Page 1

NO: 5 VOLUME:1

kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩoj≥, U¬ln kotdm ae-_m¿ anjs‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ tKmƒ UmIv Jm\, tk{I´v lm¿´v IØo{Z¬, bqk^v kZ≥ HmUnt‰mdn-b-Øn¬ \S∂ Aevamb t\XrktΩ-f\w kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩoj≥ sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬ DZvLm-S\w sNøp∂p. A∏-kvtXm-enIv hnknt‰-‰¿ am¿ t{Kjy≥ ap≠m-S≥, U¬ln kotdm ae-_m¿ anj≥ tIm˛Hm¿Un-t\-‰¿ dh.-^m.-tPmkv CS-t»cn, tI{µ \yq\-]£ hnZym-`ymk IΩo-j≥ saº¿ tUm.-kn-dn-bIv tXma-kv, Aevamb I-Ωo-j≥ sk{I-´dn AUz. hn.kn. sk_m-Ãy≥, ap≥ tI{µ \yq\]£ IΩo-j≥ saº¿ hn hn AK-Ãn≥, dh.-tUm.-amXyp N{µ≥Ip-t∂¬, X¶®≥ tPmkv, im¥n tPmk^v F∂n-h¿ kao-]w. 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012

kvt\l-Øns‚ ]¶p-hb - v°epw \nkzm¿∞ tkh-\h - p-amWv ss{IkvXh k`bpsS apJ-ap{Z:

am¿ amXyp Ad-bv°¬

\yqU¬ln: ]c-kv]ckvt\lØneqsSbpw, ]¶p- h - b v ° - e n- e qsSbpw, \nkzm¿∞ tkh-\-Øn-eqsSbpw kaq-lØn\v \∑ kar-≤-ambn h¿jn-°p-I-bmWv k`-bpsS e£yw. ss]Xr-I-hpw, ]mc-ºcyhpw ImØp-kq-£n®v BtKm-f-X-e-Øn¬ Aevamb kaq-lsØ i‡n-s∏-Sp-Øp-hm≥ k` {]Xn-⁄m-_-≤-am-Wv. C¥y-bnse CXc kwÿm-\-ß-fnepw hnhn[ cmPy-ßfn- e p- a p≈ hnizmkn kaq- l - Ø n- \ mbn Aevamb I-Ωo-j≥ hnhn-[-ß-fmb Aevamb i‡o-I-cW ]≤-Xn-Iƒ \S-∏n-em°p-I-bm-sW∂pw kotdm ae-_m¿ k` Aev a mb I- Ω o- j ≥ sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬ {]kvXm-hn-®p. kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥, U¬ln kotdm ae-_m¿ anjs‚ B`n-apJy-Øn¬ U¬ln tKmƒ UmIv Jm\, tk{I´v lm¿´v IØo-{Z¬, bqk^v kZ≥ HmUnt‰mdn- b - Ø n¬ \S∂ Aevamb t\XrktΩ- f \w DZv L m- S \w sNbv X p kwkm-cn-°p-I-bm-bn-cp∂p am¿ amXyp Ad-

bv°¬. Aevamb kaq-l-Øns‚ Ign-hpw, Adnhpw, A\p-`-h-⁄m-\hpw ]e kµ¿`ß-fnepw D]-tbm-Ks - ∏-Sp-Øp-hm≥ k`bv°p km[n-®n-´n-√. hnhn-[-X-e-ß-fn¬ AXn-{]K- ¤ - c mb hy‡n- I - f m¬ kº- ∂ - a mWv kotdm ae-_m¿ k`. Chsc k`-bp-sSbpw s]mXp-k-aq-l-Øn-s‚bpw apJy-[m-c-bn¬ i‡n-s∏-Sp-Øp-I-bmWv Aevamb IΩojs‚ e£y-sa∂v am¿ Ad-bv°¬ kqNn∏n-®p. cmhnse 09 \v Bcw-`n-® Aevamb {]Xn-\n[n- ktΩ-f\Øn¬ U¬ln-bnse hnhn[ kotdm ae- _ m¿ CS- h - I - I - f n¬ \n∂pw anj≥tI-{µ-ß-fn¬ \n∂p-ap≈ `mc-hm-lnIfpw, bph-P-\-˛-h-\n-Xm-˛-A-evamb kwLS\m t\Xm-°fpw Dƒs∏sS 200 {]Xn-\n-[nIƒ ]s¶-Sp-Øp. ktΩ-f-\-Øn¬ A∏kvtXm-enIv hnknt‰-‰¿ am¿ t{Kjy≥ ap≠mS≥ A≤y-£X hln-®p. U¬ln kotdm ae-_m¿ anj≥ tIm˛-Hm¿Un-t\-‰¿ dh.-^m.tPmkv CS-t»cn Bap-J{- ]-`m-jWw \S-Øn. tI{µ \yq\-]£ hnZym-`ymk IΩo-j≥

saº¿ tUm.-kn-dn-bIv tXma-kv, Aevamb IΩo-j≥ sk{I-´dn AUz. hn.kn. sk_mÃy≥ F∂n-h¿ {]_-‘ß - ƒ Ah-Xc - n-∏n-®p. kmaq-ly-{]-h¿Ø\ cwKØv tZio-b-]p-ckvIm-c߃ t\Snb Zbm-`m-bnsb (a≤y-{]tZ-iv) ktΩ-f-\-Øn¬ BZ-cn-®p. ap≥ tI{µ \yq\]£ IΩo-j≥ saº¿ hn hn AK-Ãn≥, Aevamb IΩo-j≥ kb≥kv B‚ v sSIvt\m-fPn t^mdw FIvkn-Iyq-´ohv Ub-d-IvS¿ dh.-tUm.-amXyp N{µ≥Ip-t∂¬ F∂n-h¿ tamU-td‰¿amcm-bn-cn-∂p. sshIpt∂cw \S∂ Aevamb IΩo- j ≥ I¨k¬t´-j≥ Iu¨kn-en¬ U¬lnbnse hnhn[ D∂-X{- ]-h¿Ø-\t- a-Je - I - f - n-ep≈A - evamb¿ ]s¶-Sp-Øp. kotdm ae-_m¿ tkmjy¬ anj≥ FIvkn-Iyq-´ohv Ub-dIv S ¿ ^m.- h ¿Kokv N°p- ¶ ¬, U¬ln kotdm ae-_m¿ ImØ-enIv Atkm-kn-tbj≥ sshkv{]kn-U‚ v X¶-®≥ tPmkv, ]n sP tXmakv, im¥n tPmk^v, kndn-bIv Nmgn-°m-S≥ F∂n-h¿ hnhn[ hnj-bß - f - n¬ kwkm-cn-®p.

NOVEMBER 2010


am¿ amXyp B\n-°p-gn-°m-´n¬ sIm®n: HIvtSm-_¿ 9: aqey-t_m-[hpw kmaq-ly-{]-Xn-_≤ - X - bpw D≈ anI® t\Xm°- ∑ msc kaqlw D‰p t\m°p- I - b msW∂pw cm{„-]p-\¿\n¿Ωm-W{- ]-{In-bb - n¬ G¿s∏-Sp-∂-h¿ BZ¿i-ip-≤nbpw anIhpw {]Z¿in-∏n-®-h-cm-bn-cn-°-W-sa∂pw CSp°n cq]-Xm-≤y-£≥ am¿ amXyp B\n-°p-gn-°m´n¬ {]kvXm-hn-®p. t\Xr-]m-Shhpw, tbmKyXbpw hnI-k-\-Im-gvN-∏m-Sp-ap≈ anI® hy‡n-Xz-ßsf t\XrXz\nc-bn-se-Øn°phm≥ cm{„o-b-]m¿´n-Iƒ°p km[n-°msX hcp-tºmƒ BZ¿i ip≤n-bn-√m-Ø-h¿ Cu cwK-tØ°p IS-∂p-h-cp-∂Xv A]-I-S-I-c-amsW∂pw At±lw hy‡-am-°n. kotdm-ae- _ m¿ k` Bÿm- \ - a mb Im°- \ mSv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S-°p∂ ZznZn\ A¬amb t\Xr- k - t Ω- f \w DXv L m- S \w sNøp-I-bm-bn-cp∂p am¿ amXyp B\n-°p-gn°m-´n¬. _mly- k u- µ - c y- t Ø- ° mƒ B¥- c nI hnip≤n ]pe¿Øp∂ Aevam-b-cmWv k`bpsS kº-sØ∂pw AXp-sIm-≠p-Xs∂ A¬am- b - c psS {]iv\- ß ƒ°v k`m

t\XrXzw ]ca {]m[m\yw \evIp-∂p-s≠∂v A¬am-b¿ IΩo-j≥ sNb¿am≥Iq-Sn-bmb Im™n-c-∏≈n cq]-Xm-≤y-£≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬ ]d-™p. cmjv{Sob, kmaq-lnI, kmwkvIm-cnI cwK-ßf - n¬ k`-bpsS h‡m°-fmbn cwK-Øp-h-tc-≠-h¿ A¬am-b-cmsW∂pw At±lw Hm¿an-∏n-®p. aX-˛-Pm-Xn-˛h¿§ ˛cm-{„ob t`Z-an-√msX ssltd-©vkwc-£W kan-Xn°v t\XrXzw \evIp-hm\pw ^e-{]m]vXnbnse-Øn-°p-hm\pw Ign-™Xv k`-bpsS kmaq-lnI CS-s]-S-ens‚ anI® \nZ¿i-\-am-sW∂v At±lw Hm¿Ωn-∏n-®p. Aevamb IΩoj≥ sk{I-´dn AUz. hn. kn. sk_m-Ãy≥, AUz. tPmkv hnX-bØn¬, tUm. km_p Un. amXyp, tUm. tPmfn k°-dn-b, AK-Ãn≥ aT-Øn-∏-d-ºn¬ F∂n-h¿ {]kw-Kn-®p. dh. tUm. Ão^≥ Be-Ød, tUm. sIm®p-dmWn tPmk^v, kvIdnbm B‚Wn a‰-Øn¬, ^m. tP°_v ]me-°m-∏n-≈n, hn. hn. AK-Ãn≥, tPm¨ I®n- d - a ‰w, km_p tPmk- ^ v F∂n- h ¿ hnhn[ ]T-\-hn-j-b-ß-sf-°p-dn®v {]_-‘߃ Ah-X-cn-∏n-®p.

kotdm- a-e-_m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ k`m Bÿm-\-amb Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ \S∂ Aevamb t\Xr-kt- Ω-f\w CSp°n cq]Xm≤y£≥ am¿ amXyp B\n-°p-gn-°m-´n¬ DXvLm-S\w sNøp-∂p. am¿ amXyp Ad-bv°¬, AUz. hn. kn. sk_m-Ãy≥, AUz. tPmkv hnX-b-Øn¬, tUm. km_p Un. amXyp, tUm. tPmfn k°-dn-b, AK-Ãn≥ aT-Øn-∏-d-ºn¬ F∂n-h¿ kao-]w.

hm¿Ø-Iƒ Adn-bp-hm≥˛]¶p-sh-bv°p-hm≥ Syro Malabar Church Internet Mission: Website:- www.smcim.org Laity Commission: Website:- www.laitycommission.com

2

`h\ ]≤Xn˛2010

CSp°n cq]X Ipssh‰v CSp°n Atkm-kn-tb-j≥ CSp°n Atkm-kn-tb-j≥ Ipssh-‰ns‚ Poh-Im-cp-Wy-{]-h¿Ø-\-ßfpsS `mKambn, CSp°n Pn√-bn-ep≈, PmXn-˛a - X t`Zsat\y \n¿±- \ - c pw, \ncm- e w- _ - c p- a mb hmk- t bm- K yamb `h- \ - a n- √ m- Ø - h ¿, Irjn-\m-i-Ømepw IS-ß-fmepw _p≤nap-´p-∂h - ¿, AwK-ssh-Ieyw kw`-hn-®h - ¿, hn[-h-I-fmb IpSpw-_n-\n-Iƒ, Krl-\mY≥ Bfl-lXy sNbvX IpSpw-_-߃ F∂n-h¿°v hmk-tbm-Ky-amb Hcp `h\w \n¿Ωn®p \¬IpI F∂ al-Ømb Dt±i-tØmsS CSp°n cq]-Xb - psS Iogn-ep≈ ssltd©v Uh-e-∏vsa‚ v skmssk-‰nbp-ambn kl-I-cn®v CSp°n Atkm-kntb-j≥,- Ip-ssh‰v `h-\-]-≤Xn 2010 F∂ Hcp kwcw-`-Øn\v ChnsS XpS°w Ipdn°p-I-bmWv. \n߃ \¬Ip∂ Hmtcm 10000 cq]= 1 hoSv F∂ ka-hm-Iy-Øn¬ 50¬ Ipd-bmØ hoSp-Iƒ \n¿Ωn®p \¬Ip-hm≥ CSp°n Atkm-kn-tb-j≥ Ipssh-‰pw, ssltd©v sUh-e∏sa‚ v skmssk-‰nbpw tN¿∂v Hcp-°p∂ Cu kz]v\-]-≤Xn e£y-an-Sp∂p. \n¿≤- \ - c pw, \ncm- e w- _ - c p- a mb \ΩpsS \m´n-ep≈ ]mh-߃°v Hcp hoSv F∂ Ah-cpsS kz]v\w km£m-XvIc - n-°p∂-Xn-\mbv \nß-tfm-tcm-cp-Ø-cp-sSbpw klm- b - k - l - I - c - W - ß ƒ hn\o- b - a mbn A`y-¿-∞n-®p-sIm-≈p-∂p.

\n߃ \¬Ip∂ Hmtcm 10000 cq]= 1 hoSv F∂ ka- h m- I yØn¬ 50¬ Ipd-bmØ hoSp-Iƒ \n¿Ωn®p \¬Ip-hm≥ CSp°n Atkm-kn-tb-j≥ Ipssh-‰pw, ssltd©v sUh- e ∏sa‚ v skmssk- ‰ nbpw tN¿∂v Hcp°p∂ Cu kz]v\-]-≤Xn e£yan-Sp-∂p.

NOVEMBER 2010


{InkvXob aqey-§-fpsS hml-I-cm-IpI I¿±n-\mƒ am¿ h¿°n hnX-b-Øn¬ sIm®n: k`-bpw {InkvXphpw hn`n-∂a-s√-a-s√∂pw {Inkv X p- h ns‚ alØmb kv t \lhpw kmtlm-Z-cyhpw A\p-Zn-\-Po-hn-XØn¬ ]pe¿ØpI F∂-XmWv ss{IkvXhs‚ e£y-sa∂pw CXns\ hyXy-kvX-ambn Nn{Xo-I-cn-°p-∂-hcpsS Zpcp- t ±iw Xncn- ® - d n- b - W - s a- ∂ pw, kotdm ae-_m¿ k` taP¿ B¿®p-_n-j∏v I¿±n-\mƒ am¿ h¿°n hnX-b-Øn¬ ]d™p. k` Bÿm-\a - mb sIm®n Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXmakn¬ Aevamb IΩojs‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ k`-bnse hnhn[ cq]-X-I-fnse ]mÃ-d¬ Iu¨kn¬ sk{I´-dn-am-cp-sS-bpw, Aevamb t\Xm-°f - p-sS-bpw, h\nXm {]Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw ZznZn\ t\Xr ktΩf\Øn¬ kam-]-\-k-tµiw \¬In kwkm-cn-°p-Ib - m-bn-cp∂p I¿±n-\mƒ. A[nIm- c - s Ø- ° mƒ tkh- \ - a mWv k`- b psS e£y- s a∂pw Ipcn- i p- h - l n- ° p- h m- \ p≈ k∂-≤X {InkvXp-hns‚ Pohn-X-Øns‚ `mK-am-sW∂pw I¿±n-\mƒ Hm¿Ωn-∏n-®p. aX-߃ XΩn-ep≈ _‘-߃ Du´n Dd∏n-°p-hm-\p≈ ]cn-{i-a-ß-fn¬ ss{IkvX-

h¿ kPo-h-ambn CS-s]-S-W-sa∂pw aXßsf XΩn¬ AI-‰p-∂-Xn-\p≈ Ip’n-X{i- a - ß sf hnizm- k n- I ƒ Xncn- ® - d n- b - W sa∂pw kam- ] \ktΩ- f \w DZv L m- S \w sNbvXv Fd-Wm-Ip-fw-˛-A-¶-amen AXn-cq]Xm klm- b - s a- { Xm≥ am¿ tXmakv NIymØv ]d-™p. aX-ku-lm¿±-th-Zn-Iƒ hnhn[ aX-hn-`m-K-ß-fn¬s∏-´-h¿°v Hcp-an®p- { ]- h ¿Øn- ° p- h m- \ p≈ Ah- k - c - ß ƒ \¬Ip-sa-∂pw At±lw Hm¿Ωn-∏n-®p. k`-bpsS ASn-ÿm\ i‡n Aevam-b-cmsW∂pw, kaq-l-Øn‚-bpw, k`-bp-sSbpw h‡m-°-fmbn amdp-hm≥ Aevam-b¿°mIW-sa∂pw Aevamb IΩo-j≥ sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬ Xs‚ A≤y-£-{]kw-K-Øn¬ kqNn-∏n-®p. hnZym-`ym-kw, BXp-c-ip-{iq-j, Im¿jn-I-hr-Øn, BtcmKy-cw-K-߃ F∂n-ßs\ hnhn-[-ta-J-e-Ifn¬ ss{IkvX-h-k-aqlw sNøp∂ tkh\-߃ D∂-X-am-sW∂pw At±lw Hm¿Ωn∏n-®p. kotdm-ae - _ - m¿ k`m Nm≥kn-e¿ dh. tUm. B‚Wn sIm≈∂q¿, Aevamb IΩoj≥ sk{I-´dn AUz hn kn sk_m-Ãy≥, AUz. tPmkv hnX-b-Øn¬, hn.hn. AKÃn≥, _o\m sk_m-Ãy≥ F∂n-h¿ {]kwKn- ® p. tUm. km_p Un. amXyp ZznZn\ t\XrktΩ-f-\{]tabw Ah-X-cn-∏n-®p.

ASn-Ød \jvSs - ∏-´h-cpsS tcmj{]IS\w apJ-hnebvs°Sp-t°-≠-Xn√: Aevamb IΩo-j≥ tIm´bw: temI-sa-ºmSpw tImSm-\p-tImSn ss{IkvXh - ¿ lrZ-bØ - n-te-‰p∂ hnizm-kk-Xy-߃°p t\sc tcmjw sImf-fpIbpw, k`- b v ° pw, kaq- l - Ø n\pambn Pohn-Xhpw, Poh\pw ka¿∏n-®o-cn-°p∂ \nkzm¿∞-tk-hI - cpw,Bflobt\Xm-°f - pamb k`m≤y£-∑m-scbpw, ]ptcm-ln-Xscbpw Bt£-]n-°p-∂Xv cmjv{So-b-`o-cpXzam-sW∂v kotdm-ae - _ - m¿ k` Aevamb IΩo-j≥. BtKm-f-X-e-Øn¬ ASn-Ød \jvS-s∏´ {]Xy-bi - m-kv{X-°m-cpsS CØcw tcmj-{]I-S\w hnizm-kn-k-aqlw apJ-hn-e-bvs°Sp-t-≠-Xn-√. a‰p-≈-hsc Bt£-]n®pw Ah-tl-fn-®p-ap≈ cmjv{So-b-{]-h¿Ø\w am\yX-b√, adn-®v, DØ-ch - m-Zn-Xzß-fn¬\n∂p≈ Hfn-t®m-´-am-Wv. P\-Iob {]iv\ßsf Db¿Øn-°m-´p-Ibpw Ah-bv°p≈ ]cn-lm-c-߃ Is≠-Øp-I-bp-amWv `c-Wt\-XrXzhpw ]Iz-X-bp-ap≈ cmjv{So-bt\Xm-°fpw sNtø-≠-Xv. sXc-s™-Sp∏p-Iƒ hcpw t]mIpw. ap∂-Wn-Iƒ hfcpw Xf- c pw. aqey߃ \jv S - s ∏´psIm≠ncn-°p∂ I£n-cm-jv{So-bØ - ns‚ XcwXmW IpX-{¥-߃ ss{IkvX-h-k-`bv°p-t\sc th≠. k` ssZhØn-ep≈ hnizm-k-am-Wv. k` A[n-Im-cw tXSp∂n√∂p am{X-a-√ kvt\l-Øns‚ i‡nbn¬ Bflo-bXbpw, tkh-\-hpw, ip{iqjbpamWv. AtXm- s Sm∏w P\m- [ n]XycmPysØ DØ-c-hm-Zn-Xz-ap≈ ]uc∑m¿ F∂ \ne- b n¬ cmjv { S- t ØmSpw cmjv{So-b-tØm-Sp-ap≈ IS-a-Iƒ hnizmkØn-e-[n-jvSn-X-ambn k` \n¿∆-ln-°pw. sXc-s™-Sp-∏p-I-fpsS ad-hn¬ kam-cm-[ycmb ]ptcm-ln-Xt- {i-jvTsc s]mXp-ka - q-lØn¬ Ah-tl-fn-°p-tºmƒ hnizm-kn-kaq-l-Øns‚ lrZ-b-Øn-te-dp∂ apdnhv hfsc hep-Xm-bn-cn-°psa∂v k`m-hn-cp-≤tI-{µ-߃ a\- n-em-°-W-sa∂v Aevamb IΩo-j≥ sk{I-´dn AUz. hn.-kn. sk_mÃy≥ kqNn-∏n-®p. -

kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ B`n-ap-Jy-Øn-¬, Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXmakn¬ \S∂ Aevamb t\XrktΩ-f-\-Øn¬ taP¿ B¿®v_nj∏v I¿±n-\mƒ am¿ h¿°n hnX-b-Øn¬ ktµiw \¬Ip-∂p. am¿ amXyp Ad-bv°¬, am¿ tXmakv NIym-Øv, AUz.hn kn sk_m-Ãy≥, AUz.-tPmkv hnX-b-Øn¬, _o\ sk_m-Ãy≥ F∂n-h¿ kao-]w.

3

October2010 2010 NOVEMBER


]uckvXy Im\≥ \nbakwln-Xb - n¬

(Ign™ e°w XpS¿®) Imt\m\ 406: kphn-tijw {ihn-°p-hm\pw {InkvXphns\ Adnbphm\pw Aevam-b-cneqsS am{Xw Bfp-Iƒ°v Ign-bp∂ kµ¿`ß- f n¬ 14- ˛ mw Imt\m- \ - b n¬ ]d™ncn°p∂ ISabv°v IqSp-X¬ t{]c-I-i-‡n-bps≠∂v Aevam-b¿ Hm¿Øncn-t°-≠-Xm-Wv. Cutim-bpsS c£m-I-c-k-tµiw temIsaßpw FØn- ° p- ∂ Xn¬ Xß- f p- t S- X mb ]¶p- h - l n- ° p- \ hm≥ F√m hnizm-kn-Iƒ°pw IS-a-bp≠v. Xß-fpsS Cu t{]jn-X-Zu-Xy-sØ∏‰n Aevam- b sc {]tXyI-ambn Hm¿Ωn-∏n°p-Ib - mWv Cu Imt\m\. X߃°p-am{Xw IS∂p-sN-√m-hp∂ taJ-eI - fn¬ kphn-ti-jh - m-lI - cmbn tbip- h ns‚ km£n- I - f m- I p- h m≥ Aevam-b¿ {]tXyIw {i≤n-°-Ww. Aevamb-cpsS t{]jn-X-Zu-Xy-sØ-∏-‰n c£-Is‚ anj≥, aq∂mw kl-{km-_vZ-Øn-tebv°v F∂o Nm{In-I-te-J-\-ß-fn-eqsS am¿∏m∏ {]tXy-I-ambn Hm¿Ωn-∏n-°p-∂p-≠v. Imt\m\ 407: Xß-fpsS ssZh-hn-fn--°\p-krXw sshhm-ln-Im-h-ÿ-bn¬ Pohn°p∂ Aevam-b¿ Xß-fpsS hnhm-lhpw IpSpw-_hpw hgn ssZh-P-\sØ ]Sp-Øpb¿Øp-∂-Xn\pth≠n {]m¿∞n-°p-hm≥ {]tXy-I-ambn IS-s∏-´n-cn-°p-∂p. hnhm-lsØ Hcp {]tXyI ssZh-hn-fnbmbn c≠mw hØn-°m≥ Iu¨kn-ens‚ tcJ-I-fn¬ \ap°p ImWmw (L.G 35, G.S 48,49,52). hnhm-l-sa∂ ssZh-hnfn kzoIcn-®n-cn-°p-∂h - ¿ Xß-fpsS amXr-Im-]c - a - mb sshhm- l n- I - P o- h n- X hpw IpSpw- _ - P o- h nXhpw hgn k`sb ]Sp-Øp-b¿Øp-hm≥ IS-s∏-´-h-cm-Wv. IpSpw-_sØ Km¿ln-Ik` F∂mWv hØn-°m≥ Iu¨kn¬ hnti-jn-∏n-°p-∂-Xv (L.G.11). Im\-t\m\ 408: §1. Bh-iy-amb Adnhnepw A\p-`-h-k-º-Ønepw kXy-k-‘-Xbnepw apt∂m´p\n¬°p∂ Aev a m- b ¿ hy‡n- ] - c - a mtbm CS- h - I - ˛ - c q- ] - X - ˛ - ] m- { Xnbm¿°¬ Xe-ßfn-ep≈ kan-Xn-I-fntem tbmK-ß-fntem AwK-ß-sf∂ \ne-bntem hnZ-Kv≤tcm D]-tZ-iI - tcm Bbn k`m-[n-Imcn-I-fm¬ {ihn-°s∏-Sp-hm≥tbmKy-cm-Wv. §2. s]mXp-\n-b-a-Øm¬- A-evam-b¿ {]th-in-∏n-°-s∏-Sp∂ k`m-]-c-amb Npa-X-

4

e-Iƒ°p-]p-dsa, Xncp-∏´w Bh-iy-ap-≈tXm Xß-fpsS kzmbm-[n-Im-c-k-`-bpsS {]tXy-I\n-baw Aevam-b¿°v hy‡ambn \ntcm[n°p-∂tXm Bbh Hgn-sI-bp≈ a‰p Npa-Xe-If - n-tebv°pw Aevam-bsc {]th-in∏n-°phm≥ X° A[n-Im-cn°v km[n-°pw. §3. k`m]-c-amb Npa-X-e-I-fpsS \n¿∆l-WsØ kw_-‘n®v Aevam-b¿ k`m-[n-

Im-cØ - n\v ]q¿Æ-ambpw Iogvs∏-´n-cn-°p-∂p. Adnhpw A\p-`-hhpw kz`m-h-Kp-W-hp-ap≈ Aevam-bsc k`m-[n-Xm-cn-Iƒ Bh-iym\p-k-cWw {ihn-°p-Ibpw Ah-cpsS D]tZiw Bcm-bp-Ibpw sNtø-≠XmWv. k`bpsS hyXyÿ Xe-ß-fn-ep≈ D]-tZ-i-Ik-an-Xn-I-fnepw Iu¨kn-ep-I-fnepw AwKß- f mb Ah- c psS tkh\w ]m{Xnbm¿°¬Xe-Ønepw cq]XmXe-Ønepw, CS-h-I-X-e-Ønepw {]tbm-P-\-s∏-Sp-Ø-Wsa∂v \nbaw A\p-im-kn-°p-∂p. k`-bnse Nne DtZym-K-߃ Aevamb¿°p \n¿∆-ln-°m-hp-∂-h-bmbn s]mXp\n-bawXs∂ A\p-im-kn-°p-∂p-≠v. DZml-c-W-ambn k`mtImS-Xn-bn¬ \ymbm-[n-]\m-bn-cn-°p-I, cq]-X-°-t®-cn-bn¬ [\-Imcy-ÿ-\m-hpI F∂n-h. Ch-bv°p-]p-d-sa, ]ptcm- l n- X - i p- { iq- j n- I ƒ°v am{X- a mbn \o°n-h-bv°m-Ø-hbpw k`-bp-sS- -{]-tXyI-\n-b-a-Øn¬ hne-°-s∏-´n-´n-√m-Ø-h-bpamb a‰v DtZym- K - ß ƒ hln- ° p- h m\pw Aevam-b¿°p Ignbpw. Ch GsXm-s°sb∂v {]tXy-I-\n-b-a-Øn¬ tN¿°p-∂Xp \√-Xm-Wv. DZm-l-c-W-Øn\v kotdm ae-_m¿ k`bnepw, a‰p am¿tØmΩm {InkvXym-\n-I-fpsS-bn-Sbnepw, CS-h-I-bnse `c-W-Øn¬ {]ap-J-ÿm\w hln-°p∂ ssI°m-c≥ Aevam-b\ - m-Wv. CØcw DØ-ch - m-Zn-Xz-߃ \n¿∆-ln-°p∂ Aevam-b¿ ]q¿Æ-ambpw k`m-[n-Im-cn-Iƒ°p Iogvs∏-´mWv Xß-fpsS DØ-c-hm-ZnXzw \n¿∆-ln-t°-≠-Xv.

Imt\m\ 409: §1. k`-bn¬ GsX-¶nepw {]tXy- I - t k- h - \ - Ø n\v ÿnc- a m- t bm XmXvIm-en-I-amtbm \nb-an-°-s∏-Sp-∂-h¿ Xß-fpsS Npa-Xe icn-bmbn \nd-th-‰phm≥ Bh-iy-ap≈ A\p-tbm-Py-amb ]cnio- e \w t\Sp- h m≥ IS- s ∏- ´ n- c n- ° p- ∂ p. t_m[-]q¿∆-I-am-bpw, {i≤-tbm-Spw, A¿∏W-a-t\m-`m-h-tØmSpw IqSn Npa-Xe \n¿∆ln-°p-hm≥ Ah¿ IS-s∏´n-cn-°p-∂p. §2. Xß-fp-sSbpw IpSpw_- Ø n- s ‚bpw Ahiy߃ am\y- a mbn \SØp-hm≥ km[n-°-Ø-°hn[w Xß- f psS Ahÿbv°p tbmPn® \ymbamb Hcp thX\w knhn¬ \nb-a-Øns‚ \n_-‘-\Iƒ ]men-®p-sIm-≠pXs∂ e`n- ° p- h m≥ Ah¿°v Ah- I m- i - a p- ≠ v . AXpt]mse Xs∂- Xß-fp-sSbpw IpSpw-_-Øn-s‚bpw Imcy-Øn¬ s]≥j≥, kmaq-ln-I-kp-c-£nX-Xzw(social security), sshZy-k-lm-bw, F∂n-hb - v°p-th≠ kwhn-[m-\ß - ƒ e`y-am°-s∏-Sp-hm\pw Ah¿°v Ah-Im-i-ap-≠v. k`-bn¬ {]tXyI tkh-\Ø - n-\mbn \ntbmKn-°-s∏-Sp∂ Aevam-bsc kw_-‘n-®mWv Cu \nbaw {]Xn-]m-Zn-°p-∂-Xv. CØcw \nb-a-\-߃ ÿnc-am-btXm As√-¶n¬ {]tXyI ka-b-]-cn-[n-bp-≈tXm BImw. C{]- I mcw \ntbm- K n- ° - s ∏- S p∂ Aev a mb¿°v Xß-fpsS DØ-c-hm-Zn-Xz-Øn-\-\p-krX-ambn Adnhpw ]cn-io-e\ - hpw t\Sm≥ ISa-bp-≠v. Aevam-b¿ Xß-fpsS Cu DØ-chm-Zn-Xz-߃ kq£va-X-tbmSpw hnth-ItØmSpw D’m-lt- Øm-Spw-IqSn \n¿∆-ln-°W-sa∂v \nbaw A\p-im-kn-°p-∂p. C{]Imcw k`-bn¬ tkh-\a - \ - p-jvTn-°p-∂h - ¿°v am\y-amb {]Xn-^ew e`n-°p-∂-Xn-\p≈ Ah- I m- i - a p- ≠ v . Aßs\ \¬Ip∂ thX\w knhn¬ \nbaw A\p-k-cn®v \oXn]q¿∆- I hpw Ah- c psS IpSpw- _ sØ ]cn]men-°m\pw hm¿≤-Iy-Ime Bh-iy߃°p-IqSn aXn-bm-Ip-∂Xc-Øn-ep-≈-Xmbn-cn-°-W-sa∂pw \nbaw hy‡-am-°p-∂p. kmaq-ly-\o-Xn°pw hy‡n-I-fpsS \ymbamb Bh-iy-߃°pw, ap≥Xq°w sImSpØp-sIm-≠p≈ Cu \nbaw k`m\nb-aØn¬ Aev a m- b ¿°p- s Im- S p- Ø n- c n- ° p∂ A¿l-amb ÿm\-Øn\v DØa DZm-l-c-W(Ah-km-\n-®p) am-Wv.

NOVEMBER 2010


\nco-iz-c-hm-Zn-I-fpsS hna¿i-\-ßsf hnizmkn kaqlw ]p—n®p-X≈pw: kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥ sIm®n: ss{Ikv X - h - k - ` bv ° pw hnizmkkXy߃°p-sa-Xnsc \nco-iz-ch - m-Zn-Ifpw k`m- h n- c p- ≤ cpw \S- Ø p∂ hna¿i\- ß sfbpw Bt£- ] - ß - s fbpw hnizmkn kaqlw ]p—n®p-X≈p-sa∂v kotdm ae_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥ sk{I-´dn AUz. hn.-kn.-sk-_m-Ãy≥ {]kvXm-hn-®p. k`m-≤y-£-∑mcpw, ]ptcm-ln-X-cpw, hnizmkn- I - f p- a - S - ß p∂ k`mkwhn- [ m- \ - ß fpw kpXm-cy-amb{]h¿Ø-\-ssi-enbpw Nnesc hnf-dn-]n-Sn-∏n-®n-cn-°p-∂p. Ipsd \mfp-If - mbn Hfn™pw sXfn™pw k`bv°pw k`m-ÿm]-\-߃°p-sa-Xnsc \S-Ønb ]cm-{I-a߃ ]c-tam-∂X \oXn-]o-T-Ønepw s]mXpk-aq-lØ - nepw ]cm-Pb - s - ∏-´t- ∏mƒ ]pd-sØSp- Ø n- c n- ° p∂ cmjv { SobKqU- X - { ¥ßƒ hne- t ∏m- h ns√∂v Aev a mb IΩo- j ≥ sk{I-´dn Nq≠n°m´n. temIw apgph≥ \nd-™p-\n-ev°p∂ km∂n-[yamWv ss{IkvXh k`. Cuiz-chn- i zm- k - h pw, ]c- k v ] - c - k v t \- l - h pw, \nkzm¿∞-tk-h-\-hpw, temI-k-am-[m\-hp-

amWv k`-bpsS {]h¿Ø-\-apJap-{Z. {]Xnk-‘n-I-fpw, {]Xn-_-‘-ßfpw, hna¿i-\ßfpw k`bv°v ]pØ-cn-b-√. CS-b-∑msc X√n-, BSp-Isf NnX-dn-®v k`sb XI¿°msa∂ tamlw B¿°pw th≠∂v Aevamb IΩo-j≥ A`n-{]m-b-s∏-´p. h¿§-k-a-c-Øn-\pw, c‡-hn-π-h-Øn-\pw, Xo{h-hm-Z-Øn\pw \ne-\n¬∏ns√∂v temIw CXn-t\m-SIw Xncn-®d- n-™n-cn-°p∂p. Iyq_ t]mepw am\-km-¥c - Ø - ns≥d ]mX-bn-em-Wv. k`m-t\-Xr-Xz-sØbpw ]ptcm-ln-X-scbpw hna¿in- ° p- I bpw Ah- t lfn- ° p- I bpw sNøp-∂h - ¿ Ncn{Xw ]Tn-°m-Øh - cpw, kXysØ hf-s®m-Sn°p-∂h - c - p-am-Wv. k`m tkh\-ßf - psS KpW-t`m-‡m-°ƒ s]m-Xp-ka - q-lam-Wv. P\-Io-b-{]-iv\-߃ N¿®-sN-ø-s∏tS≠ sXc-s™-Sp-∏pthZn-I-fn¬ `c-W-]-cmP-b-ß-fn¬ \n∂v Hfn-t®m-Sm≥ ss{IkvX-hk-`-bv°p-t\sc Nne-¿ \S-Øp∂ Pzev]-\߃ tIc-fk - a - qlw apJ-hn-eb - vs°-Sp-°pIbn-√.

k`bv°p]pd-Øp-≈h - ¿ A`n-{]mbw ]d-tb-≠X - n√:

Aevamb t\XrktΩ-f\w kotdm-ae - _ - m¿ k`-bpsS Bÿm-\a - mb sIm®n Im°-\mSv au≠v sk‚ v tXma-kn¬ 2010 HIvtSm-_¿ 9˛10 Xob-Xn-Ifn¬ Aevamb IΩo-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ ktΩ-fn® tIcf-Ønse kotdm-ae - _ - m¿ k`-bpsS F√m cq]-XI - f - n-sebpw ]mÃ-d¬ Iu¨kn¬ sk{I-´-dn-am-cp-sS-bpw, Aevamb t\Xm-°-fp-sS-bpw, h\n-Xm-{]-Xn-\n-[n-I-fp-sSbpw kwbp‡ ktΩ-f\ {]tabw.

1. k`bv°p cmjv{So-ba - p-≠v. F∂m¬ I£n˛-cm-jv{So-bØ - n¬ Hcn-°epw ]¶mfnbs√∂ k`-bpsS Dd® \ne-]mSv Cu ktΩ-f\w Bh¿Øn-°p-∂p. AtX-ka - bw P\m-[n-]X - yØn¬ Bflo- b - a p- e y- ß ƒ kwc- £ n- ° phm\pw hnizm- k n- I - f n¬ tZin- b - N n¥ hf¿Øp-hm\pw \∑-bpsS am¿§-Øn¬ Ncn°p-hm-\p-ap≈ \n¿t±-i-ß-fpw, D]-tZ-ißfpw Imem-Im-e-ß-fn¬ \¬Ip-hm-\p≈

5

k`-bpsS IS-a-bpw, Ah-Im-i-hpw, tNmZyw sNøp-hm≥ Bscbpw A\p-h-Zn-°p-∂-X-√. hnZym- ` ymk˛B- X p- c - i p- { iqjm ÿm]- \ ߃ \S-ØpI am{X-a√ s]mXp-k-aq-lØns‚ ka{K hnI-k-\-amWv k`-bpsS e£yw. 2. k`m-{]-h¿Ø-\ß - fn¬ CS-s]-Sp-∂Xn\pw A`n-{]mbw ]d-bp-∂X - n\pw k`°p ]pd-Øp≈-h¿ {ian-t°-≠X - n-√. s]mXp-ka - qlØn\v

Bi- b - ° p- g - ∏ - a p- ≠ m- ° p∂ k`m- h n- c p≤ tI{µ-ßfpsS {]kvXm-h-\-I-fpsS \nPÿnXn hnizm-kn-Iƒ Xncn-®-dn-tb-≠-Xp≠v. 3. tZio-b-X-tbm-Sp-tN¿∂v {]h¿Øn-°p-∂h-cmWv ss{IkvX-h-k-aq-lw. cmPy-Øns‚ aX-ku-lm¿Z-Øn\pw, sFIy-Øn\pw, AJWvU-X-bv°p-ambn ss{IkvX-h-k-aqlw H‰s°-´mbn \ne-sIm-≈p-∂-XmWv. aX-߃ XΩnep≈ sFIy- Ø ns‚ taJ- e - I ƒ krjvSn-°p-hm≥ ss{IkvX-h¿ {]Xn-⁄m_-≤-cm-Wv. 4. {XnXe ]©m-bØv sXc-s™-Sp-∏n¬ aqey- t _m- [ hpw, Cuiz- c - h n- i zm- k - h pw, Bflm¿∞-X-bpw, kXy-k-‘-X-bpw, Ignhpw, kma¿∞y-hp-ap-≈h - ¿ A[n-Im-cØ - n¬ hc-Ww. 5. Im¿jn-IP - ohnXhrØn kzoI-cn-®h - c - mWv \ΩpsS ]q¿∆n- I ¿. A\yw \n∂p- s ]mbv s °m≠n- c n- ° p∂ Im¿jn- I - t a- J - e sb sa®-s∏-SpØn Im¿jn-I-ssh-hn-[y-Øn-\pw, b{¥-h¬°-c-WØn\pw th≠ ]cn-io-e-\]- ≤ - X n- I - f pw, Im¿jnI kwc- ` - ß fpw Aevamb IΩo-j≥ Bhnjv°-Icn°pw. Znh-k-°q-en-bn¬ \n∂pw aWn-°q¿ thX\ hyh- ÿ - b n- t e°v am‰w hcp- Ø Ww. a\pjyhn-`-htijnsb Im¿jnIcwKsØ ]pØ≥ taJ-e-I-fn¬ {]tbm-P-\-s∏-Sp-ØWw 6. kv{Xo hnZym-`ym-k-Øn\v Du∂¬ sImSp°p-hm≥ s]¨]-≈n-°q-S-߃ ÿm]n-®p\¬Inb ]q¿∆n-I-cpsS am¿Kw- kzo-I-cn®v h\n-Xm-˛-im-‡o-I-c-W-߃°mbn \ho\ ]≤-Xn-Iƒ Bhn-jv°-cn®p \S-∏n-em-°pw. 7. am[ya taJe A\p-\n-anjw hf¿∂p-sIm≠n-cn-°p-∂p. CØcw hf¿®-Isf a\- nem-°n, icn-bmb D]-tbm-K-hpw, hn\n-tbmKhpw km[y-am-°p-∂-tXm-sSm∏w AXns‚ Zpcp-]-tbmKw ape-ap-≠m-Ip∂ `hn-j-ØpIfpw ap≥Iq´n ImW-Ww. 8. hnZym¿∞n {]th-i-\-Øn-epw, ItØm-en°m-ÿm-]-\-ß-fnse DtZym-K-\n-b-a-\-ßfnepw ZfnXv ss{IkvX-h¿°v A¿l-amb {]mXn-\n-[y-hpw, ap≥K-W-\bpw \¬I-Ww. 9. tIc-f-Ønse kmaq-ly-˛-kmw-kvIm-cnI ]cn-jv°-c-W-Øn¬ \nkvXpe kw`m-h-\Iƒ A¿∏n® kap-Zm-bnI \mb-I-∑m-cpsS Ncn{Xw hf-cp∂ Xe-ap-d-bv°pw, s]mXp-kaq-l-Øn\pw ]I¿∂p \¬I-Ww. 10. BtKm-f-Xe Im¿jnI IpSn-tb-‰-ßsf t{]m’m-ln-∏n-°p-I-bpw, hyh-km-b-˛-hmWnPy kwc- ` - ß ƒ°v am¿K- \ n¿t±iw \¬Ip-Ibpw sNøpw. Iym≥k¿ t]mep≈ amtdm-tcm-Kß - ƒ°v ASn-as - ∏-´n-cn-°p∂hsc ]p\- c - [ n- h - k n- ∏ n- ° p- h m- \ p≈ ]≤- X n- I ƒ Aevamb IΩo-j≥ Bhn-jvI-cn-°pw.

NOVEMBER 2010


`{Zm-hXn cq]X Aevamb t\XrXz ]cn-io-e\w: \-hw-_À 13,14 `{Zm-hXn: `{Zm-hXn cq]XbpsS B`n-ap-JyØn¬ cq]w \¬In- b n- c n- ° p∂ Laity Leaders’ Training s‚ `mK- a m- b p≈ ZznZn\ t\XrXz Iymºv \hw-_¿ 13,14 -Xn-bXn-I-fn¬ jna-tKm-bv°-SpØv am®p-\-K≈n Fw. kn. _n. Fk.v lukn¬ \S-°p-∂Xm- W v . Hmtcm CS- h - I - I - f n¬ \n∂pw {]tXyIw sXc-s™-Sp-°-s∏´ Aevamb {]Xn- \ n- [ n- I ƒ°m- b p≈ aq∂p h¿jw \o≠p-\n¬°p∂ s{Sbv\nwKv t{]m{Km-am-WnXv . Aev a mb kaq- l - Ø n\v t\XrXzw \¬Ip-hm≥ ]cn-io-e\w t\Snb Aevam-bsc-Øs∂ {]m]vX-cm-°pI F∂ e£ytØm-sS-bmWv `{Zm-hXn cq]X Laity Resource Team \v cq]w \¬In- b n- c n°p∂Xv. \hw-_¿ 13 \v sshIn´v 6 aWn°v Bcw-`n°p∂ t\XrXz Iymºv _nj∏v am¿ tPmk^v Fcp- a - ® m- S Øv DZv L m- S \w sNøpw. Aevamb IΩo-j≥ sk{I-´dn

AUz.hn kn sk_mÃy≥ apJy-{]-`m-jWw \S-Øpw. ^m.-tPmkv apXp-πm-°¬ MST (Ub-dI - vS¿), ^m.-tPm-k^v Iq\-\m-\n-bn¬MCBS (A-kn.U-b-d-IvS¿), kn.-dmWn ^nen∏v SH , kn.tPymXn CMC (B\n-ta-t‰-gvkv), kPn ]pfn°-°p-t∂¬ (]m-Ã-d¬ Iu¨kn¬ sk{I´dn) F∂n-h-cmWv ]cn-io-e\ ]≤-Xnbv°v t\XrXzw \¬Ip-∂-Xv. k`m \nb-a-߃, Bflo-b-X-e-߃, kmaqly-{]-iv\ß - ƒ, ss__nƒ ]T-\ß - ƒ, k`mN- c n- { Xw, Aev a m- b - ˛ - k - \ y- k v X - ˛ - s sh- Z nI {]h¿Ø-\ß - ƒ, Iu¨kn-enw-Kv, IpSpw_w, bqØv , h\n- X m- i - ‡ o- I - c Ww XpS- ß nb hnhn[ hnj-b-߃ {Xnh-’c tImgvkn¬ Dƒs∏-Sp-Øn-bn-´p-≠v. hni-Z-hn-h-c-߃°v:˛-^m. tPmkv apXp- π m- ° ¬ (U- b d- I v S ¿) t^m¨: 08266220159

hmÀ¯-IÄ Ab-bv¡p-t¼mÄ..... kotdm ae-_m¿ k`-bpsS hnhn[ cq]-X-Iƒ, anj≥ tI{µ-߃, HutZym-KnI AwKo-Im-c-ap≈ kwL-S-\-Iƒ, F∂n-h-bpsS hm¿Ø-Iƒ Ab-®m¬ Laity Voice ¬ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xm-Wv. laitycommission@gmail.com F∂ E-mail A{U- n¬ hm¿Ø-Iƒ Ab-bv°p-I. ae-bm-f-Øn¬ Ab-°p-∂h PDFBbn Ab-°-Ww. k`m kw_-‘-amb Adn-bn-∏p-I-fpw, Aevamb dnt∏m¿´p-I-fp-am-Wv {]-[m-\-ambpw Laity Voice eqsS {]kn-≤o-I-cn°p-∂-Xv.

_mw•q¿ kotdm ae-_m¿ sebv‰n sk‚-dns‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ Bcw-`n® bqØv t^mdw Fd-Wm-Ip-fw-˛A - ¶ - a - men klmb sa{Xm≥ am¿ sk_mÃy≥ FS-b{- ¥Øv DZvLm-S\w sNøp∂p. _mw•q¿ kotdm ae-_m¿ tIm¿Un-t\-‰¿ ^m. amXyp tImbn-°-c, _mw•q¿ sebv‰n tIm¿Un-t\-‰¿ sI ]n Nm°-∏≥ -Xp-S-ßn-b-h¿ kao-]w.

6

_mw•q-cn¬ sshZn-I-ktΩ-f\w \hw-_¿ 26\v _mw•q¿: _mw•q-cnse kotdm ae-_m¿ CSh- I - I - f nepw anj≥ tI{µ- ß - f n- e pw {]h¿Øn-°p∂ sshZn-I-cpsS ktΩ-f\w \hw- _ ¿ 26 \v sh≈n- b mgv N _mw•q¿ [¿Ωm-cman¬ tNcp-∂-Xm-Wv. _mw•q-cn¬ kotdm ae-_m¿ k`-bpsS {]h¿Ø-\-߃ IqSp-X¬ kPo-h-am-°p-∂-Xn-\p≈ I¿Ω-]≤-XnIƒ°v cq]w \¬Ip-∂-Xm-Wv. A∏kvtXm-enIv hnkn-t‰-‰¿ am¿ t{Kjy≥ ap≠mS≥ apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. _mw•q¿ kotdm ae-_m¿ k` tIm˛-Hm¿Un-t\-‰-dpw, sebv‰n sk‚¿ sNb¿am-\p-amb dh.-tUm.amXyp tImbn-°c A≤y-£-\m-bn-cn-°pw.

sXc-s™-Sp-∏p-^ew ss{IkvXh k`sb Bt£-]n-®-h¿°p≈ adp-]Sn: kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥ sIm®n: ss{IkvXh - k - `- s - bbpw, k`m-≤y-£∑m-sc-bpw, ]ptcm-ln-X-scbpw s]mXp-k-aql-Øn¬ Bt£-]n®v t\´w sImøm-sa∂v kz]v\w I≠-h-¿°p e`n® adp-]-Sn-bmWv sXc-s™-Sp∏p ^e-sa∂v kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥. k`-bpsS hnizmk\ne-]m-Sp-I-sfbpw, CS-bte-J -\ -ß -s f-b pw, kotdm ae- _m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ t\Xr-k-tΩ-f-\ Xocpam-\ß-sfbpw Zp¿hym-Jym\w sNbvXv sX‰n≤m-c-W-Iƒ krjvSn-°p-hm≥ Nne¿ \SØnb {ia- ß ƒ hnizmkn kaqlw Hcn°epw apJ-hn-e-bvs°-Sp-°p-I-bn-s√-∂p≈-Xn\v CXv sXfn-hm-Wv. k`bv°v cmjv{Sob-ap≠v; I£n-cm-jv{So-b-an-√. k`-bpsS cmjv{Sobw ssZh-hn-izm-k-Øn-e-[n-jvSn-Xambn, P\-ß-fpsS \∑bpw, t£ahpw, kpc£-bpw, kam-[m-\h - p-am-Wv. P\m-Xn-]X - y- kwhn-[m-\-Ønse `c-W-t\-Xr-Xz-߃ C°m-cyß-fn¬ ]cm-P-b-s∏-Sp-tºmƒ k` {]Xn-I-cn°pIbpw i‡- a mbn CS- s ]- S p- I bpw sNøpw. AXn¬ I£n-cm-jv{So-b-an-√. sX‰p-Iƒ Xncp-Øp-hm≥ ]e¿°pw CsXmc-h-k-c-am-Wv. hcpw \mfp-I-fn¬, hnizm-knk-aqlw thm´p-Iƒ B¿°pw Xosd-gp-Xns°m-Sp-Øn-´p-an-s√∂v Aevamb IΩo-j≥ sk{I- ´ dn AUz. hn kn sk_m- à y≥ {]kvXm-hn-®p.

NOVEMBER 2010 October 2010


Photo of the delegation of the Syro Malabar Bishops to Secretary of State - Cardinal Bertone and Prefect of Orientala Congregation Cardinal Sandri. Delegation members . Abp.Andrews Thazhath, Bp. Gratian Mundadan, Bp Alancherry , Bp. Bosco Puthur and Rev.Dr.Antony Kollannur.

Delhi Syro-Malabar Youth Movement(DSYM) 8A/13,WEA,Karolbagh,New Delhi-110 005 Mob.: +91 9871143374, Telefax #:011-25759160,9873957420 E-mail:-dsymdelhi@gmail.com,info@dsym.org, Website:-www.dsym.org Distribution of Winter Kits for the Homeless Destitute People in Delhi Streets ‘Winter Clothes’, ‘Power House’& Souvenir 2010 ‘Winter Clothes’:- As usual we collect old useful cloths and distribute the new winter kit in the coming months as a gift to Our Infant Jesus. (We will assure that it will reach to the proper hands and needy one). “Truely, I say to you, as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me.” (Mt 25:40) A ‘winter kit’ contains -Blanket (Rs. 350/-), Shawl (Rs. 150/-), Sweater (Rs.300/-) Total Rs. 800/‘Power House’:- Power House is a Prayer House of DSYM. When you recite Rosary / participate in Holy Mass and offer the Prayers, if you are remembering the youth in Delhi, YOU ARE CONTRIBUTING to the Power House of DSYM. Please Generously Contribute to Power House and motivate others to do this. (Give us back the nombers of the contribution through this sheet/ by e mail) send it to:-dsymdelhi@gmail.com, info@dsym.org. Souvenir 2010:- As a Part of Donation OR ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR), we expect your generous supportto ther youth ministry either as an advertisement/Upakarasmarana (all the details are in www.dsym.org) Expecting your sincere co-operation and support Fr. Vakkachan Kumpail, Derector DSYM

Mr. Cyriac Chazhikadan, President

Mr Shinu Paliyil, Gen.Secretary

Can you sponcer One Winter Kit for the poor and needy for the greater glory of God?

7

NOVEMBER 2010


12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j\v hØn-°m≥ ÿm\-]-XnbpsS {]iwk

\yqU¬ln: kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ {]h¿Ø-\-ßsf C¥y-bnse hØn-°m≥ ÿm\-]Xn B¿®v _nj]v km¬h-tØmsc s]\m-°ntbm {]iw-kn-®p. U¬ln-bnse hØn-°m≥ Imcym-eb - Ø - n¬ Aevamb IΩo-js‚ {]h¿Ø\ dnt∏m¿´v sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°e - pw, sk{I-

´dn AUz. hn kn sk_m-Ãy\pw ÿm\-]Xn°v ka¿∏n- ® p. BtKm- f - X - e - Ø nepw C¥y-bnse hnhn[ kwÿm-\-ß-fn-ep-ap≈ k`- b nse Aev a mb kaq- l - Ø n- \ mbn Aevamb IΩo-j≥ cq]w \¬In-bn-cn-°p∂ hnhn[ ]≤-Xn-Is - f-°p-dn®v IqSn-°m-gvNb - n¬ hni-Zo-I-cn-®p.

U¬ln-bnse hØn-°m≥ Imcym-e-b-Øn¬ kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ {]h¿Ø-\- dnt∏m¿´v hØn-°m≥ ÿm\-]Xn B¿®v _nj]v km¬h-tØmsc s]\m°ntbmbv°v IΩo-j≥ sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬ ka¿∏n-°p-∂p. Aevamb IΩo-j≥ sk{I-´dn AUz. hn kn sk_m-Ãy≥, dh.-tUm. amXyp N{µ≥Ip-t∂¬ kn Fw sF, hn hn AK-Ãn≥ F∂n-h¿ kao-]w.

Aevamb IΩo-j≥ Aevamb t\XrktΩ-f\ - ß - ƒ bp.-sI.-bnepw Ab¿e-≠nepw Cw•≠v: kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-js‚ B`n-ap-Jy-Øn¬ bp.-sI.-bnepw Ab¿e-≠nepw Aevamb t\Xr ktΩ-f-\߃ kwL-Sn-∏n-°p-∂Xm-Wv. ktΩ-f-\-ßfpsS hni-Z-amb cq]-tcJ Xøm-dm°n hcp∂p. BtKm-fX - e - ß - f - n-ep≈ Aevamb kaqlsØ k`-bpsS apJy-[m-cbn¬ i‡n-s∏Sp- Ø p- h m- \ pw, hnhn[ cmPy- ß fnse Aevamb {]h¿Ø- \ - ß ƒ GIo- I - c n°p∂Xp-amWv. Aevamb kaq-l-Øn-\mbn k` hn`m-h\w sNøp∂ hnhn[ I¿Ω]≤-

Xn-Iƒ ktΩ-f-\-ß-fn¬ {]Xn-]m-Zn-°pw. 2012 ¬ tdman¬ \S-Øp-hm-\p-t≤-in-°p∂ kotdm ae- _ m¿ k` A¥¿t±- i ob Aevamb ktΩ-f-\-Øn\v apt∂m-Sn-bmWv hnhn[ cmPy-ß-fnse Aevamb ktΩ-f-\߃. Aevamb IΩo-j≥ sNb¿am≥ am¿ amXyp Ad-bv°¬, sk{I-´dn AUz.hn kn sk_m- à y≥, F∂n- h ¿ ]s¶- S p- ° pw. kotdm ae-_m¿ k` tIm¿Un-t\-‰¿ ^m.tXm-akv ]mdSn t\XrXzw \¬Ipw.

Iym≥k¿t_m[-h¬°-cWw \n߃°pw ]¶p-tNcmw........ B[p- \ nI temIØv AXn- ` oI- c - a mbn ]S¿∂p-sIm-≠n-cn-°p∂ Iym≥k¿ a\p-jyPo-hs\ C©n-©mbn Im¿∂p-Xn-∂p∂p. AXo-h-th-Z-\-bn¬ Poh≥ ]nS-™p-a-cn-°p∂h¿°v klm-b-l-kvX-ß-fp-ambn IS-∂psN√phm≥ \ap-°m-bn-s√-¶n¬ Pohn-X-km£y-sa¥v? Iym≥k¿ tcmK t_m[-h¬°-cW߃, ap≥I-cp-X-ep-Iƒ, tcmK-ip-{iq-j, ]men-tb‰ohv sIb¿ F∂o taJ-e-I-fn¬ {]h¿Øn°p- ∂ - h - c p- s S- b pw, {]h¿Øn- ° p- h m≥ Xm¬]cy-ap-≈-h-cp-sSbpw Iq´m-bvabv°v kotdm ae-_m¿ k` Aevamb IΩo-j≥ cq]w \¬Ip-∂p. Xncp-h-\-¥-]p-cØv Bcw`n-°p-hm≥ e£y-anSp∂ Nmhd C‚¿\mjW¬ Iym≥k¿ dnk¿®v sk‚¿ B‚ v ]men- t b‰ohv sIbdns‚ kl- I - c - W tØmsS hnhn-[ -kvIq-fp-Iƒ, tImf-Pp-Iƒ, kwL- S - \ - I ƒ, kmaq- l y- { ]- ÿ m- \ - ß ƒ F∂n-h-bp-ambn kl-I-cn®v t_m[-h-ev°cW ¢mkp-Iƒ, skan-\m-dp-Iƒ, thmf‚ntbgvkv s{Sbv\nwKv t{]m{Kmw F∂n-h-tbmsSm∏w Iq´mb GIo-IrX {]h¿Ø-\-߃ \S- ∏ n- e m- ° p- ∂ - X p- a m- W v . kl- I - c n®v {]h¿Øn-°p-hm-\pw, hni-Zh - n-hc - ß - ƒ Adnbp-hm\pw Xm¬]-cy-ap-≈-h¿ _‘-s∏-SpI laitycommission@gmail.com Mob: 09446123233, 09447355512

kotdm ae-_m¿ skmssk‰n,_lvdn≥ a\ma: _lvdn-\nse kotdm ae-_m¿ k` Aevv-amb ktΩ-f-\-Øn-\mbn a\m-a-bn¬ Hcp-°-߃ ]q¿Øn-bm-Ip-∂p. _lvdn-\nep≈ k`mw- K - ß - f psS hni- Z mw- i - ß ƒ Dƒs°m-≈n-®p≈ Ub-d-IvS-dn-bpsS {]Imi\w \hw-_¿ 18\v \S-°p-∂p. Xriq¿ B¿®v _nj∏v am¿ B≥{Uqkv XmgØv apJym-Xn-Yn-bm-bn-cn-°pw. tPm°_v tXmakv {]knU‚pw, tP°_v hmg-∏≈n sk{I-´-dnbp-ambn _lvdn≥ Kh¨sa‚ns‚ HutZymKnI cPn- k v t {S- j ≥ kotdm ae- _ m¿ skmssk-‰n-°p≠v.

SHAIJU CHACKO

Mount St. Thomas, Kakkanad, Kochi 682 021 Correspondence: Pastoral Centre, P.B.No 22, Kanjirapally-686 007, Kottayam Dt. Kerala Ph: +91 4828 203080, 9447355512, 0484 2424768, Fax: 04828 206022 Chief Editor: Adv. V. C. Sebastian, Secretary, Commission for laity e-mail: laitycommission@gmail.com, syromalabarchurchlaity@gmail.com

8

NOVEMBER 2010

Laity Voice November 2010  
Laity Voice November 2010  

Laity Voice- an the e-magazine of the Syro Malabar Church Commission for Laity.

Advertisement