Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Sekretariat for Regional Udvikling 11/2475 19. oktober 2011 Merete Woltmann Merete.Woltmann@regionsyddanmark.dk 76631038

Referat - Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: 6. oktober 2011 kl. 14.00 – 16.30 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 6 Deltagere: Christian Lorens Hansen, Vibeke Byriel Kinch, Henrik Larsen, Marianne Keldorff, Annette Schmidt, Niels Conradsen, , Petter Astrup, Hanne Birgitte Nylev, Kjeld Petersen, Peter Præstgaard, Mogens Kragh Andersen, Mette Andersen, Lisbeth Simonsen, Jeppe Carlsen, Jesper Vildbrad og Finn Sørensen og Caroline Høegh-Guldberg Sekretariatet: Anita Bisgaard, Merete Woltmann og Lene Henriksen Afbud: Karen Maigaard, Kjeld Bloch Jacobsen, Troels Breindal og Mikkel Hemmingsen Udeblev: Bent Stokholm og Inge Lise Balken

Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet 6. juni 2011 Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen godkender referatet fra mødet den 6. juni 2011 Beslutning på mødet Referatet blev godkendt. 2) Oplæg om ungdomsarbejdsløshed v/ Kontorchef Peter Graversen, Beskæftigelsesregion Syddanmark Indstilling: Det indstilles, at styregruppen kort drøfter muligheder for at støtte unge ledige i at få en ungdomsuddannelse. Beslutning på mødet Peter Graversen holdt et oplæg om ungdomsarbejdsløshed og understregede bl.a., at ledighed i sig selv ikke er et problem. Det er først et problem, når ledigheden bliver til langtidsledighed for unge, som ingen erhvervserfaring har at falde tilbage på. Peter anbefalede, at der blev arbejdet med at forbedre snitfladerne mellem f.eks. jobcentret, UU og ungdomsuddannelserne således, at indsatsen hos en aktør ligger i forlængelse af eller samtidig med indsatsen hos de andre aktører. Peter anbefalede også, at der blev taget fat i den tunge gruppe af sårbare unge med risiko for at ryge på førtidspension pga. psykiske problemer. Det er en voksende gruppe, som er på vej ud af arbejdsmarkedet i en ung alder.


Peter Graversens oplæg er vedhæftet sammen med rapporten ”Ansvar & opgaver i ungeindsatsen”, som Peter delte ud på mødet. 3) Evaluering af om vi har realiseret tanken bag Syddansk Uddannelsesaftale Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen evaluerer og drøfter om grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale er realiseret. Beslutning på mødet Styregruppen drøftede om grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale er realiseret. Grundtanken bag aftalen var: ”Med Syddansk Uddannelsesaftale samles alle centrale aktører til en fælles koordineret indsats på regionalt niveau. Ambitionen er at skabe ejerskab hos de forskellige aktører, der skal samarbejde for at sikre, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Syddansk Uddannelsesaftale skal sikre, at alle trækker i samme retning” (Syddansk Uddannelsesaftale s.2) Styregruppens kommentarer til om grundtanken med Syddansk Uddannelsesaftale er realiseret: Kommunerne: Det har været svært at få kommunerne til at tænke udover deres egen kommune og ind i en større regional sammenhæng. Kommunerne er meget fokuseret på deres egne unge. Regionen har ingen beføjelser, men måske netop derfor kan regionen være med til at bringe parterne sammen. Problemerne ligger jo mellem parternes ansvarsområder. Erhvervsorganisationer: Vi har ikke nået de høje ambitioner, fordi Syddansk Uddannnelsesaftale ikke er forankret højt nok oppe hos parterne. Der er brug for total opbakning fra alle parter. Det er vigtigt, at vi fremadrettet fastholder fokus på det tværgående og på overgangene, som var grundtanken med aftalen. Regionen kan anlægge et helikopterblik på udfordringerne. Gymnasierne: Der mangler ejerskab hos de almene gymnasier og de oplever at det er svært at få midler til lokale projekter. Vi skal væk fra de store projekter og have flere små, lokale projekter. Overlæggeren har sat for højt, fundamentet har ikke været der. Handelsskolerne: Vi er selvejende institutioner, der ikke bare kan gå i takt. Vi kan have nogle indsatsområder, som er fælles og så skal vi være forberedt på, at det tager tid at etablere et samarbejde på tværs af parterne i Syddansk Uddannelsesaftale. VUCérne: Vi tror på at de igangsatte projekter vil reducere frafaldet. Det giver godt nok ekstra arbejde, når flere skoleformer skal samarbejde, men det kvalificerer også løsningerne. Generelt lider vi under manglen på viden. Et samarbejde mellem forskere og lærere om aktionsforskning kan være vejen frem til at skabe effekt på 95% målsætningen. De videregående uddannelser: Vi er lidt på sidelinjen, fordi der har været fokus på 95% målsætningen og ikke 50% målsætningen, men det er godt, at der er kommet et fælles fokus på drengeproblematikken. Der skal mere fokus på videndeling, så det bliver synligt, hvad der kommer ud af projekterne. Vi taler for meget om penge. Ejerskabet skal komme på anden vis.

Side 2 af 6


Tekniske skoler og SOSU skoler: Aftalen har ikke slået igennem på de tekniske skoler og på SOSU skolerne, men der ligger et potentiale i netop at forbinde dem, der ikke naturligt er forbundet. Konklusion: • Det er ikke lykkedes helt med at realisere grundtanken i aftalen. Alle trækker ikke i samme retning. • Vi har ikke været dygtige nok til at udnytte potentialet. • Vi skal have skabt noget mere ejerskab i hele baglandet og mere aktivt på banen med tværgående tiltag og fokus på videndeling. • Har vi sat ambitionsniveauet for højt? 4) Oplæg om campus v/ kontorchef Troels Breindal, Undervisningsministeriet Indstilling: Det indstilles, at styregruppen kort drøfter mulighederne ved campus og uddannelsessamarbejder i forhold til 95 % målet Troels Breindal var desværre forhindret i at deltage på mødet. Så punktet udgik af dagsordenen.

5) Godkendelse og realisering af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2012 – 2013. • Det indstilles, at styregruppen drøfter og beslutter at anvende alle de tre foreslåede måder til at realisere Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013: 1) at sekretariatet inddrager vidensressourcer til at kvalificere og konkretisere løsningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan med henblik på at præsentere konkrete effektfulde handlinger på et senere møde. 2) at styregruppen anbefaler Regionsrådet, at uddannelsespuljen deles til to ansøgningsfrister og tre temaer for uddannelsespuljen i 2012: o Syddanske Talenter med ansøgningsfrist 13. januar 2012 o Uddannelsessamarbejder og campus med ansøgningsfrist 1.juni 2012 o Praktikpladser til alle med ansøgningsfrist 1. juni 2012 3) At Vækstforum søges om midler til at udvikle et praktikpladscenter med henblik på at skaffe flere praktikpladser Beslutning på mødet Vedr. godkendelse af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 Styregruppen drøftede og kommenterede udkast til handlingsplan. Med visse ændringer er der opbakning til udkastet til Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan er det grundlag, som parterne i Syddansk Uddannelsesaftale i fællesskab vil arbejde for i perioden 2012 – 2013. Handlingsplanen skal vedtages i regionsrådet 12. december 2011. Der kan være flere måder at realisere handlingsplanen på. Det drøftede styregruppen efterfølgende – se nedenfor. Regionsrådet besluttede i 2009 at øremærke uddannelsespuljen i 2010-2013 primært til Syddansk Uddannelsesaftale. Derfor er uddannelsespuljen en af måderne til at realise-

Side 3 af 6


re dele af handlingsplanen på. Styregruppen har ikke råderet over uddannelsespuljen, men kan anbefale regionsrådet temaer, som uddannelsespuljen kan bruges på. Kommentarer og ændringsforslag til udkastet til Syddansk Handlingsplan 2012-2013: Syddanske talenter • Fyrtårnet Syddansk Talenter skal ikke kun omhandle science talenter, men dække alle typer af talenter også sprog og ikke-boglige talenter. • Talentklasser vil ikke bidrage til at nå 50% målet om, at flere unge skal gennemføre en videregående uddannelse. Det vil en styrkelse af EUD-vejen derimod, men der er brug for andre initiativer også. • Effektmålene (”30% flere unge skal vælge en naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige fag/retninger på ungdomsuddannelserne” og ”20% flere drenge skal tage en videregående kort eller mellemlang videregående uddannelse”) er gode. Man burde kunne søge midler til projekter, der fremmer disse mål, også selvom projektet ikke fokuserer på talenter. Campus og uddannelsessamarbejder • Ungdomsuddannelserne vil ikke forpligte sig på at lave campus. Campus skal ud af handlingsplanen. • Det er fint med uddannelsessamarbejder, men det skal ikke blot være samarbejder mellem uddannelsesinstitutioner, men også med andre f.eks. kommuner • Campus er attraktivt for virksomheder, fordi de kan få videreuddannet deres medarbejdere der. Konklusion: Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan blev anbefalet med ønske om:  at campus skal ud af handlingsplanen  at fyrtårnet Syddansk talenter skal bredes ud, således at det omfatter alle typer af talenter og ikke kun er målrettet science og 50% målet. Dertil anbefalede styregruppen, at Regionsrådet åbner op for, at uddannelsespuljen kan søges af projekter der ligger udover temaerne, hvis der kan sandsynliggøres stor effekt på målene. Vedr. realisering af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013 Styregruppen drøftede også realiseringen af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 20122013. Der var generel opbakning til de tre måder at realisere handlingsplanen, men med følgende kommentarer og ændringer. Campus skulle ikke indgå i temaerne til uddannelsespuljen 2012. Der var også en bekymring i forhold til, om realiseringen lignede for meget det, vi havde gjort de to foregående år med støtte til projekter gennem uddannelsespuljen. For der skal mere end projekter til for at realisere handlingsplanen – der skal tænkes tværgående. Der var en opfordring om at lytte til borgmestrene, som på KKU-mødet lagde op til, at der tænkes ud af boksen. Der blev også sået tvivl om et praktikpladscenter ville kunne skaffe flere praktikpladser, men det blev besluttet, at det skulle prøves af.

6) Høring i forhold til Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012-2015 Indstilling:

Side 4 af 6


Det indstilles, at styregruppen kommenterer Region Syddanmarks Uddannelsesstrategi 2012 – 2015

Beslutning på mødet Styregruppen kommenterede Region Syddanmarks uddannelsesstrategi 2012 – 2015, som skal vedtages på regionsrådsmøde 12. december 2011. Der blev peget på, at løsning af udfordringerne i strategien kræver et tværgående perspektiv , samarbejde og commitment hele vejen rundt hos alle parter I Syddansk Uddannelsesaftale.

Orienteringspunkter: 7) Optagetal til de videregående uddannelser og til Science uddannelser Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt

8) Strategi for sikring af en velkvalificeret arbejdsstyrke Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt

9) Status på konferencen 2. december 2012 Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt med en kommentar om, at de almene gymnasier synes, at konceptet forkonferencen virker lige lovlig smart. 10) Status på effektmodellen Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt 11) Opdatering af www.vejetilviden.dk i efteråret 2011

Side 5 af 6


Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt 12) Veje og omveje i gymnasiet Indstilling: • Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt 13) Forslag til mødedatoer i 2012 • • •

Tirsdag 7. februar 2012 Mandag 11. juni 2012 Tirsdag 9. oktober 2012

kl. 14-16.30 kl. 14-16.30 kl. 14-16.30

Beslutning på mødet Mogens kan ikke deltage på mødet den 7. februar 2011 14) Evt.

Side 6 af 6

Referat_okt2011  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Referat_okt2011.pdf

Referat_okt2011  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Referat_okt2011.pdf