Page 1

Syddansk Erhvervsskole Kontaktpersoner: Jens Rasmussen jra@sde.dk tlf:26237226, Thora Wind-Hansen twh@sde.dk tlf:21342597

Baggrunden for arbejdet med ”Dynamo som sammenhængskraft i klasserummet”, er vores virke som lærere på Syddansk Erhvervsskole. Lærerne på skolen er primært forankret i det fag, de repræsenterer og det påvirker selvfølgelig kulturen. Det gælder relationer mellem lærer><lærer og lærer><elev, vi har derfor i vores arbejde haft stor fokus på kommunikation i samspillet mellem læring og pædagogik. Vi har i arbejdet taget udgangspunkt i, at vores primære opgave som lærere på en erhvervsskole er at uddanne unge mennesker i et givent fag. Vores redskaber skal således ses i den sammenhæng og ikke først og fremmest som et fastholdelsestiltag. Vi ønsker at højne kvaliteten af vores undervisning generelt, - at vi så forhåbentlig af den vej får fastholdt flere, ser som en ekstra bonus. Det sociale miljø på skolen har stor indflydelse på fravær og frafald og vi håber, at brugen af Facebook kan være medvirkende til at støtte op om en tættere social kontakt – også udenfor skolen, så der sker mere social integration. I forhold til Teatersport har vi ønsket at biddrage til, at der udvikler sig en kultur i lærergrupperne, hvor det er almindeligt, at tale om og reflektere over, hvad vi går og gør som undervisere. I det hele taget, hvad der sker i samspillet mellem lærer/lærer, lærer/elev og elev/elev. Andres redskaber kan sjældent, - eller aldrig – bruges direkte. Der er behov for at tilpasse redskaberne ind i egen praksis for at opnå det nødvendige ejerskab. Det giver mulighed for den autenticitet, der er væsentlig i rollen som underviser i dag.

Videopræsentation af værktøj: http://www.youtube.com/watch?v=UADetrbD5nA&feature=youtu.be

Teatersport


Hvad var tanken? Som undervisere er vi hele tiden udfordret af ”situationer som ikke er planlagt”. Der er situationer, der kaster grus i det pædagogiske maskineri og ofte kører maskinen videre uden den store påvirkning. Andre gange går maskinen helt eller delvis i stå. I de situationer kunne det være hensigtsmæssigt med pædagogisk sparring, men oftest står læreren alene uden kollegaers perspektiv. Vores ide var at udarbejde et værktøj til at fremme den pædagogiske diskussion og bevidsthed på lærerværelserne. Hvad gjorde vi? Vi tog udgangspunkt i problemstillinger fra undervisningssituationer. Der kom både problemer af ekstrem karakter og problemer af principiel karakter frem. Problemer relateret til: -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

brug af telefoner i undervisningen at komme for sent at glemme ting vold/trusler lærerens rolle etc.

Det blev klart for os, at vi har meget forskellige tilgange og løsningsforslag i forhold til de forskellige problemstillinger. I stedet for at se det som et problem, har vi valgt at bruge den mulighed for udvikling og energi, der ligger i den erfaringsudveksling til pædagogisksparring. Som metode valgte vi at lave korte konstruerede rollespil, med dagligdagssituationer/dilemmaer fra undervisningen (evt. link til vores skuespil her). Rollespilsformen valgte vi, fordi vi mener at den giver god mulighed for at gå i en åben dialog om de problemer, der kommer frem. Der findes andre måder at tage hul på sådanne diskussioner, og vi er bevidste om, at det vil være grænseoverskridende for mange at benytte rollespil. Et alternativ til at få gang i de pædagogiske diskussioner kan være klip fra undervisningssituationer for eksempel fra youtube. http://www.youtube.com/watch?v=9UtRsGU6pVs&feature=related

Vi valgte at vise vores rollespil på vores respektive lærerværelser, dels for at afprøve værktøjet i praksis, dels for at inspirere til pædagogisk diskussion. I det rollespil vi valgte at spille på lærerværelserne var der tænkt mange forskellige pædagogiske problemstiller ind.


Det var afgørende for os ikke at være styrende og at tage udgangspunkt i det lærerne, på det pågældende lærerværelse, så og ønskede at diskutere. Vi var bevidste om, at øjnene skulle stimuleres mere end ørerne. Med andre ord, så står vi ikke med løsningerne. De tanker ét team kommer frem til for at løse en problemstilling, kan være grundlæggende forskelligt fra et andet teams.

Hvad gjorde vi En god opskrift har de grundingredienser, der giver retten karakter. En god opskrift giver også mulighed for, at man kan være kreativ i forhold til at krydre og dermed variere rettens smag og udtryk. Det er den tanke, som denne skabelon er tænkt over.

1. En mindre gruppe i teamet tager ansvar for at strukturere oplæg over pædagogiske diskussionsemner. Emnerne kan indsamles fra hele teamet i god tid. Fordelen ved at alle bidrager, er større mulighed for ejerskab. 2. Ud fra de indkomne emner, laver gruppen en lille sketch til fremvisning for teamet. Alternativt eller som tilføjelse kan som nævnt anvendes eksempelvis Youtube-klip, der tager fat om de udfordringer, der ønskes perspektiveret. http://www.retardo.dk/videos.php?id=1067

3. Når sketchen er klar og dagen kommer, hvor oplægget skal vises, er det vigtigt at holde det meget uformelt og uden facitliste. En uformel tone giver mulighed for at alle tilkendegiver deres synspunkter. Man kan for eksempel lægge Youtube-klip eller historier ind, som tænkt til at bryde isen. 4. Vi har eksperimenteret med forskellige måder at få debat og sparring i gang. Vi har prøvet parvis, i smågrupper og i plenum. Det vil være forskelligt, hvad der virker bedst fra team til team. Det er vigtigt at en ordstyrer samler op.

5. En spørgenøgle (se bilag) kan være et godt supplement til at åbne dialogen. Vi har brugt nøglen med succes i punkt 4. Her er det også vigtigt at finde frem til egen metode. Essensen er dog, at der ikke på forhånd er ét bestemt mål eller én konklusion på spørgerunden. Hele ideen er at få den flersidige pædagogiske


debat. Ordstyreren har den vigtige opgave, ved spørgende at være interesseret og udfordrende i forhold til de udtalelser, der kommer. Eksempelvis.

-­‐

Kollega siger: ”Læreren kommer for sent”. Spørger siger ”hvorfor er det et problem, har læreren ikke andre opgaver end eleverne?”

-­‐

Kollega siger: ”eleverne sidder med mobiltelefonen i undervisningen” spørger udfordrer ”hvorfor er det et problem?”

6. Det er en god ide, at skrive udtalelser fra processen ned til videre bearbejdning og udvikling. Perspektiverne for udvikling af fælles pædagogisk praksis ligger lige forJ

Refleksioner

Vi har besøgt forskellige lærerværelser, og det er blevet godt modtaget overalt. Det er ikke alle, der har mod på at spille teater, så ideen med videoklippene er en anden måde at illustrere et emne til diskussion. Det viste sig -­‐ -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

at være svært ikke at deltage i og styre diskussionen for meget at vi blev bedre og bedre til at finde vores rolle i besøgene at vores evaluering af besøgene gjorde, at det hver gang fungerede bedre at lærerne fik gang i en samtale/diskussion om pædagogiske emner at vores ”mod” til at stille op og brugen af humor havde en positiv effekt på stemningen og lysten til at diskutere

Vi oplevede, at de forskellige teams reagerede meget forskelligt. Alle var positive, men nogle steder gik diskussionen straks i gang, mens vi andre steder måtte være mere aktive for at få noget i gang. Vi udarbejdede undervejs en spørgenøgle, som særlig er god, når der er tale om en større gruppe. Vi lavede mindre grupper og bad dem overveje vores spørgsmål. Det gjorde tydeligvis, at flere kom på banen. Spørgenøglen kan også være med til at gøre diskussionerne mere konstruktive og fremadrettede.


-­‐ -­‐ -­‐ -­‐

hvad skete der hvad gjorde læreren hvad kunne han have gjort hvad ville jeg have gjort

Det at få sat gang i samtaler om pædagogiske emner kan i sig selv være et stort skridt, men det rykker først for alvor, når det også munder ud i, at vi ændrer vores praksis!

                  Spørgenøgle  til  lærerværelset!    


Teatersport/Problem: -­‐ -­‐

Skitser problemet   Afgræns  det  

Analyse: -­‐ -­‐ -­‐ -­‐

Stil spørgsmål:     Hvad  skete  der  her?   Hvad  kunne  gøres  anderledes?   Hvad  gør  du/I   Hvorfor  tror  du/I  at  problemet  opstod?    

Handling: -­‐ -­‐ -­‐  

Teamets forslag  til  løsning  på  problemet   Hvad  ligger  til  grund  for  problemet?   Konkrete  ideer  til  fremtidige  pædagogiske  handlinger  

/Teatersport  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Vaerktojer/Teatersport/Teatersport.pdf