Page 1

Програма за двудневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Теми еко туризъм и културен туризъм Продължителност 2 дни с активни занимания; 1 нощувка Сезонност Пакетът може да се реализира през периода късна пролет, лято и ранна есен Общини Русе, Иваново Целеви групи Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи с интерес към активен туристически отдих и културния туризъм Предварителна подготовка Подходящ за малки и големи групи. За осъществяване на някои от преходите се изисква специална екипировка, което предполага предварително информиране и планиране на избраните маршрути. Някои от дейностите са сезонни. Историческите беседи и атракциите по Дунав се осъществяват по предварителна уговорка

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България


Програма за двудневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Ден 1 11:00

Пристигане в село Червен

11:15

Посещение на НАР „Червен” и обиколка на платото, на което е разположена крепостта (фотосафари) – възможност за екскурзоводска беседа на английски и български език

12:30 Обяд 13:30

Активни занимания сред природата на ПП „Русенски Лом” *Опция 1: Спускане с кану към дивата природа на ПП „Русенски Лом” - изходна точка местност Грамовец до село Иваново *Опция 2: Посещение на пещера Орлова чука

16:00

Посещение на НАР „Скални църкви при Иваново”

17:00

Разходка в ПП „Русенски Лом” в околностите на Ивановски скални църкви

18:30

Настаняване в хотел: *Опция 1: в село Иваново *Опция 2: в село Кошов *Опция 3: в селищно образувание Стълпище

19:30

Вечеря и свободно време

2/4


Програма за двудневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Ден 2 10:00

Отпътуване за село Мечка

10:30

Маршрут от село Мечка до селищно образувание Стълпище, с посещение на природен феномен Дикилиташ, останки от Дунавската отбранителна система на Римската империя – средновековно селище „Урсус”, който продължава до орнитологична зона РС „Стълпище”. Разходка сред природата на Дунав и фотосафари.

13:00 Обяд 14:30

Отпътуване

3/4


Програма за двудневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

Програма за двудневен туристически пакет

По Лом и Дунав към природата

е изработена в рамките на проект «Реки на времето», в изпълнение на договор BG161PO001/3.2-02/2011/003, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.

www.ruse-bg.eu/reki_na_vremeto

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейски фонд за регионално развитие

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” Инвестираме във Вашето бъдеще! www.bgregio.eu Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

Еко туризъм и културен туризъм - двудневен туристически пакет  

По Лом и Дунав към природата Еко туризъм и културен туризъм - двудневен туристически пакет

Advertisement