Page 4

4 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Andrzej Fliss

Samochody produkowane w Polsce (co nie znaczy, ¿e polskie) je¿d¿¹ nie tylko po drogach Europy, ale tak¿e USA, Australii i Nowej Zelandii. To oczywiœcie za spraw¹ globalnych koncernów, które ulokowa³y siê w Polsce, przede wszystkim General Motors, który do niedawna mia³ fabrykê Opla w Gliwicach (obecnie jest w³asnoœci¹ francuskiego Peugeota). To w³aœnie na Œl¹sku GM produkowa³ (te¿ nale¿¹c¹ do GM markê) spor towy kabriolet Buick Cascada. Natomiast pod koniec 2016 r. ta sama gliwicka fabryka rozpoczê³a wytwarzanie auta Holden Astra, przeznaczonego na rynki w³aœnie Australii i Nowej Zelandii.

Pod koniec 2016 r. gliwicka fabryka rozpoczê³a wytwarzanie auta Holden Astra, przeznaczonego na rynki Australii i Nowej Zelandii

Fot. Archiwum

Mo­ to­ry­szkie­fir­ a­cja­li­ de­rnem­pol­ sckie­ go­eks­ tu Czy­pol­ my­od­ io­są­suk­ es­w Ka­na­pdor­ zie?

Części i akcesoria za miliardy Przemys³ motoryzacyjny jest liderem polskiego eksportu, ale to nie produkcja kompletnych samochodów ci¹gnie wynik bran¿y. Najcenniejszym polskim towarem eksportowym s¹ czêœci i akcesoria do samochodów wytwarzane w fabrykach wybudowanych przez zagraniczne koncerny. Z danych opublikowanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e w pierwszym kwartale br. eksport w³aœnie tych produktów mia³ wartoœæ 2,86 mld euro i w stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku by³ wy¿szy a¿ o 14,5 proc. (dynamika wzrostu ca³ego polskiego eksportu w tym okresie wynios³a 9,2 proc., czyli by³a o 5,3 proc. ni¿sza od eksportu bran¿y motoryzacyjnej). W przypadku produkcji kompletnych samochodów wzrost w I kwartale br. by³ mniejszy ni¿ czêœci, wyniós³ 6,3 proc. w stosunku do tego samego okresu w roku 2016, ale i tak zajmowa³ drugie miejsce na liœcie najbardziej wartoœciowych polskich towarów eksportowych. Ten imponuj¹cy przyrost w eksporcie zarówno czêœci, jak i samochodów, sk³ania analityków do twierdzenia, ¿e w 2017 r. eksport polskiego przemys³u motoryzacyjnego po raz pierwszy w historii przekroczy wartoœæ 25,5 mld euro. Ale eksport bran¿y motoryzacyjnej to nie tylko samochody i czêœci do nich. Na siódmej pozycji listy polskich towarów eksportowych znalaz³y siê samochody ciê¿arowe (w 2016 r. pozycja 18). Wartoœæ ich eksportu w I kwartale br. wynios³a 666 mln euro i osi¹gnê³a przyrost o 44 proc., ale kulisy tego imponuj¹cego wzrostu nie s¹ zagadkowe. Stoi za nimi koncern Volkswagena, który we Wrzeœni wybudowa³ fabrykê samochodów dostawczych crafter. W bie¿¹cym roku VW planuje wyprodukowaæ 55 tys. crafterów, a po pe³nym rozruchu fabryki ma z niej wyje¿d¿aæ od 90 do 100 tys. tych samochodów. Rekord wzrostu, bo a¿ o 70 proc., osi¹gn¹³ eksport autobusów i mikrobusów. Jego wartoœæ to kwota 224,5 mln euro.

Zdecydowana wiêkszoœæ produktów ulokowanego w Polsce przemys³u motoryzacyjnego trafia na rynki Europy Zachodniej oraz, o czym pisaliœmy wy¿ej USA, Australii i Nowej Zelandii. W 2016 r. eksport samochodów z Polski do USA zamkn¹³ siê kwot¹ 165 mln euro i stanowi³ ok. 4 proc. ca³ego polskiego eksportu do tego kraju. Eksport motoryzacyjny do Australii w dwóch pierwszych miesi¹cach br. to 37 mln euro i by³ on 28 razy wiêkszy ni¿ przed rokiem, co niew¹tpliwie by³o g³ównym powodem, ¿e ca³y polski eksport do Australii mia³ w I kwartale br. dwa razy wy¿sz¹ wartoœæ ni¿ w roku 2016. Powoli zaczyna te¿ rosn¹æ eksport polskiego przemys³u motoryzacyjnego do krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Eksport samochodów zwiêkszy³ siê w tamtym kierunku a¿ o 345 proc. a jego wartoœæ by³a trzy razy wiêksza ni¿ rok wczeœniej. Natomiast przyrost eksportu czêœci samochodowych wyniós³ 25 proc. Cech¹ charakterystyczn¹ transformacji ustrojowej i gospodarczej, jaka siê dokona³a w krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej, stanowi ich polityka gospodarcza. Niemal wszystkie za g³ówn¹ dŸwigniê rozwoju uzna³y przemys³ motoryzacyjny. W efekcie nie tylko w Polsce stanowi on najwiêksz¹ wartoœæ w eksporcie. W 2016 r. eksport produktów motoryzacyjnych po raz pierwszy przekroczy³ w Polsce 23 mld euro i kwota ta stanowi³a równowartoœæ 12,5 proc. ca³ego polskiego eksportu. W Czechach, które maj¹ niemal 4 razy mniej mieszkañców ni¿ Polska, wartoœæ eksportu samochodów stanowi nieco ponad 10 proc. ca³ego krajowego wywozu za granice, natomiast czêœci i akcesoriów samochodowych 7,6 proc., czyli w sumie wiêcej ni¿ w przypadku Polski. Czeska motoryzacja to bardzo silna rodzima marka Skoda, ale bêd¹ca ju¿ w 100 proc. w³asnoœci¹ Volkswagena. Poza tym kraj ten ma u siebie zak³ady koreañskiego Hyunda oraz Toyoty, Peugeota i Citroena. Czesi ze swoj¹ prê¿n¹ gospodark¹,

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

która ju¿ przed II wojn¹ liczy³a siê w Europie, s¹ najbogatszym krajem wœród by³ych „demoludów” z PKB per capita wynosz¹cym 18 326 dol. per capita. Pod tym wzglêdem na drugim miejscu s¹ S³owacy (16 tys. dol. per capita), ale oni równie¿ postawili na motoryzacjê jako ko³o napêdowe ca³ej gospodarki. Maj¹cy zaledwie 5,45 mln mieszkañców kraj ma u siebie fabryki Volkswagena, KIA Motors, PSA Peugeot Citroen. W grudniu 2015 roku S³owacy skusili do wybudowania na S³owacji fabryki przez indyjski koncern motoryzacyjny TATA, który bêdzie tam produkowa³ samochody przejêtych brytyjskich marek Jaguar i Land Rover. Motoryzacja stanowi a¿ 44 proc. w ca³ej produkcji przemys³owej tego kraju oraz 19 proc. ca³ego jego eksportu. W 2015 r. wartoœæ eksportu samochodów ze S³owacji stanowi³a 12,7 mld euro i kraj ten jest najwiêkszym producentem samochodów w przeliczniku na 1000 mieszkañców. Na jednego S³owaka przypada³y w 2015 roku 184 wyprodukowane samochody. Na œrodkowoeuropejskiego potentata przemys³u motoryzacyjnego wyrastaj¹ te¿ Wêgry. W 2015 r. eksport samochodów wyprodukowanych w tym kraju by³ a¿ o 14 proc. wy¿szy w stosunku do roku poprzedniego i zamkn¹³ siê kwot¹ 19,6 mld euro. Na Wêgrzech swoje fabryki maj¹ Audi, Mercedes i Suzuki. Dla zobrazowania przemian w przemyœle tego kraju trzeba wspomnieæ, ¿e w czasach komunizmu, na Wêgrzech w ogóle nie produkowano samochodów. W Polsce przez d³ugie lata monopolist¹ w produkcji samochodów by³ w³oski FIAT, potem swoje fabryki wybudowa³ Volkswagen i Opel, a w miêdzyczasie pojawi³o siê, by po paru latach zbankrutowaæ, koreañskie Daewoo. 28 maja br. minê³o 25 lat od podpisania umowy miêdzy polskim rz¹dem a koncernem FIAT, na mocy której W³osi przejêli Fabrykê Samochodów Ma³olitra¿owych w Tychach. W ci¹gu æwieræwiecza FIAT zainwestowa³ w Polsce 11,2 mld z³. n

Glos Polonii Wydanie nr 20  
Glos Polonii Wydanie nr 20  
Advertisement