Page 1

Område: Afdeling: Journal nr.: Dato: Udarbejdet af: E-mail: Telefon:

Regional Udvikling Vækstforum og Erhvervsudvikling 11/2475 13. februar 2012 Christian Nordbek Christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk 76631902

Referat – Styregruppemøde for Syddansk Uddannelsesaftale Tidspunkt: 7. februar kl. 14.00 – 16.30 Sted: Regionshuset, Damhaven 12, Vejle, mødelokale 6 Deltagere: Christian Lorens Hansen, Vibeke Byriel Kinch, Henrik Larsen, Marianne Keldorff, Caroline Rantzau Høegh-Guldberg, Hanne Birgitte Nylev, Karen Maigaard, Kjeld Petersen, Per Krabbe, Hans Jørgen Mortensen, Mogens Kragh Andersen, Mette Andersen, Lisbeth Simonsen, Jesper Vildbrad, Mikkel Hemmingsen Sekretariatet: Anita Bisgaard, Merete Woltmann og Christian Brincker Nordbek (ref.) Afbud: Kjeld Bloch Jacobsen, Jeppe Carlsen, Bent Stokholm, Finn Sørensen, Niels Conradsen, Annette Schmidt, Petter Astrup Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet 6. oktober 2011 2) Evaluering af konferencen afholdt den 2. december 2011 Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan blev præsenteret den 2. december. Styregruppen evaluerer arrangementet – hvad var godt? Og er der input til konferencen i 2013? 3) Status på effektmodellen og nulpunktsanalysen 2011, og det fremtidige arbejde Drøftelse af effektmodellen og dens resultater: a. Status for 2011 b. Kvalitetssikring af data fremover c. Nye indikatorer på 50 % og 20 % science målsætningen Kort oplæg ved sekretariatet og drøftelse særligt af værktøjer og indikatorer på 50 % og 20 % målene 4) Oplæg om ministeriets arbejde med de aktuelle udfordringer i forhold til 95 % målet og science målet v/ kontorchef Jørgen Torsbjerg Møller, Ministeriet for Børn og Undervisning Oplæg til drøftelse af ministeriets syn på mulige løsninger til udfordringerne om praktikpladsproblematikken, afstandsproblematikken, de unges faglige forudsætninger og skærpelse af interessen for science 5) Implementering af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan Temaer for uddannelsespuljen er valgt for 2012. For at nå målene er der behov for supplerende indsatser. Der ønskes en drøftelse af hvilke øvrige tiltag der skal til, for at vi kan sikre os effekt på de 3 målsætninger: 95 %, 50 % og science målet. Orienteringspunkter: 6) Orientering om de indkomne ansøgninger til regionsrådets uddannelsespulje 7) Kommunikationsoversigt, herunder ny hjemmeside 8) Evt.


Kommenteret dagsorden med indstillinger og referat: Beslutnings- og diskussionspunkter: 1) Godkendelse af referat fra mødet den 6. oktober 2011 Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen godkender referatet fra mødet den 6. oktober 2011 Bilag: Bilag 1 – Referat fra mødet i styregruppen den 6. oktober 2011 Beslutning Referatet blev godkendt. 2) Evaluering af konferencen afholdt den 2. december 2011 Konferencen om Syddansk Uddannelsesaftale blev afholdt den 2. december med ca. 130 deltagere. Konferencen sluttede med en karaktergivning af, hvor godt det går med Syddansk Uddannelsesaftale. Karakteren blev 5,8 – og det blev nævnt, at i 2013 bør ambitionen være at få karakteren 7. Der var en del medieomtale i såvel P4 Trekanten på dagen og i de lokale aviser. Konferencen skabte dermed synlighed, og der var efterfølgende flere positive tilbagemeldinger fra flere sider. Der blev lagt op til en gentagelse af konferencen om 2 år, når Syddansk Uddannelsesaftale er 4 år og formelt udløber. Der lægges hermed op til en evaluering af konferencen. - Hvad gik godt? - Er der allerede nu gode ideer til koncept for konferencen i efteråret 2013? - Hvad er vores ambitionsniveau for Syddansk Uddannelsesaftale for de kommende to år? Der er valg til regioner og kommuner den 19. nov. 2013, hvorfor der allerede nu er forslag om at lægge den afsluttende konference primo september 2013. Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen kort drøfter og evaluerer konferencen - at styregruppen drøfter ambitionsniveau for de kommende to år - at styregruppen vedtager en dato for næste konference primo september 2013. Beslutning Styregruppen drøftede konferencen, og der var enighed om, at konferencen var vellykket. Konceptet var godt - særligt med involvering af deltagere. Generelt positive tilbagemeldinger fra deltagerne på dagen. Der var forslag om, at september 2013 afholdes en afslutningskonference, hvor

Side 2 af 8


der på tilsvarende vis skulle være karaktergivning. En mulig dato kan være til den 9. september 2013, med forbehold for ændringer.

3) Status på effektmodellen og nulpunktsanalysen 2011, og det fremtidige arbejde a. Status for 2011 Nulpunktsanalysen er gennemført og resultaterne kan ses i publikationen Syddansk Uddannelsesaftales Effektmodel samt på hjemmesiden. Den viser mange spændende resultater. Analysens resultater har givet en del opmærksomhed i medierne, hovedsagelig positiv omtale. Fyns Amts Avis har dog haft flere negative artikler om effektmodellen og indikator 1.1. Indikatoren måler hvor stor en andel af de 18-19-årige, der har gennemført alle folkeskolens afgangsprøver i dansk og matematik. Analysen viste, at særligt Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner havde mange uden gennemførte afgangsprøver. Det viste sig desværre, at der har været en fejl i beregningen af andelen. Fejlen er udbedret og alle kommuner er orienteret. Den reviderede tabel ses i bilaget, og er sendt til kommunerne med tilhørende forklaring og noter. Den gennemsnitlige andel for hele Syddanmark er faldet en smule. Herudover er det blevet udspecificeret hvor stor en andel uden afgangsprøve, der har gået på prøvefri friskoler og specialskoler. Særligt Faaborg-Midtfyn har mange elever her. Tabellen er opdateret i linket på hjemmesiden, ligesom der er blevet trykt nye udgaver. Disse udleveres på mødet. For indikatorerne 4.1. og 5.1 er der ikke data endnu, da disse af IT årsager ikke kan indhentes fra ministeriet endnu. Sekretariatet er bekendt med, at langt de fleste ungdomsuddannelser i landet frivilligt har foretaget trivselsundersøgelser, som en del af Undervisningsministeriets ressourceregnskab. Sekretariatet vil arbejde på om disse data centralt kan indsamles til analysen til efteråret. Alternativt kan styregruppen drøfte andre metoder til at indhente de nødvendige data. Ansøgninger til uddannelsespuljen, som er indkommet pr. 13. januar 2012, skal forholde sig til status for udvalgte indikatorer i effektmodellen, og angive projektets forventede effekt på de valgte indikatorer. Herved bliver effektmodellen et konkret værktøj til at skabe effekt på vores målsætninger i Syddansk Uddannelsesaftale Der ønskes en drøftelse af hvordan vi kan blive endnu skarpere på udfordringerne og dermed en drøftelse af om effektmodellen evt. med fordel kan suppleres med andre typer analyser, herunder kvalitative. b. Kvalitetssikring af data fremover Analysen skal foretages igen til efteråret, og der ønskes en drøftelse af, hvordan vi i højere grad kan kvalitetssikre data fremover. Sekretariatet foreslår, at der udvælges en gruppe af kommuner og uddannelsesinstitutioner, som tilsendes analysens første resultater og i egen organisation vurderer om resultaterne er sandsynlige. c. Nye indikatorer på 50 % og science målet

Side 3 af 8


Effektmodellen skal udvides til at omfatte de to nye målsætninger i handlingsplanen. I forhold til science målet ønskes der en principiel overordnet drøftelse af hvilke uddannelser og fagområder der ønskes en større søgning til, når målet med sciencesatsningen er at 20 % flere skal gennemføre en science uddannelser. Kort sagt – tales der hovedsageligt om søgning til tekniske/naturvidenskabelige uddannelser, primært målrettet det private arbejdsmarked, eller tales der om sundhedsvidenskabelige fagområder målrettet det offentlige arbejdsmarked? Principielt skal der vælges såvel værktøjer som indikatorer: 1. Værktøjer er de ”knapper” der er vigtige at dreje på for at nå målsætningerne. Et eksempel er ”Optimer drengenes forudsætninger fra ungdomsuddannelserne”. 2. Indikatorerne måler hvor langt vi er fra målet, eksempelvis ”andelen af 30-34-årige drenge med en videregående uddannelse”. I bilaget er der et første forslag til værktøjer og indikatorer. Der ønskes en kort drøftelse af og input til første forslag til værktøjer og indikatorer på 50 % og science målet. Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen drøfter nulpunktsanalysens resultater og drøfter hvordan vi kan blive endnu skarpere på udfordringerne - at styregruppen drøfter procedure for kvalitetssikring af data fremover - at styregruppen giver input til værktøjer og indikatorer i forhold til 50 % og science målet - at styregruppen overordnet drøfter målet med science herunder om nogle fagområder bør vægtes højere end andre Bilag: Bilag 3.1: Forslag til værktøjer og indikatorer i forhold til 50 % og science målet Beslutning Styregruppen drøftede effektmodellen. Der var opbakning til at effektmodellen er et godt værktøj til at skabe en fælles forståelse for udfordringerne, og konkret bliver den brugt i kommunerne til at der politisk kommer fokus på udfordringerne. Det er vigtigt at komme dybere ned i problemstillingerne, så der mere klart kan peges på årsagerne til effektmodellens resultater. Det er f.eks. vigtigt at få øget viden om de ca. 13 % som ikke gennemfører afgangsprøverne i dansk og/eller matematik, er det drenge, piger, etniske danskere? De psykisk syge unge blev drøftet, og hvorvidt der skal øget fokus på disse for at nå 95% målet. I forhold til de videregående uddannelser og 50 % målet mangler der viden om drengene. Til værktøj fire og fem kan der hentes data fra skolerne, som indberetter data via trivselsmålinger. De er tilgængelige på skolernes hjemmesider, men der er behov for at sekretariatet kan trække de bagvedliggende data. Der var opbakning til, at sekretariatet forsøger at indhente disse data enten via skolerne direkte eller via analysefirmaerne, som udfører trivselsanalyserne. Der var enighed om, at data for næste analyse rundsendes til parterne i Syddansk Uddannelsesaftale inden de offentliggøres, således at styregruppen vurderer data og dermed laver en kvalitetssikring i egen organisation.

Side 4 af 8


I forhold til science målet er det vigtig at være præcis ift. hvilke værktøjer der ønskes effekt på, herunder en diskussion af hvilken fælles indsats der skal til. Det blev drøftet, om der ønskes en fælles ensartet indsats i alle kommunerne, herunder en fælles sciencestrategi, idet det blev bemærket at ideen med Syddansk Uddannelsesaftale netop er, at der i fællesskab kan skabes fælles handlinger. Der blev ikke truffet en beslutning, men det blev nævnt at skolerne bør være efterspørgselsstyrede, og derfor skabe uddannelser/kompetencer der matcher erhvervslivets behov. Der var enighed om at inddrage parterne i udviklingen af værktøjer og indikatorer til effektmodellens udvidelse til at omfatte målene vedr. 50 % af drengene og sciencemålet. Sekretariatet vil tage kontakt til de relevante parter i styregruppen for at drøfte indikatorer og værktøjer. Det blev ikke drøftet, hvilke uddannelser der vurderes at være science uddannelser. Sekretariatet vil komme med et forslag og sende til styregruppen til kommentering efterfølgende.

4) Oplæg om ministeriets arbejde med de aktuelle udfordringer i forhold til 95 % målet og science målet v/ kontorchef Jørgen Torsbjerg Møller, Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser, Kontor for Erhvervsfaglige Uddannelser, Egu og Produktionsskoler Jørgen Torsbjerg Møller giver oplæg om ministeriets syn på mulige løsninger til udfordringerne om praktikpladsproblematikken, afstandsproblematikken, de unges faglige forudsætninger og skærpelse af interessen for science. Oplægget kan dermed anvendes til drøftelse og give inspiration og ideer som afsæt for næste punkt om implementering af den nye handlingsplan. Indstilling: - til drøftelse Beslutning Jørgen Torsbjerg Møller orienterede om ministeriets tanker inden for uddannelsesområdet: - Der skal etableres en reel uddannelsesgaranti - Uddannelsessystemet er meget udbudsstyret i dag - Der skal større fokus på hvad der efterspørges af uddannelsessystemet. - Reform af erhvervsuddannelsessystemet. - Det forventes at der nedsættes et ministerudvalg med 7 ministre der skal sikre 95 % målsætningen. Som en del af diskussion blev det fremhævet: - Det er vigtigt at fokusere på hvad den enkelte part kan gøre for at løfte uddannelsesområdet. - Det er vigtigt at bruge de eksisterende økonomiske midler smartere. - Praktikpladsområdet og problemstillingen vedr. overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er områder som ministeriet peger på, hvor en indsats vil give størst effekt.

5) Implementering af Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan Som bekendt blev Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan vedtaget af regionsrådet på mødet den 12. december 2011. Regionsrådet ønskede at ordet ”campus” fremgår af handlingsplanen som en mulighed i forhold til det ene indsatsområde samt i forhold til det ene tema. Herudover blev såvel strategi som handlingsplan vedtaget i sin helhed.

Side 5 af 8


Nu skal handlingsplanen implementeres, og dermed skal der sættes projekter og tiltag i gang, der sikrer effekt på vores målsætninger. Uddannelsespuljen er en metode, herudover ønskes der en drøftelse af yderligere tiltag og metoder til at implementere handlingsplanen. Det er en forudsætning for succesfuld implementering, at Syddansk Uddannelsesaftale synliggøres yderligere helt ude på den enkelte uddannelsesinstitution og hos den enkelte projektmager. Sekretariatet foreslår derfor, at styregruppen drøfter hvordan partnerskabet i Syddansk Uddannelsesaftale kan anvendes til både at synliggøre indsatsen på uddannelsesområdet og til at igangsætte fælles effektfulde og konkrete handlinger. Udover uddannelsespuljen foreslås det, at målene i handlingsplanen søges realiseret via yderligere to typer af tiltag. Begge forslag er gengangere fra seneste dagsorden, da de kort blev drøftet på mødet den 6. oktober 2011: 1) Indhentning af input fra vidensressourcer, der kan kvalificere løsningerne i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan og identificere konkrete effektfulde handlinger. Det foreslås, at inddrage vidensressourcer til at identificere radikalt innovative og effektfulde handlinger, der er målrettet udfordringerne i handlingsplanen. Det kunne f.eks. være: o Et eksternt konsulentfirma som ved hjælp af innovative metoder udpeger forslag til handlinger o Forskere som f.eks. ved hjælp af actionsforskning både udpeger og er med til at implementere handlingerne o Andre/andet? Den 3. november 2011 afholdt regionen en 12 timers camp med 100 unge fra ungdomsuddannelser i hele regionen. De unge blev præsenteret for de fire udfordringer i handlingsplanen i forhold til 95 % målet, og fremkom med løsningsforslag til disse. I bilaget er et sammendrag af de unges ideer. De unges ideer fra 12 timers campen kan betragtes som et input fra vidensressourcer, som allerede ligger på bordet. På baggrund af en yderligere identifikation af konkrete og effektfulde handlinger er der mulighed for på et senere møde at vurdere og udvælge, hvilke handlinger der skal implementeres. 2) Projekter finansieret af Vækstforum eller andre midler. Sekretariatet foreslår, at igangsætte projekter finansieret af andre midler f.eks. Vækstforums socialfondsmidler, som målrettet skal udvikle nye metoder til at realisere et eller flere af løsningsforslagene i handlingsplanen. På seneste styregruppemøde 6. oktober 2011 blev styregruppen orienteret om, at der muligvis ville blive udviklet et vækstforumprojekt om at udvikle et praktikpladscenter. Denne ide er endnu ikke blevet til en vækstforumansøgning. Det er uvist om det bliver til en ansøgning. Der er stadig mulighed for at søge Vækstforum, Interreg eller andre midler til projekter der kan sikre effekt på en af de 3 målsætninger i handlingsplanen. Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen drøfter hvordan uddannelsesindsatsen kan synliggøres yderligere - at styregruppen drøfter om der skal indhentes vidensressourcer

Side 6 af 8


-

at styregruppen drøfter om der skal sættes yderligere handlinger i gang, og i givet fald giver input til hvilke

Bilag: Bilag 5.1: Sammendrag af de unges ideer på 12 timers camp 3. november 2011 Beslutning Problemforståelsen skal jf. dagsordenens punkt tre styrkes yderligere. Det kan ske via undersøgelser der supplerer eksisterende registerdata. Det er mulighed for at melde ind til sekretariatet om områder, hvor der er behov for et styrket vidensgrundlag. Det er vigtigt med en øget indsats for at sikre større viden om Syddansk Uddannelsesaftale helt ude på den enkelte skole og komme i dialog med undervisere og lignende på de enkelte institutioner. Forslag om at det blandt andet kan ske via konkrete konferencer/workshops, som for mindre målgrupper giver øget viden – kommuner, erhvervsorganisationer, videregående udd. og ungdomsuddannelsesinstitutioner

Orienteringspunkter: 6) Orientering om de indkomne ansøgninger til regionsrådets uddannelsespulje Under temaet ”Syddanske talenter” er der indkommet i alt 13 ansøgninger til ansøgningsfristen den 13. januar 2012 som samlet søger om ca. 29 mio. kr. Der er ca. 10 mio. kr. i puljen til denne ansøgningsfrist. Den 14. december 2011afholdt uddannelsesteamet et informationsmøde om temaet og mulighederne for at søge puljen. Der var ca. 40 deltagere i mødet. I bilaget vises en oversigt over ansøgningerne, som styregruppen kan give sit input til. Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen tager orienteringen til efterretning Bilag: Bilag 6: Tabel over samtlige ansøgninger til uddannelsespuljen med resumé af ansøgningerne, ansøger og ansøgt beløb. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning

7) Kommunikationsoversigt, herunder ny hjemmeside Mediagruppen er ved at opdatere hjemmesiden. På følgende link kan den nye hjemmeside ses, idet det skal pointeres, at den fortsat er under opbygning: http://syddanskuddannelsesaftale.dk.linux5.unoeuro-server.com/ Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt 10 gange i trykte medier og 12 gange online eller i radioen i 2011.

Side 7 af 8


Nyhedsbrevet udsendes nu til over 730 brugere. Indstilling: Det indstilles, - at styregruppen tager orienteringen til efterretning Bilag: Bilag 7: kommunikationsoversigt over med hvilke historier, hvorhenne og hvor ofte Syddansk Uddannelsesaftale har været nævnt i medierne i 2011, samt over antal besøgende på hjemmesiden. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning

8) Evt. - Næste møde er aftalt til 11. juni 2012 kl. 14. - Anita Bisgaard orienterede om den politiske arbejdsgruppe vedr. ligestilling. Arbejdsgruppens oplæg skal behandles på regionsrådet i februar herunder de anbefalinger der er inden for uddannelsesområdet.

Side 8 af 8

/Referat%20fra%20mødet%20i%20styregru  
/Referat%20fra%20mødet%20i%20styregru  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Downloads/Referat%20fra%20mødet%20i%20styregruppen%20for%20Syddansk%20Uddannelsesaftale...