Page 1

Özel Müşteriyle Sözleşme (CFD‘ler) Müşterinin Bilgileri

İsim

Soyadı

Doğum Tarihi

Pasaport N°

Adres

Milliyet 1 GİRİŞ

İşbu Anlaşma, İngilizce versiyon ve İspanyolca versiyon arasında herhangi bir ihtilaf olduğunda, İngilizce versiyona tabi olacaktır. Periyodik düzeltmeleriyle, Ek(ler) ve ekli belgelerle birlikte işbu sözleşme (işbu “Anlaşma”) sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin hükümlerini teşkil eder. Lütfen dikkatle okuyunuz ve anlamadığınız bir şey olduğunda mümkün olur olmaz bize bildiriniz. Anlaşmayı imzalarken, şirketimizin birden fazla hizmetinden faydalanmak istediğinizi teyit eder ve Anlaşmanın koşullarını kabul edersiniz. Siz bir tarafta ve bizim tarafımızdan seçilen çeşitli kurumlar arasındaki işletme ve yatırım projelerinin konsolidasyon sürecinde verilen tüm bilgilerin gerçek olduğunu beyan ediyorsunuz. İşbu Anlaşmada, bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil kelimeler çoğul olanları ve çoğul olanlar da tekil olanları kapsayacaktır; belli bir cinsiyetteki kelimeler tüm cinsiyetleri kapsayacak; “kişi” ifadesi hem özel hem de tüzel kişileri ifade edecektir; ve başlıklar da sadece kolaylık için verilmiştir ve paragrafların içeriklerinin tercümesini etkilemeyecektir.

1


2 HİZMETLER (1) İşbu Sözleşme sizinle gerçekleştirdiğimiz tüm Faaliyetler ve mevcut Sözleşmenin onay zamanında ya da sonrasında geçerli ya da derdest olan sizinle bizim aramızda yapılan tüm Faaliyet idare edecek temel şartları tespit eder. Aksi kabul edilmedikçe, size vermeye karar verdiğimiz herhangi bir diğer hizmete ilişkin bizimle başka bir Sözleşme yapmalısınız. Bir müşteri olarak, OTC (Tezgahüstü) piyasada CFD’lerin (Contracts for Difference) alım ve/veya satış işlemlerini yağmak için bizde bir yatırım hesabı açılışını kiralıyorsunuz. Ticari hizmet CFD, yüksek düzeyde riski destekler ve başlangıç demenizi aşan zararlara neden olabilir. Ticari hizmetimiz, tüm insanlar için uygun değildir. Genel Risk Uyarı bölümünde, ticari hizmet CFD’mizle ilişkili risklerin komple bir açıklaması okunabilir ve bizimle bu Sözleşmeyi gerçekleştirmeden önce bu riskleri tümüyle anladığınızdan emin olmalısınız. (2) Sözleşme Bilgilerinin ancak yönlendirme amaçlı olarak verildiklerini ve bir İşlemi açmanız ya da kapamanız anında yanlış olmalarının ihtimal dahilinde olduğunu kabul etmektesiniz. Sözleşmeyle elde edilen geçerli bilgiler, zaman zaman güncellenebilecek web sitelerimizde açıklayacağımız olacaktır. (3) Adınıza, bir vekil olarak değil ana hesap sahibi olarak hareket edeceğiz. Bizimle her bir İşlemi kimliği tanımlanmamış bir üçüncü tarafın vekili olarak değil ana hesap sahibi olarak gerçekleştireceksiniz. Bu, aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, size her açıdan müşterimiz olarak muamele edeceğimiz ve bizimle ister direkt olarak ister bir vekil vasıtasıyla işlem yapın gerçekleştirdiğiniz tüm işlemlere ilişkin tüm kalıcı yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinden direkt ve şahsen sorumlu olacaksınız. Bir üçüncü tarafla müşterek ya da onu temsilen hareket ettiğinizde –aksi yazılı olarak özellikle kabul edilmedikçe- bu kimsenin kimliğini bize bildirmeniz hususuna bakılmaksızın bu kimseyi direkt müşteri olarak kabul etmeyeceğiz ve bu kimseye karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmeyeceğiz. (4) İşbu Sözleşmede aksi kabul edilmedikçe, aşağıdakileri yapmakla yükümlü değiliz: (a) Sizin için belli bir İşlemin önerilir olduğuna ikna edilmeniz; (b) Herhangi bir İşlemin durumunu bildirmek ya da bu hususta tavsiye vermek; Tümüyle bizim takdirimizde olmak üzere, siz ya da vekilinizin özellikle o İşlemin ilgili olduğu prosedür ve riskler ve riskleri indirme yöntemlerine ilişkin bilgi istediği herhangi bir İşleme ilişkin size bilgi verebileceğiz. Ancak, bu bilgileri –verilmesi halinde- size bildirmek için herhangi bir yükümlülük üstlenmiyoruz; bu yatırımlar hakkında bir tavsiye teşkil etmeyecektir. Sizinle bizim aramızdaki hizmetlerin formatının “sadece icra” olmasına bakılmaksızın, bizim tarafımızdan tutulan her broker herhangi bir enstrümana ilişkin kendi düşüncesini ifade eder (talebinize cevaben ya da başka bir sebeple), bunun bu görüşe güvenmenin makul olmadığını ve bu görüşe güvenme hakkınızın olmadığını ve bunun yatırımlar hakkında bir tavsiye olarak kabul edilmeyeceğini kabul ediyorsunuz. (5) “Sadece icra” hizmetleri formatına göre görüşmelere ilişkin, bizde İşlem açmak ve kapamak ya da açmak ya da kapamaktan kaçınmak için kendi kriterinize güvendiğinizi kabul ediyor ve “sadece icra” formatlarına göre verilen hizmetlere ve tavsiyeye ilişkin bizim tarafımızdan verilen bir tavsiyeden herhangi bir hata ya da yanlış bilgiler ya da zamanında bilgi ya da tavsiye vermememiz nedeniyle yüklendiğiniz ya da maruz kaldığınız zararlar (sadece beyan amaçları için sizin tarafınızdan tahmine 2


dilen avantajların eksikliğinde kaynaklanan zararlar ya da fırsat kaybı ya da kaçırılan kar dahil), maliyetler, giderler ya da tazminatlar için sadece bizimle yapılan İşlemlerinizin herhangi birine ilişkin yalnızca beyan, bilgi ya da tavsiye amacıyla herhangi bir dolaylı ya da sonuç sorumluluk üstlenmeyeceğimizi kabul ediyorsunuz. Herhangi bir şartta bir İşleme ilişkin herhangi bir eylemi tavsiye ya da salık vermediğimizi, bunun İşleme ilişkin bu eylemi gerçekleştirmemek için (ya da bir başka eylemi) tavsiye verdiğimizi göstermediğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. İşbu Sözleşmedeki tespit edilmiş spesifik şartlarda herhangi bir İşlemi geçersiz kılma ya kapama hakkımıza tabi olmak suretiyle, sizi tarafından bu yanlış ya da hatadan sonra herhangi bir açık İşlemin sizin için bizim için olduğu gibi her açıdan olabildiğince geçerli kalmaya devam edecektir. Genel ifadeyle, size icra hizmetlerine ilişkin olan dışında herhangi bir tavsiye çeşidi vermeyeceğiz. Sizin için ya da sizinle işlem gerçekleştirirken, bunları kabul etmemiz ya da bunların sizin için tavsiye edilebilir olmasına bakılmaksızın bunları tavsiye ettiğimiz anlaşılmayacaktır. Belirtilen devrin yerine getirilmesi için, müstakbel hedeflere erişmeye yardım etmek için diğer üçüncü taraf şirketlerle bağımsız olarak irtibat kurabileceğiz. 3 GİZLİLİK İşbu sözleşmenin geliştirilmesinde tarafların her biri direkt ya da dolaylı olarak diğeri tarafından (bunlarla sınırlı olmaksızın) müşterilerin, vekiller, brokerlar, satıcılar, finansmancıların kimlikleri, adres ve/veya telefon numaraları, fikri mülkiyet, gelecekte “gizli kaynaklar” ve/veya banka hesapları, katılımcı işlem kodları, bankalar, organizasyonlar (dahil) şu andan itibaren “Gizli gizli bilgiler olarak anılacak olan zamanla diğer tarafın çok yüksek maliyet, gider ve çabayla edindiği bilgileri alacaktır Bu nedenle, bunlarla sınırlı olmamak üzere taraflar tarafından “gizli kaynak” ve “gizli bilgi” olarak adlandırılanları içeren tüm bilgilerin gizli olduğunu ve bu nedenle, bu bilgilere katkıda bulunan taraf tarafından münhasır mal olarak kabul edileceklerini tespit ediyoruz. Tarafların hiç biri (bunlarla sınırlı olma üzere direkt ya da dolaylı olarak tüm vekil, çalışan, bağlı ortaklık, ve/veya temsilciler ya da bunlardan herhangi biri), her bir özel vakada yazılı olarak verilmesi gereken açık izni ile ya da o taraf vasıtasıyla olması hariç, direkt ya da dolaylı olarak banka ya da finansal işlem konularına ilişkin diğerinin bir “gizli kaynağı” ile direkt ya da dolaylı irtibat kuramaz ya da diğer tarafların “gizli kaynağı” ile sözleşme ya da müzakere yapabilir ya da diğer tarafların “gizli bilgilerini” kullanamaz. Taraflar ya da bağlı ortaklıklar o tarafın yazılı izni olmaksızın diğer tarafa tanıştırılmış/ sunulmuş olan şirketler, çalışanlar, hissedarlar, gerçek kişiler, bankalar, tröstler yad a kredi kurumlarıyla herhangi bir irtibat kuramaz ya da bunlarla işlem yapamaz ya da bunlarla herhangi bir işleme herhangi bir şekilde girişemezler. Bu mutabakatın herhangi bir ihlali bir ihlal testi kabul edilecek ve ihlalci taraf diğer tarafın maruz kaldığı zarar ve hasarlar için sorumlu olacaktır. Taraflar, direk olarak ya da herhangi bir vekil, çalışan, bağlı ortaklık ve /veya temsilci vasıtasıyla dolaylı olarak taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi sırasında edinilmiş ya da edinilebilecek “gizli bilgileri” herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağını ya d açıklanmasına neden olmayacağını kabul ederler, bu bilgiler gizli kalacak ve gizli olarak kabul edilecektir. 3


Taraflar, ayrıca, işbu anlaşmanın herhangi bir ihlali durumunda ihlalci ve/veya temerrütten sorumlu tarafın diğerine aşağıdaki şeyleri ödemek zorunda olacaklarını kabul etmektedir: (a) Varsa, burada kabul edilen gizliliğin ihlalinden kaçınmamaktan kaynaklanan zararlar artı (b) Bu anlaşmanın ihlaline ilişkin olarak ihlalden zarar gören tarafın maruz kaldığı tüm zarar ve/veya hasarlar artı (c) İşbu anlaşmanın ihlali nedeniyle ortaya çıkan bir ihtilafı (davayı) çözümlemek için hukuki takibata ilişkin ortaya çıkan tüm makul giderler artı (d) Tüm ilgili makul avukat ücreti tutarları. 4 RİSK FARKINDALIĞI Müşteri, işlemler ve tüm ilişkili işlemlerden kaynaklanan riskleri bilmekte ve kabul etmektedir. İşlemleri gerçekleştirmeden önce Müşteri aşağıdakileri anladığını teyit etmektedir: 

İşlemlerin nitelik ve temelleri ve bu işlemlerin pazarı;

Müşterinin bu sonuçlar sonucu kendilerini maruz bıraktığı ekonomik riskin ölçümü (ve finansal faaliyet ve hedefleri, şart ve kaynaklara ilişkin olarak spesifik tecrübesine dayalı olarak müşteri için riskin tavsiye edilebilir nitelikte olup olmadığını tespit etmek)

Bu işlemler için hüküm ve şartlar. Müşteri ayrıca, aşağıdakileri dikkate almalıdır:

Müşteri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakiler dahil gerçekleştirilecek faaliyetlerin hüküm ve şartlarını anlamaktadır: o Bir CFD OTC’nin icra fiyatı, vade tarihi, kısıtlamaları ve oeprasyonların önemli hükümler; o Volatilite, likidite ve diğerleri gibi risk faktörlerini açıklayan tüm hükümler ve o Müşterinin finansal olarak bağlantılı CFD’lerin bir işlemini gerçekleştirme ya da kabule zorlanabileceği şartlar (varsa)

Belli piyasa şartlarında müşteri, doğru fiyata göre değerlendirme yapmak, bir pozisyonu sonlandırmak ya da riske maruziyeti değerlendirmeyi zor ya da imkansız bulabilir. Bu örneğin, işlem için piyasaya ödeme yapılmadığında ya da elektronik telekomünikasyon sistemlerinde arıza olduğunda ya da bir “Mücbir Sebep” durumunda meydana gelir; “zarar kesme” gibi şartlı emirler vermek, zararları, –bu emirleri belli piyasa koşullarında gerçekleştirmek imkansız olabileceğinden- tahmin edilen tutarlarla mutlaka sınırlandırmaz. “Kesme emri” ya da “Zarar kesme emri” verirken, müşteri piyasa şartlarının başlangıçta istenenden farklı bir fiyatta kapatma yapılmasına neden olabileceğini bilmelidir. OTC işlemlerinin fiyat ve nitelikleri tek tek müzakere edildiğinden ve fiyatların alınması için merkezi bir kaynak bulunmadığında, işlemlerinin fiyatlarının belirlenmesinde verimsizlikler bulunmaktadır. Bu nedenle Şirket, fiyatlar ya da 4


şirketin fiyatlarının müşteriye müşteri için mevcut olan en iyi fiyatları her zaman garanti ettiği ya da edeceğini garanti edemez ve etmemektedir. Müşteri, Şirketin, bununla yükümlü olmasa da, daha büyük bir güvenlikle kimliğini tespit etmek amacıyla kişisel veriler talep etme hakkına sahip olduğunu kabul eder. Şirket, kimliği yeterli şekilde tespit edilmemiş bir kimse tarafından gönderilen herhangi bir emir/ emirleri gerçekleştirmeyi reddetmesi neticesi olarak herhangi bir sorumluluk taşımaz.

5 İLETİŞİMLER (1) Herhangi bir zamanda bize adresinizi ve doğru ve güncel bilgileri bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bir başka iletişim formuna karar vermedikçe irtibat bilgileriniz ve adres verilerinizdeki tüm değişikliği yazılı bildirimle derhal bize bildirmelisiniz. (2) Sizinle, telefon, mektup, faks, e-posta ya da mesaj ile iletişim kurabiliriz ve bize herhangi bir zamanda sizi telefonla arayabilmek için müsaade etmektesiniz. Hesap açılış formunda belirtilen elektronik posta adresi, adres, faks, kısa mesaj numarası ya d adresi ya da daha sonra bize bildireceğiniz diğer bir yön ya da numarayı kullanacağız. Aksi belirtilmedikçe, elektronik posta ile uyarıları gönderebileceğimizi kabul etmektesiniz. (3) Her türlü yazışma, belge ve yazılı bildirimler, teyitler, mesajlar ya da hesap ekstrelerinin aşağıdaki durumlarda –aşağıda belirtilen sürelerde- uygun şekilde verileceği kabul edilecektir: (a) Bunların, bize bildirilen son adrese posta ile gönderilmesi durumunda postanın gönderilmesinden sonraki iş günü; (b) Bunların bize bildirilen son adrese tebliğ edilmesi halinde bu adrese teslim edilmesinden hemen sonra; (c) Bunların faks, metin mesajı ya da teleks ile gönderilmeleri halinde bize bildirdiğiniz son faks numarası, mobil telefon ya da telekse iletilmesinden hemen sonra; (d) e-posta ile gönderilmesi durumunda bize bildirilen son e-posta adresine iletilmesinden bir saat sonra; ve (e) Elektronik Ticaret Hizmetimize verilmeleri durumunda verilir verilmez. (4) Web sitemizde periyodik olarak yayınlanan tüm uyarıları tam zamanında okumakla sorumlu olacaksınız. (5) E-posta, internet ya da elektronik araçlarla diğer bir iletişim metoduyla iletişim genel olarak güvenilir de olsa, hiçbir elektronik sistem tamamıyla güvenilir ya da mevcut değildir. Size e-posta, metin mesajı ya da diğer araçlarla mekanik arızalar, yazılım arızaları, bilgisayar ya da telekomünikasyon arızaları ya da diğer elektronik sistem arızalarıyla iletişimdeki gecikme ya da iletişimlerin gönderilememesi herhangi bir şekilde bu iletişim ya da bu iletişimin ilişkili olduğu herhangi bir İşlemi geçersiz kılmayacak ya da buna herhangi bir zarar vermeyecektir. Direkt ya da dolaylı olarak bir e-posta ya da diğer bir elektronik iletişimin alınmasında sizden ya da bizden 5


kaynaklanan herhangi bir problem ya da gecikmeden kaynaklanan herhangi bir zarar ya da hasar için size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmeyiz. Ayrıca, size gönderdiğimiz e-postalar, metin mesajları ve diğer elektronik iletişimlerinin kodlanamayacağı ve bu neden güvenli olamayacaklarını anlar ve kabul edersiniz. Sinyalin yoğunluğunu, internet ya da diğer bir elektronik kitle iletişim aracıyla almanız ya da sapmanız, müşterinin ekipmanının konfigürasyonu ya da bunun bağlantısının güvenilirliğini kontrol edemediğimizden, size, bize, herhangi bir piyasa, herhangi bir kuruluş, tedarikçi ya da sisteme ait olmasında bakılmaksızın, internetten online olarak işlemlerinizi gerçekleştirirken iletim ya da iletişim, sistem ya da bilgisayar tesislerinin arızası ya da hatasından direkt ya da dolaylı olarak ortaya çıkan zarar, tazminat, hasar, maliyet ve –hukuki ücretler dahil- giderlerden sorumlu olmayız. Elektronik sistemde yapılan işlemler interbank piyasasındaki işlemlerden ve diğer işlem sistemlerindeki işlemlerden farklı olabilir. Bu yöntemi kabul ettiğiniz takdirde, donanım ve yazılım hataları dahil, bilgisayar Sistemiyle ilişkili risklere maruz kalacaksınız. Sonuç olarak emirleriniz hatalı olarak işlenebilir ya da gerçekleştirilemeyebilir. Özel şifrelerinizi muhafaza etmek ve üçüncü tarafların işlem platform ya da kolaylıklarına erişememesini sağlamalısınız. Bunlar gayri meşru şekilde kullanıldıklarında bile müşteri şifresi ile yapılan işlemlerle bize karşı sorumlu olacaksınız. (6) Elektronik araçlarla olan tüm iletişimlerin kontrolümüzün dışındaki nedenlerle muhataba ulaşmama ya da geç ulaşma ihtimali riski olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu riski kabul ediyorsunuz ve elektronik araçlarla gönderdiğiniz bir teklif ya da iletişimin mekanik ya da yazılı, bilgisayar, telekomünikasyon ya da diğer elektronik sistem arızalarından kaynaklı olarak bunları almadığımız takdirde ya da geç aldığımız takdirde, bu teklif ya da iletişim ya da ilişkili olduğu İşlemin hiçbir şekilde geçersiz olmayacağı ya da bunlara zarar verilmeyeceğini kabul ediyorsunuz. Herhangi bir nedenle, elektronik araçlarla teklifinizi kabul edemediğimiz takdirde, size bu imkanı bildirmek için gerekli tedbirleri alabilmemiz için telefonla teklifinizi verme alternatifini sunarak size ilave bilgileri teklif etme yetkisine –bunu yapmakla sorumlu olmadan- sahip olacağız. (7) Bunların hatalı oldukları gösterilmeden kayıtlarımızın hizmetlerimize ilişkin bizimle işlemlerinizin kanıtı olacaktır. Kayıtların orijinal olmadıkları, yazılı olmadıkları ya da bir bilgisayardan çıkan belgeler olmaları sebebiyle herhangi bir proseste kayıtlarımıza itiraz edemezsiniz. Talep halinde mutlak takdiri bize ait olmak üzere bizimkilere sahip olabilseniz de şirketimizin kayıtlarınızı tutmasına güvenmeyeceksiniz. ( 8) Sizinle bizim aramızda telefon görüşmelerini kaydetme yetkisine sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bu kayıtlar, kesin ve münhasıran bize ait olacaktır ve bunların aramızda iletişim kanıtı oluşturduklarını kabul ediyorsunuz. 6 TALİMATLAR (1) Sizden bir “Emri” mutlak takdirimizle kabul edebileceğiz. Fiyatımız sizin tarafınızdan belirtilen bir seviyede ya da bunun ötesinde hareket ettiğinde bir İşlemi açmak ya da kapatmak için bir tekliftir. 6


(2) Emirlerimizi kullanırken özellikle aşağıdakileri anlar ve kabul edersiniz: (a) Bu Emirlerin herhangi birinin bize verilmesinden önce bir Emrin çalışma şeklini anlamakla sorumlusunuz ve o Siparişe karşılık gelen hüküm ve Şartları tümüyle anlamadıkça bir Emri vermemekle sorumlusunuz. Emirlerin çalışma şeklinin detayları Sözleşmesel Bilgilerde bulunabilir ya da brokerlarımızdan öğrenilebilir. (b) Kendi mutlak takdirimize göre Emirleri alabileceğiz ya da almayacağız tüm İşlemlerde her türlü Emir mümkün değildir. (3) Bir Emri kabul ettikten ve o Emre ilişkin işlem yapmamızın artık mantıklı olmaması anlamına gelen bir olay meydana geldiğinde o Emri görmezden gelme hakkına sahip olacağız ve size karşı bu hareket sonucu sorumlu olmayacağız. (Bununla yükümlü olmadan) emirleri verme yetkinizi teyit etmek için toplam kriterlerimize göre limitler ve/veya parametreleri tespit etme ve (bunlarla sınırlı olmaksızın) aşağıdakileri ekleme hakkına sahip olacağız. 1. Emirlerin tutarları ve maksimum hacimler üzerinde kontrol. 2. Müşterinin faaliyetlerine toplam risk maruziyeti üzerinde kontrol. 3. Bunlarla sınırlı olmamak üzere bir emir defterinde kayıt oldukları fiyattan piyasa fiyatına görünür şekilde farklı olan bir fiyata göre olan emirler üzerinden kontroller dahil emirlerin verilebileceği fiyatlar üzerinden kontroller 4. Elektronik hizmetler üzerinde kontroller (bunlarla sınırlı olmamak üzere, müşteriden belli emir ya da emirlerin gelmesini sağlayan bir teyit prosedürü dahil) ya da 5. İlgili standarda göre uygulamamız gereken tüm diğer limitler, parametreler ya da kontroller. Emirlerinizi gecikmeksizin gerçekleştirmek için olası imkanlar içinde çaba göstereceğiz ancak kabul ederken bu emri gerçekleştirmenin mümkün olduğunu ya da gerçekleşmenin talimatlarınıza uyarak mümkün olduğunu beyan ya da garanti etmeyiz. Sizin tarafınızdan ya da sizin için (adınıza) talimatlar verildiğinde bunlar bizim açık onayımız olmaksızın iptale dilemez, geri çekilemez ya da değiştirilemez. Kriterimize göre bu nedenle gerçekleşen herhangi bir zarardan sorumlu olmayı ya da verilen bir işlemin herhangi bir talimatını reddedebiliriz. Talimatlarımızın sizin tarafınızdan ya da adınıza verilmesi halinde bunlar iptal edilemez ya da geri çekilemez. Herhangi bir sözleşme ya da sözleşmesel teklife ilişkin gerekli olabilecek kesin bir talimat vermeniz gerekli olacaktır. Kesin talimatlar vermediğiniz takdirde, kendi mutlak kriterlerimize uygun olarak sizin tarafınızdan ödenen çerçevesinde kendi korunmamız ya da sizin korunmanız için alakalı göreceğimiz ilgili tedbirleri alabileceğiz. Sizin ya da bunun için yetkilendirilmiş yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilen verilen talimatlar ya da diğer bir iletişimin sonucu olarak maruz kaldığınız ya da yüklendiğiniz herhangi bir zarar, maliyet, gider ya da sorumluluktan sorumlu olmayacağız. Bize verdiğiniz tüm bilgilerin doğruluğundan tümüyle siz sorumlu olacaksınız.

7


7 ÖDEMELER (1) Zorunlu olan ve sırasıyla Ek I ve Ek II çerçevesinde ödenecek olan Finansal yönelimli ve Sınırlı Risk Primi ödemeleri dışında İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılması gereken tüm ödemeler yazılı ya da sözlü talebimizden sonra hemen zorunludur. Talep edildiklerinde bu ödemeler sizin tarafınızdan yapılacak ve onları toplam değerlerinde alacağız: (a) Talebin herhangi bir günde öğleden önce gerçekleştirilmesi halinde, talebi gerçekleştirdiğimiz günün takip eden iş gününün öğlenini geçmeden; ya da (b) Talebin herhangi bir günde öğleden sonra verilmesi durumunda talebi gerçekleştirdiğimiz sonraki iş gününün öğleden sonra 3’e kadar gerçekleştirilmesi beklenir. (c) Muaccel olan ödemeler (varsa herhangi bir finansal ödeme dahil) bir başka şekli kabul etmedikçe ve bir başka şekli belirtmedikçe Amerikan Doları olarak talep edilecektir. (2) Açık İşlemlerinize ilişkin hesap bakiyenizi azaltacak herhangi bir para tutarını göndermekle yükümlü olmayacağız (cari zarar ve kazançları dikkate alarak). Bu husus ve sonraki Madde saklı kalmak kaydıyla, hesap bakiyenizde buna hak kazanan paralar istediğiniz takdirde size gönderilecektir. Böyle bir talepte bulunmamanız halinde, bu fonları size –bununla yükümlü olmadan- gönderme hakkına sahip olacağız. Aksi kabul edilmedikçe, menşelerinden bağımsız olarak tüm banka pozisyonları için sorumlu olacaksınız. Bu fonlar, kendi takdirimizle uygun göreceğimiz diğer alternatifleri değerlendirebileceğimiz istisnai durumlar hariç bize önceden bildirdiğiniz banka hesabına gönderilecektir. (3) Sizden, önceki Maddeler çerçevesinde ödeme talep etme hakkımıza bakılmaksızın, herhangi bir zamanda, hesaplarınıza ya da adınıza elimizde olan tutarlar ve diğer varlıklarla bir faize sahip olduğumuz ya da katılımınız olabilecek diğer herhangi bir hesaptaki (bir müşterek hesap ya da bir İlişkili Şirketteki hesap dahil) hak kazanılan bakiyeye sahip olduğumuz herhangi bir hesabın (bir müşterek hesap ya da bir İlişkili Şirketteki hesap dahil) borç bakiyesine ilişkin yüklendiğiniz/ maruz kaldığınız zararları tazmin yetkisine sahip olacağız. Borçlanılan zararlar ya da bakiyelerin burada daha önce verilen kontrol edilen tutarları aşması durumunda talep edip etmememize bakılmaksızın derhal bize farkı ödemekle yükümlü olacaksınız. Ayrıca, adınıza elimizde olan tutarları ya da herhangi bir müşterek hesaptaki bakiyeyi hesabınızın eş sahibinin maruz kaldığı zararları tazmin etmek için de yetkilendiriyorsunuz. Ayrıca, bizi, bizdeki hesaplarımızda sahip olduğunuz hesaplarınızda (tüm müşterek hesaplar dahil) sahip olduğunuz herhangi bir İlişkili Şirketimizdeki artı bakiyeli hesabınız/ hesaplarınıza ilişkin yüklendiğiniz zararları tazmin etmek içinde yetkilendiriyorsunuz. (4) Ödemesi ilgili sona erme tarihinde tamamlanmamış olan herhangi bir İşleme ilişkin muaccel tutarlar üzerinden faiz ve hesaplara uygulanan genel sürşarjı (örneğin piyasa verileriyle örnek tarifelerle) ödeyeceksiniz. Faizler, vadenin sona erme tarihinden ödemenin tümünün alındığı tarihe kadar ilgili referans tipimizde periyodik olarak %8’i aşmayan bir tipe göre günlük olarak ödenecek (detayları talep üzerine) ve talep halinde ödenecektir. 8


(5) Bir ya da daha fazla olayda kesin/ tam ödeme yapılmasını talep etmemiz ya da buna ısrar etme hakkını kullanmamız (varsa, derhal finansal ödemenin yapılmasına ısrar etme hakkımız dahil) hakkı icra edilebilir yapmaktan çekilme teşkil etmeyecek ya da bunu engellemeyecektir. 8 İŞLEMLERİN TAKİBİ Müşteri, şirketten alınan her bir dokümanın içeriğini ve online servisinde yayınlanan tüm işlemleri sürekli olarak teyit etmelidir. Bu yayınlanan belge ve işlemler Beyan Hatası hariç olmak üzere, müşteri bu bilgilere eriştikten sonra şirkete aslini derhal bildirmedikçe kesin olacaktır.

9 İHLAL (1) Bu Anlaşmada “İhlal Vakaları” aşağıdaki şekilde belirtilmektedir: (a) Bu sözleşmenin Maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde İlişkili Şirketlerinizin herhangi birine herhangi bir ödemenin yapılmaması (varsa finansal nitelikli ödemeler dahil); (b) Bize karşı bazı yükümlülüklerinizin ihlali; (c) Açtığınız bir İşlem ya da İşlemler serisi ya da gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilmeyen bir İşlem ya da bir İşlemler serisinden kaynaklanan zararların sonucu olarak herhangi bir kredi limiti ya da diğer bir anlaşma faaliyetiniz için diğer bir çeşidi aşması durumunda; (d) Gerçek kişiler için ölüm ya da makul surette hareket iktidarının yitirilmesi; (e) Bir üçüncü tarafın size karşı iflas davası açması (gerçek kişi için) ya da tasfiye davası açması ya da varlıklarınızın (şirket için) bir kısmı ya da size karşı bir tasfiye memuru ya da adli idarecinin tayin edilmesi ya da her iki durumda, alacaklılarla herhangi bir anlaşma imzalamanız ya da size ilişkin herhangi bir başka benzer ya da eş prosedürün başlatılması; (f) Bunlarla sınırlı olmamak üzere Madde 18 ya da 19’daki beyan ve garantiler dahil Sözleşmede gerçekleştirdiğiniz herhangi bir beyan ya da garantinin yanlış olması ya da yanlış hale gelmesi; (g) Ödemelerinin zorunlu olduğu anda borçlarınızı ödeyememeniz ya da ödeyemez hale gelmeniz; (h) Bizi ya da müşterilerimizin tümü ya da bir kısmını korumak amacıyla Madde 15(2) çerçevesinde bir tedbir alınmasının gerekli ya da tavsiye edilir nitelikte olduğunu düşünmek için makul nedenlere sahip olduğumuz diğer şartlar. (2) Hesabınız / hesaplarınıza ilişkin ya da İlişkili şirketlerimizde sahip olduğunuz herhangi bir hesaba ilişkin uygunsuzluk durumunda tümüyle kendi takdirimizde olmak üzere herhangi bir zamanda önceden uyarıda bulunmadan aşağıdakileri yapabileceğiz: (a) İlişkili piyasalardaki geçerli fiyat ya da kotasyonlara dayalı olarak Kapama Düzeyinde ya da mevcut değilse makul ve doğru kabul ettiğimiz seviyelerde İşlemlerinizin tümünü ya da bir kısmını kapatmak ve/veya riskinizi ve finansal yönelim seviyenizi (varsa) ya da bize borçlu olduğunuz diğer fonları düşürmek; (b) Hesabınızdaki herhangi bir Para biriminden bakiyeyi diğer bir Para birimine çevirmek; 9


(c) Ödemeler hakkındaki Maddeler çerçevesinde tazminat haklarının kullanılması, size borçlu olunan paralar, yatırımlar (bunlar üzerinden ödenecek faizler ya da diğer tutarlar dahil) ya da diğer varlıkları elde tutmak ve bunları makul bir kriter kullanarak, bu satış ürününü kullanarak ve bu Madde marifetiyle elde edilen tutarlar ve bunların maliyetlerinin ödenmesiyle karar verdiğimiz şekilde fiyata önceden uyarı olmaksızın bunları satmak; (d) Herhangi bir bekleyen para ya da tutar üzerinden paraların ödeme vade tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar o anda merkez bankası tarafından uygulanan baz puan üzerinden %4’ü aşmayan bir orandan faizlerin ödenmesini sizden talep etmek; (e) Vade tarihinde ödemeyi yapmadıysanız, ortağınız, çalıştığı şirket ya da herhangi bir profesyonel onay kurumu ya da diğer bir kuruma, sizinle ilgili olabileceğini düşündüğümüz herhangi kimseye ödenmemiş tutar hakkında bilgi, bunların durumu, ödemenin gerçekleştirilmediği hususunu, ödeme ve diğer ilgili bilgileri vermek. Mevcut Sözleşmeyi gerçekleştirirken, özellikle, bu bilgileri belirtilen şartlarda iletmemiz için onay veriyorsunuz; (f) Bizdeki her türlü hesabınızı kapatmak ve sizinle daha fazla İşlem yapmayı reddetmek. (3) Önceki Madde çerçevesinde bir tedbir aldığımızda tümüyle bizim takdirimize göre size daha önceden bildirmeksizin bunu yapmayı gerekli ya da tavsiye edilebilir görmedikçe , bu hakları kullanmadan önce konu hakkında sizi bilgilendirmek için tüm makul tedbirleri alacağız. Ancak, önceki Madde çerçevesinde aldığımız tedbirler, önceki prosedürü izlememiz durumunda önceden belirtilmeden iptal edilmeyecektir. (4)Finansal bir ödeme talebini gerçekleştirmemeniz (varsa) durumunda ya da hesabınız için herhangi bir kredi limitini ya da diğer bir limiti aştığınızda, kendi takdirimizle bizimle işlem yapmaya devam etmenize izin verebileceği ya da size İşlemlerinizin açık kalabilmeleri için İşlem açma izni verebielceğiz ancak bu finansal durumuzu değerlendirmemize bağlı olacaktır. (5) Size bizimle İşlem yapmaya ya da önceki madde çerçevesinde açık kalabilmeleri için İşlemlerinizi açık tutmaya devam etmenize izin vermeye karar verdiğimiz takdirde bunun ilave zarara maruz kalmanıza neden olabileceğini kabul ediyorsunuz. (6) Mevcut İhlal Maddeleri çerçevesinde İşlemleri kapatırken, Emri “bölmemizin” gerekli olabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Bu İşleminizin talepten (Satış durumunda) ya da teklif edilen fiyatlardan (alışlar için) farklı fiyatlarda partiler halinde kapanmasına neden olabilir bu da sonuç olarak İşleminiz için toplam kapama seviyesinin hesabınızda daha fazla zarar olmasına neden olabilir. İşlemlerinizin bu şekilde herhangi bir bölünmesinin sonucu olarak size karşı sorumlu olmayacağımızı anlar ve kabul edersiniz. 10 BEYAN VE GARANTİLER (1) Aşağıdakileri beyan ve garanti eder ve bir İşlem açtığında ya da kapadığında o andaki mevcut şartlarda her bir böyle beyan ya da garantinin yenilendiğinin kabul edileceğini kabul edersiniz: (a) Talep başvurusunda ve daha sonrasında bize verdiğiniz bilgilerin her açıdan gerçek ve doğrudur

10


(b) İşbu Sözleşmeyi vermek ve imzalamak için, İşlemlerin her birini açmak ve bu madde vasıtasıyla ve bu işlemlerin vasıtasıyla yükümlülüklerinizi yerine getirmek için uygun izne sahipsiniz, ve bu verilme, imzalama ve gerçekleştirmeyi yetkilendirmek için tüm tedbirleri aldınız. (c) İşbu Sözleşmeyi gerçekleştirecek ve her bir İşlemi bir ana işlem olarak açacaksınız; (d) Bir İşlemin açılması ya da kapatılmasında sizi temsil eden herkes, bunu yapmak için uygun şekilde yetkilendirilmiş olacaktır ve bir şirket olması durumunda işbu Sözleşmeyi sizin adınıza gerçekleştiren kişi bunu sizin adınıza yapmak için usulünce yetkilendirilmiş olacaktır; (e) İşbu Sözleşmeye ilişkin gerekli olan tüm devlet ya da diğer tipteki izinler ve onayları aldınız ve bu yetkiler ve onaylar geçerlidir ve yürürlüktedir ve tüm şartlar yerine getirilmiştir ya da yerine getirilecektir; (f) İşbu Sözleşmenin ve her bir İşlemin verilmesi, imzalanması ve yerine getirilmesi sizin geçerli olan herhangi bir kanun, düzenleme, statü, emir ya da normu, yargılama yeri ya da sizin ya da varlıklarınız üzerinde yükümlülük meydana getiren herhangi bir Sözleşmeyi ihlal etmeyecektir; (g) İstisnai durumlarda, paraları hesap açılış formunuzda belirtilmeyen ya da bizim kabul etmediğimiz hesaplarınıza göndermeyeceksiniz ya da diğer bir banka hesabına göndermeyeceksiniz. İstisnai durumlarda bunun uygun olup olmadığına biz karar vereceğiz. (h) Bizim tarafımızdan verilen hizmetleri bu Sözleşme çerçevesinde iyi niyetle kullanacaksınız ve bu amaçla, teklif ya da talep fiyatlarımızı oluşturduğumuz, teklif ettiğiniz ya da ilettiğimiz şekli manipüle ettiği ya da haksız avantaj sağlamadığı görünen herhangi bir elektronik, yazılım, algoritma ya da işlem stratejisi (“Cihaz”) kullanmayacaksınız. Piyasa işlemlerinizde vasıtasıyla enstrümanlarınızın azaltacağı risklere tabi olmayan bir Cihaz kullanmanın bizden haksız kazanç elde ettiğinizin kanıtı olacağını kabul edersiniz; ve (i) Kendi işlemleriniz için dışında herhangi başka bir niyetle teklif ve talep fiyatlarınızı kullanmayacaksınız ve teklif ve talep fiyatlarımızı herhangi başka bir kişiye ya da ticari amaçlarla ya da başka şekilde herhangi başka bir kimseye vermemeyi kabul edersiniz. (2) İşbu Sözleşme, teklif ettiğimiz işlem hizmetlerine ilişkin taraflar arasındaki Anlaşmaların tümünü kapsar. (3) Web sitemiz / sitelerimiz, elektronik ticaret hizmetlerimiz, herhangi bir yazılım çeşidinin işletimini garanti etmiyoruz ve özellikle herhangi bir amaç için sizin tarafınızdan kullanılan bir ekipmana uygun olduklarını garanti etmiyoruz. 11 GÖRÜŞMELERİN KAYDI Bir uyarı sesi kullanmaksızın, taraflar arasındaki telefon görüşmelerinin tümünü kaydedebileceğimizi (bununla yükümlü olmadan) bildiğinizi ve kabul ettiğinizi beyan ediyorsunuz. Bu kayıtlar elimizde kalmalıdır ve işbu anlaşma hakkında taraflar arasında herhangi bir ihtilaf ya da çelişkide bunları ya da bunların bir ekstresini kanıt olarak kullanmayı kabul ediyorsunuz. Bizim tarafımızdan yapılan tüm kayıt ya da yazımlar normal uygulamalar çerçevesinde bizim tarafımızdan imha edilebilir. 12 PARA AKLMANIN ÖNLENMESİ 11


Müşteri, şirketin BVI 2010 tarihli 29 Nisan 2010’da gazetede yayınlanan Para Aklama kurallarına (Para Aklama (Tadil) Regülasyonları 2010) uyması gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bu şartların uygulanmasında müşteri, gerçekleştirilmeyen talimatlar ya da yavaş gerçekleştirilen talimatların sonucu olarak zarar edebileceğini kabul eder. Ayrıca, müşteri, BVI para aklama üzerine şartların uygulanmasında şirketin beli işlemlerde müşteriden ilave bilgiler ve müşterinin aleyhine diğer faaliyetler gerçekleştirmesini isteyebileceğini ve buna göre bu bilgileri vermeyi ve bu faaliyetlerin şirket tarafından icra edilmesini kabul eder ve onaylar. 13 İMZALAR Müşteriler ya da yasal yetkili temsilcilerinin imzalarının herhangi bir ilave teyidini gerçekleştirmekle yükümlü değiliz. Olabilecek herhangi bir yanlış tespit ya da yanıltma / sahtecilik için sorumlu olmayacağız. 14 MÜŞTEREK HESAPLAR Hesapta birden fazla imzalayan olması durumunda müşterek hesaplar tek bir müşteri olarak kabul edilecektir ve bu hesap sahiplerinin her biri münferit olarak aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir: a) Hesap sözleşmelerinde bulunan kısıtlara haiz hesaba yatırım yapmak; b) Hesap için belirtilen tüm yazıma ve belgeleri almak; c) Hesaptan para almak ya da çekmek; d) Hesapla ilişkili anlaşmalar gerçekleştirmek; ve e) Bizimle tek başlarına, sanki ortak olarak hareket etmişler gibi kabul edilmek üzere, işlem yapmak. Hesap hususlarından hesabın taraflarından hisse senedi talep etme hakkına sahibiz. 15 TAZMİNATLAR Müşterilerin herhangi bir emrin gerçekleştirilmesi ya da gerçekleştirilmemesi üzerine tüm tazminat talepleri ve bir hesaba ilişkin herhangi bir ihtilaf şirketin diğer herhangi bir iletişimi, bilgiyi alır almaz derhal ancak iletişimin tarihinden itibaren bir günü geçmeksizin verilmelidir; aksi takdirde, ilgili icra ve beyanlar ve iletişimler onaylanmış olarak kabul edilmeyecektir. Talebin gecikmesi durumunda, Müşteri, herhangi bir sonuç zararı karşılayacaktır. Müşterinin bu madde çerçevesinde tespit edilen süre içinde reaksiyon vermemesi durumunda beyanların kabul edildiği kabul edilecektir. Hesap beyanının açık ya da açık olmayan kabulü, içerdiği girişlerin ve şirketin gerçekleştirdiği rezervlerin tümünün onayını gösterir Tüm tazminat talepleri Müşteri ya da temsilcisi tarafından Murahhas Direktörün dikkatine şirketin adresine yazılı olarak (postayla) gönderilmelidir. Müşteri, Şirketin yazılı olarak ele alınmayan herhangi bir tazminat talebine ve/veya yazan tarafından imzalanmamış herhangi bir talebe cevap vermeyeceğini kabul eder.

12


(1) Tüm sorular, müşteri hizmetleri departmanımıza ya da brokerlarımıza gönderilmelidir. Çözülen sorular ve tazminat talepleri, kopyası web sitelerimizde görülebilecek ya da size gönderilmesini isteyebileceğiniz tazminat talep prosedürlerimize uygun olarak gerçekleştirme departmanımız tarafından ele alınmazlar. (2) İşbu Sözleşme vasıtasıyla İşlemleri kapamak için bir başka hakka bakılmaksızın, sizinle aramızda bir İşlem ya da varsayılan İşleme ya da bir İşleme ilişkin herhangi bir iletişimle ilgili herhangi bir ihtilaf vukuunda tümüyle bizim takdirimize uygun olarak ve önceden uyarıda bulunmaksızın bu tedbirin ihtilafın maksimum tutarını sınırlandırmak amacıyla uygun olduğunu düşünmek için makul nedenlerimiz olması halinde bu İşlem ya da varsayılan İşlemi kapayabileceğiz ve teklif edilen İşlemin seviyesinde herhangi bir sonraki harekete ilişkin size karşı herhangi bir sorumluluğumuz olmayacaktır. Mevcut Madde çerçevesinde İşlemlerinizin bir ya da daha fazlasını kapatmamız durumunda bu tedbir bu İşlemi kapatmış olmamız ve sizin asla açmamanız hususunda herhangi bir çelişkiye ilişkin kendimizi savunma hakkımıza bir zarar getirmeyecektir. Bu tedbirleri aldığımızı mümkün olur olmaz size bildirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 16 ORANLAR VE FİYATLAR Şirket, müşterinin kabul ettiğini beyan ettiği oran ve fiyatlar tablonuza göre hizmetlerinizin oran ve tariflerini alacaktır. Bu kota ve tarifeler Web sitemizde yayınlanırlar. Müşteri özellikle şirketin iş araştırmak ve /veya dış varlıkların kurumsal anlaşmalar vasıtasıyla yöneticileri gibi üçüncün taraflara ücret ödeyebilirler. Bu ücretler, işlem ve herhangi bir müşteri işlemindeki oranlara ilişkin olarak varlıklar ve /veya hakların hacmine dayalı olabilecektir. Müşteri, sözleşme çerçevesinde alınabilecek herhangi bir ialve spread ya da komisyonda şirketin özel bilgilerini alacaktır. Müşteri, şirketin üçüncü tarafların ödemelerini ya da diğer özel faydalarını alabileceğini kabul eder. Bu ödemeler, yatırılan varlıkların hacmine dayalı olacaktır ve /veya müşterinin işlem hacmine dayalı olabilir. Müşteri bu ödemelerin şirket tarafından verilen müşteri hizmetleriyle ödenen ve müşteriye tazmini zorunlu olmayan ilave ücret gibi görülebileceği ve muhafaza edilebileceğini kabul eder. Şirket, herhangi bir alınan ödemenin nitelik ya da esaslarını açıklamakla yükümlü olmayacaktır. 17 MÜŞTERİ FONLARI (1) Sizden aldığımız para ya da sizin adınıza sakladığımız parayı Müşteri Paraları hakkındaki normatif şartlar çerçevesinde idare edeceğiz. (2) Müşterinin fonlarını EEA dışındaki müşteriler için bir banka hesabında tutabileceğiz. Bu banka için geçerli olacak hukuki ve normatif mevzuat EEA’da uygulanandan farklı olacaktır ve bankanın tarafı hakkında iflas ya da diğer bir ihlal durumunda paralarınız paraların EEA’daki bir bankada kalması halinde uygulanacak olandan farklı olacaktır. Çözüm, herhangi bir banka ya da parayı elinde tutan herhangi bir üçüncü tarafın tasfiye, işlem ya da ihmallerinden herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayız.

13


(3) Politikamız, adınıza elimizde olan fonlar üzerine müşterilere payların ödenmesini içermez.. Mevcut Sözleşmeyi gerçekleştirirken, Müşterinin paraları hakkında ya da başka şekilde tüm faiz alma haklarından feragat ediyorsunuz. (4) Hesabınızda, en az altı yıl boyunca herhangi bir hareket olmaması durumunda (herhangi bir ödeme ya da pozisyon, faiz ya da benzeri girişlerin makbuz ya da ödemelerine bakılmaksızın)ve bu amaçla tüm gerekli tedbirleri almaya rağmen işlemlerinizi takip edemediğimiz takdirde, paranıza müşteri parası olarak davranmayı durduracağız ve ayrıca bu paranın sahipliği gayri kabili rücu olarak sizden bize devredilecektir. (5) Genel: Size riskleri uygun şekilde bildirdikten sonra bize transfer edilen paranın Müşteri Fonları hakkındaki mevzuata göre tutulmamasına karar verebiliriz. Böyle bir anlaşma, Sözleşmemizde olmalıdır, bunu imzalamalı ve faks ile ya da e-posta ile taranmış olarak bize ulaştırmalısınız. Bu Anlaşmayı takiben, sizden aldığımız paranın tüm devirlerini gelecek, gerçek, muhtemel ya da olası mevcut yükümlülüklerinizi güvenceye ya da kapsama almak için mutlak hakimiyetimiz olan para gibi kabul edecek ve bu parayı Müşteri Fonları hakkındaki Kanunlar çerçevesinde tutmayacağız. Paranın sahipliği bize devredildiğinde paranın sahipliğine artık itiraz edilemeyecektir ve bunu kendi çıkarımıza kullanabileceğiz ve bizim genel bir alacaklımız gibi olacaksınız. Bize bir sahiplik devir anlaşmasıyla paranızı yatırırken, tüm paranın potansiyel bir İşlem için bu hesaba koyulduğunu ve bu nedenle niyetinizin bize karşı tüm mevcut, gelecek, şarta bağlı ya da olası yükümlülüklerinizi güvenceye almak ya da kapsamak olduğunu kabul edersiniz. Bize karşı mevcut, gelecek, şarta bağlı ya da olası yükümlülüklerinizi güvenceye almak ya da kapsamak amaçlı olmayan herhangi bir parayı yatırmamalısınız. Muhtemel Muhataplar: Sizi herhangi bir zamanda Muhtemel bir Muhatap olarak sınıflandırdığımız takdirde, ayrı bir anlaşma olmaksızın yazılı olarak bize havale ettiğiniz paraya Bize karşı mevcut, gelecek, şarta bağlı ya da olası yükümlülüklerinizi güvenceye almak ya da kapsamak için paranın tüm mülkiyetinin devredildiği şeklinde muamele edeceğiz ve bu para Müşteri fonları üzerine mevzuata uygun olarak durmayacaktır. 18 KREDİLER Eğiliminize göre olabilecek herhangi bir kredi anlaşması hakkındaki bilgiler bağımsız olarak yazışmayla kalan hüküm, şart ve sınırları belirler ya da belirleyecektir ve bunlara tabi olacaktır. Sizinle kararlaştırdığımız herhangi bir zamanda herhangi bir kredi anlaşmasında değişiklik yapma hakkını saklı tutarız. Sizinle bir kredi üzerinde görüşme yaparken, hesabınızdaki herhangi bir limitin ya da ödediğiniz herhangi bir finansal tutarın bir İşleme ilişkin potansiyel zararlarınızı sınırlandırmadığını kabul edersiniz. Bize ilişkin finansal sorumluluğunuzun herhangi bir kredi seviyesi ya da diğer bir hesap limitinizi aşabileceğini anlar ve kabul edersiniz. 19 ÇIKAR ÇATIŞMALARI (1) Bizim ve İştirak şirketlerimizin, birçok müşteriye ve Muhataba çeşitli hizmetler vermekte olduğunu ve İştirak Şirketlerimiz ya da bir İlişkili Tarafın sizin için ya da sizinle bir Faaliyette önemli bir çıkara sahip olabileceği ya da onların çıkarları ve müşterilerimiz, Muhataplar ya da bizim çıkarlarımız arasında çatışmaya neden olabilen şartların ortaya çıkabileceğini kabul edersiniz. 14


(2) Bizim, İştirak şirketlerimiz ya da İlişkili bir Kişinin direkt ya da dolaylı maddi çıkarlarının olabileceği sizinle ya da adınıza bir İşlemi icra edebilir ya da planlayabiliriz. (3) İşleminiz, diğer bir müşterinin işlemini karşılayabilir ve biz sizin adınıza olduğu gibi onun adına da hareket ederiz. (4) British Virgin Islands’daki ilgili Standartlara tabi olarak, gerçekleştirdiğiniz İşlemlerin sonucu olarak ödenen ya da alınan çıkar, komisyon ya da ücretleri ödeyebilir ve bunları üçüncü taraflardan alabiliriz (size hesap vermeden). (5) Bu Sözleşmeyi gerçekleştirdiğiniz İşlemlerde bir piyasa oluşturabiliriz. (6) Daha önceden belirtilen genel şartlar dışında, biz, İştirak Şirketlerimiz ya da ilişkili kişilerin sizinle yapılan özel bir İşlemde somut çıkarı olduğunu ya da özel bir durumda bir çıkar çatışması olduğunu – bu çıkar çatılmalarını Çatışmalar Politikamıza uygun olarak ele almamız kaydıyla- bildirmekle yükümlü değiliz. Çatışma Politikamızda düzenlenen politikanın özel bir çatışmayı ele almak için yetersiz olduğunu kabul etmemiz durumunda ne yapacağınıza karar verebilmeniz için çatışmanın niteliğini size bildireceğiz. Biz, İştirak Şirketlerimiz ya da İlişkili Kişilerin somut bir çıkara sahip olduğu ya da çıkar çatışmalarının mevcut olduğu somut durumlarda bir İşlemden ya da İşlem sebebiyle herhangi bir çıkar, komisyon ya da ücret için size hesap vermekle mükellef değiliz. (7) Bu Madde de içerilen çatışmaların meydana gelebileceğini bildiğinizi ve buna rağmen bize işlem yapma izni verdiğinizi kabul edersiniz. 20 BEYAN HATASI (1) Onayınız olmadan, makul bir şekilde açık ya da görünür olarak Hata içeren ya da Hataya dayalı (Beyan hatası”) herhangi bir İşlemin iptali ya da hükümlerini değiştirme hakkına sahibiz. Takdirimize göre, herhangi Beyan hatalı bir İşlemin hükümlerini değiştirmeyi seçtiğimiz takdirde, değiştirilen seviye, İşlemin gerçekleştirildiği anda makul şekilde doğru olduğuna inandığımız bir seviyeden olacaktır. Bir Hatanın Beyan hatası olduğuna karar vermek için, kote edilen fiyatlarımızı dayandırdığımız beyan ya da yer alan herhangi istihbarat kaynağındaki şeffaflık eksikliği ya da Hatanın olduğu andaki Temel Piyasanın durumu –sadece beyan edici şekilde- dahil tüm ilişkili bilgileri dikkate alabileceğiz. Bir İşleme dayalı olarak üstlendiğiniz ya da üstlenmemeye karar verdiğiniz finansal taahhütler bir Beyan Hatasının olup olmadığına karar verme zamanında dikkate alınmayacaktır. (2) Bir Beyan Hatasının meydana gelmesi ve önceki Maddedeki herhangi bir hakkımızı kullanmayı seçmemiz halinde, ve Beyan hatasına ilişkin olarak bizden herhangi bir para aldığınızda, paranın sona erdiği ve bize geri ödeneceğini ve gecikmeksizin buna eşit miktarı bize geri ödemeyi kabul edersiniz. (3) Bir Beyan hatası sonucu olan herhangi bir zarar, maliyet, tazminat, talep ya da gider için size karşı sorumlu olmayacağız (Beyan Hatasının makul şekilde güvenilir bir istihbarat, danışman ya da yönetici kaynağından kaynaklaması halleri dahil).

15


21 TAZMİNATLAR VE SORUMLULUK (1) Biz ya da herhangi bir üçüncü tarafa verdiğiniz herhangi bir İşlem ya da herhangi bir bilgi ya da yanlış beyana ilişkin olarak işbu Sözleşme marifetiyle yükümlülüklerinizin herhangi bir direkt ya da dolarlı ihlalinden yüklendiğimiz herhangi bir tip ya da nitelikteki tüm yükümlülük, zarar ya da maliyetlere ilişkin olarak bizi –sizden talep edildiğinde-tazmin edeceksiniz ve bunlardan zarar görmememizi sağlayacaksınız. Bu tazminatın, size karşı herhangi bir hukuki tedbir ya da araştırma açıldığında yüklendiğimiz ya da herhangi bir borç tahsil acentesine bize borçlu olduğunuz paranın geri alınması için talimat verirken maliyetlerimiz ve giderlerimizi kapsadığını kabul edersiniz. (2) Bu erişime sizin verip vermemenizden bağımsız olarak- sizin tayin ettiğiniz hesap no ve/veya şifreyi kullanarak hesabınıza erişim sağlayan bir işinin herhangi bir işlem ya da ihmalinden kaynaklanan tüm hukuki zarar, yükümlülük mahkumiyet, karar, dava, işlem, proses, talep, hasar ve/veya maliyetler için yasal olarak izin verilen şekilde bizi tazmin edecek, koruyacak ve ibra edeceksiniz. (3) İşbu Sözleşmenin herhangi bir başka maddesine bakılmaksızın, network ya da sistemlere ya da bir başka iletişim metoduna bağlantı olmaması, e-postalarımızın gecikmeleri, kusurları ya da temerrütleri sonucu herhangi bir zarar çeşidine ilişkin olarak size karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmeyiz. Elektronik Ticaret Hizmetlerimiz vasıtasıyla bilgisayarınızın yazılım ya da donanımına herhangi bir virüs, kurtçuk ya da zararlı yazılı ya da herhangi benzeri bir elemanın girmesi (ihmal dahil) sonucu Size karşı ya da sözleşmesel ya da sözleşme dışı herhangi bir sorumluluğumuz bulunmaz. (4) Kanunun bizden böyle bir sorumluluğu dışlamamızı yasaklaması hariç olmak üzere (örneğin, bizim Tarafımızdan neden olunan bir dolandırıcılıktan kaynaklanan ya da ölüm ya da bedensel yaralanmaya ilişkin zararlar), işbu Sözleşme marifetiyle tarafımızdan herhangi bir işlem ya da ihmalden kaynaklanan direkt, dolaylı, özel, beklenmeyen, cezai ya da ortaya çıkan zararlar için sorumluluk kabul etmeyiz (sadece beyan amaçlı ticari faaliyetin azalması, yitirilen kar, zararlardan kaçınamama, veri kaybı, veri kaybı ya da hasarlanması, şöhret ve ticari fon değerinin kaybı dahil). Ne biz ne de yönetim kurulu üyelerimiz, hizmetlilerimiz, çalışan ya da vekillerimiz, zararın makul şekilde öngörülebilir olması ya da direkt olarak ciddi bir ihlal, bizim ya da müşterinin kasti ihlal ya da dolandırmasından direkt olarak kaynaklanması hariç, işbu Anlaşma kapsamında müşterinin işlediği ya da maruz kaldığı herhangi bir zarar, hasar, maliyet ya da giderler, için sorumlu olmayacağız. Hiçbir durumda, işbu Anlaşmadan ya da bundan kaynaklanan ya da ihmal, ihlal, yanlış beyan ya da başka bir şekilde meydana gelen özel ya da ortaya çıkan zararlar, müşteri kaybı ya da fırsat kaybı için müşteri ya da üçüncü tarafların maruz kaldığı zararlar için sorumlu olmayacağız. İşbu Anlaşmadaki herhangi bir beyan ihmalimizden kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanmalar için sorumluluğumuzu sınırlandırmayacaktır. 1. Sınırsız finansal tepki, herhangi bir işlem tipinde negatif finansal tepkilerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz. 2. Sınırsız olarak piyasalardaki değişiklikler. Özellikle herhangi bir işlemi gerçekleştirmeden önce piyasaların şartlarında herhangi bir gecikme ya da değişik nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. 16


3. Sorumluluk sınırlandırması. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, ilişkili aracı broker, vekil ya da saklama şebekemiz, yardımcı koruyucu, dealer, Borsa, takas bank ya da onay ya da öz düzenleme kurumunun yükümlülüklerini ihlali ya da devlet kurumları ya da yetkili makamlarının ulusal ya da uluslar üstü düzenlemeler, yasalar, mücbir sebep, terörist faaliyetler, işgücü sıkıntıları, bilgisayar bilimi araçları ya da iletişim araçlarının arızası, gecikmesi, kötü işlemesi dahil –bunlarla sınırlı olmaksızın- makul kontrolün dışında olan herhangi bir nedenden kaynaklanan işbu Anlaşmanın koruması kapsamındaki yükümlülüklerimizin kısmi ya da toptan ihlali için sorumlu olmayacağız. İşbu Anlaşmadaki herhangi bir beyan ilgili mevzuat kapsamında ve bunlar vasıtasıyla dışlanamayan ya da kısıtlanamayan müşteriye karşı herhangi bir diğer yükümlülük ya da sorumluluğu dışlamaz ya da kısıtlamaz. 4. Emirlerin sorumluluğu. Adınıza Elektronik Servis ile kaydedilen tüm emirler için sorumlu olacaksınız ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir işlemin tasfiyesi için bize karşı tümüyle sorumlu olacaksınız. 5. Bölünemez anlaşma. İşbu Anlaşmayı imzalarken, işbu Anlaşmada spesifik olarak belirtilen dışındaki herhangi bir beyana güvenmediğinizi ya da böyle bir beyan sayesinde ikna olmadınız. Size karşı işbu Anlaşmada tespit edilmemiş ve yanıltıcı olmayan herhangi bir beyan için sorumlu olmayacağız (hakkaniyet, sözleşmesel ya da sözleşme dışı yükümlülük(. 6. Tazminat. Şirketimizdeki hesaplarınızın herhangi birindeki borçlu olunan herhangi bir bakiyeyi – hesap ya da işlemlerinizden herhangi birine ilişkin yüklenebildiğimiz ya da yükümlülük getiren ya da müşterinin yanıltmasından kaynaklanan ya da işbu Anlaşma vasıtasıyla yükümlülüklerinizin ihlalinden ya da haklarımızın yasal icrasından kaynaklanan (herhangi bir işlem dahil) toplam tazminat, zarar, yükümlülük, maliyet ya da giderler (avukat ücretleri dahil), vergiler, katkı payları ve yükler gibi- zaman zaman talep edebileceğimiz tutarları bize ödemekle yükümlü olacaksınız. 22 MÜCBİR SEBEP VAKALARU (1) Makul bir kriter kullanarak bir acil durum ya da olağan şartların dışındaki piyasa şartlarının olduğunu tespit etmek mümkündür (“Mücbir Sebep Olayı”). Böyle bir durumda, normal süresi inde ilgili yetkili makamlar ya da kurumlara bildirecek ve size durumu bildirmek için gerekli tedbirleri alacağız. Mücbir sebep olayları, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerecektir: (a) Görüşümüze göre normal olarak İşlemlerde kullandığımız Enstrümanların bir ya da daha fazlasına ilişkin düzenli bir piyasanın işlemesini engelleyen tüm olaylar ve işlemler (bunlarla sınırlı olmamak üzere, grevler, grevler ve lokavtlar, devlet ya da uluslar üstü bir kurumun kanun ve standartları) (b) Kotasyonumuzu gerçekleştirirken Bizim dayandığımız ya da diğer bir şekilde kullandığımız faaliyetin askıya alınması ya da herhangi bir piyasanın kapanması ya da piyasadaki işlemlere ya da bu olaya ilişkin özel şartlar ya da olağandışı şartlar ya da sınırların uygulanması; (c) Herhangi bir İşlemin seviyesinde ve/veya bu işlemin meydana geleceği Temel Piyasada ya da tahminimizde bozulma (makul kriter kullanımıyla); (d) Tüm arıza ya da iletişim, iletim ya da bilgisayar araçlarındaki arıza, elektrik kesilmesi ya da elektronik ekipman ya da iletişimlerinde arıza;

17


(e) Tedarikçilerimiz ya da acentelerimizin ve Depozito alanlar, brokerlar, hisse şirketlerin onay ya da öz onay takas kuruluşları ya da ilişkili kurumların bazılarının yükümlülüklerinize ilişkin ihlali; (2) Mutlak takdirimizle bir mücbir sebep olayının meydana geldiğini tespit ettiğimiz takdirde, önceden uyarmadan ve herhangi bir zamanda, aşağıdaki tedbirlerden bir ya da daha fazlasını alabileceğiz: (a) Sizin tarafınızdan ödenecek finansman sağlama şartlarını artırmak; (b) Makul bir kriter kullanarak, uygun gördüğümüz Kapama Seviyesinde açık olan İşlemlerin herhangi birini kapatmak; (c) Mücbir sebebin söz konusu Hüküm ya da Hükümleri yerine getirmesini imkansız ya da uygulanamaz kılan işbu Sözleşmenin herhangi bir Hükmünün uygulanmasını askıya almak ya da tadil etmek; ya da (d) Özellikle bir İşlem için Son İşlem Zaman / tarihini değiştirmek. 23 TADİL VE TAMAMLANMA (1) Herhangi bir zamanda işbu Sözleşmeyi ve bunun herhangi bir hükmünü önce yazılı olarak tadil ederiz. Tadili bildirme tarihimizden itibaren 10 gün içinde bize itirazınızı bildirmediğiniz takdirde tadili kabul ettiğiniz ya da mutabık olduğunuz kabul edilecektir. Tüm tadil edilen Sözleşmeler, konusu aynı olan aramızdaki herhangi bir önceki Sözleşmenin yerine geçecek ve yeni versiyonun onaylandığı tarihten sonra gerçekleşen herhangi bir İşlemi yönetecektir. 24 ÇEŞİTLİ (1) Hesabınızı herhangi bir zamanda askıya alma hakkını saklı tutarız. Hesabınızı askıya aldığımız takdirde, bu genel olarak herhangi bir İşlemi açmaya ya da mevcut İşlemler kapsamında riskinizi artırmaya izin verilmeyeceği anlamına gelir. (2) İşbu Sözleşme çerçevesindeki haklarımız ve çarelerimiz kümülatif olacaktır ve bu haklar ve çareleri uygulamamız ya da kullanmamız herhangi bir hakkın ya da ilave bir çarenin kullanımını etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmamamız ya da uygulamamız bu hakkın talep edilmesine ilişkin bir geri çekilme ya da yasaklama (feragat) olarak yorumlanmayacaktır. (3) Kayıtlarımız, aksi kanıtlanmadıkça, hizmetlerimizle ilişkili olarak aramızdaki müzakerelerin kanıtı olacaktır. Herhangi bir hukuki işlemde ya da düzenleme faaliyetlerinden kayıtların kanıt olarak kullanılmasına bunların orijinal olmadıkları, yazılı olmadıkları ya da bilgisayar kayıtları olduklarına dayanarak itiraz edemezsiniz. Kayıtları tutmak için sizin yükümlülüklerinizi yerine getirmekle biz mükellef olmayacağız; ancak bizim mutlak takdirimize göre, talebiniz halinde kayıtlarınızı kolaylaştırabileceğiz. (4) Yetkili bir mahkemenin herhangi bir nedenle herhangi bir Maddenin (ya da Maddenin herhangi bir kısmının) uygun olmadığını belirlemesi durumunda bu Madde gerekli tedbir içinde ayrılabilir olarak kabul edilecektir ve işbu Sözleşmeden kapsandığı kabul edilmeyecek yada işbu Sözleşmenin kalanı bu durumdan etkilenmeyecektir. 18


(5) Tüm zorunlu vergilerin herhangi bir zamanda ödenmesinden ve mali yetkili makamlarına aramızdaki işlemlere ilişkin bilgileri vermekle yükümlü olacaksınız. Size herhangi bilgi verdiğimiz takdirde ya da aramızdaki işlemlerin maliye muamelesine ilişkin herhangi bir görüş bildirdiğimizde, bu, bu bilgilere dayalı olarak hareket etmeniz uygun olmayacak ya da bu maliye tavsiyesi kabul edilmeyecektir.

19


EK I: FİNANSAL OLARAK DESTEKLİ CFD’LERİN ALIM SATIMI ÜZERİNE BEYAN VE ŞARTLAR Bir işlem gerçekleştirmemiz ya da düzenlememiz durumunda müşteri, işlemin niteliğine uygun olarak işleminin tamamlanamaması ya da önceki tasfiyesi ya da pozisyonu için kapanması durumunda ilave ödeme yapmakla yükümlü olabileceğini unutmamalıdır. Sizden, yatırımın satın alma fiyatı karşılığında satın almanın (ya da satışın) tüm fiyatını derhal ödeme yerine (ya da almak yerine) finansal kaldıraç için değişken ödemeler yapmanızı talep edebiliriz. Yatırımın piyasa fiyatındaki hareket, talep edilecek finansal kaldıraç öremesinin tutarını etkileyecektir. (1) Bir İşlem açarken, o İşlem için bizim tarafımızdan hesaplanan finansal kaldıracın (“Başlangıç Finansal kaldıraç”) bize ödenmesi talep edilecektir. Belli İşlemler için Başlangıç Finansal kaldıracının İşlemin Sözleşme Değerinin bir yüzdesi olacağı ve bu nedenle bu İşlemler için Başlangıç Finansal kaldıracının Sözleşme Değerine göre değişeceğini unutmayınız. Aksine karar vermedikçe (bu çeşit herhangi bir Anlaşmanın geçerliliği için yazılı (e-posta dahil) yad a Yönetim kurulu üyelerimizin biri ya da kredi bölümümüzün bir üyesi tarafından yazılı olarak yapılacaktır) ki böyle bir durumda bu hükümler yerine getirilecektir, Başlangıç Finansal kaldıraç sona erdiğinde ve İşlem açılışta derhal bize ödenecektir (ve sözleşmenin değerinin bir yüzdesine dayalı değişken bir Başlangıç Finansal kaldıracına sahip İşlemler için, İşlemi açtıktan hemen sonra ve Sözleşme değerinde herhangi bir artıştan hemen sonra). (2) Herhangi bir zamanda İşlemleri açtığınızda tüm zararlar ve kazançları (“Zarar ve Kazançlar”) dikkate alarak hesabınızın bakiyesinin tüm açık İşlemleriniz için bize ödediğiniz –bizim talep ettiğimizBaşlangıç Finansal kaldıracına eşit olmamasını sağlamak için Finansal kaldıraca ilişkin sürekli bir yükümlülüğünüz de bulunmaktadır. Hesabınızın bakiyesi (L&G ‘leri hesaba katarak) ve toplam Başlangıç Finansal kaldıra. Gereksinimiz arasındaki dengede bir eksiklik durumunda hesabınıza ilave fonlar yatırmanız talep edilecektir. Aşağıdakiler olmadıkça, hesabınızın bakiyesi (K&Z dikkate alınarak) Başlangıç Finansal kaldıraç gereksiniminizin altına düştüğünde bu fonların vadesi sona erecek ve derhal bize ödenecektir. (a) Aksine karar vermedikçe (bu çeşit herhangi bir Anlaşmanın geçerliliği için yazılı (e-posta dahil) yad a Yönetim kurulu üyelerimizin biri ya da kredi bölümümüzün bir üyesi tarafından yazılı olarak yapılacaktır) ki böyle bir durumda yazılı Sözleşmedeki hükümler yerine getirilecektir. (b) Size özel olarak bir kredi limiti vermemiz ve Finansal kaldıraçla gereksinimlerinizi karşılamak için yeterli kredinizin olması durumunda.Ancak aşağıdakiler önemlidir: Herhangi bir zamanda, kredi tahsisinizin açık İşlemlerinize ilişkin Finansal kaldıraçla gereksinimlerinizi karşılamak için yeterli olmaması durumunda gerekli Finansal kaldıracı tümüyle karşılamak için derhal hesabınıza ilave paraları yatırmalısınız. Aşağıdakileri kabul ediyorsunuz: (a) Bizde açtığınız tüm İşlemler için gerekli Finansmanın her zaman bilmek ve bunu bize ödemeyi kabul etmekle yükümlüsünüz;

20


(b) Devam eden Finansman ödeme yükümlülüğüne ilişkin sözleşmemiz olsun ya da olmasın Finansmanı ödeme yükümlülüğünüz devam edecektir ve (c) İşlemlerinize ilişkin gerek herhangi bir Finansmanın ödenmemesi bir İhlal olarak kabul edilecektir. (3) Finansman ödemeleri yazılı anlaşmayla diğer varlıklarınızı Finansmanın ödemesi için teminat olarak kabul etmediğimiz sürece tazmin edilen fonlar formunda (banka hesabımızda) gerçekleştirilecektir. Herhangi bir borç sağlayan kart kurumu ya da diğer bir ödeme acentesinin bize para transferini –nedeni ne olursa olsun- reddetmesi durumunda tümüyle kendi takdirimizde olmak üzere sizinle gerçekleştirdiğimiz İşlemin başından bu yana geçersiz olmasını kabul etmek ya da geçerli fiyattan bunu kapatmayı ve bu İşlemin iptal ya da kapatmasından yüklenilen tüm zararları tazmin etmeyi düşüneceğiz. Finansmanın ödenmesi için ödeme metodunu belirleme hakkını saklı tutacağız. (4) Finansman üzerine mevcut Maddelere uygun olarak ödenmesi gereken Finansman üzerine hesaplamaları gerçekleştirirken kendi mutlak takdirimize göre, gerçekleştirilmemiş net zararlar dahil (yani açık pozisyonlar üzerinden zararlar) İlişkili Şirketlerimizin herhangi birine ve/veya bize ilişkin genel durumunuzu dikkate alabileceğiz. Ayrıca, herhangi bir İşleme ya da herhangi bir İşlemin temel enstrümanına ilişkin Finansman ödemesi talep eden Temel piyasanın standartlarını dikkate alacağız. (5) Hesabınızı bakiyesi ve gerekli Finansman hakkında size bilgi vermekle mükellef değiliz (yani “Finansman Talebinde” bulunmak); ancak bunu yaptığımız takdirde Finansman Talebi telefon, posta, faks, e-posta ya da metin mesajı ile yapılabilecektir. Finansman Talebi, İletişim hakkındaki Maddeler çerçevesinde aldığınızı kabul edilen anda yüklemeyi dikkate alacaktır. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda sizden ödeme istediğimiz kabul edilecektir: (a) Bizi aramanız için mesaj bıraktığımızda ve bu mesajı aldıktan sonra makul bir süre içinde bize geri dönmediğinizde; ya da (b) Bu mesajı bırakamadığımız takdirde ve telefonla size ulaşmak için elimizden gelen makul çabayı gösterdikten (bize bildirdiniz son telefon numarasından) ancak size bu numaradan ulaşamadığımızda. Mesaj bırakırken aksini belirtmedikçe size bıraktığımız tüm mesajların acil nitelikli olduklarını kabul etmelisiniz. Bu Madde bağlamında makul bir süre konseptinin Temel teşkil Eden Piyasanın durumunda etkilenmiş olacağını, o anki mevcut şartlar çerçevesinde bunun dakikalar ya da hemen olabileceğini anlıyor ve kabul ediyorsunuz. İrtibat bilgilerinizdeki herhangi bir değişikliği derhal bize bildirmek ve bize güncel sözleşme bilgilerinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca, sizinle bize bildirdiğiniz adres ya da telefon numarasından irtibat kuramadığımızda (örneğin siz seyahatte ya da tatildeyken ya da tatilde olduğunuz için sizinle irtibat kurulmadığında) Finansman ödeme şartlarımızı yerine getirmeyi sağlamalısınız. Bu açıdan herhangi bir ihmal neticesinde maruz kaldığınız zarar, maliyet, gider ya da hasarlar için herhangi bir sorumluluk yüklenmiyoruz. (6) Açık işlemlere ilişkin Finansmanı herhangi bir zamanda artırma ya da eksiltme hakkına sahibiz. Sizinle iletişi kurduğumuz normal yöntemi görmezden gelmek durumunda aşağıdaki yöntemlerle finansman seviyelerini değiştirmek için size bildirimde bulunma hakkına sahip olacağımızı kabul ediyorsunuz: telefon, posta, metin mesajı, faks, e-posta, mesaj ya da Web sitemize bir artış uyarısı koyarak. 21


Finansman seviyelerinden bir artış, bu sözleşme çerçevesinde bildirimde bulunmuş kabul edilen şartlar dahil talebimizden sonra zorunlu olacak ve derhal ödenecektir. Müzakerelerde sağlanan faydalar ilave teminat olarak hesabınıza yatırılacaktır. İşlemlerdeki artışlar, hesabınızdan kesilecektir. Teminat olarak kabule dilen zorunlu tutarları artırma ya da değiştirme hakkına sahip olacağız. Herhangi bir işlemde aldığımız komisyonları ödemekle ve uygun gördüğümüz ıranda bu komisyonların birden fazla katılımını içere sözleşmeler için temsilciniz ya da diğer kişi ya da şirketlere başvurmamız için derhal onay vermekle yükümlüsünüz.

22


EK II: GENEL RİSK UYARILARI Çoğu insan için uygun olmayan yüksek riskli Contracts for Difference (“CFD”) yatırımlarında işlem yapmayı düşünüyorsunuz. Bu uyarı, finansmanlı CFD’lerin ilgili riskleri hakkında bilgi vermektedir ancak tüm riskleri ya da sizin finansal kaynaklarınız ve şahsi durumlarınız ile ilgili riskleri açıklayamaz. Herhangi bir şüpheniz varsa, profesyonel yardım isteyiniz. Bizimle işlem yapmaya başlamadan önce bu işlemlerin içerdiği riskleri tümüyle anlamanız çok önemlidir. Bizimle işlem yapmayı seçtiğiniz takdirde, bunun içerdiği riskleri sunmanız, bu risklere karşı kullanılacak uygu finansman kaynaklarına sahip olmanız ve pozisyonlarınızı dikkatle korumanız önemlidir. Bu kısa açıklama bu nitelikteki işlemlerin tüm risklerini ve diğer kayda değer hususlarını tümüyle sıralayamaz. Ancak özellikle aşağıdaki hususları bilmeniz gereklidir: 1. OTC’deki hesaplarda yapılan işlemler yüksek bir risk düzeyi taşır. Başlangıç finansman tutarı CFD’lerin değerine ilişkin küçüktür ve işlemler bu şekilde artırılır ya da başlatılır. Piyasadaki göreli olarak küçük bir hareket yatırdığınız ya da yatıracağınız paralar üzerinde oransal olarak daha büyük bir etkiye sahip olacaktır; bu etki sizin için avantajlı ya da dezavantajlı olabilir. Finansmanın başlangıç fonlarının ve işletmedeki pozisyonunuzu korumak için yatırılan diğer ilave fonları tümüyle kaybedebilirsiniz. 2. Bizde bir CFD işlemi açmadan önce, genel olarak Finansman gibi bizdeki hesabınıza para yatırmanızı talep edeceğiz. Finansman normal olarak göreli olarak sözleşmenin toplam değerinin ılımlı bir oranı örneğin sözleşme değerinin %10’u olacaktır. Bu, bizimle “finansman” kullanarak işlem yapacağınız ve bunun sizin lehinize ya da aleyhinize olabileceğidir. Sizin lehinize fiyatlardaki küçük bir hareket işlem için konulan Finansmana ilişkin yüksek bir performans anlamına gelebilir ancak, sizin aleyhinize küçük bir fiyat hareketi de önemli zararlara neden olabilir. 3. Bu nedenle Finansman etkisi sebebiyle, zararların ya da karların meydana gelme hızından dolayı, pozisyonlarınızı dikkatli şekilde kontrol etmeniz önemlidir. İşlemlerinizi kontrol etmekle sorumlusunuz ve açık pozisyonlarınız varken daima yatırımınızı sürekli olarak izleyebilmelisiniz. 4. Zarar kesme, zararlarınızı sınırlandırmaya hizmet eder. Piyasa herhangi bir şekilde pozisyonunuza karşı hareket ettiğinde taraflar arasında Anlaşmanın madde 11’i çerçevesinde, işleme katılan fonlarınızın tümünü göreli olarak kısa bir zamanda kaybedebilirsiniz. 5. Belli zararları sınırlandırmak için belli emirlerin kullanımı (örneğin Zarar kes) yatırımınızı negatif bir şekilde de etkileyebilir çünkü piyasa şartları ve/veya belli piyasaların işleme kuralları zarar riskini artırabilir işlemlerin yapılmasını ya da pozisyonların likidite edilmesini zorlaştırabilir ya da imkansız kılabilir. 6. Bazı piyasa koşulları, belirtilen fiyata göre emirlerin icra edilmesini zor ya da imkansız kılabilir. 7. Para Piyasasında (spot) nakit işlem yapıldığında uygulanması makul olan yüksek seviyede finansman küçük finansman ihtiyacından türetilir bu size karşı ya da lehinize işleyebilir. Finansmanın kullanımı önemli zararlar ya da önemli karlara neden olabilir. 23


8. Sizin için işlemleri gerçekleştirdiğimiz banka ya da broker sizin gibi aynı piyasada kendi hesabı için işlemler de yapıyor olabilir ve sizin pozisyonlarımıza ters pozisyonlara sahip olabilir. 9. Bu yarıda, işlem hizmetlerimizi kullanarak gerçekleştirilen işlemlerin, finansal kaldıraçlı CFD’lerde işlem yapmak istediğiniz takdirde spekülatif nitelikte olacağı hususunda uyarılıyorsunuz. Önceki beyan, göreli olarak kısa bir zamanda, önceden kestirilemeyen ve bize yatırılan paraların tümüyle kaybedilmesine neden olabilecek önemli zararları temsil edebilir. Bu zararlar negatif piyasa hareketlerinden ya da işlemlere ilişkin komisyonların birikmesinden kaynaklanabilir. Komisyonlarımız ve maliyetler size verilecek ya da web sitesinde yayınlanacaktır. Karlılığınızı etkileyeceği için sizin için uygun olarak tüm maliyet ve komisyonları dikkate almanızı talep ediyoruz. Temel teşkil eden piyasaların fiyat hareketleri istikrarsız ve öngörülemez olabilir. Bu sizin zarar ve karlarınız üzerinde direkt bir etkiye sahip olacaktır. temel bir piyasanın istikrarsızlığını öğrenmek herhangi bir Zarar kesme emrinin verilmesi gereken yeri tespit etmekte kılavuzluk yapacaktır.

24

Tr axis contract with the private client cfds