Page 1

2 0 1 9 m. R e kl a mi ni s l ei di n y s N r. 2 8 ( 4 8 5). N u k ai n ot Ĺł p r e ki Ĺł k ai n o s g ali oj a n u o 2 0 1 9- 1 0- 1 0 i ki 2 0 1 9- 1 0- 2 8


S A N T E C H NI K O S P R E K Ė S Paga minta Šveicarijoje

P R O D U K CI J AI

- 2 5%

i ki

51352956 P A K A BI N A M A SI S U NI T A Z A S P R O RI M L E S S S U D A N G ČI U • U nitazas RI MLESS • Be nuplovi mo apvado – tai pale ngvi na priežiūrą ir yra iti n higie niška • I novatyvi nuplovi mo tec h nolo gija • Va nde ns eko no mija • 3/4,5 l nuplovi mo mec ha niz mas • Nuplau na mas visas u nitazo dubuo • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

Paga minta Šve dijoje

51372776 U NI T A Z A S 1 5 1 0 N A U TI C • S u bakeliu ir da ngčiu • U nitazas su H Y GIE NIC FL US H atviro krašto apiplovi mo fu nkcija • Taupa ntis va nde nį 2/4 l nuleidi mo mec ha niz mas • Kieto plastiko da ngtis lėtai nusileidžia ir le ngvai nusii ma • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51184139 U NI T A Z A S P A R V A • Su bakeliu ir lėtai nusileidžia nčiu da ngčiu • Jungia masiš apačios, horizontalus nuotakas • 3/5 l nuleidi mo mec ha niz mas • U nitazas be nuplovi mo apvado – tai palengvina priežiūrąir yraitin higieniška • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje 1 9 7, 9 9

138 51101548 U NI T A Z A S S U B A K E LI U I R D A N G ČI U • J u ngia mas iš šo no • Horizo ntalus nuotakas • 3/6 l va nde ns nuleidi mo mec ha niz mas

32 2

49

1 3, 3 8 2 4 m ė n.

249 Paga mi nta Vokietijoje

1 6, 0 7 2 4 m ė n.

50997047 U NI T A Z A S M E RI D A • S u bakeliu ir da ngčiu • J u ngia mas iš šo no • Horizo ntalus nuotakas • 3/6 l va nde ns nuleidi mo mec ha niz mas 98

399

299

51336366 P A K A BI N A M O J O U NI T A Z O K O M P L E K T A S • A RC HITECT U R A pakabi na masis u nitazas (5684 H101) • VILLE R OY & B OC H įleisti nis rė mas • Kietojo plastiko da ngtis lėtai nusileidžia • VILLE R OY & B OC H c hro muotas nuleidi mo mygtukas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

2 2, 5 2 2 4 m ė n.

419

59

51353095 P A K A BI N A M O J O U NI T A Z O K O M P L E K T A S MI T O • S u bakeliu, da ngčiu, rė mu ir nuleidi mo mygtuku • Polipropile ni nis da ngtis, baltas plastiki nis mygtukas • 3/6 l va nde ns nuleidi mo mec ha niz mas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

99

155

51092309 D U Š O K A BI N A • 90 x 90 x 185 c m • Skaidrus 6 m m storio stiklas. Chro mo spalvos aliu mininiai profiliai, aliu mi ni nės ra nke nos • Va nde niui atsparios mag neti nės tarpi nės • Dvigubi ratukai • Be gali nių sie nelių, stogo, padėklo • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje 269

175

1 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u Paga minta Liet uvoje

51402825 D U Š O K A BI N A S U P A DĖ KLU • 90 x 90 x 195 c m • 42 c m baltas akrili nis padėklas • 5 m m storio to nuoti stiklai, sati ni niai aliu mi ni niai pro filiai • Be gali nių sie nelių, be stogo

- 3 0%

i ki

V O NI O S B AL D A M S

159

115

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

A • • •

1 v nt.

51372906 M A S A ŽI N Ė D U Š O K A BI N A S U P A D Ė KLU • 90 x 90 x 215 c m • 15 c m baltas akrili nis padėklas • 4 m m stiklas • 8 masažo purkštukai, lietaus dušas, LE D apšvieti mas, F M radijas, jutikli nis valdy mo pultas, ve ntiliatorius • Baltos gali nės sie nelės, stogas • A lygio parduotuvėse

260

51201063 S PI N T E L Ė S U K E R A MI NI U P R AU ST U V U • 30,2 x 47,2 x 81,5 c m 51407807 • Praustuvo plotis – 50 c m • 170 x 70 c m • Be maišytuvo

51407808 • 150 x 70 c m 102

102

89

99

1 3, 9 6 2 4 m ė n.

V O NI O S K A M B A RI O B A L D AI E V E • A lygio parduotuvėse 51380733, 51380729 S pi nt el ė s u v ei dr o dži u • 48 x 13 x 78 c m • Baltos arba pilkos spalvos Nuo 72

49

51402818, 51402821 M A S A ŽI N Ė D U Š O K A BI N A S U P A DĖ KLU • 120 x 80 x 215 c m • 42 c m baltas akrili nis padėklas • 4 m m storio stiklas • Lietaus dušas, F M radijas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

319

51380730 S pi nt el ė s u pr a ust uv u • 52 x 30 x 80 c m • Baltos spalvos 99 €

99 1 v nt.

1 7, 2 0 2 4 m ė n.

K RI LI N Ė V O NI A L O R E N A S u kojelė mis Be sifo no ir sie nelės Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51380728 S pi nt el ė b e pr a ust uv o • 48 x 30 x 80 c m • Pilkos spalvos • Ti nka mas praustuvas 50839185 Kera min City 59 €

49

69

51380742 P a k a bi n a m a s pi nt el ė • 50 x 20 x 60 c m • Baltos spalvos 79

59

1 v nt.

1 v nt.

51380741 P ast at o m a s pi nt el ė • 50 x 20 x 84 c m • Baltos spalvos 99

59

1 v nt.

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

3


S A N T E C H NI K O S P R E K Ė S Paga minta Turkijoje

HA NS GR O HE P R O D U K CI J AI

- 2 5%

51320586 N E R Ū DI J A N ČI O J O P LI E N O PL A UT U VĖ A S 3 0 • 80 x 60 x 15 c m • S u sifo nu • Be skylės va nde ns maišytuvui (u niversali pagal mo ntavi mo puses) V M C •

4 2, 9 0

27

A NDE NS AI Š Y T U V AI OL O R A D O A lygio parduotuvėse

Paga mi nta Čekijoje

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

51359723 Pr a ust uv o m aišyt uv as

38

P R O D U K CI J AI

- 2 2%

69

51359724 Pr a ust uv o m aišyt uv as

39

69

i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

51359734 D uš o m aišyt uv as

37

51359738 V o ni os m aišyt uv as 69

64

69

Paga mi nta Vokietijoje

R A N K Š L U O S ČI Ų D ŽI O VI N T U V A M S

- 3 5%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

4

51217958 D R U S K O S T A BL ET Ė S V A N D E NI UI MI N K Š TI N TI

8

1 2, 9 9

99

25 kg


P i r k i r i nt e r n et u 51150104 S T A N D A R TI NI S T E R M O S T A T A S • Neprogra muoja mas • Tikslu mas – 0,2 °C • 90 x 90 x 28 m m • Apsauga nuo užšali mo • Maiti ni mas – 2 A A A tipo baterijos • A lygio parduotuvėse

16

99

51150116 S A V AI TI NI S P R O G R A M U OJ A M A S TE R M O ST AT A S • Tikslu mas – 0,25 °C • 155 x 80 x 30 m m • 8 te mperatūros lygiai • Apsauga nuo užšali mo • LC D ekra nas • Te mperatūros reguliavi mo ribos – 5 –30 °C • 7 die nų progra mavi mas • Maiti ni mas – 2 A A tipo baterijos • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

27

99

2 0 k g / 1 d ėž ė

5 9, 9 9

2 0 k g / 1 d ėž ė

P LI E NI NI A M S R A DI A T O RI A M S

- 4 0%

i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

51376902 B E L AI DI S P R O G R A M U O J A M A S S A V AI TI NI S TE R M O ST AT A S • Tikslu mas – 0,2 °C • 155 x 80 x 35 m m • 8 te mperatūros lygiai per die ną, atostogų reži mas ir apsauga nuo užšali mo • LC D ekra nas • Te mperatūros reguliavi mo ribos – 5 –30 °C • 7 die nų progra mavi mas • Maiti ni mas – 2 A A tipo baterijos • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

G V • • • •

5 9, 9 9

K O M BI N U O TI E JI V A N D E N S ŠI L D Y T U V AI • G ali ngu mas – 2,2 k W

49

5 9, 9 9

99

2 0 k g / 1 d ėž ė

51212036 OCK80 • Vertikalus • A lygio parduotuvėse

Paga minta Vokietijoje

RI N D Ų ŠI L D Y M O A M Z D ŽI AI Slėgis – 6 bar Didžiausia te mperatūra – 95 °C S u deguo nies barjeru A lygio parduotuvėse

394

251

51189499 • 16 x 2 m m

0

1 3, 4 9

49

0, 9 5

2 4 m ė n.

Mat me nys, m m

51189505 51189508

18 x 2 20 x 2

Kai na/1 m

Paga minta Is pa nijoje

51193347 • 16 x 2 m m

53 1 m

Prekės kodas

Mat me nys, m m

51193355 51193358

18 x 2 20 x 2

270 € 283 € 308 € 391 € 292 € 315 €

0, 5 5 € 0, 5 9 €

V A N D E N TI E KI O I R ŠI L D Y M O SI S T E M Ų V A M Z D Ž I A I P E X- A L- P E X • Didžiausia te mperatūra – iki +95 °C • A lygio parduotuvėse

0

51212047* OC K100 Vertikalus 51212034* OC K125 Vertikalus 51212038* O KC160 Vertikalus 50968014** O KC200 Vertikalus 51212039* O KC V125 Horizo ntalus 51212041** O KC160 Horizo ntalus * Alygio parduotuvėse ** Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje

V A N D E N S ŠI L D Y T U V AI • 5 metų gara ntija talpai • 2 metų gara ntija elektri nei daliai

1 m

Prekės kodas

Paga mi nta Čekijoje

Kai na/1 m

0, 6 3 € 0, 7 5 €

51188366 RE G 30 L • Vertikalus • Elektri nis • 1,2 k W • A lygio parduotuvėse

68

67

51348617*

RE G 50 L

51348619*

RE G 80 V

51348621*

RE G 100 V

51348631* 51348628 51348635* 51348633

RE G 80 V ko mbi nuotas RE G 100 V ko mbi nuotas

51348624

RE G 80 H

51348626

RE G 100 H

* Alygio parduotuvėse

Vertikalus Elektri nis Vertikalus Elektri nis Vertikalus Elektri nis

1,2 k W

87 €

1,2 k W

94 €

1,5 k W

106 €

Vertikalus

2k W

129 €

Vertikalus

2k W

139 €

1,2 k W

106 €

1,5 k W

117 €

Horizo ntalus Elektri nis Horizo ntalus Elektri nis

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

5


ŠI L D Y M O P R E K Ė S KI E T O J O K U R O K A T I L A I- V I R Y K L Ė S • Kuras – malkos, a nglys, medie nos gabalinės atliekos, pjuve nų ir durpių briketai • A lygio parduotuvėse

• R e g uli u oj a m a s li e p s n o s ryšk u mas • Gr ū di nt a s sti kl a s • A p s a u g a n u o p er k aiti m o Paga minta Liet uvoje

51089085 P A K A BI N A M A SI S E L E K T RI NI S ŽI DI N Y S • Gali ngu mas – 1,5 k W • 2 šildy mo padėtys • Apšildo iki 37,5 m² patalpą • 128 x 16,5 x 55 c m • A lygio parduotuvėse

51160180 K- 4 C M N • Gali ngu mas – 8 k W • Naudi ngu mo koe ficie ntas – 70 proc. • 74 x 45,5 x 75 c m

529 €

269

169

51160184 K- K O- 2 N • Gali ngu mas – 15 k W • Naudi ngu mo koeficie ntas – 72 proc. • 75 x 50 x 77 c m

25 kg

D U JI NI AI ŠI L D Y T U V AI •  A ut o m ati ni s u ž d e gi m a s •  A p s a u g a n u o p er k aiti m o •  A p s a u g a n u o d uj ų n ut e k ėji m o

+

23

51108443 REF 15 • Gali ngu mas – 16,5 k W • Kuro są naudos – 1,22 kg/val. • Našu mas – 500 m 3 /val. • 36 x 21 x 32 c m

134

99 1 v nt.

69

75 €

A K ME N S A N GL Y S ST A N D A RT • Kalori ngu mas – 6682 –6924 kcal/ kg • Drėg nis  – iki 10 proc. • Pele ni ngu mas  – 9,6 proc.

Paga minta Liet uvoje

A K ME N S A N GL Y S P R E MI U M • Kalori ngu mas – 6805 –7074 kcal/ kg • Drėg nis  – iki 10 proc. • Pele ni ngu mas  – 7,5 proc. • A lygio parduotuvėse

51360487 • Frakcija – 25 –50 m m

51349602 • Frakcija – 60 –130 m m

51383898 • Frakcija – 50 –150 m m

51036047 • Frakcija – 25 –60 m m

4, 3 9 €

4

4

2 5 k g / 1 p a k.

1 v nt.

Paga minta Liet uvoje

51160169 K I E T O J O K U R O K A T I L A SVI R Y K L Ė K 4 C N • Gali ngu mas – 11 k W • Naudi ngu mo koe ficie ntas – 70 proc. • Kuras  – malkos, a nglys, medie nos gabali nės atliekos, pjuve nų bei durpių briketai • 75 x 45,5 x 92 c m

69

6

1

39 1 0 k g / 1 p a k.

3 1, 6 5 24

589

Paga minta Liet uvoje

2 5 k g / 1 p a k.

51143881 KI E T O J O K U R O K A TI L A S SI RI J U S 2 0 • Gali ngu mas – 20 k W • Naudi ngu mo koeficie ntas – 73 proc. • Pakuros tūris – 83 l • Kuras – malkos, pjuve nų ir durpių briketai, a nglys • 102,6 x 60,2 x 77,9 c m • A lygio parduotuvėse

Paga minta Liet uvoje

51202402 B E R Ž O PJ U V E N Ų B RI K E T AI • Kaloringu mas – 4253 –4487 kcal/kg • Drėg nis  – 4,6 proc. • Pele ni ngu mas  – 0,78 proc. • 1 pak. – 10 kg

484

m ė n.

134

4, 9 9 €

59

24

51108423 REF 10 • Gali ngu mas – 10,9 k W • Kuro są naudos – 0,81 kg/val. • Našu mas – 500 m³/val. • 32 x 21 x 32 c m • A lygio parduotuvėse

D UJ Ų R E D U K T O RI U S IR ŽARNA

51103203 D U JI NI S ŠI L D Y T U V A S P O- E 0 8 • Gali ngu mas – 3,3 k W • Kuro są naudos – 0,24 kg/val. • 3,4 x 40 x 53 c m

26

51060283 K A MI N O V A L Y M O MI L T E LI AI S A D P A L • 1 pak. – 0,5 kg (10 x 50 g)

3

99 1 0 x 5 0 g / 1 p a k.

811

679

1 v nt.

3 6, 4 9 24

m ė n.

m ė n.

109

1 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u ŽI DI NI Ų V E N TI LI A T O RI AI • Triukš mo lygis – 42 d B • Darbi nė te mperatūra – 0 °C +150 °C

51213241 • Gali ngu mas – 108 W • Srovės stipru mas – 0,81 A • Našu mas – 400 m³/val. • Variklio apsukos – 1 300 aps./ mi n. • A lygio parduotuvėse

85

51213256 • Gali ngu mas – 115 W • Srovės stipru mas – 0,84 A • Našu mas – 520 m³/val. • Variklio apsukos – 1 280 aps./ mi n. • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

119

1 v nt.

99

119

1 v nt.

KI E T O J O K U R O K R O S NELĖ M S

- 3 5%

i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

• U ni v er s al u s d ū mtr a u ki o prij u n gi m a s i š vir š a u s ir i š g al o

51216331 P E L E N Ų SI U R B L Y S S U V A RI K LI U • Talpa – 20 l • Gali ngu mas – 1,2 k W • Ko mplektą sudaro HEPA filtras, skalbia mas apsaugi nis maišelis, siurbi mo žar na, žar nos pailgi ni mo a ntgalis • Nerūdija nčiojo plie no korpusas • A lygio parduotuvėse

5 9, 9 9

39

99

2 0 k g / 1 d ėž ė

51370608 K E TI N Ė K R O S NELĖ • Gali ngu mas – 6 k W • Apšildo iki 60 m 2 plotą • Naudi ngu mo koe ficie ntas – 71,5 c m • D ū mtraukio ju ngties skers muo – 13 c m • A lygio parduotuvėse

1 1, 5 5 24

319

215

S AU N OS AK ME NYS G A B R O- D I A B A Z O • Greitai įkaista ir ilgai išlaiko šilu mą, atsparūs karščiui ir te mperatūrų svyravi mui

51193191 • Skers muo – 5 –9 c m • 1 dėžė (20 kg)

3

85 1 d ėž ė

51193196 • Skers muo – 7 –14 c m • 1 dėžė (20 kg)

4

05 1 d ėž ė

319

1 3, 9 1 24

m ė n.

319

259

51236720 K E TI N Ė K R O S N E L Ė VER D O • Gali ngu mas – 9 k W • Apšildo iki 225 m³ plotą • Naudi ngu mo koe ficie ntas – 70 proc. • D ū mtraukio ju ngties skers muo  – 12 c m • 43,8 x 82,3 x 40,9 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51408275 SAUN OS K R O S NELĖ C O MP A CT • 51 x 73,5 x 70,5c m • Apšildo 6-12 m² plotą • D ū mtraukio ju ngties skers muo - 11,5 c m • Ak me nų kiekis - 35 kg • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje 1240

m ė n.

51165228 K E TI N Ė KI E T O J O K U R O K R O S N EL Ė • Gali ngu mas – 11 k W • Apšildo iki 287,5 m³ patalpą • D ū mtraukio ju ngties skers muo  –13 c m • 64 x 40 x 46 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 1, 7 7 24

1 7, 1 4 24

m ė n.

m ė n.

219

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

7


S A N T E C H NI K O S P R E K Ė S

CI R K U LI A CI NI AI SI U R B LI AI Y O N O S PI C O • Ilgis – 130 arba 180 m m • A e nergijos klasė • 5 metų gara ntija • A lygio parduotuvėse 51348241 25/1 – 4 – 130 51348232 25/1 – 4 – 180 • Gali ngu mas – 4 – 20 W • Didžiausias kėli mo aukštis – 4 m • Didžiausias našu mas – 2,6 m³/val.

114

209

1 v nt.

51348244 25/1 – 6 – 130 51348238 25/1 – 6 – 180 • Gali ngu mas – 4 – 40 W • Didžiausias kėli mo aukštis – 6 m • Didžiausias našu mas – 3,7 m³/val. Si m uli a cij a ir s k ai či a vi m ai atli kti n a u d oj a nt s e k a n či u s i š eiti ni u s d u o m e ni s: i n vi d u al u s g y v e n a m a si s n a m a s 2 5 0 m 2 , r a di at ori n ė šil d y m o si st e m a s u t er m ost ati ni ais v e ntili ai s, m a k si m al u s šil u m o s p or ei ki s šil d y m ui 1 0 k W si ur bli o a p kr o v a šil d y m o s e z o n o m et u p a g al E C Nr. 6 4 1/ 2 0 0 9.

Ši u ol ai ki ni ai g y v e n a mi eji n a m ai j a u n eį si v ai z d u oj a mi b e t v ar ki n g o s, e k o n o mi š k o s šil d y m o si st e m o s, o ji – b e cir k uli a ci ni o si ur bli o. P er p a st ar u o si u s 1 5 m et ų ši ų pri et ai s ų ef e kt y v u m o r o di kli ai y p a č i š a u g o. A pli nk o s a u g o s, e n er gij o s t a u p y m o, v art ot oj ų a p s a u g o s pr o gr a m o s E ur o p o s S ąj u n g oj e s k ati n a ri b oti n e e k o n o mi š k ų si ur bli ų p at e ki m ą į ri n k ą, t a či a u m ū s ų š ali e s p ar d u ot u vi ų l e nt y n o s e vi s d ar g ali m a r a sti n e ef e kt y vi ų trij ų gr ei či ų cir k uli a ci ni ų si ur bli ų. Vi e n a s s v ar bi a u si ų r o di kli ų r e n k a nti s cir k uli a ci nį si ur blį yr a j o ef e kt y v um a s . G a mi nt oj a s WI L O atli k o b a n d y m ą, k uri o m et u si m uli a v o si ur- bli ų v ei ki m ą i n di vi d u ali a m e g y v e n a m aj a m e n a m e p er vi s ą šil d y m o s e z o n ą. B a n d y m o o bj e kt a s – i n di vi d u al u s g y v e n a m a si s n a m a s ( a pi e 2 5 0 m 2 pl ot o), šil d y m a s – r a di at ori ai, si st e m a – ši u ol ai ki n ė s u t er m o st ati ni ai s v e ntili ai s, m a k si m al u s šil u m o s p or ei ki s šil d y m ui š al či a u si u m et u – 1 0 k W.

8

129

209

1 v nt.

Vi e n a s s v ar bi a u si ų b a n d y m o krit erij ų – si ur bli o a p kr o v a šil d y m o s e z o n o m et u, t. y. ki e k l ai k o šil d y m o si st e m a v ei ki a m a k si m ali a g ali a ( vi si r a di at ori ų t er m o st at ai ati d ar yti), ki e k l ai k o mi ni m ali a ( vi e n a s ar k eli r a di at ori ų t er m o st at ai ati d ar yti) ir k o ki o s tr u k m ė s b ei k o ki e b ū n a t ar pi ni ai r e ži m ai. Ši a m krit erij ui n u st at yti WI L O n a u d oj o E S dir e kt y v o s e p at ei kt ą cir k uli a cini ų si st e m ų a p kr o vi m o l e nt el ę, j ą tr u p utį a d a pt u o d a m a s. B a n d y m a s b u v o atli kt a s g a mi nt oj o s er vi s o si ur bli ų t e st a vi m o st e n d e iti n ti k sli ai s sl ė gi o s kirt u m o m a n o m etr ai s. B a n d y m ai p ar o d ė, k a d si ur bli ų v ari kli ų g ali ų s kirt u m ai t ar p „ Wil o Y o n o s PI C O“ ir n e ef e kt y vi ų trij ų gr ei či ų si ur bli ų yr a n u o 6 3 i ki 9 1 pr o c. ( žr. p at ei kt ą gr a fi k ą). T uri nt o m e n yj e, k a d di d ži ąj ą šil d y m o s e z o n o d alį si ur bl y s s u k a si n e di d eli ų a p s u k ų z o n oj e ( p a g al E S r e g uli a vi m o a kt ą Nr. 6 4 1 / 2 0 0 9, 8 0 pr o c. šil d y m o s e z o n o l ai k o si ur bli o a p kr o v a n e vir šij a 5 0 pr o c. d e bit o), t ai vi d utini s m eti ni s el e ktr o s s u v art oji m o s kirt u m a s t ar p l y gi n a m ų si ur bli ų yr a t o k s: • Ši u ol ai ki n ė r a di at ori n ė šil d y m o si st e m a s u t er m o st ati ni ai s v e ntili ai s – 9 k art ai: „ Wil o Y o n o s PI C O“ si ur bl y s – 5 1 k W h ( 6, 6 €), n e e k o n o mi š k a s siur bl y s – 4 5 4 k W h ( 5 9 €). • Ši u ol ai ki n ė gri n di ni o šil d y m o si st e m a s u p a v ar o mi s a nt k o nt ūr ų – 5 k art ai: „ Wil o Y o n o s PI C O“ si ur bl y s – 8 5 k W h ( 1 1 €), n e e k o n o mi š k a s si ur bl y s – 4 5 4 k W h ( 5 9 €). • S e n a, n e ki nt a m o d e bit o šil d y m o si st e m a – 3 k art ai: „ Wil o Y o n o s PI C O“ si ur bl y s – 1 8 0 k W h ( 2 3 €), n e e k o n o mi š k a s si ur bl y s – 4 8 5 k W h ( 6 3 €). G ali m y b ė s ut a u p yti yr a i ki 4 0 3 k W h ar b a i ki ~ 5 2 € p er šil d y m o s e z o n ą! St ati sti š k ai cir k uli a ci ni s si ur bl y s šil d y m o si st e m oj e i š dir b a a pi e 1 0 m et ų. L e n g v a s u s k ai či u oti, k a d p er vi s ą si ur bli o g y v a vi m o l ai k ot ar pį J ū s s ut a up yt u m ėt e i ki ~ 5 2 0 €. Į v erti n a nt t ai, k a d el e ktr o s k ai n o s li n k u si o s ti k di d ėti ( p v z., p er p a st ar ąjį d e ši mt m etį el e ktr o s k ai n a b uiti ni a m s v art ot oj a m s p akil o ~ 2 2 pr o c.), g ali m y b ė s ut a u p yti g ali b ūti ir di d e s n ė.


P i r k i r i nt e r n et u S L Ė GI NI AI V A N D E N TI E KI O V A M Z D ŽI AI P E 8 0 • A lygio parduotuvėse

1070108 • Skers muo – 20 m m • Didž. darbi nis slėgis – 12,5 at m. 1, 2 9

0 49

1 m

Prekės kodas

Skers muo

Didž. darbi nis slėgis

Kai na/1 m

50968263 50968024

25 m m 32 m m

10 at m. 10 at m.

0, 5 5 € 0, 7 5 €

5

11 1 v nt.

51312752 GI L U MI NI S V A N D E N S S I U R B L Y S G S- 5 0 0 S • 500 W • Didžiausias va nde ns kėli mo aukštis – 50 m • Didžiausias našu mas – 1 800 l/val. • Kietosios prie maišos – iki 0,25 m m • Aukščiausia va nde ns te mperatūra – 40 °C • A lygio parduotuvėse

- 3 5% i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

P O LI M E R B E T O NI NI AI L A T A K Ų E L E M E N T AI • Ilgis – 1 m

L A T A K O E L E M E N T AI • Ilgis – 1 m • Apkrovos klasė – A15 (1,5 t) • Statybinis plotis – 13,1 c m • Aukštis – 9,8 c m

51169556 • S u plastiki nė mis grotelė mis

D R E N A Ž O, L A U K O I R V I D A U S K A N A L I Z ACI J O S SI S T E M O M S

10

99 1 v nt.

51169561 • S u ci nkuotojo plie no grotelė mis

6

09

69

1 v nt.

99 1 v nt.

24

49 1 v nt.

• G ali m a u ž v a ži u oti l e n g v u oj u a ut o m o bili u

51130611 ST O R A H O ME • S u ci nkuotojo plie no grotelė mis • Apkrovos klasė – A15 (1,5 t) • Statybi nis plotis – 12,5 c m, vidi nis plotis – 10 c m, aukštis  – 9 c m

T OP

P A SI Ū L Y M A S

51130663 ST O R A SELF • S u kaliojo ketaus grotelė mis • Apkrovos klasė – B125 (12,5 t) • Statybi nis plotis  – 12,5 c m, vidi nis plotis  – 10 c m, aukštis  – 10 c m • A lygio parduotuvėse

N E Š V A R A U S V A N D E N S D R E N A Ž O SI U R B LI AI • Aukščiausia va nde ns te mperatūra – 35 °C • S u plūdi niu ju ngikliu 51310542 D P D- 7 5 0 P • 750 W • Didžiausias va nde ns kėli mo aukštis  – 7  m • Didžiausias našumas  – 10 000 l/val. 51310544 • Pa nardi ni mo gylis  – D P D- 9 0 0 P 7  m • 900 W • Kietosios prie maišos  – • Didžiausias va nde ns iki 30  m m kėli mo aukštis  – 8,5  m • Didžiausias našu mas  – 14 000 l/val. • Pa nardi ni mo gylis  – 7  m • Kietosios prie maišos  – iki 35  m m

4 4, 9 9 €

34

99

1 v nt.

• N er ū dij a n či oj o pli e n o k or p u s a s

51310547 D P D- 7 5 0 S S • 750 W • Didžiausias va nde ns kėli mo aukštis – 8  m • Didžiausias našu mas  – 12500 l/val. • Pa nardi ni mo gylis  – 7  m • Kietosios prie maišos  – iki 35  m m

39

99 1 v nt.

• N er ū dij a n či oj o pli e n o si ur bli o k or p u s a s

51312730 H I D R O F O R A S H F- 3 7 0 Q B • 370 W • Didžiausias va nde ns įsiurbi mo aukštis – 8 m • Didžiausias va nde ns kėli mo aukštis – 30 m • Didžiausias našu mas – 1980 l/val. • I ndo talpa – 24 l • Aukščiausia va nde ns te mperatūra – 35 °C

47

99 1 m

51312738 HI D R O F O R A S H F -7 5 0 S • 750 W • Didžiausias va nde ns įsiurbi mo gylis – 9 m • Didžiausias va nde ns pakėli mo aukštis  – 46  m • Didžiausias našu mas – 2 860 l/val. • I ndo talpa – 24 l • Aukščiausia va nde ns te mperatūra – 35 °C

73

80 1 m

51312735 H I D R O F O R A S H F- 7 5 0 • 750 W • Didžiausias va nde ns įsiurbi mo aukštis – 9  m • Didžiausias va nde ns kėli mo aukštis  – 46  m • Didžiausias našu mas  – 2860 l/val. • I ndo talpa  – 24 l • Aukščiausia va nde ns te mperatūra – 35 °C

79

129

9


Vi s a, k o r ei ki a n a m o st at y b ai BI T U MI NI AI B A N G U O TI E JI L A K Š T AI

Paga mi nta Lietuvoje

Paga mi nta Vokietijoje

51326852 BI T U MI N Ė S Č E R P Ė S S O N A T A K A D RI LI S P LI U S • Šešiaka mpės, rudos spalvos • 1 pak. (3 m²)  – 9, 2 7 €

3

09 1 m²

51360449, 51360450, 51360451, 51360452 G U T T A NI T K 1 1 • 2 x 0,83 m • Žalios, rudos, raudo nos arba juodos spalvos • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

• 3 0 m et ų g a mi nt oj o g ar a ntij a

Paga mi nta Lietuvoje

69 1 v nt.

DI F U ZI N Ė P L Ė V E L Ė ST R OTE X 1300 V • 50 x 1,5 m

1670114 B A N G U O TI L A K Š T AI E T E R NI T B A N G A • Lapo mat me nys – 920 x 875 m m • Rudos spalvos

6

5

51416798

0

49

74 1 m

1 v nt.

P A M A TI N Ė S F O R M U O T O S P O LI S TI R E N O P L O K Š T Ė S T E N A P O R S P RI M A • Il g al ai ki s v a n d e n s s u g ėri m a s < 0, 7 pr o c.

Nuo Prekės kodas

Mat me nys, m m

50987271

30 x 600 x 1 200

50987308 50994033

50 x 600 x 1 200 100 x 600 x 1 200

51171586

150 x 600 x 1 200

P U T Ų P O LI S TI R E N A S I Z O P O R O S E P S 5 0 • Naudoja mas tarpsluoks ni nia m sie nų ir šlaiti nių stogų apšilti ni mui

1

51416906

XX

69

0

1 v nt. Kai na/1 v nt.

Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje A lygio parduotuvėse A lygio parduotuvėse Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

59 1 m

1, 6 9 € 2, 7 9 € 5, 4 9 € 8, 2 5 €

Paga mi nta Lietuvoje

P O LI K A R B O N A TI NI AI D U R Ų S T O G E LI AI • Ka meri nė skaidri polikarbo nato plokštė • Plastiki niai juodi rė meliai 2 5, 9 0

Nuo Prekės kodas

50653492 50653494 50665230

10

Vil ni us I K a u n as I Kl ai p ė d a I Ši a uli ai P a n ev ėž ys I U k m er g ė

Mat me nys m m

30 x 1 000 x 1 000 50 x 1 000 x 1 000 100 x 1 000 x 1 000

33

1 m³

Kai na/ 1 v nt.

1, 0 4 € 1, 6 5 € 3, 4 5 €

51111146 • Gylis – 100 c m, plotis – 150 c m • A lygio parduotuvėse

4 4, 9 9 €

51111156 • Gylis – 80 c m, plotis – 120 c m

2 9, 9 9 €

51117195 • Gylis – 80 c m, plotis – 100 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

24

99


P i r k i r i nt e r n et u A K ME N S V AT O S P L O K Š T Ė S P A R O C e Xt r a

Paga mi nta Lietuvoje

• Šil u m o s l ai d u m o k o efi ci e nt a s – 0, 0 3 6 W/ m K

29

E K S T R U ZI NI S P U T Ų P O LI S TI R E N A S T E C H N O NI C O L C A R B O N

1

90

Mat me nys m m

1 pak.

Kai na/1 pak.

51020788 51021022 51020918

50 x 610 x 1 220 75 x 610 x 1 220 100 x 610 x 1220

10,42 m², 0,521 m³ 7,44 m², 0,558  m³ 5,95  m², 0,595 m³

1 5, 5 8 € 1 6, 6 8 € 1 7, 7 9 €

1

1 v nt.

85 1 v nt.

MI N E R A LI N Ė S V A T O S P L O K Š T Ė S E K O B O A R D • U niversalios: šlaiti nia ms stoga ms, perda ngo ms, vidaus pertvaro ms, karkasui • Degu mo klasė – A1

• Šil u m o s l ai d u m o k o efi ci e nt a s – 0, 0 3 9 W/ m K

51322282 BI RI O JI E K O V A T A E K O W O OL E C O N O M Y • Naudoja ma visų tipų stato mų ir re novuoja mų pastatų • ko nstrukcijo ms (sie nų, pastogių, gri ndų, fasadų, lubų oro tarpa ms) apšildyti • Degu mo klasi fi kacija – B1 • 1 pak. – 13,5 kg ( ~0,333 m³)

35

51313028 E C O • 30 x 580 x 1180 m m • A lygio parduotuvėse

1 m³

Prekės kodas

7

51350810 E C O • 20 x 600 x 1250 m m

• Šil u m o s l ai d u m o k o efi ci e nt a s – 0, 0 3 4 W/ m K

• Šil u m o s l ai d u m o k o efi ci e nt a s – 0, 0 3 9 W/ m K

Paga mi nta Čekijoje

51014064 • 50 x 600 x 1 250 m m • 1 pak. (12 m², 0,6 m³) –

1 3, 9 5 €

51058395 • 100 x 600 x 1 250 m m • 1 pak. (6 m², 0,6 m³) –

1 3, 9 5 €

23

85 1 p a k.

25 1 m³

Paga minta Latvijoje

• At s p ari o s dr ė g m ei

GI P S K A R T O NI O P L O K Š ČI Ų M O N T A VI M O P R O FI LI AI • Sie nelės storis – 0,5 m m 51351768 C D • 60 x 3 000 m m • 1 v nt. – 1, 2 2

51351782 U D • 30 x 3 000 m m

0

89 1 v nt.

51314685 GI P S K A R T O NI O P L O K Š T Ė S G K BI • 12,5 x 1200 x 2600 m m • 1 plokštė (3,12 m²)  – 4, 6 5

1

50011491 GI P S K A R T O NI O P L O K Š T Ė S W HI T E • 12,5 x 1200 x 2600 m m • Paprastai mo ntuoja ma. Le nkia ma. Frezuoja nt gali ma for muoti įvairius dekoratyvius pro filius • 1 plokštė (3,12 m²) – 4, 4 2 €

49 1 m²

1

42 1 m²

• L e n g v ai t ai s y kit e k eli u s

51360501 Š A L T A SI S A S F A L T A S • Naujos tec h nologijos, aukštos kokybės asfaltas, skirtas užlopyti mažas bei dideles duobes, įvairius kelio da ngos nelygu mus, plyšius ir vėžes

51162866 PI L K A S C E M E N T A S C E M I I / A- L / L L • Ce me nto stipru mo klasė – 42,5 N • Alygio parduotuvėse

5

69

2 5 k g / 1 m ai š a s

2

6, 4 9

89

25 kg

Vil ni us I K a u n as I Kl ai p ė d a I Ši a uli ai P a n ev ėž ys I U k m er g ė

51197001 CE ME NT A S E X T R A C E M I 4 2. 5 R • Skirtas įvairie ms statybi nia ms miši nia ms ga mi nti • Stipris g niužda nt po 28 parų – ne mažes nis kaip 54 ± 3 MPa • A lygio parduotuvėse

3

99 35 kg

11


S T A T Y BI N Ė S P R E K Ė S

50906222 B A L T A S U NI V E R S A L U S A K RI LI NI S H E R M E TI K A S • Dažo mas, atsparus nuo -20 °C iki +75 °C te mperatūrai

51103454 A R M A VI M O TI N K L E LI S • Naudoja mas ti nkui ar muoti pastatų viduje ir išorėje • Plotis – 1,1 m • Ta nkis – 160 ±5 g/ m²

0

1

60 1 m

4

5

29 25 kg

Paga minta Vokietijoje

11359896 GI P SI NI S TI N K A S R O T B A N D • Vidaus darba ms, įvairaus storio sluoks nia ms • Nesitraukia ir netrūki nėja • Puikiai praleidžia orą, laidus va nde ns gara ms • Išeiga – 8,5 kg/ m²/10 m m

12

99 30 kg

3 0 0 ml / 1 v nt.

5

18

79 25 kg

6

25 kg

50859502 P U T Ų P O LI S TI R E N O K LI J A VI M O I R A R M A VI M O MI ŠI N Y S KL E B E S P A C HT EL P • Klijavi mo miši nys izoliaci nė ms polistire no (EPS, XPS) plokštė ms klijuoti • Skirtas vidaus ir išorės darba ms • Laidus va nde ns gara ms • Ti nka ti nkuotie ms ir beto ni nia ms paviršia ms glaistyti • Išeiga – 5 –6 kg/ m² • A lygio parduotuvėse

59

7 5 0 ml / 1 v nt.

39 25 kg

• L e n g v ai š v ei či a m a s • D ži ū d a m a s n e sitr a u ki a

51371303 U NI V E R S A L U S P O LI M E RI NI S G L AI S T A S R A V U S U NI FI L L E R • Paruoštas naudoti • Ti nka pir mi nia m ir baigia maja m sluoks niui • Ypač baltas • Elasti ngas • Vie nas sluoks nis – iki 5 m m

8

99 20 kg

25 kg

51411520 T E P TI N Ė HI D R OI Z O LI A CI N Ė D A N G A H Y D R O F L E X • Paruošta naudoti tepti nė hidroizoliacija • Nepraleidžia va nde ns, atspari pelėsio susidary mui • Elasti nga, gali būti naudoja ma a nt šildo mųjų gri ndų • Le ngvai tepa ma teptuku, voleliu ar me ntele • Maža išeiga - ~0,4 kg/ m² a nt glot naus 6 paviršiaus

23

19

51169742 I Š L Y GI N A M A SI S G RI N D Ų MI ŠI N Y S G I M- S A 5 / 3 5 • Skirtas gri ndi ms lieti mašini niu ar ra nki niu būdu prieš kloja nt apdailos medžiagas • Išeiga – 1,6 kg/ m² de ngia nt 1 m m sluoks niu

49

11251524 PI S T O L E TI N Ė S M O N T A ŽI N Ė S P UT O S M A K R OFLE X P R O • Le ngvai besiplečia nčios • Sa ndariai užpildo ert mes, gerai suki mba su paviršiais, vie nalytės struktūros • Skirtos la nga ms ir duri ms profesio naliai mo ntuoti • Išeiga – apie 60l/vnt.

Paga minta Vokietijoje

50016171 G L AI S T A S F U G E N F U L L E R • Gipsi nis glaistas gipskarto nio plokščių siūlė ms glaistyti patalpose • B ūti na naudoti siūlių ar mavi mo juostas • Ti nka visa m paviršiui glaistyti • Išeiga - ~300 g/ m²

3

49

50889172 E L A S TI N G E S NI P L Y T E LI Ų K LI J AI B RI K O B 3 P L U S • Atsparūs drėg mei, skirti kera mi nė ms, ak me ns masės plytelė ms a nt sie nų bei šildo mųjų gri ndų klijuoti patalpose ir lauke • Išeiga – 2 –4 kg/ m²

50935665 A R M A VI M O M I Š I N Y S K L- A • Skirtas kieto ms putų polistireno ir ak me ns vatos plokštė ms klijuoti bei ar muota m stiklo pluošto ti nkleliui įplukdyti • Išeiga – 4,5 kg/ m² (ar mavi mo ir glaisty mo darba ms)

12

50911791 PI S T O L E TI N Ė S M O N T A ŽI N Ė S P U T O S • Ti nka izoliavi mo, mo ntavi mo, tvirti ni mo ir her meti ni mo darba ms • Naudoja mos tik su specialiu pistoletu • Išeiga – 30 –45 l/v nt.

05

kg

4

69 7 5 0 ml

51385688 K LI J AI P U- A D H E S I V E • U niversalūs poliuretani niai klijai blokelia ms, G KP ar OS B plokštė ms, putplasčio ar vatos plokštė ms klijuoti ir tarpa ms užpildyti • Išeiga – ~ 6 –7 m2 plokštė ms

5

19 7 5 0 ml


P i r k i r i nt e r n et u

50906771 S I L I K A T I N I SSI LI K O NI NI S TI N K A S CT174 • Ak me nukų faktūra 2 m m • Ti nka de ngti pagri ndus iš ti nko, beto no, gipso, drožlių ir gipskarto nio plokščių pastatų viduje ir išorėje • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

30

90 25 kg

51022372 F A S A DI NI AI K LI J AI C T 8 4 • Poliureta ni niai klijai putplasčiui EPS, NE O P O R UI, XPS ar vatai klijuoti • Darbo te mperatūra nuo –10° C • Išeiga – 10 m2 , cokoliui iki 14 m 2

7

49 8 5 0 ml / 1 v nt.

* A k cij oj e d al y v a uj a n e m a ž e s n ė s n ei 2 5 k g p a k u ot ė s p r o d u kt ai C e r e sit C N 6 9, C N 7 0, C N 7 1, C N 7 5, C N 7 6 i r R S 8 8 p a k u ot ė s. A k cij a v y k st a n u o 2 0 1 9- 1 0- 0 1 i ki 2 0 1 9- 1 1- 3 0 a r b a i ki t ol, k ol b u s i š d ali nti vi si k u p o n ai. D a u gi a u i nf o r m a cij o s i r t ai s y kl ė s: w w w. s e n u k ai.lt

51352788 M O N T A ŽI NI AI K LI J AI • U niversalūs klijai, vidaus darba ms • Gelsvi, elasti ngi, gerai suki mba su paviršiu mi, greitai džiūsta

1 51192671, 51330304, 51192664 ST O G O I R F A S A D O H E R M E TI K A S • Bespalvis, pilkas arba rudas • Skirtas ka mi na ms, va mzdžia ms, metalo ir beto no plokščių ju ngti ms, lietva mzdžia ms, fasado siūlė ms, la nga ms, duri ms sa ndari nti ir nuo drėg mės apsaugoti

5

79 2 9 0 ml / 1 v nt.

G R Ą ŽI N KI T E

99 2 8 0 ml / 1 v nt.

51192649 S A N D A RI NI M O P UT O S WI N D O W & D O O R • Skirtos la nga ms ir duri ms sa ndari nti, va mzdžia ms ir čerpė ms tvirti nti, plyšia ms ir ert mė ms užpildyti nuli nio poveikio jėga), garso ir šilu mos izoliacijai

4

51308925 E L A S TI N GI P L Y T E LI Ų K LI J AI F L E XI B L E TI L E C M 1 6 • Elasti ngi klijai visų rūšių plytelė ms klijuoti viduje ar lauke a nt besidefor muoja nčių pagri ndų • Ar muoti mikropluoštu • Išeiga – 1,6 –3,6 kg/ m2

29 7 5 0 ml / 1 v nt.

8 99

M O N T A ŽI NI A M S K LI J A M S

12

49 25 kg

- 2 5%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

NEP A N A U D OT AS P RE KES

VI S U S M E T U S

25 kg

11300002 E L A S TI N GI P L Y T E LI Ų K LI J AI C M 1 7 S U P E R F L E XI B L E • Skirti visų rūšių kera mi nė ms, ak me ns masės plytelė ms klijuoti a nt besidefor muoja nčių paviršių patalpose ir lauke • Išeiga naudoja nt 4 m m da ntukų le ntelę – 1,5 kg/ m²

DI E N A S

P a sl a u g a g ali oj a p e r k a nt s u M Y LI MI A U SI A l oj al u m o k o rt el e 1 3

D a u gi a u i nf o r m a cij o s w w w. s e n u k ai.lt


D U R Y S, A P D A I L O S M E D Ž I A G O S

51383213 U NI V E R S A LI L A MI N U O T A D U R Ų V A R ČI A M A D RI D 04 D ORAD O • 80 x 200 c m • Ąžuolo medie nos spalvos • S u stiklais • Be staktos, spy nos, ra nke nų • A lygio parduotuvėse 75

49

51345052 U NI V E R S A LI L A MI N U O T A VI D A U S D U R Ų V A R ČI A 2 / 1 5 F W • 200 x 80 c m • Pilko ąžuolo medie nos spalvos • S u stiklais • Be staktos, spy nos, ra nke nų • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51196006 U NI V E R S A LI L A MI N U O T A VI D A U S D U R Ų V A R ČI A F E LI CI A • 200,9 x 80,9 c m • Bali nto ąžuolo medie nos spalvos • Be staktos, spy nos, apvadų ir ra nke nų

75

59

59

75

• Šilti nt o s mi n er ali n e v at a

51320825 U NI V E R S A LI R Ė MI N Ė L A MI N U O T A D U R Ų V A R ČI A C O R T E X 0 7 • 200 x 80 c m • Bali nto ąžuoto medie nos spalvos • S u stiklais • Be staktos, spy nos ir ra nke nų • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

69

51218720, 51219135 Š A R V U O T O SI O S VI D A U S D U R Y S O P T I M P O- 0 9 • 86 x 205 c m • Kairi nės arba deši ni nės • Ta msiai rudos ( We nge) spalvos • La mi nuotos M DF plokštė mis • Varčios storis – 62  m m • Plie no storis: varčia  – 1  m m, stakta  – 1,2  m m • S u stakta, vyriais, ra nke no mis, akute, spy no mis, apyraktė mis ir 5 v nt. raktų • A lygio parduotuvėse

51209011, 51209038 P LI E NI N Ė S VI D A U S D U R Y S Z K 4 0- 1 • 80 x 200 c m • Kairi nės arba deši ni nės • Baltos spalvos; užpildas – korys • S u stakta, sle nksčiu, vyriais, spy na • Be ra nke nų ir apyraktės • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

84

14

90

165

1 v nt.

1 v nt.

B E L AI D ŽI AI S K A M B U ČI AI • 36 melodijos • Šilti nt o s p oli stir e n u

51387073, 51387074 P LI E NI N Ė S L A U K O DURYS F OR H OUSE • 96 x 205 c m • Kairi nės arba deši ni nės • Užpildas – mi nerali nė vata • S u stakta, vyriais, 2 spy no mis ir ra nke no mis • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 2, 3 0

1 6, 0 7

24

24

m ė n.

329

229 14

51173629, 51173628 M E DI N Ė S L A U K O DURYS A N DRE A7 • 208,8 x 89 c m • Rudos spalvos; kairi nės arba deši ni nės • Polistire no užpildas • S u stakta, sle nksčiu, vyriais, spy na • Be ra nke nų ir apyraktės • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 v nt.

m ė n.

309

299

1 v nt.

51321462 • Maiti ni mas ska mbučiui: 3 x 1,5 V A A A, maiti ni mas mygtukui: 1 x 3 V C R2032 (ko mplekte yra) • Veiki mo nuotolis – 80 m • A lygio parduotuvėse

51348203 • Maiti ni mas: ska mbučiui – 2 x 1,5 V A A, mygtukui – 1 x 12 V/23 A (ko mplekte yra) • Veiki mo nuotolis  – 80 m

1 3, 2 9 €

9

1 3, 9 9

99

7 5 0 ml


P i r k i r i nt e r n et u

• Šilti nt a s d a n gti s U = 1, 5 4 W/ m² K • A bi d a n g či o p u s ė s yr a b alt o s s p al v o s

51170590 S U L A N K S T O MI E JI M E DI NI AI L AI P T AI • 70 x 120 c m • Aukštis iki lubų  – 2,8  m • Pakopos apkrova  – 150 kg

D A U G E LI UI V O KI Š K Ų T A P E T Ų

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

75

59

D M U I

A U G E LI UI AT U OJ A M Ų Ž U O L A I D Ų, K A R N I Z Ų R J Ų P RI E D Ų

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

51076898 S U L A N K S T O MI E JI M E DI NI AI L AI P T AI • 55 x 111 c m • Aukštis iki lubų – 2,8 m • Pakopos apkrova – 160 kg • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

89 • G ali b ūti m o nt u oj a mi ti e s ū s ar b a p a s u kti

51409268 P L A S TI KI N Ė S VI D A U S D AI L Y L E N T Ė S • 5 x 250 x 2 700 m m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

2

89 1 m²

51360124 L A MI N U O T O S M E DI E N O S P L A U Š Ų VI D A U S D AI L Y L E N T Ė S • 7 x 280 x 2 600 m m

4

99

51364066 S P Y G LI U O ČI Ų M E DI E N O S F A S A D O D AI L Y L E N T Ė S U T V • 20 x 146 x 3 000 m m • A/ B kokybės kategorija

7

99

1 m²

51377453 L AI P T AI M O N A C O • B uko medie na, pilkai dažytos metali nės detalės • 12 laiptų, laipto plotis – 60 c m (63 c m su turėklu) • Didžiausias laiptų aukštis  – 294 c m • Laipto apkrova – 200 kg • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

2 1, 4 4 24

m ė n.

699

399

1 v nt.

51364065 S P Y G LI U O ČI Ų M E DI E N O S V I D A U S D A I L Y L E N T Ė S S- L I N E • 12,5 x 96 x 3 000 m m • A/ B kokybės kategorija • A lygio parduotuvėse

4

79 1 m²

1 m

2

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. 1 5 Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.


PL YTELĖ S P L Y T E LI Ų K O L E K CI J A

1

MI R A G E

• A lygio parduotuvėse

1

• Ti n k a n a u d oti ir l a u k e

r ūšis

51402834, 51402836, 51402837 A K ME N S M A SĖ S PL YTELĖ S • 19,3 x 120,2 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

11

r ūšis

1 8, 9 9

99

1 m

2

1

r ūšis

A K ME N S M A SĖ S PL YTELĖ S D E N V E R A R B A N O R DI C • 15,1 x 60 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51329555

51329496

Kera mi nė dek or u ota sie n ų j u ostelė

Kera mi nės dek or u ot os sie n ų plytelės

• 50 x 5,4 c m

2

3

1 v nt.

51329601

• 50 x 20 c m

• 42 x 42 c m

Kera mi nės sie n ų plytelės

• 50 x 20 c m

29

51329612

6

59 1 v nt.

Ak me ns masės plytelės

7

99 1 m

2

51323093

51323099

7

49 1 m

• Ti n k a n a u d oti ir l a u k e

2

1 m

2

• Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje, Šiauliuose

49

1 2, 9 9

1 m

2

1

AK ME NS MASĖS PL YTELĖ S O A K • 15,1 x 60 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 r ūšis

P L Y T E LI Ų K O L E K CI J A B O R N E O

7

49

r ūšis

• Ti n k a n a u d oti ir l a u k e

51319666, 51320343

6

6, 4 9

89

51320363

1 m²

6

89 1 m

2

1

r ūšis

51403481, 51403482

51403326

• 30 x 60 c m

• 30 x 60 c m

Kera mi nės dek or u ot os sie n ų plytelės

7 16

1 1, 0 4

99

1 m²

Kera mi nės sie n ų plytelės

7

99

6, 7 9

R ekti fi kuotos plytelės – paže ngus tec h nologijo ms, daugelis ga mi ntojų apipjau na plyteles jau po jų degi mo. Tokias plyteles gali ma kloti su mi ni malaus dydžio tarpeliais (1 –1,5 m m), o klijuoja nt a nt šildo mų gri ndų – su 2 –3 m m tarpeliais.

1 m²

51403324

Kera mi nės gri n d ų plytelės • 42 x 42 c m

7

99

6, 7 9

1 m²

PEI 3-4 klasės plyteles reko me nduoja ma kloti mažiau eksploatuoja mose zo nose, pvz. tualete, vo nioje, a ntro aukšto hole, kur vaikščioja ma su šlepetė mis.

51403333, 51403322 A K ME N S M A SĖ S PL YTELĖ S R U S TI C • 41,8 x 41,8 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

7

49

1 2, 9 9

1 m

2

PEI 4-5 klasės plyteles reko me nduoja ma kloti i nte nsyviai naudoja mose privačių na mų patalpose ( hole, virtuvėje). Prie lauko durų reko me nduoja ma patiesti kili mėlį, kad būtų gali ma nusivalyti s mėlį, purvą ir išve ngti plytelių paviršiaus pažeidi mų.


P i r k i r i nt e r n et u 1

K E R A MI N Ė S P L Y T E L Ė S M E T R O • 10 x 20 c m • Blizgios • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51341306, 51341205, 51341235

6

r ūšis

P L Y T E LI Ų K O L E K CI J A

1

r ūšis

KR ON OS

Paga minta Is pa nijoje

51341378, 51341374

7

99 1 m

2

AK ME NS M ASĖS P L Y T E L Ė S A L S A CI A • A lygio parduotuvėse • Ti n k a n a u d oti ir l a u k e

99 1 m

Paga minta Is pa nijoje

2

1

r ūšis

51361773 • 30 x 60 c m

11

1 8, 9 9

89

1 m

2

51147740

Kera mi nė dek or u ota sie n ų j u ostelė 51147742 • 6 x 60 c m Kera mi nės gri n d ų plytelės

51361772 • 60 x 60 c m

• A lygio parduotuvėse

12

1 8, 9 9

6

89

1 m

2

99 1 v nt.

1

8

51147734

• 31,60 x 60 c m

• 31,60 x 60 c m

Kera mi nės sie n ų plytelės

10

99 1 m

2

79

8

99

39 1 m

2

Paga minta Is pa nijoje

1 8, 9 9

1 m

• St ori s – 7 m m • Ti n k a ir l a u k e

11

r ūšis

• Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51401228, 51401229 A K ME N S M A SĖ S PL YTELĖ S • 60 x 60 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 m

2

Kera mi nės sie n ų plytelės

1

P L Y T E LI Ų K O L E K CI J A T RI V O R

r ūšis

Paga minta Is pa nijoje

• 45 x 45 c m

51147731, 51147727

2

1

r ūšis

AK ME NS MASĖS PL YTELĖ S R O D O S • 30 x 30 c m

51404588 50655302 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

50609686

3

34 1 m

2

4

15 1 m

2

Kera mi nės dek or u ot os plytelės • 33,3 x 100 c m

12

I N T E R J E R O DI Z AI N E RI O P A S L A U G O S

51404587, 51404589

Kera mi nės sie n ų plytelės • 33,3 x 100 c m

1 2, 9 9

99

1 m²

12

1 2, 9 9

99

1 m²

suteiks ko nsultaciją dėl jūsų patalpų i nterjero, pari nks medžiagas, esa nt poreikiui pateiks i nterjero vizualizaciją suprojektuos patalpų apšvieti mą, pari nks šviestuvus ir pateiks brėži nį pare ngs vo nios ka mbario projektą, 3 D vizualizaciją, pari nks medžiagas, audi nius ir su modeliuos užuolaidas

Interjero dizainerio paslaugos teikia mos mūsų parduotuvėse Vilniuje, Kaune ( Draugystės g. 8Cir Islandijos pl. 32), Klaipėdoje

17


G RI N D Ų D A N G O S L A MI N U O T O S M E DI E N O S P L A U Š O G RI N D Y S 1 2 m m ( A C 5)

1 0 m m ( A C 5)

1 0 m m ( A C 4)

8 m m ( A C 5)

8 m m ( A C 4)

Paga minta Vokietijoje

• Y p a č at s p ari o s į br ė ži m a m s • V 4 gri o v eli s • Y p a č il g o s – 1, 8 m

12

99 1 m²

51053990 • 1 845 x 188 x 12 m m • Ąžuoli nių le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 33 ( AC 5) • A lygio parduotuvėse

Paga minta Vokietijoje

• Y p a č at s p ari o s į br ė ži m a m s

7

• Y p a č at s p ari o s į br ė ži m a m s

• V 4 gri o v eli s

35 1 m²

51173263 • 1 380 x 193 x 10 m m • Ąžuoli nių le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 33 ( AC 5)

6

1 3, 5 9

49

1 m²

• V 4 gri o v eli s

1 3, 5 9

6

09

51168045 • 1 380 x 193 x 8 m m • Ąžuoli nių le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 33 ( AC 5)

51188685 • 1 285 x 192 x 10 m m • Ąžuolo medie nos i mitacija • Atsparu mo klasė – 32 ( AC4) • A lygio parduotuvėse

5

1 m²

1 3, 5 9

49

1 m²

51156185 • 1 376 x 193 x 8 m m • Ąžuoli nių le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 32 ( AC4)

5

45 1 m²

51331182 • 1 380 x 193 x 8 m m • Atsparu mo klasė – 32 ( AC 4) • Ti nka šildo mosio ms gri ndi ms

4

1 3, 5 9

99

1 m²

51331042 • 1 380 x 193 x 8 m m • Ąžuoli nių le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 32 ( AC4)

P A R KETLE NTĖ S Paga minta Ve n grijoje

• 2 V gri o v eli s • 1 j u o st o s, al y v u ot a • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 1 m m

35

1 3, 5 9

99

1 m²

51182946 • 2 200 x 192 x 14 m m • Ąžuolo medie na • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

18

Paga minta Ve n grijoje

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 1 m m

18

1 3, 5 9

99

1 m²

50972046 • 2 200 x 192 x 14 m m • 3 juostų ąžuolo medie na • Ti nka ir šildo mosio ms gri ndi ms • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

Paga minta Ve n grijoje

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 1 m m

18

1 3, 5 9

59

1 m²

Paga minta Ve n grijoje

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 1 m m

17

1 3, 5 9

59

1 m²

51309856 51384726 • 2 200 x 192 x 14 m m • 2 200 x 192 x 13 m m • 3 juostų ąžuolo medie na • 3 juostų ąžuolo medie na • Neti nka šildo mosio ms gri ndi ms • Ti nka ir šildo mosio ms gri ndi ms • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje • A lygio parduotuvėse

Paga minta Ve n grijoje

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 1 m m

17

29 1 m

50972048 • 2 200 x 192 x 14 m m • 3 juostų ąžuolo medie na • A lygio parduotuvėse

2

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 2, 7 m m

17

1 3, 5 9

19

1 m²

• D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 3, 5 m m

15

99 1 m

2

51325635 51402333 • 2 190 x 182 x 13,3 m m • 2 190 x 182 x 14 m m • 3 juostų uosio medie na • A ntra rūšis • Ti nka ir šildo mosio ms gri ndi ms • 3 juostų ąžuolo medie na • A lygio parduotuvėse • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje


P i r k i r i nt e r n et u V I N I L I N Ė G R I N D Ų D A N G A ( at s p a ri d r ė g m ei ) Paga minta Bel gijoje

• LVT • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 5 5 m m

26

Paga minta Bel gijoje

•SPC • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 3 m m

1 3, 5 9

99

1 m²

51366458 • 612 x 306 x 5 m m • Plytelių ar ak me ns i mitacija • Atsparu mo klasė – 32 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

23

•SPC • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 3 m m

1 3, 5 9

23

99

1 m²

51414375 • 1 210 x 176,6 x 3,4 m m • Juodo ąžuolo le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 31 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

•SPC • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 3 m m

1 3, 5 9

99

1 m²

51414376 • 1 210 x 176,6 x 3,4 m m • Rudo ąžuolo le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 31 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

23

•SPC • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 3 5 m m

1 3, 5 9

21

99

1 m²

51414377 • 1 210 x 176,6 x 3,4 m m • Natūralaus ąžuolo le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 31 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

•SPC • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 3 5 m m

1 3, 5 9

99

1 m²

51414802 • 1 220 x 179 x 4 m m • Bali nto ąžuolo le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 34 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

21

• LVT • D ė vi m a si s sl u o k s ni s – 0, 4 m m

1 3, 5 9

99

1 m²

51414801 • 1 220 x 179 x 4 m m • Rudo ąžuolo le ntų i mitacija • Atsparu mo klasė – 34 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

20

1 3, 5 9

99

1 m²

51345856 • 1 326 x 204 x 5 m m • Ąžuolo medie nos i mitacija • Atsparu mo klasė – 32 • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

KI T O S G RI N D Ų D A N G O S Paga minta Bel gijoje

51374661 G RI N D Ų L E N T O S • 27 x 96 x 3000 c m • A lygio parduotuvėse

9

69 1 m²

51106816 KI LI MI N Ė D A N G A RA MB O 90 • Plotis – 4 m. Polipropile ni nė • Velti nio pagri ndas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

2 79

Paga minta Šve dijoje

0

59 1 m²

3 49

1 m²

Ekologiškas ga mi nys

• Il g a a m ži s

50877673 P U TI N T O P O LI E TI L E N O P A K L O T A S P O G RI N D Ų D A N G A • Storis – 3 m m • Plotis – 1,2 m

1 m²

P V C G RI N D Ų D A N G A D Y N A MI C 50970864 • Plotis – 4 m; storis – 1,3 m m • Naudi ngojo sluoks nio storis – 0,15 m m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje 50970932 1 m² – 3, 5 9 €

51346714 M P PL O K ŠTĖ • 3 x 590 x 790 m m • Naudoja ma po parketle ntė mis, la mi nuoto mis gri ndi mis, kili mi ne da nga kaip garsą ir šilu mą izoliuoja ntis bei išlygi na ntis pagri ndą paklotas • 1 pak./15 v nt. – 6,9915 m² • A lygio parduotuvėse

I N T E R J E R O DI Z AI N E RI O P A S L A U G O S

4

3, 8 0 €

19

1 p a k.

P V C G RI N D Ų D A N G A T E R R A N A E C O • Storis – 2,8 m m • Naudi ngojo sluoks nio storis – 0,15 m m • A lygio parduotuvėse 51050343 51050333 • Plotis – 4 m • Plotis – 4 m

J u m s p a g ei d a uj a nt m ū s ų di z ai n eri ai p ar d u ot u v ėj e ar b a j ū s ų n a m u o s e: suteiks ko nsultaciją dėl jūsų patalpų i nterjero, pari nks medžiagas, esa nt poreikiui pateiks i nterjero vizualizaciją suprojektuos patalpų apšvieti mą, pari nks šviestuvus ir pateiks brėži nį pare ngs vo nios ka mbario projektą, 3 D vizualizaciją, pari nks medžiagas

3

89

pari nks audi nius ir su modeliuos užuolaidas I nterjero dizai nerio paslaugos teikia mos mūsų parduotuvėse Vil niuje, Kau ne ( Draugystės g. 8C ir Isla ndijos pl. 32), Klaipėdoje ir Šiauliuose

1 m²

19


D A Ž A I, M E I S T R O Į R A N K I A I

SI E N Ų I R L U B Ų DAŽA MS

SI E N Ų I R L U B Ų D A Ž AI U L T R A M A T • Mati niai, skirti vidaus patalpo ms • Ti nka ti nkuotie ms ir beto ninia ms paviršia ms, plyto ms, stiklo pluošto tapeta ms ir kt. • Atsparūs plovi mui (3 stipru mo klasė) • Neblu nka • Išeiga – iki 14  m²/l 50972328 5l 50972327 3l 50972326 1l

- 3 5%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

50972329

32

5 0, 9 9

99

1 0l

1 8, 8 7 € 1 1, 1 9 € 5, 1 0 € • Iti n at s p ar ū s i nt e n s y vi a m pl o vi m ui • N e bl u n k a

P R O D U K CI J AI

SI E N Ų I R L U B Ų D A Ž AI U L T R A 7 • Mati niai, skirti vidaus patalpo ms • Ti nka ti nkuotie ms ir beto ni nia ms plytų paviršia ms, stiklo pluošto tapeta ms, įvairio ms plokštė ms ir kt. dažyti • Atsparūs dezi nfekavi mo prie mo nė ms • Išeiga – iki 14 m²/l 50977069 5l 50977068 3l 50977066 1l

- 3 05%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. AA kk cij cij aa vn ye kg stalia oji kia Fs lp yaligi oo 2p 8a rd.d iu rot wu vw ėw.s se ež nr. u 3k 9ai.lt p sl.

P E N T A P RI M DAŽA MS

SI E N Ų I R L U B Ų D A Ž AI G L A M O U R • Mati niai, skirti vidaus patalpo ms • Ti nka ti nkuotie ms, beto ninia ms, plyti nia ms paviršia ms, stiklo pluošto tapeta ms, įvairio ms plokštė ms ir kt. dažyti • S u kera mikos priedais • Atsparūs i nte nsyvia m plovi mui • Išeiga – 12 –14 m²/l 51067676 51067673 51067544

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

• N e n ut e k a, g er ai d e n gi a

1250059 SI E N Ų I R L U B Ų D A Ž AI BI N D O 7 • Mati niai, skirti vidaus patalpo ms • Dažytą paviršių le ngva valyti • Išeiga 8-10 m2 /l 20

32

D A Ž Ų M AI Š Y M A S

79 1 0l

50977071

34

99 1 0l

1 8, 6 2 € 1 4, 3 4 € 4, 7 9 €

51067677 • A lygio parduotuvėse

43 5l 3l 1l

6 9, 9 9

99

1 0l

2 3, 9 9 € 1 6, 7 6 € 6, 1 7 €

Paga minta J AV

SI E N Ų I R L U B Ų D A Ž AI HAR M ONY A • Skirti ti nkuotie ms, beto ni nia ms, glaistytie ms, plyti nia ms, kartoni nia ms, gipskarto ni nia ms, medi nia ms, medie nos drožlių ir medie nos plaušų paviršia ms sausose patalpose dažyti • Išeiga: sugeria ntys paviršiai – 7 –9 m2 /l, nesugeria ntys paviršiai – 10 –12  m 2 /l • A lygio parduotuvėse 50012512 2,7 l 50012511 0,9 l

50012513

63

99

2 3, 9 9 € 8, 8 9 €

9l

51145630 U NI V E R S A L U S G L AI S T A S • Skirtas vidaus patalpo ms • Ti nka gipskarto nio plokštė ms, sausaja m ti nkui glaistyti, popieri nei siūlių juostai tvirti nti • Išeiga – apie 0,375 kg/ m2 siūlei, apie 0,125 kg/  m 2 paviršiui (de ngia nt vie nu sluoks niu)

19

99 28 kg

P at yr ę s p e ci ali st ai j u m s p at ar s, ki e k ir k o ki ų d a ž ų r ei ki a, p a d ė s i š siri n kti s p al v ą, n e m o k a m ai s u m ai š y s m ū s ų pr e k y b o s c e ntr e į si g yt u s d a ž u s. P a sl a u g a t ei ki a m a p ar d u ot u v ė s e, p a ž y m ėt o s e *, žr. 3 9 p sl.


P i r k i r i nt e r n et u

1 2

3

50719709 K O M BI N U O T Ų J Ų R A K T Ų RI N KI N Y S • 25 v nt. • Raktų sugriebi mo mat muo – 6 –32 m m • S u dėklu • A lygio parduotuvėse

29

9 9, 4 9

99

P L A S TI KI N Ė S S A N D Ė LI A VI M O L E N T Y N O S W O R K LI N E • 5 le nty nos • A lygio parduotuvėse

51116145 K A BI Ų I R VI NI Ų K A LI M O Į R A N KI S • Kabių tipas – 53; 13 • Vi nių tipas – 8 • Vi nių ilgis – 16 m m • Kabių ilgis – 6 –16 m m

46

99

1 v nt.

4

Į R A N KI Ų D Ė Ž Ė S

11

9 9, 4 9

1

99

2 3

51144567 51144583 51144570*

48,6 x 26,7 x 24,2 c m 49,4 x 26,3 x 25 c m 56,4 x 31 x 31 c m

* Alygio parduotuvėse

51087132 • 38 v nt. • S u terkšle ¼ ir ilgi ntuvu

4

9, 7 1

99

1 v nt.

51149303 • 108 vnt. • Colinėjungtis – ¼" + ½" • Alygio parduotuvėse

I L GI N T U V AI S U J U N GI K LI U • 3 vietų • Be įže mi ni mo ko ntaktų

51209691 S A N D Ė LI A VI M O LE NT Y N A • 5 le nty nos • 1 le nty nos apkrova – 50 kg • 184 x 95 x 44 c m • A lygio parduotuvėse

25

5 9, 9 9

99

1 v nt.

51209694 S A N D Ė LI A VI M O LE NT Y N O S • 5 le nty nos • 1 le nty nos apkrova – 400 kg • 216 x 160 x 50 c m • A lygio parduotuvėse

79

5 9, 9 9

95

1 v nt.

6, 6 6 € 7, 9 9 € 1 0, 9 9 €

51144544 • 43,4 x 23,9 x 19,4 c m

5

99

S U K I M O A N T G A L I Ų, G A L V U Č I Ų I R T E R K Š L I Ų K O M P L E K T A I

50797021 • 1 le nty nos apkrova – 60 kg • 175 x 135 x 39 c m • G ali m a j u n gti 5 2, 9 9 € t ar p u s a v yj e 50797015 • 1 le nty nos apkrova – 80 kg • 175 x 105 x 39 c m 5 2, 9 9 € 50797023 • 1 le nty nos apkrova – 90 kg • 175 x 90 x 39 c m 7 2, 9 0

4

51313431 • Laidas – 2 x 1 m m²; 3 m

2

89

I N S T A LI A CI J O S PREKĖ MS

49

99 1 v nt.

J Ė G O S K A B E LI AI C Y K Y X- J • Laidi ni nkas – vari nis mo nolitas • Izoliacija – XLPE (sukryž mi ntas polietile nas) • Vardi nė įta mpa – 450/750 V • Degu mo klasė – Eca • Atsparus U V spi ndulia ms

51313429 • Laidas – 2 x 1 m m²; 1,5 m

2

9, 7 1

51372880 • Laidas – 5 x 4 m m²

29

1

51372882 • Laidas – 5 x 6 m m²

69 1 m

2

39 1 m

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

21


S E N U K A I – O F I C I A L U S M A K I T A, B O S C H, D E W A L T, K Ä R C H E R, S K I L, B L A C K & D E C K E R A T S T O V A S B A L T I J O S Š A L Y S E

51327000 A K U M U LI A T O RI NI Ų Į R A N KI Ų K O M P L E K T A S DL X 2 1 2 7 MJ S uktuvas- gręžtuvas D D F 4 8 2 Z ir Smūgi nis suktuvas DT D152Z • 2 aku muliatoriai – 4,0 A h 18 V Li-io n • Laga mi nas • A lygio parduotuvėse

1 4, 9 9 2 4 m ė n.

279 S U KI M O A N T G A LI Ų K O M P L E K T AI

51190242 A K U M U LI A T O RI NI S G RĘŽT U V A S DF347 D WE • 2 aku muliatoriai – 1,3 A h 14,4 V Li-io n; • 400 –1400 aps./ mi n.; 30 N m • Laga mi nas • A lygio parduotuvėse

51200178 K A M PI NI S Š LI F U O K LI S 9558HNR • 840 W; 11 000 aps./ mi n. • Disko skers muo –125 m m (su disku)

51207117 P E R F O R A T O RI U S H R 2 6 3 0J S D S • 800 W • 1 200 aps./ mi n. • 4 600 s mūgių/ mi n.; 2,4 J • Laga mi nas • A lygio parduotuvėse 22

51351230 A K U M U LI A T O RI NI S G RĘŽT U V A S 1 0 0 5 A M NI M H • 1 aku muliatorius – 1,5 A h 18 V Ni- M H; • 1 100 aps./ mi n.; 36 N m • Laga mi nas, priedų ko mplektas

49

99

T OP 51229122 • 47 v nt. • Alygio parduotuvėse

96

57

99

99

145

19

51169963 • 200 v nt. • A lygio parduotuvėse

9, 7 1

99 1 v nt.

50897251 SI A U R A P J Ū K LI S 4329K • 450 W; 3 100 judesių/ mi n. • P jovi mo gylis medie noje – 65 m m, plie ne – 6 m m • Į abi puses 45° ka mpu pakreipia mas pagri ndas; reguliuoja mas greitis • Laga mi nas

51374515 DI S KI NI S PJ Ū KL A S HS7611 • 1 600 W; • Disko skers muo – 190 m m; 5 500 aps./ mi n. • Pjovi mo gylis – 65 m m • A lygio parduotuvėse

P A SI Ū L Y M A S

85

51415032 K A M PI NI S Š LI F U O K LI S 9 0 0 1 A A • 550 W; 12 000 aps./ mi n. • Disko skers muo – 115 m m • A lygio parduotuvėse

69

51350384 P E R F O R A T O RI U S • 1 010 W; 950 aps./ mi n.; 4 100 s mūgių/ mi n.; 2,4 J • Papildo mas griebtuvas, laga mi nas • A lygio parduotuvėse

84

99

51174404 DI S KI NI S P J Ū K L A S 5665AA • 1 250 W; 5 000 aps./ mi n., • Disko skers muo – 184  m m • Pjovi mo gylis  – 90° ka mpu  – 65  m m

51

99

149

105

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

22

3 0, 9 9

99


P i r k i r i nt e r n et u 51372970 G R Ę Ž T U V O G S R 1 8 V- 2 1 I R S M Ū GI NI O V E R Ž LI A S U KI O / S U K T U V O G D X 1 8 V- 1 8 0 K O M P L E K T A S • 2 aku muliatoriai – 4,0 A h 18 V Li-io n • Laga mi nas • A lygio parduotuvėse

51421817 A K U M U LI A T O RI NI S G R Ę Ž T U V A S G S R 1 2 V- 1 5 • 1 300 aps./ mi n; 30 N m • 2 aku muliatoriai – 2,0 A h 12 V Li-io n • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

109

1 3, 3 8 2 4 m ė n.

249

50916641 S M Ū GI NI S G R Ę Ž T U V A S GS B13 RE & GFP • 600 W; 2 800 aps./ mi n.; 44 800 s mūgių/ mi n. • A lygio parduotuvėse

64

99

• R e g uli u oj a m a s gr eiti s

T OP

P A SI Ū L Y M A S

51216998 K A M PI NI S Š LI F U O K LI S G WS850CE • 850 W; 2 800 –11 000 aps./ mi n. • Disko skers muo – 125 m m

69

3 0, 9 9

51094581 K A M PI NI S Š LI F U O K LI S G WS20 • 2 000 W; 6 600 aps./ mi n. • Disko skers muo – 230 m m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

119

• Iti n k o m p a kti š k a s

51341062 A K U M U LI A T O RI NI S S M Ū GI NI S G R Ę Ž T U V A S B D C H D18 B AF C • 2 aku muliatoriai – 1.5 A h ; 18 V Li-io n 360/1 400 aps./ mi n.; 40 N m • Laga mi nas, 80 priedų • A lygio parduotuvėse

3 1, 5 0

169

99

51404809 A K U M U LI A T O RI NI S G R Ę Ž T U V A S D C D 7 7 7 M 2 T- Q W • 2 aku muliatoriai – 4 A h 18 V Li-io n • 1 750 aps./ mi n.; 65 N m • Laga mi nas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

99

51396905 S M Ū GI NI S G RĘŽT U V A S B E H 7 1 0- Q S • 710 W; 2 800 aps./ mi n. 47 600 s mūgių/ mi n. • A lygio parduotuvėse

3 1, 5 0

199

39

99

47

99

• Iti n k o m p a kti š k a s

N A U JI E N A

N A U JI E N A 51421815 A K U M U LI A T O RI NI S G RĘŽT U V A S D C D708 D2T • 2 aku muliatoriai – 2 A h 18 V Li-io n • 1 650 aps./ mi n.; 65 N m • Brushless tec h nologija (variklis be šepetėlių) • Laga mi nas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51418787 K A M PI NI S Š LI F U O K LI S • 750 W; 11 500 aps./ mi n. • Disko skers muo – 125 m m (su disku) • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

51421816 A K U M U LI A T O RI NI Ų Į R A N KI Ų K O M P L E K T A S D C K2062 M2T S mūgi nis gręžtuvas D C D 7 0 9 ir Smūgi mūgi nis suktuvas D CF809 • 2 aku muliatoriai – 4 A h 18 V Li-io n • Brushless tec h nologija (variklis be šepetėlių) • Laga mi nas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

1 6, 0 7 2 4 m ė n.

51384516 SI A U R A P J Ū K LI S K S 5 0 1- Q S • 400 W, 3 000 judesių/ mi n.; pjovi mo gylis medie noje – 65 m m, plie ne – 5 m m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

3 1, 5 0

299

27

99 23


S OD OIR DARŽ O PREKĖS

51165789 E L E K T RI NI S PJ Ū KL A S U C 4 0 4 1 A • 1 800 W • Pjovi mo juostos ilgis – 40 c m • Gra ndi nės įte mpi mas be rakto • Svoris – 4,7 kg

Nuo 479

115

1 v nt.

51163667 B E N ZI NI NI S P J Ū K L A S P N 4 6 0 0- 1 1 • 1 600 W; 45,8 c m 3 • Pjovi mo juostos ilgis – 35 c m • Svoris – 5,5 kg • Gra ndi nės įte mpi mas raktu

51384098 E L E K T RI NI S G R A N DI NI NI S P J Ū K L A S S F 7 J 1 5 1- 2 • 2 000 W • Pjovi mo juostos ilgis – 40 c m • Gra ndi nės įte mpi mas su raktu • Svoris – 5,3 kg

89

5 5, 9 9

39

90 51311175 P L A S TI KI NI S V Ė D U O K LI NI S G RĖ BL Y S S U K OT U • Darbi nis plotis – 55 c m • Ilgis – 1,62 m

4 51332616 E L E K T RI NI S L A P Ų SI U R B L Y S • 3 000 W • Ri nktuvo talpa – 45 l • Oro srauto reguliavi mas nuo 280 iki 300 k m/val. • Pa mi nkšti nta peties juosta • Pūti mo ir siurbi mo fu nkcijos • A lygio parduotuvėse

5 5, 9 9

89

51350971 E L E K T RI NI S L A P Ų P Ū S T U V A S- S I U R B L Y S C Y B V 0 9 D- T • 3 000 W • Ri nktuvo talpa – 45 l • Lapų s mulki ni mas – 15:1 • Reguliuoja mas oro srautas • Svoris – 4,1 kg • A lygio parduotuvėse D • • •

• A ut o m ati n ė a p s a u g a n u o u ž si ki m ši m o

51206661 E L E K T RI NI S Š A K Ų S M U L KI N T U V A S UD2500 • 2,5 k W • S mulki na mų šakų storis – 45 m m • B ūg ni nė pjovi mo siste ma • 67 l suri nki mo krepšys • Svoris – 27,6 kg • A lygio parduotuvėse

1 2, 8 4 2 4 m ė n.

239 24

51310983 K A ST U V A S S U M E T A LI NI U K OT U • S mailusis • Ilgis – 1,10 m

49

5

90

59 25 kg

A R B O R Ū B AI B A L TI C C A N V A S Įvairių dydžių. Audi nio ta nkis – 310 g/ m² Fu nkcio nalios ir talpios kiše nės, skirtos darbo prie mo nė ms/įra nkia ms patogiai susidėti Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

Š v ar k a s • Audi nys – drobi nio py ni mo, atsparus dili mui ir plėši mui • 65 proc. poliesterio, 35 proc. medvil nės

20

89

99 1 v nt.

K el n ė s • Audi nys – 60 proc. poliesterio, 40 proc. medvil nės • Yra gali mybė įsidėti a ntkelį iš apačios ir užsegti kibia juosta

21

99 1 v nt.

P u s k o m bi n e z o ni s • Audi nys – drobi nio py ni mo, atsparus dili mui ir plėši mui • 65 proc. poliesterio, 35 proc. medvil nės • Yra gali mybė įsidėti a ntkelį iš apačios ir užsegti kibia juosta

23

99 1 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u

M E C H A NI NI A M S S O D O I R M EI S T R O Į R A N KI A M S

- 2 5% i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

10830029 S E K A T O RI U S • Prasile nkia ntys aš me nys • Žalio ms šako ms iki 22 m m storio karpyti

8

1, 5 9

49

5 0l

K A S T U V AI S U M E T A LI NI AI S K O T AI S S O LI D • Ilgis – 1,17 m

V Ė D U O K LI NI AI G R Ė B LI AI S U M E T A LI NI AI S K O T AI S S O LI D

51132435 • Bukasis

51112697 • Ilgis – 1,7 m • Darbi nis plotis – 41,5 c m

12

12

77 25 kg

51112708 • Ilgis – 1,8 m • Darbi nis plotis – 52 c m

51132433 • S mailusis

12

99

14

99 25 kg

99

KI R VI AI S U S TI K L O P L U O Š T O K O T AI S 51186830 51186827 X21 X27 • Svoris – 1,6 kg • Svoris – 2,6 kg • Ilgis – 70,9 c m • Ilgis – 96 c m

44

69

54

99 25 kg

K A R U ČI AI S U CI N K U O T A T A L P Y K L A • Išlaiko mas svoris – 150 kg • 1 pripučia mas ratas Pa ga mi nta Kroatijoje

S T RI U K Ė S F B- 2 3 6 1 8 S U P A ŠI L TI NI M U • Įvairių dydžių • Medvil nė, poliesteris • Gali ma dėvėti kaip lie me nę

P A ŠI L TI N TI V Y RI Š KI G U MI NI AI B A T AI E V A • Įvairių dydžių

19

99 1 v nt.

15

99 1 p or a

51174964 NI T RI L U A P LI E T O S PI R Š TI N Ė S • 10 dydžio • Megztos, elasti nis ra nkogalis

0

79 1 p or a

50800127 • 100 l

39

50800126 • 85 l 5 5, 9 9

99

34

99

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut a rti s s u d a r o m a 2 4 m ė n. t e r mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n o r m a – 1 5, 9 0 %, s ut a rti e s m o k e sti s – 1 1, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n d r a m o k ėti n a s u m a – 5 1 5, 7 6 E u r, m ė n e si o į m o k a – 2 1, 4 9 E u r. 2 5 Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v e rti ni m ą, J u m s m o k a nt p r a di n ę į m o k ą a r p a si ri n k u s kit ą s ut a rti e s t e r mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.


S OD OIR DARŽ O PREKĖS 51398339 R A K T A Ž O L Ė MI X • Vazo nėlio sker muo – 10,5 c m • Augalo aukštis – 15 c m • Be dekoratyvi nio vazo nėlio • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

0 R U D E NI N Ė M S S V O G Ū NI N Ė M S GĖLĖ M S A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d.

99 1 v nt.

- 4 0%

51398340 PI NI G Ų M E DI S • Vazo nėlio sker muo – 12 c m • Augalo aukštis – 35 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

2 K A M B A RI O A U G AL A M S

- 3 5%

A k cij a v y k st a i ki l a p k ri či o 1 8 d. A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

G Y V Ū N Ų P RI E ŽI Ū R O S PREKĖ MS

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl. A k cij a n et ai k o m a š u n ų i r k a či ų m ai st ui i r s k a n ė st a m s, g r a u ži k ų p a š a r ui i r s k a n ė st a m s, p a u k š či ų l e s al ui i r s k a n ė st a m s b ei ž u v ų p a š a r ui.

99 1 v nt.

51374440 O R C HI D Ė J A MI X • Vazo nėlio sker muo – 12 c m • Augalo aukštis – 45 –50 c m • Be dekoratyvi nio vazo nėlio • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

3

79 1 v nt.

51405853 DR A CE N A • Vazo nėlio sker muo – 21 c m • Augalo aukštis – 120 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

11

99 1 v nt.

TRĄŠ OS RUDU O • A lygio parduotuvėse

50868881

M E T A LI NI A M S T V O R Ų T I N K L A M S, S T U L P A M S, V A R T A M S, V A R T E L I A M S I R J Ų P RI E D A M A S

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

26

10

6, 4 9

79

10 kg

870140

4

6, 4 9

49

4 kg


P i r k i r i nt e r n et u

T OP

P A SI Ū L Y M A S

50871682 K APŲ ŽE MĖ

2

35 5 0l

D A U G E LI UI VI R ŽI Ų I R C H RI Z A N T E M Ų

51361450 K APŲ ŽE MĖ

2

69 5 0l

51116586 N A T Ū R A LI O S DURPĖS • Rūgšti ngu mas – 3,2 –4,5 p h 200 l – 6, 4 9 €

A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

• Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje, Šiauliuose

Užaugi nta Lietuvoje

T OP

P A SI Ū L Y M A S

N E U T R A LI Z U O T O S DURPĖS 51049017 250 l – 8, 9 9 €

51376425 VI R ŽI S W HI T E / PI N K • Vazo nėlio skers muo – 9 c m • Augalo aukštis – 15 c m

Užaugi nta Lietuvoje

51116555

1

6

0

99 4 5l

51015618 ŠI L A U O GI Ų DURPĖS

99 1 5 0l

G Ė LI Ų P E R S O DI NI M A S

- 4 0%

KAPŲ ŽVAKĖ MS

79 1 v nt.

51376427 V I R Ž I S M I X • Vazo nėlio skers muo – 11 c m • Augalo aukštis – 21 c m 1 v nt. – 0, 9 9 € 51376428 V I R Ž I S T R I O • Vazo nėlio skers muo – 12 c m • Augalo aukštis – 23 c m 1 v nt. – 1, 7 9 € 50747052 C H R I Z A N T E M A • Vazo nėlio skers muo – 12 c m 1 v nt. – 1, 0 9 € 51153350 C H R I Z A N T E M A • Vazo nėlio skers muo – 19 c m 1 v nt. – 2, 2 9 €

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

P er s o di n a m e l a pi ni u s ž y di n či u s a u g al u s b ei k a kt u s u s. P a sl a u g a t ei ki a m a K a u n e (i š s k yr u s J o n a v o s g.), Vil ni uj e, Kl ai p ė d oj e ir Ši a uli u o s e.

27


A U T O M O B I L I Ų, S P O R T O P R E K Ė S

D A U G E LI UI

- 4 0%

i ki A U T O M O BI LI Ų V A RI K LI Ų A L Y V Ų

3

A U G E LI UI U T O M O BI LI Ų R O G A I V I K L I Ų, AL YT U V Ų I R A T L A N KI Ų AU BT Ų

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

2

99

7

99

7 5 0 ml

1 k o m pl. / 4 v nt.

A U T O M O BI LI Ų A K U M U LI A T O RI AI • A lygio parduotuvėse

Paga minta Italijoje

51197615 • 100 A h/870 A; 12 V • 35,3 x 17,5 x 19 c m • A lygio parduotuvėse

XX

51102451 G U MI NI Ų A U T O M O BI LI O KI LI M Ė LI Ų K O M PLE KT A S • 4 dalių • 4 u niversalūs

i ki

A U T O M O BI LI Ų A K U M U LI A T O RI AI TI T A NI U M P R O

29

3 0 0 ml / 1 v nt.

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

D A O V R G

51077126 S K Y S TI S L E D UI TI R PI N TI • Greitai atitirpdo ledą nuo la ngų, spy nelių, veidrodėlių ir žibi ntų • Efektyvus iki -37° C

50638655 P RI E M O N Ė A P S A U G A N TI GU MAS NU O P RI Š A LI M O • 300 ml

2

2

8 4, 9 0 €

51197605 • 80 A h/730 A; 12 V • 27,8 x 17,5 x 19 c m

51197585 • 64 A h/610 A; 12 V • 24,2 x 17,5 x 19 c m

6 9, 9 9 €

51197601 • 75 A h/730 A; 12 V • 27,8 x 17,5 x 17,5 c m

54

6 5, 9 9 €

2

N A U J O S ŽI E MI N Ė S A U T O M O BI LI Ų P A D A N G O S • Be ratla nkių

R17 R16 R15

R14 R13

50897776 D24 • 60 A h/540 A; 12 V • 24,2 x 17,5 x 19 c m

8 9, 9 9 €

50682033 E11 • 74 A h/680 A; 12 V • 27,8 x 17,5 x 19 c m

8 5, 9 9

99

1 v nt.

63

7 9, 4 9 €

Paga minta Vokietijoje

2

A T N A U JI N T O S ŽI E MI N Ė S A U T O M O BI LI Ų P A D A N G O S • Tarptauti nis T U V kokybės serti fi katas • Gali būti dygliuoja mos • Be ratla nkių

R17

9 9, 4 9

99

Mat me nys

Kai na/1 v nt.

225/50 R17 94 H**

3 8, 9 9 €

225/45 R17 91 H*

3 7, 9 9 €

215/65 R16 98 H*

4 6, 9 9 €

225/55 R16 95 H*

3 7, 9 9 €

205/60 R16 92 H**

3 5, 9 9 €

215/55 R16 93 H*

3 4, 9 9 €

205/55 R16 91 H

3 2, 9 9 €

Mat me nys

Kai na/1 v nt.

215/55 R17 98 V**

8 2, 9 9 €

225/55 R17 101 V**

7 8, 9 9 €

225/45 R17 91 H**

6 6, 9 0 €

205/65 R15 94T**

3 7, 9 9 €

205/55 R16 91T

4 9, 4 0 €

195/60 R15 88T*

3 0, 9 9 €

195/65 R15 91T

4 4, 9 9 €

195/65 R15 91 H/T

3 0, 9 9 €

185/65 R15 88T

4 4, 9 9 €

185/65 R15 88T

2 9, 9 9 €

185/65 R14 86T

4 1, 9 9 €

175/70 R14 84T*

3 9, 9 9 €

175/65 R14 82T*

3 8, 9 9 €

175/70 R13 82T**

3 6, 9 0 €

* Alygio parduotuvėse **Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje

28

51112395 E44 • 77 A h/780 A; 12 V • 27,8 x 17,5 x 19 c m

R16

R15

51113091 A U T O M O BI LI Ų A K U M U LI A T O RI Ų K R O V I K L I S B C- 1 5 S • Įkrovos įta mpa – 12-24 V • Viduti nė įkrovos srovė – 7  A • Didžiausia įkrovos srovė – 9 A • Aku muliatorių talpa  – 40 –135  A h

51355153 E L E K T RI N Ė 185/70 R14 88T** 3 2, 9 9 € A U T O M O BI LI Ų P O M P A 175/70 R14 84T* 2 9, 9 9 € • Įta mpa – 12 V; 168 W R14 185/65 R14 86T 2 8, 9 9 € • Ko mpresori nės, 7 bar 175/65 R14 82T 2 6, 9 9 € • Auto mati nė apsauga nuo perkaiti mo * Alygio parduotuvėse **Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje • Atspari drėg mei

29

19

99 1 v nt.

3 4, 5 0

99

1 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u

51149430, 51149443 P V C GI M N A S TI K O S KI LI M Ė LI AI • 61 x 173 x 0,5 c m • La nkstūs, patvarūs, pa mi nkšti nti, de ngti drėg mei atsparia medžiaga • Neslysta ntis paviršius • A lygio parduotuvėse

6

T R E NI R U O K LI A M S I R S V A R M E NI M S

99 1 v nt.

- 2 5%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

K A L N Ų D VI R A ČI AI

51362536, 51400098 P RI M E D X 5 0 R F • Vyriškas arba moteriškas; 26“ ratai, 18 pavarų; 19“ arba 17“ plie ni nis rė mas; S hi ma no tour ney tz31/ tz50 tra ns misija; Nea mortizuoja nti šakė • A lygio parduotuvėse

139

S T A L O T E NI S O IR K OV OS ME NŲ PREKĖ MS 1 v nt.

- 2 5%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

MI E S T O D VI R A ČI AI

51389562, 51389563 CI T Y BI K E • Be krepšelio; Vyriškas arba moteriškas; 28“ ratai, 1 pavara; 17“ arba 18“ aliu mi nis rė mas; Nea mortizuoja nti šakė • A lygio parduotuvėse

51037913 S T A L O T E NI S O S T A L A S B A S I C R O L L E R 7 1 6 5- 6 5 • 16 m m viršuti nis sluoks nis • 4 dvigubi tra nsportavi mo ratukai • Ko mplektą sudaro stalas, ti nklelis, rakečių ir ka muoliukų laikiklis • Puikus pasiri nki mas žaisti na muose • Mat me nys – 274 x 152,5 x 76 c m • Svoris – 65 kg • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

P RI E K A B Ų N U O M A

139

K O N S T R U K T O R I A M S, D Ė LI O N Ė M S I R S T A L O Ž AI DI M A M S 1 v nt.

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

51041673 BI O T U A L E T A S C A M P A P O T TI Q U B E X G • 38,3 x 42,7 x 41,4 c m • Viršuti nis rezervuaras – 21 l, apati nis – 15 l

179

43

99

J ei d v ej oj at e ar vi s o s pr e k ė s til p s į J ū s ų a ut o m o bilį, p a si n a u d o kit e pri e k a b ų n u o m o s p a sl a u g a. D a u gi a u i nf or m a cij o s w w w.i m o n e s e n u k ai.lt ar b a pr e k y b o s vi et o s e. P a sl a u g a t ei ki a m a p ar d u ot u v ė s e, p a ž y m ėt o s e , žr. 3 9 p sl.

*

29


A P Š VI E TI M O P R E K Ė S T VI R TI N A MI E JI L E D Š VI E S T U V AI M OI R E • 4000 K; IP20

LE D

51330731, 51353333 T VI R TI N A MI E JI Š VI E S T U V AI • 1 x 60 W*; E27 • 40 x 120 c m

29

99 1 v nt.

51233382 51233393 51233400

6 W LE D 10 W LE D 16 W LE D

23,4 x 7,2 c m 26,4 x 7 c m 31,9 x 7 c m

7, 9 9 € 9, 5 0 € 1 5, 9 9 €

T VI R TI N A MI E JI Š VI E S T U V AI

51332894 • 3 x 42 W*; G U10

G Y V E N A M ŲJ Ų P AT AL P Ų Š VI E S T U V A M S A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

- 3 5%

2 1, 9 9 €

51332891 • 2 x 42 W*; G U10 51361595 T VI R TI N A M A SI S Š VI E S T U V A S • 3 x 60 W*; E27

16

14

99 1 v nt.

99

S T A L O Š VI E S T U V AI • 1 x 40 W*; E14 • Įvairių spalvų • 15 x 15 x 23 c m • A lygio parduotuvėse

IP65

51174201, 51163474, 51174197

3

51174182, 51163475

99 1 v nt.

3 75

1 v nt.

S T A L O Š VI E S T U V AI • 5 W LE D; 300 l m; 4 000 K • J utikli nis ju ngiklis; 3 pasire nka mi šviesos reži mai: šilta, šalta arba natūrali balta • Aukštis – 38 c m

51026018 LI U MI N E S C E N CI NI S Š VI E S T U V A S • S u elektro ni niu droseliu. T8; G13 • 2 x 36 W • Ilgis – 127 c m M Š • •

LE D

1 3, 9 9

9 99

7 5 0 ml

O N T U O J A MI E JI L E D VI E S T U V AI AI R A Apvalūs arba kvadrati niai 3 000 K

LE D IP40

51138894 • Baltos spalvos

Š VI E S T U V A M S A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

30

- 3 5%

15

99

51138896 • J uodos spalvos

15

99

51347648 51347672 51347660 51347675 51347664 51347677 51347666 51347679 51347670 51347681

3 W LE D; 210 l m 6 W LE D; 410 l m 12 W LE D; 850 l m 18 W LE D; 1 260 l m 24 W LE D; 1680 l m

Skers muo – 9 c m; 9x 9c m Skers muo – 12 c m 12 x 12 c m Skers muo – 17 c m 17 x 17 c m Skers muo – 22,5 c m 22,5 x 22,5 c m Skers muo – 30 c m 30 x 30 c m

1, 9 9 €/ 1 v nt. 2, 6 9 €/ 1 v nt. 5, 3 9 €/ 1 v nt. 7, 1 9 €/ 1 v nt. 1 1, 9 9 €/ 1 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u LE D LE M P UTĖ S • Viduti nis veiki mo laikotarpis – 15 000 val. • S u re fl ektoriu mi • 3 000 K

IP54

51381571 P A ST AT O M A S LE D L AU K O P R O Ž E K T O RI U S • 20 W; 2 100 l m; 6 500 K • 28,5 x 28 x 11 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

69

99

XX

1

Nuo 51364952 51364953 51364954

LE D

5 W; E14; 230 l m 6 W; E14; 550 l m 10 W; E27; 720 l m;

99 1 v nt.

1, 9 9 € 2, 4 9 € 2, 9 9 €

LI U MI N E S C E N CI N Ė S L E M P O S • T8; G13 • Viduti nis veiki mo laikotarpis – 20 000 val. • Šviesos spektras – 4 000 K

IP54

50619428 • 18 W; 1 350 l m • Ilgis – 59 c m

51349131 P A ST AT O M A S LE D L AU K O P R O Ž E K T O RI U S • 20 W; 1 800 l m; 6 500 K • 24 x 29 x 30 c m • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

85

50619430 • 36 W; 3 350 l m • Ilgis – 120 c m

1

2, 2 9 €

LE MP UTĖ M S

89

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

- 3 5%

LE D LE M P UTĖ S • Viduti nis veiki mo laikotarpis – 15 000 val. L E D • A lygio parduotuvėse

LE D IP65

51115154 • 6 W; E14 • 470 l m; 2 700 K 51115170 • 6 W; E27 • 470 l m; 2 700 K

51218387 P A ST AT O M A S LE D L AU K O P R O Ž E K T O RI U S • 30 W; 2 400 l m; 4 000 K • 30 x 24 x 30 c m • A lygio parduotuvėse

3, 2 9 €

17

LED LAUK O P R O Ž E K T O RI AI • 4 000 K 2

1

1 2 3 4

99

LE D IP65 • S u j u d e si o d a vi kli u

4

2

99 1 v nt.

51314039 • 4,3 W; G U10 • 350 l m; 2 700 K 51311403 • 2,6 W; G U10 • 230 l m; 2 700 K

2, 9 9 €

2

89 1 v nt.

3

51368122 51368128 51368124 51368130

10 W; 850 l m 10 W; 850 l m 30 W; 2 550 l m 30 W; 2 550 l m

2,7 x 11,2 x 11,5 c m 3,5 x 13,5 x 11,5 c m 18 x 17,2 x 3,2 c m 18 x 18 x 4 c m

2, 6 9 € 6, 6 5 € 5, 9 9 € 1 3, 9 9 €

51382574 L E D L E M P U ČI Ų K O M PLE KT A S • 9 W LE D; E27; R G B • 2 700 K; 806 l m • Nuotoli nio valdy mo fu nkcija • Kau ne, Vil niuke, Klaipėdoje

13

99 1 k o m pl.

* Š vi e st u v ai k o m pl e kt u oj a mi b e l e m p u či ų, pr o ž e kt ori ai – b e el e m e nt ų. L E D Š vi e st u v u o s e s u m o nt u oti iti n t a u p ū s š vi e s o s di o d ai.

IP20 IP44 IP65

At s p ar u m a s dr ė g m ei ir d ul k ė m s. K u o di d e s ni s s k ai či u s, t u o di d e s n ė a p s a u g a.

P R O D U K CI J AI A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

- 3 5% 31


B UI TI E S P R E K Ė S

D A U G E LI UI D A I K T A D Ė Ž I Ų, K R E P Š E L I Ų, S K A L B I N I Ų T A L P Ų, ŠI U K Š LI Ų D Ė ŽI Ų B EI ŠI U K Š LI Ų M AI Š E LI Ų

- 4 0%

51230410 D R A B U ŽI Ų D ŽI O V Y K L Ė U NI V E R S A L • 129 x 54 c m • Džiovi mo ilgis – 18 m

i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

PREKĖ MS

- 2 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

PREKĖ MS

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

PREKĖ MS

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

32

V A LI K LI A M S

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

PREKĖ MS

- 3 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

PREKĖ MS

- 4 0%

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

17

9, 7 1

99 1 v nt.

51219259 P O PI E RI NI AI R A N K Š L U O Š ČI AI O R C HI D E A G O L D • 3 sluoks nių

1

51420070 T U A L E TI NI S P O PI E RI U S E C O L O GI C A L • 3 sluoks nių • A lygio parduotuvėse

2

51206371 T U A L E TI NI S P O PI E RI U S O R C HI D E A S E A S O N S • 3 sluoks nių • 100 proc. celiuliozė • A lygio parduotuvėse

5 49

49 1 v nt. / 1 p a k.

99

1 p a k. / 2 4 v nt.

1 p a k. / 2 4 v nt.


P i r k i r i nt e r n et u

D A U G E LI UI P A K L O D ŽI Ų

- 4 0% i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt A k cij a n e g ali oj a F l y gi o p a r d u ot u v ė s e ž r. 3 9 p sl.

A NT KL O D Ė S G R E E N T E A • „ Wellsleep® adva nced“ mikropluoštas • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

• S u ž ali o si o s ar b at o s e k str a kt o mi kr o k a p s ul ė mi s

51198220 • 200 x 200 c m

26

9, 7 1

99 1 v nt.

51198219 • 140 x 200 c m

19

9, 7 1

99 1 v nt.

51362449 NE G AZ U OT A S MI N E R A LI NI S VANDU O A K VI L Ė • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

0

9, 7 1

39

1, 5 l / 1 v nt.

51198222 P A G AL V Ė G R E E N T E A • 50 x 70 c m • „ Wellsleep® adva nced“ mikropluošto • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje

B UI TI E S P R E KI Ų

9, 7 1

9

99

1 v nt.

51348974 G AZ U OT A S MI N E R A LI NI S VANDU O V YT AUT A S • Kau ne, Vil niuje, Klaipėdoje 9, 7 1

0

D A U G E LI UI

55

1, 5 l / 1 v nt.

- 4 0% i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

P K M Į

U O D A M S, EPT U VĖ MS I R AI S T O R U O ŠI M O R A N KI A M S

- 4 0% i ki

A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

N E R Ū DI J A N ČI O J O P LI E N O P U O D AI • S u da ngčiais

K E P T U V Ė S V E N E ZI A • Pade ngtos nesvyla nčia mar muro da nga • Be da ngčių 51346613 • 3,4 l; 1 v nt.

4, 7 9 €

K E P T U VI Ų D A N G ČI AI • A lygio parduotuvėse 51407911 • 28 c m

51301423 • 28 c m

4, 3 0 €

1 4, 8 9 €

51346615 • 4,6 l; 1 v nt.

5, 3 9 € 51346607

4

49 2, 5 l / 1 v nt.

3

D O V A N Ų K O RTELĖS

51301422 • 24 c m

29 1, 2 l / 1 v nt.

51407909 • 20 c m

51301421 • 20 c m

51346603

1 1, 1 9 €

8

39

P ui ki d o v a n a arti mi e si e m s, d ar b u ot oj a m s, p art n eri a m s

51407910 • 24 c m

3, 8 9 €

3

9, 7 1

20

1 v nt.

33


B UI TI N Ė T E C H NI K A E N E R GI J O S KL A SĖ

E N E R GI J O S KL A SĖ

BŪGNO TAL PA

O R K AI T Ė S TAL PA

51349516 S K AL B Y KLĖ W RE 6511 B W W • U niversalus variklis • LE D ekra nas • Meti nės e nergijos są naudos – 152 k Wh • Meti nės va nde ns są naudos  – 8799 l • SELF CLE A N progra ma skirta vidaus dali ms valyti • 84 x 60 x 41,5 c m

6

kg

G R Ę ŽI M A S

1000

a p s./ mi n. T RI U K Š M O L Y GI S

77

dB

gr ę ži a nt

51217737 D U JI N Ė VI R Y K L Ė S U D U JI N E O R K AI T E FG5050X • Elektri nis degiklis • Dvigubas durelių stiklas • Le ngvai valo mas e malis • Metali nis da ngtis • 85 x 50 x 50 c m

199 E N E R GI J O S KL A SĖ

A++

51310004 S K AL B Y KLĖ T DL R 6 0 1 1 0 • U niversalus variklis • LE D ekra nas • Meti nės e nergijos są naudos – 173 k Wh • Meti nės va nde ns są naudos  – 8500 l • 90 x 40 x 60 c m • A lygio parduotuvėse

6

kg

G R Ę ŽI M A S

1000

a p s./ mi n. T RI U K Š M O L Y GI S

76

dB

gr ę ži a nt

1 1, 9 2 24

m ė n.

50

222

51112585 E L E K T RI N Ė VI R Y K L Ė S U E L E K T RI N E O R K AI T E FCCX64009 • Stiklo kera mi nė kaitle ntė • Elektri nis degiklis • Trigubas durelių stiklas • Le ngvai valo mas e malis • Apšvieti mas • Ištraukia masis stalčius • Elektri nis ieš mas • Kepi ntuvas • 85 x 60 x 60 c m • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

T OP

P A SI Ū L Y M A S

E N E R GI J O S KL A SĖ

A

O R K AI T Ė S TAL PA

69 4

299

168

k W h/ m. Š A L DI K LI O TAL PA

102

l

T RI U K Š M O L Y GI S

41

dB

149

34

T OP

P A SI Ū L Y M A S

51412597 M O N T U O J AM O JI O R K AI T Ė EZF5E40 X • Elektro ni nis valdy mas • Dvigubas durelių stiklas • Ekra nas, laik matis, apšvieti mas • Ter mostatas • A Q U A CLE A N valy mo siste ma • 56 x 59,4 x 59 c m • A lygio parduotuvėse

E N E R GI J O S KL A SĖ

A

O R K AI T Ė S TAL PA

57

51208521 Š AL D YT U V A S E RT1000 A O W • Mec ha ni nis valdy mas • Užšaldy mo pajėgu mas – 2 kg/24 val. • Saugus laikas nutrūkus elektros tieki mui  – 8 val. • Auto mati nis šaldytuvo atitirpi ni mas • Keičia ma durelių atidary mo kryptis • 85 x 49,4 x 49,4 c m • A lygio parduotuvėse

E N E R GI J O S SĄNAUDOS

165

k W h/ m. Š AL D YT U V O TAL PA

87

l

Š A L DI K LI O TAL PA

9

l

T RI U K Š M O L Y GI S

42

dB

6

229 T OP

P A SI Ū L Y M A S

51230943 I N D A PL O VĖ ZI M 4 3 4 B • Atidėji mo fu nkcija • 5 progra mos • Meti nės e nergijos są naudos – 197 k Wh • Meti nės va nde ns są naudos  – 2520 l • 45 x 55 x 81,5 c m • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

E N E R GI J O S KL A SĖ

A++

INDŲ K O M PLE KT Ų S K AI ČI U S

9

kg

T RI U K Š M O L Y GI S

49

1 1, 7 7

159

l

O R K AI T Ė S F U N K CI J O S

24

m ė n.

dB

219

E N E R GI J O S KL A SĖ

E N E R GI J O S KL A SĖ

E N E R GI J O S KL A SĖ

E N E R GI J O S SĄNAUDOS

E N E R GI J O S SĄNAUDOS

E N E R GI J O S SĄNAUDOS

127

k W h/ m. Š A L DI K LI O TAL PA

250

l

T RI U K Š M O L Y GI S

42

159

147

A+

A+

51369108 Š AL D YT U V A S RFF14454 A+ W HS D • Mec ha ni nis valdy mas • 1 le nty na • Daržovių ir vaisių stalčius • Keičia ma durelių atidary mo kryptis • 144 x 54 x 59,5 c m

P A SI Ū L Y M A S

51310663 M O N T U O J A M O JI K AI T L E N T Ė E HF6240 X X K • Stiklo kera mi nė • S u rė meliu • J utikli nis valdy mas • Likuti nės šilu mos i ndikatorius • Vaikų saugos fu nkcija • Auto mati nis išsiju ngi mas • 5,5 x 57,6 x 51,6 c m • A lygio parduotuvėse

E N E R GI J O S KL A SĖ

A+

E N E R GI J O S SĄNAUDOS

l

O R K AI T Ė S F U N K CI J O S

E N E R GI J O S KL A SĖ

51199703 Š A L D O M O JI D Ė Ž Ė FR H99A+ W MD • Mec ha ni nis valdy mas • Užšaldy mo pajėgu mas – 13 kg/24 val. • Saugus laikas nutrūkus elektros tieki mui  – 36 val. • 85 x 57 x 52,3 c m

l

139 BŪGNO TAL PA

T OP

A

A+++

dB

A+

51393060 Š AL D YT U V A S R F F C 1 7 0 5 4 A +I N • Mec ha ni nis valdy mas • Saugus laikas nutrūkus elektros tieki mui – 17 val. • 3 le nty nos • Daržovių ir vaisių stalčius • LE D apšvieti mas • Keičia ma durelių atidary mo kryptis • 170 x 54 x 59,5 c m

257

k W h/ m. Š AL D YT U V O TAL PA

184

l

Š A L DI K LI O TAL PA

84

l

T RI U K Š M O L Y GI S

40

215

dB

A+

51322940 Š AL D YT U V A S R B 3 0J 3 0 0 0 W W/ EF • Elektro ni nis valdy mas • Užšaldy mo pajėgu mas – 13 kg/24 val. • Saugus laikas nutrūkus elektros tieki mui  – 20 val. • LE D apšvieti mas • Greito užšaldy mo fu nkcija • Keičia ma durelių atidarymo kryptis P A SI Ū L Y • 178 x 59,5 x 66,7 c m

272

k W h/ m. Š AL D YT U V O TAL PA

213

l

Š A L DI K LI O TAL PA

98

l

T RI U K Š M O L Y GI S

39

T OP

MAS

296

dB


Pi r k i r i nt e r n et u E N E R GI J O S KL A SĖ

D

51393624, 51393625 GARŲ RI N K T U V AI BI N D E SI T • 3 greičiai, jutikli nis valdy mas, plotis – 50 c m • Apšvieti mas  – 2 x 2 W • Riebalų filtras • Skirti 21,6 m² virtuvei

T R A U KI A M O JI G A LI A

6m³/5v al.0

T RI U K Š M O L Y GI S

62

69 800

51394038 E L E K T RI N Ė K R O S NELĖ K O R- 6 6 4 B B • Mec ha ni nis valdy mas • Dvigubas durelių stiklas • Neli mpa nti vidaus da nga. • Darbi nė te mperatūra – 90 –230 °C. • 5 fu nkcijos, 60 mi n. laik matis • Apsauga nuo perkaiti mo

2200 1, 7

9

1 v nt.

20

350

l

TAL PA

1500

28

79

W

1 9, 9 9 €

G A LI N G U M A S

1800

l

51394025 L Y GI N T U V A S D B 3 7 0 3 • Nerūdija nčiojo plie no pagri ndas • Nuolati nis garų srautas – 20 g/ mi n • Kalkių šali ni mo siste ma. • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

99

51084582 S T- H P 0 1 • Kaitvietės skers muo – 18,8 c m • Gali ngu mas  – 1500  W

12

99

51314768 L Y GI N T U V A S F V 1 5 4 2 • Kera mi nis pagri ndas • Nuolati nis garų srautas – 25 g/ mi n. • Stiprus garų srautas  – 100 g/ mi n. • Kalkių šali ni mo siste ma

G A LI N G U M A S

250 50579728 E L E K T RI N Ė B U L VI Ų T RI N T U V Ė • Greitai paruošia mi cepeli nų tarkiai • S mulkaus ir sta mbaus tarkavi mo metali niai ti nkleliai • Našu mas – iki 80 kg/ mi n.

56

99

99

9

W

W

64

ml

51318490 PL A U K Ų F O R M A VI M O Ž N Y PLĖ S HC3660 • Didžiausia te mperatūra – 190°C • Jo nizavi mo fu nkcija • Kera mi nė plokštelių da nga pade ngta tur mali nu • Įkaiti mo laikas  – 180 sek.

9

99

VA N DE NS TAL PA

G A LI N G U M A S

600

ml

51318488 PL A U K Ų F O R M A VI M O ŠUK OS HAS3659 • 1 te mperatūros ir 2 greičio reži mai • 3 a ntgaliai (15 m m ir 25 m m skersme ns apvalūs šepečiai, api mtį didi na ntis šepetys) • Apsauga nuo perkaiti mo

99 W

99

VA N DE NS TAL PA

135

250

W

19 1300

51412280 L Y GI NI M O G A R AI S Į R E N GI N Y S G C363/30 • Nuolati nis garų srautas – 24 g/ mi n. • Įkaiti mo truk mė  – 60  mi n. • Nereikia lygi ni mo le ntos • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

2200

11

99

G A LI N G U M A S

W

G A LI N G U M A S

99

2000

51084591 S T- E S- H P- 0 2 • Kaitviečių skers muo – 18,8 ir 15,5 c m • Gali ngu mas  – 2500  W

19

51318492 PL A U K Ų D ŽI O VI N T U V A S H T 3 6 6 1 • 3 te mperatūros ir 2 greičio reži mai • Šaltas oras • Jo nizavi mo fu nkcija • Apsauga nuo perkaiti mo

15

99

G A LI N G U M A S

P A SI Ū L Y M A S

W

51385970 T RI N T U V A S M S M P 1 0 0 0 • 1 greičio reži mas • Nerūdija nčiojo plie no peiliukai • S pecialios for mos netaška nti galvutė • Patogi ergo no miška ra nke na

53

51173580 P L A U K Ų KI R P T U V A S B HT5640 • Maiti ni mas – iš ti nklo arba aku muliatoriaus • Įkrovos truk mė  – 12 val. • Veiki mo truk mė  – 60  mi n. • 4 fu nkcijos: plaukų kirpi mo, barzdos kirpi mo, skuti mo, nosies ir ausų plaukų kirpi mo • Gali ma plauti va nde niu

G A LI N G U M A S

G A LI N G U M A S

E L E K T RI N Ė S VI R Y K L Ė S • Apsauga nuo perkaiti mo

l

99

TAL PA

W

T OP

W

TAL PA

51236303 VI R D U L Y S W K 3 4 4 5 • Auto mati nis išsiju ngi mas • Apsauga nuo perkaiti mo • Nuovirų filtras • Va nde ns lygio matuoklė

G A LI N G U M A S

51195700 MI K R O B A N G Ų K R O S NELĖ R 2 0 0 • Mec ha ni nis valdy mas, 5 gali ngu mo lygiai, laik matis • Be kepi ntuvo, vidaus apšvieti mas • D urelių atidary mo mygtukas

G A LI N G U M A S

dB

9

W

99

VA N DE NS TAL PA

0, 7

99

l

51038994 SI U VI M O M A ŠI N A T R A DI TI O N 2 2 5 0 • Ti nka pradeda ntiesie ms • Sagos kilpos apsiuvi mas 4 žingsniais, 10 siūlės tipų • Vertikali metali nė šaudyklė • Auto mati nis pėdelės prispaudi mo jėgos reguliavi mas, auto mati nis ritelės priviji mas • Siūlo nukirpi mas, metali nis rė mas

89

99

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut arti s s u d ar o m a 2 4 m ė n. t er mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n or m a – 1 5, 9 0 %, s ut arti e s m o k e sti s – 11, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n dr a m o k ėti n a s u m a – 51 5, 7 6 E ur, m ė n e si o į m o k a – 21, 4 9 E ur. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v erti ni m ą, J u m s m o k a nt pr a di n ę į m o k ą ar p a siri n k u s kit ą s ut arti e s t er mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

35


B UI TI N Ė T E C H NI K A

VI S O M S S T A N D A R T P R E K Ė M S G A LI N G U M A S

2200 TAL PA

1 51170289 V I R D U L Y S S T- F 4 0 8 • Auto mati nis išsiju ngi mas • Apsauga nuo perkaiti mo • Nuovirų filtras • Va nde ns lygio matuoklė • Plastiki nis korpusas

9

200

2150

51335432 V I R D U L Y S F- 6 5 5 A • ST RIX ju ngtis – ilgas virdulio tar navi mo laikas • Nerūdija nčiojo plie no korpusas

60

14

99 W

TAL PA

1, 7

l

99

G A LI N G U M A S

300

W

T OP

l

51162287 PL A KT U V A S CB6050 • Vaisių, daržovių, pie no kokteilia ms ruošti • Patogus buteliukas šviežia m ir sveika m gėri mui

P A SI Ū L Y M A S

12

350

15

16

51231293 D U L KI Ų SI U R B L Y S S T- K P A 1 0 • Ciklo ni nis – nereikia maišelių • D ulkių ri nktuvo talpa  – 2 l • Veiki mo spi ndulys  – 6 m • Gri ndų, kili mų, baldų, plyšių valy mo a ntgaliai

36

99

99

80

39

12

dB

99 900

W

W

T RI U K Š M O L Y GI S

80

43

99

dB

99 G A LI N G U M A S

2 32 0 0W W

W

G A LI N G U M A S

51231295 D U L KI Ų SI U R B L Y S S T- K P A 1 3 • HEPA filtras • D ulkių maišelio talpa – 3 l • Veiki mo spi ndulys  – 7  m • Gri ndų, baldų valy mo a ntgaliai

37

99

W

T RI U K Š M O L Y GI S

G A LI N G U M A S

350

9

51358349 B UI TI N Ė S S V A R ST Y KLĖ S EB9377 • Didžiausias svoris – 150 kg • 33,8 x 32,4 x 3,4 c m

51364685 VI DI N Ė O R Ų ST OTELĖ G P 3 2 0 5 A • Laikrodis • Kale ndorius • Vidaus oro te mperatūra ir drėg mė • Žadi ntuvas • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

900

W

99

99

G A LI N G U M A S

G A LI N G U M A S

51335978 V A F LI N Ė Y D 3 0 8 • 5 širdelės for mos va flia ms ir bly na ms kepti • Nesvyla nti da nga • Te mperatūros reguliavi mas

6

G A LI N G U M A S

99 1000

51358354 VI R T U VI N Ė S S V A R ST Y KLĖ S E K 9 1 5 2 K- F 3 0 8 • Didžiausias svoris – 5 kg, tikslu mas  – 1 g • Auto mati nis išsiju ngi mas • 19,4 x 14 x 1,4 c m • A lygio parduotuvėse

99

51321752 PL A KT U V A S H M 7 3 3 S • 5 greičiai, mo me nti nis veiki mas • 2 plakikliai, 2 mi nky mo kabliai • Nerūdija nčiojo plie no korpusas • Patogi ra nke na

9

51395101 D ŽI O VI N T U V A S S T- D 7 7 0 9 / 3 5 0 • 9 padėklai, 33 c m skers me ns • 7 te mperatūros reži mai 35 – 70 °C • Mec ha ni nis valdy mas • Apsauga nuo perkaiti mo • Efektyvus vaisių, daržovių, žolelių, grybų džiovi ni mas

99

W

51335976 S U M U Š TI NI Ų KEPT U V A S YD205 • 4 trika mpia ms su mušti nia ms • Nesvyla nti da nga

g

TAL PA

0, 6

G A LI N G U M A S

700

W

TAL PA

51151281 K A V A M A L Ė S TC G7020/ X • Malū nėlio tipo • Nerūdija nčiojo plie no korpusas, mali mo i ndas ir peiliukai • Saugos užraktas • Laido skyrelis

l

G A LI N G U M A S

15

G A LI N G U M A S

W

51327068 O R O D R Ė KI N T U V A S S P S- 7 1 8 • Ultragarsi nis • Va nde ns są naudos veiki mo metu – 300  ml/val. • Filtras nuo kalkių • Ra nki nis dulks nos nustaty mas • Auto matiškai išsiju ngia pasibaigus va nde niui

G A LI N G U M A S

360

W

VA N DE NS TAL P Y KL A

5

l

51409290 O R O S A U SI N T U V A S Y D U 2- 2 0 D / 3 • Elektro ni nis valdy mas • Oro srautas – 180 m³/val. • Per parą sure nka 20 l va nde ns • Iki 22 m² patalpai • Darbi nė te mperatūra  – 5 –32 °C • Laik matis, higro metras • Va nde ns lygio i ndikatorius • Triukš mo lygis  – 46 d B • A lygio parduotuvėse

VA N DE NS TAL P Y KL A

3, 5

23

l

99

T OP

P A SI Ū L Y M A S

159


Pi r k i r i nt e r n et u 3 2 ’’

51312934 M O NI T O RI U S SE2216 H • Reakcijos truk mė – 12  ms • Platus žiūrėji mo ka mpas  – 178°/178° • Ryšku mas  – 250 cd/ m2 • V G A, H D MI ju ngtys • Mati nis ekra nas • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

51379258 T E L E VI Z O RI U S 3 2 P H S 4 5 0 3 • Skiria moji geba – 1366 x 768 taškų

94

9 9, 9 9 €

51310192 • 2 TB • A lygio parduotuvėse

7 8, 9 9 €

6 9, 9 9 €

51336279 128 G B

2 9, 9 9 €

4 3 ’’

UT R A H D S M A RT T V

108 c m

P A SI Ū L Y M A S

51410314 T E L E VI Z O RI U S 4 3 H K 6 0 0 0 • Skiria moji geba – 2160 x 3840 taškų. • A lygio parduotuvėse

1 7, 6 7

51220564 • 1 TB • A lygio parduotuvėse

49

99

51398575, 51398576, 51398577 A U SI N Ė S S P O R T P M1062 • Daž nių juosta – 20  – 20000 Hz. • I ntegruotas mikrofo nas • Skirti ngų dydžių a ntgaliai • A lygio parduotuvėse

T OP

P A SI Ū L Y M A S

16

99

51323433, 51323434, 51323435 A U SI N Ė S T 2 9 0 • Daž nių juosta – 20 –20000 Hz • Jautru mas  – 107 d B • I ntegruotas mikrofo nas • 3.5 m m ju ngtis • 3 poros skirti ngų dydžių kaištukų į ausis • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

15

99 1 v nt.

m ė n.

329 51233021 I Š M A NI O JI A P Y R A N K Ė MI B A N D 2 • OLE D ekra nas • Širdies rit mo matuoklis, ži ngs nia matis, kalorijų skaičiuoklė, žadi ntuvas, miego kokybės stebėji mas • BL UET O OT H 4.0 • IP67 atsparu mo va nde niui sta ndartas • Baterijos veiki mo laikas budėji mo reži mu – iki 20 –30 die nų • A lygio parduotuvėse

51335245 32 G B

9

24

99

A T MI N TI E S K O RTELĖ S E V O PLU S • D uo me nų skaity mo sparta – 95 –100 M B/sek. (priklauso nuo talpos) • Įrašy mo sparta  – 20 –90 M B/sek. (priklau• A lygio parduotuvėse so nuo talpos) 51336278 64 G B • Gara ntija  – 10 metų • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje 1 5, 9 9 € 51377452 256 G B

159

99

T OP

I Š O RI NI AI S T A N DI E JI D I S K A I 2. 5 • US B 3.0 ju ngtis, atsargi nės kopijos fu nkcija 51384224 • 4 TB • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

81 c m

21

99 1 v nt.

VI DI N Ė A T MI N TI N Ė

32 GB

51409389, 51409390 TELEF O N A S e ST A R S22 • 2,2“, 176 x 220 taškų TFT-LC D ekra nas • Ryšiai ir duo me nų perdavi mas: BL UET O OT H 2.0, MIC R O US B • Pagri ndi nė ka mera – 0,3 MP • S OS mygtukas, įkrovi mo stotelė • J uodos arba raudo nos spalvos • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

51192121 A U S I N Ė S S E- M 5 3 1 • Apgaubia mosios • 40 m m skers me ns garsiakalbiai • P O WE RF UL B ASS D UCT atkuria gilius ir gali ngus že muosius daž nius • Daž nių juosta – 7  Hz – 40 000 Hz • Jautru mas  – 100 d B/ m W • 3,5 m ilgio laidas • Prideda mas 6,3 m m garso ju nties adapteris • A lygio parduotuvėse

28

99 1 v nt.

T OP

P A SI Ū L Y M A S

29

99

P a v y z d ži ui, s k oli n a nti s 4 0 0 €, k ai s ut arti s s u d ar o m a 2 4 m ė n. t er mi n ui, m eti n ė p al ū k a n ų n or m a – 1 5, 9 0 %, s ut arti e s m o k e sti s – 11, 5 2 %, B V K K M N – 2 8, 9 6 %, b e n dr a m o k ėti n a s u m a – 51 5, 7 6 E ur, m ė n e si o į m o k a – 21, 4 9 E ur. Fi n a n s a vi m o s ąl y g o s g ali k ei sti s atli k u s J ū s ų m o k u m o b ei ri zi k o s v erti ni m ą, J u m s m o k a nt pr a di n ę į m o k ą ar p a siri n k u s kit ą s ut arti e s t er mi n ą b ei į m o k ų m o k ėji m o di e n ą.

37


N U O P A T A RI M O I KI S P R E N DI M O

M ė g a u ki s šil u m a vi s u s m et u s B e si k ei či a nt s e z o n a m s, a n k st y v ą r u d e nį i r v ėl y v ą p a v a s a rį, p at al p ų šil d y m u t e n k a r ū pi nti s p ati e m s. T ai a kt u al u vi si e m s, y p a č m ū s ų v ai k a m s d a r ž eli u o s e i r m o k y kl o s e, k ai d a r n eįj u n gt a s šil d y m a s. D a ž n ai p a sit ai k o, k a d n et i r šil d y m o s e z o n o m et u p at al p o s t e m p e r at ū r a n e si e ki a n o ri m o k o mf o rt o l y gi o. Š alt a s i r d r ė g n a s p at al p ų o r a s g ali t u r ėti n ei gi a m o s įt a k o s s v ei k at ai i r i m u ni n ei si st e m ai. K a d t o b ūt ų i š v e n gt a, si ūl o m e į si g yti J ū s ų p o r ei ki u s atiti n k a ntį šil d yt u v ą. Ši ų p ri et ai s ų d ė k a g ali m a šil d yti p at al p a s, d ži o vi nti d r ė g n u s r ū b u s, s a u si nti o r ą.

P at o g u i r šilt a G r eit a m o r o p a šil d y m ui n u o s a v a m e n a m e, b ut e, bi u r e, d a r ž el yj e a r m o k y kl oj e p ui ki ai ti k s k o n v e k ci ni s, t e r m o v e ntili at o ri ni s a r b a t e p ali ni s šil d yt u v a s. K o n v e k ci ni s šil d yt u v a s u žti k ri n a t ol y g ų i r g r eit ą p at al p o s šil d y m ą. Šil d y m o p ri n ci p a s r e mi a si o r o ci r k uli a cij a p e r k aiti ni m o el e m e nt ą. Š alt a s o r a s p at e n k a į šil d yt u v ą p r o a p a či oj e e s a n či ą a n g ą, p e r ei n a p e r šil d y m o el e m e nt ą i r i š ei n a p r o a n g ą šil d yt u v o vi r š uj e. K a d a n gi š alt a s o r a s y r a s u n k e s ni s u ž šilt ą, ji s n u s ė d a k a m b a ri o

a p a či oj e i r v ėl p at e n k a į šil d yt u v ą. T o k s p r o c es a s k a rt oj a si, k ol k a m b a r y s į š yl a i ki n u st at yt o s t e m p e r at ū r o s. K o n v e k ci ni s šil d yt u v a s n e s a u sin a o r o, n eį k ai st a j o p a vi r ši u s, t o d ėl y r a s a u g u s n a u d oti p at al p o s e, k u ri o s e y r a v ai k ų. T e r m o v e ntili at o ri ni o šil d yt u v o v e ntili at o ri u s į i š o r ę s kl ei d ži a s pi r al ė s s u šil d yt ą o r ą. K a r št ą o r ą p u či a nti s šil d yt u v a s s u šil d y s n e ti k n a m u s, b et i r s u m a ži n s d r ė g m ę p at al p oj e. T ai p ui k u s p a si ri n ki m a s, k ai n e di d eli a m pl ot ui (i ki 2 0 m 2 ) r ei ki a p a pil d o m o s šil u m o s.

G A LI N G U M A S

2

G A LI N G U M A S

1, 5

kW

51149805 E L E K T RI NI S R A DI A T O RI U S E C H / A G 2- 2 0 0 0 E F • Elektro ni nis valdy mas • Skystųjų kristalų ekra nas • 2 gali ngu mo lygiai • Oro filtravi mo siste ma • Apsauga nuo užšali mo ir perkaiti mo

79

T OP

P A SI Ū L Y M A S

29

G A LI N G U M A S

1 51210735 K O N V E K CI NI S R A DI A T O RI U S P H 8 0- 1 0 0 0 • Reguliuoja mas ter mostatas • Apsauga nuo perkaiti mo • Apšildo iki 10 m 2 plotą • 50 x 15 x 52 c m

38

99

2, 2 51149781 T E P A LI NI S R A DI A T O RI U S E O H / M- 4 2 2 1 • 3 gali ngu mo lygiai • Ekologiška alyva • Apsauga nuo užšali mo ir perkaiti mo • Auto mati nis išsiju ngi mas nuvirtus • Mec ha ni nis ter mostatas • Dides nis atsparu mas s mūgia ms • Apšildo iki 22 m 2 patalpą • 56 x 11,6 x 62 c m • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

99

69

G A LI N G U M A S

1, 5

kW

51210677 P U ČI A M A SI S K E R A MI NI S Š I L D Y T U V A S P T C- 9 0 3 • Reguliuoja mas ter mostatas • Pučia mas vėsus, šiltas, karštas oras • Apsauga nuo perkaiti mo • A lygio parduotuvėse

29

G A LI N G U M A S

kW

51327123 Š I L D Y T U V A S E F H / C- 5 1 2 5 • Ter mostatas • 2 gali ngu mo lygiai • Apsauga nuo perkaiti mo • Apšildo iki 20 m² patalpą • A lygio parduotuvėse

99

T e p ali ni s r a di at o ri u s p ui ki ai s u b al a n s u o s o r o s ąl y g a s d r ė g n oj e, v ė si oj e p at al p oj e ( p a v y z d ži ui, k o ri d o ri uj e, k u r ži e m ą p ri n e š a m a s ni e g o i r n u o d r ė g m ė s r a s oj a l a n g ai a r g ali at si r a sti p el ė si s). Įj u n gt a s į el e kt r o s li z d ą el e kt r o s e n e r gij ą n a u d oj a ti k t ol, k ol t e p al a s r a di at o ri a u s vi d uj e s u š yl a. P o t o r a di at o ri u s v ė st a ati d u o d a m a s šil u m ą į i š o r ę. T oki u b ū d u t a u p o m a e n e r gij a. T e p ali ni s r a di at o ri u s s u d a r yt a s i š s e k cij ų – k u o j ų d a u gi a u, t u o l a bi a u šil d o. T a m ti k r u o s e m o d eli u o s e y r a i nt e g r u ot a s t e r m o st at a s, d ėl k u ri o, p at al p ai p ri šil u s i ki n u st at yt o s t e m p e r at ū r o s, r a di at o ri u s i š sij u n g s, o t e m p e r at ū r ai n u k rit u s ž e mi a u  – v ėl į sij u n g s. D a r vi e n a s j o p ri v al u m a s  – k ai p i r k o n v e k ci ni ai šil d yt u v ai, t e p ali ni s r a di at o ri u s n e s kl ei d ži a t ri u k š m o, t o d ėl šil d yti s g alit e i r di e n ą, i r n a ktį.

99 G A LI N G U M A S

2

kW

51210776 T E P A LI NI S R A D I A T O R I U S O R 1 5- 9 • 3 gali ngu mo lygiai • 9 sekcijų • Apsauga nuo užšali mo ir perkaiti mo • Apšildo iki 20 m 2 patalpą • 45 x 16 x 66 c m

15

99

kW

35

99

kW


Pi r k i r i nt e r n et u G A LI N G U M A S

Di r b kit e k o mf o rti š k ai

J a u ki e m s, šilti e m s r u d e n s i r ži e m o s v a k a r a m s

D uji ni s šil d yt u v a s – ef e kt y v u s p ri et ai s a s g r eit a m di d eli ų p at al p ų į šil d y m ui, k u rį g e ri a u si a n a u d oti at vi r u o s e a r g e r ai v ė di n a m u o s e ( 1- 2 k a rt u s p e r v al a n d ą) pl ot u o s e, p a v y z d ži ui ū ki o p a s ki rti e s e r d v ė s e, s a n d ėli u o s e, st at y b ų ai k št el ė s e a r g a m y kl o s e.

Š alt oj o s e z o n o m et u v e rt a t u r ėti i nf r a r a u d o n ųj ų s pi n d uli ų šil d yt u v ą – t ai e n e r gij ą t a u p a nti s, n e s a u si n a nti s o r o i r e k ol o gi š k ą šil u m ą s kl eid ži a nti s p ri et ai s a s. P al y gi nti s u kit ai s šil d y m o ti p ai s, i nf r a r a u d o n ai si ai s s pi n d uli ai s v ei ki a nti si st e m a s u n a u d oj a a pi e 3 0 % m a ži a u e n e r gij o s. T ai p y r a t o d ėl, k a d ši s šil d yt u v a s šil u m ą s kl ei d ži a n e į o r ą, o į e r d v ėj e e s a n či u s o bj e kt u s i r ž m o n e s, k u ri e į šil ę p r a d e d a s pi n d uli u oti šil u m ą į a pli n k ą. K a d a n gi v ėj a s n et u ri įt a k o s i nf r a r a u d o n ųj ų s pi n d uli ų b a n g o m s, šil d yt u v a s ti n k a i r at vi r o m s e r d v ė m s, p a v y z d ži ui t e r a s ai, b al k o n ui.

El e kt ri ni s šil d yt u v a s ( k al o rif e ri s) ti n k a di d eli ų p at al p ų, t ai p p at r ū si o a r g a r a ž o o r o p a šil d y m ui. Ši s p ri et ai s a s v ei ki a g r eit ai i r s a u gi ai, n e n a u d oj a d e g u o ni e s, n e s kl ei d ži a d ū m ų a r kit ų k v a p ų. K al orif e rį iti n p a p r a st a n a u d oti, n e s d a u g u m a m o d eli ų y r a m o bil ū s, t o d ėl n e r ei ki a j o ki ų p a pil d o m ų m o nt a vi m o d a r b ų. G A LI N G U M A S

4, 1 51065441 D U JI NI S ŠI L D Y T U V A S P O- E 0 3 • Kuro są naudos – 0,11 – 0,29 kg/val. • Apsaugos siste ma, išju ngia nti dujų tieki mą (pasvirus, užgesus lieps nai, su mažėjus deguo nies lygiui) • 75,5 x 46 x 40 c m • A lygio parduotuvėse

0, 8

G A LI N G U M A S

2

kW

51327406 I NF R A R A U D O N ŲJ Ų S PI N D U LI Ų ŠI L D Y T U V A S H C H- 2 0 0 0 D I V • 3 gali ngu mo lygiai • Gra ndi nėle valdo mas ju ngiklis • 3 kaiti ni mo ele me ntai • Apšildo iki 20 m 2 patalpą

49

29

kW

51210743 I NF R A R A U D O N ŲJ Ų S PI N D U LI Ų ŠI L D Y T U V A S R H 0 4 S • 2 kaiti ni mo le mpos • Apšildo iki 8 m 2 plotą • 36,5 x 29 x 12 c m

9

99 G A LI N G U M A S

12

kW

51331373 K A L O RI F E RI S I F J 0 3- 4 0 0 E • 3 gali ngu mo lygiai • Apšildo iki – 90 m² plotą • 39,3 x 55 x 37,6 c m • A lygio parduotuvėse

51327410 S T O V A S ŠI L D Y T U V UI H C H- 2 0 0 0 D • HC H-2000 DI V šildytuvą patogu naudoti terasoje su šiuo stovu • Aukštis – 1,8 m • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

75 M A Ž ME NI NĖ P RE K Y B A: A LY GI O P A R D U OT U VĖS: **K A U NE: Isla ndijos pl. 32 (prekybos ir laisvalaikio ce ntras ME G A). Darbo laikas: I- VI 8 - 21 val.; VII 9 - 21 val. „STAT Y B Ų D U O N A“: I- VI 8 - 21 val.; VII 9 - 21 val. Draugystės g. 8 C. Darbo laikas: I - V 8 - 21 val., VI 8 - 20 val., VII 9 - 18 val.; Jo navos g. 62. Darbo laikas: I - V 8 - 19 val., VI 8 -17 val., VII 9-16 val. Veiverių g. 148. Darbo laikas: I - V 8 - 20 val., VI 8 - 18 val., VII 8 - 18 val. **VIL NI UJE: P. Lukšio g. 34. Darbo laikas: I- V 7.30 - 21.30 val., VI 8 - 20 val., VII 9 -18 val.; Uk mergės g. 244. Darbolaikas: I- V 7.30 - 21.30 val., VI 8 - 20 val., VII 9 - 18 val. Vikingų g. 3 A. Darbolaikas:I-VI 8 - 21 val., VII 9 - 21 val.; **KL AIPĖ D OJE: Šilutės pl. 35 A *ALYT UJE: Statybi ni nkų g. 71 A/Likiškėlių g. 72 *D R US KI NI N K U OSE: M. K. Čiurlio nio g. 111 *M AŽEI KI U OSE: Tirkšlių g. 5 E *PA NE VĖŽ YJE: Darbo a. 7, tel. (8 45) 50 66 00 **ŠI A ULI U OSE: Pra mo nės g. 6 *ŠIL UTĖJE: Pra mo nės g. 5 „STAT Y B Ų D U O N A“ *TELŠI U OSE: Luokės g. 76-2 *U K ME R GĖJE: Kau no g. 120 B, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“

*UTE N OJE: J. Basa navičiaus g. 52 „STAT Y B Ų D U O N A“, J. Basa navičiaus g. 122 *BI RŽ U OSE: Rotušės g. 24 A *ELE KT RĖ N U OSE: Draugystės g. 13 *K AIŠI A D O RYSE: Gedi mi no g. 116 *P RIE N U OSE: Vytauto g. 41, Vytauto g. 45 *R O KIŠ KI O R .: Parokiškės k. *Z A R AS U OSE: Sava norių g. 18

99

D uji ni u l a u k o šil d yt u v u – t ai g ali n g a s, šil u m o s i r j a u k u m o s ut ei ki a nti s į r e n gi n y s. J ū s ų s a u g um ui i r p at o g u m ui šil d yt u v e į m o nt u ot a s el e kt rini s d a gti s, t ai p p at y r a g ali m y b ė r e g uli u oti šil um o s i nt e n s y v u m ą p a g al p o r ei kį. V ė st a nt o r a m s i r t oli a u g al ė sit e l ei sti l ai k ą g r y n a m e o r e.

G A LI N G U M A S

9

kW

kW

51147450 D U JI NI S L A U K O ŠI L D Y T U V A S • Kuras: buta no, propa no dujos, LP G • Są naudos – 450 –870 g/val. • Aukštis  – 2,24 m • Kau ne, Vil niuje ir Klaipėdoje

19

TA U R A GĖJE: Gedi mi no g. 44 „STAT Y B Ų D U O N A“ T R A K U OSE: Vytauto g. 60 VA RĖ N OJE: J. Basa navičiaus g. 48, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ VIL K AVIŠ KYJE: S. Dauka nto g. 31 „STAT Y B Ų D U O N A“ GELG A U DIŠ KYJE: Taikos g. 66 I G N ALI N OJE: Šve nčio nių g. 33, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ JIEZ NE: Vytauto g. 34. J U R B A R KE: S. Dauka nto g. 1 A K ALVA RIJ OJE: S. Dariaus ir S. Girė no g. 23 F LY GI O P A R D U OT U VĖS: K AZL Ų R Ū D OJE: Skvero g. 8 G A R GŽ D U OSE: Klaipėdos g. 9 KY B A RT U OSE: Vištyčio g. 40, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ J O N AV OJE: Prezide nto g. 4 A, Ra mby no g. 25, te n pat ir K RE KE N AV OJE: Birutės a. 8 „STAT Y B Ų D U O N A“ K RETI N G OJE: Kreti ngos V K, Rotušės g. 13/ Birutės g. 2 J O NIŠ KYJE: Vil niaus g. 40, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ K U RŠĖ N U OSE: L. Ivi nskio a. 1 KEL MĖJE: V. Putvi nskio g. 35 A, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“; L AZ DIJ U OSE: Sodų g. 12, Sei nų g. 15 B (statybi nės medžiagos) Vytauto Didžiojo g. 49 N A UJ OJ OJE A K ME NĖJE: L. Petravičiaus a. 1 KĖ D AI NI U OSE: J. Basa navičiaus g. 91 C, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ NE ME NČI NĖJE: Lauko g. 10 K UPIŠ KYJE: A. Purė no g. 5 PA GĖ GI U OSE: Vil niaus g. 30 A PA K R U OJYJE: Statybi ni nkų g. 2; „STAT Y B Ų D U O N A“, M A RIJ A MP OLĖJE: Stoties g. 47 Statybi ni nkų g. 6 B PAL A N G OJE: Druski ni nkų g. 13 A PL U N GĖJE: S. Dariaus ir S. Girė no g. 30, te n pat ir „STAT Y B Ų D U O N A“ PAS VALYJE: Taikos g. 20, Mūšos g. 6 B (statybi nės medžiagos) R ASEI NI U OSE: D ubysos g. 4 „STAT Y B Ų D U O N A“, Mairo nio g. 15 R A D VILIŠ KYJE: Gedi mi no g. 32 „STAT Y B Ų D U O N A“, Rad mės g. 10 RIETAVE: Kvėdar nos g. 1 Š A KI U OSE: Vasario 16- osios g. 3, Kęstučio g. 44 S K U O DE: S. Dariaus ir S. Girė no g. 2/ Vytauto g. 7, A NY KŠČI U OSE: Taikos g. 25

99

169

Statybi ni nkų g. 11 (statybi nės medžiagos) Š ALČI NI N K U OSE: Vil niaus g. 95, Vil niaus g. 4 ŠE D U V OJE: Laisvės a. 20 ŠIL ALĖJE: Nepriklauso mybės g. 13 A „STAT Y B Ų D U O N A“, Šolių g. 10 ŠI R VI NT OSE: Vil niaus g. 79 VIL NI UJE: Metalo g. 2 (išskyrus buiti nę, vaizdo bei garso tec h niką), te n pat ir statybi nių medžiagų sa ndėlis DI D ME NI NĖ P RE K Y B A ( d ar b o l ai k as I- V 8- 1 6. 3 0 v al.): K A U NE: Draugystės g. 8 C, „ ME G A“, Isla ndijos pl. 32, Jo navos g. 62, Veiverių g. 148 VIL NI UJE: „ B A N GI NIS“, P. Lukšio g. 34, Uk mergės g. 244 KL AIPĖ D OJE: „ B A N GI NIS“, Šilutės pl. 35 ŠI A ULI U OSE: Pra mo nės g. 6 ALYT UJE: Statybi ni nkų g. 71 A, Likiškėlių g. 72 ELE KT RĖ N U OSE: Draugystės g. 13 K AIŠI A D O RYSE: Gedi mi no g. 116 M AŽEI KI U OSE: Tirkšlių g. 5 E D R US KI NI N K U OSE: M. K. Čiurlio nio g. 111 PA NE VĖŽ YJE: Darbo a. 7 P RIE N U OSE: Vytauto g. 41/45 R O KIŠ KI O R.: Parokiškės k. Z A R ASU OSE: Sava norių g. 18 TELŠI U OSE: Luokės g. 76-2

K LI E N T Ų A P T A R N A VI M O C E N T R A S 8 7 0 0 1 1 1 1 9 ( 7 – 2 2 V A L.)

U K ME R GĖJE: Kau no g. 120 B UTE N OJE: J. Basa navičiaus g. 52

MŪSŲ L EI DI NI AI

Leidinyje pateiktos 2019 m. spalio 10 d. kainos eurais. Prekių šio mis kaino mis kiekis ribotas. Jei šia me leidinyje pateikta kaina ar kita infor macija nesuta mpa su esančia parduotuvėje, prašo me leidinio kainą ir kitą infor maciją laikyti maketavimo klaida. Braukta kaina yra mažiausia kaina už fi ksuota Kauno parduotuvių kainoženkliuose 20 dienų laikotarpiu iki akcijos pradžios. Leidi nyje skelbia mų akcijų nuolaidos taiko mos nuo maž me ni nių kai nų. Nuolaidos netaiko mos gelto nu ir žaliu kai nože nkliais pažy mėto ms prekė ms. Daugelį prekių galite įsigyti ir w w w.senukai.lt , tačiau nuolaidos ir kai nos gali skirtis nuo parduotuvėse taiko mų nuolaidųir kai nų. ** Didžiausią asorti me ntą rasite tik didžiuosiuose prekybos ce ntruose. Jei prekės ner a d ote p ar d u ot uvėje, j ą g alite užsis akyti. Akcija vyksta iki 2019 m. spalio 28 d. Infor macinis rekla minis leidinys. ISS N 1392-6918. Leidėjas U A B „Kesko Senukai Lithuania”, Islandijos pl. 32 B, 51500 Kaunas.

N u ol ai d o s, pri e k uri ų n ur o d yt a k ort el ė M Y LI MI A U SI A, g ali oj a s u S E N U K Ų l oj al u m o k ort el e ar b a n ki n e k ort el e S E B M Y LI MI A U SI A M A S T E R C A R D. D a u gi a u w w w. s e n u k ai.lt . N u ol ai d a n et ai k o m a g elt o n u ir ž ali u k ai n o ž e n kli ai s p a ž y m ėt o m s pr e k ė m s.

39


Paga minta Vokietijoje

- 4 0%

KI LI M A M S I R D U R Ų i ki KI LI M Ė LI A M S A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

D A U G E LI UI P V C ( L I N O L E U M U I), KI LI MI NI Ų D A N G Ų I R KI LI MI NI Ų T A K Ų A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

V O NI O M S A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

- 3 5%

- 3 0%

D A U G E LI UI L A MI N A T Ų A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

D A U G E LI UI P V C I R M D F D AI L Y L E N ČI Ų A k cij a v y k st a i ki l a p k ri či o 1 2 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

D A U G E LI UI P L Y T E LI Ų A k cij a v y k st a i ki s p ali o 2 8 d. i r w w w. s e n u k ai.lt

N u ol ai d o s t ai k o m o s n u o m a ž m e ni ni ų k ai n ų. N u ol ai d o s n e s u m u oj a m o s. N u ol ai d o s n et ai k o m o s g elt o n u i r ž ali u k ai n o ž e n kli u p a ž y m ėt o m s p r e k ė m s.

- 4 0%

- 3 0%

- 3 0%

Profile for reklaminiai leidiniai

SENUKAI  

20191010 - 28

SENUKAI  

20191010 - 28

Advertisement