Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Sekretariat for Regional Udvikling 13/2446 18. marts 2014 Christian Brincker Nordbek christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Referat – Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 15.00 – 17.00 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 4. Deltagere: Stephanie Lose, Lisbeth K. Nielsen, Jesper Dahlmann, Kjeld Blok Jacobsen, Mogens Kragh Andersen, Per Krabbe, Hanne Nylev, Erling Jensen, Christian Thygesen, Birthe Navntoft, Michael Langkilde. Sekretariatet: Anita Bisgaard, Thomas Dyhr Vestergaard, Christian Brincker Nordbek og Morten Hvideland-Olsen. Afbud: Lars Andersen, Simon Hempel, Jesper Vildbrad, Kjeld Petersen, Henrik Larsen, Marianne Kelddorff, Morten Hansen, Jacob Bjerregaard.

Dagsorden Dagsorden ............................................................................................................................................... 1 1. Godkendelse af dagsorden............................................................................................................. 2 2. Gennemgang af styregruppens kommissorium.............................................................................. 2 3. Udpegning af formand og næstformand......................................................................................... 3 4. Mødeplan 2014 ............................................................................................................................... 3 5. Uddannelsesbarometeret (Effektmodellen) .................................................................................... 4 6. Præsentation af Handlingsplan 2014-15. ....................................................................................... 5 7. Erhvervsuddannelses indsats......................................................................................................... 7 8. Status på Projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne ................................... 8 9. Praktikpladssamarbejde med IHK (Flensborg) ............................................................................... 9 10. Uddannelsesrute mellem Assens og Odense .......................................................................... 10 11. Sammenhæng til Vækstforum og INTERREG ......................................................................... 12 12. Evt............................................................................................................................................. 13


Beslutnings- og diskussionspunkter:

1. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling Styregruppen skal godkende dagsorden. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen godkender dagsordenen

Beslutning Styregruppen godkendte dagsorden.

2. Gennemgang af styregruppens kommissorium Sagsfremstilling Regionsrådet godkendte på sit møde mandag den 20. januar 2014 kommissoriet for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. Kommissoriet er vedlagt som bilag. Styregruppens opgaver Styregruppen skal bl.a. rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer. Styregruppen udarbejder et årligt Uddannelsesbarometer til løbende at følge med i udviklingen i de udvalgte indikatorer. Anbefalingerne til regionsrådet og de igangsatte initiativer skal være evidensbaserede og bygge på udarbejdede analyser – herunder Uddannelsesbarometeret. Styregruppen skal konkret: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

9.

Rådgive regionsrådet ift. udarbejdelse af Uddannelsesstrategi, handlingsplaner og øvrige uddannelsespolitiske initiativer. Udarbejde et årligt Uddannelsesbarometer Igangsætte indsatser og initiativer med udgangspunkt i den vedtagne handlingsplan. Rådgive regionsrådet ift. prioritering af midler fra uddannelsespuljen. Følge fremdriften i de igangsatte indsatser og initiativer så der sikres størst mulig effekt. Sikre udbredelse af eksisterende succesfulde aktiviteter, vidensdeling og erfaringsudveksling således at nye aktiviteter og projekter understøtter eksisterende initiativer, bygger ovenpå disse og en regional koordinering sikres. Arbejde inden for at indfri såvel regionalpolitiske som nationalpolitiske målsætninger på uddannelsesområdet. Sikre den fortsatte forankring af Syddansk Uddannelsesaftale blandt aftaleparterne bag Syddansk Uddannelsesaftale på ledelses og medarbejderniveau. Indgå i samarbejder i relation til udmøntningen af øvrige regionale strategier og planer i det omfang det viser sig relevant – eksempelvis Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, det kommende INTERREG 5A program og den Regionale Udviklings Plan.

På mødet vil sekretariatet kort gennemgå kommissoriet.

Side 2 af 13


Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager punktet til orientering

Bilag Bilag 2a – Kommissorium for Styregruppen. Bilag 2b – Oversigt over medlemmer i Styregruppen Beslutning Styregruppen tog kommissoriet til orientering.

3. Udpegning af formand og næstformand Sagsfremstilling Regionsrådet godkendte på sit møde mandag den 20. januar 2014 kommissoriet for Styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale. Af kommissoriet fremgår det, at Styregruppen udpeger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen udpeger formand og næstformand blandt sine medlemmer.

Beslutning Styregruppen genvælger Mogens Kragh Andersen som formand. Christian Thygesen blev valgt som næstformand.

4. Mødeplan 2014 Sagsfremstilling Jf. Kommissoriet afholder styregruppen 3-4 årlige møder. Der forslås følgende møder i 2014: -

Tirsdag den 17. juni 2014 kl. 14.00 – 16.00 Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 14.00 – 16.00

Begge møder afholdes i regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen godkender mødeplanen for 2014.

Beslutning

Side 3 af 13


Styregruppen godkendte mødeplanen.

5. Uddannelsesbarometeret (Effektmodellen) Sagsfremstilling Regionsrådet og Syddansk Uddannelsesaftale har tre mål: • 95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. • 50% af drengene på en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. • 20% flere på en ungdomsårgang skal gennemføre en naturvidenskabelig, teknisk eller sundhedsfaglig uddannelse i forhold til 2010. Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel (forgængeren for uddannelsesbarometeret), blev første gang udarbejdet i 2011 med det formål, at sikre viden om de konkrete udfordringer og et grundlag for, at vurdere effekterne af indsatserne på uddannelsesområdet. I 2011 var der fokus på 95% målsætningen alene, men i 2012 blev barometeret udvidet til, at belyse alle tre mål. I den nyeste udgave af publikationen (2013) anvendes en ny opbygning, hvor det er den unges vej gennem det ”normale” uddannelsesforløb, der er i fokus. I samme ombæring skifter effektmodellen navn til ”Uddannelsesbarometer 2013”. Uddannelsesbarometer 2013 indeholder seks fokusområder, hver med et antal indikatorer, der viser udviklingen fra 2012. Det giver dermed en status på, hvor langt Region Syddanmark er nået i forhold til de tre målsætninger. Følgende tre udfordringer er ud fra Uddannelsesbarometer 2013, nogle af de væsentligste for Syddanmark. Udfordring 1: De unges egne forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse Ud af en 9. klasses årgang i regionen er der fortsat 12,1%, der forlader grundskolen med utilstrækkelige formelle dansk- og/eller matematikkundskaber. Der er dog tale om en forbedring ift. 2011, hvor andelen var på 13,9%. Andelen er på niveau med resten af landet – en forbedring ift. sidste år. Det er en væsentlig barriere for, at de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Udfordringen var tema for ansøgningsfristen til uddannelsespuljen i januar 2014, og der er kommet en række projektansøgninger ind, som behandles på mødet i Udvalget for Regional Udvikling i marts 2014. Udfordring 2: Frafald på erhvervsuddannelserne og mangel på praktikpladser Frafaldet på erhvervsuddannelserne er klart højere end på tilsvarende gymnasiale ungdomsuddannelser. I løbet af det første halve år er frafaldet 30% på erhvervsuddannelserne, mens det på det almengymnasiale område er under 10%. En del af frafaldet på erhvervsuddannelserne skyldes bl.a. den fortsatte mangel på praktikpladser, hvor godt 44% af de der har gennemført grundforløbet i 2012, var uden praktikplads eller havde mistet sin aftale. Kun 49% har en praktikpladsaftale, mens resten er i skolepraktik. I 2012 har regionsrådet gennem uddannelsespuljen støttet to projekter ”Praktikplads til alle” og ”Klar til praktik i Region Syddanmark”, som har til formål at skaffe flere praktikpladser i Syddanmark. Der er dog stadig brug for fokus på området, særligt fordi prognoser viser, at der på længere sigt kommer mangel på faglært arbejdskraft i regionen. Udfordring 3: For få unge vælger en scienceuddannelse

Side 4 af 13


På ungdomsuddannelserne er andelen, der vælger en scienceretning, faldet de senere år. Det skyldes først og fremmest et markant fald i andelen, der vælger en scienceretning på de almene gymnasier. Andelen der vælger scienceretninger på de erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne er steget siden 2012. Faldet på de almen gymnasiale ungdomsuddannelser inden for science, er en udfordring ift. den overordnede målsætning. Faldet kan delvis forklares med en stor stigning i andelen der vælger, at tage de naturvidenskabelige fag på gymnasiale suppleringskurser de seneste år. Der er i 2012 og 2013 satte en række projekter i gang – eks. Flere til Science og Det Maritime Hus, som tager fat om problemstillingen og med forskellige indsatser fremmer lysten til at vælge en scienceuddannelse. Uddannelsesbarometeret bliver løbende anvendt til, at følge op på udviklingen i de igangsatte initiativer – alle projekter, der støttes af uddannelsespuljen, har således valgt indikatorer fra barometeret. Uddannelsesbarometeret blev desuden i 2013, anvendt som grundlag for udarbejdelse af Syddansk Uddannelsesaftales Handlingsplan 2014-15. Barometret er desuden et godt arbejdsredskab for samarbejdspartnere, bl.a. kommuner og uddannelsesinstitutioner. På mødet vil sekretariatet mere uddybende præsentere uddannelsesbarometerets væsentligste resultater. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter Uddannelsesbarometer 2013.

Bilag Bilag 5 – uddannelsesbarometer 2013 Beslutning Styregruppen drøftede Uddannelsesbarometeret og pegede på en række opmærksomhedspunkter, herunder: - Det er en udfordring at forholdsvis få i regionen, sammenlignet med resten af landet vælger en HTX uddannelse – Det kan have noget med den geografiske spredning af uddannelserne at gøre. - På eks. Sosu uddannelserne sker en stor del af frafaldet inden for de første tre måneder af praktikperioden. - Det er vigtigt at få EUX uddannelserne til at fungere godt i den nye reform – det kan løse nogle af de udfordringer vi ser med manglende søgning til erhvervsuddannelserne. - Det er fortsat en udfordring at for få ikke læser videre fra en gymnasialuddannelse inden for 27 mdr. - Det er en udfordring, at få de unge mennesker til at søge uden for de større byer for at tage deres praktik. - Det er vigtigt at fokusere på, at der er flere forskellige gymnasiale uddannelser, som alle er studiekompetencegivende.

6. Præsentation af Handlingsplan 2014-15. Sagsfremstilling

Side 5 af 13


Regionsrådet godkendte på sit møde i december 2013 Handlingsplan 2014-15. Det er en fælles handlingsplan for Syddansk Uddannelsesaftale og regionsrådet. Der adresseres to udfordringer i næste handlingsplan. Det drejer sig om følgende to udfordringer: -

Børn og unges egne forudsætninger for at gennemføre en uddannelse For få mænd gennemfører en videregående uddannelse

I tilknytning til de overordnede udfordringer er der beskrevet en række indsatser og initiativer. Sekretariatet vil på mødet kort gennemgå handlingsplanen, som er vedlagt som bilag i sin helhed. Regionsrådet har i sin aftale om budget 2014 besluttet at afsætte 6 mio. kr. af uddannelsespuljen til en styrket indsats målrettet ungdomsuddannelserne, med fokus på de faglige forudsætninger. Handlingsplanen indeholder følgende effektmål inden for hver af de to udfordringer: - Fald på 20 % ift. 2013 i andelen af afgangselever fra grundskolen med utilstrækkelige formelle dansk/matematik kundskaber. - Stigning på 7 % point ift. 2013 i andelen der vælger en scienceretning på henholdsvis ungdoms- eller videregående uddannelser. - Stigning på 25 % i andelen der tilmelder sig en videregående uddannelse efter en EUD. - Stigning på 10 % i andelen af drenge, der er i gang med en videregående uddannelse 27 mdr. efter afsluttet studentereksamen. Effektmålene knytter sig til indikatorer fra Uddannelsesbarometeret, og der følges derfor løbende op på fremdriften. Styregruppen vil en gang årligt modtage en status på fremdriften i de valgte indikatorer. Styregruppen skal drøfte implementeringen af handlingsplanen, herunder: - Hvilke områder er de vigtigste at prioritere - Er der nogle bestemte parter der i den forbindelse er centrale I dagsordenens punkt 7 er der konkret forslag til en af flere mulige indsatser ift. fyrtårnsinitiativet om erhvervsuddannelserne. Desuden er der ved ansøgningsfristen til uddannelsespuljen den 17. januar 2014 modtaget en række ansøgninger inden for temaerne ”Styrkelse af de unges faglige forudsætninger i dansk og matematik” samt ”Styrke indsatsen overfor unge, der under uddannelse oplever mistrivsel”. Sekretariatet vil på baggrund af styregruppens samlede drøftelser udarbejde et forslag til implementeringsplan for handlingsplanen, til drøftelse på det kommende møde i styregruppen. Indstilling Det indstilles, •

At styregruppen drøfter handlingsplan 2014-15.

Bilag Bilag 6 – Handlingsplan 2014-15. Beslutning Styregruppen drøftede Handlingsplanen. Jesper Dahlmann påpeger, at det er væsentligt at hæfte sig ved at de erhvervsgymnasiale uddannelser har oplevet en hurtigere og større overgangsfrekvens til videregående uddannelse.

Side 6 af 13


7. Erhvervsuddannelses indsats Sagsfremstilling I handlingsplanen er en styrkelse af erhvervsuddannelserne et af fyrtårnsinitiativerne. Samtidig har regionsrådet vedtaget følgende tema for uddannelsespuljens ansøgningsfrist 30. maj 2014 ”Fremme antallet af særligt drenge på EUX og EUD uddannelserne i regionen”. Det er derfor relevant, at styregruppen drøfter en regional indsats for at styrke erhvervsuddannelsesindsats. Under Syddansk Uddannelsesaftale er der allerede, med støtte fra uddannelsespuljen, gennemført projekter, hvis formål er at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Et af projekterne er projektet Mobication, som har udviklet læringsforløb for elever i 7. og 8. klasse med henblik på at synliggøre erhvervsuddannelserne som en attraktiv karrierevej. De mobile læringsforløb varer mellem 2-5 dage og gennemføres i grundskolen, på erhvervsuddannelserne og i lokale virksomheder. De foreløbige resultater viser, at 24 % af de adspurgte elever har fået lyst til at begynde en erhvervsuddannelse efter at have deltaget i et mobilt læringsforløb. De gode erfaringer fra Mobication vil kunne spredes til resten af Syddanmark. Et andet projekt er udvikling af 20/20 forløb – erhvervsrettede 10. klasser. Det kommende reform af erhvervsuddannelserne indeholder krav til kommunerne om oprettelse af erhvervsrettede 10. klasser. De allerede udviklede 20/20 forløb vil derfor kunne danne udgangspunkt for det arbejde. Vedlagt findes en kort beskrivelse af de to nævnte projekter, samt andre der på forskellig vis styrker erhvervsuddannelserne. Anbefalinger til regionsråd og aftalens parter Erfaringerne fra disse projekter kan danne udgangspunkt for en række anbefalinger til indsatsen på erhvervsuddannelsesområdet. På baggrund af styregruppens drøftelser, vil sekretariatet samle en række anbefalinger, som dels vil tilgå regionsrådet ift. behandling af de kommende ansøgninger og dels til aftalens parter. En bred kreds af Folketingets partier blev den 24. februar enige om en reform af erhvervsuddannelserne. Som bilag er vedlagt et kort resumé af aftalen. Syddansk Uddannelsesaftales initiativer skal derfor ses i sammenhæng med reformen, som har samme formål om at styrke erhvervsuddannelserne. Sekretariatet foreslår følgende anbefalinger til indsatser på erhvervsuddannelsesområdet på kort sigt: - At projekterne tager udgangspunkt i relevant omfang tager udgangspunkt i eksisterende projekter, som eks. MobiCation og 20/20 forløb, med henblik på at videreudvikle og understøtte udbredelsen af disse. - At projekterne skal understøtte og ses i sammenhæng med den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne. Sekretariatet vil på baggrund af styregruppens drøftelser lave en række samlede kortsigtede anbefalinger, ligesom drøftelser vil danne baggrund for udarbejdelse af plan for implementering af handlingsplanen 2014-15 i et mere langsigtet perspektiv. Indstilling

Side 7 af 13


Det indstilles, • •

At styregruppen drøfter anbefalinger til regionsrådet og aftalens parter ift. indsatsen på erhvervsuddannelsesområdet. At styregruppen drøfter erhvervsuddannelsesområdet – Styregruppens bemærkninger vil indgå i udarbejdelsen af forslag til implementering af handlingsplanen som drøftes på det kommende møde.

Bilag Bilag 7a – Korte projektresuméer Bilag 7b – Fakta: Aftale om reform af erhvervsuddannelserne Beslutning Styregruppen drøftede erhvervsuddannelsesområdet og pegede på følgende overordnede anbefalinger: -

-

At projekterne i relevant omfang tager udgangspunkt i eksisterende projekter, som eks. MobiCation og 20/20 forløb, med henblik på at videreudvikle og understøtte udbredelsen af disse. At projekterne skal understøtte og ses i sammenhæng med den vedtagne reform af erhvervsuddannelserne og folkeskolereform. At projekterne arbejder på at styrke og promovere det sociale liv på erhvervsuddannelserne, herunder EUX. At projekterne bl.a. fokuserer på at styrke erhvervsuddannelsernes image, eks. ved at synliggøre jobmulighederne inden for bygge-anlæg og offshore hvor der både er behov for ingeniører og faglært arbejdskraft.

På baggrund af at den konkrete implementering af erhvervsuddannelsesreformen i form af bekendtgørelser mv. endnu ikke er kendt, var der enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt at skyde ansøgningsfristen til efter sommerferien. Sekretariatet undersøger mulighederne herfor og vil sørge for udmeldinger via Nyhedsbrev, på hjemmeside mv.

Orienteringspunkter:

8. Status på Projekt Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne Sagsfremstilling Projektet startede op i august 2013 med den tidligere arbejdsgruppes og Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats´ anbefalinger som udgangspunkt. Projektbeskrivelsen, styregruppe og arbejdsgruppe blev skrevet og nedsat i efteråret 2013. Siden da har der været arbejdet på udmøntning af de i projektbeskrivelsen 6 indsatsområdet: - Undervisning i psykisk sundhed og mestring - Kompetenceforløb i anvendelse af åben dialog (udvidet netværkstilgang) - Gruppefacilitation - Sociale medier som positivt understøttende - Internetpsykiatri - Samarbejdsaftale med psykiatrien omkring de psykisk syge i udredning og/eller behandling under uddannelse - (Samarbejde med projektet ”Professionelle relationer rykker” omkring udvikling og udbredelse af psykiske beredskabsplaner)

Side 8 af 13


Sideløbende er projektet blevet præsenteret af projektleder ved et oplæg og drøftelse på 36 af ungdomsuddannelserne i regionen (de institutioner, der har ønsket personligt møde) – de øvrige har modtaget informationsmateriale via post. Foruden skolerne har projektet været præsenteret på et netværksmøde for ledere af ungeteams i jobcentrene i regionen, ligesom der er dialog med UU-vejlederkredsen omkring præsentation af projektet i nærmeste fremtid. Status marts 2014 er, at 1. Et kompetenceudviklingsforløb i åben dialog, relations- og netværksarbejde (efteruddannelse til lærere, studievejledere og andre ressourcepersoner) er lige på trapperne i et samarbejde med UCLillebælt. Kurserne vil blive udbudt fra september 2014 med nyt indtag hvert halve år. Kurserne vil blive afholdt lokalt. 2. Undervisningskoncepter i psykisk sundhed og mestring vil blive stillet til rådighed for uddannelsesinstitutionerne (lærere, skoleledelser m.fl.) fra august 2014. Der vil blive undervisningskoncepter af forskellige varigheder og intensitet, således at skolerne kan benytte det, der passer bedst til dem. 3. Udvikling af kompetenceudviklingsforløb som gruppefacilitator (til brug i klasser, på opdelte hold, ved samling af unge med særlige udfordringer m.m.), sættes i gang i maj og forventes udbudt som efteruddannelse fra starten af 2015. 4. De øvrige indsatsområder sættes i gang efterhånden, som arbejdsgruppen får dannet sig et fælles billede af, hvordan indsatsen skal se ud for at imødekomme ønsket om større trivsel og deraf følgende mindre frafald. Projektet er løbende i dialog med indsatser og projekter med samme formål og/eller lignende indhold såvel regionalt som nationalt. På den baggrund vil der løbende ske justeringer og forandringer i projektet, så det tilpasses eksisterende behov/efterspørgsel. Vedlagt er projektets præsentationspjece (på bagsiden fremgår sammensætning af styregruppe og arbejdsgruppe) samt en grafisk oversigt over hele projektet og dets relationer både internt (psykiatrien) og eksternt (ungdomsuddannelserne, kommunerne, folkeskolerne). Der vil på mødet blive mulighed for at stille spørgsmål til projektleder Birthe Navntoft. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag Bilag 8 – Trivsel og psykisk sundhed Beslutning Birthe Navntoft orienterede om projektet.

9. Praktikpladssamarbejde med IHK (Flensborg) Sagsfremstilling Den tidligere styregruppes blev på seneste møde orienteret om, at vi i sekretariatet har modtaget en henvendelse fra Industri und Handels Kammer i Flensburg (IHK), i forhold til at øge samarbejdet og uddannelsesmulighederne på tværs af den dansk-tyske grænse.

Side 9 af 13


Manglen på praktikpladser i Syddanmark er jf. Effektmodellen fortsat en stor udfordring. Omvendt har IHK’s projektbørs pt. 1.113 ledige praktikpladstilbud. IHK har de seneste år haft et samarbejde med EUC Syd, IBC og Center for Erhvervsrettede Uddannelser, hvor de blandt andet har samarbejdet om, at have danske kokkeelever i praktik på hoteller og restauranter på Sild. Sekretariatet har efterfølgende drøftet de videre muligheder med IHK, herunder mulighederne for et INTERREG finansieret projektet, der skal sikre en samlet syddansk indsats for at udnytte potentialerne i praktikpladssamarbejdet på tværs af grænsen. Det er aftalt med IHK at afsøge mulighederne for at invitere interesserede parter fra regionen til et samarbejde, der potentielt skal munde ud i en ansøgning til det kommende INTERREG 5A program. Sekretariatet er ved at undersøge mulighederne inden der tages initiativ til et konkret møde. Projektet skal ikke indeholde den direkte praktikpladsformidling, da IHK gerne fortsat vil sikre det arbejde uden om projektet. Projektet skal sikre ressourcer til arbejdet med sprogbarrierer, netværkssamarbejde mv. i Syddanmark. Styregruppen vil løbende blive orienteret om initiativet. Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning Styregruppen tog orienteringen til efterretning.

10. Uddannelsesrute mellem Assens og Odense Sagsfremstilling Transporttid til uddannelsesinstitutioner er en væsentlig barriere for at de unge får en uddannelse. Denne sammenhæng bliver nu efterprøvet i et forsøg med direkte uddannelsesruter fra Assens til Odense. Forsøget er et resultat af et samarbejde mellem Region Syddanmark, Kold College, Syddansk Erhvervsskole, Assens Kommune, FynBus og Trafikstyrelsen. Der er bevilliget 6,6 mio. kr. til projektet af hhv. Region Syddanmark, Trafikstyrelsen, Assens Kommune og FynBus. Assens Kommune har tidligere vist sig at være en af de kommuner i Syddanmark, hvor de unge har haft længst til en erhvervsfaglig uddannelse. I 2012 viste den daværende Effektmodel, at alle de unge 15-19-årige i Assens havde mindst en times transport hver vej til en teknisk erhvervsuddannelse og over halvdelen af de unge havde mere end halvanden times transporttid. Uddannelsesruterne sparer de unge for mellem 15 og 26 minutter hver vej, i forhold til hvis de skulle tage almindelige busser. Den 5. august 2013 startede de tre nye busruter op, som kører direkte fra Assens, Ørsted og Ebberup til Kold College og Syddansk Erhvervsskole i Odense med få stop undervejs. De unge har taget godt imod uddannelsesruterne, og passagertallet er steget kraftigt i den korte periode, de har eksisteret.

Side 10 af 13


Udvikling i antal passagerer pr. uge på uddannelsesruterne: Herunder ses den ugevise udvikling i antallet af passagerer på ruteniveau i perioden frem til og med uge 5. Det er dog vigtigt at pointere, at der har været problemer med data i ugerne 36-38. Som det ses, så har der i de uger, hvor der har været flest med busserne være op mod 1000 passagerer. Det er desuden værd at bemærke, at ruterne har betydet at antallet af passagerer der kører med ruterne mellem Assens og Odense er blevet øget. Der er altså ikke blot sket en flytning af passagerer fra en rute til en anden. Der er nedsat en politisk følgegruppe, der løbende følger projektet. Det er her aftalt i samarbejde med skolerne at se på, hvad det har betydet for frafaldet på grundforløbet, og hvad der efterfølgende sker ift. hovedforløbet. De første indikationer går på, at frafaldet er reduceret. Kold College har oplyst, at ud af de 26 elever, der blev sendt brev ud til vedr. de nye ruter, inden studiestart, er der 4 som ikke længere går på Kold. Det giver et frafald på 15 %, mod normalt 2030 %.

Figur: Antallet af passagerer på de tre uddannelsesruter, fordelt på uger

Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Beslutning Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at campus giver en god effekt (Grindsted case), dvs. man kan ikke bare køre eleverne væk fra de mindre byer til de større. Det vil være en afvejning, hvor man også skal tage højde for at ungdomsårgangene svinder ind. Christian Thygesen nævnte, at Faaborg Midtfyn Kommune også arbejder med campustankegangen i Faaborg i relation til Svendborg Erhvervsskole.

Side 11 af 13


11. Sammenhæng til Vækstforum og INTERREG Sagsfremstilling Af kommissoriet for Styregruppen fremgår det at Styregruppen skal ”Indgå i samarbejder i relation til udmøntningen af øvrige regionale strategier og planer i det omfang det viser sig relevant – eksempelvis Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi, det kommende INTERREG 5A program og den Regionale Udviklings Plan”. I forlængelse af evalueringen af kommunalreformen har Folketinget revideret Lov om Erhvervsfremme således at, der sker en samling af den regionale udviklingsplan og den regionale strategi for erhvervsudvikling til en ny Regional Vækst- og Udviklingsstrategi. Den eksisterende Regionale Udviklingsplan er gældende indtil 2016. Syddansk Vækstforums Handlingsplan Handlingsplanen er netop er vedtaget, og vil dermed som planlagt være gældende i 2014-15. Vækstforum fokuserer på tre udvalgte forretningsområder: - Sundheds- og velfærdsinnovation - Bæredygtig energi - Oplevelseserhverv De strategiske mål om øget produktivitet og øget erhvervsfrekvens skal opnås gennem anvendelse af redskaberne: - Menneskelige ressourcer og uddannelse, herunder social inklusion - Iværksætteri - Forskning, Innovation og nye teknologier, herunder design og IKT - Klyngeudvikling INTERREG 5A programmet INTERREG programmet indeholder fire overordnede tematiske mål, som er: 1. Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 2. Miljøbeskyttelse og ressourceoptimering 3. Fremme af beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet 4. Forbedring af den institutionelle kapacitet og støtte til en effektiv offentlig forvaltning Det er et krav, at der i projekter deltager såvel danske som tyske parter. På mødet vil der blive givet en kort præsentation af de væsentligste elementer i såvel Vækstforums handlingsplan som udkastet til kommende INTERREG 5A program Indstilling Det indstilles, •

at styregruppen tager orienteringen til efterretning

Bilag Bilag 11a – Syddansk Vækstforums Handlingsplan 2014-15. Bilag 11b – Udkast til INTERREG 5A program. Beslutning:

Side 12 af 13


Styregruppen tog orienteringen til efterretning. Anita Bisgaard bemærker de finansieringsmuligheder, der er knyttet til det nye Interreg program. Midlerne kan søges af en bred vifte af aktører med en grænseoverskridende agenda.

12. Evt.

Side 13 af 13

Referat af m%c3%b8det i styregruppen tirsdag den 18 marts 2014  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Referat_af_m%C3%B8det_i_styregruppen_tirsdag_den_18._marts_2014.pdf