Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Sekretariat for Regional Udvikling 11/2475 10. oktober 2012 Merete Woltmann Merete.Woltmann@regionsyddanmark.dk 76631038

Referat – Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: 9. oktober 2012 kl. 14.00 – 16.30. Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 6. Deltagere: Christian Lorens Hansen, Henrik Larsen, Marianne Keldorff, Karen Maigaard, Henrik Hjorth, Peter Wagner, Hanne Birgitte Nylev, Per Krabbe, Mogens Kragh Andersen, Mette Andersen, Lisbeth Simonsen og Kjeld Jacobsen Sekretariatet: Anita Bisgaard, Merete Woltmann og Christian Brincker Nordbek (ref.) Afbud: Jesper Vildbrad, Mikkel Hemmingsen, Vibeke Byriel Kinch, Bent Stokholm, Niels Milling, Niels Conradsen, Kjeld Petersen, Finn Sørensen, Hans Jørgen Mortensen og Annette Schmidt. Dagsorden: Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet 11. juni 2012 2) Opfølgning på handlingsplan 2012 – og strategiske indsatser 2013 Den 2. december 2011 blev handlingsplanen for 2012 – 2013 samt effektmodellen for første gang fremlagt ved konferencen på Kolding Fjord. Der er i løbet af 2012 blevet sat fokus på en række områder med udgangspunkt i effektmodellens resultater og handlingsplanens indsatsområder. Der er særligt fokus på afstanden, praktikpladser og de unges forudsætninger. Næste udgave af effektmodellen 2012 er klar, som nu også omhandler mål for drengene og science, og på regionsrådsmødet 24. september blev 3 temaer vedtaget for uddannelsespuljen 2013, som støtter op om de udfordringer, effektmodellen peger på. Som aftalt på møde 7. februar vil styregruppen forelægges udkastet, til kvalitetssikring af data i egen organisation. Der ønskes en drøftelse af udviklingen i effektmodellens data, herunder en drøftelse af mulige nye indsatser, der vil kunne supplere nye projekter indenfor temaerne i 2013. 3) Aktørmødet 14. september som idéskaber i forhold til temaer 2013 Styregruppen besluttede på mødet 7. februar 2012 at arbejde for at sikre opbakning og ejerskab til Syddansk Uddannelsesaftale gennem afholdelse af et aktørmøde med workshops, hvor tidligere projekter blev præsenteret, og hvor deltagerne kunne være med til at udvikle nye ideer. På mødet vil der blive givet en orientering om aktørmødet og de fremkomne ideer i forhold til at finde løsninger på de 3 temaer, som er vedtaget af regionsrådet den 24. september 2012 Der ønskes en drøftelse af om nogle af de indkomne ideer skal anbefales at gå videre med deres ide til egentlige ansøgninger til uddannelsespuljen, samt en evaluering af mødet i forhold til formålet. 4) Unge med mistrivsel Styregruppen besluttede på mødet 11. juni at sætte fokus på de sårbare unge og gennem et tæt samarbejde mellem psykiatri, uddannelsesinstitutioner og kommuner at arbejde for at udvikle nye løsninger til denne målgruppe.


På mødet vil der blive givet en status på arbejdet i forhold til: a. Den nedsatte arbejdsgruppens anbefalinger og ideer b. CABI (Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats) analysens resultater CABI vil på mødet give en kort præsentation af analysens vigtigste resultater og anbefalinger. Administrationen vil give et oplæg til drøftelse, herunder komme med et forslag til fremtidig proces og indsatser. Der ønskes en drøftelse i styregruppen og beslutning om det videre forløb. 5) Science kommune samarbejdet fra 2013 På mødet vil der blive redegjort for det hidtidige samarbejde mellem Region Syddanmark, det regionale NTS-center og Dansk Naturvidenskabsformidling om at udvikle kommunale science strategier. Der ønskes en drøftelse af det fremtidige arbejde for fortsat at øge de unges interesse for science. Orienteringspunkter: 6) Orientering om optag på de videregående studier 7) Kommunikationsoversigt 8) Forslag til mødedatoer i 2013 9) Evt.

Side 2 af 10


Kommenteret dagsorden med indstillinger og referat: Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet den11. juni 2012 Indstilling Det indstilles, 

at styregruppen godkender referatet fra mødet den 11. juni 2012.

Bilag: Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 11. juni 2012 Beslutning Styregruppen godkendte referatet.

2) Opfølgning på handlingsplan 2012 – og strategiske indsatser 2013 Der er i 2012 blevet bevilget midler til i alt 10 projekter indenfor temaerne: o Syddanske talenter o Praktikpladser til alle o Uddannelsessamarbejder, herunder campus Temaerne blev vedtaget ud fra effektmodellen 2011 og fastlagt i handlingsplanen for Syddansk Uddannelsesaftale 2012 – 2013. Effektmodellen for 2012 foreligger nu i allerførste udgave. Som aftalt på seneste møde i styregruppen ønskes styregruppens vurdering og kvalitetssikring af dataene ud fra egen viden og organisation. Effektmodellen er vedlagt i bilaget og nogle af dataene vil blive fremlagt til drøftelse. Resultaterne ønskes drøftet med henblik på en vurdering af udviklingen i disse, og den forventede fremgang der kan komme på baggrund af allerede igangsatte indsatser. Nogle tendenser kan måske anes. Nogle udfordringer er så store, at de ikke vil kunne løses indenfor rammerne af uddannelsespuljen, men vil kræve andre tiltag. Der ønskes derfor en drøftelse af kommende indsatser i lyset af effektmodellens data som supplement til de 3 temaer, som blev besluttet af regionsrådet 24. september 2012, og som supplement til uddannelsespuljen. Temaer for 2013: 1. Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse – temaet retter sig mod 95 %, 50 % og science målet 2. Science – De unge kompetencer inden for natur, teknik og sundhed skal fremmes i hele uddannelsessystemet fra folkeskole til videregående uddannelse. Temaet retter sig mod science målet.

Side 3 af 10


3. 50 % af drengene skal tage en videregående uddannelse, med særlig fokus på EUD-vejen. Temaet retter sig mod 50 % målsætningen. Styregruppen anmodes endvidere om indenfor 14 dage at give en tilbagemelding på uhensigtsmæssigheder i effektmodellen. Indstilling Det indstilles,  

at styregruppen drøfter første udgave af effektmodellen 2012 og drøfter mulige supplerende indsatser at styregruppen tilkendegiver, at de vil give tilbagemeldinger inden 14 dage om fejl og mangler i effektmodellen

Bilag: Bilag 2 – Effektmodellen 2012 Beslutning Styregruppen pointerede, at det er vigtigt at sikre, at kilderne er korrekte, og vigtigt at angive, hvis det er meget få elever, der er årsag til store udsving fra år til år. Styregruppen gav udtryk for, at det er vigtigt at kunne se data på tværs af kommuner i figurerne inden i publikationen og ikke blot i tabellerne i bilagsdelen, som beslutningstagere vurderes ikke at læse Styregruppen anmodede om, at det angives om, der er taget udgangspunkt i nuværende bopæl, eller bopæl under uddannelsesforløbet på en evt. privat og/eller specialskole. Styregruppen pointerede, at det er vigtigt, at styre kommunikationen af dataene når de offentliggøres, så de ikke mistolkes. I den forbindelse vil styregruppen gerne inddrages. Styregruppen vil fortsat have fokus på praktikpladsproblematikken i forbindelse med kommende projekter – gerne med større inddragelse af virksomhederne i initiativerne. Styregruppen tiltrådte, at de vil give tilbagemeldinger ift. eventuelle fejl og mangler i effektmodellen inden for 14 dage. 3) Aktørmødet 14. september som idéskaber i forhold til temaer Efter ønske fra styregruppen blev der den 14. september afholdt et aktørmøde med deltagere fra hele regionen. Formålet med mødet var: - at komme i tættere dialog med de ansatte i de forskellige organisationer - at inspirere aktørerne på tværs af sektorer via oplæg fra Soulaima Gorani og oplæg fra eksisterende projekter - at sikre en større viden om og opbakning til Syddansk Uddannelsesaftale ude hos de enkelte aktører - at give en større viden om mulighederne for samarbejde og læring på tværs af aktørerne. På mødet deltog ca. 55 personer. Udover oplæg blev der i 3 workshops arbejdet på at få deltagerne til at komme med gode ideer til løsninger målrettet temaer til uddannelsespuljen i 2013. På mødet vil nogle af plancherne med ideer blive fremvist.

Side 4 af 10


Administrationen vil give et kort oplæg med anbefalinger til på mødet fremviste ideer til styregruppens drøftelse og beslutning af om nogle af ideerne kan anbefales at blive udviklet til enten egentlige ansøgninger til uddannelsespuljen eller kan udvikles til tiltag, der finansieres på anden vis. Indstilling Det indstilles,  

at styregruppen evaluerer aktørmødet som en metode til at skabe opbakning og sikre ejerskab til Syddansk Uddannelsesaftale, at styregruppen drøfter om nogle af ideerne skal anbefales at blive videreudviklet.

Beslutning Styregruppen var positiv overfor dagen. Styregruppen gav udtryk for, at det er vigtigt,at der på et evt. kommende arrangement fokuseres på at få flere deltagere fra ikkeledelsesniveau. Der var et ønske om større virksomhedsinddragelse i initiativerne. Styregruppen drøftede de forskellige idéer, der var udarbejdet på aktørmødet. Styregruppen besluttede ikke at anmode specifikke parter om at gå videre med en ansøgning, men at lade det være frit for alle at sende en ansøgning.

4) Unge med mistrivsel Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale besluttede på seneste møde, at der i et tæt samarbejde med psykiatrien i Region Syddanmark skal samarbejdes om tiltag, som kan øge trivslen blandt de unge. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner, psykiatrien, kommuner og Region Syddanmark, der skal komme med konkrete forslag til indsatser, der hurtigt kan iværksættes og med en markant effekt på gennemførslen på ungdoms- og videregående uddannelser. Arbejdsgruppen har siden medio august afholdt fire møder. Lykkes den fælles indsats i forhold til sårbare unge, kan andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, ideelt set stige fra ca. 83 til næsten 89 pct. Forslagene fra arbejdsgruppen kan ses i bilaget. Desuden er der blevet udarbejdet en analyse af udfordringerne i forhold til at støtte unge, der mistrives eller er på vej ud i mistrivsel. Analysen er udarbejdet af CABI i samarbejde med arbejdsgruppen. Analyseresultaterne og CABI’s anbefalinger fremgår af den foreløbige analyse, der er vedlagt som bilag. Administrationen vil give et oplæg om resultaterne fra arbejdsgruppens arbejde, mens CABI vil komme og præsenter analyseresultaterne fra deres analyse. Styregruppen anmodes om at træffe beslutning om:

Side 5 af 10


1. hvilke forslag fra arbejdsgruppen der skal arbejdes videre med, herunder evt. udpegning af aktører til udarbejdelse af ansøgning til uddannelsespuljen og/eller 2. at konkretisere den besluttede indsats for unge med mistrivsel med henblik på at indgå aftale med eksterne aktører/konsulenter om implementering af indsatsen og/eller 3. at konkretisere den besluttede indsats for unge med mistrivsel med henblik på, at ungdomsuddannelserne, kommunerne m.fl. gennemfører indsatsen lokalt Erfaringerne fra arbejdsgruppen og CABI’s analyse af Best Practice viser, at der allerede er rigtig mange forskellige indsatser i gang rundt omkring i kommuner og på ungdomsuddannelserne. Det kan derfor overvejes om der evt. skal afholdes en konference om unge med mistrivsel på ungdomsuddannelserne. Formålet med en konference kunne være at sætte fokus på emnet og formidle nye og eksisterende tiltag. Konferencen kunne fx bygges op omkring en række workshops. Herudover har Beskæftigelsesregion Syddanmark gennemført ungeanalyser af indsatser for offentligt forsørgede unge 18 – 29-årige i fire kommuner: Assens, Esbjerg, Middelfart og Varde. Rapporten med sammenfatning for Syddanmark vedlægges som bilag til inspiration. Via linket kan øvrige kommunerapporter hentes. http://www.brsyddanmark.dk/Viden_om_Arbejdsmarkedet/Analyser/Ungeanalyse_2012.aspx Indstilling Det indstilles,  

at styregruppen drøfter og træffer beslutning om hvilke af arbejdsgruppens forslag, der skal arbejdes videre med og hvordan at styregruppen drøfter og træffer beslutning om en konference er en god ide

Bilag: Bilag 3a – Forslag fra arbejdsgruppen Bilag 3b – Analysersultater fra Cabi Bilag 3c – Sammenfatning af Ungeanalyse i Syddanmark Beslutning CABI præsenterede sin analyse om unge med mistrivsel. Styregruppen drøftede analysens konklusioner og havde en række kommentarer: -

Lærerne er vigtige og de skal være bevidst om egen rolle – det skal de klædes på til. Det er vigtigt at få fokus på hvad der virker inden der sættes nye initiativer i gang. Der er gode erfaringer med kostskolemiljøer Man kan lade sig inspirere af Ontario-moddellen – fokus på, at der faktisk forventes noget – både af lærere og elever.

Anita Bisgaard præsenterede den nedsatte arbejdsgruppes resultater og dens tre anbefalinger. Styregruppen drøftede muligheden for at arbejde videre med anbefalingerne og at det er relevant at samle de gode historier sammen med henblik på at de gode erfaringer udbredes til gavn for den målgruppe, der lider af mistrivsel. Styregruppen anmodede om at arbejds-

Side 6 af 10


gruppen fortsætter sit arbejde og at den suppleres med flere repræsentanter fra praksissektoren. Arbejdsgruppen skal komme med konkrete forslag, på baggrund af erfaringer med hvad der virker af de mange tiltag, der allerede er i gang rundt i regionen.

5) Science kommune samarbejdet fra 2013 Region Syddanmark arbejder frem til december 2012 sammen med kommunerne og det regionale NTS-center om udviklingen af kommunale science strategier. 16 kommuner deltager aktivt i arbejdet mens de øvrige i forskelligt omfang følger arbejdet. Regionsrådets udvalg vedrørende Regional Udvikling drøftede på sit møde den 18. juni 2012 den fremadrettede indsats ift. at udvikle Syddanmark til en Science Region, herunder det fremadrettede samarbejde med kommunerne. Udvalget besluttede følgende: Udvalget finder, at det er meget vigtigt, at Region Syddanmark og kommunerne fortsætter og videreudvikler det nuværende samarbejde om udviklingen af Syddanmark som Science Region fra 2013. Administrationen udarbejder et forslag til, hvordan samarbejdets form, herunder organisering, og indhold kan fortsætte i 2013 og fremefter. Udvalget drøfter sagen senere på året. På baggrund heraf, er der udarbejdet et forslag til fremtidigt samarbejde med kommunerne. Oplægget er drøftet med de kommunale naturfagskoordinatorer som bakkede helt op om forslaget. Forslaget skal efterfølgende drøftes på Udvalget for Regional Udviklings møde ultimo oktober. Forslaget består overordnet set af følgende: 1. Kvartalsvise møder med deltagelse af repræsentanter fra i. Region Syddanmark ii. Kommunale naturfagskoordinatorer iii. NTS-Centeret 2. Halvårlige/årlige møder hvor der udover de nævnte under punkt 1 er deltagelse fra regionsrådet og kommunalbestyrelserne. 3. Deltagelse i tværkommunale projekter finansieret af både midler og uddannelsespuljen Møderne skal sikre fortsat udvikling og implementering af nye initiativer og sikre fortsat politisk fokus på området. På mødet vil ovenstående forslag blive uddybet af administrationen. Indstilling Det indstilles, 

at styregruppen drøfter forslaget om det fremtidige samarbejde med kommunerne og evt. angiver andre forslag

Side 7 af 10


Beslutning Styregruppen tiltrådte indstillingen.

Orienteringspunkter:

6) Orientering om optag på de videregående uddannelser De videregående uddannelser i Syddanmark har samlet set oplevet en stigning på 10 % i antallet af unge, der er blevet tilbudt optagelse i 2012 sammenlignet med 2011. Der er en stigning på såvel de lange videregående uddannelser, de mellemlange videregående uddannelser og de korte videregående uddannelser. Nedenstående tabel viser udviklingen i antallet af optagne på de videregående uddannelsesinstitutioner i Syddanmark pr. 30. juli 2012. Det er værd at bemærke, at der siden den 30. juli 2012 har været løbende optag på uddannelser med ledige pladser, hvorfor det faktiske antal af studerende kan være højere end nedenstående tabel angiver. Tilbud om optag på de videregående uddannelser 2010-2012 Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet

Optag 2010 Optag 2011

Optag 2012

3109

3733

4252

68

66

120

UC Lillebælt

1817

2055

2098

UC Syddanmark

1581

1730

1748

Erhvervsakademi Sydvest

460

384

501

Erhvervsakademi Kolding

386

375

375

Erhvervsakademi Lillebælt

1061

1098

1286

Aalborg Universitet Esbjerg

Procentvis ændring fra 2011-12

13,9 81,8 2,1 1,0 30,5 0 17,1

Kilde: KOT tal opgjort pr. 30/7 2012

Syddansk Universitet har haft en stigning i antallet, der er blevet tilbudt optag på ca. 13,9 % sammenlignet med 2011, og der er en stigning på alle fakulteter. Københavns Universitet og Aarhus Universitet havde til sammenligning stigninger på henholdsvis 4,3 og 8,4 %. Aalborg Universitet har haft en fremgang på 20%. Både UC Syddanmark og UC Lillebælt har haft stigninger på henholdsvis 1,0 % og 2,1 % sammenlignet med 2011. Der er små stigninger inden for de fleste uddannelser, mens søgningen til læreruddannelserne er faldet alle steder, den udbydes. Det samme gør sig gældende for pædagoguddannelserne, undtaget pædagoguddannelsen i Aabenraa. To af de tre erhvervsakademier i Syddanmark har oplevet en markant fremgang i antallet af optagne. Erhvervsakademi Sydvest har haft en stigning på 30,5 %, mens Erhvervsakademi Lillebælt har haft en stigning på 17,1 % sammenlignet med 2011. Erhvervsakademi Kolding har status quo i antallet af optagne.

Side 8 af 10


Det kan bemærkes, at både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg har oplevet en markant fremgang på ingeniørstudierne, hvilket er positivt i forhold til målsætningen i handlingsplanen om flere science studerende. I vedlagte bilag findes en uddybet oversigt over, hvor mange der er blevet tilbudt optagelse på de videregående uddannelser – herunder en oversigt over de forskellige fakulteter på Syddansk Universitet og en status på de forskellige uddannelser på henholdsvis MVU og KVU niveauet. Desuden er der en oversigt med udvalgte uddannelser på Syddansk Universitet med særlig relevans ift. Science Region. Indstilling Det indstilles, 

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag: Bilag 6 – Tabel med optag pr. 30. juli 2012 på de videregående uddannelser. Beslutning Styregruppen to orienteringen til efterretning.

7) Kommunikationsoversigt, herunder ny hjemmeside Hjemmesiden www.syddanskuddannelsesaftale.dk er blevet opdateret. I bilaget ses hvor mange gange Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt i trykte medier og online eller i radioen i fra 1. januar til 1. september 2012 samt antal besøgende på hjemmesiden. Nyhedsbrevet udsendes nu til over 755 brugere. Indstilling Det indstilles, 

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag Bilag 7 – Kommunikationsoversigt over med hvilke historier, hvorhenne og hvor ofte Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt i medierne i perioden januar – september 2012 samt antal besøgende på hjemmesiden. Beslutning Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

8) Forslag til mødedatoer i 2013 Følgende dater foreslås, alle dage fra 14.00 – 16.30 Torsdag den 7. februar

Side 9 af 10


Torsdag den 20. juni Mandag den 7. oktober Endvidere er der forhåndsreserveret en dato, mandag den 9. september kl. 12.0 – 16.00, til afslutningskonference for Syddansk Uddannelsesaftale, som formelt udløber november 2013. Beslutning Styregruppen tiltrådte mødeplanen for 2013 og forslaget om konference den 9. september 2013. 9) Evt.

Side 10 af 10

Referat_okt._2012  

http://syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Referat_okt._2012.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you