Page 16

16 GŁOS POLONII

www.glospolonii.net

Najbogatsi Adam Rother

„W Polsce mamy ju¿ prawie 20 tysiêcy milionerów” pisze tygodnik „Wprost” w tekœcie komentuj¹cym ranking 100 najbogatszych Polaków, który gazeta publikuje od wielu ju¿ lat. Owe 20 tys. polskich milionerów stoi w sprzecznoœci z danymi zamieszczonymi w tekœcie Adama Lasockiego „Luksus po polsku”, który nasi Czytelnicy znajd¹ w innym miejscu niniejszego wydania naszej gazety. Rodzi siê wiêc pytanie, które dane s¹ prawdziwe i kto pope³nia b³¹d? Nikt otó¿ nie pope³nia b³êdu. Z tekstu „Wprost” wynika jasno, ¿e podane przez jego autorów dane (pobrane z urzêdów skarbowych) dotycz¹ osób, które w roku 2015 zarobi³y milion z³otych i wiêcej. Nie odnosz¹ siê wiêc do tych, których maj¹tek przekroczy³ tê kwotê w latach poprzednich oraz, jak zastrzega siê redakcja, dziedziców, którzy s¹ „bogaci z domu”, czyli stali siê posiadaczami fortuny po rodzicach, dziadkach, pradziadkach… „Wprost” nie jest jednak w tym kryterium konsekwentny, poniewa¿ na pierwszym miejscu listy najbogatszych Polaków umieszcza rodzeñstwo Dominikê i Sebastiana Kulczyków, którzy przecie¿ ca³y swój ogrom-

ny maj¹tek maj¹ „po tatusiu”, zmar³ym dwa lata temu, pod koniec lipca 2015 r., Janie Kulczyku. Zostawmy ju¿ jednak tê kwestiê i zajmijmy siê geografi¹ polskich milionerów oraz posiadaczami najwiêkszych fortun. Jeœli chodzi o geografiê, to dane podawane przez „Wprost” (dotycz¹ roku 2015) nie zaskakuj¹. Najbardziej nasycon¹ milionerami metropoli¹ jest oczywiœcie Warszawa, wszak polskie i zagraniczne centrale najwiêkszych koncernów, przedstawicielstwa ró¿nych firm, centralne urzêdy i instytucje znajduj¹ siê, co oczywiste, w stolicy. W jej granicach mieszkaj¹ wiêc 3384 osoby, które w roku 2015 zarobi³y ponad milion z³otych, a poniewa¿ w granice „wielkiej Warszawy” w³¹czyæ nale¿a³oby Piaseczno, do warszawskiej liczby milionerów nale¿a³oby dodaæ jeszcze 348 osób zamieszkuj¹ce to miasto, które równie¿ powiêkszy³y w 2015 r. swój maj¹tek o milion i wiêcej z³otych. Z niemal trzykrotnie mniejsz¹ liczb¹ milionerów jest zajmuj¹cy drugie miejsce Wroc³aw (1208 osób), trzeci Poznañ, gdzie liczba milionerów jest ju¿ ni¿sza od tysi¹ca (882 osoby), nastêpnie Kraków (773 osoby), £ódŸ (480 osób), Gdañsk (366 osób). To czo³ówka miast z najwiêkszym nasyceniem milionerami. W granicach od 276 do 223 osób z co najmniej milionem na koncie lokuj¹ siê: Bydgoszcz (276 osób), Szczecin (245), Lublin (228), Bia³ystok (223), Kielce (223), natomiast w przedziale od 200 do 100 osób, s¹: Katowice (199), Rzeszów (156), Olsztyn (142), Opole (134), Zielona Góra (125). Dla wielu zaskakuj¹cy bêdzie z pewnoœci¹ fakt, ¿e Katowice - stolica najbardziej uprzemys³owionego regionu kraju, „da³a” w roku 2015 zarobiæ ponad milion z³otych niespe³na dwustu osobom, mniej ni¿ Gdynia (229), tyle samo co Bielsko Bia³a, niewiele wiêcej ni¿ Toruñ (179). W ujêciu procentowym najwiêkszy przyrost milionerów, o 31 proc., odnotowano w woj. pomorskim, nastêpnie ma³opolskim (o 30 proc.), zachodnio-pomorskim i lubuskim (po 27 proc.), w mazowieckim o 25 proc. Na drugim koñcu tej statystki znajduje siê £ódŸ, gdzie przyrost wyniós³… 0,1 procent (!?).

Dwutygodnik Polonii kanadyjskiej w Kolumbii Brytyjskiej

21_  
21_  
Advertisement