Page 8

8 GŁOS POLONII

Nie ma kasy, nie ma wyników

www.glospolonii.net

Polska innowacyjność w ogonie tabeli Andrzej Fliss

Innowacyjnoœæ zdominowa³a œwiat. Jeœli nie jesteœ innowacyjny, odpadasz, w najlepszym razie przesuwasz siê w dó³ tabeli. Za s³owem „innowacyjnoœæ” nie kryje siê nic tajemniczego, skomplikowanego.

Innowacyjnoœæ to nic innego jak ulepszanie tego, co ju¿ jest albo wymyœlenie nowych rozwi¹zañ, technologii, w wyniku których otrzymamy now¹ jakoœæ lub wymyœlimy i stworzymy nowy produkt albo us³ugê. Niby nic wielkiego, ale ka¿dy, kto próbowa³ wymyœliæ coœ nowego, wie jakie to trudne. Oczywiœcie czasami zdarza siê, ¿e powstaj¹ nowe, innowacyjne produkty w wyniku przeb³ysku genialnej myœli (komputer osobisty, facebook), ale zazwyczaj innowacyjny produkt jest efektem ¿mudnych prób i badañ w naukowych laboratoriach. Badania naukowe i laboratoryjne poch³aniaj¹ mnóstwo pieniêdzy, ale im wiêcej pieniêdzy w danym kraju przeznacza siê na badania i rozwój, tym wy¿sza jego pozycja w œwiatowych rankingach innowacyjnoœci. Unia Europejska, która w swojej strategii rozwoju bardzo du¿¹ wagê przywi¹zuje do innowacyjnoœci, wszak od tej¿e innowacyjnoœci europejskich krajów zale¿y pozycja ca³ej Wspólnoty w œwiatowej gospodarce, przedstawi³a ostatnio ocenê porównawcz¹ wyników w zakresie badañ naukowych i innowacji, osi¹gniêtych przez pañstwa cz³onkowskie UE i wybrane kraje trzecie w roku 2016. Z zaprezentowanej tablicy wyników wy³ania siê wniosek, ¿e europejskimi liderami w dziedzinie innowacji i badañ naukowych przoduj¹ kraje pó³nocy kontynentu, co potwierdza i utwierdza tendencjê obserwowan¹ w tej kwestii od wielu lat. Po raz kolejny liderem innowacji w Unii Europejskiej zosta³a Szwecja 143,6 pkt.), a w niewielkiej odleg³oœci za tym krajem uplasowa³y siê: Dania (136,7 pkt.), Finlandia (130,9 pkt.), Holandia (129,5 pkt.), Wlk. Brytania (125,3 pkt.) i Niemcy (123,4 pkt.). To jest „wielka szóstka” unijna, natomiast absolutnym liderem europejskiej innowacyjnoœci jest kraj pozostaj¹cy poza Uni¹ Europejsk¹, czyli Szwajcaria. Innowacyjnoœæ tego kraju wyceniono najwy¿ej i to na poziomie doœæ znacznie przewy¿szaj¹cym w tej dziedzinie osi¹gniêcia Szwecji. Szwajcaria otrzyma³a ocenê 164,6 pkt. Polska innowacyjnoœæ w gronie innych krajów europejskich ma siê marnie. Otrzyma³a ocenê 54,8 pkt., (trzy razy mniej od Szwajcarii i niewiele mniej od Szwecji) co daje krajowi czwart¹ pozycjê od koñca.

nowacyjnoœæ dogania USA i Kanadê, ale pozostaje znacznie w tyle za Kore¹ Po³udniow¹ i Japoni¹. Widaæ te¿ wyraŸnie, ¿e w szybkim tempie nadrabiaj¹ pod tym wzglêdem dystans Chiny, które przecie¿ maj¹ ambicjê przewodziæ œwiatowej gospodarce.

Z małymi firmami też źle

Spoœród krajów Unii Europejskiej za Polsk¹ s¹ ju¿ tylko: Chorwacja (oceniona o zaledwie jedn¹ dziesi¹t¹ punktu gorzej), nastêpnie Bu³garia (47,5 pkt.) i zdecydowana „czerwona latarnia” unijnej tabeli, Rumunia, z dorobkiem 33,8 pkt. W Europie gorsz¹ innowacyjnoœci¹ od Rumunii wykazuj¹ siê tylko pozostaj¹ce poza UE Macedonia i Ukraina. Polska natomiast mo¿e siê pocieszaæ tylko tym, ¿e w porównaniu z rokiem 2010 (a wiêc w okresie 6 ostatnich lat) poprawi³a swoj¹ pozycjê o 2 punkty. Spoœród krajów UE, które ponad æwieræ wieku temu pozostawa³y pod dominacj¹ ZSRR, zdecydowanym liderem s¹ Czechy (84,4 pkt.), wyprzedzaj¹ce Polskê o niemal 30 punktów. Przed polsk¹ gospodark¹ s¹ w tej dziedzinie zarówno Estonia (79,8 pkt.), Litwa (79,4 pkt.), S³owacja (70,0 pkt.), jak równie¿ Wêgry (67,4 pkt.) oraz £otwa (58,1 pkt.). Wed³ug opracowuj¹cych raport analityków, innowacyjnoœæ w Europie nadal wykazywa³a tendencjê wzrostow¹, aczkolwiek, jak podkreœlono, wzrost ten nie rozk³ada³ siê równomiernie na wszystkie kraje. Liderem pozostaje Szwecja, 15 krajów osi¹gnê³o wzrost innowacyjnoœci, ale nadal utrzymuj¹ siê bardzo du¿e ró¿nice miêdzy poszczególnymi krajami cz³onkowskimi. Najwiêksze przyspieszenie w rozwoju innowacyjnoœci odnotowuje siê na Litwie, Malcie, w Holandii, Austrii i wystêpuj¹cej z europejskiej Wspólnoty Wielkiej Brytanii. Europejscy obserwatorzy zajmuj¹cy siê innowacj¹ twierdz¹, ¿e w porównaniu ze œwiatem mo¿na zauwa¿yæ, i¿ europejska in-

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

Presti¿owy amerykañski magazyn Red Herring, zajmuj¹cy siê nowymi technologiami, opublikowa³ natomiast ranking, który obejmowa³ najbardziej innowacyjne, ale wy³¹cznie ma³e firmy, w typie start-upów. W klasyfikacji ujêto równie¿ takie kraje jak Turcja i Izrael. Analizuj¹c wyniki tego zestawienia mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e gospodarka Wielkiej Brytanii raczej nie powinna siê martwiæ Brexitem, poniewa¿ na europejsk¹ listê tego rankingu wprowadzi³a 53 firmy, o 3 wiêcej od Izraela, który ze wzglêdu na dynamiczny rozwój innowacyjnoœci w tym kraju nazywany ju¿ bywa przez znawców „start-up nation”. Z Polski uda³o siê znaleŸæ na tej liœcie zaledwie 3 firmom, czyli tyle samo co Luksemburgowi.

Światowi liderzy innowacji Wed³ug raportu opracowanego przez The Boston Consulting Group, najbardziej innowacyjnymi firmami œwiata w roku 2016 by³y Apple, Google i Tesla. Ranking „50 Most Innovative Companies” zdominowany zosta³ przez firmy technologiczne, których a¿ 18 znalaz³o siê na liœcie (m.in. Microsoft, Amazon, Netflix, Samsung. IBM, HP, Dell). Drug¹ najbardziej innowacyjn¹ bran¿¹ okaza³a siê motoryzacja. Siedem firm z tego sektora wesz³o do grona 50 najbardziej innowacyjnych firm œwiata: Tesla, Toyota, BMW, Daimler, GM, Renault, Honda. Trzeci¹ bran¿¹, której przedstawiciele znaleŸli siê w tym ekskluzywnym gronie stanowi sektor medyczny i biotechnologiczny (Bayer, Gilead Sciences, Regeneron, Pfizer, J&J, BMS. Debiutantami, którzy po raz pierwszy weszli na rankingow¹ listê, to: Uber, Airbnb, Underarmour, Regeneron, Expedia, SpaceX, Hilton, NTT Docomo, Orange, BMS. Natomiast co do odpowiedzi na pytanie, która firma jest najbardziej innowacyjna na œwiecie, zdania s¹ podzielone, ale wiêkszoœæ rankingów dotycz¹cych tej kwestii i og³aszanych przez ró¿ne instytucje wygrywa TESLA Elona Muska. n

21_  
21_  
Advertisement