Page 1

J u b i l e u m S o u v e n i r 1 9 0 8 2 0 0 8

1 9 0 8

-

2 0 0 8


In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

‘‘Naties kunnen niet hervormd worden zonder de hervorming van de jeugd’’ (Hazrat Musleh Maud)

Ik beloof plechtig dat ik steeds bereid zal zijn om mijn leven, bezit, tijd en eer op te offeren voor de zaak van de Godsdienst, Land en Natie.

Ik zal ook bereid zijn om mij iedere opoffering te getroosten voor de voortzetting van het Ahmadiyyat-kalifaat.

Redactie Daud Akmal Zia ul Qamar Siddiqui Atta ul Qayum Arif Nabeel Nasir Rehan Ahmad Muzaffar Hussain Arain Ataullatif Verhagen Morabbie Hamid Karim Mahmud Naseer Ahmad Tahir Azhar Naeem Mubas her Ahmad Nabeel Ahmad Siddiqui Sheraz Haroon Said Ahmad Anjum Khalil Ahmad Amir Ahmad Said Ikhlaf

Majlis Khuddam-ul-Ahmadiyya Nederland Mobarak Moskee Oostduinlaan 79 2596 JJ , Den Haag, Nederland

Sponsors Zubair Akmal Daud Akmal Murtaza Atieq ch. Zaffar Ahmad Dogar Shoaib Akmal Nationale Amela MKA leden

Medewerking door Ladjna Fadia Daud Akmal Qurratul Ain Siddiqui Ammatul Qayum Muzaffar


Inhoudsopgave.

Voorwoord................................................................................................ 4

Boodschap vijde Sadr Majlis dhr. Muzaffar Hussain Arain............. 57

Heilige Qor’aan....................................................................................... 5

Jaarverslag Zilveren Jubileum Jaar 2009........................................... 58

Hadies...................................................................................................... 6

Verslag bezoek aan Spanje............................................................... 59

Malfoezaat............................................................................................... 6

Historische foto’s

Boodschap van Hazrat Khalifatul Masih V

8

Nationale Amela met Hazoor (atba)................................................ 65

Boodschap van Amier sahib.................................................................... 10

Amela & Qaideen met Hazoor (atba).............................................. 66

Boodschap van Sadr Majlis..................................................................... 11

Andere foto’s Amela and Qaideen met Hazoor (atba)..................... 67

Kholafa e Rashedeen

Geschiedenis MKA NL 1982 -1991.................................................... 68

Eerste Khalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)........................................... 13

Geschiedenis MKA NL 1991 -1992.................................................... 72

Tweede Khalifa Hazrat Omar Farooq (ra).............................................. 14

Geschiedenis MKA NL 1992 -1995................................................... 74

Derde Khalifa Hazrat Osman Ghani (ra)................................................ 15

Geschiedenis MKA NL 1995 - 1999................................................... 76

Vierde Khalifa Hazrat Ali Murtaza (ra)................................................... 16

Geschiedenis MKA NL 1999 - 2005.................................................. 78

Kholafa e Ahmadiyya

Hazoor (atba) in Nederland 2004..................................................... 80

Hazrat Khalifatul Masih I Hadhrat Alhaaj Maulana Nooruddin (r)...... 19

Hazoor (atba) in Nederland 2006..................................................... 8

Hazrat Khalifatul Masih II Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (r)... 21

Hazoor (atba) in Nederland 2007..................................................... 82

Hazrat Khalifatul Masih III Mirza Nasir Ahmad (r).............................. 25

Hazoor (atba) in Nederland 2008..................................................... 83

Hazrat Khalifatul Masih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (r).................. 29

Hazoor (atba) in Nederland 2009..................................................... 85

Hazrat Khalifatul Masih V Mirza Masroor Ahmad (atba)...................... 33

National Ijtema’s 2006 t/m 2009...................................................... 86

Artikelen Khilafat Jublieum

Waqar-e-Amal 1 Januari 2008............................................................ 94

Het verrichten van Gebed en Khilafat..................................................... 36

Bezoek Belgie 2006........................................................................... 95

Khilafat & Verantwoordelijkheden van Khuddamul Ahmadiyya............ 38

Bezoek Belgie 2007........................................................................... 96

Toespraak dhr Abdul Hameed van der Velden....................................... 40

KJ sport tournament Belgium 2008.................................................. 97

Jaarrapport Khilafat Jubileum 2008......................................................... 42

KJ sport tournament Germany 2008................................................. 98

Geschiedenis Majlis Khuddam ul Ahmadiyya

KJ sports tournament Nederland 2008............................................. 100

Algemene geschiedenis van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya................. 45

Masroor Int. Cricket tournament UK 2009....................................... 102

Beknopte geschiedenis Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland...... 47

Bezoek aan Spanje 2009.................................................................... 103

Boodschap van dhr Laiq Ahmad Chaudary............................................ 50

Khailun-lir-Rehman.......................................................................... 110

Boodschap eerste Sadr Majlis dhr. Mubasher Ahmad ch....................... 51

Tablighi Seminar’s............................................................................ 112

Boodschap tweede Sadr Majlis dhr. Naseer Ahmad Siddiqui................ 52

Brieven van Maqaz

Derde Sadr Majlis dhr. Mansoor Ahmad ch............................................ 54

Brieven van Hazrat Khalifa tul Masih.............................................. 116

Boodschap vierde Sadr Majlis dhr. Mohammad Ishaq Nasir..........

55

Urdu Deel

Khilafat J u

Pagina 2

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Voorwoord

H

et is een grote Zegening en Barmhartigheid van Allah dat Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland in staat is gesteld om ter gelegenheid van het Khilafat Jubileum 2008 een souvenir uit te brengen. Oorspronkelijk waren we van plan om de souvenir in het Khilafat Jubileumjaar 2008 te publiceren en hadden deze activiteit in het Jaarplan 2008 ingepland. Het is ons gebleken dat de inspanning die nodig was om zo’n souvenir samen te stellen door ons werd onderschat. Hierdoor is de publicatie van de souvenir vertraagd. Aan de andere kant zijn we blij dat Allah ons in staat heeft gesteld om deze souvenir gedurende het jaar van het 25ste Zilveren Jubileum Ijtema van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland te mogen publiceren. Hiermee leggen we een stempel op dit historische moment. We hebben voor de publicatie van de Souvenir in 2008 ons voorstel ter goedkeuring aan Hazoor (atba) voorgelegd en Hazoor (atba) heeft ons met genoegen zijn goedkeuring veleend en ons succes gewenst voor de uitvoering van deze grote onderneming. Hazoor (atba) heeft op deze bijzondere gelegenheid een belangrijke boodschap geschreven aan de leden van MKA (Madjlis Khuddamul Ahmadiyya) Nederland. De boodschap is als zodanig opgenomen in de Souvenir. Ondanks alle obstakels waarmee we onderweg geconfronteerd werden, is dit slechts een resultaat van de Gebeden van Hazoor (atba) en een bijzondere Zegening van Allah dat we vandaag met succes een definitieve versie van de Souvenir kunnen uitgeven. Voor de publicatie van deze souvenir hebben verschillende de teamleden van de souvenircommissie hard gewerkt. Ook hebben velen buiten de commissie hun bijdrage geleverd. We hebben ons best gedaan om de souvenir een goede inhoud en indeling te geven, met name hebben we geprobeerd om het onderwerp Khilafat toe te lichten en de historie van MKA Nederland van het begin tot en met het heden in beeld en schrift vast te leggen. Hierbij hebben we verschillende artikelen samengesteld uit bestaande literatuur over Kholafa-e-Rashedeen, Kholafa-e-Ahmadiyyat, de boodschap van Amier sahib, artikelen van Morabbieaan-e-Silsila, de boodschappen van alle (ex-)Sadraan MKA NL, de bijzondere toespraak van dhr Abdul Hamid van der Velden (gehouden tijdens de 25ste Zilver Jubileum Idjtema 2009) en het rapport van de activiteiten gedurende het KJ (Khilafat Jubileum) jaar en het huidige zilveren jubileumjaar. Ook hebben we een kort verslag gegeven van ons historische bezoek aan Spanje. Mochten we iets vergeten zijn of een fout hebben gemaakt verzoeken we u dit ons te vergeven. We wens u heel veel lees- en kijkplezier toe tijdens het lezen en bezichtigen van deze souvenir en verzoeken u ons in uw gebeden te herinneren. Moge Allah alle leden van MKA Nederland altijd onder zijn bescherming houden en in staat stellen om onze verplichtingen en verantwoordelijkheden beter te begrijpen en de instructies en verwachtingen van Hazoor (atba) naar behoren uit te voeren. Amin.

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 3


Heilige Qor’aan

Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die voor hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbidden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn. [Qor’aan 24:56]

Hadies Hazrat Hazifah (ra) vertelt dat de Heilige Profeet Mohammad (V.Z.M.H.) heeft gezegd: Het Profeetschap zal onder jullie blijven zolang Allah het wil, waarna Hij dit zal opheffen. Hierna zal Hij het “Khilafat Ala Minhajil Nabuwwat” (Khilafat op basis van de leer van het Profeetschap) manifesteren. Hierna zal Allah deze ook opheffen wanneer Hij dat zal wensen. Hierna zal een Koninkrijk gevestigd worden, deze zal gevolgd worden door andere Koninkrijken (Jaber Koninkrijken), dit zal aanhouden totdat de Barmhartigheid van Allah zal toeslaan en een eind zal komen aan de toegenomen onrechtmatigheid in de wereld. Hierna zal Hij weer het “Khilafat Ala min Haje Nabouwat” op de wereld vestigen, verder zei hij niets. (Masnad bin Hambel).

Malfoezaat O Geliefden! Zoals vanaf het begin de gewoonte is van Allah dat Hij twee Naturen vertoont zodat de twee wensen van de tegenstanders verworpen kunnen worden, kan het niet zo zijn dat Allah Zijn gewoonte niet aanhoudt. Wees daarom niet treurig op wat ik gezegd heb en laat je hart geen zorgen maken, want het is voor jullie ook belangrijk om de Tweede Manifestatie mee te maken en de komst van de Tweede Manifestatie is beter voor jullie, want deze zal blijvend zijn tot aan de Dag des Oordeels. De Tweede Manifestatie kan niet verschijnen zolang ik niet heen ga, maar wanneer ik er niet meer ben zal Allah voor jullie de Tweede Manifestatie vestigen, die voor altijd bij jullie zal blijven, dit zoals Allah in het boek Barahiene Ahmadiyya belooft heeft. Deze belofte is niet voor mij bestemd maar is voor jullie bestemd, zoals Allah zegt: “Ik zal deze Gemeenschap en diegenen die jou volgen tot aan de Dag des Oordeels dominantie verschaffen over anderen.” Dus het is onvermijdelijk dat je de dag zal meemaken wanneer je van mij afscheid moet nemen zodat daarna de dag zal komen die van de blijvende Belofte is. Onze God is waarachtig en komt altijd Zijn beloftes na. Hij zal jullie alles daadwerkelijk laten zien wat Hij belooft heeft. Alhoewel deze dagen de laatste zijn van deze wereld en dit de tijd is dat boze geesten zullen nederdalen, zal de wereld voorzeker blijven bestaan totdat alle Beloftes zijn waargemaakt, waarover Allah informatie heeft gegeven. Ik ben door Allah gestuurd in de vorm van een Goddelijke Manifestatie en mijn bestaan is werkelijk een Goddelijke Manifestatie, en na mij zullen er andere individuen bestaan die deel zullen zijn van de Tweede Manifestatie. (Al Wassiat blz. 7-8).

Khilafat J u

Pagina 4

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Beloofde Messias en Mahdi a.s.


Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V atba.

Pagina 6


Boodschap van Hazrat Khalifatul Masih V Geachte Khuddam en Itfal in Ahmadiyyat, Assalaamo alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatoh

I

k ben blij te vernemen dat Khuddamul Ahmadiyya Nederland van plan is een souvenir ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Ahmadiyya Khilafat uit te geven. Sadar Madjlis heeft mij geschreven om een boodschap voor deze uitgave te sturen. Mijn boodschap is dat het Ahmadiyya Khilafat een zegening is. Begrijp en waardeer deze en blijf Allah altijd dankbaar en breng een onlosmakelijke relatie met het Khilafat tot stand. Het is een gewoonte van Allah dat Hij na Zijn profeten het systeem van Khilafat in het leven roept om de geestelijke missie van de profeten voort te zetten en deze te voltooien. Na het heengaan van de Beloofde Messias (moge de vrede van Allah op hem rusten) heeft Allah volgens dezelfde gewoonte de Ahmadiyya Djamaat met het systeem van Khilafat gezegend. Op deze manier is Allah Zijn belofte nagekomen die Hij in hoofdstuk Al-Noer in het vers van Istikhlaf heeft gedaan. Dit goddelijke systeem is in een Hadith als “Khilafat Ala Minhajil Nabuwwat” d.w.z. het Khilafat in de voetsporen van het profeetschap, genoemd. Met de zegening van Allah completeert het Ahmadiyya Khilafat dit jaar zijn 100 jarig bestaan. In deze 100 jarige reis hebben wij te allen tijde de beloften van Allah, die in het vers van Istikhlaaf zijn genoemd, ter ere van de Ahmadiyya Djamaat met volle glorie in vervulling zien gaan. Allah heeft hierin aan de gelovigen en de mensen die goede daden verrichten, beloofd dat Hij in hun midden het systeem van Khilafat zal doen ontstaan, zoals Hij dit in eerdere Djamaats van gelovigen had gevestigd. Allah zou door middel van dit gezegende systeem van Khilafat de godsdienst versterken en verstevigen. Het zouden de zegeningen van het systeem van Khilafat zijn dat Allah de harten van de gelovigen, die met angst gevuld zouden zijn, met vrede en rust zou vullen. Maar de voorwaarde is wel dat zij altijd Allah zullen blijven aanbidden en niemand met Hem gelijk zullen stellen. Degenen die hun levenswijze volgens dit principe zullen aanpassen en zich op de koers van de ware Eenheid van Allah zullen vastleggen, zullen het zijn die Allah zal liefhebben. Bij het heengaan van de Beloofde Messias dachten de wereldse mensen dat net als andere wereldse bewegingen ook deze beweging snel zou ophouden. Maar na hem heeft Allah het oneindigende systeem van het Khilafat in deze Djamaat gesticht. Dit heeft niet allen alle opvattingen van deze mensen als vals bewezen maar ook de Djamaat op een geweldig sterk fundament geplaatst. In alle tijden van het Khilafat heeft Allah de Djamaat in staat gesteld om de Islam op de beste manier te dienen en de boodschap van de Islam verder te verspreiden. De Djamaat mocht zeer smakelijke vruchten blijven plukken, nieuwe deuren van ontwikkelingen en overwinningen gingen steeds meer open. In deze honderdjarige reis van de glorierijke Ahmadiyya-groep hebben wij de zegeningen en het welbehagen van Allah als een zeer gestadige regen op ons zien nederdalen. Onder de paraplu van Zijn zegeningen zijn wij in staat geweest om telkens grote vorderingen te mogen maken. Ook zullen wij in de toekomst deze zegeningen en schenkingen van Allah blijven ontvangen. Insha’Allah. De Beloofde Messias zegt: Elk moment stijgen wij naar een nieuwe hoogte. Jullie zijn gezegend dat jullie in de gelegenheid zijn gesteld om in deze opwaartse reis mee te mogen gaan. Deze gezegende groep (Qafila) zal nu de ene na de andere bestemming achter zich laten en de hoogste posities van de hemelen bereiken en er is niemand die de snelheid van deze groep kan verhinderen. Onthoudt het goed dat deze groep bestaat uit goddelijke mensen. Met de zegeningen van Allah is dit vandaag de enige Hizbullah (vrienden van Allah) die onder

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 7


leiding van het Khilafat zeer georganiseerd en effectief is. Dit is een Djamaat van reine mensen die onder leiding van hun Imam vorderingen maken. Zij doen hun stappen als de Khalifa van de tijd een stap zet en zij stoppen op aanwijzing van de Khalifa van de tijd. Verhef dus jullie standaarden van jullie betrokkenheid, liefde, volgzaamheid en gehoorzaamheid. Bind jullie vast met het Khilafat. Synchroniseer jullie gedachtegang met die van de Khalifa van de tijd. Blijf in jullie groepen, bijeenkomsten, thuis, omgeving, gezin en familieleden over het onderwerp van Khilafat, het belang hiervan, de zegeningen en de gunsten van Allah die hieraan verbonden zijn, praten. Breng de wereld ook dit begrip dat alleen in deze tuin, o mensen, de ware rust en vrede is te vinden. Kom onder de vleugels van het Khilafat, daar dit de enige bescherming tegen alle kwaad van de dag is. Deze vleugels zullen jullie sterken en de moed van het leven schenken. De betrokkenheid met het Khilafat zal niet alleen jullie godsdienst op de juiste weg brengen, maar ook jullie van de wereldse zegeningen en gunsten voorzien. Moge Allah jullie allen in staat stellen om deze gunst te kunnen waarderen en jullie erfgenaam van Zijn zegeningen maken. Amien. Wassalaam,

Khalifatul Masih V

Khilafat J u

Pagina 8

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Boodschap van Amir Sahib Geachte leden van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya, Assalaamo alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatoh! Herhaaldelijk worden wij eraan herinnerd dat alleen geloof niet voldoende is. Zo zien wij in Soeratul Baqarah dat drie groepen worden genoemd: de gelovigen, de ongelovigen en de huichelaars, die zeggen dat zij geloven, terwijl hun daden het tegendeel aantonen. De Beloofde Messias (a.s.) zegt in de eerste regel van ‘Onze Leer’: “Laat het absoluut duidelijk zijn dat een louter mondelinge belofte geen waarde heeft als deze niet wordt gesteund door een oprecht en vast besluit deze in ieder opzicht na te komen.” Om dit te illustreren zal ik als voorbeeld twee taken noemen: de eerste heeft betrekking op de rechten van Allah en de tweede op de rechten van onze medemensen. 1. De allereerste taak is het verrichten van de Salaat in de moskee. Allah belooft het Khilafat aan “diegenen onder u die geloven en goede werken verrichten… “..ya’budoenanie..”. “Mij zullen zij aanbidden.” (H.Q. 24.56), en verder: “wa aqiemus-Salaata…” “en verricht de Salaat.” (H.Q.24.57) Hazoer (atb) heeft ons vele malen op deze plicht gewezen, alsmede op de speciale zegeningen die zijn verbonden aan de sunna-gebeden vóór de Salaatuz-Zohr. Hazoer (atb) legt: ‘Hablullaah’ uit als de ‘band met Allah’, die alleen kan worden verkregen door het verrichten van de Salaat. Het is daarom de hoofdtaak van alle Ahmadi’s om er ernstig naar te streven (djihaad) het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden, met alle vereisten die hieraan zijn verbonden, tot onze eigenschap te maken. De vastenmaand Ramadaan is hiervoor een belangrijke training. Het schoonhouden van de Moskee hoort daar ook bij. Twee suggesties die ik wil geven zijn: oppassen bij gebruik van internet, waardoor satan je probeert te verleiden, en: niet tot ‘s-avonds laat achter de computer blijven, waardoor je een grote kans loopt niet meer fit te zijn voor het verrichten van de Salaatul Fadjr. 2. De tweede taak is het verspreiden van de boodschap dat de Beloofde Messias is gekomen. Het streven (djihaad) moet zijn dat dit uiteindelijk in iedere stad, in ieder dorp en iedere straat moet geschieden. De leden van de verschillende Madjaalis hebben onlangs een wedstrijd gehouden wie de mooiste infokraam heeft. Dit is een goed initiatief, dat, hoop ik, jaarlijks wordt herhaald en tot verbetering van kwaliteit leidt. Blijf streven (djihaad) naar kwantiteit en kwaliteit van de boekentafels, de seminars in universiteiten en de activiteiten van Madjlis Sultanul Qalam. Moge Allah, de Almachtige, uw aktiviteiten zegenen met goede resultaten, amien. Tenslotte dank ik alle leden van de Madjlis voor hun geweldige inzet bij de hiervoor genoemde activiteiten en bij djamaatprogramma’s zoals Djalsa Salana, waqare amal, BBQ’s, etc. Djazaakummullaaho ta’ala ahsanal djazaa! Wassalaam, Hibatunnoer Verhagen, Amier Djamaat Nederland Nunspeet, 1 Ramadaan 1430 (23 aug. 2009)

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 9


Boodschap van Sadar MKA Holland Beste leden van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland Assalaamo alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatoh Het is een grote zegening van Allah dat Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland is in staat gesteld om een Souvenir uitgave uit te brengen waarin voor het eerst in onze geschiedenis de belangrijke momenten zijn herblikt en onze goede herinneringen ververst. Deze momenten geven ons een trots gevoel over de behaalde resultaten. Moge Allah alle betrokkenen die een bijdrage hebben geleverd rijkelijk belonen en zijn Genade en Zegeningen over hen schenken en zijn Barmhartigheid tonen. Amin. Alhoewel de goedkeuring voor het uitbrengen van deze souvenir in het Khilafat Jubileum Jaar 2008 was verkregen, is de uitgave van de souvenir vertraagd en wordt deze in het jaar 2009, dat het eerste jaar van de tweede eeuw van Khilafate Ahmadiyya vertegenwoordigt, gepubliceerd. Deze activiteit was een deel van de Khilafat Jubileum 2008 programma’s van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland. Hazoor (atba) heeft een speciale en hele bijzondere boodschap geschreven aan de leden van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya en Majlis Atfal ul Ahmadiyya Nederland, deze boodschap is als zodanig in deze souvenir opgenomen. Vanwege de verwachte vertraging was de boodschap al eerder tijdens de Jaarlijkse Idjtema van MKA Nederland 2008 voorgelezen. Ik verzoek aan iedere Khadim en Tifal van onze Majlis om deze boodschap heel aandachtig en zorgvuldig door te lezen en de gegeven instructies van Hazoor (atba) te onthouden voor nu en in de toekomst. Deze instructies geven ons een leidraad voor onze levens en leggen de bedoeling van ons bestaan en het bestaan van het Khilafat in woorden uit. We dienen hiervan te profiteren. Voorbereidend werk voor de publicatie van de souvenir was al in het jaar 2008 begonnen, er werd een planning gemaakt en de doelstelling vastgelegd. Vanwege vele activiteiten in het Khilafat Jubileum Jaar 2008 moesten we deze activiteit steeds doorschuiven, maar realiseerden ook dat we de uitgave snel moesten realiseren. We hebben hiervoor alle voorgaande Saderaan van MKA NL benaderd voor hun inbreng en toelichting over verschillende bijzondere momenten tijdens hun periode van Sadarat. Al deze artikelen zijn gepubliceerd, die bijzondere informatie bevatten die we anders niet hadden kunnen krijgen en vastgelegd voor nu en voor de geschiedenis van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland. Ik wil aan alle leden van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland verzoeken om heel veel gebed te doen voor onze Majlis, we zijn minder in aantal maar groot in denkvermogen en capaciteit. Ons zijn deze bijzondere eigenschappen geschonken door Allah om een verandering te brengen in deze onrustige wereld, dit door de boodschap van ware liefde en ware vrede tot in alle hoeken van aarde te doen verspreiden. Onze kracht is groter dan enig ander wanneer we ons zuiver naar onze geloof richten en van daaruit onze levens leiden. Ik realiseer ook dat niet iedereen even sterk is in zijn geloof en iedere mens ook zwaktes heeft, wij moeten dus voordat we onze boodschap naar buiten brengen eerst naar ons zelf kijken en eerst onszelf controleren en ons best doen om onszelf te zuiveren van alle zwaktes en slechte gewoonten, alleen dan kunnen we succesvol zijn. Moge Allah onze zwaktes wegnemen en ons in staat stellen om voorbeeldgevend gedrag eigen te maken zodat we zijn Genade en Barmhartigheid mogen ontvangen. Amin. Voor de publicatie van deze bijzondere souvenir is door verschillende leden van MKA NL heel hard gewerkt, ik verzoek aan iedere lezer om veel gebed te doen voor de inzet en inspanning van deze mensen. Moge Allah de actieve leden van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya in Nederland en overal in de wereld nog grotere capaciteit schenken om de grote verantwoordelijkheden die op ons rusten naar behoren uit te voeren. Amin. Wassalaam Khaqsaar Daud Akmal, Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland Khilafat J u

Pagina 10

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Kholafa-e-Rashedeen


De eerste Khalifa Hazrat Abu Bakr Siddiq (ra)

Z

(Periode van Khilafat 632 t/m 634 AD)

ijn naam was Abdullah, maar was genoemd naar de naam van zijn zoon Bakr; hij was bekend als Abu Bakr. Zijn vader heette Abu Qahafah en zijn moeder was Ummul Khair Salma. Hazrat Abu Bakr werd geboren in 572 AD in Mekka. Hij was een naaste vriend van de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Op basis van zijn kennis van het karakter van de Helige Profeet (v.z.m.h.), geloofde hij direct in zijn aanspraken, zonder dat hij aanvullende argumenten wilde horen en hij verdiende daarom de titel Siddiq (de Waarheidslievende). Hij was metgezel van de Heilige Profeet tijdens de migratietocht (Hijrah) van Mekka naar Medina. Hij was de enige metgezel van de Heilige Profeet in de grot Thaur, waar ze tijdens de reis schuilden. Hij was de schoonvader van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) want Hazrat Aysha (ra) was de dochter van Hazrat Abu Bakr (ra). Tijdens de Hidjatul Wida (de laatste Hadj), toen de Heilige Profeet ernstig ziek werd, gaf hij instructies aan Hazrat Abu Bakr (ra) om de dagelijkse gebeden te leiden. Na het overlijden van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) was Hazrat Abu Bakr (ra) gekozen als de eerste Khalifa. Hij kreeg te maken met bijzonder moeilijke omstandigheden welke ontstonden na het plotselinge overlijden van de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Maar onder Goddelijke leiding kon hij de situatie goed aan. Een van de vele bereikte doelen van zijn Khilafat was de collectie van de Heilige Qor’aan op èèn plaats te verzamelen. Ondanks dat het schrijven en de afhandelingen onder auspiciën van de Heilige Profeet zelf was gedaan, was alles tot nu toe echter geschreven op huiden, bladeren en leisteen. Hazrat Abu Bakr verzamelde al deze stukken van geschriften en reorganiseerde het systeem van Huffaz (zij die de Qor’aan uit het hoofd hadden geleerd) in een systematisch systeem voor het behoud van de Heilige Qor’aan. Hazrat Abu Bakr (ra) overleed op 23 augustus 634 AD na een ziektebed van 15 dagen. Hij was een van de tien gezegenden die de blijde boodschap te horen kregen van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) dat zij beloond zouden worden met het paradijs. Hij was iets langer dan twee jaar Khalifa

Hazoor Bezoek 2009, Baitun Noer, Nunspeet Khilafat J u

Pagina 12

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


De tweede Khalifa Hazrat Omar Farooq (ra)

Z

(Periode van Khilafat 634 t/m 644 AD)

ijn naam was Omar en Ibn Al-Khattab was zijn achternaam. Hij werd geboren in 581 AD in Mekka en behoorde tot een nobele familie van de Quraish. Hij was een beroemde zakenman en leidde gewoonlijk handelsdelegaties naar Syrië en Irak. Toen de Heilige Profeet (v.z.m.h.) aanspraak op zijn profeetschap aankondigde, werd Hazrat Omar (ra) een felle tegenstander van de Islam. Maar als resultaat van de gebeden van de Heilige Profeet accepteerde Hazrat Omar de Islam. Hazrat Omar (ra) was de tweede opvolger van de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Hij zette een schitterend systeem op voor het bestuur van de Islamitische Staat. Enkele van zijn doelen op dit gebied waren; • Oprichten van de Madjlis Sura, een raadgevend orgaan voor de Khalifa • Het delen van de hele Islamitische Staat in provincies om het bestuur te vergemakkelijken • Oprichten van een financiële afdeling en het bouwen van scholen en moskeeën in verschillende delen van de staat • Introductie van de Islamitische kalender van Hidjra Hazrat Omar (ra) was zo bekommerd over het welzijn van zijn mensen dat hij gewoonlijk vermomd door de stad Medina ging, om zelf te zien of er iemand was die hulp nodig had. Hij was inderdaad een grote Khalifa, wiens Khilafat zonder twijfel een gouden periode was in de geschiedenis van de Islam. Hazrat Omar (ra) werd martelaar toen hij in 644 AD vermoord werd. Hij was een van de tien gezegenden die de blijde boodschap te horen kregen van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) dat zij beloond zouden worden met het paradijs.

Hazoor bezoek 2009, tussenstop kafila België

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 13


De derde Khalifa Hazrat Osman Ghani (ra) (Periode van Khilafat 644 t/m 656 AD)

H

azrat Osman Ghani (ra) behoorde tot de bekende familie van de Quraish. Zijn vrijgevigheid voor de armen en wijsheid was zo groot, dat hij de titels ‘Ghani’ (de Rijke) en Zin-norain (Bezitter van twee lichten) verdiende. Hazrat Osman (ra) is in het 6de jaar na Aam-ul-fiel (Het jaar waarin de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) is geboren) geboren. De naam van zijn vader was Afaan en zijn moeders naam was Alrawie. Hazrat Osman (ra) aanvaard de Islam door het prediken van zijn naaste vriend, Hazrat Abu Bakr. Hij was de vierde persoon die de Islam accepteerde, maar hij ondervond veel weerstand omdat zijn oom hem begon te vervolgen. Hij migreerde twee keer, eerst naar Abyssinië en toen naar Medina. De Heilige Profeet (v.z.m.h.) huwde de dochter van Hazrat Osman, Ruqayyah (ra). Toen zij stierf huwde de Heilige Profeet zijn tweede dochter, Ummi Kulsum (ra). Hij was de derde Khalifa van de Heilige Profeet (v.z.m.h.). Tijdens zijn Khilafat werden standaard kopieën gemaakt van de Heilige Qor’aan die samengesteld was door Hazrat Abu Bakr (ra) en die naar alle provincies van de Staat werden gestuurd. Dit was beslist zijn belangrijkste daad. Hazrat Osman (ra) heeft heel veel inspanning gegeven voor verspreiding van de Islam tijdens zijn Khilafat, een aantal worden hieronder weergegeven: • Het in boekvorm uitbrengen van de Heilige Qor’aan • Het oprichten van een nieuwe legerbasis • Het beveiligen van Medina tegen overstromingen • Het introduceren van de 2e Azan tijden Jumma Bekende overwinningen tijdens het Khilafat Hazrat Usman veroverde gebieden in Tunesië, Marokko en Algerije. Ook werd Cyprus in de tijd van Hazrat Usman veroverd. Tijdens het Khilafat van Hazrat Usman bereidden de Islamitische Koninkrijken zich uit in de richting van Iran, en Afghanistan. Hazrat Osman (ra) werd martelaar toen hij op 17 juni 656 AD op 82 jarige leeftijd vermoord werd tijdens het reciteren van de Heilige Qor’aan. Hij heeft beslist zijn leven geofferd voor de integriteit van het Khalifaat en met het meeste belang voor de Islam. Hij was een van de tien gezegenden die de blijde boodschap te horen kregen van de Heilige Profeet (v.z.m.h.) dat zij beloond zouden worden met het paradijs.

Khilafat J u

Pagina 14

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


De vierde Khalfa Hazrat Ali Murtaza (ra) (Periode van Khilafat 656 t/m 661 AD)

H

adhrat Ali (ra) was de zoon van de oom van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h) Hazrat Abu Talib. Hij was geboren in Mekka ongeveer twintig jaar na de geboorte van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.). De vader van Hadhrat Ali (ra), Abu Talib en zijn moeder, Fatimah waren de twee personen die voor de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) zorgden in zijn vroege jeugd. Toen Hadhrat Ali (ra) werd geboren, werd de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) zijn verzorger, omdat de financiële positie van zijn vader zeer zwak was. Hadhrat Ali (ra) was een moedige en getalenteerde soldaat. Hij nam in bijna alle gevechten deel samen met de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.). Elke aanval van de vijand heeft hij met een glimlach verdragen. Hadhrat Ali (ra) was ook een leeuw van God. Hij was een kapitein die het schip van de welvaart van de Djamaat, het land veilig heeft doen bereiken. Hij was een intelligente, zeer geleerde en een godvrezende metgezel van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.). Hadhrat Ali (ra) was getrouwd met de dochter van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.), Hadhrat Fatima (ra) Hadhrat Ali (ra) kende niet alleen de Qor’aan uit het hoofd, maar kort na de dood van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) belastte hij zich tevens met de taak de Qor’aan samen te stellen in de volgorde, waarin dit Heilige Boek was geopenbaard. Hadhrat Ali (ra) hield zich altijd bezig met het doneren van gelden, verlichten van verdriet van mensen, wezen, het helpen van mensen in nood en het opkomen voor zwakke en machteloze mensen. Over Hadhrat Ali (ra) zei de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.): “Als ik een stad van kennis ben, is Ali (ra) de deur van deze stad.” Dat wil zeggen dat hij een grote geleerde was. Hij was net als een mijn waaruit eindeloos parels van kennis werden verkregen en verspreid. Of het nu over religie of wetenschap ging, filosofie of fysica, politiek of ervaringen uit het dagelijkse leven, hij deed volledig recht aan elk onderwerp, en de luisteraar zou bevredigd naar huis gaan. Hadhrat Ali (ra) was beroemd om zijn manier van uitleggen. Hadhrat Ali (ra) werd gekozen als de vierde Khalifa op 23 juni 656 Na Christus, zes dagen na de dood van Hadhrat ‘Uthman (ra).

Khailun-lir-Rehman Paardrij vereniging Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

 paa rde n  in  

Na hun vernietigende nederlaag planden de Khawaarij om Hadhrat Ali, Mu’aawiah en Amr bin al ‘Aas te vermoorden. Hadhrat Ali (ra) was dodelijk gewond geraakt door de aanvaller, toen hij naar de moskee ging voor het Fajr-gebed. Twee dagen later overleed deze moedige en heilige Khalifa. Ongetwijfeld offerde Hadhrat Ali (ra) zijn leven op voor de integriteit van het Khilafat.

llah n a  va st en di

Khailun-lir-rehman

Nederland madiyya Pagina 15


Kholafa-e-Ahmadiyya


Hadhrat Alhaaj Maulana Nooruddin (ra) Khalifatul Masih 1e (ra)


Hazrat Khalifatul Masih I Hadhrat Alhaaj Maulana Nooruddin (ra) (Periode van Khilafat: 27 mei 1908 t/m 13 maart 1914)

F

amilie: Hadhrat Maulana Nooruddin (ra) was de eerste Khalifa van de Beloofde Messias en Mahdi (as). Hij werd geboren in 1841 in Bhera, Punjab, wat nu een deel is van Pakistan. De naam van zijn vader was Ghulam Rasool en de naam van zijn moeder was Noor Bakht. Zijn afkomst gaat 35 generaties terug tot Hadhrat ‘Omar ibn Khattaab (ra), de tweede Khalifa van Hadhrat Mohammad (v.z.m.h.). Zijn familie had vanaf het begin een immense liefde voor de Heilige Qor’aan, die Hadhrat Maulana Nooruddin (ra) volledig had geërfd. Onderwijs: Hij leerde de Heilige Qor’aan van zijn moeder, en ontving zijn algemene onderwijs van openbare scholen in Lahore en Rawalpindi. Zijn academische verslag was uitstekend en al gauw werd hij aangesteld als directeur van een Engelse School in Pind Dad Khan. Na slechts vier jaren verliet hij zijn werk en zijn zoektocht naar kennis voer hem door geheel India. Op 25 jarige leeftijd, reisde hij naar de steden Mekka en Medina. Daar studeerde hij Ahadith en verrichtte de Hadj. Gedurende zijn reis, ontmoette hij beroemde onderwijzers en heiligen waardoor zijn kennis nog meer toenam. Daardoor ontwikkelde hij zichzelf tot een grote geleerde van de studies van de Heilige Qor’aan, talen en natuurlijke geneesmiddelen. De eerste man die Bai’at deed (23 maart 1889): op 23 maart 1889, accepteerde de Beloofde Messias (as) de eerste Bai’at in Ludhiana van Hadhrat Maulana Nooruddin (ra). Hij was de eerste persoon die Bai’at deed.

Op 18 november 1910 viel Hadhrat Maulana Nooruddin (ra) van zijn paard af en liep hierbij ernstig hoofdletsel op. De Beloofde Messias (as) had deze gebeurtenis gezien in een droom die uit 1905. In februari 1911 werd Anjuman Ansarullah opgezet door Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra). Op 25 juli 1912 legde Hadhrat Khalifatul Masih I de eerste steen van de Ta’leemul Islam High School. Op 19 juni 1913 werd voor de eerste keer het blad Al-Fazl gepubliceerd. In dezelfde maand, werd de eerste buitenlandse missie in Engeland gevestigd. Op 26 en 28 december 1913 droeg hij twee prachtige lezingen voor in de Djalsa Salana, die de laatste Djalsa Salana van zijn Khilafat bleek te zijn. Zijn ziekte en overlijden (13 maart 1914): In januari 1914 werd Hazoor (ra) ernstig ziek. De tijd verstreek en zijn gezondheid ging steeds verder achteruit. Maar zijn religieuze activiteiten, in het bijzonder zijn Darsul Qor’aan, werd niet onderbroken. Op 13 maart 1914 werd het laatste Vrijdaggebed van zijn Khilafat geleid door Hadhrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra). Dezelfde dag om 14:20 ’s middags overleed Hadhrat Khalifatul Masih I (ra), terwijl hij zijn gebed aan het verrichten was. De liefde van de Beloofde Messias voor Hadhrat Maulana Nooruddin (ra) wordt als volgt mooi uitgedrukt in één van zijn Perzische gedichten: “Hoe geweldig zou het zijn als iedereen onder mijn volgelingen

Nooruddin was geworden. Dit kan alleen gebeuren als elk hart gevuld is met het licht van de zekerheid van het Geloof ”.

Zijn Khilafat (27 mei 1908 – 13 maart 1914): Na het droevige overlijden van de Beloofde Messias (as), werd hij Enkele boeken van Hadhrat Khalifatul Masih I (ra) die gekozen als de eerste Khalifa. Bij die gelegenheid deden men in het Urdu kan lezen zijn: bijna 1200 leden van de Djamaat Bai’at in zijn handen. De eerste en de belangrijkste taak die door hem werd uitgevoerd was het verstevigen van het systeem van Khilafat. • Haqaiq ul Furqan • Khutbaat-e-Noor Enkele belangrijke gebeurtenissen van zijn Khilafat zijn • Fasal-ul-Khitab Moqadama Ahl-ul-Kitab als volgt: Op 30 mei 1908 werd Baitul Maal of de Schat- • Deenyat Ka Pehla Risala kist opgezet. Op 1 maart 1909, stichtte hij Madrasa Ah- • Byaz-e-Noor-ud-Din madiyya, een school van religieuze onderwijs. Op 5 maart • Mirqatul Yaqeen fi Hayat-i-Nuruddin 1910, legde hij de eerste steen van Masjid Noor.


Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad Khalifatul Masih II (ra)


Hazrat Khalifatul Masih II Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad r.a. (Periode van Khilafat: 14 maart 1914 t/m 8 november 1965 )

H

azrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad r.a. was de tweede opvolger van de Beloofde Messias a.s. Hij was een bijzondere Khalifa, want zijn geboorte was voorspeld door een aantal vroegere profeten en heiligen.

en aan u zijn de sleutels van succes en overwinning verleend. Vrede zij met u, O overwinnaar. Zo spreekt God zodat zij die leven wensen, van de grip des doods mogen worden gered en zij die in de graven zijn begraven, daaruit moge opkomen en zodat de superioriteit van de Hazrat Abdullah bin Omar heeft verteld dat de Helige Islam en de waardigheid van Gods woord aan de menProfeet (v.z.m.h.) heeft gezegd: “Wanneer Jezus de zoon sen gemanifesteerd moge worden en zodat de waarheid van Maria zal nederdalen op aarde, zal hij trouwen en moge arriveren met al zijn zegeningen en de leugen moge kinderen hebben.” De Beloofde Messias a.s. heeft deze vertrekken met al zijn schade, en zodat mensen mogen Hadith als volgt uitgelegd: “De Helige Profeet (v.z.m.h.) begrijpen dat ik de Heer van Macht ben, Ik doe wat Ik wil heeft een voorspelling gedaan op basis van openbaring en zo dat zij mogen geloven dat Ik met u ben en zodat zij van Allah de Almachtige, dat de Beloofde Messias zal die niet in God geloven en Zijn religie en Zijn Boek en trouwen en kinderen zal krijgen. Dit toont aan dat Allah Zijn Heilige Boodschapper Muhammad, de uitverkorene de Almachtige hem een zoon zal geven die net als zijn (v.z.m.h.) ontkennen en verwerpen moge worden geconvader zal zijn in goedheid, en niet van hem zal verschillen. fronteerd met een duidelijk teken en de weg van de schulEn hij zal één van de rechtschapen dienaren zijn van Al- digen duidelijk moge worden. Verheugt u daarom, dat een lah (Ayena Kamalate Islam, p. 578). mooie en zuivere jongen aan u zal worden geschonken. U zult een heldere jongeling ontvangen die van uw zaad zal Hazrat Nematullah Shah Wali, een prominente Moslim- zijn en van uw nageslacht zal zijn. Een mooie en zuivere heilige, voorspelde in zijn beroemde gedicht dat de be- jongen zal komen als uw gast. loofde persoon de beloofde Mahdi en ook de beloofde Messias zal zijn. Hij vermelde ook dat de naam van deze Zijn naam is Emmanuel en Bashir. Hem zal de heilige Beloofde Persoon Ahmad zal zijn en dat wanneer zijn geest worden toegekend en hij zal vrij zijn van alle onzuiambtstermijn aan een einde zou komen, een zoon van verheden. Hij is het licht van Allah. Gezegend is hij die hem zijn ware geestelijke opvolger zal zijn en zijn missie uit de hemel komt. Hij zal worden vergezeld met Genade, zal uitvoeren. welke met hem zal arriveren. Hij zal worden gekarakteriseerd met grootsheid, nobelheid en rijkdom. Hij zal in de De Beloofde Messias a.s. ontving een Goddelijk teken wereld komen en zal velen genezen van hun aandoening voor de waarheid van de Islam als gevolg van 40 dagen door zijn Messiaanse kwaliteiten en door de zegeningen bidden in Hoshiarpur (India). God de Almachtige vertel- van de Heilige Geest. Hij is het Woord van Allah, want de hem dat hij binnen negen jaar een reine zoon (Muslih Allah’s Genade en Eer hebben hem voorzien van het Mauood) zou krijgen. Hij publiceerde deze voorspelling Woord van Majesteit. Hij zal uiterst intelligent zijn en zal over Muslih Mauood op 20 februari, 1886 in de volgende zachtmoedig zijn en zal vervuld zijn van seculiere en geeswoorden: telijke kennis. Hij zal drie in vier veranderen (hiervan is de betekenis niet duidelijk). Het is Maandag, een gezegende God de Genadevolle, de Nobele, de Hoge, de Verhevene, Maandag. Een zoon, blij van hart, van hoge rang, nobel; Die de macht heeft alles te doen wat Hij wil (glorie zij een manifestatie van de Eerste en de Laatste, een maniaan Hem en verheven zij Zijn naam), heeft de volgende festatie van de Ware en de Hoge; alsof Allah uit de hemel openbaring aan mij verleend: is nedergedaald. Zijn komst zal groots gezegend zijn en Ik schenk u een Teken van Mijn genade in overeenstem- zal een bron van de manifestatie van Goddelijke Majesteit ming met uw smeking. Ik heb uw smeekbeden gehoord zijn. Ziet! Een licht komt, een licht gezalfd door God met en uw gebeden door Mijn genade gewaardeerd met Mijn het parfum van Zijn welbehagen. aanvaarding en heb deze reis van u gezegend. Een teken van macht, genade, nabijheid tot Mij is u toegekend. Een Wij zullen onze geest in hem schenken en hij zal worden teken van genade en barmhartigheid is aan u toegewezen beschermd onder de schaduw van God. Hij zal snel in

Khilafat J u

Pagina 20

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


formaat groeien en zal het middel zijn tot de verkrijging van de bevrijding van hen die in gevangenschap worden gehouden. Zijn faam zal verspreiden tot de uithoeken van de aarde en volkeren zullen door hem gezegend worden. Hij zal dan worden opgeheven naar zijn geestelijke positie in de hemel. Dit is een zaak die is besloten.” In overeenstemming met deze goddelijke voorspelling en binnen de gespecificeerde periode, was de beloofde zoon van de Beloofde Messias a.s. geboren op 12 januari, 1889 in Qadian. Hij kreeg de naam Bashiruddin Mahmood Ahmad. De voorspelling over Muslih Mauood specificeerde ook enkele speciale kwaliteiten van de beloofde zoon. Het was bijvoorbeeld voorspeld dat hij uiterst intelligent en hoog geleerd zou zijn. Zijn roem zou zich tot de uiteinden van de aarde verspreiden en naties zouden door hem gezegend worden. Hazrat Musleh Mauood kreeg zijn basisonderwijs in een school van Qadian en daarna in de Talimul Islam School toen deze in 1898 was opgericht. Vanwege voortdurende ziekte kon hij zich niet goed richten op zijn studie. Zijn academische loopbaan kwam hierdoor tot een einde op 16 jarige leeftijd. Ongeveer twee jaar eerder in oktober 1903, was hij getrouwd met Sayeda Mahmooda Begum Sahiba. (Hazrat Umm-e Nasir, r.a.). Hij begon de vertaling van de Heilige Qor’aan en de Ahadith te leren van Hazrat Maulana Nooruddin (r.a.). Ook begon hij zijn onafhankelijke studie van religie, geschiedenis, literatuur en verscheidene andere vakken. Hij ontwikkelde tot een groot geleerde en was een expert geworden in vele studies. Toen de Beloofde Messias a.s. overleed, was Hazrat Musleh Mauood r.a. slechts negentien jaar oud. Op deze cruciale gelegenheid, stond hij bij het lichaam van zijn overleden vader en deed de volgende belofte: “Zelfs als alle mensen u (de Beloofde Messias) zullen verlaten, zal ik alleen tegenover de hele wereld staan, zonder dat enige tegenstand of vijandschap mij iets kan schelen.” In september 1912 verrichtte hij de bedevaart naar Mekka. In 1913 startte hij de krant Al-Fazl en op 14 maart 1914 na het overlijden van Khalifatul Masih de eerste r.a., was Hazrat Mirza Bashiruddin unaniem gekozen tot Khalifatul Masih II, toen hij slechts 25 jaar oud was. Ongeveer 2000 Ahmadies die bij die gelegenheid aanwezig waren, deden de Bai’at aan zijn handen. Er was een kleine groep tegenstanders binnen de ge-

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

meenschap, die geen Bai’at deden. In het begin probeerden zij hun best om het systeem van Khilafat te beëindigen. Toen besloten zij om Qadian te verlaten en naar Lahore te verhuizen. Zij waren ervan overtuigd dat de jonge Khalifa het niet zou overleven zonder hun steun en dat het systeem van Khilafat uit zichzelf zou instorten. Hun verwachtingen bleken echter totaal vals te zijn. De volgelingen van de jonge Khalifatul Masih r.a. groeiden snel, terwijl zijn tegenstanders tot een te verwaarlozen groep werden gereduceerd. De zegeningen van Khilafat overheersten! Onder het grote leiderschap van Hazrat Khalifatul Masih II, boekte de Ahamadiyya gemeenschap vooruitgang in grote sprongen. Zijn 52-jarige Khilafat was gevuld met ongebruikelijk grote prestaties en frequente gebeurtenissen, welke Goddelijke hulp manifesteerden. Vanaf de allereerste dag van zijn Khilafat, begon hij de noodzakelijke stappen te nemen om de gemeenschap te organiseren en te verenigen. Als snel was de crisis voorbij en overheerste stabiliteit. Toen begon de jonge Khalifa uitgebreide plannen te maken voor de verspreiding van de Islam over de wereld. Sommige hoogtepunten van zijn prestaties zijn als volgt: Op 12 april, 1914 vond de eerste Majlis-e-Shoora plaats onder zijn Khlifat, om een wereldwijd Tabligh-plan te formuleren. In december 1915, was het commentaar op het eerste deel van de Heilige Qoran gepubliceerd. Op 1 januari 1919 werden diverse afdelingen (Nazarats) opgezet om de werking van Sadar Anjuman Ahmadiyya te stroomlijnen. Op 15 april 1922, was de Majlis Shoora voor de eerste keer opgezet als permanent adviesorgaan voor de Khalifa. Op 23 september 1924 woonde hij de Wembley Conference bij in Engeland, waar zijn artikel “Ahmadiyyat – The True islam” was voorgelezen. Op 20 mei 1928 had hij de Jamia Ahmadiyya geopend, een instituut voor de training en de vorming van gekwalificeerde missionarissen. In december 1930 deed zijn oudere broer, Hazrat Mirza Sultan Ahmad r.a. bai’at aan zijn handen en werd hij de vierde Ahmadi zoon van de Beloofde Messias. Hierdoor werd het deel van de voorspelling over Muslih Mauood “Hij zal drie in vier veranderen” vervuld. Op 25 juli 1931 werd hij gekozen tot voorzitter van de Kashmir Committee en zette hij zich intensief in voor de rechten van de mensen van Kashmir. Later in juni 1948, stuurde hij een bataljon van Ahmadi-vrijwilligers genaamd ‘Furqan Force” om mee te vechten met het Pakistaanse leger voor de bevrijding van Kashmir. Hij schreef vele boeken, waaronder het tiendelige Tafseere Kabeer, het gedetail-

Nederland madiyya Pagina 21


leerde commentaar op de Heilige Qor’aan. Bovenop het voorgaande worden nu enkele van zijn belangrijkste prestaties samengevat. Om de missionaire activiteiten in het buitenland te intensiveren, was een nieuw plan, genaamd Tahrike Jadid geïnitieerd, welke gebaseerd was op het in acht nemen van negentien principes of eisen. Onder dit plan, werden de Ahamdies aangespoord om een eenvoudig leven te leiden en om meer van hun tijd en geld op te offeren voor de zaak van de Islam. Zij werden ook geadviseerd om meer te verdienen en om hoger onderwijs voor hun kinderen zeker te stellen.

dorpsbewoners van Pakistan te onderwijzen en hen religieuze training te geven. Op 10 maart 1954 overleefde Hazrat Khalifatul Masih II een poging tot moord, maar hij was ernstig gewond in zijn nek. Op dat moment was hij het Asr-gebed aan het verrichten in Masjid Mubarak. Hij moest op 5 April 1955 naar Europa voor medische behandeling.

In Europa bleef Hazoor r.a. ook bezig met de inspectie van de buitenlandse missies en de taken van zijn ambt en herstelde slechts gedeeltelijk. Hij kwam op 25 september 1955 terug in Pakistan. Nu was hij weer volledig bezig met de zware taken van zijn ambt. Daarnaast voltooide Als gevolg van dit innovatieve plan, werden meer bui- hij het schrijven van Tafseer-e-Sagheer, het Korte Comtenlandse missies geopend in vele andere landen, zoals: mentaar op de Heilige Qoran in 1957. Oost Afrika (1934), Japan (1935), Burma (1938), Frankrijk (1945), Spanje (1946), Nederland (1947), Zwitserland Als gevolg van zijn extreem zware werk en de nasleep (1948), West Duitsland (1949) en Denemarken (1956). van zijn diepe wond in zijn nek, werd de toestand van Later werden enkele missies geopend in Zweden, Noor- zijn gezondheid geleidelijk aan slechter gedurende een wegen, Fiji Eilanden en Guyana. Daarnaast werden mos- periode van 7 jaar. Uiteindelijk overleed Hazrat Muslih keeën gebouwd in de meeste van bovenstaande missies. Mau’ood, Khalifatul Masih II r.a. op 77-jarige leeftijd op Omdat de gemeenschap snel groeide, werd deze verdeeld 8 november 1965 voor de ochtendschemer om bijna 2 in verschillende leeftijdsgroepen om betere training van uur ’s nachts. alle Jama’at-leden te verzekeren: • Lajna Amaa’illah voor dames boven de 15 jaar (opgericht op 25 december 1922) • Majlis Nasirat ul Ahmadiyya voor meisjes van 7 tot 15 jaar (opgericht in februari 1939) • Madjlis Khuddamul Ahmadiyya voor de jonge mannen van 15 tot 40 jaar (opgericht op 25 december 1938) • Majlis Atfalul Ahmadiyya voor jongens van zeven tot 15 jaar. • Majlis Ansarullah voor mannen boven de 40 jaar (opgericht op 26 juli 1940; Hazrat Maulvi Sher Ali was de eerste Sadar) In augustus 1947, toen Pakistan werd opgericht, verhuisden Hazrat Khalifatul Masih II r.a. samen met de Jama’atleden van Qadian naar Pakistan. 313 Ahmadies, genaamd Darveshaan bleven achter om voor Qadian te zorgen. In Pakistan legde Hazoor r.a. de fundering voor het nieuwe centrum van de Jama’at in Rabwah, een leeg, dor stuk land, wat op een wonderbaarlijke manier in een voorbeeldige stad veranderde met al zijn religieuze, educatieve en sociale instellingen. Op 28 december 1957 kondigde Hazoor r.a. zijn nieuwe plan aan om missionaire activiteiten uit te breiden om de


Hazrat Mirza Nasir Ahmad Khalifatul Masih III (ra)


Hazrat Khalifatul Masih III Mirza Nasir Ahmad (ra) (Periode van Khilafat: 9 november 1965 t/m 9 juni 1982)

H

azrat Hafiz Mirza Nasir Ahmad (r) was geboren op 16 november 1909. Hij heeft in India en in Engeland (Oxford) gestudeerd. Voordat hij tot Khalifa gekozen werd, had hij diverse functies in de Djamaat vervuld. Hij was een natuurliefhebber. Zijn kennis over de Heilige Qor’aan en de Hadies was opmerkelijk groot. Hij was ook zeer intelligent en leergierig.

Ahmadiyyat versie 4 blz. 320) Khilafate Salisa (het derde Khilafat) omvat een periode van 17 jaar. Ook gedurende deze periode hebben we vele successen en wonderlijke behaalde prestaties voor onze ogen zien gebeuren, die voor ons bewijzen vormen voor de waarachtigheid van Khilfate Ahmadiyyat.

Gedurende het derde Khilafat werd ook voor het eerst Hij heeft het Noesrat Djahan project opgestart. In het de bekende openbaring aan de Beloofde Messias vervuld: kader van dit project zijn medische centra en middelbare “Koningen zullen zegeningen zoeken van uw kleding” scholen geopend in West Afrikaanse landen zoals, Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Liberia, Ivoorkust en Gambia. In 1967 bezocht de derde Khalifa Europa en vond de opening van de Nusrat Jahan moskee in Denemarken Op 13 jarige leeftijd, op 7 april 1922 heeft Hazoor de Hei- plaats. In 1970 bezocht Hazoor voor het eerst Afrika, lige Qor’aan uit zijn hoofd geleerd en kreeg de titel Ha- waar het Nusrat Jehan plan voor medische hulp voor arfiz. In juli 1929 heeft hij Masters gedaan in de Arabische men in werking werd gezet. In 1972 werd de Aqsa Mostaal in de Punjab Universiteit. In augustus 1934 is Hazoor kee in Rabwah gebouwd getrouwd met Saedah Mansoerah Begum Sahiba. Na het huwelijk is Hazoor op verzoek van de tweede Khalifa In 1973 heeft Hazoor in zijn toespraak tijdens de Jalsa naar Engeland gereisd voor verdere studies. Salana betreffende het 100-jarige bestaan van Djamaat Ahmadiyya een belangrijk boodschap gegeven: In 1938 keerde Hazoor terug van Europa naar Qadian and vervulde verschillende functies van de Djamaat. In de Wanneer 100 jaren van het bestaan van Djamaat Ahmaperiode van 1939 t/m 1949 heeft Hazoor de functie Sadr diyya zullen verstrijken, zal een tweede eeuw startne. Die Majlis Khuddamul Ahmadiyya vervuld. In de periode van eeuw zal Inshallah (als God het wit) in overeenstemming 1939 t/m 1944 was Hazoor Hoofd van Jamia Ahmadiyya met de openbaringen van Allah een eeuw van Islamitisch (Universiteit). In de periode van 1944 t/m 1965 was Ha- succes (Ghalba e Islam) zijn. Het is daarom zeer noodzazoor de Hoofd van Taleemul Islam Highschool. Op 16 kelijk dat we voordat deze eeuw begint, uiterst ons best november 1947 is Hazoor op instructie van de Tweede doen om de leer en het licht van de Heilige Qor’aan in alle Khalifa terug naar Pakistan gereisd. In 1953 tijdens Ha- hoeken van de aarde te verspreiden en grote offers voor zoor’s verblijf in Pakistan moest Hazoor vanwege ver- deze zaak verrichten” volging twee maanden gevangenis doorstaan. Gedurende de periode van 1954 t/m 1965 werd Hazoor aangesteld Hazoor heeft in zijn instructies nadruk gelegd op de voltot de functie Sadr Ansarullah. Hazoor heeft in de peri- gende punten: ode 1955 tot 1965 de functie Sadr Anjuman Ahmadiyya vervuld. i- elke maand een keer vasten (nafli roza) Op 9 november 1965 werd Hazoor gekozen tot Khalifatul ii- daagelijks twee Nafal verrichten Masih III, hiermee is de openbaring aan Hazrat Musleh iii-daagelijks minstens 7 keer Soerah Al Fateha reciMaud vervuld, die Hazoor op 26 september 1909 heeft bekendgemaakt, deze was als volgt: “Allah heeft mij ook een openbaring gegeven: Ik zal je een zoon schenken die Nasir zal zijn voor het geloof en zal onderhevig zijn aan het weldoen voor de Islam.” (Tariege

Khilafat J u

Pagina 24

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


teren met aandacht iv-daagelijks minstens 30 keer Daroed shareef, Tasbieh en Tehmied verrichten en Astaghfar doen v- de volgende dua’s minsten 11 keer per dag lezen:

genstanders van de Islam moesten een stap terug nemen.

Op 9 oktober 1980 werd begonnen met het bouwen van de eerste Moskee in Spanje sinds 1492. De eerste steen werd door Hazrat Khalifatul Masih III gelegd. Ze waren In 1974 werd door samenwerking van de tegenstanders ook begonnen met het bouwen van moskeeën in andere van Djamaat een complot gepland tegen de Djamaat. Er landen, zoals Fiji, Trinidad, Canada, Bangladesh, Srinagar werden vele mensen gemarteld en werden vele offers ge- (India), Singapore, Tanzania, Noorwegen, Japan, etc. bracht door de leden van Djamaat. Allah heeft Khilafate Ahmadiyya onder Zijn bescherming gehouden en de In de eerste dagen van de maand Juni in 1982 verbleef Djamaat-leden in staat gesteld om alle beproevingen te Hazrat Khalifatul Masih III Hazrat Mirza Nasir Ahmad (r) in Islamabad. Onverwachts kreeg Hazoor een zeer doorstaan. sterke hartinfarct. Alle pogingen om Hazoor te reanimeVan 2 t/m 4 Juni 1978 werd in Londen een belangrijke ren mislukten. Hazoor overleed in de nacht van 8 op 9 conferentie gehouden over het onderwerp ‘Waar stierf juni 1982 op 73 jarige leeftijd in Islamabad, Pakistan. Jezus’. Hieraan hadden heel veel grote geleerden van verschillende geloven deelgenomen. Hazoor heeft ook Op 10 Juni werd Hazoor’s Janaza naar Rabwah gebracht. deelgenomen aan deze conferentie en een historische Hazoor’s Namaze Janaza werd geleid door Hazrat Khalitoespraak gehouden. De conferentie was een groot suc- fat ul Masih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (r). Hazoor’s ces, waarin duidelijke en onweerstaanbare argumenten Janaza werd begraven in Bahisti Maqbara, Rabwah naast werden gepresenteerd waaruit blijkt dat Hazrat Isa (as) het graf van de tweede Khalifa, Hazrat Musleh Maud, (Jezus) niet aan het kruis is gestorven. Er was een over- Hazrat Mirza Bashir ud din Mehmood Ahmad (ra). weldigende overtuiging voor deze argumenten en de te-

Mobarak Moskee, Den Haag

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 25


Baitul Mehmood, Amsterdam


Hazrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV (ra)


Hazrat Khalifatul Masih IV, Hazrat Mirza Tahir Ahmad (r) (Periode van Khilafat: 10 juni 1982 t/m 19 april 2003 )

H

azrat Khalifatul Masih IV (r) was een zoon van Hazrat Musleh Maud, Khalifatul Masih II (ra). Hazoor is op 18 december 1928 in Qadian, India geboren. In 1944 heeft Hazoor de “High school” met succes voltooid. In het overheidsinstituut in Lahore heeft Hazoor de FSC afgerond. Vervolgens heeft hij zelfstandig BA gedaan. In 1949 heeft hij deelgenomen aan Jamia Ahmadiyya Rabwah, in 1953 heeft hij de titel Shahid behaald. In 1955 is hij samen met Hazrat Khalifatul Masih II naar Europa gereisd. Hij heeft in Londen zijn studies vervolgd en kwam terug naar Pakistan in 1957. Na zijn terugkeer van Europa heeft Hazoor zijn leven ingezet voor het geloof. In november 1958 werd hij door de tweede Khalifa benoemd tot Nazim Irshaad. Van november 1960 t/m 1966 heeft Hazoor de functie Naib Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya vervuld. In 1970 werd hij benoemd tot de directeur van Fazle Umar Foundation. In 1974 was Hazoor lid van het comité die de Djamaat heeft vertegenwoordigd in de Pakistaanse Nationale Conferentie. In 1979 heeft hij de functie Sadr Majlis Ansarullah vervuld en beleef werken aan deze functie tot aan de benoeming tot vierde Khalifa van de Beloofde Messias (as). Hazrat Mirza Tahir Ahmad (r) werd op 10 juni 1982 tot de vierde opvolger van de Beloofde Messias (as) gekozen. Hazoor was vanaf het begin in zijn periode van Khilafat zeer geïnteresseerd in Tablieg en het bouwen van missiehuizen in het buitenland en op deze manier de boodschap van Ahmadiyyat verder te verspreiden. Zo zijn er in Amerika 36, in Canada 10, in Europa 148 en in Afrika 656 moskeeën en/of missiehuizen gebouwd. Er wordt tot op heden hard gewerkt aan deze belangrijke activiteit om de boodschap van Ahmadiyyat verder te verspreiden. Na 700 jaar, op 10 september 1982 werd de eerste Moskee in Spanje geopend. De opening werd bijgewoond door Hazrat Khalifatul Masih IV (r), de eerste steenlegging van deze Moskee was gedaan door Hazrat Khalifatul Masih III (r). Als dank voor deze grote zegening van Allah heeft Hazoor opdracht gegeven om huizen te bouwen voor armen en armen financieel te helpen om hun huizen te verbouwen en te verbeteren. Zo werden er gedurende de periode van de 4de Khalifa 87 nieuwe huizen voor armen gebouwd waarmee 500 mensen geaccommodeerd

werden. In Qadiaan werden er 37 nieuwe huizen (Baitul Hamd) gebouwd. Vanaf 1974 was er veel onrust in Pakistan tegen de Djamaat. Zelfs de overheid sloot aan bij de tegenstanders van Djamaat. Op 26 april 1984 werd door de President van Pakistan, Zia ul Haq, een wet in werking gebracht die Ahmadies zou tegenhouden om hun boodschap te verspreiden. Hazrat Khalifatul Masih IV (r) heeft dit plan doorzien en werd door de Barmhartigheid van Allah begeleid om het land te verlaten. Op 30 april 1984 kwam Hazoor in London aan. Dit was een zeer zwaar moment voor Hazoor en voor de Djamaatleden van Pakistan, omdat hij niet meer in Rabwah zou zijn. Ondanks deze moeilijke momenten heeft de Djamaat met deze stap heel veel vooruitgang geboekt. Hazrat Khalifatul Masih IV (r) kon zelf niet terugkeren naar Rabwah, maar de boodschap van Ahmadiyyat was via MTA in elk huis, overal in de wereld te bezien en te beluisteren. Elke Ahmadi kon Hazoor van veel dichterbij zien en direct naar zijn instructies luisteren. Zo ontstond een persoonlijke geestelijke band tussen Hazoor en elke Ahmadi overal in de wereld. Het vieren van het 100-jarige bestaan van de Ahmadiyya Djamaat werd met volle kracht gevierd in 1989. Overal in de wereld waaronder in Londen en Toronto werden grote bijeenkomsten gehouden. De eerste Jalsa Salana van de Ahmadiyya Djamaat werd in 1891 in Qadian gehouden en in 1991 werd de 100ste Jalasa Salana gevierd. Op deze gelegenheid besloot Hazrat Khalifatul Masih IV (r) om naar Qadian te reizen en de 100ste Jalsa Salana te vieren. Na 1947 was dit de eerste keer dat een Khalifa Qadian bezochte. Er waren heel veel Ahmadies vanuit alle hoeken van de wereld naar Qadian gekomen om deze historische Jalsa te vieren. Hazrat Khalifatul Masih IV (r) heeft ook aandacht gevestigd voor de vertaling van de Heilige Qor’aan in verschillende talen van de wereld. Tot op heden heeft de Djamaat de Heilige Qor’aan in 57 verschillende talen van de wereld vertaald. Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan de vertalingen in andere talen. Aandacht voor het gebruik van homeopathische medicatie is toegenomen onder leiding van Hazrat Khalifatul Khilafat J u

Pagina 28

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Een eigen satellietzender MTA International werd onder leiding van Hazrat Khalifatul Masih IV (r) op 7 januari 1994 een werkelijkheid. Djamaat Amerika en Canada hebben gezamenlijk bijgedragen voor het realiseren van een Hazrat Khalifatul Masih IV (r) heeft zeer hard gewerkt MTA satellietzender. In 1995 is de officiële website van de voor de verspreiding van de boodschap van Ahmadiyyat Djamaat gelanceerd en zo kon ook het internet gebruikt in de gehele wereld. Onder begeleiding van Hazoor is de worden voor de uitwisseling van kennis en verspreiding Jamaat in 175 landen van de wereld opgericht. In 10 jaar van de boodschap van Ahmadiyyat. In april 1996 konden tijd hebben er honderdduizenden mensen uit alle hoeken de programma’s op MTA 24 uur uitgezonden worden. In 1999 konden de uitzendingen digitaal verstuurd worden. van de wereld de boodschap van Ahmadiyyat aanvaard. Op deze manier konden we de boodschap van AhmaHet Sayyedna Bilal Fonds werd in het leven geroepen op diyyat met de hoogste kwaliteit van beeld en geluid aan 14 maart 1986. Dit fonds is bedoeld voor de ondersteu- elke bewoner van de wereld uitzenden. Hiermee ging de ning en het faciliteren van de families van de martelaren openbaring aan de Beloofde Messias “Ik zal uw boodvan de Djamaat. Het oprichten van de organisatie “Hu- schap tot aan alle hoeken van de aarde doen verspreiden” manity First” heeft ook plaatsgevonden onder instructies letterlijk en figuurlijk in vervulling, Alhamdolillah. van Hazrat Khalifatul Masih IV (r), Hazoor heeft in zijn vrijdagstoespraak van 28 augustus 1992 de bedoeling en De ongewone inspanningen en het dag en nacht hard werken van Hazrat Khalifatul Masih IV (r) had een direct procedures betreffend deze organisatie toegelicht. effect op zijn gezondheid. Ondanks verschillende klachOp 3 april 1987 werd door Hazrat Khalifatul Masih IV (r) ten en zwakke gezondheid bleef Hazoor tot aan de laatste het plan van Waqfe Nau voorgesteld, waarin Djamaatle- dag doorwerken aan de verbetering en verspreiding van den werden gemotiveerd om Waqf van hun kinderen te de Ahmadiyya Djamaat. doen vóór hun geboorte. Tot op heden hebben meer dan Hazrat Khalifatul Masih IV (r) overleed op 19 april 2003 in zijn huis in Londen, Engeland. Hazoors begraafplaats 26000 kinderen hierin deelgenomen. ligt in Islamabad, Tilford, Engeland. Masih IV (r), Hazoor heeft 198 lessen gegeven over het gebruik van homeopathie. Deze programma’s werden via MTA in de gehele wereld uitgezonden.

nunspeet

Khilafat Jub ileum

1985

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 29


Mobarak Moskee, Den Haag 1982


Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V atba.


Hazrat Khalifatul Masih V Mirza Masroor Ahmad (atba) (gekozen tot Khilafatul Masih V op 22 april 2003 )

H

azrat Mirza Masroor Ahmad werd geboren op 15 september 1950 in Rabwah te Pakistan. Hij is de zoon van Hazrat Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad Sahib en de naam van zijn moeder is Hadhrat Sahibzadi Nasira Begum Sahiba. Hazoor trouwde in 1977 met Sayeda Amtul Sabooh Sahiba en is gezegend met twee kinderen, een dochter en een zoon, namelijk Sahibzadi Amtul Waris Fateh en Sahibzada Mirza Waqas Ahmad. Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib heeft gestudeerd aan de Taleem-ul-Islam Hoge School in Rabwah, en behaalde daar zijn Bachelor. In 1976 behaalde hij zijn Masters in de Landbouweconomie aan de Landbouw Universiteit Faisalabad te Pakistan. Op 17 jarige leeftijd deed Hazoor Wasiyyat en werd daarmee Moosi op een hele jonge leeftijd. Dit houdt in dat minstens 1/10e deel van het inkomen en erfenis voor de doeleinden van Islam wordt gewijd. Als wij een blik werpen op Hazoors familieboom, dan zien we dat Hazoor de achterkleinzoon is van de Beloofde Messias (as). Zijn vader Mirza Mansoor Ahmad was namelijk de zoon van de jongste zoon van de Beloofde Messias, Mirza Sharif Ahmad. Hazoor is tevens de achterkleinzoon van de Beloofde Messias via zijn moeders kant. Zijn moeder was namelijk de dochter van de Beloofde Zoon van de Beloofde Messias, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad (ra). In 1985 keerde Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib terug naar Pakistan en op 17 Maart 1985 werd hij benoemd als hoofd van Baitul Mal. In Augustus 1988 was hij benoemd als Sadr (voorzitter) Bahishti Maqbara en Majlis Karpardaz Masalaih Qabristan (de uitvoerende commissie die Bahishti Maqbarah en verwante kwesties beheert). Op 18 juni 1994 werd Hazoor benoemd als Nazir Ta’leem (directeur van Onderwijs). Vanaf 1994 tot 1997, was Hazoor voorzitter van de Nasir Foundation. Tegelijkertijd was Hazoor ook voorzitter van het comité van Tazaeen Rabwah (commissie voor de verfraaiing van Rabwah). Hij breidde het kinderdagverblijf Gulshan-eAhmad uit en zijn persoonlijke inspanningen leidden tot de verandering van Rabwah van zijn onvruchtbare landschap tot zijn weelderig groene beeld. Sahibzada Mirza

Masroor Ahmad heeft ook gediend als lid van de Raad Qadha (van Jurisprudentie) van 1988 tot 1995. In Khuddam-ul-Ahmadiyya Marqazia heeft Hazoor verschillende functies vervuld, een aantal zijn hieronder beschreven: Muhtamim (Secretaris) Sehate Jismani (Fysieke Gezondheid) 1976-77; Muhtamim Tajneed 1984-85; Muhtamim Majalis Bairoon (de Externe Hoofdstukken van de Secretaris) 1985 tot 1989; Naib Sadr (Vice-president) Khuddamul Ahmadiyya Pakistan 1989-90 Functies binnen Majlis Ansarullah Pakistan Qaid (intellectuele) Zahanat en Sehate Jismani (Fysieke Gezondheid) in 1995 Qaid Talimul Qur’an (Onderwijs van de Qor’aan) 1995 tot 1997. Op 10 december 1997 benoemde Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad Sahib als Nazir A’la (Presidentdirecteur) van Sadr Anjuman Ahmadiyya Pakistan en lokale Amir. Naast de functie van Nazir A’la, diende hij ook als Nazir Dhiyafat (Gastvrijheid) en Nazir Zira’at (Landbouw). In de periode rond april 1999 was een groeiende golf van vervolgingen van Ahmadi Moslims aan de gang in Pakistan. Er werd door de tegenstanders van Djamaat op allerlei manieren getracht om de hoofdfunctionarissen van de Djamaat vast te zetten. Op 30 april 1999 werd Sahibzada Mirza Masroor Ahmad in Rabwah onrechtmatig beschuldigd van smaad en het verstoren van de openbare orde en in de gevangenis gezet. Hazrat Mirza Masroor Ahmad werd vrijgelaten op 10 mei 1999, na 10 dagen in de gevangenis te hebben doorgebracht. Na het overlijden van Khalifatul Masih IV (ra) werd Sahibzada Mirza Masroor Ahmad op 22 april 2003 om 23:40 uur locale tijd in Londen, gekozen tot Khalifatul Masih V (Vijfde Opvolger van Beloofde Messias). De Imam van de London Moskee, Ataul Mujeeb Rashed Sahib, Secretaris Majlis Intikhabe Khilafat, kondigde Hazoor aan. Imam Sahib vertelde dat Majlis Intikhab Khilafat (de Kiesinstelling) die door Hadhrat Khalifatul Masih II werd opgesteld, Sahibzada Mirza Masroor Ahmad als Khalifatul Masih V heeft gekozen.

Khilafat J u

Pagina 32

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Voorafgaand aan het 5e Khilafat waren er honderden mensen die duidelijke dromen hadden over wie de nieuwe Khalifa zou worden. Wegens tijdgebrek zal ik niet inhoudelijk op de dromen ingaan maar een selectie van deze dromen is gepubliceerd in de vorm van een artikel onder de naam “Dreams Fortelling the Fifth Khilafat” en is beschikbaar op www.alislam.org. De Beloofde Messias (as) had ook een openbaring gehad: Inni ma aka ya Masroor (Ik ben met u, o Gelukkige!). Na te worden aangesteld als de 5e Khalifa van de Beloofde Messias lag de nadruk van Hazoor op Tarbiyyat en Wasiyyat. In de tijd van Khalifatul Masih IV (ra) groeide de Djamaat in een rap tempo, waardoor niet altijd evenveel aandacht besteed kon worden aan de Tarbiyyat van de nieuwe generatie Ahmadies die o.a. opgroeiden onder een westerse cultuur. Hazoors nadruk ligt dan ook bijna in iedere toespraak op de Tarbiyyat van de Djamaat.

aaj kan duaoon par zoor dein; Bohat duain karein; Bohat duain karein’Bohat duain karein; Khuda apni taeed aur nusrat farmaye aur ahmadiyyat ka yeh kafla apne safar par rawan dawan rahe.” “Leden van de Djamaat worden verzocht deze dagen nadruk te leggen op het doen van Gebed; Doe veel gebed; Doe veel gebed; Doe veel gebed; Moge Allah getuige zijn en Zijn Nusrat (kracht om te zien) tonen en moge de KAFLA (reisgenoten) van Ahmadiyyat hun reis voortzetten . . . .”

Hazoor maakte in de Jalsa Salana UK 2004 zijn wens kenbaar om in het jaar 2005 tenminste 15000 nieuwe Moosis in de Djamaat te willen en in het jaar 2008 zelfs 50 % van iedere Djamaat. Zoals de Beloofde Messias al aangaf zou Wasiyyat een uitstekend middel zijn om zich van het slechte pad te behoeden. In tegenstelling tot wat sommige tegenstanders van de Djamaat beweren wordt het ingezamelde geld van Wasiyyat gebruikt voor het verspreiden van de Islam en het helpen van arme mensen. Onder leiding van Hazoor werd de eerste Jamia van Europa geopend in London. Dit gebeurde op 1 oktober 2006. Dit is een speciale school voor Waqfeene Nau en Waqfeene Zindagi, die hun hele leven toewijden aan de Ahmadiyya Jamaat. Onder de 5de Khilafat werd MTA uitgebreid met twee nieuwe zenders. In 2004 ging MTA 2 van start onder de naam MTA Al-Saniyah, welke is bedoeld voor de inwoners van Europa. Op 23 maart 2007 werd een start gemaakt met MTA 3 ook wel MTA AlArabiyyah genoemd. Deze nieuwe zender is vooral gericht op de Arabisch sprekende wereld en om zo uiteindelijk alle moslims op één lijn te krijgen. Tenslotte wil ik de aandacht vragen voor Dua, aangezien Hazoor regelmatig de Djamaat hierop wijst. Daarnaast is Dua een uitstekend middel om met Allah te communiceren. Ik sluit af met één van de eerste woorden van Hazoor die hij richtte tot de Djamaat nadat hij was aangesteld als Khalifa. “Ihbaabe jamaat se ek ghuzarish hai ke

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Liefde voor iedereen Haat voor niemand

Nederland madiyya Pagina 33


Artiekelen Khilafat Jublee

Khilafat J u

Pagina 34

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Het verrichten van Gebed en Khilafat door Morabbie Sisila Misscionary Incharge Naeem Ahmad Warraich

I

n Soerah An-Noer vers 65 heeft Allah aan de gelovigen belooft dat Hij onder hen Khilafat zal doen vestigen. De taken van Khilafat zijn het versterken van de geloof en omzetten van de angsten van de gelovigen in vrede, hierna is de voornaamste taak is het verrichten van Gebed. Een van onder de vele zegeningen van Khilafat is dat huidige Khalifa steeds de aandacht van de leden van Jamaat werpt op het aanbidden van Allah. Als gevolg van bijzondere aanpak door de huidige Khalifa blijft de aandacht van Jamaat leden voor het verrichten van Gebed aanwezig. Ik ben in 1998 naar Nederland gekomen en hetzelfde jaar ben ik naar Engeland gegaan voor Jalsa Salana UK, gedurende mijn bezoek heb ik Hazrat Khalifat ul Masih IV moge ontmoeten. De eerste vraag van Hazoor (ra) was hoe ben je begonnen met het werk in Nederland. Ik beantwoorde met nederige woorden dat onder de tarbiyyat zaken zijn we op individuel en gezamelijke basis begonen met het vestigen van aandacht voor het verrichten van Gebed en onder de afdeling Tarbiyyat wordt nader aandacht gegeven voor individuele toezicht, zodat we een overzicht hebben over de leden die vijf keer per dag Gebed verrichten. Hierop reageerde Hazoor (ra) zeer positief en zei “ Als het te kort koming in verrichten van Gebed door de leden van Jamaat voorkomen kan worden zullen de alle andere activiteiten van Jamaat vergemakkelijk worden” Het is een feit dat wanneer een Ahmadi werkelijk God aanbidt en aan Hem voor hulp smeekt dan is het onmogelijk dat Hij achter blijft in andere taken van Jamaat. Hazrat Khalifatul Masih V (atba) heeft tijdens de Jalsa Salana Duitsland 2009 met woorden heel duidelijk gemaakt dat mensen met verantwoordelijkheden (duties) in acht moeten nemen dat ze vanwege de uitvoering van hun taken niet achter moeten blijven in verrichten van Gebed. Sprekend over de verantwoordelijken (Nazemeen) Hazoor (atba) zei: “Het is jullie verantwoordelijkheid om erover te waken dat wanneer een aantal functiehouders een Gebed missen dat ervoor gezorgd moet worden dat het Gebed later gezamelijk verricht wordt. Het verrichte werk door de functiehouders die geen Gebed verrichten bezit geen zegening” Hazoor (atba) heeft vervolgens gezegd: “We hebben geen

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

functiehouders nodig die niet regelmatig Gebeden verrichten”. Het is dus onjuist om te denken dat, omdat we heel veel werk voor Jamaat doen een kleine zwakte in verrichtten van Gebed de gat zal vullen. Als dit soort diensten niet acceptabel zijn in de ogen van Khalifa hoe kan deze dan acceptabel zijn onder de ogen van Allah. Daarom moeten we ervoor zorgen om onze Gebeden altijd vodoende aandacht te geven. De eerste instructie van Allah in de Heilige Quran is om Hem te aanbidden en vervolgens Gebed te verrichten. Voor deze doel heeft Allah hierop 84 keer aangewezen. Als we naar Hadies kijken zien we dat de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) uit zijn instructies de meeste aandacht voor het verrichten van Gebed heeft gevraagd. Hazrat Jabir (ra) vertelt in zijn boek Iman dat de Heilige Profeet (vzmh) heeft gezegd: “Voorzeker is het Gebed het verschil tussen een gelovige en ongelovige” Dit betekent wanneer iemand het Gebed niet verricht zal die persoon naar de kant van ongelovigen getrokken worden. Zo is het Gebed een middel om door te verrichten zich ver kan houden van de wereld van de ongelovigen. In het boek Assalat van Hazrat Abu Hurera (ra) is beschreven dat de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) heeft verteld: “Op het dag des oordeels zal als eerste gekeken worden over het verrichten van Gebed, als dit goed bevonden wordt zal de persoon sucessvol zijn en zal worden vergeven”. De Beloofde Messias heeft gezegd: “Het bereiken van God gebeurt stap voor stap waarin inspanning van de mens, blijven proberen en streven noodzakelijk zijn, om naar deze bestemming te komen en om dit doel te bereiken is het Gebed een vervoersmiddel door welke iemand snel tot God kan komen maar degenen die Namaz afwerpt, hoe kan zo’n iemand tot God komen!” (Malfoezaat 5, 255) Voor het verrichten van Gebed heeft Allah in de Heilige Quran de woorden ‘Iqamus salat’ gebruikt. ‘Iqamat’ heeft verschillende betekenissen, bijvoorbeeld standvastig zijn in iets, of iets corrigeren, of iets in gewoonte brengen.

Nederland madiyya Pagina 35


We dienen onder de betekenis van deze drie betekenissen proberen om de belang van Gebed te begrijpen zodat we consequent zijn in onze gebeden. D.w.z. vijf gebeden per dag. De Beloofde Messias heeft in zijn boek Ark van Noah heel duidelijk verteld : “Als iemand voor de vijf gebeden per dag niet voor zorg draagt is die persoon geen lid van mijn Jamaat” Het is daarom zeer belangrijk voor een Ahmadi om de vijf gebeden met regelmaat te verrichten. Sommigen denken dat als we een gebed gemist hebben dat het dan niet uitmaakt en denken de gebeden daarop te vervolgen. Volgens de geleerden is het zeer belangrijk om vijf gebeden per dag te verrichten, als iemand een gebed heeft gemist en op een later moment dit herinnert dient het gebed onmiddelijk ingehaald te worden, ook al is dit een dag of een maand later. Dit is verplicht aan alle Mos-

lims. De volgende fase is om de gebeden op tijd te verrichten, zonder een oorzaak de gebeden niet combineren, De derde fase is anderen erop wijzen en informeren over de belang van gebed, als iemand kinderen heeft de kinderen het gebed laten verrichten, als iemand jonge broers of zussen heeft hen op het belang van gebed wijzen. Ik zal mijn schrijven afronden met de instructie van Hazrat Khalifatul Masih V (atba), Hazoor zei: “Gebed is het verstand van aanbidden en Allah heeft bevolen om de gebeden gezamelijk te verrichten, de bedoeling voor het schapen van de mens om Hem te aanbidden, het is daarom de verantwoordelijkheid van alle Ahmadies om de Moskeeen te gebruiken voor het gebed en het gebed een gewoonte van de kinderen maken” (Khutba Jumma 12 april 2004)

Jalsa Salana 2008 Baitun Noer, Nunspeet Khilafat J u

Pagina 36

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Khilafat & Verantwoordelijkheden van Khuddamul Ahmadiyya door Morabbie Sisila Hamid Karim Mahmud sahib

A

llah zegt in de Heilige Qor’aan: “Allah heeft aan degenen onder u die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen voorzeker tot stedehouders op aarde zal stellen, zoals Hij degenen die voor hen waren tot stedehouders maakte en dat Hij de godsdienst, die Hij voor hen heeft gekozen, zeker zal bevestigen, en dat Hij hun na hun vrees, vrede en veiligheid zal geven; Mij zullen zij aanbieden en niets met Mij vereenzelvigen. Maar wie daarna het geloof verwerpen, zullen overtreders zijn.” [Qor’aan 24:56]

Allah mij heeft laten zien en vervolgens in werkelijkheid heeft gebracht. Zo heeft Allah bewezen dat Zijn zegeningen ook vandaag in verband zijn met Khilafat”. (Al Fazal 1 Mei 1957, blz. 4 en 5)

Op 8 September 1967 heeft Hazrat Khalifatul Masih III (ra) na zijn succesvolle bezoek aan Europa in zijn toespraak ter viering van het succes van het bezoek dat door Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Rabwah was georganiseerd gezegd: Hazrat Musleh Maoud (ra) heeft tijdens de Idjtema van “Hazrat Musleh Maud (ra) heeft voor de Tarbiyyat van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Marqaziyya in 1956 ge- Khuddam heel veel instructies gegeven. Sommige hierzegd: “Ik wil alle Khuddam erop aandringen om de Ze- van vormen de basis waarover ik vandaag iets wil vertelgeningen van Khilafat in het hoofd te houden. Om iets te len. Het eerste punt is de sterke band met Khilafat, he onthouden hadden de oudere volkeren de gewoonte om tweede is de gewoonte om zeer hard te werken, het derde eens in het jaar een dag organiseren. Kijk maar naar de punt is het vestigen van eerlijkheid en het vierde punt dat Sjiieten, zij organiseren per jaar een dag zodat het volk de voor de Tanzeem werkelijk een basis is, is dat elke Khamarteling van Hazrat Hussain (ra) blijft onthouden. Zo dim goed moet begrijpen dat hij in zijn leven de geliefde wil ik alle Khuddam vragen om elke jaar een Khilafat-dag wegen van Allah moet bewandelen en aan de ene kant Alte organiseren. Op deze dag dienen jullie Allah speciaal lah en Zijn Profeet moet gehoorzamen en aan de andere dankbaar te zijn voor de manifestatie van Khilafat en de kant een dienaar van de mensheid moet zijn” geschiedenis van Khilafat te herhalen. Oude kranten zijn moeilijk te vinden maar de gehele geschiedenis is uiteen- Hazrat Musleh Maud (ra) heeft gezegd: “Djamaats die gezet in de Al-Fazal van afgelopen dagen, hierin zijn ook goed georganiseerd zijn hebben ook verantwoordelijkhede uitspraken die door de Hazrat Khalifatul Masih I (ra) den en het is voor hun noodzakelijk de opgelegde regels zijn gedaan beschreven. Je dient op deze dag deze refe- te volgen. Zonder het opvolgen van deze regels kunnen renties aan alle Khuddam voor te lezen. Als we elk jaar hun werkzaamheden nooit goed verlopen. Een van deze zo’n een Khilafat-dag organiseren dan zullen alle jonge regels is dat wanneer ze Bait hebben gedaan op de hand kinderen deze gebeurtenissen uit hun hoofd kennen. van een Imam en wanneer ze getuigenis hebben afgelegd Zelfs dan moet je doorgaan met het organiseren van de om hem te gehoorzamen, ze steeds de signalen van de Khilafat-dag zodat het respect en belang van Khilafat in Imam in de gaten dienen te houden, te kijken naar wat de Djamaat vers in het geheugen blijft. Maar dit kan alleen hij gezegd heeft en wanneer hij een stap neemt, deze stap gerealiseerd worden wanneer je per jaar zo’n dag probeert achter hem te nemen en de leden dienen nooit een stap te organiseren. Ik wil hierbij ook aan Marqaz aansporen te ondernemen die Djamaat een slecht gezicht geven. De om net als de Jalsa Siratun Nabi(sa), de Khilafat-dag te positie van de Imam is dat hij de instructies moet geven organiseren en erop toe te zien dat er in dit programma en de positie van een Momin is dat hij deze instructies toespraken over deze onderwerpen worden gehouden. gehoorzaamt.” (Al Fazal 5 Juni 1938 blz. 1 en 2) Artikelen uit Al Fazal dienen aan de jongeren voorgelezen Hazrat Khalifat ul Masih V (atba) heeft tijdens de Jaarte worden zodat ze weten wat Hazrat Khalifatul Masih I lijkse Idjtema van MKA UK op 12 oktober 2007 instruc(ra) heeft gezegd over de waarachtigheid van Khilafat en ties gegevens over de verantwoordelijkheden van MKA. wat de tegenstanders hiertegen hebben gezegd. Zo die- Hazoor (atba) zei: “Elke Ahmadi-jongeman van ons dient nen de dromen en openbaringen verteld te worden die na te denken over de gevolgen van het blindelings vol-

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 37


gen van de wereldlijke spelletjes en immorele wensen. Hij dient na te gaan wat het doel is van zijn leven, waarom Allah hem heeft geschapen, en waarom Allah hem in een Ahmadi-huis geboorte heeft gegeven. Het komt soms voor dat mensen die in Ahmadi-huis zijn geboren zwakheden vertonen. Ze worden op een rustige manier opgevoed en realiseren niet wat voor offers hun voorouders te weeg hebben gebracht voor de zaak van Ahmadiyyat. Ouders zijn hierin ook medeplichtig. Ze vertellen niet aan hun kinderen hoe hun ouders tot Ahmadiyyat zijn bekeerd en wat voor offers hun voorouders hebben verricht voor het vasthouden aan Ahmadiyyat. Het is voor elke Ahmadi Khadim verplicht dat hij moet buigen voor Allah voor zijn eigen belang, voor zijn eigen verbetering en uit dankbaarheid. Wanneer iemand één of twee gebeden verricht en geen aandacht geeft voor de andere gebeden is dit een verschijnsel dat hij niet realiseert wat de werkelijke dankbaarheid aan Allah moet zijn en niet realiseert wat hij moet doen om de Barmhartigheid van Allah te winnen, de basispunten niet begrijpt die Hazrat Masieh Maud (as) in zijn Djamaat wil zien leven. Dus dienen we

met de juiste gedachten Allah te aanbidden en dankbaar zijn aan Hem. Iedere Khadim dient, zoals ik al gezegd heb, zichzelf te controleren. Wanneer we herhaaldelijk onszelf controleren en we het ware doel van onze levens proberen na te leven, zullen we Inshallah binnenkort ook als Djamaat deze niveau’s bereiken. Onze doel moet zijn dat de vlag van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) overal in de wereld gehijst wordt en dat de gehele wereld naar de ware blijde tijding en de ware vrede geleid wordt. Dat er geprobeerd wordt om de wereld te begeleiden naar de ware de liefde van God, dat zij Hem dankbaar zijn en Hem aanbidden. Dit zijn onze doelen die door elke Khadim en elk kind dat kan nadenken nagestreefd moeten worden. Als jongeren op de juiste weg gebracht zijn, zullen zoals Hazrat Musleh Maud (ra) heeft gezegd, dat voor de hervorming van de naties, hervorming van jeugd zeer belangrijk is, Inshallah al onze doelen behaald worden. Moge Allah ons hiertoe in staat stellen zodat we ons zodanig kunnen veranderen dat we getuige kunnen zijn van de overwinning van Islam en Ahmadiyyat, Amin.

Jalsa Salana 2008 Baitun Noer, Nunspeet Khilafat J u

Pagina 38

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Toespraak dhr Abdul Hameed van der Velden Slottoespraak gehouden op 5 Juli 2009 door dhr. Abdul Hameed van der Velden, Naib Amier Djamaat Ahmadiyya Nederland tijdens de 25ste Idjtema (zilveren jubileum) van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland

D

oor de Genade van Allah en door de inspanningen van velen nadert deze succesvolle 25ste Jaarlijkse Ijtema van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland thans zijn einde. Velen hebben gewerkt aan de voorbereidingen ervan en hebben een grote inspanning geleverd om de Ijtema succesvol te doen verlopen. Velen hebben aan de verschillende programma’s en wedstrijden van de Ijtema deelgenomen. Moge Allah alle werkers en deelnemers zegenen voor hun inspanningen en moge de Ijtema hebben bijgedragen aan het vergroten van godsdienstige kennis en aan het verder vergroten van een harmonieuze band onder de leden van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya. Allah zendt altijd Zijn Engelen naar religieuze en geestelijke bijeenkomsten welke worden gehouden voor Zijn zaak. Mogen allen hierdoor zegeningen ontvangen. Amin. Majlis Khuddam ul Ahmadiyya is opgericht op 25 december 1938 door Hazrat Musleh Maud (ra) de tweede Khalifa. Het motto van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya is: “Hervorming van naties kan niet plaatsvinden zonder de hervorming of training van hun jeugd”. Deze training is in de huidige samenleving van bijzonder belang. We zien om ons heen sociale en culturele systemen die veraf staan van de Islam. Het is onze taak deze systemen te veranderen. De hervorming van naties kan alleen geschieden als wij het voorbeeld volgen van onze meester, de Heilige Profeet Mohammad (vzmh) en zijn voorbeeld was een illustratie van de Heilige Qur’an. Zijn nobele echtgenote, Hazrat Aisha Siddiqa, zei eens over de Heilige Profeet (vzmh) dat zijn karakter de Heilige Qur’an was. Dit impliceert dat wij de Heilige Profeet (vzmh) het beste kunnen volgen door hetgeen wij lezen in het Heilige Boek trachten te begrijpen en vervolgens in praktijk te brengen. Alleen dan kunnen ook wij een voorbeeldige onderwijzer, echtgenoot, advocaat, vriend, staatsman, werknemer, werkgever, enz. worden. De Heilige Quran geeft advies over alle facetten van het maatschappelijke en geestelijke leven en geeft een afdoen-

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

de antwoord op alle vragen die zich op godsdienstig gebied voordoen. De beste training is gebaseerd op de leerstellingen van de Heilige Qur’an. Daarom kan niet voldoende worden benadrukt hoe belangrijk het lezen is van de Heilige Qur’an. En het is niet alleen het lezen van het Heilige Boek, maar ook het trachten te begrijpen van de tekst, en nog belangrijker: het in praktijk brengen van het gelezene. Majlis Khuddam ul Ahmadiyya heeft een grote verantwoordelijkheid voor de kinderen die lid zijn van Majlis Atfal ul Ahmadiyya. Zij dienen dus toe te zien op een goede training, in het beoefenen van morele en geestelijke waarden en in het voortgaan op het pad van het bereiken van de doelen van de Jamaat. Hazrat Musleh Maud (ra), onze tweede Kalief, heeft gezegd: “Ik heb dit verscheidene malen gezegd en ik herhaal het nogmaals met kracht dat het westen in de wereld voor een lange tijd oppermachtig is geweest, maar het is nu het goddelijke plan om de westerse sociale en culturele systemen te vernietigen. Zij die vrees hebben en bang zijn om weerstand te bieden aan westerse waarden, en denken dat de sluier niet langer kan worden gehandhaafd en dat het noodzakelijk is dat mannen en vrouwen in het sociale verkeer vrijelijk met elkaar omgaan en dat we geen vooruitgang kunnen maken tenzij wij in deze zaken het westen volgen, moeten gedenken dat door het aannemen van deze houding zij de vooruitgang van Islam en Ahmadiyyat belemmeren. Deze zaken zullen worden uitgewist en zullen geheel verdwijnen. Velen van u zullen nog leven om getuige te zijn van de ineenstorting van de structuur van westerse waarden en u zult de nieuwe paleizen van de Islam zich zien vestigen op de ruines van de Westerse waarden. Dit zijn niet de woorden van een mens; het is het besluit van de God van de hemelen en de aarde, en niemand kan dit veranderen. Het is geen kwestie van onze kracht. Wij hebben nooit gezegd dat deze verandering zal worden teweeggebracht door onze kracht, noch zullen wij dit ooit zeggen. Wat wij zeggen is dat God deze verandering heeft beloofd en we hebben steeds de onveranderlijk-

Nederland madiyya Pagina 39


heid van goddelijke beloften gezien. Na deze observatie is er niets dat ons geloof kan doen wankelen of ons geloof kan verzwakken. Zeer zeker zal de wereld ons nederig op zijn knieën benaderen en zal deze verandering moeten accepteren. De voorstanders van deze nieuwlichterij zullen met gebogen hoofden in schaamte en met wroeging tot ons komen en moeten bekennen dat zij het verkeerde pad hadden gevolgd en dat het rechte pad dat van de Islam is. Dit is een goddelijk besluit en geen macht, geen regering, geen koninkrijk kan de bekrachtiging ervan tegenhouden. Bereid u dus op deze veranderingen voor en blijf smeken tot de Almachtige God en cultiveer zekerheid en vertrouwen. Op de dag dat u met zekerheid zult zijn vervuld zullen al uw twijfels en achterdocht en bezorgdheid verdwijnen en zult u zichzelf stevig zien staan op een sterke en hoge minaret van vooruitgang.“

tueel en sociaal, maar ook economisch. We zien vandaag wat de gevolgen zijn van het gangbare westerse economische model. Het is nodig dat goederen en kapitaal worden verdeeld over de gehele samenleving, en niet slechts in handen blijven van enkelen, en dat rente, welke de oorzaak is van de huidige economische crisis, wordt afgeschaft.

Moge Allah ons helpen dat wij inderdaad steeds ons motto bij ons handelen in gedachten houden. Dat wij naties kunnen veranderen, maar dat dit alleen kan als wij onszelf veranderen. Laten wij dus het voorbeeld van de Heilige Profeet (vzmh) volgen, en hetgeen wij in de Heilige Qur’an lezen in praktijk brengen en standvastig zijn. De adviezen van de Beloofde Messias en van onze Khalifa en hun uitleg van de Heilige Qur’an zijn in dit verband onmisbaar. Naties moeten hervormd worden, en naties kunWij zien dus dat door het goddelijke plan naties zullen nen met hulp van Allah hervormd worden. Allahumma worden hervormd. Deze hervorming is niet alleen spiri- Amin.

Jalsa Salana 2009 Baitun Noer, Nunspeet Khilafat J u

Pagina 40

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Jaarapport Khilafat Jubileum 2008

W

ij behoren tot de gelukkigen die het honderdjarige Jubileum van het Khilafat hebben mogen mee maken. Over het gehele jaar hebben we zegeningen mogen ontvangen.

De behandelde onderwerpen waren als volgt: - Informatie over de familie en gezinssituatie van de Kholafa - leefwijze en voorbeeldgevend gedrag van de Kholafa Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland heeft ook ge- - behaalde grote mijlpalen vóór en tijdens het probeerd om van deze zegeningen te profiteren en heeft Khilafat hier ook een steentje aan bij mogen dragen. - periodes van verschillende Khilafat Al voor het begin van het Jubileumjaar is er onder toezicht van Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya een Khilafat Jubileum comité opgesteld, Tijdens de eerste vergadering is hier een lijst opgemaakt met alle voorgenomen programma’s voor het Jubileumjaar. Op 1 januari 2008, zijn we begonnen met het nieuwe jaar met het verrichten van Tahajud en Fajar gebed en Dua. Alle Majalis hadden de instructies om Lokaal in de Moskeeën en straten van Gemeenten Waqar-e-Amal te verrichten. In diverse steden hebben de Khuddam en Atfal zich ingezet voor deze gezegende activiteit.

Elke presentatie duurde 30 minuten, na elke presentatie was er de gelegenheid om vragen te stellen. Het programma was opgesplitst in twee delen: een ochtendsessie waarin onderwerpen over Kholafa-e-Rashedeen werden behandeld, lunch en een middagsessie waarin onderwerpen over Kholafa-e-Ahmadiyyat werden behandeld.. Dit was een zeer succesvolle en vooral leerzame en indrukwekkende dag. Aan het eind van deze dag hebben Sadr Sahib en Amier Sahib in hun toespraak laten weten erg blij te zijn met het resultaat van deze dag en hebben de Khuddam die de presentatie hadden voorbereid en voorgedragen van harte bedankt. Ook heeft Amier sahib de wens geuit om een boek te maken met alle voorgedragen presentaties.

Op 27 januari 2008 werd door MKA NL onder de afdeling Talim een Khilafatdag georganiseerd. Voor de programma zijn de Khuddam ruim van te voren begonnen met de voorbereiding. Er werden verschillende Zoals gewoonlijk heeft MKA NL naast het houden van presentaties gehouden door Khuddam over Kholafa-e- eigen programma’s ook ondersteuning verleend aan verRashedeen en Kholafa-e-Ahmadiyyat. schillende programma’s van de Djamaat, zoals het schrijven van verschillende artikelen, het houden van boekenWe hebben geprobeerd de kennis op een gemakkelijke tafels en het organiseren van de Nationale Khilafat-dag wijzen over te brengen aan jonge Khuddam. Ook konden van de Djamaat welke op 27 mei 2008 werd gehouden.. ze op deze manier meer participeren. Om de vreugde van het Khilafat Jubileum te verdubbeDe presentatoren hebben hard gewerkt en heel veel tijd len heeft MKA NL verschillende souvenirs laten maken ingestoken in grondig onderzoek en hebben succesvolle zoals: pennen, sleutelhangers, office-mappen, petten en presentaties gehouden. T-shirts met het speciaal ontworpen logo van MKA NL voor het Khilafat Jubileumjaar 2008. Het was in de geschiedenis van MKA Nederland voor het eerst dat zo’n programma werd georganiseerd, waarbij Alle programma’s in het KJ jaar hadden als thema Khilafgedegen onderzoek van literatuur werd verricht en na de at in het algemeen en er werd speciaal aandacht gegevens analyses een beknopte presentatie werd gemaakt die via om de kennis over het belang en de zegeningen van het de projector en met toelichting aan de aanwezigen werd Khilafat over te dragen aan Khuddam en Atfal gepresenteerd. Programma’s zoals de regionale Idjtema’s, maandelijkse Idjlasaat en de 24ste Nationale Idjtema staan bovenaan

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 41


de lijst. In de nationale Idjtema zijn er naast toespraken ook quiz- programma’s gehouden die gericht waren op algemene informatie over Khilafat.

Khilafat Jubileum Toernooi 2008 Nederland

van harte bedankt en hierna is de prijs uitreikceremonie gehouden. Amier sahib heeft de prijzen uitgereikt. De Sadraan Majlis hebben in de slotfase van de sessie symbolische cadeaus uitgewisseld

Naast MKA Nederland hebben ook onze buurlanden Er werd door MKA NL met goedkeuring van Hazoor Duitsland en België sporttoernooien gehouden waaraan (atba) een historisch 2 daags sporttoernooi georganiseerd. de teams uit MKA NL hebben deelgenomen. Hierin werden wedstrijden gehouden tussen de nationale Op 27 & 28 april 2008 werd in België een voetbaltoernooi teams van drie landen: Nederland, België en Duitsland. gehouden. Onder toezicht van Sadr Madjlis Khuddamul Op 15 mei 2008 kwamen in de avond de teams uit België Ahmadiyya Nederland heeft een team van MKA NL hieren Duitsland in Nunspeet aan. De nationale Amela heeft aan deelgenomen. heen verwelkomt. Na de ontvangst hebben ze genoten van het diner en na de gebeden zijn ze gaan slapen. Op 16 en 17 augustus 2008 werd in Duitsland een Europees toernooi gehouden, waaraan MKA NL heeft deelgeDe eerste dag werd de voetbalcompetitie gehouden. Alle nomen. Er werd een voetbalteam en cricketteam getraind teams hebben hun best gedaan om van elkaar te winnen. welke deelnamen aan deze competities. MKA Nederland Langzaam maar zeker kwam de ploeg van Duitsland zeer heeft in de Cricket competitie de 3de prijs gewonnen. In sterk naar voren en won de competitie overtuigend. Om de slot sessie heeft Hazoor (atba) de prijzen uitgedeeld. deze wedstrijden te volgen was er een tribune, waar naast de Djamaat-leden ook Amier Sahib Nederland aanwezig De souvenir die u in handen heeft is ook een deel van de programma’s voor het vieren van het Khilafat Jubileum. was. Sinds het jaar 2008 zijn we begonnen om hier informaOp 17 mei 2008, de tweede dag, werd de cricketcompeti- tie over te verzamelen. Omdat deze souvenir ter ere van tie gehouden. Omdat het cricket veld in Den Haag werd het Khilafat Jubileum word uitgegeven hebben we geprogehuurd vertrokken alle teams vroeg vanuit Nunspeet beerd om alle activiteiten die het gehele jaar door met naar Den Haag. Na overweldigende wedstrijden bleek de betrekking tot het jubileum zijn gehouden, hierin mee te nemen. ploeg van Duitsland weer de sterkste te zijn. Op deze dag waren de Sadraan Khuddam ul Ahmadiyya Met de zegeningen van Allah, is de souvenir nu in uw van alle drie landen aanwezig. De afsluiting van dit evene- handen. Moge Allah ons in staat stellen om van de zegement werd in de Mobarak Moskee te Den Haag gehouden. ningen van het Khilafat te mogen genieten. Sadr sahib MKA NL heeft de teams uit het buitenland

Khilafat J u

Pagina 42

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Geschiedenis Majlis Khuddam ul Ahmadiyya

M ajlis K --

d-

---------------

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

ya Neder l a n

Khilafat Jub ileum

m

iy ad

d u h

ul-Ah m a d

Nederland madiyya Pagina 43


Algemene geschiedenis van Majlis Khuddam ul Ahmadiyya

D

e vooruitgang van elke volk is gebaseerd op zijn jeugd. Als de jongeren van een volk gevoeld van verantwoordelijkheid, de gewoonte om hard te werken en voorbeeldgevend gedrag bezitten is het altijd zo dat deze volk dominantie krijgen. Als we in de historie van de wereld duiken zien we dit steeds dat jongeren bepalend zijn voor de vooruitgang of ondergang van een volk. Hazrat Khalifa tul Masih II heeft deze belangrijke conclusie als volgt in zijn woorden samengevat: “Naties kunnen niet hervormd worden zonder de hervorming van de jeugd”. De hoofd doel van de komst van de Beloofde Messias is om de ware geest van de Islam in de mensen te blazen en alle mensen onder de vlag van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) te verzamelen. We weten dat als lid van Djamaat Ahmadiyya dat dit ons een grote verantwoordelijkheid afdraagt, om deze verantwoordelijkheid naar behoren te verwezenlijken dienen de jongeren van Djamaat ook hun deel van de verantwoordelijkheid te vervullen. De tweede Khalifa (ra) had dit al zien aankomen en oprichtte de organisatie Madjlis Khuddamul Ahmadiyya (Jongeren organisatie) in 1938. Tijdens de bekendmaking van de oprichting van MKA sprak de tweede Khalifa (ra) als volgt: “De bedoeling van de oprichting van deze organisatie is dat de leer dat in onze harten is begraven niet weg raakt, vandaag is de leer in onze harten, morgen moeten onze kinderen dit in hun harten dragen en overmorgen in de harten van hun kinderen, dit totdat deze leer onlosmakelijk wordt en in een vorm verandert waardoor de wereld zich voordeel mee doet en gezegend wordt” (Al-Fazal 17 Februari 1939). Vervolgens heeft de tweede Khalifa (ra) verteld: Ik heb al vaker de aandacht van de Djamaat leden gevraagd dat Naties niet hervormd kunnen worden zonder de hervorming van de jeugd. Zolang de nieuwe generaties zich niet volledig onderwerpen aan regels van de geloof die de Profeten en Zijn helpers hebben gebracht is het niet mogelijk dat Djamaat een stap kan zetten in de goede richting. Ik wil dat andere Jamaats ook een organisatie met de naam Khuddam ul Ahmadiyya oprichten. Khuddam ul Ahmadiyya betekent: dienaren van Ahmadiyyat,

de naam zal hen blijven herinneren dat zij de dienaren zijn en niet verwachten zelf gediend te worden. (Al-Fazal 10 april 1938) Oorspronkelijk was de oprichting van MKA voor twee jaar, maar later werd dit een permanente organisatie. De leden van MKA zijn jongeren vanaf 15 jaar tot en met 40 jaar. Na de oprichting van MKA was dhr. Sheg Mahbood Alim Khalid M.A. de eerste hoofd. Missionaris Dhr. Qamar ud din was de eerste Sadr van MKA. Op 26 Juli 1940 heeft de tweede Khalifa (ra) Majlis Atfal ul Ahmadiyya aangekondigd als deel van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya. Tot aan 1989 en 1990 werd MKA geleid door een Sadr Marqaziyya die de leiding had over alle MKA in alle landen van de wereld. Na 1990 heeft de vierde Khalifa (ra) de organisatie van MKA in elke land onafhankelijk gemaakt door in elke land een eigen Sadr Majlis van MKA van dat land aan te stellen en wereldwijde leiding direct onder zijn toezicht bracht. Vandaag is MKA actief in heel veel landen van de wereld en is bezig met het verwezenlijkten van de verantwoordelijkheid die op ons rust. MKA is vereerd om geleid te zijn door drie Khalifa’s, MKA in onder leiding van verschillende Khalifa’s ontwikkeld tot een verantwoordelijke en ondersteunende deel van de Djamaat. Wanneer een volk met een specifieke doel en verantwoordelijkheid zich opstelt is het zeer belangrijk deze doel en gevoel van verantwoordelijkheid helder over te dragen aan de jongeren van die volk, dit zodat bij het uitvoeren van werkzaamheden uit gewoonte dit doel voor het oog gehouden wordt. Zolang de jongeren van een volk deze niveau niet behalen kan dat volk geen vooruitgang boeken. Het is een feit dat het Djamaat Ahmadiyya is, die een goed verandering in de wereld zal te weeg brengen, daarom is het noodzakelijk dat we onze verantwoordelijkheden begrijpen en de voorbeeldgevend gedrag van de Heilige Profeet Mohammad (v.z.m.h.) deel van onze levens maken. We dienen te begrijpen dat achter een dienaar van Ahmadiyyat de gezicht van Islam aanwezig is. Wanneer we naar de geschiedenis van MKA kijken zien we onge-

Khilafat J u

Pagina 44

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


lofelijke offernissen die door onze ouderen verricht zijn, we dienen hierbij ook ervan bewust te zijn dat wij de verantwoordelijkheid hebben en de voorbeeldgevend gedrag van onze ouderen moeten overnemen. Moge Allah ons in staat stellen om de doelen van MKA naar behoren te realiseren, zodat we Islam in de wereld heerst en zodat er alle volkeren van de wereld slechts een doel hebben: het aanbidden van de Meester, de Schepper, de enige Almachtige God. Amin. MKA is dankzij Allah een belangrijke deel van Djamaat

die op allerlei fronten offernissen verricht, het zei tablieg betreft of een dienst is aan volk, hetzij een geldelijke offers betreft of een vraag voor het toewijzen van je leven aan het geloof is, MKA heeft altijd de instructies van Khilafat opgevolgd. Leden van Khuddam ul Ahmadiyya hebben bijzondere liefde voor Khilafat en op het 100 jaar bestaan van Khilafat legt MKA de gelofte om voor altijd verbonden te blijven met Khilafat en zich bereid houdt om elke offer te verricht voor het standhouden van Khilafat e Ahmadiyyat. (Inshallah)

Salana Ijtma 1990, Baitun Noer, Nunspeet

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 45


Beknopte geschiedenis Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

M

ajlis Khuddam ul Ahmadiyya is gesticht door Hazrat Khalifatul Masih II in Qaidan in 1938. In Nederland werd de organisatie in 1974 door Maulana Abdul Hakim Akmal de eerste vorm gegeven. Hazrat Khalifatul Masih III heeft in 1978 gedurende zijn bezoek aan Nederland dhr Laiq Ahmad Ch. als de eerste Qaid Majlis benoemd. Gedurende deze periode was het totaal aantal Khuddam niet meer dan 10 of 12. Gedurende het bezoek van Hazoor (ra) heeft Qaid Sahib samen met dhr. Abdul Aziz Joemanbaks het transport geregeld. In die tijd was voor merendeel het helpen met de programma’s van de Jamaat de hoofdtaak van MKA. In 1982 werd dhr. Mubasher Ahmad Ch. tot Nationale Qaid benoemd. De eerste Majlis Amela werd opzet waarin dhr. Naseer Ahmad Siddiqui de functie Moattemid Majlis kreeg en dhr. Mehbood Ahmad Akhtar de functie Mohtamim Taleemo Taribyyat kreeg. Hetzelfde jaar kwam Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) naar Nederland op bezoek, waarbij MKA de gelegenheid kreeg om beveiligingsduites uit te voeren.

In 1989 heeft Hazrat Khalifa tul Masih IV (ra) in elk land een zelfstandige functie van Sadr Majlis benoemd en Sadr Majlis onder het directe toezicht van Khalifatul Masih gebracht. In 1989 werd dhr. Mubasher Ahmad Ch. tot de eerste Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland benoemd. Dhr Mubasher Ahmad Ch. heeft 9 jaar lang zijn dienst bewezen als Qaid en Sadr Majlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland. op 22 juli 1990 werd een “boting club” opgericht en werd een boot aangeschaft. Hiervoor heeft Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) persoonlijk een donatie van 800 gulden gedaan. De naam van de club werd vastgesteld als Safina-e-Ahmadiyyat. Hazoor (ra) heeft er persoonlijk op gevaren. In 1991 werd dhr. Naseer Ahmad Siddiqui tot de tweede Sadr MKA Nederland benoemd. In hetzelfde jaar heeft Hazrat Khalifa tul Masih IV (ra) een bezoek gebracht aan het schiereiland Schiermonnikoog dat op zich een historisch moment is. Bij dit bezoek kreeg MKA Nederland de gelegenheid om het bezoek te organiseren. In hetzelfde jaar werd het eerste bonnenboek voor de registratie van chanda betalingen gedrukt.

De eerste Nationale Idjtema van MKA Nederland werd in 1985 in Bait-un-Noer Nunspeet gehouden, in hetzelf- Op 1 november 1992 werd dhr. Mansoor Ahmad Ch. tot de jaar werd in Nederland de organisatie Majlis Atfal ul de derde Sadr MKA Nederland gekozen. Vanwege vele Ahmadiyya opgericht. migranten uit Pakistan liep de Tadjneed in 1993 op tot meer dan 100 Khuddam. In die periode werden BosniIn 1987 werd in Nederland de Europese Idjtema gehou- sche Emigranten keer op keer naar Baitun Noor gebracht den, in deze tijd waren er in totaal 75 Khuddam in Ne- om met hen medeleven te tonen op wat in Bosnië gederland. De Idjtema werd bijgewoond door Khuddam en beurt was. MKA Nederland heeft voor het organiseren Atfal uit verschillende Europese landen. In totaal waren van deze bijeenkomsten een speciale rol gespeeld en zijn er meer dan 700 Khuddam en Atfal naast de andere gas- diensten bewezen. ten aanwezig. Door de aanwezigheid van Hazrat Khalifa tul Masih IV (ra) tijdens de Idjtema werd de bijeenkomst In 1994 werden in Arnhem en Maastricht Madjalis opgedubbel aantrekkelijk. Dhr. Mehmood Ahmad Sahib Ban- richt. In hetzelfde jaar werd de Idjtema van MKA Nedergali, die toen de functie Internationaal Sadr MKA be- land bijgewoond door Hazrat Khalifatul Masih IV (ra). kleedde was ook aanwezig tijdens de Idjtema. Hierbij kwamen voor het eerst een groep van 20 Khuddam met de fiets naar het Idjtema Gah. Voor het eerst In 1988 heeft dhr. Hafiz Muzaffar Ahmad die de functie werd de competitie “Khaimajaat” (tent opzetten) gehouNaib Sadr MKA Internationaal bekleedde een bezoek ge- den. Madjlis Arnhem heeft de eerste prijs behaald. In hetbracht aan Nederland. In hetzelfde jaar heeft Sahibzada zelfde jaar werd de Tajneed (aantal Khuddam en Atfal) Mirza Masroor Ahmad toen in de functie Mohtamim Ma- meer dan 200. jalis buiten Pakistan, Nederland bezocht. In 1995 werd dhr. Ishaq Ahmad Nasir door Hazrat Kha-

Khilafat J u

Pagina 46

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


lifatul Masih IV (ra) tot de vierde Sadr MKA Nederland benoemd. De uitbreiding van de Mobarak Moskee werd in dit jaar gestart. De Khuddam heeft hierin met veel interesse deelgenomen en nieuwe niveau’s in het offeren van tijd en diensten bereikt. De Jamaat heeft vanwege de diensten van MKA honderdduizenden guldens bespaard. Later werd gestart met de publicatie van Nishaane Manzil. Hierin heeft wijlen dhr. Abdul Qadir Bhatti een centrale rol gespeeld.

De Alame Ina’ami werd in dit jaar voor het eerst in Nederland uitgegeven. Tot op heden hebben de volgende Majalis de Alame Ina’ami behaald: Arnhem 1 keer, Den Haag 3 keer, Amsterdam Centrum 2 keer, Den Bosch/ Drunen 1 keer. In hetzelfde jaar werd de eerste computer van MKA Nederland gekocht Bij de aanvang van de nieuwe eeuw werd een speciaal programma opgesteld voor de distributie van Millenniumfolders. MKA Nederland heeft voor de distributie een centrale rol gespeeld. Er werden honderdduizenden folders gedistribueerd. Er werd voor het eerst een database gemaakt van alle literatuur in het Nederlands. Deze taak werd onder leiding van dhr. Daud Akmal uitgevoerd. In regio Amsterdam werden vier nieuwe Madjalis opgericht: Amsterdam Zuid Oost, Amstelveen, Zoetermeer en Den Bosch. De eerste regio kwam tot stand als regio Amsterdam, dhr. Sheg Tariq Ahmad werd de eerst Qaid Ilaqa.

In 1997 heeft Hazrat Khalifa tul Masih IV (ra) samen met de “Urdu Klas” een bezoek gebracht aan Nederland. Hazoor (ra) had alle verantwoordelijkheden voor het organiseren van het bezoek aan Sadr MKA Nederland gegeven. Dit was een eer voor MKA Nederland. MKA Nederland heeft met succes naar de wens van Hazoor (ra) deze verantwoordelijkheden vervuld. Hazoor (ra) heeft zijn dankwoord uitgesproken en alle Khuddam die hadden meegeholpen zijn foto met zijn handtekening als geschenk gegeven. In het jaar 2002 werden met de goedkeuring van Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) twee fondsen uit het reserveMet goedkeuring van Hazrat Khalifa tul Masih IV (ra) fonds gecreëerd: Tablieg en Ishaat, hiervoor werd respecwerd door MKA Nederland een speciaal programma op- tivelijk 5000 en 3000 uit het Amanat fonds ingezet. gestart voor het installeren van een MTA-schotel in elk Ahmadi-huis. Heel veel leden hebben hiervan geprofi- In opvolging van de oproep van Hazrat Khalifatul Masih teerd. IV (ra) t.b.v. “Maryam Shadi Fonds” heeft MKA Nederland in 2003 een bedrag van 3000 euro bijgedragen. In 1998 werd een begin gemaakt met het organiseren van de Idjtema op lokaal niveau. Ook werd in dit jaar Mad- In 2004 heeft Hazrat Khalifa tul Masih V (atba) tijdens de jlis Leeuwarden opgericht. Het boek van Hazrat Khalifa Jalsa Salana Nederland voor het eerst de Alame Ina’ami tul Masih IV (ra) “Revelation Rationality Knowledge and uitgereikt. Majlis Arnhem was de gelukkige die de Alme Truth” werd aan de professoren van de universiteiten als Inamie in ontvangst nam. geschenk aangeboden, hierin heeft MKA Nederland een speciale rol gespeeld. In 1999 hebben de leden van de Op 1 november 2005 werd dhr. Daud Akmal tot de zesde Majlis Amela en Qaideen van MKA Nederland een be- Sadr MKA Nederland gekozen. In 2006 werd de Taleem zoek gebracht aan Frankrijk. Ook werd een voetbalteam en Taribiyyat Nisaab van Khuddam en Atfal voor het ter deelname aan de Idjtema van MKA België naar België eerst in een boekvorm afgedrukt en gedistribueerd. gestuurd. In dit jaar heeft MKA Nederland een som van 35000 guldens ter geschenk aan Hazoor (ra) beschikbaar Op instructies van Hazrat Khalifatul Masih V (atba) werd gesteld voor de kosten van MTA. In dit jaar hebben de gestart met het houden van Tabliegi Seminars in de Univoetbal- en cricketteams van Frankrijk en België deelge- versiteiten waarin de hoogopgeleiden en professoren benomen aan de Idjtema van MKA Nederland. naderd werden. Deze activiteit werd onder de afdeling Umoere Tulba gebracht. Tot op heden zijn in de volgenIn 1999 werd dhr. Muzaffar Ahmad Arain tot de vijde de Universiteiten seminars georganiseerd: Erasmus UniSadr MKA Nederland gekozen. Hazrat Khalifatul Masih versiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en Universiteit IV (ra) heeft in 2000 de Jalsa Salana Nederland bijge- Utrecht. woond. Voor het organiseren hiervan heeft MKA Neder- Voor de motivatie van Khuddam en Atfal werd begonnen land een bijzondere rol gespeeld. met Sehate Jismani programma’s, waarin activiteiten als

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 47


bezoeken aan familieparken, het houden van sportdagen en uitjes zoals bowlen werden georganiseerd.

de Kholafa van Islam en Ahmadiyyat. Het programma was een groot succes.

In 2006 werd op verzoek van Amier Sahib en goedkeuring van Hazrat Khalifatul Masih V (atba) een Studenten vereniging “Ahmadiyya Moslim Studenten Vereniging (AMSV)” opgericht. De administratie van de gegevens van Ahmadi-studenten werd centraal opgesteld. Een boekje waar het opleidingsysteem in Nederland in het kort werd uitgelegd werd uitgegeven. Dit boekje werd aan alle leden beschikbaar gesteld.

Tijdens het Khilafat Jubileumjaar 2008 werden in Nederland, Duitsland en België KJ sportcompetities gehouden, waarin MKA Nederland actief heeft deelgenomen. Met name werden voor de deelname nationale cricket- en voetbalteams opgesteld en getraind. In de cricketcompetitie in Duitsland werd door MKA Nederland de derde positie behaald. De prijs werd uitgereikt door Hazrat Khalifatul Masih V (ra).

In 2007 werd tijdens de Idjtema een Voetbal team van MKA België uitgenodigd. Met de deelname van het team van MKA België was dit een bijzondere Idjtema.

In Oktober 2008 werd Majlis Den Haag de beste Majlis van het voorgaande jaar en kreeg de Alame Ina’ami. De Alame Ina’ami werd door Hazrat Khalifatul Masih V (ra) uitgereikt.

Gedurende het bezoek van Hazrat Khalifatul Masih V (atba) aan Nederland heeft Hazoor (atba) aan Sadr Majlis instructies gegeven om Khuddam te trainen in paardrijden. In opvolging van deze instructie werd in Nunspeet een begin gemaakt met het trainen van Khuddam in paardrijden. Later in 2009 werd met goedkeuring van Hazoor (atba) een officiële vereniging voor paardrijden opgericht. Hazoor (atba) heeft de vereniging de naam “Khailun Lir Rehman” gegeven. In Februari 2008 werd een Khilafat dag georganiseerd waarin Powerpoint presentaties werden gehouden over

In 2009 heeft het nationale team van MKA Nederland deelgenomen aan de grote internationale competitie, het Masroor Cricket Toernooi. De competitie werd in Engeland gehouden. Om de aandacht van Khuddam te richten op Tablieg en het kennisniveau te verbeteren werd in het jaar 2008 een boekje uitgegeven met de naam “Cursus Dai ilallah”, waarin verschillende onderwerpen en situaties voor het doen van Tablieg zijn uitgelegd

Jalsa Salana 2006, Baitun Noer, Nunspeet

Khilafat J u

Pagina 48

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Boodschap van dhr Laiq Ahmad Chaudary

Eerste Qaid Khuddam in Nederland

H

et is een bijzonder moment van vreugde dat MKA Nederland in staat is gesteld om een eigen souvenir te publiceren.

Wanneer ik naar Nederland kwam was de Jamaat in Nederland zeer klein, er waren elf of twaalf Khuddam die in verschillende steden woonden. Eens in het jaar tijdens de jaarlijkse bijeenkomsten zoals de Eidain kwamen we bij elkaar. Wanneer Hazrat Khalifa tul Masih III (ra) Nederland bezochtte werd de vreugde in de Mobarak Moskee verdubbeld. Tijdens het bezoek van Hazoor (ra) in 1978 wanneer Hazoor (ra) naar de Qaid Khuddam ul Ahmadiyya vroeg, werd verteld dat er nog geen Qaid is aangesteld. Hazoor (ra) heeft toen naar mij gewezen en instructie gegeven om mij als Qaid aan te stellen en te beginnen met het werk. Ik heb de eer gehad verantwoordelijk te zijn om tijdens het bezoek van Hazoor (ra) een auto te regelen en bestuurder te zijn van de auto van Hazoor (ra). Zo ben ik ook in de gelegenheid gesteld om tijdens de bezoeken van Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) en de huidige Hazoor Hazrat Khalifatul Masih V (atba) mee te rijden met de Khalifa. Een gebeurtenis tijdens het bezoek van Hazrat Khalifa tul Masih III (ra) die nog steeds vers in mijn geheugen aanwezig is, wil ik op deze gelegenheid kenbaar maken. Hazoor (ra) verbleef in een Hotel in Den Haag en ik was daar op duty aanwezig. Hazoor riep mij en vroeg of ik bij mijn vader ooit massage of “debana” had gedaan. Op mijn positieve antwoord nam Hazoor (ra) mij naar zijn kamer en vroeg mij om hem te masseren. Ik had nooit kunnen bedenken dat zo iets mij zou overkomen. Vandaag de dag zit deze gebeurtenis nog steeds vers in mijn geheugen. Later toen ik dit aan Morabbie Abdul Hakim Akmal Sahib vertelde, zei Morabbie Sahib: “Nadat je het gezegende lichaam van Hazoor (ra) heb mogen aanraken, zul je zien hoe overvloedig Allah je handen zal zegenen.” En ik ben getuige van wat Morabbie Akmal Sahib had gezegd. Ik ben sindsdien elk jaar vooruitgegaan met mijn zaken, Alhamdolillah. Als laaste wil ik alle Khuddam feliciteren met de publicatie van de souvenir, moge Allah deze belangrijke tak in Ahmadiyyat steeds verder versterken en in staat stellen om vele vruchten te doen ontplooien. Amin. Laid Ahmad Chaudary

Hazoor Bezoek 2009, Baitun Noer, Nunspeet

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 49


Boodschap eerste Sadr Majlis dhr. Mubasher Ahmad ch. (Periode van Sadarat 1982 -1991)

M

KA Nederland heeft mij verzocht om een en ander te schrijven over mijn herinneringen over mijn tijd als Sadr MKA NL, ik ben zelf niet goed in onthouden maar zal proberen iets te vertellen. In het begin van 1982 ben ik aangewezen als de Nationale Qaid Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland door Hazrat Khalifatul Masih IV (ra), in de eerste Majlis Amela had dhr Naseer Ahmad Siddiqui de functie Moattemid Majlis en dhr Mehbood Ahmad Akhtar de functie Secretaris Taleemo Tarbiyyat. In de beginjaren waren de volgende taken de voornaamste taken van MKA NL: het houden van boekentafels, distributies van folders huis aan huis, collectie van Chandajaat, doen van Wakkare Amal en het organiseren van de Jaarlijkse Tarbiyyat Klas. Wanneer Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) in het jaar 1982 naar Europa kwam, met name voor de opening van Masjid Basharat in Spanje, verbleef Hazoor (ra) twee maal in Nederland. Het verblijf van Hazoor (ra) in Nederland was een bijzonder moment voor de leden van MKA NL en we hebben toen heel veel verschillende duties (taken) uitgevoerd. Nadat Hazoor (ra) naar London was verhuis en Djamaat Nederland het tweede missiehuis in Nunspeet had gekocht was het normaal dat Hazoor (ra) 3 tot 4 keer per jaar Nederland bezochte. Vanwege het regelmatige bezoek van Hazoor (ra) was MKA NL zeer actief geworden. De eerste Idjtema van MKA NL werd in 1985 in Nunspeet gehouden. In 1987 werd in Nederland de vierde Europese Idjtema van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya gehouden. Onze Majlis bestond toen uit 75 Khuddam. Alle Khuddam waren aanwezig tijdens de Idjtema en hebben ook met z’n alle beveiliging en andere duties uitgevoerd. In totaal kwamen er meer dan 700 Khuddam en Atfal vanuit Engeland, Duitsland en andere Europese landen. Onze Majlis met 75 Khuddam had de eer om deze gasten te ontvangen en te accommoderen. Hazoor (ra) was persoonlijk aanwezig tijdens deze Idjtema en vergezelde onze Idjtema met vraag & antwoord sessies en toespraken. Alle gebeden heeft Hazoor (ra) persoonlijk geleid in de Idjtema Gah. Na de succesvolle Idjtema heeft Hazoor (ra) mij persoonlijk gefeliciteerd. Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Marqaziyya dhr. Mehmood Ahmad Bangali kwam voor deze Idjtema speciaal vanuit Pakistan en hield ook een toespraak. Deze Idjtema is een historisch moment in de geschiedenis van MKA NL. In 1988 heeft dhr. Hafiz Muzaffar Ahmad toen als Naib Sadr MKA Marqaziyya, Nederland bezocht. In hetzelfde jaar heeft Hazrat Mirza Masroor Ahmad (atba) Nederland bezocht, Hazoor (atba) had toen de functie Mohtamim Externe Majalis (Bairoene Majalis) Marqaziyya. In 1989 wanneer Hazoor (ra) de Zeli Tanzeems (Khuddam, Ladjna en Ansar) onder zijn directe toezicht nam, heeft Hazoor (ra) mijn naam goedgekeurd als Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland. In oktober 1990 wanneer mijn leeftijd 40 jaar had bereikt, heb ik het verzoek tot verkiezing van een nieuwe Sadr Majlis ingediend. Wanneer ik twee maanden lang geen reactie van Hazoor (ra) kreeg, diende ik mijn vraag nogmaals in. Hazoor (ra) zei: “Er is geen noodzaak om een verkiezing te houden, stuur mij 3 namen ter voorstel en ik zal voor een naam goedkeuring geven”. Van de drie namen die ik als voorstel indiende werd de naam van dhr. Naseer Ahmad Siddiqui goedgekeurd door Hazoor (ra). De twee andere namen die ik had voorgesteld hebben later ook de functie Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland vervuld. In februari 1991 heb ik de functie Sadr Majlis overgedragen aan dhr. Naseer Ahmad Siddiqui. Het is slechts een zegening van Allah en een gevolg van de gebeden van Hazoor (ra) dat ik in staat gesteld om 9 jaar lang als Nationale Qaid/Sadr MKA Nederland te functioneren. Wassalaam Mubasher Ahmad Ch. Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland van 1882 t/m 1991

Khilafat J u

Pagina 50

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Boodschap tweede Sadr Majlis dhr. Naseer Ahmad Siddiqui (Periode van Sadarat 1991 - 1992)

M

ij is verzocht om iets van mijn herinneringen te schrijven. Eigenlijk heb ik heel veel goede herinneringen maar gezien de beperkte ruimte die ik gekregen heb om te schrijven zal ik slechts enkele historische momenten presenteren. Nadat Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) naar Engeland was verhuisd werden er nieuwe plannen gemaakt voor de verbetering van verschillende afdelingen. Zo werd bedacht hoe het systeem van Chandajaat verbeterd kon worden. Er werd een afdeling voor de Asielzoekers opgericht, zodat Ahmadies gesteund konden worden om van de Pakistaanse onrechtmatige wetten af te komen en een beter leven voor hun en voor de verspreiding van Islam konden doorbrengen. Het bouwen van moskeeën en missiehuizen kreeg speciale aandacht. De opening van het missiehuis in Nunspeet werd in september 1985 door Hazoor (ra) zelf gedaan en Hazoor heeft de naam Bait un Noor voorgesteld. Vanwege de buitengewonde schoonheid van de omgeving bezocht Hazoor (ra) Bait un Noor minimaal één keer per jaar en verbleef ook in Nunspeet tijdens zijn reizen naar andere Europese landen. Deze gelegenheden waren onvoorstelbaar bijzonder voor ons. In die tijd was het aantal Khuddam in Nederland zeer beperkt. Over dit beperkte aantal sprak Hazoor (ra) een keer met Amier Sahib, Hazoor (ra) zei: “Ik vind deze omgeving buitengewoon mooi maar dat een kleine groep Khuddam steeds de beveiliging moet doen vind ik wil erg” Later verhuisden er meer mensen uit Pakistan naar Nederland en zo werd onze Tajneed steeds groter. Op een andere gelegenheid wanneer Hazoor (ra) in 1988 Nunspeet bezochte, stelde Hazoor (ra) voor om een boot te kopen. Ondanks onze beperkte capaciteit en vanwege onze sterke overtuiging dat de instructies van de Khalifa altijd worden bijgestaan door Allah, hebben we een fonds voor een bootclub opgericht en van alle leden geld verzameld. Met de Genade van Allah werd MKA NL in 1989 in staat gesteld om een boot te kopen. Hazoor (ra) was zeer blij met het nieuws en droeg 800 guldens bij als zijn bijdrage voor het kopen van de boot. Op een andere gelegenheid gedurende de ochtendwandeling vlakbij Bait-un-Noer Nunspeet, zei Hazoor (ra) dat deze locatie zeer geschikt is voor barbecue. Kort hierna werd een voorstel voor barbecue ter goedkeuring aan Hazoor (ra) voorgelegd. Hierop vroeg Hazoor (ra) mij om naar hem te komen en zei: “U beheerst de manieren van de Romeinen goed om door een doel in woorden te brengen, goedkeuring te verkrijgen voor eigen wens”. Zo werd het voorstel goedgekeurd en werd in Europa voor het eerst een barbecue gehouden in aanwezigheid van Hazoor (ra). Deze eer is gegund aan MKA Nederland. Op dezelfde manier werden ook de Tabliegsessies in Europa voor het eerst in Nederland door MKA Nederland georganiseerd. De eerste Tabliegsessie werd in het huis van Ynus Khan gehouden. Later in 1991 werd door MKA Nederland in Nunspeet in een hotel een Tabliegsessie georganiseerd. De burgemeester, leden van het locale comité, dominee´s, professoren en doctoren werden uitgenodigd. Na het diner werd de vraag- en antwoordsessie gehouden. Eén van de gasten, dhr. Louis, nodigde Hazoor (ra) uit om een bezoek te brengen aan het eiland Schiermonnikoog. Hazoor (ra) gaf instructies aan MKA NL om dit bezoek voor te breiden. Gedurende de Jalsa van 1991 vroeg Hazoor (ra) mij de details over dit eiland en zei dat wanneer we de volgende keer naar Nederland komen, we ook dit eiland zullen bezoeken. Ik heb een team gemaakt van vier leden en begon met de voorbereidingen. Ondanks veel obstakels verliep de voorbereiding voorspoedig. Ik heb de burgemeester van het eiland ontmoet. Hij was al bekend met de Ahmadiyya Djamaat en zei dat hij samen met zijn team wenst Hazoor (ra) te verwelkomen. Ik heb toen een bijzonder mooie verblijfplek voor Hazoor (ra) gereserveerd. Ik had er ook voor gezorgd dat een fles Honingwater in de koelkast aanwezig was. Honingwater was een favoriete drank van Hazoor (ra). Bij de aankomst waren naast de vele mensen Amier Sahib, ikzelf en de burgemeester van het eiland aanwezig om Hazoor (ra) te verwelkomen. Dit was historisch één van de drukste momenten op de haven van het eiland. Na de verwelkoming ging Hazoor (ra) naar zijn verblijfplaats en vroeg mij om binnen te komen. Hazoor was in een bijzonder goede stemming en vroeg mij hoe ik het wist dat hij honingwater zeer lekker vind. Ik was zeer emotioneel geraakt en kreeg tranen in mij

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 51


ogen van het moment. Na 30 minuten uitrusten maakte Hazoor (ra) een fietstocht rond het eiland samen met de Qafila en beveilings-Khuddam. In de avond hadden we een diner en een tabliegsessie gepland met locale gasten. Er waren 50 gasten aanwezig. Amier Sahib heeft een cadeau gepresenteerd en in Engelse woorden Hazoor (ra) verwelkomd. Hierna heeft Hazoor (ra) zijn observatie en de schoonheid van het eiland in motiverende woorden uitgesproken. Hierna werd een vraag- en antwoord sessie gehouden. Alle aanwezige gasten waren onder de indruk van de antwoorden die Hazoor (ra) gaf. Het programma ging twee uur lang door. De historie van MKA Nederland is vol met vele mooie herinneringen die een speciale band met Khilafat vertonen. Er is zoveel te vertellen dat we er boeken over kunnen schrijven maar ik ben zeer bewust van het feit dat ik mij moet beperken tot enige woorden. Moge Allah de voorbereiding van de souvenir zegenen en alle leden van het team in staat stellen om het niveau van Sultan ul Qalam “Koning van de pen” te mogen bereiken en dat jullie uitmuntend mogen zijn in kennis en goed doen, omdat jullie degenen zijn die de kleuren in deze wereld moeten vullen, mensen tot de goede weg moeten uitnodigen en hen onthouden van slechte wegen. Moge Allah MKA Nederland in staat stellen om het niveau van “Mahmood” te mogen behalen. Amin. Khalsaar, Naseer Ahmad Siddiqui Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland

Schiermonokoog 1992

Khilafat J u

Pagina 52

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Derde Sadr Majlis dhr. Mansoor Ahmad ch. (Periode van Sadarat 1992 - 1995) In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

D

hr Mansoor Ahmad Ch. werd op 1 november 1992 tot de derde Sadr MKA Nederland gekozen, voor zijn tijd leek het alsof de werkzaamheden van de Majlis en Jamaat minder werden. In 1992 en 1993 kwam hierin samen met de omstandigheden in de wereld een verandering. Er kwamen vele immigranten naar Nederland en het aantal leden in Nederland werd verdubbeld. Zo waren tijdens de Idjtema in 1993 weinig leden, waarbij in 1994 het aantal Khuddam boven de 200 steeg. Met uitzondering van de Europese Idjtema in 1987 was de Idjtema van 1994 de grootste Idjtema van MKA Nederland. Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) heeft hierin persoonlijk deelgenomen. Ook hebben Khuddam uit BelgiÍ en Duitsland hierin deelgenomen. Gedurende de sportwedstrijden, wanneer de finale voor de voetbalcompetitie werd gespeeld was de motivatie zo hoog opgelopen dat Sadr sahib MKA Duitsland dhr. Munawar Ahmad Abid het winnende team uitnodigde om tegen het team van Duitsland te spelen. Zo werd een extra wedstrijd gespeeld waar Duitsland met 6-1 verloor. Dit nieuws kwam op een onbekende wijze tot Hazoor (ra) en op dezelfde dag na het Maghrib en Ishaa gebed vroeg Hazoor (ra) aan Sadr Sahib MKA Duitsland of ze een zwaar verlies hebben geleden in de voetbalcompetitie. Doordat de Majlis in aantal Khuddam steeds groter werd, werden de activiteiten ook steeds meer en kwam er meer leven in de organisatie van MKA Nederland. Gedurende deze periode kwam een grote golf van Bosnische asielzoekers naar Nederland. Er werden speciale programma’s gehouden voor deze mensen waarbij bussen gehuurd werden voor het transport. Al deze werkzaamheden vielen onder de verantwoordelijkheid van MKA Nederland. Dhr. Mansoor Ahmad Ch. heeft heel veel initiatief getoond om de Majlis verder te activeren en nieuw leven in te blazen. De periode van Sadarat eindigde in mei 1995.

Salana Ijtema 1994, Baitun-Noer, Nunspeet

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 53


Boodschap vierde Sadr Majlis dhr. Mohammad Ishaq Nasir

(Periode van Sadarat 1995 - 1999)

In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

I

k zal proberen mijn herinneringen te presenteren. Als eerste wil ik mij voorstellen. Ik heb mijn opleiding Matric en F.A in het College van Taleem ul Islam High School Rabwah gedaan. Waarna ik in Lahore een technische studie heb gedaan. Ik heb vier jaar lang voor een ingenieursbureau in Pakistan gewerkt en vervolgens ben ik in 1985 naar Nederland verhuisd. Het is een zegening van Allah dat ik mijn jeugd in gelovige sfeer heb doorbracht. Mijn vader, wijlen dhr. Mohammad Ibrahim Hanief was een leraar aan de Taleem ul Islam High School Rabwah en woonde in de wijk Darussadr Sharqi. Gebeden werden in Masjid Morabrak verricht, de wijk werd bewoond door veel gerespecteerde mensen van de Djamaat waaronder veel hoge geleerden, Waqfeen en metgezellen van de Beloofde Messias, er was dus de gelegenheid om voordeel te nemen van deze mensen. Gedurende mijn verblijf in deze wijk in Rabwah was ik al begonnen met het dienen van verschillende functies van de Djamaat, zo heb ik o.a. de functie Muntazim Atfal ul Ahmadiyya vervuld. Na verhuizing naar Lahore heb ik gewerkt als Moattemid Majlis in Majlis Amela van MKA Dilli Darwaza in Lahore. Deze Majlis betrekte een groot gebied waar later meerdere Majalis van werden gemaakt. Ik heb ook gediend in de afdeling Amoomie (beveiliging). Na verhuizing naar Nederland heb ik als eerst als Qaid Majlis Amsterdam gewerkt. Later werd ik opgenomen in de Nationale Majlis Amela. In 1987 gedurende de Europese Idjtema heb ik gewerkt als Nazim Khidmat e Khalq. Tot aan 1995 heb ik in verschillende functies binnen de Majlis Amela van MKA NL gewerkt, ook heb ik de functie Naib Sadr MKA NL vervuld. In mei 1995 ben ik aangesteld als Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland. Het was een eer en een bijzondere zegening van Allah dat ik in staat ben gesteld om de functie als Sadr Majlis te vervullen tot aan het jaar 1999. Gedurende de periode van mijn Sadarat heeft MKA NL op veel fronten voortgang geboekt. Onder toezicht van Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) hebben we ook veel verbeteringen in locale Majalis aangebracht, o.a. de administratie van financiĂŤn werd op niveau gebracht en voor het eerst werd het Marqaz-deel uit het jaarlijkse budget na aftrek van alle gemaakte kosten betaald aan Marqaz. Vanaf dat jaar werd dit elk jaar aangehouden. In 1995 werd de uitbreiding van de Mobarak Moskee in gang gezet. MKA NL heeft hierbij een belangrijk rol gespeeld in de uitvoering. Sommige Khuddam verbleven tijdens de periode van de bouw in de Moskee, sommige kwamen dagelijks helpen en sommige kwamen tijdens het weekend op zaterdag en zondag voor Wakkare Amal. In dit korte schrijven is het onmogelijk om de geleverde inspanning door MKA NL toe te lichten, die alleen door de Khuddam van de Djamaat van de Beloofde Messias geleverd kunnen worden. Na de start van MTA heeft MKA NL de instructies van Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) opgevolgd en de voorzieningen getroffen voor het installeren van het satellietkanaal in elk huis. Honderden mensen hebben hiervan geprofiteerd. Hierop heeft Hazoor (ra) zijn waardering gegeven. In 1999 werd door MKA NL een som van 35000 gulden met goedkeuring van Hazoor (ra) voor de kosten van MTA ter beschikking gesteld. MKA NL heeft de eer gehad verschillende taken te dienen tijdens de bezoeken van Hazrat Khalifatul Masih IV (ra) aan Nederland. In 1997 heeft Hazoor (ra) samen met de Urdu Klas Nederland bezocht. Hazoor (ra) had alle organisatorische verantwoordelijkheden aan MKA NL toevertrouwd. Dit bezoek van Hazoor markeert een historisch moment in de ge-

Khilafat J u

Pagina 54

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


schiedenis van MKA NL, die we met de Genade van Allah met succes hebben volbracht. Alhamdolillah. De publicatie van het tijdschrift van MKA NL Inspane Manziek werd weer gestart. Wijlen dhr. Abdul Nadir Bhattie heeft een centrale rol gespeeld voor de herstart en de buitengewone inspanningen die nodig waren. Moge Allah zijn geestelijke niveaus doen verhogen en hem een plaats in het Paradijs geven. Ook op het gebied van Khidmate Khalq heeft MKA NL een bijzondere rol gespeeld, o.a. bij het overlijden van een lid van de Djamaat was het regelen van zijn Kafan/Dafan (kleed en begrafenis) een taak van MKA NL. Op deze gelegenheid wil ik opmerken wat bij mij nog altijd vers in geheugen staat, namelijk het voorbeeldgevende en goede gedrag van de Amier Sahib Djamaat Ahmadiyya Nederland dhr. Hibatunnoer Verhagen en dhr. Abdul Hamid van der Velden en de bereidheid van beide gerespecteerden voor het werk van Allah. Moge Allah het leven en gezondheid van beide gerespecteerden zegenen en moge alle Djamaatleden in staat worden gesteld om hun voorbeeldgevende gedrag te volgen. Amin. Wasslaam, Khaksaar Ishaq Ahmad Nasir Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland 1995 t/m 1999

Salana Ijtema 1995, Baitun-Noer, Nunspeet

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 55


Boodschap vijfde Sadr Majlis dhr. Muzaffar Hussain Arain

(Periode van Sadarat 1999 - 2005)

I

k ben geboren en getogen in Mehrabpur een stadje in zuidelijke Sindh provincie van Pakistan. Mijn vader Ch Abdul Hameed Shaheed was enige Ahmadi kind van zijn vader. Mijn grootvader was in 1949 Ahmadi geworden. Zijn andere kinderen zijn niet Ahmadi gebleven. Mijn vader was op 10 april 1984 vermoord door een vijand van Jamaat. Mijn familie was enige Ahmadi familie in een stad van 40000 inwoners. Ik heb mijn BA diploma uit Shah Latief Universiteit te khairpur gehaald. Ik kreeg ook eer om Khudam ul Ahmadiyya als Qaid majlis van Mehrabpur te dienen. Hafiz Muzafar Ahmed Sahib was toen Sadar Khudam ul Ahmadiyya. In 1993 emigreerde ik naar Nederland. In 1994 ben ik als Qaid Majlis Nunspeet benoemd. Het is een interessant feit dat Nunspeet Majlis was verspreid over hele oostelijke deel van Nederland van noord tot zuid. In 1994 werd deze majlis verdeeld respectievelijk in majlis Arnhem en in drie halqa’s: Maastricht, Nunspeet en Leeuwarden. Ik woonde in Harlingen Friesland. Het was een interessant periode en ik moest vaak van noord naar zuid reizen om Khudam van mijn majlis te bezoeken. Tijdens de nationale ijtema van 1994 kwamen heelveel khudams fietsend naar Nunspeet. Het belangrijkste van deze ijtema was de aanwezigheid van Hazrat khalifa tul Masih 4 atba. Hij heeft certificaten uitgereikt onder de khudams die met fietsen naar de ijtema kwamen. Toen mijn naam werd geroepen als Qaid Nunspeet. Vroeg Hazoor lachend heeft hij rondje om de Nunspeet gedaan. Iedereen begon te lachen. Maar in feite had ik langste afstand van 125km gelegd. Ik kreeg ook eer om van 1994 tot 1999 als lid van nationaal majlis e amila te dienen als mohtamim tehrik e jadid en mohtamim amoomi. Eerste onder de presidentschaap van Ch Mansoor Ahmed Sahib en daarna met Ishaq Nasir sahib. In 1999 werd ik benoemd als Sadar Majlis van Nederland door Hazrat khalifa tul Masih de 4de atba. Ik was gezegend met deze eer door God Almachtige van 1999 tot 2005. In deze periode heeft majlis een grote verandering doorgemaakt. Er kwam nieuwe generatie khudams in Majlis amila, Nederlands heeft Urdu vervangen als voertaal in majlis amila. Gewone post is vervangen door de E-mail. Majlis Khudam ul Ahmadiyya heeft zijn eerste computer aangeschaft. Eerder moesten wij de computer van Jamaat gebruiken. Een computer comité is onder de leiding van De heer Daud Akmal opgericht. Majlis heeft ook zijn aparte kantoor in Den Haag gekregen. 4 nieuwe majalis zijn gemaakt Respectievelijk Amsterdam zo, Amstelveen, drunen en Zoetermeer. Voor Amsterdam regio is een Qaid Ilaqa benoemd. De heer Sheikh Tariq Ahmed was de eerste Qaid Ilaqa. Khilafat jublee alam e ina’ami was eerste keer uitgereikt. Majlis Den Haag won eerste alam e ina’ami. De heer Shabir Ammed was de Qaid van majlis Den Haag. Tijdens de jalsa salana van 2000 zijn eerste keer aparte nazemien onder de toezicht van Afsar khidmat e khalq aangesteld. Deze was de eerste jalsa salana die buiten de Bait un Noer in een sportzaal werd gehouden. Belangrijkste gebeurtenis van deze jalsa was de aanwezigheid van Hazrat Khalifa tul Masih de 4de atba. Er waren ongeveer 1300 aanwezigen in deze jalsa salana de grootst aanwezigheid tot nu toe in een jalsa salana van Nederland Jamaat. Meer dan 50 khudams hebben in verschillende activiteiten deel genomen om deze jalsa tot succesvolle einde te brengen. In de zelfde jaar is wereld van 20ste naar 21ste eeuw gekomen. Hazoor heeft een historische bezoek naar Indonesië gebracht. De begin en eind punt van de reis van Hazoor naar Indonesië was schiphol Amsterdam vliegveld. Ik was een lid van de delegatie van jamaat Nederland die naar vliegveld ging om Hazoor te welkommen en zijn korte verblijf op vliegveld te organiseren. Zoals iedereen van ons jamaat weet dat Bait un Noer Nunspeet was een geliefde plaats van Hazrat Khalifa tul Masih de 4de . Hij kwam vaak in Nunspeet om rust te nemen. Majlis Khudam ul Ahmadiyya Nederland was bij zijn iedere bezoek gezegend om hem te dienen en zijn verblijf in Nunspeet zoveel mogelijk rustig en soepel te laten verlopen. Dit is nog steeds het geval tijdens de bezoeken van Hazrat Khalifa tul Masih De 5de . Aan het eind bid ik voor Majlis Khudam ul Ahmadiyya Nederland voor een voorspoedige toekomst en succes. Ik ben ook dankbaar dat ik dit mocht schrijven Moge Allah ons allen zeggenen. Ameen.

Khilafat J u

Pagina 56

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Jaarverslag Jaar 2009 , Het jaar van 25e Ijtema MKA NL

M

et de Genade van Allah is in het Khuddam-jaar 2008-2009 het 25ste Ijtema gehouden. In het Zilver Jubieum Ijtema van MKA NL werden er verschillende programma’s en activiteiten georganiseerd. Hier volgt een korte schets van de gehouden programma’s.

De 25ste Jaarlijkse Idjtema van Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland vond plaats op 3, 4 en 5 juli in Bait un Noor Nunspeet. Tijdens deze bijeenkomst werden alle Nationale Amela-leden van de Djamaat en Ansarullah uitgenodigd. Er werden verschillende sport- en Godsdienstige kenniscompetities gehouden. In totaal hebben In februari 2009 werd in New York, Verenigde Staten het er 89 Khuddam en 29 Atfal deelgenomen aan de compeMasroor voetbal- en basketbaltoernooi gehouden. MKA tities. Het Zilveren Jubileumjaar werd hierbij gekenmerkt NL had de uitnodiging ontvangen en heeft samen met door de Barbecue op de tweede dag van de Idjtema en er MKA België deelgenomen aan dit gezegende toernooi. werden ter herinnering aan dit bijzondere jaar certificaten Het team vertrok op 12 februari vanuit Brussel en kwam uitgereikt aan alle deelnemers. op de 21ste weer terug. Op 1 januari 2009 en gedurende het jaar 2009 is MKA In maart 2009 werd een refresher course voor Qaideen- NL actief geweest met het houden van Wakare Amals. e-Majalis georganiseerd. Tijdens dit programma gaven Wakkare Amals werden in de Mobarak Moskee, Bait un een aantal Mohtameen een presentatie over hun afdeling Noor en Bait ul Mehmood en ook in de straten van veren legden de verantwoordelijkheden van Qaideen Majalis schillende Gemeenten gehouden. Ook heeft MKA NL uit. Ook werden de actuele problemen en manieren van intensieve Wakare Amals gehouden ter voorbereiding op aanpak besproken. Het programma was een succes, Al- de Jalsa Salana, Salana Idjtema en het bezoek van Hazoor hamdolillah. (atba) in Augustus. In de komende periode zal geprobeerd worden om souvenirs te laten produceren met het In de periode van de 15 tot en met 21 Maart 2009 heeft nieuwe logo van 25 jaar MKA NL om dit jaar vers in onze MKA NL een historisch bezoek georganiseerd naar Span- herinneringen te houden. Inshallah. je. De details van het bezoek zijn apart gerapporteerd in dit souvenir. We hebben toen de historische Basharatmoskee en andere attracties bezocht.

In juni 2009 werd een Talim dag georganiseerd. Het programma bestond uit een aantal presentaties over verschillende onderwerpen uit het boek van de Beloofde Messias “Jezus in India”. Er waren grondige voorbereidingen getroffen onder leiding van Mohtamim Talim. De presentaties waren indrukwekkend en werden zeer gewaardeerd door de aanwezigen en in het bijzonder dor Amier Sahib Djamaat Ahmadiyya Nederland.

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

M A JL I

S

DAM - UL A H UD M H A K

25

e

YA D D

Op 23, 24 en 25 mei 2009 werd in Engeland het Masroor Cricket toernooi gehouden. Het toernooi vond plaats in London, Engeland. MKA Nederland heeft hiervoor het nationale Cricketteam getraind en naar het toernooi gestuurd. Het team heeft met heel veel motivatie aan de wedstrijden deelgenomen.

IJTEMA

NEDERLAND

2009

Nederland madiyya Pagina 57


Verslag bezoek aan Spanje

V

Van 15 t/m 21 maart 2009. door Zia ul Qamar Siddiqui, coördinator Spanje bezoek

oorbereiding van het bezoek aan Spanje: MKA Nederland was initieel na instructie van Hazoor Hazrat Khalifatul Masih V van plan een bezoek te brengen aan het landschap van Spanje, met name het oude gedeelte waar Moslims 700 jaar lang hadden geregeerd. Na verschillende mislukte pogingen om zo’n bezoek te brengen is in de laatste maand van 2008, Khuddam ul Ahmadiyya Nederland gelukt om een reis naar Spanje te organiseren. Voor dit doel heeft Sadar Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Nederland per brief goedkeuring gevraagd aan Hazoor (atba) en na de toestemming van Hazoor (atba) is Sadar Sahib begonnen met de planning van de reis. Als eerst werden alle Qaideen over de geplande reis naar Spanje geïnformeerd en werd nagegaan hoeveel Khuddam belangstelling voor de reis hadden. In totaal hadden 14 Khuddam zich opgegeven. Hiernaast werd Murabbi Hamid Karim Mahmood Sahib uitgenodigd om mee te gaan voor de motivatie en Tarbiyyat van de Khuddam. Hieropvolgend is er een reservering gemaakt voor het boeken van de vliegtickets via RyainAir. De reservering is gemaakt vanuit Eindhoven (Nederland) naar Madrid (Spanje), en via dezelfde weg terug. Na het uitgebreid plannen van de reis en de taakverdeling is er documentatie gemaakt waarin beroemde bezienswaardigheden in Spanje en de dagplanning werden opgenomen. Deze gedetailleerd documentatie werd voorafgaande de reis aan alle Khuddam die mee gingen doorgegeven. Met deze documentatie konden de Khuddam zich voorbereiden op de reis en hadden een beter beeld over dit historische land. Alle Khuddam ware zeer gemotiveerd en enthousiast over de reis en verheugden zich op de dag van vertrek.

kopje koffie. Sommige Khuddam hadden brood en gekookte eieren meegenomen voor het ontbijt. Terwijl we geduldig in de wachtkamer op de vlucht wachtten, zag je op ieder gezicht vreugde en geluk vanwege de reis. Na een half uur lande ons vliegtuig in Eindhoven welke direct uit Madrid kwam. Na enkele ogenblikken werd aangekondigd dat de passagiers zich in een rij konden begeven om naar het naar vliegtuig te gaan. Vlak voor vertrek werd aangekondigd dat de vlucht ca. 2 uren en 15 minuten zou duren. Aankomst in Madrid Na ongeveer 2uur vliegen landde ons vliegtuig in Madrid. Het was een heldere en zonnige dag en de temperatuur was rond de 19 C. Na uitstappen gingen we meteen naar de balie van Hertz autoverhuur waar onze auto’s klaar stonden. We hadden 3 auto’s gehuurd en konden deze gelijk bij aankomst ophalen. We begonnen onze vervolgreis met auto’s met gebed. Zoals gepland gingen we naar het centrum van Madrid, waar ook het kasteel van de koning ligt en een groot park in het hart van Madrid. Allereerst hebben we in Madrid in het park gezamenlijk Zohar en Asar gebed verricht, hierna hebben we enkele uren het park bezocht. Daarna gingen we naar Masjid Basharat Spain in Pedro Abad, in de buurt van Cordoba. Aankomst op Basharat Moskee Onderweg naar de Moskee zijn we na 2 uur rijden gestopt voor pauze (bijna de helft van de weg). Hier hebben wij koffie gedronken. Deze was sterk genoeg om ons weer te herstellen voor de verdere reis. Het was een mooie ervaring voor alle bestuurders om in Spanje te rijden. Op sommige plaatsen waren rotsachtige en gevaarlijke hoogten. Rond middennacht kwamen we aan bij de Basharat Moskee. Het was een geweldig moment om de eerste Moskee die na ongeveer 700 jaar in Spanje was gebouwd, te bezichtigen. Na de eerste blik van de Moskee spraken Khuddam in emotie Nare-Takbeer uit. De moskee zag er heel mooi uit in het grote licht.

Vertrek zondag 15 maart: Op de dag van vertrek was iedereen al voortijdig aanwezig op de luchthaven van Eindhoven. Onze vlucht was om 10:35 uur. Khuddam met de Nederlandse Nationaliteit hebben gebruik gemaakt van online inchecken terwijl andere Khuddam in de rij moesten staan. Na de aankomst Murabbi Sayeed Abdullah Nadeem Sahib en Murabbie op de luchthaven hebben alle Khuddam genoten van een Abdul Manan Sahib met een aantal Khuddam hebben

Khilafat J u

Pagina 58

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


ons warm verwelkomd. Na de ontmoeting hebben we een diner gehad. Het diner was al klaargemaakt voor ons. Na het diner hebben we de gebeden Maghreb en Isha verricht. We waren erg moe van de reis en hadden een lange dag achter ons. Na het gebed gingen we naar slapen.

maatlid in Madrid. Na het winkelen hebben we de Zohar en Asar gebeden in de auto’s verricht, de gebeden werden geleid door Murabbie Sahib. Ongeveer om 18:00 uur in de avond kwamen we terug naar de Basharat Moskee. Na aankomst hebben we eten klaargemaakt. Voor het eten hebben we de Dag 2, maandag 16 maart 2009 Maghreb en Isha gebeden verricht. Het was 22:00 uur, De volgende dag na het Fadjar gebed hebben we ontbe- iedereen was op en ging slapen. ten. Volgens de planning waren we om 9 uur klaar om te vertrekken naar Córdoba. Dag 3 ,dinsdag 17 maart 2009 Na het verrichten van het Fadjr-gebed hebben we ontbeCórdoba Moskee ten. In overeenstemming met het geplande programma Na ongeveer 45 minuten reizen kwamen we in de buurt waren we om 9 uur klaar om te vertrekken naar Granada. van de Córdoba Moskee. Hier moesten we heel erg naar Op de derde dag waren alle Khuddam goed uitgerust voor een parkeerplek zoeken. Rijden richting Córdoba was ook de reis naar Granada. De afstand tussen de Basharat Moseen geweldige ervaring voor de Khuddam. Onderweg za- kee en Granada is ongeveer 210 km. We hadden gekozen gen we olijfvelden en in de stad zagen we sinaasappelbo- voor de tussendoor route naar Granada i.p.v. de snelweg. men. De bomen vormden een aangename sfeer van de Zo wilden we de schoonheid van dat landschap bezichtistad. gen. We reden eerst door de Olijfvelden en de wegen waNa het parkeren van onze auto’s gingen we naar de Cór- ren rotsachtig. We reden door prachtige scènes, bergen, doba Moskee. Het was interessant om te kijken naar de rivieren en oude kastelen in de richting van Granada. opbouw, de structuur en de straten van Córdoba. De opbouw van straten daar is totaal verschillend van de straten Na 3 uur lang rijden kwamen we aan in het centrum van in Nederland. Grenada, waar we enkele foto’s hebben genomen. Ongeveer om 13:00 uur kwamen we aan in Al Hamra. We Eerst kochten we kaartjes voor de moskee. Terwijl we hadden onze lunch zelf klaar gemaakt en meegenomen. wachtten om naar binnen te gaan kwam er een bewaker We hebben eerst geluncht op de parkeerplaats voordat we naar ons en vertelde ons dat het niet toegestaan was om Al Hamra binnen gingen. Al Hamra (rode steen) is een deze plaats een moskee te noemen, en dat het een kerk is klein stadje met kastelen en paleizen uit verschillende tijden dat wij hier ook niet mochten bidden omdat dat ver- perken van verschillende koningen. We hebben Al Hamra boden was en we mochten ook ons hoofd niet bedekken. van alle kanten gezien. De mooie artistieke architectuur Dit werd ons allemaal nog een keer verteld bij de ingang van die tijd is nog steeds te zien. We gingen ook naar van de moskee. Het gebouw van de moskee was zeer in- de verblijfplaats van Abdul Rehman de Derde. We zagen drukwekkend. Alle belangrijke bouwstructuren van de verschillende geschriften en Qor’aanteksten op de muren, moskee zijn nog steeds hetzelfde, maar ze zijn druk bezig pilaren en op het dak. om dit zo snel als ze kunnen te veranderen. Er waren nog slechts enkele arken waar de verzen van de Heilige Om ongeveer 20:00 uur verlieten we Al Hamra in de richQor’aan te lezen waren. ting van de Basharat Moskee. Na aankomst in de moskee hebben we de gebeden Maghreb en Isha gelezen. Daarna Na het bezoek aan de moskee, hadden we honger. We hebben we gegeten. Na het diner heeft Murabbi Abdul hebben geluncht in een Chinees buffetrestaurant. De Manan Sahib een zeer interessante en belangrijke presenKhuddam waren blij om na een superstart van ons be- tatie gegeven over de geschiedenis van het Islamitische zoek hier lekkere gerechten te nuttigen. Deze bestonden Spanje. De presentatie werd gevolgd door een vraag- en uit vis, garnalen & kip gevolgd door fruit, fruit chaat, ijs, antwoord sessie. Rond middernacht ging iedereen slapen pudding en nog veel meer. Na de lunch gingen we naar om op krachten te komen voor de volgende dag. een supermarkt om inkopen te doen voor de komende dagen. We hadden al enkele van de noodzakelijke Pakis- Dag 4, Woensdag 18 maart 2009 taanse voedingsmiddelen, zoals rijst, meel etc. dit was al Na het Fadjr-gebed hebben we ontbeten. Op het provoor ons ingekocht op ons verzoek door een lokaal Dja- gramma stond het bezoek aan Malaga. We begonnen

Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 59


onze reis gewoonlijk met gebed. Malaga is ongeveer 190 km van de Basharat Moskee. Het was geweldig om onderweg het schitterende landschap van Spanje te bezichtigen. We zouden de nacht tussen de vierde en vijfde dag in gehuurde appartementen die eerder geboekt waren doorbrengen. Zo konden we doorreizen naar Gibraltal en hoefden we niet terug te reizen naar de Basharat Moskee, dit scheelde ons in totaal 400 km extra reisafstand. Na het verrichten van het Zuhar en Asar gebed in de auto’s gingen we in Malaga de kabelbaan op. Deze bracht ons naar de top van de berg. Deze was zo hoog dat we de wolken konden voelen en zien. Va bovenaf konden we de hele stad zien. Het was ademafnemend mooi. We bleven voor ongeveer 2 uur op de berg en kwamen daarna terug naar beneden. Hieruit gingen we naar onze appartementen vlakbij Malaga. We kwamen er ongeveer 18:00 uur aan. We hebben eerst onze bagage naar de appartementen gebracht. Sommige Khuddam die duty hadden voor eten koken begonnen met het voorbereiden van het diner. Rond 19.30 uur hebben we het Maghreb en Isha gebed verricht en daarna hadden we gedineerd. Na het eten gingen we naar de Moskee in het centrum van Marbella, maar helaas hebben wij deze niet gevonden. Maar we zijn wel een Pakistaanse winkel tegengekomen. De eigenaar heeft ons Pakistaanse thee en speciaal mango-ijs aangeboden, en hiervan hebben we daar genuttigd. Na enige tijd kwamen we terug naar onze appartementen. Rond 12:00 uur gingen we slapen. Dag 5, donderdag 19 maart 2009 Na het verrichten van het Fadjr gebed hebben we ontbeten. Om 8 uur waren we klaar voor het vervolg van onze reis naar Gibraltar. De reis naar Gibraltar is ongeveer 35 km van de plaats waar we hadden overnacht. Onderweg naar Gibraltar hebben we gebruik gemaakt van de gelegenheid en een bekende Moskee van een Arabische Sheik Salman bin Abdul Azaiz Al Saud (gebouwd in 1981) in Marbella bezocht. We gingen in de Moskee waar Murabbi Sahib ook de Soerah Al Fatiha reciteerde. Na het bezoek aan de Moskee vervolgden we onze reis naar Gibraltar. Om ongeveer 11:00 uur kwamen we vlakbij de grens van Gibraltar aan. Zoals eerder gepland was, kon een groep van 6 Khuddam de grens niet oversteken (geen Europees paspoort, en geen visa voor het Verenigd Koninkrijk) en had een eigen planning om de dag door te brengen. We hadden afgesproken om elkaar om 17:00 uur weer te ontmoeten op de grens en gingen uit elkaar. Op de grens werden we streng gecontroleerd. In de Gi-

braltar waren we verbaasd om op de weg een luchthaven te zien. Deze werkt als volgt. Indien er een vliegtuig komt, worden barrières neergezet (net als bij een spoorwegovergang) en vervolgens als het vliegtuig landt of de lucht in gaat, worden de barrières daarna weer geopend en kan het normale verkeer verder. Verder in Gibraltar parkeerden we de auto’s op een parkeerplaats, en hebben een georganiseerde rondleiding van Gibraltar genomen. Tijdens de reis naar de verschillende punten in Gibraltar gaf de gids ons informatie en vertelde hij de geschiedenis van Gibraltar. Tijdens de toer gingen we naar de verschillende bezienswaardigheden in Gibraltar. De wegen zijn zo smal dat als twee bestelwagens dicht bij elkaar kwamen, de ene moest stoppen om de andere te laten passeren. We zagen ook de natuurlijke grotten, die zijn geweldig. Ook zagen we een militaire grot gemaakt voor militaire doeleinden. We gingen ook naar de top waarvandaan we Marokko konden zien, welke ongeveer 14 km verder was. We zagen veel apen rondhangen. Deze probeerde de minibus in te komen. We hebben hier enkele foto’s genomen van apen op de schouders. Daarna kwamen we terug naar de parkeerplaats en gingen voor inkopen naar één van de belangrijkste straten. Iedereen kocht enkele souvenirs om mee naar huis te nemen. Na twee uur winkelen kwamen we terug naar onze parkeerplaats om terug te gaan naar Spanje, door de grens te passeren. Ongeveer om 16:00 uur waren we buiten de Gibraltar en in Spanje teruggekomen waar de achtergebleven groep op ons wachtte. Hierna hebben we lunch gehad en Zuhar en Asar gebed in de auto’s verricht. Na even gerust te hebben konden we weer op weg naar ons volgende stoppunt: Sevilla (Ishbiliya). Dit was ongeveer 180 km van Gibraltar vandaan. Om ongeveer 18:00 uur kwamen we aan in Sevilla en waren er mooie gebouwen en parken in en rondom de stad. Het heeft ons ongeveer ander half uur geduurd om een parkeerplaats te vinden. Het was al donker, maar in de stad waren nog steeds winkels open tot 20:00 uur. Tijdens het wandelen richting het centrum van de stad zagen we verschillende gebouwen en de Universiteit en het Militair kantoor. Het was erg laat en we hadden honger, we zochten naar een geschikte eettent en vonden een restaurant waar we halal konden eten op advies van een Pakistani die daar rond liep. We hebben genoten van het diner en gingen weer naar de auto’s en reden naar de Basharat Moskee. Rond middernacht kwamen we daar aan en daarna gingen we bidden en slapen.

Khilafat J u

Pagina 60

bileum 20

08 Souveni r

Majlis Khudd am u

l Ahmadiyya Nederland


Dag 6 vrijdag 20 maart 2009 De volgende dag na het Fadjr gebed en ontbijt waren we om 10 uur klaar voor het volgende programma op de planning: het bezoek aan de olijfoliefabriek die al eerder door Hazoor (atba) bezocht is.

werden symbolische cadeaus uitgegeven aan de lokale Murabbi Sahib, Amier Sahib en Sadr Madjlis Khuddamul Ahmadiyya Spanje.

Na het bedanken voor de gastvrijheid werd de verblijfplaats schoongemaakt. We zouden gedurende de nacht De fabriek was ongeveer 30 km vanaf de Moskee. We terugrijden naar Madrid en op zaterdag in de ochtend tekwamen er ongeveer 10:30 aan en kregen een rondlei- rug naar Nederland vliegen. ding door de eigenaar en kregen informatie over het proces van het maken van olie uit olijven. De fabriek was Dag 7 Zaterdag 21 maart 2009 niet actief omdat het seizoen van olijven was afgelopen. Rond het middennacht waren we klaar voor vertrek naar Maar we zagen gevulde containers met olijfolie en kregen Madrid Airport. We begonnen onze laatste reis naar de luchthaven van Madrid met gebed. We kwamen om 5 uur proefflessen cadeau van de eigenaar. aan op de luchthaven van Madrid en hebben we onze auRond 12 uur kwamen we terug op de Basharat Moskee. to’s teruggebracht in de check-in hal. De Khuddam hebben ter voorbereiding van Jumma een symbolische Waqar-e-Amal gedaan. Na Jumma gingen we Onze vlucht was om 6:35 en het duurde niet te lang dat naar Madina tuz Zuhra. We hadden verwacht mooie tui- we weer in het vliegtuig zaten op de terugweg naar Eindnen te zien maar het waren de ruïnes van de oude stad. hoven (Nederland). Wanneer het vliegtuig opsteeg vielen we allemaal in slaap en wanneer we wakker werden waren Ongeveer 20:00 uur kwamen we terug naar de Moskee. we aan het landen. Per programma na het Isha gebed en diner waarin ook Murabbi Sayeed Abdullah Nadeem Sahib en Murabbi Tenslotte was iedereen veilig weer thuis en we uiten onze Abdul Manan Sahib waren uitgenodigd is een kleine dank aan Allah voor een succesvolle en onvergetelijke toespraak gehouden door Sadar Sahib Khuddamul Ah- tocht. Dit historische bezoek zullen we nooit vergeten. madiyya Nederland, waarin Sadar Sahib zijn dankwoord uitsprak en vertelde dat we een bijzondere tijd hebben meegemaakt in Spanje en waren zeer onder de indruk van de gastvrijheid van Djamaat Ahmadiyya Spanje. Er

Spanje bezoek, Gibraltar, 2009 Khilafat Jub ileum

Ah ddam ul 2008 Souvenir Majlis Khu

Nederland madiyya Pagina 61


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland


Nationale Amela 2005-2007 met Hazrat Mirza Masroor Ahmad Khalifatul Masih V atba.


Nationale Amela & Qaideen 2007-2009 met Hazrat Mirza Masroor Ahmad


Bezoek Hazrat Khalifatul Masih V abta.Agustus 2009 , Nunspeet


Jalsa Salana Holland, Oktober 2008 , Nunspeet


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland 1982 - 1991

Pagina 69


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland 1991 - 1992


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland 1992 - 1995


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland 1995 - 1999


Historische Foto’s Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland 1999 - 2005


Bezoel Hazrat Khalifatul Masih V atba. in 2004


Hazoor (atba) in Nederland 2004


Bezoel Hazrat Khalifatul Masih V atba. in 2007


Bezoel Hazrat Masih V atba. HazoorKhalifatul (atba) in Nederland 2008in 2008


Bezoel Hazrat Khalifatul Masih V atba. in 2009


Ijtma Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiya Nederland 2006


Ijtma Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiya Nederland 2007


Ijtma Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiya Nederland 2008


Ijtma Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiya Nederland 2009


Waqar-e-Amal 1 Januari 2009


MKA Belgie in Nederland , 2006


MKA Nederland bezoek in Belgie, 2007


MKA Nederland bezoek in Belgie, 2008


Khilafat Jublee Tournament Germany 2008


Khilafat Jublee Tournament Holland 2008


Khilafat Jublee Masroor Cricket Tournament UK 2009


Spanje bezoek Majlis Khuddam-ul-Ahmaddiya Nederland 2009


Khailun Lir Rehman


Tablighi - Seminar Tilburg


Tablighi - Seminar Elshout


Tablighi - Seminar Leiden


Tablighi - Seminar Elshout


Khilafat Jubileum 2008 Souvenir Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah reward you all, always guide you and protect you. InshAllah.

98

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has reviewed the report and prayed for further growth of your Majlis. May Allah make all the programs and competitions arranged under Khilafat Jubilee a success and a source of lasting blessings. Ameen.

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah has received your report for the month of April 2008 along with a letter for prayers. JazakAllah.

I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dated: 1st of June, 2008


Khilafat Jubileum 2008 Souvenir Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah be with you all and guide you at every step.

99

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has reviewed the report and prayed the success the events you are holding. May Allah reward all those who participate in these events and those who sacrifice to make them a success. Ameen.

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah has received your report for the month of May 2008 along with a letter for prayers mentioning successful Sports competitions and planned National Ijtema. JazakAllah.

I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dated: 18th of June, 2008

Allah Taalah

has received your monthly report for June 2008

Khilafat Jubileum 2008 Souvenir Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah be with you all and strengthen your steps in His way. InshAllah.

100

It is advised that you compile your Majlis Sultan ul Qalam responses and keep an archive in order to use them as reference and a resource for future responses.

Congratulations on your Ijtema. Focus on attendance in your next Ijtema. May Allah give lasting blessings to all those who those who participate and all those who arrange. Amen.

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah have reviewed the reports and has prayed for further growth of your Majlis. May Allah’s Fazal and Reham be always with your Majlis in every way. Amen.

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu including Ijtema. JazakAllah.

I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dated: 29th August, 2008


Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu I hope and trust that by the grace of Allah Almighty you and the members of the Holland Jamaat are all keeping well.

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah always guide you and protect you. InshAllah.

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has reviewed the reports and prayed for the continued growth of your Majlis. May Allah bless your efforts in every way and reward your all abundantly. Ameen.

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah be with you at every step.

It would be a good practice to compile responses from you Majlis Sultan-ul-Qalam and then be able to share it with other Majalis. It can also be a publication from your Majlis at some stage InshAllah. Kindly send markaz a copy of the responses published in ‘Metro’ by your Majlis. JazakAllah.

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has reviewed the reports and prayed for the continued growth of your Majlis. May Allah bless your efforts in every way and reward your all abundantly. Ameen.

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah has received your letter and report outlining activities for the month of December 2008. JazakAllah.

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah has received your report for the months of September & October 2008. JazakAllah.

Dated: 27th of January, 2008

Dated: 11th of December, 2008


I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

I hope by the grace of Allah Almighty you are all keeping well.

Khilafat Jubileum 2008 Souvenir Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah Taalah give ‘noor’ in your ‘farasat’ for the decisions you make for your Majlis. InshAllah.

103

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has reviewed the report and letter with prayers that may Allah reward you with success both in your Majlis and personal endeavours. May Allah accomplish you both in spiritual and worldly domains. May Allah also keep your family and loved ones in His special protection and mercy. Ameen.

Khilafat Jubileum 2008 Souvenir Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Nederland

Kaleem Ahmed Assistant Khuddam Section International 16 Gressenhall Road London SW18 4HR

Wassalam,

May Allah be your protector and guide at every step.

104

Hozoor Ayyadahu Allah Taalah has personally reviewed your report and prays for the further continued growth of your Majlis. MashAllah there has been good activity. May Allah reward and bless all those who help in the running of the Majalis offices. Ameen.

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah is in receipt of your report for the month of March 2009 also outlining your Spain visit and Qaideen Refresher course. JazakAllah.

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Assalam O Alaikum Warahmatullah Wa Barakatohu

Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadahu Allah Taalah has received your report for April 2009 along with a letter for prayers. JazakAllah.

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dated: 17th June, 2009

Dear Daud Akmal Sahib, Sadr Majlis Khuddam ul Ahmadiyya Holland

Dated: 24th of May 2009


Pagina 61


Pagina 60


Pagina 59

Pagina 59


M A JL I

DAM - UL A H UD M H A K

25

e

YA D D

S

IJTEMA

NEDERLAND

2009

Pagina 58

Pagina 58


Pagina 57


Pagina 56


Pagina 55


Baitul Islam , Toronto , Canada


Hazoor bezoek , Nunspeet Baitun noor 2009.

Pagina 53


Pagina 52


Pagina 51


Hazoor bezoek , Nunspeet Baitun noor 2009. Bait Seromonie

Pagin 50


Pagina 49


Pagina 48


Pagina 47


ya Neder l a n

d-

-- Majlis K --

iy ad

hu

am-ul-Ah d d m

Pagina 46

--------------


Pagina 45


Pagina 44


Pagina 43


Pagina 42


Pagina 41


Pagina 40


Pagina 39


Pagina 38


Pagina 37


Pagina 36


Pagina 34


Pagina 33


Pagina 31


Pagina 30


Pagina 28


Pagina 27


Pagina 25


Pagina 24


Pagina 23


Pagina 21


Pagina 20


Pagina 19


Pagina 18


Pagina 17


Pagina 16


Pagina 15


Pagina 14


Pagina 13


Pagina 12


Pagina 11


Pagina 10


Pagina 9


Pagina 8


Pagina 6


Pagina 5


Pagina 3


Pagina 2


Pagina 182


J u b i l e u m S o u v e n i r 1 9 0 8 2 0 0 8

1 9 0 8

-

2 0 0 8

Souvinier Updated  

updated suvonier uploaded

Souvinier Updated  

updated suvonier uploaded

Advertisement