Page 1

B anket t !

År e t sba nk e t tf ör u t s t ä l l a r eoc hs t u d e nt e rk omme ra t t hå l l a spåa nr i k aOr d e ns hu s e ni J oha nne be r g . Ba nk e t t e nt a rs i nbör j a nk l . 1 8 . 0 0 . Gä s t e r nak omme ra t t bj u d a spåe ne x k l u s i v3 r ä t t e r smi d d a g .

3 5

sida35  

Åretsbankettför utställareochstudenterkommeratt hållaspåanrikaOrdenshuseniJohanneberg. Bankettentarsinbörjankl.18.00.Gästerna kommeratt bjud...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you