Page 1

Al ogi calappr oacht oever yt hi ng ever yt hi ng = al l t hatexi s t s somet hi ng = par tofev er y t hi ng not hi ng = nonexi s t ent ,doesnotexi s t ,notpar tofev er y t hi ng

somet hi ng=par tofev er y t hi ng

ever yt hi ng

Al ogi cal di agr am di s t i ngui s hesev er y t hi ng f r om s omet hi ngwi t ht woci r cl es( s et s ) .

Cansomet hi ngbe cr eat edf r om not hi ng? NO

Fr om al ogi calandsci ent i f i c per spect i vet hi si si mpossi bl e ( becauseof‘ t heconser vat i on ofener gyl aw’ ) .

1

Canever yt hi ngbe cr eat edf r om somet hi ng? NO

YES

Sever alt heor i esandr el i gi ons bel i evet hats omet hi ngcanbe cr eat ed‘ al lofasudden’ f r om not hi ng.

YES

Ev er y t hi ngi smor et han s omet hi ng( seedi agr am) . Ther ef or emor eofs omet hi ng hast obecr eat edf r om not hi ngt of i nal l ycr eat e ev er y t hi ng.

2

Thi si si mpossi bl ebecause of1.

Canever yt hi ng becr eat ed?

YES

Ev er y t hi ngcan’ tbecr eat ed f r om s omet hi ng,becauseof2 andt her ef or ehast oexi st wi t houtbei ngcr eat ed.

NO

What ! ?Ever yt hi ngi snotcr eat ed? That ’ st r ue.

3

I st i meneededf or ever yt hi ngt oexi s t ?

YES

NO

Logi cal l ynot i mei sneededt o cr eat eev er y t hi ngt hatal r eady exi st s,becauseof3. Assumi ngt i mei ss omet hi ng t henev er y t hi ngcannotbe cr eat edf r om s omet hi ngnor t i me,becauseof2. Fr om t heabovef ol l owst hat t heexi st enceofev er y t hi ng mustbet i mel ess.

Butwedoexper i encecr eat i onandt i me! Sot her emustbeal ogi calmi st ake! YES

Idon' twantt ocal li tmi st akebutr at herexper i ence. Wet r ul ydoexper i encecr eat i onandt i me.Li ke whenIexper i enceacl ockt i cki ngwhi l ecr eat i ng t hi si nf ogr aphi c.I nf act ,wecan' texper i ence s omet hi ngwi t houtusi ngnot i onsoft i me. Al t houghexper i encesar en' tnecessar yf or s omet hi ngt oexi st ,t heyar eonl ynecessar yt o exper i ences omet hi ngt hatexi st s.

i l l usi ons

Si nces omet hi ngi spar tofev er y t hi ngandi snot cr eat ednorneedst i met oexi st ,t hi scanonl ymean t hatal lexper i encesar ei l l usi onsbecausewedo exper i encet i meandcr eat i on. I nr eal i t ywedon’ tcr eat e,i t ’ sal r eadyt her e. . .we onl yhavet hei l l usi ont hatwecr eat e.

So,whati sr eal i t y? exper i ence=par tofr eal i t y

Ev er y t hi ngexi st st i mel essandt her ef or ei mpossi bl e t obeexper i encedatonce.

ever yt hi ng r eal i t y

Fr om t hef actt hatweexper i ence,t her ehast obe an‘ exper i encedever yt hi ng’orr eal i t y,whi char e al lex per i encedi l l us i onsus i ngnot i onsoft i me. Ever ybodyal sohasi t sownr eal i t yt hati spar tofa wi derr eal i t y .

Fut ur e,pastandpr esentar ei l l usi onsi n r eal i t yandonei never yt hi ng.Ev er y t hi ng ex i s t st i mel ess,t her ef or eal li l l usi ons ar ef or everi nr eal i t yandar emor e t hanf l atmoment si nt i meandspace. Thef ut ur eal r eadyex i s t s ! Fol l ow y our t hatdi r ect st oyourf ut ur e. . . whatdoy out hi nk ?

ht t p: / / on. f b. me/ l ogi cal ever yt hi ng

Logical approach to everything  

A logical approach to everything.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you