Page 1

    UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA Strada Dunarii nr 178, Alexandria, 140047, Romania, tel/fax: +40 247 316 077 www.uncjr.ro; email: dragnea@uncjr.ro

 

Comunicat de presă 11 februarie 2009

Vineri 13 februarie a.c., începând cu ora 09:00, la hotel New Montana din Sinaia va avea loc Adunarea Generală a Uniunii Naţ ionale a Consiliilor Judeţene din România, organizaţ ie care apără interesele judeţelor din România. Principalul subiect de dezbatere al Adună rii Generale îl reprezintă proiectul Legii Bugetului de Stat pe 2009, buget propus de Guvernul României a fi diminuat faţă de execuţia bugetară a anului 2008 cu 1,2 miliarde Euro, respectiv cu 2,8 miliarde Euro mai puţin faţă de necesarul real al autorit ăţ ilor locale în acest an. Gravitatea extraordinară a acestei situaţ ii va determina prăbuşirea funcţionă rii normale a judeţelor României şi implicit blocarea serviciilor minimale oferite cetăţenilor României precum şi stoparea definitivă a posibilită ţilor de a accesa fonduri structurale europene ! Deşi în anul 2008 cei 20% din banii Uniunii Europene repartizaţ i celor 8 regiuni de dezvoltare au fost singurii bani accesaţi rapid de judeţele componente, restul de 80% repartizaţ i pe ministere nefiind absorbiţ i, deşi primul ministru Emil Boc şi ministrul de finanţe Gheorghe Pogea au afirmat public că fără absorbţia fondurilor comunitare România va intra în colaps, constată m cu surprindere că tocmai cei doi mai sus aminti ţ i procedează ca în folclorul popular, “tă ind vaca ce dă lapte, în loc să o mulgă” ! A doua temă a întâlnirii o reprezint ă deja veşnica dezbatere postdecembristă privind descentralizarea administrativă şi financiară a României, preşedinţ ii de consilii judeţene aleşi uninominal de majoritatea milioanelor de români neavând atribu ţ ii legale în gestionarea social economică a judeţelor pe care le conduc ! Afirmată de toate guvernele postdecembriste, inclusiv de guvernul Boc, descentralizarea în acest moment nici nu poate fi imaginată din cauza lipsei de resurse financiare. Având în vedere toate acestea, Uniunea Naţ ională a Consiliilor Judeţene din România îşi afirmă încă o dată solidaritatea cu Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţ ia 1


UNIUNEA NATIONALA A CONSILIILOR JUDETENE DIN ROMANIA NATIONAL UNION OF COUNTY COUNCILS OF ROMANIA Strada Dunarii nr 178, Alexandria, 140047, Romania, tel/fax: +40 247 316 077 www.uncjr.ro; email: dragnea@uncjr.ro

Municipiilor din România privind aceste două teme majore ale României, respectiv asigurarea resurselor necesare funcţ ionă rii şi dezvoltă rii comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, inclusiv pentru accesarea de fonduri europene, precum şi descentralizarea administrativă şi financiară pe toate nivelurile.

Invit ă m încă o dată reprezentanţ ii mass-mediei din România, pe reprezentanţ ii structurilor asociative şi nu în ultimul rând pe primul ministru Emil Boc şi pe ministrul de finanţe Gheorghe Pogea să ni se ală ture în demersul nostru, Uniunea Naţ ională a Consiliilor Judeţene din România demonstrând încă o dată că este un partener real al institu ţ iilor autorit ăţ ilor locale din România, respectiv al intereselor comunităţ ilor cetăţenilor români pe care le reprezintă.

________________________ Nicuşor Daniel Constantinescu Secretar general al UNCJR

2

Comunicat UNCJR  

Comunicat UNCJR