Page 1

Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Теми

еко туризъм и културен туризъм

Продължителност

3 дни с активни занимания; 2 нощувки

Сезонност

Пакетът може да се реализира през периода късна пролет, лято и ранна есен

Общини

Русе, Иваново, Борово

Целеви групи

Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи с интерес към активен туристически отдих и културния туризъм

Предварителна подготовка

Подходящ за малки и големи групи. За осъществяване на някои от преходите се изисква специална екипировка, което предполага предварително информиране и планиране на избраните маршрути. Някои от дейностите са сезонни. Историческите беседи и атракциите по Дунав се осъществяват по предварителна уговорка

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Ден 1 10:00

Пристигане и настаняване в селищно образувание Стълпище

10:30

Маршрут от село Мечка с посещение на природния феномен Дикилиташ, останки от Дунавската отбранителна система на Римската империя – средновековно селище „Урсус”, който продължава до орнитологична зона РС „Стълпище”; наблюдение на птици и фотосафари *Опция: Обяд на открито сред природата

14:30

Отпътуване за град Русе

15:00

Панорамна обиколка на Русе и забележителните исторически, културни и архитектурни паметници в града

19:30

Вечеря и свободно време

2/5


Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Ден 2 09:00

Отпътуване за село Божичен

09:30

Пристигане в село Божичен и пешеходен преход до НАР „Скални църкви при Иваново”, наблюдение на защитени животински и растителни видове, фотосафари.

13:00 Обяд 14:00

Посещение на НАР „Скални църкви при Иваново” - възможност за екскурзоводска беседа на английски и български език

16:00

Отпътуване за село Басарбово и посещение на Басарбовския скален манастир

19:00

Вечеря в селищно образувание Стълпище и свободно време

3/5


Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Ден 3 08:30

Закуска

09:00

Отпътуване за НАР „Средновековен град Червен” - пешеходна обиколка на резервата – при предварителна заявка има възможност за екскурзоводска беседа

12:00

Обяд

13:30

Посещение на зоокът с екзотични животни и етнографска сбирка в село Екзарх Йосиф

15:00

Посещение на тракийската гробница на местен аристократ, датирана към втората четвърт средата на IV в. пр.н.е., разположена в центъра на Борово – при предварителна заявка има възможност за екскурзоводска беседа

16:30

Отпътуване

4/5


Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Програма за тридневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

е изработена в рамките на проект «Реки на времето», в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-02/2011/003, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

www.ruse-bg.eu/reki_na_vremeto

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Еко туризъм и културен туризъм - тридневен туристически пакет  

По Лом и Дунав през историята еко туризъм и културен туризъм - тридневен туристически пакет

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you