Page 1

Om HHGS HHGSs t å rf örHa nde l s hög s k ol a nsi Göt e bor g S t u de nt k å roc hä re npa r t i pol i t i s k toc hr e l i g i ös t obu nde nor g a ni s a t i on. HHGSf i nnshä rf ördi g s oms t u de ntf öra t tg ör adi ns t u di e t i dme r v ä r de f u l l oc hi nne hå l l s r i k . Vi t i l ha nda hå l l e rv å r a me dl e ma ra l l tf r å ne t tf l e r t a l a r be t s ma r k na ds da g a r t i l l ol i k ak å r f ör e t a gs omHa nde l sCons u l t i ngoc h Ha nde l sRe k r y t e r i ng . Al l ade s s apr oj e k tdr i v sa v s t u de nt e r , f örs t u de nt e r . Ge noma t tde l t ai s å da na pr oj e k tf å rdus oms t u de ntu ni ke r f a r e nhe ts om duk omme rhas t ora nv ä ndni nga vs e na r ei l i v e t . Vi s e spåREKONmä s s a n!

Fr å gora t ts t ä l l at i l los s : •Hu rk a nni hj ä l pami ga t tf åf l e rk ont a k t e r bl a ndf ör e t a g ? •Hu rg örk å r e nmi nt i ds oms t u de ntr ol i g a r e ?

Va dka nv ie r bj udadi g?

St ude nt kont a kt Fr i daNi l s s on 0 7 3 9 0 11 10 0 k o@hhg s . s e We bs i da www. hhg s . s e Ans t ä l l daiSv e r i ge 2 Kont oriSv e r i ge 1

Va r f örHHGS? Be s ökv å rmont e rf öra t thör a me romhu rduk a ne ng a g e r adi g i k å r e noc hhu rde t t ak a nf r ä mj a di nf r a mt i dak a r r i ä r .

R Nä t v e r kf örl i v e t R Pr oj e kt uppdr a g R St y r e l s e uppdr a g

2 5

sida25HHGS  

25 Frågorattställatilloss: •Hurkannihjälpamig attfåflerkontakter blandföretag? R Nätverkförlivet R Projektuppdrag R Styrelseuppdrag Studentk...