Page 1

LAA 215 - KONSTRUKSJONSDESIGN

John Colletts plass - Even Reinsfelt Krogh - 2012


INNHOLD FRA IDÉ TIL KONSEPT............................................................................ 3 KONSEPTSKISSE Plan................................................................................... 4 KONSEPTSKISSE Flerfunksjonelle konstruksjoner................................... 5 ILLUSTRASJONSPLAN............................................................................. 6 TEKNISK PLAN.......................................................................................... 7 TEKNISKE DETALJER (se tegningsliste).................................................... 8 ILLUSTRASJONER....................................................................................15

TEGNINGSLISTE Illustrasjonsplan Teknisk Plan Detalj A

Detalj B

Detalj C Ikke utarbeidede detaljer: Detalj D Detalj E Detalj F Detalj G Detalj H Detalj I Detalj J Detalj K Detalj L Detalj M Detalj N Detalj O

Nr. A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2

Navn Illustrasjonsplan Teknisk Plan Scene/Gressareal - Plan Scene/Gressareal - Høydemål Scenegulv - Oppbygning Snitt av Scene/gressareal - Fundament Avrunding av betongkant Vannrenne langs konstruksjon Levegg/plantebed - Perspektiv Levegg/plantebed - Plan Snitt - Fundament tredrager Aksonometri - Fundament tredrager Tredrager - Limtre Snittoppriss - Plantebed Prinsippsnitt - Fundament Granittdekke Prinsipp - Avslutning Granittdekke

Skala 1:200 1:200 1:100 1:100 1:50 1:50 1:5 1:10 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:10 1:10

Dato 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12 08.05.12

-

Flerfunksjonell konstruksjon - Benk Ny stolpe Slisserenne Rampe Buede spiler i levegg Nytt sluk

-

-

-

Trinnfrie Innganger Granittheller i flukt med trikkeskinner Kantstein i flukt med vei Taktilt belegg ved fotgjengerovergang Taktilt belegg ved fotgjengerovergang Ledelinjer

-

-

Side 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 14

2


FRA IDÉ TIL KONSEPT Idéen om en møteplass Etter min menig kan en møteplass defineres så enkelt som et område eller en aktivitet der folk møtes. Alt fra de små daglige møtene som finner sted på benker og holdeplasser, til større samlinger ved kulturarrangementer, er med på gi begrepet møteplass mening. Dagens John Colletts plass har mange slike møteplasser i form av holdeplass, butikk, trikk, kino og café. Ved å integrere og styrke disse “møteplassene”, samtidig som man legger til rette for arrangementer av større skala, kan John Colletts plass bli et levede og pulserende byrom. Mitt konsept for plassen er derfor å konsentrere, og tilrettelegge for både de små og de store møtene, samtidig som man ser på mulighetene for å la de ulike “møteplassenes” grenser skli inn i hverandre og skape nye.

John Colletts plass med scene i sentrum

Selv om man tilrettelegger for større arrangementer er det minst like viktig å fokusere på den daglige bruken av plassen. Et viktig prinsipp for utformingen er derfor å fokusere på flerfunksjonelle elementer som fungerer både til hverdags og til fest. Flerfunkjonalitet skal også være et virkemiddel for oppnå en fleksibel plass som muliggjør et bredt spekter av arrangementer, både når det gjelder størrelse og art.

“John Colletts plass.. en mangfoldig og varierende scene der møte mellom mennesker spiller den viktigste rollen”

Sammensmelting av ulike møteplasser Kino med lerrett spent opp ute på plassen Trikken kan integreres ved at publikum iaktar arrangementer på scenen fra innsiden

3


KONSEPTSKISSE Benken som møteplass: For å skape sammenheng med resten av plassen plasseres en flerfunksjonell benk med utforming lik de andre på resten av plassen. (se skisser på neste side)

Handel og cafe som møteplass: Sammenhengende steindekke danner trinnfrie innganger til butikk/cafe. Dette styrker muligheter for uteservering og stedets sammenheng med resten av John Collets Plass.

g rin e v er es t U

Opphøyet gressareal: Gressplen hevet opp fra gateplan for å minimere komprimeringsskader og komplisert vedlikehold. Plenen brukes som sitteplass, både ved arrangementer og til daglig.

Arrangementet som møteplass: En opphøyet scene danner plassens midtpunkt. Scenens utforming muliggjør en rekke ulike arrangementer i ulik skala. Den kan brukes til arrangementer hendvendt mot norvest eller mot sørøst. Til daglig har den funksjon som sittemøbel og bidrar derfor til et velfungerende byrom også når den ikke er i bruk som scene. Menneskenes hverdagslige møte spiller her den viktigste rollen.

g rin e v er s e Ut

Pa rke rin g

Handel og holdeplass som møteplass: Sammenhengende steindekke fra holdeplass til fasade danner trinnfrie innganger til næringsvirksomheten i 1. etg. Parkering begrenses til vestre del, eksiterende gjerde fjernes og rommet åpnes opp mot plassen for øvrig. Dette styrker områdets sammenheng til resten av John Collets Plass, og opplevelsen av området som del av ett større byrom. Handel og holdeplass styrkes som møteplass.

Handel og café som møteplass: Sammenhengende steindekke danner trinnfrie innganger til butikk/cafe. Dette styrker muligheter for uteservering, også inn mot selve plassen der det er tilrettelagt for ulike arrangementer. Cafeen/butikk som møteplass styrkes. Dette gjelder hele fasaden inkludert sørvestre hjørne ved cafe Abel. Benken som møteplass: Området fungerer godt slik det er i dag og beholdes som grøntareal. For å skape sammenheng med resten av plassen plasseres en flerfunksjonell benk med utforming lik de andre på resten av plassen. Flerfrunkjonelle elementer: En konstruksjon med mange funksjoner: Lysmast, benk, visuell buffer mot trafikert vei, romdannende element, oppheng for tak til scene. (Se skisser på neste side) Trikken som møteplass: Trikkesløyfa er en viktig del av plassens identitet og historie. Plassen og scenen utformes slik at man muliggjør integrering av trikken i de ulike arrangementene.

= Avgrensning Avgrensning av området som detaljprosjekteres Det er innenfor dette området konseptets hovedgrep blir tar form. 1:500 på A3

N

4


KONSEPTSKISSE Flerfunksjonelle konstruksjoner Skissene under viser forslag til flerfunksjonelle elementer som tilfredstiller ulike behov ved eventuelle arrangementer, samtidig som de mer daglige funksjonene ved et attraktivt byrom blir ivaretatt. Konstruksjonen under utfyller følgende funksjoner: • • • • • • •

Benk Lysmast Levegg/visuell buffer mot trafikk Oppheng til scenetak Oppheng til evt. utendørs kinolerret Oppheng for trikkeledninger Romdannende element Oppheng til scenetak

Lysmaster og benk intergrert

Lysmaster og levegg intergrert

5


5 91,3

ILLUSTRASJONSPLAN

0 91,4

FOTGJENGEROVERGANG 5 91,4

5 ,3 91

91,45

0 ,3 91

91,45 91 ,4 0

91,4 5

91,40

91,35

G IN ER V ER ES UT

SCENE UTFORMET TIL Å TILFREDSTILLE ARRANGEMENTER AV VARIERENDE ART OG STØRRELSE

91,2 5

91 ,35

5 ,2 91

91,3 0

FLERFUNKSJONELLE KONSTRUKSJONER: VISUELL BUFFER MOT TRAFIKKEN INTEGRERTE LYSMASTER OPPHENG TIL SCENETAK OPPHENG TIL KINOLERRET NYE STOLPER TIL TRIKKELEDNINGER ROMDANNENDE ELEMENT

91,3 5

91 ,3 5

91,30

OPPHØYET GRESSAREAL KAN BRUKES AV PUBLIKUM BÅDE UNDER ARRANGEMENTER OG TIL DAGLIG

35 91,

91, 50

91 ,45

91 ,40

0 91,3

0 91,4

LAA 215

91,45

konstruksjonsdesign

HO LD EP LA S 91,5 S

CLIENT

91,3 5

LAA 214 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

0

02.05.12

RE-ISSUE

91,45

91,25

Illustrasjonsplan

LEDELINJER (DETALJ O)

1:100 (A1) 1:200 (A3)

6

N

0

5

10

0 ,4 91

5 ,3 91

0 ,3 91

FO TG JE NG ER OV ER GA NG

SAMMENHENGENDE DEKKE AV IDDEFJORDGRANITT SKAPER ET HELHETLIG BYROM SAMTIDIG SOM DET ØKER PLASSENS FUNKSJONALITET OG FLEKSIBILITET BÅDE NÅR DET GJELDER TILRETTELEGGING FOR ARRANGEMENTER OG I DET DAGLIGE

INNGANG

DESCRIPTION

DRAWN BY

Even Reinsfelt Krogh

NYE KOTER EKVIDISTANSE 5cm

91,20

91,30

John Collets Plass

FLERFUNKSJONELLE KONSTRUKSJONER: BENK INTEGRERTE LYSMASTER OPPHENG TIL SCENETAK NYE STOLPER TIL TRIKKELEDNINGER ROMDANNENDE ELEMENT

PROJECT

245.170

PROJECT NO.

ISSUE

02.05.12

91,15


5 91,3

SLISSERENNE DETALJ F

0 cm VISKANT 5 91,4

5 ,3 91

HELLER AV IDDEFJORDGRANITT BREDDE 15 cm, FALLENDE LENGDER TYKKELSE 12 cm, GRADHUGGET MINIMUM OVERLAPP FUGER 5cm SETTES MED 8 mm NEOPRENSKIVER MØNSTER VISER RETNING FUNDAMENT: SE DETALJ C

STEIN MED KNOTTER TAKTILT BELEGG FOR SVAKSYNTE DETALJ N

0 91,4

35 1: LL FA

TEKNISK PLAN

91,45

0 ,3 91

+91,42

+91,43

+91,44

+91,41 +91,39

91,45

+91,46

+91,38

91 ,4 0

91,4 5

0 cm VISKANT

+91,44 91,40

+91,43

+91,42

LEVEGG MED BUEDE SPILER DETALJ H

1: 30

91,35

FA LL

TRINNFRIE INNGANGER DETALJ J

FALL 1:40

GRANITTHELLER I FLUKT MED TRIKKESKINNER DETALJ K

91,30

+91,41 +91,56

LL FA

+91,71

+91,41

91 ,3 5

40 1:

+91,23

FALL 2 %

91 ,35

+91,38

NY STOLPE TIL TRIKKELEDNINGER OG OPPHENG AV TAKDUK DETALJ E

KANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT BREDDE 15cm, HØYDE 30cm GRADHUGGET, VISKANT FRA 0-13cm

91, 50

91 ,45

91 ,40

0 91,3

35 91,

EKSISTERENDE STOLPE FJERNES NY MAST: DETALJ E

+91,68 +92,13

1:30 FALL

91,2 5

91,3 5

5 ,2 91

91,3 0

FAL L2 %

+91,39

SLISSERENNE DETALJ F

EKSISTERENDE STOLPE FJERNES +91,65

+91,65

+91,37

2% FALL

LAA 215

BEPLANTNING SE DETALJ B

OPPHØYET GRESSAREAL SE DETALJ A

ACO DRAIN MED FALL LANGS KANTSTEIN 0 91,4

+91,36

91,45

konstruksjonsdesign

STØPT BETONG SE DETALJ A

HO LD EP LA SS

+91,60

+91,60

+91,34

91,3 5

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

CLIENT

NYE KOTER EKVIDISTANSE 5cm

EKSISTERENDE STOLPE FJERNES

0 cm VISKANT I FLUKT PÅ BEGGE SIDER

GRENSE DETALJERING

1:35 FALL

02.05.12

NYTT SLUK DETALJ I

91,15

EKSISTERENDE STOLPE FJERNES

91,45

ACO DRAIN MED FALL LANGS KANTSTEIN

BENK/LYSMAST DETALJ D

2

+91,31 91,30

John Collets Plass

STRØM TIL LYSMASTER OG SCENE HENTES FRA VEIEN

%

EKSISTERENDE KUM

FA LL

RE-ISSUE

+91,32

EKSISTERENDE SLUK

PROJECT

02.05.12

ISSUE

+91,57 +91,12

+91,33

RØR OVERVANN

245.170

LEVEGG/LYSMAST SE DETALJ B

91,50

TRASÉ TIL EL

PROJECT NO.

ACO DRAIN LANGS HELE KONSTRUKSJONEN MED FALL NED MOT SLUK

STØPT BETONG SE DETALJ A

SCENE: SE DETALJ A

91,20

OSLOKANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT 30x23, GRADHUGGET, FAS 1x17 0-13 cm VISKANT

EKSISTERENDE MAST/VEILYS 91,25

INNGANG

RAMPE DETALJ G LEDELINJER (DETALJ O)

1:200 (A3)

N

0

5 ,3 91

+91,28 +91,28

5

10

VISKANT 0cm I FLUKT MED VEI, GRANITTDEKKE OG TRIKKESKINNER DETALJ L

0 ,3 91

+91,26

1:100 (A1)

7

+91,42 FA 0 LL ,4 1: 20 91

FO TG JE NG ER OV ER GA NG

Teknisk plan

NYE LYSPUNKTER

DESCRIPTION

DRAWN BY

Even Reinsfelt Krogh

+91,29

+91,27 STEIN MED KNOTTER TAKTILT BELEGG FOR SVAKSYNTE DETALJ M


LAA 215 konstruksjonsdesign

m 40 4,

8,00 m

4m

John Collets Plass

RE-ISSUE

05.05.12

CLIENT

Scene/Opphøyet Gressareal

245.170

Scale: 1:100

Even Reinsfelt Krogh

Scene/Gressareal - Høydemål

2

DRAWN BY

A

0,90 m

1:100

0,15 m

Scene/Gressareal - Plan

1

0,45 m

A

PROJECT NO.

21,88 m

PROJECT

R = 0,53 m

R = 0,22 m

m

05.05.12

R = 6,74 m

5,13

ISSUE

R=

1,78 m

m

9,1 1

40

OPPHØYET GRESSAREAL 100 m2 LEGGES MED FERDIGPLEN MED HOVEDANDEL ENGRAPP VEDLIKEHOLD AV PLENEN BØR VÆRE INTENSIVT NOK TIL AT DEN TIL EN HVER TID FREMSTÅR INNBYDENDE FOR LPUBLIKUM

R=

0,

m

R = 3,60 m

DESCRIPTION

=

R=

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

SCENEGULV SE A3

R

MUR/TRAPP/SCENE STØPES I BETONG B35 M60 K131 ARMERINGSNETT STØPESKJØTER SKAL IKKE FOREKOMME BETONGEN SKAL HA EN VARM GRÅ FARGE ALLE SYNLIGE FLATER KOSTES OG IMPREGNERES

~ 0,40 m

R = 0,53 m

PLASSERING AV STOLPE (DETALJ E)

A1 A2

8


TERASSEBORD 28x120 AV SIBIRSK LERK

LAA 215

BJELKELAG 48x148 TRYKKIMPREGNERT FURU

konstruksjonsdesign

m

05.05.12 John Collets Plass

RE-ISSUE

Scene/Opphøyet gressareal

0

6 0,

Even Reinsfelt Krogh

245.170

PROJECT NO.

m

DRAWN BY

28

0,

PROJECT

ISSUE

05.05.12

m

BJELKELAG 48x148 TRYKKIMPREGNERT FURU

DESCRIPTION

72

CLIENT

2,

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

T-PROFIL AV KONSTRUKSJONSSTÅL STØPES INN I BETONGEN DIMENSJONERING OG INNSTØPING MÅ DETALJERES I SAMARBEID MED RÅDGIVENDE INGENIØRER

A3

9 A

Scenegulv - Oppbygning

3

Scale: 1:50


0,02 m

A'

ALLE SYNLIGE KANTER AVRUNDES MED 2cm RADIUS

LAA 215 konstruksjonsdesign

A

Snitt av Scene/gressareal - Fundament

4

1:50

A

Avrunding av betongkant

5

Scale: 1:5

A

TERASSEBORD

DRENERINGSLAG/VANNLAGER

1,10 m

DRENERENDE MASSER FORSTERKNINGSLAG PUKK 120-200mm

A' 1,00 m FIBERDUK

AVMETTET BÆRELAG 0-60mm PUKK

A4 A5 A6

0,135 m 0,30 m

0,35 m

0,15 m

DRAWN BY

GRANITTHELLER 8mm FUGER MED NEOPRENSKIVER

0,03 m

SETTELAG 2-4mm FINSINGEL

PROJECT

Scale: 1:10

DESCRIPTION

PROJECT NO.

ISSUE

Vannrenne langs konstruksjon

6

245.170

A

Even Reinsfelt Krogh

VANNRENNE AV TYPEN ACO DRAIN

DRENSRØR ISOLASJON 80mm

05.05.12

ISOLASJON 80mm 05.05.12

ISOLASJON 80mm

John Collets Plass

1,00 m ISOLASJON 80mm

DRENSRØR

Scene/Opphøyet gressareal

A

DRENERENDE MASSER FORSTERKNINGSLAG PUKK 120-200mm

0,30 m

0,64 m

VEKSTJORD

RE-ISSUE

0,30 m

GRANITTHELLER

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

STÅLPROFIL

CLIENT

BJELKELAG

10


LAA 215 konstruksjonsdesign

0,45 m

245.170

PROJECT DESCRIPTION

DRAWN BY

SNITT B6

Even Reinsfelt Krogh

PROJECT NO.

SPILER AV SIBIRSK LERK 45x95cm HØVELLAST FESTES MELLOM DRAGERNE MED STIGENDE MELLOMROM

ISSUE

3,90 m

05.05.12

KANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT 10x25cm RÅHUGGET MED VISKANT 10cm

0,09m

TREDRAGER AV LIMTRE TRYKKIMPREGNERT FURU SPESIALBESTILLING OG UTFRESING AV HULL TIL STÅLFESTE MÅ DETALJERES I SAMARBEID MED RÅDGIVERE EL TIL LYSARMATUR OG OPPHENG TIL SCENETAK MÅ DETALJERES I SAMARBEID MED RÅDGIVENDE INGENIØRER BRUK AV STOLPENE TIL TRIKKELEDNINGER FORUTSETTER OGSÅ SAMARBEID MED INGENIØRER B

Levegg/plantebed - Plan

2

Scale: 1:20

LYSPUNKT

05.05.12

CLIENT

BED PLANTES MED Parthenocissus quinquefolia PLANTES PÅ REKKE MED 40cm PLANTEAVSTAND VIKTIG AT DE PLANTES PÅ VESTSIDEN AV SPILENE FOR AT KLATREPLANTENE SKAL FÅ FESTE I SPILENE UNDER ETABLERINGSFASEN, ER DET VIKTIG AT DE VED GJEVNE MELLOMROM BLIR MANUELT HJULPET OPP TIL DE NEDERSTE SPILENE

John Collets Plass

Scale:

Levegg/plantebed

Levegg/plantebed - Perspektiv

1

RE-ISSUE

B

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

FUNDAMENT AV BETONG

0,30 m

SNITT B3

B1 B2

11


7m

0,1

LYSARMATUR

B

Snitt - Fundament Levegg

3

Scale: 1:20

LAA 215

0m 0,1

0m 1,1

konstruksjonsdesign

STÅLBRAKETT STØPT INN I BETONGFUNDAMENTET TREDRAGER FESTES MED GJENNOMGÅENDE BOLTER BRAKETT LIGGER SKJULT INNE I UTFREST HULL I TRDRAGER

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

Scale: 1:20

B

Tredrager - Limtre

5

Scale: 1:20

0,35 m

GRANITTDEKKE LEGGES INNAT OPPÅ KANTEN

PLASSERING SPILER

1m

0,8

m

05.05.12 John Collets Plass

PROJECT NO.

0,10 m

0,40

PROJECT

Aksonometri - Fundament Levegg

4

DESCRIPTION

B

STÅLBRAKETT STØPT INN I BETONGFUNDAMENTET TREDRAGER FESTES MED GJENNOMGÅENDE BOLTER BRAKETT LIGGER SKJULT INNE I UTFREST HULL I TRDRAGER

DRAWN BY

0,20 m

5,00 m

TREDRAGER AV LIMTRE TRYKKIMPREGNERT FURU KURVATUR OG UTFRESING AV HULL TIL STÅLFESTE MÅ DETALJERES I SAMARBEID MED LEVERANDØR AV LIMTRE EL TIL LYSARMATUR OG OPPHENG TIL SCENETAKDUK (EVT. KINOLERRET) MÅ DETALJERES I SAMARBEID MED RÅDGIVENDE INGENIØRER BRUK AV STOLPENE TIL TRIKKELEDNINGER FORUTSETTER OGSÅ SAMARBEID MED YTTELIGERE INGENIØRER

FUNDAMENT AV BETONG B35 M60 K131 ARMERINGSNETT BETONG MED VARM GRÅ FARGE ALLE SYNLIGE FLATER KOSTES OG IMPREGNERES DIMENSJONERING MÅ VURDERES I SAMARBEID MED RÅDGIVENDE INGENIØRER

Levegg/plantebed

1,00 m

RE-ISSUE

DRENERENDE MASSER FORSTERKNINGSLAG PUKK 120-200mm

05.05.12

CLIENT

JORDFUKTIG BETONG

ISSUE

1,90 m

245.170

0,35 m

VEG

Even Reinsfelt Krogh

0,54 m

DRENSRØR

0,15 m

0,35 m

AVMETTET BÆRELAG 0-60mm PUKK

OSLOKANTSTEIN 30x23cm

0m 0,3

0,03 m

GRANITTHELLER

B3 B4 B5

12


LAA 215

PROJECT NO.

05.05.12 John Collets Plass

Levegg/plantebed

0,35 m

0,40 m VEKSTJORD

JORDFUKTIG BETONG

PROJECT

Scale: 1:20

JORDFUKTIG BETONG

DESCRIPTION

6

JORDFUKTIG BETONG

245.170

Snittoppriss - Plantebed

Even Reinsfelt Krogh

B

VEG

DRAWN BY

Parthenocissus quinquefolia FOR AT KLATREPLANTENE SKAL FÅ FESTE I SPILENE ER DET VIKTIG AT DE VED JEVNE MELLOMROM UNDER ETABLERINGSFASEN BLIR MANUELT HJULPET OPP TIL DE NEDERSTE SPILENE

KANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT 10x25cm RÅHUGGET MED VISKANT 10cm

AVMETTET BÆRELAG 0-60mm PUKK

ISSUE

0,90 m

RE-ISSUE

05.05.12

CLIENT

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

konstruksjonsdesign

B6

13


0,15 m

VEIAREAL

Gjelder alle steder der granittdekket møter eksisterende vei

PROJECT DESCRIPTION

m

245.170

PROJECT NO.

05

0,

MØTENDE STEIN SKAL ALLTID HA FIRE HJØRNER KORTESTE KANT IKKE MINDRE ENN 5 cm

John Collets Plass

m

MINIMUM OVERLAPP MELLOM FUGER 5cm

Granittdekke

05

0,

OSLOKANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT 30x23, GRADHUGGET, FAS 1x17 0-13 cm VISKANT (FLUKT VED FOTGJENGEROVERGANGER OG TRIKKELINJER)

RE-ISSUE

0,30 m

05.05.12

CLIENT

RULLESKIFT GRANITTHELLER PÅ TVERS LANGS KANTSTEIN (RULLESKIFT LANGS KURVER SE DETALJ K)

05.05.12

Scale: 1:10

LAA 215 Konstruksjonsdesign Semesteroppgave

JORDFUKTIG BETONG

ISSUE

AVMETTET BÆRELAG 0-60mm PUKK

FIBERDUK

Prinsippsnitt - Fundament Granittdekke

konstruksjonsdesign

Even Reinsfelt Krogh

1

SETTELAG 2-4mm FINSINGEL

LAA 215

DRAWN BY

C

OSLOKANTSTEIN AV IDDEFJORDGRANITT 30x23, GRADHUGGET, FAS 1x17 0-13 cm VISKANT (FLUKT VED FOTGJENGEROVERGANGER OG TRIKKELINJER)

0,12 m

HELLER AV IDDEFJORDGRANITT BREDDE 15 cm, FALLENDE LENGDER TYKKELSE 12 cm, GRADHUGGET 8 mm FUGER MED NEOPRENSKIVER FUGEMASSE 2-4mm FINSINGEL

0,35 m

0,03 m

RULLESKIFT GRANITTHELLER PÅ TVERS LANGS KANTSTEIN (RULLESKIFT LANGS KURVER SE DETALJ K)

C1 C2 c 2

Prinsipp - Avslutning Granittdekke

Gjelder alle steder der granittdekket møter eksisterende vei Scale: 1:10

14


ILLUSTRASJON

Foslag på løsning av tak til plassen.

15


ILLUSTRASJON

Foslag på løsning av tak til plassen.

16


ILLUSTRASJON

Opphøyet gressareal og benker, uten takduk

17


ILLUSTRASJON

Arrangement p책 dagtid

18


ILLUSTRASJON

Arrangement p책 kveldstid

19

John Colletts plass - LAA 215  

Student assignment. Planning and designing a social meetingplace in an urban enviroment. Detailed construction drawings and building descrip...

Advertisement