Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Erhvervsudvikling og Udviklingsområder 11/2475 15. juni 2011 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Dagsorden og Referat Tidspunkt: Mandag den 6. juni 2011 kl. 14.00 – 16.30 Sted: Hotel Australia, Vejle Deltagere: Mogens Kragh Andersen, Christian Lorens Hansen, Marianne Keldorf, Annette Schmidt, Niels Milling, Petter Astrup, Hanne Nylev, Kjeld Petersen, Karen Maigaard, Kjeld Bloch Jacobsen, Lisbeth Simonsen, Jesper Vildbrad, Jeppe Carlsen, Mikkel Hemmingsen Sekretariatet: Anna Marie Rasmussen, Merete Woltmann, Christian Nordbek (ref.) Afbud: Finn Sørensen, Søren Hansen, Niels Conradsen, Vibeke Kinch, Peter Præstgaard, IngeLise Balken, Mette Andersen, Henrik Larsen, Bent Stokholm

Dagsorden: Beslutnings- og diskussionspunkter: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. februar 2011 2. Status på Syddansk Uddannelsesaftale belyst ved effektmodellen Status på de enkelte værktøjer i effektmodellen. Hvad er status og hvad har vi gjort indtil nu? Oplæg ved sekretariatet, som baggrund for drøftelserne i punkt 3 3. Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2011 – 2013 – et middel til at skabe øget effekt på 95% målet, 50% målet samt science v/ Mikkel Hemmingsen a. Tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale og Regionens uddannelsesstrategi 2012 – 2015 Oplæg om 6 centrale udfordringer og mulige løsninger, der forventes at blive omdrejningspunktet i regionens kommende uddannelsesstrategi, som tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse Afstand til ungdomsuddannelser Manglende praktikpladser påvirker gennemførslen Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart For få uddanner sig indenfor sciencefag For få drenge tager en videregående uddannelse

Disse 6 udfordringer konkretiseres og der stilles forslag om konkrete handlinger til imødegåelse af udfordringerne, som ønskes drøftet, jf. den kommenterede dagsorden b. Forslag om udvidelse af aftalen til at omfatte 50% målet og science 4. Konferencen 7. november 2011 – Den syddanske uddannelsessektor til eksamen Drøftelse af oplæg til koncept for konferencen, hvor temperaturen vil blive taget på uddannelsessektoren i Syddanmark. 5. Projekter 2011 målrettet indsatsområdet ”Overgange og vejledning” 5 projekter, der sætter handling bag indsatsområdet ”Overgang og vejledning” i årene 2011 2014, er indstillet til støtte, kort resumé er bilagt.


For at opnå effekt på 95 % målet skal resultater og erfaringer fra projekter videreformidles til øvrige aktører i Syddanmark. Der ønskes forslag til hvordan dette mest hensigtsmæssigt kan sikres. Orienteringspunkter: 6. Kommunikation 7. Evt. Næste møde 6. oktober 2011

Side 2 af 5


Referat: Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet den 10. februar 2011 Indstilling:  Det indstilles at styregruppen godkender referatet fra mødet den 10. februar 2011 Beslutning på mødet Referatet fra blev godkendt med følgende kommentarer: - Punktet vedr. ungdomsarbejdsløshed er udskudt til mødet i oktober.

2)

Status på Syddansk Uddannelsesaftale belyst ved effektmodellen Indstilling: Det indstilles, at styregruppen drøfter status. Beslutning på mødet Merete Woltmann holdt et kort oplæg ud fra effektmodellens værktøjer, med de nuværende data der er tilgængelige. Forud for konferencen udarbejdes en nulpunktsanalyse. Det er på baggrund af de fremlagte data at udfordring 1 til 4 under dagsordenens punkt tre er udvalgt.

3) Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan for 2011 – 2013 – et middel til at skabe øget effekt på 95 % målet, 50 % målet samt science v/ Mikkel Hemmingsen Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen drøfter, kvalificerer og godkender vedhæftede udkast til tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale  Det indstilles, at styregruppen godkender at aftalen udvides til at omfatte 50 % og science Beslutning på mødet a. Tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale og Regionens uddannelsesstrategi 2012 - 2015 Mikkel Hemmingsen holdt oplæg med udgangspunkt i de foreløbige tanker om den kommende regionale uddannelsesstrategi, som vil danne baggrund for udarbejdelsen af handlingsplan/ tillæg til Syddansk Uddannelsesaftale 2012 – 2013. Styregruppen var enige om, at disse 6 veldokumenterede og meget konkrete udfordringer er de rigtige at arbejde videre med i handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale for 2012 – 2013 for at sikre flest mulig henholdsvis en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse Afstand til ungdomsuddannelser Manglende praktikpladser påvirker gennemførslen Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart For få uddanner sig indenfor sciencefag For få drenge tager en videregående uddannelse

Styregruppen drøftede de forslåede konkrete løsningsforslag indenfor de forskellige udfordringer, herunder om det var de ”rigtige” løsningsforslag, der var lagt frem.

Side 3 af 5


Der var enighed om, at det er godt med få fokuserede indsatser, som kan prøves af, hvor det er relevant. Alle løsninger er ikke relevante for alle. Kommentarer til løsninger under de seks forskellige udfordringer: 1. De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse a. Internationalisering og fremme af sproglige og kulturelle færdigheder er en central problemstilling og noget som erhvervslivet efterspørger, men det er tvivlsomt, om det løser udfordringen med de unges forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse, og derfor tvivlsomt om det har den store effekt på 95% målet. b. Kostskoler kan være et tiltag, der styrker de unges personlige kompetencer. c. Det største problem i forhold til at få effekt på 95% målet er, at de unge er socialt og personligt svage. Forældrene er centrale, det samme er underviserne og lederne 2. Afstand til ungdomsuddannelser a. Campus og forlagt undervisning er en god idé i mindre byer, hvor det kan styrke uddannelsesmiljøet. b. Infrastruktur er vigtig 3. Manglende praktikpladser påvirker gennemførslen a. Det er rigtigt at arbejde med praktikpladser, men fokus skal være på at gøre eleverne modne nok. Mange virksomheder er godkendt til at have elever, men de ønsker det ikke, fordi eleverne ikke er modne nok b. Der kan med fordel indgå mere virksomhedspraktik i 9. og 10. klasse 4. Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart a. Frafald på ungdomsuddannelserne ved studiestart er stadig centralt, men der er sat så mange tiltag i gang, at det er helt centralt at arbejde med videndeling og erfaringsudveksling fra de nuværende projekter 5. For få uddanner sig indenfor sciencefag a. Der bliver behov for arbejdskraft med kompetencer indenfor science. Men det er vigtigt også at arbejde med fremme af talenter indenfor andre uddannelser end kun scienceuddannelserne 6. For få drenge tager en videregående uddannelse a. Brobygningsaktiviteter målrettet bl.a. EUD området vil have større effekt end grænseoverskridende uddannelser i forhold til at få flere drenge til at gennemføre en ungdomsuddannelse b. Talentklasser indenfor flere forskellige fagretninger kan have effekt på at få flere (både drenge og piger) til at læse videre. Udover tekniske/naturfaglige fag var der enighed om, at der er behov for både samfundsfaglige og humanistiske kandidater – blandt andet er der behov for veluddannede med gode sprogkundskaber. Sekretariatet vil på baggrund af drøftelserne udarbejde et endeligt udkast til tillæg/handlingsplan til Syddansk Uddannelsesaftale, som forelægges styregruppen på mødet den 6. oktober 2011. b. Forslag om udvidelse af aftalen til at omfatte 50 % målet og science Styregruppen tiltrådte indstillingen om, at udvide aftalen til at omfatte 50 % målsætningen og science. 4) Konferencen Indstilling,  Det indstilles, at styregruppen drøfter og godkender konceptet. Beslutning på mødet Christian Nordbek præsenterede konceptet for konferencen, hvor uddannelsessektoren i Syddanmark sættes til eksamen.

Side 4 af 5


Der var opbakning til konceptet. Styregruppen pointerede, at det er værd at være opmærksom på, at der er arbejdsgivere både på det private og offentlige arbejdsmarked, der kan fungere som censor. Det er vigtigt med en komprimeret konference, hvor deltagerne fastholdes. Konferencen flyttes til den 2. december, hvilket meldes ud i nyhedsbrev og på hjemmeside. 5) Projekter 2011 målrettet indsatsområdet ”Overgange og vejledning” Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen drøfter muligheder for videndeling og videnspredning. Beslutning på mødet Styregruppen drøftede mulighederne for øget videndeling og erfaringsudveksling. Det er de synlige resultater, der skal kommunikeres. Styregruppens medlemmer har fortsat et ansvar for at sikre kommunikation til baglandene, blandt andet via dagsordener, referater og diverse lederfora hvor det er relevant. Orienteringspunkter: 6) Kommunikationsoversigt Indstilling:  Det indstilles, at styregruppen tager orienteringen til efterretning. Beslutning på mødet Indstillingen blev tiltrådt 7) Evt. Næste møde er planlagt til den 6. oktober 2011 kl. 14 – 16.30

Side 5 af 5

Referat_juni2011  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Indhold/Styregruppen/Dagsorden-referater/Referat_juni2011.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you