Page 1

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Забележителности

1

Регионален исторически музей – Русе – един от големите български музеи с богати колекции GPS: 43°50’38.89“N 25°56’51.16“E

2

Пантеон на възрожденците – място, където са положени костите на стотици борци за национално освобождение GPS: 43°51’2.50“N 25°57’38.59“E

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.“ Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

www.ruse-bg.eu/reki_na_vremeto РУСЕ – ИВАНОВО – БОРОВО

3

4

Къща музей „Захари Стоянов“ – експозиция за живота и делото на сем. Обретенови и на революционера писател Захари Стоянов GPS: 43°51’6.34“N 25°57’0.34“E

5

Дом Канети – Търговска къща на семейството на Нобеловия лауреат Елиас Канети GPS: 43°50’48.50“N 25°56’52.24“E

КАРТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

6 7 8 9

Тази карта е създадена в рамките на проект «Реки на времето», в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-02/2011/003, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Музей на градския бит от края на XIX – началото на XX в. GPS: 43°51’8.39“N 25°57’5.69“E

Къщата на Андрея Тюрийо – красива сграда от началото на ХХ в. GPS: 43°50’52“N 25°56’48“E

15

Храм „Св. Петка“ – великолепно копие на Златната църква в Преслав GPS: 43°49’49“N 25°56’53“E

16

Доходно здание – една от емблематичните сгради на Русе, в която днес се помещава Драматичен театър „Сава Огнянов“ GPS: 43°50’53.59“N 25°57’10.15“E

17

Археологически резерват „Ивановски скални църкви“ – обект под егидата на ЮНЕСКО GPS: 43°41’43.31“N 25°59’13.60“E

18

Археологически резерват „Средновековен град Червен“ – останки от средновековния градкрепост GPS: 43°37’21.86“N 26° 1’23.90“E

19

Басарбовски скален манастир – единственият действащ скален манастир в България GPS: 43°46’0.01“N 25°57’53.99“E

20

Тракийска гробница на местен аристократ, Борово GPS: 43°29’9.70“N 25°48’43.52“E

21

Църква „Св. Иван Рилски“, село Брестовица – паметник на културата GPS: 43°31’58“N 25°45’13“E

22

Парк “Приста“, град Русе – място за излети сред природата GPS: 43°47’56.37“N 25°54’52.37“E

23

Лесопарк „Липник“ – местност за отдих в близост до Русе GPS: 43°50’28.28“N 26° 4’41.84“E

24

Природен парк „Русенски Лом“ GPS: 43°40’38.96“N 26° 0’54.98“E

25

Дойчов остров – защитена местност GPS: 43°41’0.71“N 25°39’32.18“E

26

Пещера Орлова чука – втората по дължина пещера в България GPS: 43°35’36.21“N 25°57’39.67“E

27

Дикилиташ – скално образувание, Стълпище GPS: 43°43’1.74“N 25°47’51.17“E

Римска крепост Сексагинта Приста GPS: 43°50’47.45“N 25°56’41.01“E Музей на транспорта – единствен в България GPS: 43°51’38.74“N 25°57’52.01“E Левент табия – османско укрепление от XIX в. GPS: 43°49’30.72“N 25°57’27.30“E

10

Кюнту капу – останки от крепостната порта на стария Русчук GPS: 43°49’50“N 25°56’55“E

11

Русенска художествена галерия GPS: 43°50’35.87“N 25°57’16.62“E

12

Католическа църква „Св. Павел от Кръста“ GPS: 43°50’56.16“N 25°56’52.96“E

13

Катедрален храм „Св. Троица“ GPS: 43°50’51.22“N 25°57’23.65“E

14

Арменска църква „Сурп Аствадзадзин“ GPS: 43°50’2.28“N 25°56’57.65“E


8 4

12

5 7

1

3 6 11

2

23

16 13

Русе

43°50’59.93’’N 25°58’47.71’’E

22 14

Силистра

15 10

Видин Русе Монтана

Плевен

Търговище

Шумен Варна

Ловеч

Враца

19

9

Добрич

Басарбово

Велико Търново Габрово

43°45’38.18’’N 25°57’10.11’’E

Сливен

Перник СОФИЯ Кюстендил

Стара Загора

Ямбол

Бургас

Пазарджик

Благоевград

27

Пловдив Хасково Смолян

Кърджали

17 25

24

Иваново 43°41’12.23’’N 25°57’24.15’’E

Легенда

18

първокласен път второкласен път

26

Екзарх Йосиф

железопътна линия граница на община

Червен

43°36’47.19’’N 26°1’23.09’’E

43°36’59.27’’N 25°47’9.28’’E

град село

21 N

Брестовица

културна забележителност

43°32’1.04“N 25°45’1.19“E

20 W

природна забележителност

E

Борово

43°29’23.80’’N 25°48’35.95’’E

S

Карта - Реки на времето  

КАРТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН РУСЕ – ИВАНОВО – БОРОВО

Карта - Реки на времето  

КАРТА НА ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН РУСЕ – ИВАНОВО – БОРОВО

Advertisement