Page 1

Nye indikatorer til science-målet og 50 % målet Den nuværende effektmodel med 9 værktøjer i forhold til 95 % målet skal udvides til at omfatte de to nye målsætninger i Syddansk Uddannelsesaftales handlingsplan 2012-2013. Hvilket betyder at det også bliver muligt at måle effekten af indsatsen på de nye mål. De to nye mål er: • 50 % af drengene skal gennemføre en videregående uddannelse. • 20 % flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser En udvidelse af effektmodellen indebærer, at der udvikles relevante værktøjer og indikatorer til at måle, hvordan det går med at skabe effekt på målsætningerne. Nedenfor gives et første forslag til værktøjer og indikatorer til de to nye mål.

50 % målet For at få flere drenge til at gennemføre en videregående uddannelse skal drengene have forudsætningerne for at kunne gøre det. Derfor skal der arbejdes for, at flere drenge gennemfører en ungdomsuddannelse og med et godt resultat. Dertil er det afgørende, at drengene efter ungdomsuddannelsen vælger at fortsætte på en videregående uddannelse og ikke fravælger det til fordel for et job. Det kræver, at drengene kan se, at de videregående uddannelser medfører attraktive fremtidsperspektiver både i forhold til job og karriere. For at kunne måle hvordan det går særligt med drengene, underopdeles nogle af de eksisterende indikatorer i forhold til køn.

Indikator 1.1. Andel af de 18-19-årige drenge og piger med utilstrækkelige formelle læse- og/eller matematikkundskaber Indikator 8.1. Andel af 25-34-årige drenge og piger med mindst en ungdomsuddannelse

Det eksisterende værktøj 9 med tilhørende indikator omformuleres, så det i højere grad understøtter 50 % målet. Der bliver fremover to indikatorer til værktøj 9.

Værktøj 9 Sikre synlige og attraktive videregående uddannelsesmuligheder for de unge efter ungdomsuddannelsen Hvorfor? Synlige og attraktive videregående uddannelsesmuligheder kan bidrage både til at motivere unge til at tage en videregående uddannelse og til at fastholde dem i deres ungdomsuddannelse. Både piger og drenge skal derfor opleve, at de videregående uddannelser er attraktive uddannelser og er adgangsbillet til spændende job- og karrieremuligheder efterfølgende.

1


Indikator 9.1. Andel af henholdsvis drenge og piger der gennemfører en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, som senest 27 måneder efter er optaget på en videregående uddannelse Indikatoren skal vise både drenge og piger, og der skal kunne skelnes mellem gymnasiale og erhvervsuddannelser Indikator 9.2. Andel af 30-34-årige drenge og piger i Syddanmark med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse som Højest Fuldførte Uddannelse. Indikatoren skal vise både drenge og piger og der skal kunne skelnes mellem korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Science-målet Science-målet i Syddansk Uddannelsesaftale udspringer af visionen om, at Syddanmark skal være en Science Region. Formålet med at udvikle en Science Region er: • at regionen på sigt kan skabe og tiltrække vækstvirksomheder indenfor naturvidenskabelige, tekniske og sundhedserhverv. Det kræver, at virksomhederne indenfor disse væksterhverv har adgang til arbejdskraft med de relevante naturfaglige, tekniske og sundhedsfaglige kompetencer •

at befolkningen i regionen er godt rustet til at tage stilling til den teknologiske udvikling f.eks. ny DNA-teknologi. Det kræver, at borgerne i Syddanmark har en almen dannelse inden for natur, teknik og sundhed.

I forhold til det sundhedsfaglige område er det nødvendigt, at også det offentlige sundhedsvæsen har adgang til en arbejdskraft med de relevante sundhedsfaglige kompetencer. Målsætningen for Syddanmark som Science Region i 2015 er, at 20 % flere skal vælge naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsvidenskabelige uddannelser i forhold til 2010. Der findes naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsfaglige uddannelser på både ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser, og 20 % målet er derfor et samlet mål for alle science-uddannelser på de to uddannelsesniveauer. Der foreslås nedenstående værktøj til science-målet.

Værktøj 10 Optimer de unges forudsætninger og interesse for natur, teknik og sundhed Hvorfor? Vækst i Syddanmark forudsætter, at virksomhederne har adgang til specialiseret arbejdskraft inden for natur, teknik og sundhed. Det kræver, at der uddannes tilstrækkeligt med unge indenfor science-fagene. De unges interesse for natur, teknik og sundhed skal vækkes allerede i grundskolen og siden hen videreføres på

2


ungdomsuddannelserne. Unge skal have både interessen og de faglige forudsætninger for at gennemføre en science-uddannelse.

Der foreslås fire indikatorer til at måle, hvordan det går med værktøjet og dermed science-målet. De tre første indikatorer vedrører andelen af borgere i Syddanmark, der optages på eller har gennemført en scienceuddannelse. Science-uddannelse er her defineret som de uddannelser, der uddanner borgere med de naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsmæssige kompetencer, som vækstvirksomheder indenfor naturvidenskabelige, tekniske og sundhedserhverv efterspørger, eller som det offentlige sundhedsvæsen efterspørger. Den fjerde og sidste indikator vedrører folkeskolelæreruddannelsen. Folkeskolelæreruddannelsen har en særlig position som science-uddannelse, da den ikke direkte uddanner unge med de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsfaglige kompetencer, som vækstvirksomhederne efterspørger. Men folkeskolelærere med linjefag indenfor natur, teknik eller sundhed har en afgørende opgave i forhold til at bidrage til at vække de unges interesse for natur, teknik og sundhed allerede i grundskolen. Derfor har vi valgt at tilføje en indikator, der måler udelukkende på andelen af nyuddannede folkeskolelærere med linjefag indenfor natur, teknik og sundhed.

Indikator 10.1. Andel af optagne elever på ungdomsuddannelserne i Syddanmark, der er optaget på en scienceungdomsuddannelse eller en science-studieretning på en ungdomsuddannelse1 Indikator 10.2. Andel af optagne unge på en videregående uddannelse i Syddanmark, der er optaget på en videregående science-uddannelse Indikator 10.3. Andel af arbejdsstyrken (25-65-årige) i Syddanmark, som har gennemført en scienceuddannelse på EUD-niveau og på videregående niveau (Højeste Fuldført Uddannelse) Indikator 10.4. Andel af nyuddannede folkeskolelærere i Syddanmark, som har 2 linjefag indenfor natur, teknik og sundhed

Forslag til science-uddannelser For at kunne måle på indikatorerne til science-målet skal det defineres, hvilke ungdomsuddannelser og hvilke videregående uddannelser, der i forhold til Syddansk Uddannelsesaftale, regnes med som scienceuddannelser. Nedenfor er en oversigt over hvilke ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, som det foreslås hører ind under begrebet science-uddannelser (natur, teknik og sundhed). I udvælgelsen af hvilke uddannelser, der betragtes som science-uddannelser, er der blevet lagt vægt på, at det er de uddannelser, som i høj grad uddanner unge med de naturvidenskabelige, tekniske eller sundhedsmæssige kompetencer, som vækstvirksomheder indenfor naturvidenskabelige, tekniske og sundhedserhverv efterspørger, eller som det offentlige sundhedsvæsen efterspørger.

1

Det er en forudsætning for at kunne måle elevoptaget på science-studieretningerne på de almengymnasiale uddannelser, at de almene gymnasier og VUC indberetter disse data til Region Syddanmark

3


Der er også taget hensyn til, at det skal kunne lade sig gøre at trække data fra centrale offentlige databaser. Det betyder, at der opereres med hovedgrupper af uddannelser og ikke nødvendigvis med enkelt uddannelser. På erhvervsuddannelserne defineres science-uddannelserne på indgangsniveau og ikke på hver enkelt uddannelse. Vi har medtaget fire indgange som science-indgange, mens resten vurderes ikke at være scienceindgange. For at komme i kategorien science-indgange skal der være en overvægt af science-uddannelser i indgangen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at et mindre antal af uddannelser er science-uddannelser. For eksempel kan vvs-uddannelsen på Bygge og anlæg indgangen vurderes at være en science-uddannelse, men da hovedparten af uddannelserne på Bygge og anlæg indgangen ikke vurderes at være science-uddannelser, så er Bygge og anlæg ikke en science-indgang. På de gymnasiale uddannelser er de studieretninger på stx og hf, som giver adgang til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser på universiteterne science-studieretninger, mens resten ikke er. Hele htx er en science-uddannelse, mens hhx ikke er en science-uddannelse. På de videregående uddannelser er de tekniske, sundhedsfaglige og naturvidenskabelige uddannelser science-uddannelser, mens humanistiske, samfundsvidenskabelige og teologiske uddannelser ikke er scienceuddannelser.

Erhvervsuddannelserne Science-indgange på EUD Bil, fly og andre transportmidler fx • personvognmekaniker Produktion og udvikling fx • Industritekniker Strøm, styring og it fx • elektriker Sundhed, omsorg og pædagogik fx • social- og sundhedsassistent

Ikke-science indgange Bygge og anlæg fx • tømrer Bygnings- og brugerservice fx • sikkerhedsvagt Dyr, planter og natur fx • veterinærsygeplejerske Krop og stil fx • fitnessinstruktør Mad til mennesker fx • ernæringsassistent Medieproduktion fx • mediegrafiker Merkantil fx • eventkoordinator Transport og logistik fx • redderuddannelsen

De gymnasiale uddannelser Gymnasiale Science-uddannelser STX studieretningerne MaFyKe (Matematik A, Fysik B, Kemi B) og Biotek (Bioteknologi A, Matematik A, Fysik B). HF MaFyKe (Matematik A, Fysik B, Kemi B) HTX – alle fagkombinationer

Ikke-science uddannelser STX – alle andre studieretninger end dem i venstre kolonne. HF – alle andre studieretninger end dem i venstre kolonne. HHX

4


Korte videregående uddannelser Science-uddannelser på EA Bio- og laboratorietekniske område fx • Jordbrugsteknolog • Laborant • Procesteknolog It-faglige område fx • Datamatiker • It-teknolog • Multimediedesigner Sundhedsfaglige område fx • Farmakonom • Klinisk tandtekniker Tekniske område fx • Automationsteknolog • Byggetekniker • Energiteknolog

Ikke-science-uddannelser på EA Samfundsfaglige område fx • administrationsøkonom

Designfaglige område fx • E-designer

Økonomisk-merkantile område fx • finansøkonom

Mellemlange videregående uddannelser: Science-uddannelser Sundhedsfaglige område fx • Bioanalytiker • Ergoterapeut • Sygeplejerske Tekniske område fx • Bygningskonstruktør • Diplomingeniør - bioprocesteknologi • Maskinmester

Ikke-Science uddannelser Designfaglige område fx • E-konceptudvikling

Medie- og kommunikationsfaglige område fx • Animation • Grafisk kommunikation Pædagogiske område fx • pædagog Samfundsfaglige område fx • offentlig administration Økonomisk-merkantile område • fx finans

Bachelor- og kandidatuddannelser på universiteterne Science-uddannelser Naturvidenskabelige uddannelser fx • Biologi, geografi og geologi • Matematik, fysik og kemi • Datalogi

Ikke-science-uddannelser Humanistiske uddannelser fx • Anvendt kulturanalyse • Cand.mag. i engelsk og tysk

Sundhedsvidenskabelige uddannelser fx • It og sundhed • Humanbiolog • Farmaceut Teknisk videnskabelige uddannelser fx • Civilingeniøruddannelsen • It-uddannelser

Samfundsvidenskabelige uddannelser fx • Forvaltning

Teologisk bacheloruddannelse

5

/Nye%20indikatorer%20til%20science%20og%2050%20m  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Nye%20indikatorer%20til%20science%20og%2050%20m%C3%A5lene.pdf

/Nye%20indikatorer%20til%20science%20og%2050%20m  

http://www.syddanskuddannelsesaftale.dk/images/Media/Nye%20indikatorer%20til%20science%20og%2050%20m%C3%A5lene.pdf