sadzba novo poskytnutých úverov na bývanie pre

preto riziko spomalenia rastu HDP v dôsledku

domácnosti klesla v tom istom období pod 1,5 %.

recesie v Nemecku, čo sa už prejavuje na

(Zdroj: OENB)

kvartálnych rastoch rakúskej ekonomiky (posledný údaj za 3. štvrťrok 1,5 % medziročne a 0,2 % medzikvartálne). Aj napriek tomu však nie je

I

5


Market Report 2019 – Rakúsko

II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

6


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku

Market Report 2019 – Rakúsko

Rakúsky realitný trh patrí dlhodobo k najstabilnejším v Európe.

zaznamenali mierny rast aj v čase realitnej krízy

alpských strediskách v priemere približne o 3 %, vo

koncom minulej dekády. V roku 2018 vzrástli ceny

Švajčiarsku ceny stagnovali a v talianskych

rezidenčných nehnuteľností v Rakúsku o 6,9 %, čo

Dolomitoch ceny klesli o 2 %.

predstavuje tretí najvyšší medziročný nárast od

Vývoj cien v rakúskych Alpách je do veľkej miery podporený vývojom celorakúskeho realitného trhu – a ten patrí dlhodobo k najstabilnejším v Európe. Ceny rezidenčných nehnuteľností v Rakúsku

roku 2000. Zatiaľ posledné dostupné údaje za tretí

Obecne možno konštatovať, že Rakúsko, aj napriek

štvrťrok 2019 hovoria o miernom spomalení rastu

rýchlejšiemu rastu cien, stále ťaží z nižšej cenovej

na úroveň 5,2 %. (Zdroj: OeNB).

základne oproti švajčiarskym a francúzskym alpským strediskám. UBS uvádza v rebríčku

Švajčiarska banka UBS vo svojom prehľade "UBS

najdrahších alpských oblastí iba dve rakúske

Alpine Property Focus 2019" uvádza, že ceny

strediská Kitzbűhel a St. Anton/ Lech.

"druhých nehnuteľností" v rakúskych Alpách vzrástli v roku 2018 o 6 %, zatiaľ čo vo francúzskych

Index rezidenčných nehnuteľností v Rakúsku 250 230 210

190 170 150 130 110 90 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Rakúsko celkom

Rok 2000 = 100

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

2009

2010

Viedeň

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Q3

Rakúsko bez Viedne Zdroj: OeNB, Rakúska národná banka

I

7


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku

Market Report 2019 – Rakúsko

Významným prvkom rastu cien nehnuteľností

I

8

Aké sú hlavné dôvody rastu cien v rakúskych Alpách?

v rakúskych Alpách je rakúska stratégia rozširovania a prepájania lyžiarskych stredísk. Ceny nehnuteľností v novo napojených oblastiach majú tendenciu sa priblížiť cenám

Regulácia novej výstavby zo strany obcí = obmedzená ponuka nehnuteľností.

nehnuteľností v kľúčových a centrálnych obciach v rámci strediska. Ďalším faktorom sú výrazné investície rakúskych prevádzkovateľov ski areálov do zvyšovania kvality a komfortu lyžiarskej infraštruktúry. Z kedysi štandardných lyžiarskych stredísk sa tak stávajú moderné a luxusné

Dopyt po ski/ rekreačných/ investičných nehnuteľnostiach takmer z celej Európy. Zvyšujúci sa štandard bývania a novej rezidenčnej výstavby v top lyžiarskych strediskách, vrátane zázemia a poskytovaných služieb na úrovni 4* a 4*S.

rezorty. Asi hlavným dôvodom rastu cien najmä v top lyžiarskych

Prepájanie lyžiarskych rezortov a rozširovanie o nové oblasti.

strediskách je ale posun novej výstavby z čisto rezidenčných projektov do apart-hotelových projektov, ktoré sa stavajú väčšinou v štandarde 4* a 4*S so zázemím

Zvyšovanie kvality lyžiarskej infraštruktúry.

ako je recepcia, bazén, wellness či reštaurácie. To sú samozrejme veci, ktoré výrazne ovplyvňujú náklady developerov a teda aj výsledné ceny.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Priaznivé ekonomické prostredie a rastúci realitný trh v celom Rakúsku.


II.

Market Report 2019 – Rakúsko

A. Ceny stavebných pozemkov Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

9


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > A. Ceny stavebných pozemkov

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Ceny stavebných pozemkov v rakúskych Alpách (EUR/m2)

min. cena (EUR/m²)

max. cena (EUR/m²)

253

379

Bad Hofgastein

270

600

Flachau

350

600

Kaprun

308

462

Obec Bad Gastein

3200

2700

2200

1700

1200

700

200

Leogang

290

550

Saalbach / Hinterglemm

440

600

Zell am See

390

1000

Schladming

300

500

Mayrhofen

306

459

Neustift im Stubaital

420

500

Kitzbűhel

800

3500

Going am Wilden Kaiser

225

1100

Ellmau

350

980

Ischgl

681

1021

St. Anton am Arlberg

1400

1600

Seefeld in Tirol

500

800

Sölden

450

600

Tux

220

330

Lech

750

2000

Zdroj: Gewinn

Zdroj: Gewinn

Ceny stavebných pozemkov vo vybraných rakúskych alpských oblastiach sú pomerne stabilné a medziročne nezaznamenali výrazných zmien. Výnimkou je Schladming, kde sa horná hranica cien stavebných pozemkov zdvihla z 300 EUR/m² v roku 2017 až

Zaujímavý fakt: ceny najdrahších pozemkov v Zell am See sú

na 500 EUR/m² v roku 2018 (zdroj: Gewinn).

dvojnásobné oproti najvyššej cenovej hranici pozemkov v

Pozn.: V cenovom prehľade sú zahrnuté všetky pozemky určené pre rezidenčnú výstavbu, bez rozlíšenia typu rezidenčnej výstavby podľa územného plánu.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

blízkom Kaprune, čo sa ale neodráža na cenách novej výstavby.

10


II.

Market Report 2019 – Rakúsko

B. Realizované predaje v Alpách Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

11


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > B. Realizované predaje v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

V nasledujúcom grafe prinášame dáta o

V niektorých menších strediskách je počet

Pozn.: Uvedené údaje zahŕňajú ceny nových aj starších bytov

realizovaných transakciách predaja bytov vo

realizovaných predajov veľmi nízky vzhľadom k

a všetkých typov užívania, ktorých prevod vlastníctva bol

vybraných rakúskych alpských strediskách v roku 2019

obmedzenej ponuke bytov na predaj. V mnohých

a porovnanie s rokom 2018 a 2017. Údaje predstavujú

prípadoch tak počet transakcií (a cenová úroveň)

reálne konečné ceny zanesené v rakúskom katastri

závisí na jednom konkrétnom projekte vo výstavbe,

nehnuteľností a líšia sa tak od ponukových či

ktorý je v danej dobe realizovaný v danom stredisku.

dáta z Zell am See centrum, nie z Zell am See Schuttdorf či

inzerovaných cien bytov na predaj. Najviac transakcií

Spodnú cenovú hranicu zároveň môžu ovplyvňovať

Zell am See Thumersbach.

sa logicky realizuje vo väčších obciach.

predaje lacných nehnuteľností v rámci miestneho

zanesený do katastra nehnuteľností v období od januára 2017 do 31.12.2019. Štatistiky zahŕňajú iba predaje realizované v danej obci a nezahŕňajú priľahlé časti, tzn. napr. Zell am See obsahuje iba

trhu.

Počet predajov 2017

Počet predajov 2018

Počet predajov 2019

Bad Gastein

Sölden

Kaprun

Lech

Hermagor

Wagrain

Tauplitz

Schladming

Kitzbühel

Zell am See

St. Anton am Arlberg

Neustift im Stubaital

Saalbach Hinterglemm

Mayrhofen

Leogang

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Zdroj: Rellox

I

12


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > B. Realizované predaje v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Realizované predaje bytov v rokoch 2017 – 2019 vo vybraných strediskách Ceny od – do v EUR MAYRHOFEN

KAPRUN

LEOGANG

HERMAGOR

ZELL AM SEE

SCHLADMING

BAD GASTEIN

WAGRAIN

TAUPLITZ

SAALBACH HINTERGLEMM

3 500 000 €

ST. ANTON AM ARLBERG

4 000 000 €

KITZBÜHEL

4 500 000 €

SÖLDEN

LECH

NEUSTIFT IM STUBAITAL

5 000 000 €

3 000 000 €

2 500 000 €

2 000 000 €

1 500 000 €

1 000 000 €

500 000 €

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

2019

2018

2017

0€

Zdroj: Rellox

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

13


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > B. Realizované predaje v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Prehľad realizovaných predajov vo vybraných strediskách 1/2 LOKALITA Lech

Neustift im Stubaital

Sölden

Kitzbűhel

St. Anton am Arlberg

Tauplitz

Wagrain

Saalbach Hinterglemm

ROK

NAJNIŽŠIA CENA

NAJVYŠŠIA CENA

POČET PREDAJOV 7

2017

331 144 €

1 925 000 €

2018

385 000 €

1 430 000 €

4

2019

-

-

0

2017

98 372 €

230 000 €

4

2018

110 000 €

270 000 €

4

2019

-

-

0

2017

130 000 €

434 400 €

6

2018

626 304 €

626 304 €

1

2019

-

-

0

2017

90 000 €

3 800 000 €

48

2018

89 137 €

7 200 000 €

45

2019

125 000 €

3 300 000 €

27

2017

90 000 €

580 950 €

4

2018

110 000 €

1 060 900 €

7

2019

325 000 €

550 000 €

4

2017

37 720 €

120 000 €

13

2018

44 100 €

372 000 €

10

2019

36 000 €

444 500 €

30

2017

135 000 €

600 000 €

18

2018

140 000 €

774 000 €

29

2019

70 000 €

514 800 €

10

2017

50 000 €

1 034 977 €

42

2018

28 000 €

2 134 000 €

27

2019

42 000 €

540 000 €

14

Zdroj: Rellox

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

14


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > B. Realizované predaje v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Prehľad realizovaných predajov vo vybraných strediskách 2/2 LOKALITA Schladming

Bad Gastein

Zell am See

Hermagor

Leogang

Kaprun

Mayrhofen

ROK

NAJNIŽŠIA CENA

NAJVYŠŠIA CENA

POČET PREDAJOV

2017

60 000 €

680 000 €

41

2018

66 000 €

750 000 €

31

2019

69 040 €

550 690 €

14

2017

35 000 €

680 000 €

55

2018

47 000 €

300 000 €

26

2019

29 000 €

340 200 €

18

2017

86 000 €

1 515 000 €

45

2018

65 000 €

760 000 €

38

2019

75 000 €

455 000 €

23

2017

59 000 €

325 000 €

3

2018

97 000 €

138 000 €

3

2019

94 000 €

150 000 €

5

2017

-

-

0

2018

599 880 €

701 000 €

3

2019

-

-

0

2017

61 000 €

600 000 €

38

2018

22 500 €

1 491 960 €

63

2019

50 000 €

876 120 €

52

2017

68 500 €

810 000 €

28

2018

120 000 €

584 400 €

13

2019

100 000 €

477 500 €

17

Zdroj: Rellox

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

15


II.

Market Report 2019 – Rakúsko

C. Ceny nových ski apartmánov v Alpách Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

16


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > C. Ceny nových ski apartmánov v Alpách

Spoločnosť Rellox monitoruje ponukové

lanovkové prepojenie na Saalbach.

ceny novej apartmánovej výstavby vo

Z interných dát spoločnosti Rellox

vybraných lyžiarskych strediskách v

vyplýva, že viac ako 90 % ski apartmánov

Rakúsku.

v rakúskych Alpách je predaných ešte pred ich dokončením.

V roku 2019 sa najdrahšie nové apartmány predávali v Lechu, kde boli ceny najvyššie jak v absolútnej hodnote (2.129.000 EUR), tak v prepočte na m² (16.978 EUR/m²). Lech je dlhodobo najdrahším rakúskym strediskom spoločne s Kitzbűhelom (14.570 EUR/m² v roku 2018) a St. Anton am Arlberg (9.956 m²/EUR v roku 2018). Na St. Anton sa cenovo doťahuje oblasť Saalbach/Hinterglemm s cenami len

Viac ako 90 % ski apartmánov v rakúskych Alpách je predaných ešte pred ich dokončením.

mierne pod 10.000 m²/EUR. Ruka v ruke so zvyšujúcim sa luxusom sa zväčšuje aj

veľkosť predávaných jednotiek najväčšie byty sa predávali v Lechu (priemerná veľkosť činila takmer 125,4 m²). Dlhodobo rastú ceny v Zell am See, kde môže hrať úlohu aj novo realizované

V prípade kvalitných projektov sa kvalitné jednotky predávajú ešte pred začatím výstavby. Väčšina zostávajúcich apartmánov sa predáva v priebehu výstavby. Je pomerne bežné, že developeri prijímajú rezervácie ešte pred udelením stavebného povolenia.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

I

17


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > C. Ceny nových ski apartmánov v Alpách

Ceny nových apartmánov (EUR/m2) Bad Hofgastein Obergurgl Neukirchen Königsleiten Hinterglemm Műhlbach am Hochkönig Lech Ehrwald Hinterstoder Zell am See Alpendorf / St. Johann am Pongau Fűgen

0€

4 000 €

8 000 €

12 000 €

16 000 € Zdroj: Rellox

Market Report 2019 – Rakúsko

Stredisko

Cena EUR

Veľkosť m²

Bad Hofgastein

292 333 €

62,09

4 708 €

Obergurgl

677 552 €

77,35

8 760 €

Neukirchen

522 189 €

77,5

6 738 €

Königsleiten

695 222 €

95,57

7 274 €

Hinterglemm

613 486 €

62,7

9 784 €

Mühlbach am Hochkönig

379 769 €

64,53

5 885 €

Lech

2 129 000 €

125,4

16 978 €

Ehrwald

506 563 €

75,61

6 700 €

Hinterstoder

236 600 €

66,22

3 573 €

Zell am See

523 832 €

64,78

8 086 €

Alpendorf / St. Johann im Pongau

302 514 €

58,54

5 168 €

Fügen

599 801 €

90,38

6 636 €

I

Cena EUR / m²

Zdroj: Rellox

Pozn.: Prehľad zahŕňa údaje o jednotkách voľne dostupných na predaj v priebehu roka 2019. Prehľad nezahŕňa projekty určené primárne k hlavnému bývaniu a zahŕňa len projekty určené pre druhé bývanie či na ďalší prenájom. Ceny nehnuteľností sú uvádzané bez DPH z kúpnej ceny, ale vrátane všetkého príslušenstva, ktoré sú podmienkou kúpy, napr. cena vybavenia, garážové státie apod.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

18


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > C. Ceny nových ski apartmánov v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Príklady nových ski apartmánov na predaj v roku 2019

Salzbursko I Zell am See

Vorarlbersko I Lech

Salzbursko I Hinterglemm

29,96 m2 – 131,15 m2

126,00

199 900 – 999 900 EUR

1 845 000 – 4 115 000 EUR

219 900 – 289 900 EUR

Tirolsko I Königsleiten

Tirolsko I Ehrwald

Salzbursko I Neukirchen am Grossvenediger

114,89

m2

896 000 EUR

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

93,00

m2

m2

– 213,00

– 177,00

m2

m2

625 000 – 1 200 000 EUR

24,70 m2 – 30,00 m2

37,00 m2 – 104,00 m2 342 000 – 846 000 EUR

I

19


II.

Market Report 2019 – Rakúsko

D. Ponukové ceny nehnuteľností v Alpách

na rakúskych realitných portáloch Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

20


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > D. Ponukové ceny nehnuteľností v Alpách na rakúskych realitných portáloch

Market Report 2019 – Rakúsko

Ponukové ceny nehnuteľností na rakúskych realitných portáloch (EUR/m2) (nové aj staršie rezidenčné nehnuteľnosti, domy aj byty)

Štatistika ponukových cien bytov zahŕňa jak nové, tak staršie nehnuteľnosti. V priemere sa ponukové ceny bytov v monitorovaných strediskách za päť rokov (Q4 2014 – Q4 2019) zvýšili o 80 %.

(Upozorňujeme, že ponukové ceny sa môžu líšiť od realizovaných predajných cien.) Najvyšší nárast ponukových cien za posledných päť

Stredisko

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bad Gastein

2573

3483

3226

3061

3118

3356

4578

Bad Hofgastein

3073

3089

3503

2964

4131

3901

4001

Flachau

4232

3587

3722

4636

3888

4214

3616

Wagrain

3188

3277

3299

3497

3874

4572

4652

Kaprun

4030

3801

3727

4035

4412

5183

7958

Maria Alm

2624

3171

3421

3478

4704

4968

5439

Saalbach Hinterglemm

5240

4895

5950

5859

5363

7121

7417

Zell am See

3862

3635

4356

4276

4245

5281

5669

Schladming

3445

3961

3875

4207

4745

6193

6882

Öetz

3339

2495

2678

4421

3778

6920

5661

Sölden

5465

2572

2900

3955

6449

6708

5155

Kitzbűhel

5065

5299

5845

5805

10026

13325

13776

St. Johann in Tirol

4540

4680

5496

5455

6007

6681

6614

St. Anton am Arlberg

5781

6711

6210

7274

10218

6889

6701

Lech

5056

5056

6076

6076

16962

16152

19461

rokov zaznamenali luxusný Kitzbűhel (+160 %) a Lech (+285 %). Okrem stagnujúceho Flachau, kde sú ceny rovnaké ako pred piatimi rokmi, zaujme aj nízky rast v St. Anton am Arlberg (kde však nie je jasné, či sa jedná o dočasný cenový výkyv, viď. malá ponuka nehnuteľností, či dlhodobejší trend). Ponukové ceny nehnuteľností na rakúskych realitných portáloch (EUR/m2) (nové aj staršie rezidenčné nehnuteľnosti, domy aj byty)

Zdroj: immi.at

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

21


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > D. Ponukové ceny nehnuteľností v Alpách na rakúskych realitných portáloch

Market Report 2019 – Rakúsko

Ponukové ceny nehnuteľností na rakúskych realitných portáloch (EUR/m2) (nové aj staršie rezidenčné nehnuteľnosti, domy aj byty) 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: immi.at

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

22


II.

Market Report 2019 – Rakúsko

E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

23


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Market Report 2019 – Rakúsko

Ak hodnotíme ceny bytov v okresoch v

Dornbirn/Vorarlbersko (4.273 EUR/m²) a

investorov záujem najmä o kúpu

Innsbruck) sa z roku 2016 na rok 2017

najvyhľadávanejších alpských spolkových

Kitzbűhel/Tirolsko (4.222 EUR/m²).

apartmánov, nie o kúpu domov. Vývoj

odohral celkom extrémny nárast cien

krajinách (Salzbursko, Tirolsko, Štajersko,

V prípade bytov na predaj je patrný rast

cien domov tak skôr zodpovedá dopytu

domov v okrese Kitzbűhel. Za jeden

Korutánsko a Vorarlbersko) a ak

cien prevažne mierny jednociferný,

zo strany lokálnych kupujúcich na účely

jediný rok tu ceny domov vzrástli na

opomenieme najvyššie priemerné ceny v

niekde dvojciferný.

hlavného bývania.

dvojnásobok, respektíve trojnásobok. Rok

mestách Salzburg (5.582 EUR/m²) a

V prípade cien domov na predaj je

Ceny domov tak v niektorých okresoch

2018 tieto ceny domov v okresu

Innsbruck (5.459 EUR/m²), tak tri

situácia zaujímavejšia. Vo väčšine

rastú a v iných okresoch klesajú. Okrem

Kitzbűhel potvrdil, respektíve ďalej

najdrahšie okresy sú Klagenfurt

lyžiarskych stredísk je zo strany

dvojciferného medziročného rastu cien

navýšil.

vidiek/Korutánsko (4.350 EUR/m²),

zahraničných a oportunistických

domov vo veľkých mestách (Salzburg a

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

24


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Salzbursko – ceny bytov Okres

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg mesto

Salzburg vidiek

Salzbursko – ceny domov

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂58 m²

3097

3036

3397

+12

58 – 79 m²

3479

3286

3626

+10

˃79 m²

3695

3496

3763

+8

˂58 m²

3127

2967

3259

+10

58 – 79 m²

3163

3103

3401

+10

˃79 m²

3098

2989

3311

+11

˂58 m²

4570

4945

5236

+6

58 – 79 m²

4595

4854

5207

+7

˃79 m²

4879

5302

5582

+5

˂58 m²

3558

3715

3915

+5

58 – 79 m²

3617

3764

3993

+6

˃79 m²

3481

3573

3798

+6

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája 2020.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

Okres

Zell am See

Sankt Johann im Pongau

Salzburg mesto

Salzburg vidiek

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂110 m²

4438

4800

4747

-1

110 – 160 m²

3733

3898

3728

-4

˃160 m²

2996

3102

3075

-1

˂110 m²

3531

3702

3586

-3

110 – 160 m²

3074

3062

2870

-6

˃160 m²

2729

2337

2316

-1

˂110 m²

7859

8914

11193

+26

110 – 160 m²

6597

7271

8953

+23

˃160 m²

5275

5453

6811

+25

˂110 m²

3975

5778

6184

+7

110 – 160 m²

3238

4066

4464

+10

˃160 m²

2638

3324

3722

+12

I

25


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Tirolsko – ceny bytov Okres

Tirolsko – ceny domov

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂64 m²

4573

5008

5459

+9

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

6122

7725

+26

120 – 170 m²

5443

4884

6251

+28

˃170 m²

4032

4094

5625

+37

˂120 m²

3779

5067

6093

+20

Innsbruck vidiek

120 – 170 m²

3225

4083

4516

+11

˃170 m²

2842

3064

3617

+18

˂120 m²

2930

4015

3538

-12

120 – 170 m²

2394

3060

2840

-7

+2

˃170 m²

1979

1974

1849

-6

4069

+15

˂120 m²

4474

13156

14593

+11

3530

3940

+12

120 – 170 m²

4199

10341

11295

+9

4003

4222

+5

˃170 m²

5151

10995

11080

+1

4752

5074

+7

˃85 m²

4407

4829

5079

+5

˂64 m²

3132

3405

3619

+6

Innsbruck vidiek

64 – 85 m²

2951

3144

3328

+6

˃85 m²

2957

3043

3178

+4

˂64 m²

2510

2719

2843

+5

64 – 85 m²

2435

2595

2659

+2

˃85 m²

2366

2474

2520

˂64 m²

3077

3540

64 – 85 m²

3081

˃85 m²

3563

Kufstein

2016 5892

4406

Landeck

Veľkosť ˂120 m²

64 – 85 m²

Kitzbühel

Okres

Innsbruck mesto

Innsbruck mesto

Imst

Market Report 2019 – Rakúsko

˂64 m²

3080

3273

3498

+7

64 – 85 m²

2283

2536

2690

+5

˃85 m²

2822

2926

3024

˂64 m²

2396

2717

64 – 85 m²

2158

˃85 m²

2178

Imst

Kitzbühel

˂120 m²

3134

5427

5281

-3

120 – 170 m²

3177

4344

3913

-10

+3

˃170 m²

2400

2548

2470

-3

2959

+9

˂120 m²

2801

4398

4425

+1

2351

2535

+8

120 – 170 m²

2525

3728

4070

+9

2354

2517

+7

˃170 m²

2318

3047

3128

+3

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája 2020.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Landeck

Kufstein

I

26


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Horné Rakúsko – ceny bytov Okres

Gmunden

Horné Rakúsko – ceny domov

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂66 m²

2578

2866

2928

+2

66 – 85 m²

2500

2771

2737

-1

˃85 m²

2456

2687

2762

+3

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája 2020.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

Okres

Gmunden

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂120 m²

2260

2891

2955

+2

120 – 160 m²

1944

2244

2379

+6

˃160 m²

1670

1719

1788

+4

I

27


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Korutánsko – ceny bytov

Korutánsko – ceny domov

Okres

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂62 m²

1690

1989

2069

+4

Hermagor

62 – 83 m²

1690

1989

2069

+4

˃83 m²

1690

1989

2069

+4

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája 2020.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

1781

1823

2042

+12

1635

1695

1891

+12

1185

1210

+2

Okres

Veľkosť

2016

˂110 m²

Hermagor

110 – 150 m² ˃150 m²

1334

I

28


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Štajersko – ceny bytov Okres

Liezen

Štajersko – ceny domov

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂59 m²

2628

2579

2686

+4

59 – 78 m²

2283

2354

2403

+2

˃78 m²

2442

2473

2636

+7

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája

2020.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

Okres

Liezen

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂110 m²

2296

2684

2850

+6

110 – 150 m²

2057

2273

2289

+1

˃150 m²

1703

1818

1846

+2

I

29


II. Ceny nehnuteľností v Rakúsku > E. Ceny nehnuteľností v alpských okresoch

Vorarlbersko – ceny bytov Okres

Bludenz

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂65 m²

3374

3509

3826

+9

65 – 82 m²

3245

3289

3594

+9

˃82 m²

3335

3349

3651

+9

Zdroj: Statistik Austria Pozn.: V tabuľkách sú použité dáta u bytov a domov postavených od roku 1991 do súčasnosti. Zároveň dáta zahŕňajú iba byty s vonkajšou plochou – terasou, balkónom či záhradkou a len domy kategórie C, tj. domy s veľkým pozemkom (konkrétne veľkosti pozemku sa líši podľa lokality). Dáta za rok 2019 by mali byť zverejnené na konci mája

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

Vorarlbersko – ceny domov

Veľkosť

2020.

Market Report 2019 – Rakúsko

Okres

Bludenz

Veľkosť

2016

2017

2018

Zmena 2017- 2018 %

˂120 m²

3349

4777

4529

-5

120 – 150 m²

3031

3592

3512

-2

˃150 m²

2304

2856

2664

-7

30


Market Report 2019 – Rakúsko

III. Aký bude ďalší vývoj cien v Alpách?

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

31


III. Aký bude ďalší vývoj cien v Alpách?

Market Report 2019 – Rakúsko

Hovoríme o type nehnuteľností, ktoré

komplexy v prémiovej luxusnej

sú vhodné pre kúpu zahraničným

kategórii, napr. pod značkou Six

investorom, tzn. jedná sa najmä o

Senses alebo Hilton.

nehnuteľnosti určené ku kombinácii čiastočného vlastného užívania a

Toto bude tlačiť ceny nahor. Ceny

ďalšieho prenájmu, prípadne

porastú najmä v top lyžiarskych

nehnuteľnosti pre druhé bývanie,

strediskách, na ktoré sa sústredí

alebo vedľajšie bývanie (viď. kapitola

záujem lyžiarov a záujemcov o kúpu

Legislatíva, box Prehľad typov

nehnuteľnosti, a tiež v oblastiach,

užívania v Rakúsku – strana 44).

ktoré profitujú z rozširovania a prepájania lyžiarskych stredísk,

Ak opomenieme prípadný negatívny

modernizácie infraštruktúry a

geoekonomický a geopolitický vývoj

ponuky služieb (v zime i v lete).

vo svete, tak je predpoklad ďalšieho rastu cien v rakúskych Alpách.

Okrem Kitzbűhelu, Lechu a St.

Očakávame zo strany developerov

Antonu sa budú centrálne obce

ďalšiu výstavbu nehnuteľností v

ďalších top lyžiarskych stredísk

rámci tzv. "family & investment"

približovať k luxusnemu segmentu.

konceptu (viz. kapitola IV. Trendy) s

Tieto obce sa budú postupne

dôrazom na vysokú kvalitu projektu,

dostávať ponukou rezidenčných

zázemia a služieb na úrovni 4* a 4*S a

nehnuteľností pre zahraničných

s orientáciou na bonitnú cieľovú

záujemcov (a s cenami týchto

skupinu. Zároveň sa očakáva vstup

nehnuteľností) o úroveň vyššie, než

hotelových operátorov, ktorí budú

sme boli v minulosti zvyknutí.

prevádzkovať tiež aparthotelové

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

32


III. Aký bude ďalší vývoj cien v Alpách?

Market Report 2019 – Rakúsko

A čo brexit? V prípade divokého brexitu bez dohody, môže nastať situácia, kedy investori z Veľkej Británie budú považovaní za kupujúcich z "tretích krajín" a nebudú sa na ne vzťahovať podmienky kúpy nehnuteľnosti ako pre občanov EÚ. Toto môže výrazne zredukovať záujem Britov o kúpu nehnuteľnosti v rakúskych Alpách. Znížený záujem o investície zo strany britských kupujúcich by nemal mať zásadný vplyv na zmenu pomerov v rakúskych Alpách.

Alpský rezidenčný trh v Rakúsku má výhodu výraznej diverzifikácie podľa národnosti kupujúcich. Avšak najmä v luxusnejších destináciách a v oblastiach, ktoré sú dlhodobo predmetom záujmu investorov z UK (napr. Obergurgl/Hochgurgl a Ski Arlberg), môže mať úbytok investorov z Veľkej Británie vplyv na likviditu a cenu nehnuteľností.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

33


Market Report 2019 – Rakúsko

IV. Trendy: Alpy smerujú k apart-hotelovým komplexom

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

34


IV. Trendy: Alpy smerujú k apart-hotelovým komplexom

Market Report 2019 – Rakúsko

Rok 2018 potvrdil posun od výstavby čisto rezidenčných projektov smerom k vyššiemu štandardu a k výstavbe apart-hotelových komplexov s hotelovým zázemím a zaistenou správou nehnuteľnosti, vrátane ďalšieho prenájmu s výnosmi pre vlastníka nehnuteľnosti. Tento posun je daný niekoľkými faktormi:

A. SLUŽBY Zvyšujúci sa záujem zo strany investorov o kúpe nehnuteľnosti vo vyššom štandarde, vrátane poskytovaných služieb. Väčšina nových projektov v Alpách sa stavia na úrovni 4*/4*S hotelového štandardu a služieb. Súčasťou objektov tak býva aj zodpovedajúce

zázemie recepcia, spa/wellness, bazén, reštaurácia a bar.

B. INVESTÍCIA

C. LEGISLATÍVA

Trend kúpa druhej nehnuteľnosti nielen

Legislatívne podmienky v Rakúsku, resp.

pre vlastné užívanie, ale aj ako investícia

v jednotlivých spolkových krajinách,

s príjmami z prenájmu. Tento trend je

resp. v jednotlivých obciach. Nová

zrejmý celosvetovo aj u drahších

výstavba v top lyžiarskych strediskách je

nehnuteľností najmä od realitnej krízy z

v drvivej väčšine realizovaná v režime,

obdobia okolo roku 2010. Vlastníci

kedy majiteľ jednotky môže

nehnuteľností sa snažia maximálne

nehnuteľnosť čiastočne užívať, ale

zefektívniť svoju investíciu, jak z pohľadu

nehnuteľnosť je primárne určená k

vlastného užívania nehnuteľnosti, tak aj

ďalšiemu prenájmu (viz. kapitola

z pohľadu prípadnej návratnosti

Legislatíva, box Prehľad typov užívania

investície.

v Rakúsku strana – 44).

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

D. TURIZMUS Rast záujmu o ubytovanie v aparthotelových apartmánoch zo strany turistov prichádzajúcich do Álp. Jedná sa o najrýchlejšie rastúci segment ubytovacích kapacít. Počet príchodov do komerčných ubytovacích jednotiek (apartmány/chalety) vzrástol v Rakúsku v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku o 12,8 %, čo je niekoľkonásobne vyšší rast oproti ubytovaniu v 1/2*, 3*, 4/5* hoteloch (viď. kapitola Turizmus v Rakúsku (str 45) a Turizmus v rak. Alpách (strana 55).

I

35


Market Report 2019 – Rakúsko

V. Rozhovor: Vzniká nová kategória "Family & investment" nehnuteľností

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

36


V. Rozhovor: Vzniká nová kategória "Family & investment" nehnuteľností

Market Report 2019 – Rakúsko

"Realitný trh v rakúskych Alpách bol

prenajímať prostredníctvom

situácii na realitnom trhu, rastu

vytvoriť kvalitné projekty s nastaveným

jeden z prvých v Európe, ktorý

stanoveného operátora. Pre investora

príchodov zahraničných turistov do

konceptom prevádzky a služieb, ktorý

zareagoval na zvýšený dopyt po apart-

je zaujímavé to, že je schopný

Álp, až po legislatívne podmienky v

pozitívne ovplyvňuje predaje

hotelových nehnuteľnostiach zo strany

realizovať

Rakúsku. Avšak Rakúsko je v tomto

nehnuteľností v rámci projektu a

zahraničných kupujúcich. Dnes sú

výnosy z prenájmu, zároveň má

smere o niekoľko rokov napred v

zároveň ponúka developerom možnosť

rakúske Alpy top destináciou pre

zaistený celkový servis správy a

porovnaní treba s realitným trhom vo

prípadnej participácie na turistickom

investorov, ktorí chcú investovať do tzv.

ďalšieho prenájmu nehnuteľnosti. A

švajčiarskych Alpách alebo

biznise v Alpách. Podstatné je, že je

family & investment nehnuteľností,"

neposlednom rade má možnosť vratky

v talianskych Dolomitoch. Rakúsky

tento koncept zaujímavý pre

hovorí Mgr. Jan Rejcha, majiteľ

DPH z kúpnej ceny nehnuteľnosti.

realitný trh bol naopak jeden z prvých

koncových investorov – záujemcov o

v Európe, ktorý zareagoval na zvýšený

kúpu nehnuteľnosti.

spoločnosti Rellox, ktorá sa špecializuje na predaj zahraničných nehnuteľností. Kedy a kde sa vlastne objavil aparthotelový koncept?

Kedy a ako sa tento systém začal

dopyt po apart-hotelovom koncepte zo

realizovať v Rakúsku?

strany realitných investorov.

Rellox predáva nehnuteľnosti v Rakúsku od roku 2004, kedy

Aký je vlastne dôvod záujmu developerov stavať nové projekty v

Priekopníkom v Európe bolo

Slovenská republika vstúpila do EÚ a

Francúzsko. Francúzska vláda už v roku

zanikli tak legislatívne prekážky kúpy

1967 zaviedla tzv. leaseback systém,

nehnuteľnosti priamo na fyzickú osobu

ktorého hlavným cieľom bolo rozšíriť

vďaka zákonu o voľnom pohybe

Jednak sa developeri musia držať

ponuku ubytovania vo vyhľadávaných

kapitálu v EÚ. V tej dobe sa v

územného plánu. A vo väčšine

rekreačných oblastiach.

rakúskych Alpách stavali klasické

alpských lyžiarskych stredísk umožňuje

rezidenčné projekty. Rakúsky

územný plán stavať nové projekty iba

Čo je základným princípom tohto

alpský apart-hotelový koncept, ktorý sa

v apart-hotelovom režime, tzn. že

systému?

inšpiruje francúzskym leaseback

nehnuteľnosti sú určené primárne na

systémom, sa začal objavovať až

predaj do osobného vlastníctva s

niekedy okolo roku 2010.

podmienkou ďalšieho prenájmu a s

Investor si kúpi nehnuteľnosť do svojho osobného vlastníctva, zároveň sa zaväzuje, že nehnuteľnosť bude užívať iba obmedzenú dobu a po dobu svojej neprítomnosti bude nehnuteľnosť

Alpách formou apart-hotelového konceptu?

možnosťou čiastočného vlastného Prečo až v roku 2010?

užívania vlastníkom nehnuteľnosti.

Má to viacero dôvodov. Od pokrízovej

A za druhé, dobrí developeri sú schopní

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

37


V. Rozhovor: Vzniká nová kategória "Family & investment" nehnuteľností

Market Report 2019 – Rakúsko

Podstatnú úlohu pri výstavbe nových

berú ako dlhodobú rodinnú investíciu.

Ako teda definujete "family &

Aké investičné parametre by mali

projektov v Alpách hrá municipalita.

My týmto nehnuteľnostiam hovoríme

investment" nehnuteľnosti?

family & investment nehnuteľnosti

Aká je jej úloha?

rodinné a investičné nehnuteľnosti, tzv.

Obce sa snažia dôrazom na územné plánovanie zamedziť výstavbe prázdnych objektov, ale jej hlavnou motiváciou je oddelenie turistických nehnuteľností od nehnuteľností pre

"family & investment" nehnuteľnosti. Podľa nás ide o novú kategóriu nehnuteľností a sme presvedčení, že sa bude jednať o dlhodobý fenomén v celej Európe.

Ako nehnuteľnosti, ktoré sú vhodné pre

I

spĺňať?

užívanie celou rodinou, tzn. poskytujú

Základným faktorom je nízke riziko

dostatočné zázemie a služby v lokalite,

investície a predpoklad bezpečného

ktorá je vhodná pre rodinnú rekreáciu,

uloženia peňazí do kvalitnej

a zároveň spĺňajú základné investičné

nehnuteľnosti v strednodobom a

parametre.

dlhodobom časovom horizonte.

hlavné bývanie, a zamedziť tak prieniku

Parameter výnosov z prenájmu je skôr

non-rezidentných investorov do ponuky

otázka subjektívneho pohľadu

nehnuteľností pre rezidentov. Týmto sa

investora, teda v tomto prípade rodiny,

municipalita snaží chrániť miestnych

či preferuje skôr vyššie výnosy z

rezidentov a zamedziť rastu cien

prenájmu alebo dlhšiu dobu vlastného

lokálnych nehnuteľností pre hlavné

užívania ... čo sa môže tiež v čase meniť.

bývanie. Navyše z komerčných apartmánov/chaletov plynú zisky z

Čo je pre rodinných investorov ešte

daní, ubytovacích poplatkov, lokálne

dôležité?

útraty turistov pod. Kto je štandardným kupujúcim nehnuteľnosti v rakúskych Alpách?

Bezproblémová správa nehnuteľnosti a ďalšieho prenájmu. Rodine by investícia mala prinášať viac radosti než starostí s prevádzkou, administratívou a pod.

Rodiny. Rodiny, ktoré majú dostatočný

Samozrejme, každé aktívum vyžaduje

príjem a hľadajú kam investovať voľné

určitú starostlivosť zo strany investora.

peniaze. Zároveň si kúpou nehnuteľnosti v zahraničí plnia svoj sen, alebo aspoň chcú urobiť radosť svojim deťom, a kúpu nehnuteľnosti v Alpách

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

38


Market Report 2019 – Rakúsko

VI. Výnosy z prenájmu v Alpách

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

39


VI. Výnosy z prenájmu v Alpách

Výnosy z prenájmu v Alpách investori najčastejšie realizujú formou krátkodobého turistického prenájmu.

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Iba 8 % projektov ponúka jednotlivým

Flexibilné výnosy z prenájmu sa

na základňu, z ktorej sa vypočítava

investorom možnosť garantovaného

štandardne pohybujú na úrovni cca 3 až 5

vstupná investícia. V niektorých prípadoch

výnosu z prenájmu. Pri projektoch s

% zo vstupnej ceny apartmánu, vrátane

sa jedná čisto o cenu nehnuteľnosti,

flexibilným výnosom je 47 % projektov

vybavenia a príslušenstva, po odpočítaní

niekde to je vrátane vybavenia, niekde

nastavených tak, že výnosy z prenájmu sú

prevádzkových nákladov, pred zdanením.

vrátane prevodových nákladov a pod.

vztiahnuté na obsadenosť konkrétneho apartmánu.

V mnohých prípadoch sa navyše tieto Garantované výnosy sú ponížené o riziko

prevodové náklady líšia. Percentuálne

operátora, čo v praxi znamená poníženie

výnosy sa tak líšia v závislosti na zvolenú

U 53 % projektov je výnosový systém

o cca 1 až 1,5 % oproti flexibilnému

definíciu vstupnej investície.

nastavený na báze delenia celkových

výnosu. Metodika výpočtu výnosov sa líší

výnosov a nákladov (tzv. "rental pool").

projekt od projektu a to najmä s ohľadom

Tieto údaje sú pomerne stabilné a oproti Logicky tak napĺňajú dopyt po

roku 2018 je tu iba nepatrná zmena.

krátkodobom ubytovaní zo strany turistov,

Podstatným faktom je, že voľba

ktorí prichádzajú do Álp. Zároveň je

prevádzkového systému nie je úplne na

podstatné, že väčšina novej výstavby v

ľubovôli developera, respektíve

rakúskych alpských strediskách sa podľa

prevádzkovateľa, ale vyplýva tiež

územného plánu realizuje formou apart-

z právnych a daňových

hotelových komplexov, kde sú jednotky

podmienok danej spolkovej

určené na predaj do osobného

krajiny, ktoré sa líšia.

vlastníctva s definíciou používania

Z tohto dôvodu

"Turistický prenájom "(viď. kapitola

je napríklad

Legislatíva, box Prehľad typov užívania

v Tirolsku

v Rakúsku - strana 44).

obmedzená

Podľa predbežných údajov za rok 2019

ponuka projektov

realizovalo 92 % turistických projektov v

prevádzkovaných

Alpách výnosy pre majiteľa apartmánov

systémom "rental pool".

formou flexibilného výnosu (čítaj viac v boxe Slovníček pojmov - strana 41).

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

40


SLOVNÍČEK POJMOV

Market Report 2019 – Rakúsko

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Flexibilný výnos Prevádzková spoločnosť (operátor) prenajíma nehnuteľnosť a majiteľovi vypláca príjmy na základe reálnej obsadenosti Operátor si účtuje províziu z realizovaného prenájmu, je teda motivovaný k maximálnej obsadenosti.

Garantovaný výnos Operátor zmluvne garantuje majiteľovi fixný príjem a riziko obsadenosti nesie operátor.

Rental pool Systém prenájmu vo väčších apartmánových komplexoch. Vlastníci apartmánov si dielia celkové príjmy a náklad y komplexu na základe zmluvy, väčšinou definovaným pomerom, napr. podľa veľkosti jednotiek.

I

41


Market Report 2019 – Rakúsko

VII. Legislatíva

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

42


VII. Legislatíva

Salzbursko sprísnilo kontrolu užívania nehnuteľností. V spolkovej krajine Salzbursko bolo v roku 2019 odhadom 40.000 až 60.000 nehnuteľností, ktoré sú určené k hlavnému bývaniu, avšak boli nelegálne využívané pre tzv. druhé bývanie.

Salzburský zákon o územnom plánovaní (Raumordnungsgesetz/ROG), ktorého novelizované znenie je účinné od 1. januára 2018, malo za cieľ odstrániť nelegálne užívanie nehnuteľností v Salzbursku. Táto novelizácia zároveň ponúkla poslednú šancu majiteľom všetkých nehnuteľností, ktoré sú nelegálne užívané na účely druhého bývania. Vlastníci takých nehnuteľností mali čas do 31. 12. 2019 nahlásiť na obci užívanie nehnuteľnosti na účely druhého bývania a tým ho dodatočne zlegalizovať. Ten, kto tejto amnestie nevyužil, môže od 1. januára 2020 čeliť citeľným pokutám až do výšky 25.000, EUR. V najhoršom možnom prípade hrozí nútená dražba nehnuteľnosti. Zatiaľ nie je známe, že by

Market Report 2019 – Rakúsko

I

ale je zrejmé, že zákonodarcovia zo

V Tirolsku prebieha proces zmien piatich

Do úvahy pripadajú tiež regionálne

salzburska pritvrdzujú vo svojom postupe

zákonov, ktoré umožnia obciam ľahšiu

zákazy druhého bývania pri prevode

smerom k prečisteniu trhu a oddelení

kontrolu užívania nehnuteľností, resp.

stavebných pozemkov alebo zákaz

nehnuteľností pre hlavné a druhé bývanie.

prípadného nelegálneho užívania

prenájmu nehnuteľností prostredníctvom

nehnuteľnosti pre druhé/rekreačné

on-line ubytovacích platforiem, napr.

bývanie.

Airbnb.

chvíľu, stanovil zákon, že táto amnestia sa

V celom Tirolsku je 16 200 nehnuteľností s

V Štajersku sa problematika prísnejšej

týka iba nehnuteľností, ktoré vlastník

povolením k druhému bývaniu (napr. v

regulácie novej výstavby a kontroly nad

nadobudol pred viac ako tromi rokmi odo

Kitzbűheli je ich nahlásených 1.274) a

užívaním nehnuteľností týka najmä

dňa nahlásenia zmeny užívania na obci.

odhadom asi 10 000 nehnuteľností, ktoré

obľúbeného strediska Schladming a jeho

Pokiaľ bolo ohlásenie zmeny vykonané v

sú na rekreačné účely využívané

okolia. Štajerský krajinský hajtman

decembri 2019, predmetná nehnuteľnosť

nelegálne. Vykonávacie úpravy budú

Hermann Stützenhofer (ÖVP) avizuje

musela byť nadobudnutá najneskôr

špecifikované v priebehu roka 2020.

prípadné zmeny zákonov. Cieľom má byť

Aby sa zamedzilo špekulatívnym nákupom nehnuteľností na poslednú

v decembri 2016. Takto legalizované

bližšie nešpecifikovaná legalizácia starších

druhé bývanie smie byť ako také

prípadov a prísnejší postup v budúcnosti.

využívané len existujúcim vlastníkom nehnuteľnosti. Štatút druhého bývania

zaniká následným predajom nehnuteľnosti, avšak je ponechaný pre prípad dedičstva zákonnými dedičmi. Táto salzburská iniciatíva vyvolala reakciu aj v ďalších spolkových krajinách, najmä v Tirolsku a Štajersku.

Tamojšie vedúce politické zoskupenia sa snažia vyjsť v ústrety hlasom volajúcim po kontrole užívania nehnuteľností a sprísnenia podmienok novej výstavby.

niekedy k takejto nútenej dražbe došlo, Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

43


Market Report 2019 – Rakúsko

nehnuteľností v Rakúsku

Prehľad typov užívania

Kupujúci, ktorý kupuje nehnuteľnosť v Rakúsku do osobného vlastníctva, môže nehnuteľnosť užívať podľa jedného z nasledujúcich legálnych spôsobov užívania:

Hlavné bývanie (Hauptwohnsitz) Skutočné založenie hlavného bývania a života so vzťahom k miestu bydliska.

Druhé bývanie (Zweitwohnsitz) Bývanie na účely rekreácie.

Turistický prenájom (Touristische Vermietung) Komerčný prenájom nehnuteľnosti (s možnosťou čiastočného vlastného užívania).

Vedľajšie bývanie (Nebenwohnsitz) Bývanie na účely výkonu samostatnej činnosti.

Prenájom súkromných izieb (Privatzimmervermietung) Ubytovanie hostí v bytovom dome s nie viac ako desiatimi posteľami alebo tromi bytovými jednotkami – bez povolenia rakúskeho živnostenského úradu.

Pozn.: Uvedené popisy hlavných typov užívania sú len základnou charakteristikou bez uvedenia podstatných okolností, ktoré upresňujú podmienky používania. Podmienky používania nehnuteľnosti je vždy nutné riešiť individuálne vo vzťahu ku konkrétnej nehnuteľnosti a osobe (budúceho) vlastníka.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

44


Market Report 2019 – Rakúsko

VIII. Turizmus v Rakúsku

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

45


VIII.

Market Report 2019 – Rakúsko

A. Príjazdová turistika

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

46


VIII. Turizmus v Rakúsku > A. Príjazdová turistika

Market Report 2019 – Rakúsko

Pre potenciálnych investorov do

(konkrétne 3,9 %). Do "alpských"

nehnuteľností v rakúskych Alpách sú

regiónov v Rakúsku (Tirolsko,

podstatné štatistiky o štruktúre

Salzbursko, Štajersko, Korutánsko a

rakúskeho príjazdového turistického

Vorarlbersko) smerovalo v posledných

sektora, ktoré vytvárajú dopyt po

rokoch takmer 70 % turistov. Pre

ubytovaní.

porovnanie, do Viedne, ktorá je

Celkový počet príjazdov do Rakúska vzrástol v roku 2019 o 1,2 milióna na celkových 46 miliónov príjazdov. A turisti v Rakúsku strávili celkom takmer 152 miliónov nocí. Z hľadiska príjazdov bol pomer zimnej a letnej sezóny v roku 2019 na úrovni cca 45 % zimná sezóna a 55 % letná sezóna. V sledovanom období rástol počet návštevníkov priemerne tempom 3,6 % ročne, pričom o niečo rýchlejšie tempo

celosvetovo vyhlásenou turistickou destináciou, to bolo len necelých 20 %. Rakúsko priťahuje taktiež čoraz väčší počet zahraničných návštevníkov. V

Počet príjazdov/turistov do Rakúska v rokoch 2011 – 2019 (domáce aj zahraničné) v miliónoch príchodov 50 40 30 20

roku 2019 alpskú krajinu navštívilo

10

takmer 32 miliónov zahraničných

0

turistov, čo znamená medziročný nárast o 4 % a celkový podiel takmer 69 % na

I

2011

2012

2013

Príjazdy celkom

2014

2015

2016

Príjazdy zimná sezóna

2017

2018

2019

Príjazdy letná sezóna

všetkých príjazdoch. Celkom v Rakúsku Zdroj: Statistik Austria

strávili 112 miliónov nocí, to je o 2,5 % viac ako v roku 2018. Priemerná dĺžka pobytu činila 3,5 dní a podiel zahraničných návštevníkov na strávených nociach dosiahol v roku 2019 takmer 74 %. Počet príjazdov zo strany domácich

Príjazdy celkom Príjazdy zimná sezóna Príjazdy letná sezóna

rakúskych občanov medziročne vzrástol o 1,9 % na takmer 14,3 miliónov turistov, ktorí v cieľových destináciách strávili

celkom takmer 40 miliónov nocí.

rastu zaznamenala letná sezóna

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: Statistik Austria)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34,6

36,2

36,8

37,6

39,4

41,5

43,1

44,8

46,0

16,4

16,7

16,9

17,5

18,4

18,8

19,8

20,4

n.a.

18,8

19,4

20

20,6

21,9

22,9

23,9

24,7

25,6

Zdroj: Statistik Austria V miliónoch príjazdov. Poznámka: zimná sezóna vždy zahŕňa prelom roka, tj. údaje za rok 2018 zahŕňajú zimnú sezónu 2018/2019.

47


VIII.

Market Report 2019 – Rakúsko

B. Štruktúra návštevníkov

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

48


VIII. Turizmus v Rakúsku > B. Štruktúra návštevníkov

Market Report 2019 – Rakúsko

Z hľadiska krajín pôvodu sú

rástol najrýchlejšie počet

najvýznamnejšou skupinou

návštevníkov z USA, Francúzska a

jednoznačne Nemci a Holanďania,

Talianska. Podľa predbežných

ktorí hrajú prím jak v zimnej, tak

výsledkov za letnú sezónu potom

letnej sezóne. Ďalšími dvomi

rástol dvojciferným tempom počet

Nemecko

14 347 217

2,7

dôležitými skupinami sú ostatné

turistov z Česka, Ruska, Poľska a

Holandsko

2 056 925

3,6

alpské krajiny (Švajčiarsko, Taliansko,

Maďarska, čo potvrdzuje rastúcu

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

1 452 459

0,6

Francúzsko) a tiež krajiny strednej a

obľubu Rakúska ako destináciu pre

Spojené kráľovstvo

1 124 380

2,8

Česká republika

1 020 893

5,4

východnej Európy (Česko, Poľsko,

letnú dovolenku pre obyvateľov

Taliansko

1 017 137

8,1

krajín strednej a východnej Európy.

Belgicko

972 118

-0,8

Maďarsko, Rumunsko), pre ktoré je

Počet turistov/príjazdov do Rakúska za kalendárny rok 2019 Krajina

Počet turistov/príjazdov

Medziročná zmena (%)

Poľsko

851 120

7,7

Maďarsko

645 587

4,8

Spojené štáty

600 567

3,6

Francúzsko

574 179

7,2

strediskami. Tieto skupiny pritom

Dánsko

571 769

5,2

hrajú veľmi podobnú úlohu jak v

Čína

437 958

18,8

Rusko

383 409

5,3

Rumunsko

372 033

9,9

Rakúsko atraktívne najmä z hľadiska dostupnosti a vysokej kvality služieb v porovnaní s ich domácimi

zimnej, tak v letnej sezóne. Celkovo rástol medzi rokmi 2018 a 2019 počet turistov z Číny, avšak tí nepatria medzi typických

návštevníkov rakúskych Álp. V samotnej zimnej sezóne 2018/2019

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: Statistik Austria)

Zdroj: Statistik Austria

I

49


VIII. Turizmus v Rakúsku > B. Štruktúra návštevníkov – ZIMNÁ SEZÓNA

ZIMNÁ SEZÓNA

Market Report 2019 – Rakúsko

Počet turistov príjazdov do Rakúska v zimnej sezóne 2018/2019 Krajina

Počet turistov/príjazdov

Medziročná zmena (%)

Nemecko

6 458 149

1,1

Holandsko

1 165 003

4,1

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

629 369

0,1

Spojené kráľovstvo

554 370

3,8

Česká republika

529 416

6,3

Taliansko

497 559

7,3

Čína

344 231

6,9

Maďarsko

341 136

2,8

Belgicko

332 561

5,8

Poľsko

294 061

6,4

Spojené štáty

281 640

14,6

Francúzsko

221 209

8,9

Dánsko

219 944

6,7

Rumunsko

202 635

7,3

Rusko

192 474

-2,5 Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

50


VIII. Turizmus v Rakúsku > B. Štruktúra návštevníkov– LETNÁ SEZÓNA

Market Report 2019 – Rakúsko

Počet turistov príjazdov do Rakúska v letnej sezóne 2019 podľa krajiny pôvodu

Krajina

Počet turistov/príjazdov

Medziročná zmena (%)

Nemecko

7 889 068

4,1

Holandsko

891 922

2,9

Švajčiarsko a Lichtenštajnsko

823 090

1

Čína

676 662

4,6

Taliansko

626 821

-0,5

Spojené štáty

569 480

4,7

Česká republika

487 721

10,1

Spojené kráľovstvo

417 748

-6,4

Francúzsko

350 560

2,9

Maďarsko

304 451

7,1

Poľsko

280 118

8,1

Belgicko

268 006

1

Španielsko

267 532

6,8

Južná Kórea

197 153

-1,9

Rusko

171 452

12 Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

LETNÁ SEZÓNA

I

51


VIII.

Market Report 2019 – Rakúsko

C. Komerčne prenajímané apartmány Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

52


VIII. Turizmus v Rakúsku > C. Komerčne prenajímané apartmány

Veľmi podstatným faktorom pre

Do týchto apartmánov smerovalo v roku

investorov do nehnuteľností v rakúskych

2019 celkovo 2,7 miliónov turistov, z čoho

Alpách sú dáta o medziročnom raste

bolo plných 83 % turistov zo zahraničia.

záujmu o ubytovanie podľa typu: záujem o

Turisti strávili v apartmánoch priemerne

4/5* hotely rástol o 3,7 %, záujem o 3*

5,2 nocí, zatiaľ čo v hoteloch menej ako tri

hotely rástol o 1,8 % a záujem o

noci. Podiel zahraničných turistov na

ubytovanie v komerčne prenajímaných

počte prenocovaní dosiahol viac ako 87 %.

apartmánoch vzrástol o 9,8 %, merané

Market Report 2019 – Rakúsko

Počet přenocování v komerčne prenajímaných bytoch a apartmánoch v rokoch 2011 - 2019 16 14

počtom príjazdov a 6,7 %, merané počtom

Komerčné apartmány tak

12

prenocovaní.

prevádzkovateľom umožňujú vyššiu

10

Záujem o ubytovanie v komerčne prenajímaných apartmánoch vzrástol o 9,8 %, merané počtom príjazdov a 6,7 %, merané počtom prenocovaní. Tempo rastu oproti predchádzajúcim

výťažnosť z ubytovania na jeden príjazd turisty. Jedná sa pritom o dlhodobý trend,

8

keď počet prenocovaní v komerčne

6

prenajímaných apartmánoch rastie od

4

roku 2011 priemerne tempom 7,2 % ročne a podiel týchto apartmánov na celkovom počte prenocovaní vzrástol zo 6 % v roku 2011 na 9% v roku 2019. O ubytovanie

I

2 0 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

v komerčne prenajímaných apartmánoch je záujem zo strany turistov nielen v zime,

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ale aj v lete. Záujem o ubytovanie v týchto apartmánoch v letnej sezóne 2019 vzrástol oproti roku 2018 o 11 %, resp. 12 % zo strany zahraničných turistov. V zimnej sezóne 2018/2019 rástli rovnaké čísla o 8,8 %, resp. 9 %.

rokom trochu zvolnilo, ale stále sa jedná o pomerne silný rast.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: Statistik Austria)

Celkom (v miliónoch) Medziročná zmena

7,8

8,5

9

9,3

9,9

10,8

11,8

13

13,6

2,2

9,1

6

3

6,2

9,5

8,8

10,6

6,7

Zdroj: Statistik Austria

53


VIII. Turizmus v Rakúsku > C. Komerčne prenajímané apartmány

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Počet prenocovaní v komerčne prenajímaných apartmánoch

október 2018 – október 2019 (v tisícoch)

POČET HOSTÍ Komerčne prenajímané byty a apartmány v roku 2019

1000

vo vybraných spolkových krajinách

900 800 700 600 500 400 300

Spolková krajina

Počet hostí

Medziročná zmena (%)

Priemerná dĺžka pobytu (dni)

Tirolsko Salzbursko Štajersko Korutánsko Vorarlbersko Rakúsko celkom

957 409

+5,4

5,5

678 632

+10,2

5,5

295 858

+3,6

4,4

246 747

-0,9

5,7

150 551

+7,5

5,5

2 701 864

+9,8

5,0

200 100 0 10/18 11/18 12/18 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19

Tirolsko

Salzbursko

Štajersko

Korutánsko

Vorarlbersko

Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

54


Market Report 2019 – Rakúsko

IX. Turizmus

v rakúskych Alpách

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

55


IX.

Market Report 2019 – Rakúsko

A. Návštevnosť v Alpách

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

56


IX. Turizmus v rakúskych Alpách > A. Návštevnosť v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Počet ski dní*) v rakúskych Alpách sa

(priemerne počas posledných 5 sezón),

dlhodobo pohybuje okolo 50 miliónov

čo ho opäť radí na prvé miesto na

za sezónu. Posledný údaj zo sezóny

svete (Zdroj: Laurent Vanat).

2017/18 udáva celkom 54,6 milióna ski dní, čo je 4,6 % medziročný nárast

Rakúsko je prvý na svete v počte

oproti sezóne 2016/17.

príjazdov zahraničných lyžiarov.

V celosvetovom rebríčku najnavštevovanejších lyžiarskych stredísk figurujú hneď štyri rakúske strediská v prvej desiatke: SkiWelt Wilder Kaiser Brixental (2.), Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn (4.), Ischgl Samnaun Silvretta Arena (5.), Flachau Wagrain St. Johann (10.) –

Zahraniční lyžiari tvoria v rakúskych Alpách 74 % z celkového počtu návštevníkov.

uvádza Laurent Vanat, odborník na alpský turizmus.

(Pozn.: Na svete sú len dve hlavné

lyžiarske trhy/krajiny, kde domáci Poradenská firma Montenius Consult

lyžiari netvoria väčšinu ski návštev –

uvádza 25 rakúskych stredísk v

Andorra a Rakúsko (Zdroj Laurent

rebríčku TOP 100 najnavštevovanejších

Vanat)).

stredísk na svete, čo je viac ako má

Najpočetnejšou skupinou lyžiarov v

Francúzsko, Švajčiarsko, USA či

rakúskych Alpách sú Nemci (42 %),

Taliansko.

domáci Rakúšania (26 %) a Holanďania

Celkom šestnásť rakúskych lyžiarskych

(10 %).

stredísk vykázalo návštevnosť viac ako jeden milión ski dní za sezónu *Ski deň = deň, resp. časť dňa lyžiarskych aktivít s využitím lanoviek.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

(Zdroj: WKO)

I

57


IX. Turizmus v rakúskych Alpách > A. Návštevnosť v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Rakúsko je najobľúbenejšiou zahraničnou alpskou destináciou napríklad pre Nemcov, Holanďanov, Švajčiarov a tiež pre Čechov. Graf ukazuje 10 najväčších prepojení tokov výjazdovej a príjazdovej lyžiarskej turistiky, respektíve počtu lyžiarov. (Číslovka uvádza poradie v rámci prvej desiatky, zdroj: Laurent Vanat)

3

PRÍJAZDOVÉ KRAJINY

ODJAZDOVÉ KRAJINY

Rakúsko

Nemecko

Veľká Británia

Holandsko

1

6

5

3

7

Francúzsko Taliansko

2

Švajčiarsko

4

10

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

8

4

7 Belgicko

Švajčiarsko

9

8

10

5

2

1

6 9

58


IX. Turizmus v rakúskych Alpách > A. Návštevnosť v Alpách

Market Report 2019 – Rakúsko

Nespornou výhodou Rakúska v oblasti

relaxácia, ktoré sa v rakúskych Alpách za

odborník na hospitality v rakúskych

štandardnou službou pre budúce

alpskej turistiky, jak zimnej, tak letnej, je

posledných 20 rokov úplne zásadne

Alpách: „Zásadné zmeny, ktoré vyvolali

generácie rekreantov." Prírodné

celkovo infraštruktúra a úroveň služieb.

rozšírili. U 4-5* ubytovacích zariadení je

rast wellness turizmu v priebehu

podmienky, infraštruktúra a služby robia

Táto infraštruktúra sa pritom netýka iba

kvalitné zázemie a služby "wellbeing"

niekoľkých posledných rokov, vedú k

z Rakúska veľmi atraktívnu dvojsezónnu

zjazdového lyžovania, ale aj v poslednej

úplnou podmienkou a samozrejmosťou.

úplne novej dimenzii. Myšlienka

(a do budúcnosti možno celoročnú

dobe stále obľúbenejšieho lyžovania

Tento trend dokonca pokračuje ešte

cestovného ruchu podporujúceho

atraktívnu) destináciu, ktorá oproti

bežeckého a tiež skialpinizmu. Dôležitú

ďalej, kedy sú poskytované služby už na

zdravie už nie je iba témou teoretickej

prímorským destináciám ponúka dlhšiu

úlohu z hľadiska celkového vyžitia

úrovni starostlivosti o zdravie.

diskusie medzi vedcami skúmajúcimi

úžitkovú dobu a z celoročného pohľadu

budúce trendy. Stáva sa neoddeliteľnou

vyššiu obsadenosť.

potom hrajú aj mimošportové aktivity, predovšetkým služby typu wellness, spa,

K tomuto sa vyjadruje Dr. Franz Linser,

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

súčasťou moderného života a

I

59


IX.

Market Report 2019 – Rakúsko

B. Leto v Alpách

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

60


IX. Turizmus v rakúskych Alpách > B. Leto v Alpách

Letná dovolenka v rakúskych Alpách sa pomaly,

cestným, tak horským bicyklom alebo

ale isto stáva fenoménom, najmä pre aktivít

elektrobicyklom. Celkovo je tu viac ako 10 tisíc

milujúcich ľudí a pre rodiny s deťmi. Je

km značených cyklotrás všetkých profilov a

potrebné spomenúť najmä fenomén cyklistiky,

obtiažností. Z hľadiska komfortu je dôležité, že

ktorá dostala v poslednej dobe úplne nový

na väčšine cestných cyklotrás existujú služby

rozmer s nástupom elektrobicyklov.

zamerané na cyklistov, v regiónoch vyhlásených horskou cyklistikou nájdete mnoho ubytovacích

Dnes možno povedať, že Rakúsko je ideálnou

zariadení so špeciálnou ponukou Mountain Bike

krajinou na dovolenku strávenú športovo s jak

Holiday. (Zdroj: Austria Info)

LETO V ALPÁCH

Market Report 2019 – Rakúsko

Mnoho alpských stredísk sa snaží maximálne využiť vybudovanej infraštruktúry aj v letných mesiacoch, respektíve rozšíriť ponuku letných služieb. Leto v Alpách sa tak opäť dostáva do pozornosti turistov - záujem rastie najmä zo strany zahraničných turistov.

Porovnanie počtu prenocovaní v letnej sezóne v rokoch 2010 a 2019 (v miliónoch)

Krajina pôvodu Domáce Rakúsko Zahraniční turisti Nemecko Holandsko Švajčiarsko Taliansko Česká republika USA Spojené kráľovstvo Belgicko Francúzsko

Sezóna 2019

Zmena oproti roku 2010 (v %)

23,3

+15,5

55,7

+31,6

29,5

+25,9

4

+12,8

2,7

+20,6

1,8

-9,8

1,4

+113,1

1,3

+47,9

1,3

+2,7

1,2

+7,8

1,0

-7,2 Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

61


Market Report 2019 – Rakúsko

X. Focus na Slovensko

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

62


Market Report 2019 – Austria

X.

A. Ako Slováci investovali

do nehnuteľností v Rakúsku v roku 2019

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

63


X. Focus na Slovensko > A. Ako Slováci investovali do nehnuteľností v Rakúsku v roku 2019

Vopred je potrebné zdôrazniť, že

V Rakúsku je zďaleka

pre slovenských investorov už od

najobľúbenejšou formou kúpy

roku 2004 prakticky neexistujú

nehnuteľnosti s kombináciou

zásadné obmedzenia pri nákupe

čiastočného vlastného užívania a

rezidenčnej nehnuteľnosti v

ďalšieho prenájmu s výnosmi z

Rakúsku. Trh nehnuteľností v

prenájmu (Family & Investment

rakúskych Alpách je pre Slovákov

nehnuteľnosti). Záujem sa

spoločne s chorvátskym a

sústreďuje ešte viac na apartmány,

španielskym realitným trhom

čo je tiež dané prírodnými

dlhodobo najobľúbenejšou

podmienkami v Alpách. Ponuka

destináciou pre realitné investície v

apartmánových jednotiek tak

zahraničí. V rámci dopytov v

zásadne prevyšuje ponuku domov,

spoločnosti Rellox, ktorá sa

resp. chaletov. V rámci skupiny

špecializuje na zahraničné

kupujúcich nehnuteľností v

nehnuteľnosti v strednej a vyššej

Rakúsku je výrazné zastúpenie

cenovej hladine je rakúsky realitný

strednej vekovej kategórie

trh dlhodobo dokonca úplne

kupujúcich. Tri štvrtiny slovenských

najžiadanejšiou destináciou.

kupujúcich tvoria ľudia vo veku 30

Štruktúra dopytov rakúskych

až 50 rokov. Priemerná cena

nehnuteľností zo strany

rakúskej nehnuteľnosti predaná

slovenských klientov spoločnosti

spoločnosťou Rellox v roku 2019

Rellox je mierne odlišná od dopytu

predstavovala 387.400,- EUR.

iných zahraničných nehnuteľností.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Austria

I

64


X. Focus na Slovensko > A. Ako Slováci investovali do nehnuteľností v Rakúsku v roku 2019

Market Report 2019 – Austria

Dopytované typy nehnuteľností v Rakúsku:

GRAFY O nehnuteľnosti v ktorých krajinách bol v roku 2019 záujem medzi slovenskými kupcami?

76 % - Apartmán 17 % - Dom/vila 6 % - Hotel/penzión 1 % - Iné

Požadovaná cena u dopytovaných nehnuteľností:

40 % - Rakúsko

7 % - do 100.000 EUR

21 % - Chorvátsko

16 % - 100.000 - 250.000 EUR

17 % - Španielsko

54 % - 251.000 - 500.000 EUR

9 % - Taliansko

18 % - 501.000 - 1 mil EUR

13 % - Iné

5 % - nad 1 mil EUR

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

65


X. Focus na Slovensko > A. Ako Slováci investovali do nehnuteľností v Rakúsku v roku 2019

Ako chcú slovenskí záujemcovia o kúpu svoju nehnuteľnosť v Rakúsku užívať:

Market Report 2019 – Austria

Financovanie kúpy vlastnými peniazmi či hypotékou:

17 % - Len vlastné užívanie 82 % - Vlastné peniaze

11 % - Len ďalší prenájom

18 % - Hypotéka 72 % - Kombinácia čiastočného vlastného užívania a ďalšieho prenájmu

Zamestnanie kupujúcich:

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Vek kupujúcich:

86 % - Podnikateľ

6 % - do 30 rokov

13 % - Zamestnanec

71 % - 30 až 50 rokov

1 % - Iné

23 % - nad 50 rokov

I

66


Market Report 2019 – Austria

X.

B. Kam jazdili Slováci v roku 2019? Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

67


X. Focus na Slovensko > B. Kam jazdili Slováci v roku 2019?

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Počet prenocovaní Slovákov v Rakúsku Už vzhľadom k polohe a geografickej

ostatných krajinách strednej Európy.

blízkosti možno očakávať, že

Od roku 2012 rastie počet

previazanosť Slovenska s Rakúskom

prenocovaní slovenských turistov v

v oblasti turistiky bude pomerne

priemere o 7,3 % ročne, čo je trikrát

významná. A štatistiky tieto čísla

rýchlejšie tempo rastu oproti tempu

potvrdzujú, hoci je táto

rastu počtu prenocovaní všetkých

previazanosť pomerne nevyvážená.

zahraničných turistov a viac ako

Kým pre Slovákov je Rakúsko z

päťnásobne oproti domácim

hľadiska výjazdovej turistiky jedným z

turistom. Oproti roku 2012 sa v roku

najdôležitejších a najčastejších

2019 počet prenocovaní slovenských

destinácií, Slovenskí turisti sa v rámci

turistov v Rakúsku zvýšil takmer o 67

príjazdovej turistiky do Rakúska

%, tj. o cca 360 tisíc prenocovaní. A ak

dostanú iba na koniec druhej

sa ešte pozrieme na dlhšie obdobie –

desiatky. Samostatne v rámci zimnej

od roku 1994 sa počet prenocovaní

a letnej sezóny je toto umiestnenie

zvýšil o viac ako pätnásťkrát. Aj cez

len o málo lepšie, čo je dané okrem

tento rast však podiel slovenských

iného rozvojom Tatier a ďalších

turistov zostáva pod hranicou

slovenských hôr ako turistickej

jedného percenta všetkých

destinácie a tiež predsa len väčšou

zahraničných návštevníkov aktuálne

vzdialenosťou do Álp, najmä zo

okolo 0,7 %. Z hľadiska krajiny

stredného a východného Slovenska.

pôvodu sa tak Slovensko nedostane vyššie než na koniec druhej desiatky.

Počet príjazdov aj počet prenocovaní slovenských turistov v Rakúsku pritom pomerne výrazne rastie. Jedná

(Zdroj: Statistik Austria)

(v tisícoch) 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zdroj: Statistik Austria

Vývoj počtu přenocování slovenských turistov

v porovnání s počtom prenocovaní zahraničných turistov a turistov celkom Celkové počty prenocovaní (v mil.) Celkom Zahraniční turisti Turisti zo Slovenska

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

131,0

132,6

131,9

135,2

140,9

144,5

149,8

151,9

95,1

96,9

96,2

98,8

102,9

106,0

110,4

112,1

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,9

sa o dlhodobý trend, podobne ako v Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

68


X. Focus na Slovensko > B. Kam jazdili Slováci v roku 2019?

Market Report 2019 – Rakúsko

Kam jazdili Slováci v roku 2019 ?

Najobľúbenejšími destináciami z

lyžiarske destinácie, čo je

hľadiska alpských regiónov sú pre

samozrejme dané ako geografickú

Slovákov, rovnako ako pre Čechov a

polohou, tak lyžiarskymi a

väčšiny ďalších návštevníkov,

ubytovacími možnosťami. A v

Salzbursko a Tirolsko. Vzhľadom ku

poslednej dobe aj rastúcou kúpnou

geografickej polohe hrajú, napr. v

silou slovenských domácností.

porovnaní s turistami z Česka,

Tempo rastu v hlavných alpských

pomerne dôležitú úlohu aj Štajersko

destináciách síce postupne

a Korutánsko. Najobľúbenejšou

spomaľuje, ale to je dané okrem

destináciou je však dlhodobo jak v

iného

zimnej, tak v letnej sezóne

obmedzenou ponukou najmä

Salzbursko. Takmer nepobozkané

ubytovacích kapacít v sezóne. O to

zostáva pre Slovákov Vorarlbersko.

viac však rastú "okrajové" alpské

Samozrejme toto tiež súvisí s

destinácie, Štajersko a Korutánsko.

geografickou vzdialenosťou a

Najmä preto je celkový rast počtu

dopravnou dostupnosťou zo

slovenských návštevníkov Rakúska

40 000

Slovenska.

ťahaný zimnou sezónou, na rozdiel

35 000

napr. od ČR. V zimnej sezóne 2019

Počet hostí/príjazdov

Medziročná zmena 2018–2019 (%)

Priemerná dĺžka pobytu (dni)

Sazbursko

47 326

+4,0

3,7

Tirolsko

35 062

+5,4

5,1

Štajersko

35 623

+7,2

3,6

Korutánsko

26 866

+5,9

3,9

Vorarlbersko

2 808

+6,5

3,9

249 782

+5,5

3,4

Spolková krajina

Rakúsko celkom

Zdroj: Statistik Austria

50 000 45 000

30 000

Z pohľadu jednotlivých sezón platí,

strávili Slováci v Rakúsku v priemere

že mierna väčšina návštevníkov zo

3,7 noci, pričom v alpských regiónoch

Slovenska smeruje do Rakúska

to boli v priemere viac ako 4 noci.

20 000

v zimnej sezóne. Rakúsko stále patrí

Počet prenocovaní tak v zimnej

15 000

medzi najobľúbenejšie zahraničné

sezóne dosiahol viac ako 500 tisíc.

25 000

10 000 5 000 0 Sazbursko

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Tirolsko

Štajersko

Korutánsko

Vorarlbersko

I

69


X. Focus na Slovensko > B. Kam jazdili Slováci v roku 2019?

Market Report 2019 – Rakúsko

Počet slovenských návštevníkov

Význam Rakúska pre slovenských

Rakúska v letnej sezóne 2019 vzrástol

turistov je dôležitý, ako už bolo

iba o 4,6 %, avšak napríklad

spomenuté, aj z pohľadu výjazdovej

počet návštevníkov Tirolska vzrástol o

turistiky. Tu je Rakúsko v celoročnom

viac ako 10 % a alpské regióny

pohľade posledných dostupných

celkovo rástli v roku 2019 rýchlejšie

údajov za rok 2018 na treťom mieste.

ako priemer. Podľa výsledkov za letnú

Platí to jak z hľadiska dlhodobejších

sezónu 2019 navštívilo Rakúsko

ciest (4 a viac nocí), kde je Rakúsko s

celkom 114,2 tisíc slovenských

podielom 8 % na treťom mieste za

turistov. Celkom tu slovenskí turisti

ČR a Chorvátskom a tesne pred

strávili vyše 350 tisíc nocí, čo

Maďarskom, tak z pohľadu

znamená v priemere niečo málo cez

krátkodobejších ciest (typicky 1-3

3 noci na jednu návštevu. (Zdroj:

noci) kde je Rakúsko s podielom 13 %

Statistik Austria)

tiež tretí za ČR a Maďarskom. (Zdroj:

I

Slovenský štatistický úrad)

Kam jazdili Slováci v zimnej sezóne 2018/2019? Počet hostí/príjazdov

Medziročná zmena (%)

Priemerná dĺžka pobytu (dni)

Salzbursko

31 226

+3,1

4,0

Tirolsko

21 019

+2,3

Štajersko

22 427

Korutánsko Vorarlbersko

Spolková krajina

Rakúsko celkom

Kam jazdili Slováci v letnej sezóne 2019? Počet hostí/príjazdov

Medziročná zmena (%)

Priemerná dĺžka pobytu (dni)

Salzbursko

16 100

+6,0

3,2

4,9

Tirolsko

14 043

+10,5

5,5

+9,0

3,8

Štajersko

13 196

+4,2

3,2

15 815

+4,9

4,6

Korutánsko

11 051

+7,5

3,1

1 047

-6,4

4,4

Vorarlbersko

1 761

+16,0

3,5

135 589

+6,2

3,7

Rakúsko celkom

114 193

+4,6

3,1

Spolková krajina

Zdroj: Statistik Austria

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

70


Market Report 2019 – Rakúsko

XI. Investície

do infraštruktúry

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

71


XI. Investície do infraštruktúry

Market Report 2019 – Rakúsko

I

72

V žiadnej inej alpskej krajine nie je každoročne

253

investovaných toľko prostriedkov do modernizácie lyžiarskej a lanovkovej infraštruktúry ako v Rakúsku. Od roku 2000 utratili prevádzkovatelia lyžiarskych areálov za vylepšovanie lanoviek a súvisiacej infraštruktúry viac ako 9 miliárd EUR. Staršie prepravné zariadenia bývajú v rakúskych Alpách

stredísk so sedačkovou lanovkou

7,9 mld EUR

cca 550 stredísk s jedným a viac vlekom

celkový obrat generovaný lyžiarmi (vrátane ubytovania, služieb a pod.)

už po relatívne krátkej dobe nahradzované lanovkami, za posledných 15 rokov bolo týmto spôsobom nahradených cez 500 prepravných zariadení. Systémy umelého zasnežovania zjazdoviek sú v rakúskych Alpách tiež na najvyššej možnej úrovni.

1 110

23 700 ha

komfortnejšími a hlavne kapacitne výkonnejšími

sedačkových lanoviek

zjazdoviek (z toho 70 % s možnosťou umelého zasnežovania)

1,4 mld EUR

2900 lanoviek a vlekov

obrat na lanovkách

vlekov

Počas posledných desiatich rokov bolo v Rakúsku na tomto poli každoročne investovaných v priemere 140 miliónov eur (celkom 1,4 mld EUR za posledných desať rokov), výsledkom čoho je 70 % zjazdoviek istených produkciou technického

1820

599 mil. prepravených osôb na lanovkách

54,6 mil. ski dní

snehu. Zdroj: WKO, Rakúska hospodárska komora

Základné údaje Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA


XI. Investície do infraštruktúry

Market Report 2019 – Rakúsko

I

Investície - Zima 2018/2019 261 mil. EUR Bezpečnosť, kvalita a modernizácia

600 mil. EUR 114 mil. EUR

Celková výška investície

Umelé zasnežovanie

225 mil. EUR Iné

Zdroj: WKO, Rakúska hospodárska komora

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

73


XI. Investície do infraštruktúry

Najvýznamnejšie investície nadchádzajúcich rokov Rozšírenie Snow Space Salzburg Prepojenie stredísk Flachau, Wagrain a St. Johann/Alpendorf a vznik novej značky Snow Space Salzburg bude v roku 2020 zavŕšené novou 10-miestnou gondolou Flying Mozart a výstavbou prepojovaciej lanovky Panorama Link vedúcej z vrcholu Griessenkar do sedla Frauenalmsattel nad Kleinarl, ktorá tak prepojí Snow Space s oblasťou Flachauwinkl Kleinarl.

Prepojenie Saalbach – Zell am See - Kaprun - Kitzsteinhorn V sezóne 2019/20 zjednotia lyžiarske areály v Zell am See, Kaprune a Saalbachu svoje skipasy a dve nové lanovky zároveň zaistia takmer úplné prepojenie ich lyžiarskeho územia s viac ako 400 km zjazdoviek pod jedným skipasom Alpin Card. Na lanovkové prepojenie čaká už len Zell am See a Kaprun.

Bude sa realizovať prepojenie Söldene a Pitztalu? Prepojením dvoch ľadovcových oblastí v Tirolsku by vznikla najväčšia ľadovcová lyžiarska oblasť na svete. Projekt je pripravený, ale konečné rozhodnutie o realizácii ešte nebolo urobené.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

Market Report 2019 – Rakúsko

I

74


Market Report 2019 – Rakúsko

XII. Novinky pre sezónu 2019/2020

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

75


XII. Novinky pre sezónu 2019/2020

Market Report 2019 – Rakúsko

Prehľad nových či modernizovaných lanoviek v rakúskych Alpách Stredisko Hochkönig – Maria Alm / Dienten / Műhlbach Serfaus – Fiss – Ladis Schmittenhöhe - Zell am See Sölden

Kitzbűhel/Kirchberg - KitzSki Ischgl – Samnaun / Silvretta Arena Grossglockner Resort Kals - Matrei Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn / Skicircus Kitzsteinhorn/Maiskogel - Kaprun

Nová lanovka

Rok výstavby

Gabűhelbahn

2019

10miestna gondola z Dienten am Hochkönig

Dorfbahn Serfaus U-Bahn

2019

Modernizovaný bezobslužný vláčik Serfaus východ – západ

zellamseeXpress I

2019

10miestna gondola Viehofen – Winkelstation

Rotkoglbahn

2019

10miestna gondola z Hochsölden na Giggijoch

Fleckalmbahn

2019

Supermoderná 10miestna gondola, najrýchlejšia v Rakúsku.

Visnitzbahn

2019

8sedačková lanovka nahrádza súčasnú Visnitzbahn

Velilleckbahn F1

2019

6sedačková lanovka nahrádza súčasnú Velilleckbahn

Glocknerblick

2019

6sedačková lanovka z Großdorf do výšky 2.074 m n. m

12er Kogel I

2019

10miestna gondola nahrádza súčasnú Zwölferkogelbahn

12er Kogel II

Popis

10miestna gondola nahrádza súčasnú Zwölferkogelbahn II

3K Maiskogel - Langwied

2019

Nová gondola pre 32 osôb

Stuanmandl

2019

10miestna gondola nahrádza súčasnú Stuanmandl

Almenwelt Lofer

Senderexpress

2019

8sedačková lanovka nahrádza súčasnú Schönbűhelbahn

Ski Arlberg

Schindlergrat

2019

10miestna gondola nahrádza súčasnú Schindlergratbahn

Zinsberg

2019

Kombinácia 8sedačkovej lanovky a 10miestnej gondoly nahrádza súčasnú Zinsberg

Fleidingbahn

2019

8sedačková lanovka nahrádza súčasnú lanovku Fleiding

Planaibahn I Planaibahn II

2019

Obergurgl – Hochgurgl

Festkogelbahn

2019

Kaunertal Gletscher

Falginjochbahn

2019

Zugspitz Arena

Obere Karbahn I

2019

Zillertal Arena – Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml

SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Schladming 4Berge

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

10miestna gondola na legendárnej zjazdovke Planai nahrádza existujúce Planai I a Planai II. Nová Planaibahn zvýši obslužnosť o 70 % oproti súčasnému stavu. 10miestna gondola nahrádza súčasnú Festkogelbahn z Gurgl Pirchhütt Exkluzívna gondola pre 100 osôb vedúca na Kaunertalský ľadovec. Nahrádza existujúce Weisseeferner I a II. 10miestna gondola nahrádza súčasný Biliglift

I

76


Market Report 2019 – Rakúsko

Zoznam zdrojov informácií OeNB – Rakúska národná banka UBS Alpine Property Focus 2019 Gewinn – Das Wirtschaftmagazin ImmonetZT Immi.at Statistik Austria Vanat International Report on Snow & Mountain Tourism 2019 Montenius Consult Skiresort.info WKO – Rakúska hospodárska komora Rellox – Mgr. Jan Rejcha, Ing. Olga Muchová DDr. Manfred König Mgr. Vlasta Rejchová Ing. Jaroslav Dvořák

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

77


Market Report 2019 – Austria

Copyright© Rellox, 2020 Text market reportu a jeho grafické spracovanie ako celku, aj jeho častí, je vlastníctvom spoločnosti Rellox, IČO: 27140130, so sídlom

Jindřišská 24, 110 00 Praha, Česká republika. Podkladové údaje môžu pochádzať od tretích strán. Ďalšie komerčné využitie, rozmnožovanie a šírenie dokumentu (ako celku, či jeho jednotlivých textových častí, tabuliek a grafov) podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlastníka. Obrazové a fotografické materiály použité v tomto dokumente sú vo vlastníctve nasledujúcich tretích strán:

Alizada Studios/ Shutterstock.com Benny Pieritz/ Shutterstock.com AvenidA Glemm GmbH & Co KG ThomasLENNE/ Shutterstock.com AlpenParks Projektenwicklungs GmbH 4 PM production/ Shutterstock.com Mountain Residences BV AlpenParks Projektenwicklungs GmbH Nikolaus by Avenida Mountain Residences BV Helmut Berger Landberg Neukirchen GmbH Marcati Immobilien

Elena Rastaturina/ Shutterstock.com Mountain Hotel Luis Projekt GmbH Giraffes_fly/ Shuttestock.com Carpe Solem Rauris GmbH & Co KG FamVeld/ Shutterstock.com Billion Photos/ Shutterstock.com Rattanasak Khuentana/ Shutterstock.com Grekov's/ Sutterstock.com djile/ Shutterstock.com Jakub Krechowicz/ Shutterstock.com RastoS/ Shutterstock.com TTstudio/ Shutterstock.com Max Topchii/ Shutterstock.com

Lu Mikhaylova/ Shutterstock.com creativemarc/ Shutterstock.com View Apart/ Shutterstock.com AS-kom/ Shutterstock.com mRGB/ Shutterstock.com lassedesignen/ Shutterstock.com gorillaimages/ Shutterstock.com BBA Photography/ Shutterstock.com Pawel Kazmierczak/ Shutterstock.com Julia Kuznetsova/ Shutterstock.com IM_photo/ Shutterstock.com Pyty/ Shutterstock.com moreimages/ Shutterstock.com

Spoločnosť Rellox vynaložila maximálne úsilie, aby zabezpečila správnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente, avšak, vzhľadom k tomu, že podkladové dáta pochádzajú tiež od tretích strán, spoločnosť Rellox nemôže ručiť za správnosť či úplnosť všetkých údajov obsiahnutých v tomto dokumente. Market report bol vytvorený spoločnosťou Rellox v marci 2020 a niektoré informácie a závery z dokumentu vyplývajúce sa môžu v ďalšom čase meniť.

Centrála: Antala Staška 2027/77, Praha 4, Česká republika www.rellox.sk info@rellox.sk +420 734 445 094 CZECH REPUBLIC I HUNGARY I POLAND I ROMANIA I SLOVAKIA

I

78


ÄŽakujeme za pozornosĹĽ.

Profile for Rellox

SK - Market Report - Austria  

SK - Market Report - Austria  

Profile for rellox